POLITIETS HEMMELIGE REGISTRERINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIETS HEMMELIGE REGISTRERINGER"

Transkript

1 POLITIETS HEMMELIGE REGISTRERINGER Afdeling D Artikelserie fra Land og Folk, foråret 1947 og folketingsdebatten 5. marts 1947.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: ****************************************************************************** Land og Folks artikelserie, februar-marts 19 l H Pol itiets virke før og under besættel sen Diverse foto's fra Folketingets behandling Brevveksling med Hermansson, SKP (nu venstrepartiet) vedrørende arrestationen af Aksel Larsen Folketingets behandling af spørgsmål fra Robert Mikkelsen og Arne Sørensen Andreas Hansens redegørelse af international kommunisme til politimestre og generalstabens efterretningssektion, 1936

3 DER. FANDT EN FAMILEBEGR.AVELSE STED En af vore gode kammerater, Ifrim Jensen, mødte ved en familiebegravelse en fætter, som var politibetjent i den på politigården aktive afdeling - hvor Christian Madsen, Dinesen og NØrreheden plandt andet var beskæftiget. Deres virksomhed gik ud på at hjælpe besættelsesmagten i deres kamp mod modstandsbevægelsens folk. Det var på et sent tidspunkt af besættelsen (1944), det så ud til at "man" måtte skifte spor. Dermed ikke sagt, at han godkendte registreringerne og andet djævelskab, der udgik fra denne politiafdeling. Han tilbød at skaffe papirer fra denne afdeling. Dette resulterede i at partiet lod mobilisere personer til at hjælpe her. Personligt drejede det sig om, at Ifrim Jensen og Børge Thing hentede kommunistkartoteket på politigården. Dette blev gemt.men selvfølgelig gennemgået, så man vidste hvad man havde med at gøre. Fætteren lod også diverse rapporter, der blev udfærdiget i denne afdeling D tilflyde i en ekstra kopi eller mulighed for afskrift. I BØrge Houmanns pragtfulde bog "Kommunist under besættelsen" kommer han ind på en side af historien, sqrtlbliver behandlet i dette bind. Han skrev herom: 224

4 de afleveret til Den Parlamentariske Kommission af Martin Niel sen, som trods alt, hvad der var hændt ham i besættelsens år, sta dig bevarede en naragtig tillid til det, der kaldes )}dansk demokra ti«. Demokratiske mælketænder voksede hastigt ud igen den gang. De mange papirer skulle have fungeret som anklagemate riale mod politiet og dokumenteret dets alt for store nidkærhed, når det gjaldt at indfange kommunistisker. Nu forsvandt de i kommissionens dokumentdynger. Senere dannede de vel grund lag for politiets nye hemmelige arkiver med oplysninger til brug for eia. Min egen mappe blev ikke ofret på demokratiets alter. Den havde jeg taget fra, og derfor er det muligt at fortælle lidt om jag ten på mig og overfrakken, som gen af'ipejles i politiets rappor ter. Det sprog, der anvendes, er omstændeligt og ofte vanskeligt forståeligt, men sådan udtrykker politifolk sig. For overskuelighe. dens skyld er der forkortet her og der, men alle afgørende passa ~r er citeret or~ret.. ~-----' "... Man kan godt forstå, at BØrge Houmann blev vred, da han kom hjem og fik oplysning om materialets videre forløb. Men det er noget uretfærdigt, hans angreb på Martin Nielsen. Det kan godt være, at Martin Nielsen var tilhænger af, at materialet politisk skulle op i debatten om besættelsestidens forhold, og at det skulle afleveres til den parlamentariske kommission. Men det var han jo ikke ene om. Det var efter en beslutning i partiledelsen og i folketingsgruppen. Men eftertiden må vel være enige med Børge Houmann om, at man skulle have ladet dem få kopi af materialet. men at man selv havde beholdt den ægte vare til brug i en'skærpet situation. Der foreligger enkelte af sagsakterne i fotokopi, nogle er optrykt heri. Ved en skærpet situation forstås, det videre handlingsforløb i opgøret efter besættelsestidens mere eller mindre landsforræriske handlinger, som samarbejdspolitikerne stod for, men som ikke kunne trænge igennem i den parlamentariske kommission, hvor samarbejdspolitikerne frifandt sig selv.

5 :t feb%u&1" og marts 1947 offejltlisgjorde Land.0& Folk er ai'tikel... serie PI, artikler, cler øjlhallile4e det politiske politi. kampmog. "et kojlll'lul1jjtiåepari. modpo11:t::1.idspektør Glnd, 3 Efter en kampagae1offeatlighedejl...ndt chefen tor tet hemmeli&epolit:l.ø af4elijlg, reøu1tatede i,.t Laad og Folk brlllite materialet tuof:tent1lpede... ori terin&. Artikel 1: POLIfIE~S HEMMELIGE POLITSIØ KARTOTEK KOJAMER FOR DAGEN Land og Folk, dm 21. februar 1947 De komj!l'wlistiaketolketingøllæjldilar1:1n liieløen og Røbert Mikkel.m eterdrager materialet tu åøl kommi loll, der.kal ~rø.&e politietø optrsten uader besættelaea. 7 I af'fsren omkriag... t ianske politil1 regi8t:rerijlg at... ske stats" borgere. lotlige poli ti.ke Tirkøomhedfør 0& uder higen. er dej:'jlu.ket &et opsigtnmkkende, at en emfattende dl. af 4et politiske politis arkl~r og kartoteker, ter uaderbesætte~.n to~an..t fra Politil prden, er kommetfor c1følesly.8o... Dette... c bl«fre.mi!zoat Cl "cl.lael.e ud n"t CennemRitzaus :Bureau i all' af... kommmisti8ke tolketinc.mæad Jlartia Nielsen 0& Robert J41kkelaeneg 10mhar følgende ortj.y.a.: -Uader besættelsen t~eraete, aedl.maer af motstandabe-,",gelsen. tra l'olitigårun dele af det politi.ka p.litia uki"'ydlatel'iaj.., heraader...slt1'i1'ter fra le af politiet førte politi8ke kar-. tot.ker. ne plgæ14ende40kumenterblet øpbet&rettor e:rter besllttelsens ophør It t~eae somgrwuuag for en UJlå.ersøgelsea:t, i htilket omfaag ten "Virksomhed,politiets politiske afdeling udøtede,tarlovlig. Jlaterialet er tornylia OTergivet os t og Ti har etter a.t have ~ort os bek.nit med det Tæsentlige af, hvad let indeholder, fundet 4et retten at otergite det til 4ea i samr!. l1ed.den parlamentariske kommissionaeiette særlige lu'ldersøgelsesåomstol, hvis 0leaTe det bl.a. er at undersøge politiets forhold uader besættelsen. Dokumenterneer i dag otergitet den parlamentariske kommissions repræsentant Teduniersøgels 4omstolen, hr. fhv. justitsminister N. Bu.oh Jenseno Martin!tie~.en (D) KøbenhaVJl,den 2 f rua:r 1947 Robert lwtkelsejl (MF)ft.

6 - ~""";": ,;.:~ ~- ---' 4 :Jor at e1"'. ot'f 'bllche&en et li1j.e a"blik 1, aed hvilke. energi og i htor stort et omtaq Aet llan8k. politi!genn... en årrekke Ted hjælp af' stikkere, atinc1klip, tele:rojtatlytnidi;er oc bretoensur har ".pio ret dauke stats'boraereø lovli&e politi8ke vir~.ojllhedj Til Lud eg i'olk i tae og i de kojuleadedage briage en række artikler 1Jl4ehold.e.4. dekuaeatariak. eplysl'lilager tra og autentuke gengivelser at dr pølitiue politis arkiter. (ae side 5) HVADPOLI!IE!S HEMØLlGE POLIUm.AIm:ITERIliDEHOLDf. sno...tar.. nutt På!huae Jacobaeu hellulutl!cepoliti Det sya.. ikke JIU11gt at irtye Ticeiupektør Olud til sqaanleg ijiod os. BJ. heller aer det 1lC til, at hr. E1mq1dst har l;yat til at 'beordre ham til Hgsmll. LØD OG:fOLK,.~ pe11t18k orgaat der repmsu.terer hovedstaden. Jlatstøtnste part1, H8kylder cheten for Xe"'enhavas optagelse.politi for pl ~tt usanuæ:rtig V1.s at have fart offeatli&heden bag J.;rset i.p.rgfllluå~ somang!r ha1ui embedaførelse, og ".nne embedllllluld har ijltet... r på t:1.1tale. H81 tacer puaitt med f01'a!ldutlaerae. I aandh en.&rok s1tuaiil OReJ I / ]l" serae for at m..4 taler uøandhed Muretssag eller ikke. Ti acter at læcge betiaeme pa bordet for;, at hr. Glut taler ua&jl4hed., eg det n1 ske i.enne og negle fø1gea48 artikler ed 41aae ngter 'Yi ikke ale pl hr, Glu4ø person. De'\ Ti gennem. ham,... ker at ramjut ll er den politujul, hø J.lepræsenterer. DenJleånd og dea. rep~aent.. ter -' uar,yddea at'pølitieta ledela Ske~ 4et ikke, 'Y1l der atter 1cunAe op8t1 en 8ituatio.,1 i hvilken poli.tået forerld", ø1.c pl borgernes gruae.0t88ikrede rettigheder, øg tet 4anske '.møk:ratiake.amtulli Til hate et polit:11torps, _ på. "et ikke han stole lied. artiklerae 8igter Ti uriaod ikke på den menige poli tims.ad 1. mkkeme, aelt omter er menle po11tifolk, der har ladet sig misbruge... uader krigen. Men det er ikke det &tgørejlde..1t&aj.leueer det, at de elementer 1. peli t1.ets ledelse, ter har vist sig.t 'Yæreupåli.delige forstinier. Den almidielige poli timajld parerer ordrer, og det kan i visse aituatioaer bebre~dea ham, med... svaret liå placeres øterst oppe 1 ledel.eb. Det er dem, der gat ordrerae, 4er må væk. Hår Ti nu 0"el1g alene til tager bla4et fra mua4ea, v:u vi ikke holde os kartotekerne. Ti Til gite ott'entligheilea et dokumentarisk billede at den.åni, i htilken politiet arbe~dede UDder besættelsen, og llår Ti gør det, så er det forå.i, denne bd ~sværre stadig leter og trit, ikke li ot 1NI& Po11tigårdens era faoader, men overalt i dm8k retsvæsen _.~._~ '~. ~ _ ~o. ~-~.

7 5 Ikke eet t men to kommunist-kartoteker H~ Glud har benægtet, at politiet førte et kartotek OTer kommunisternes lovlige virksomhed. Dm ne benægtelse er usanifærdige Politiet førte ikke aet, men hele to kommunist-kartoteker. Bet ene førtes af Københavns opdagelseøpolitis afdeling D. Allerede fra.først i tyverne har tierværet foretaget form: ellige noteringer a.:f' denne art, men først fra omkring 1928 begyndte man s~stematibk og ved hjælp af stikkere af den laveste klasse at føre et register. Initiativtageren til dette arbejde er ~hune Jacobsen. Da fhune Jacobsen blev rigspolitichef førtehan arbejdet videre i landsmålestoko Der indrettedes - ligeledes på hans initiativ _ et såkaldt sikkerhedspoliti under pigspolitichefen og dette, der i tysk stil betegnedes "Sipo", førte sit eget landsomfattende kartotek. 'i I Aksel Larsens kartotekskort Den 25. august 1941 gav daværende justitsllinister Thune Jacobsen skriftlig ordre til ~ at folltetingsmand.aksellarsen skuj.le interneres. Vi mene~~ at dette skændselsdokument bør kendes i vide kredse. Det lyder såjaieø: (illustreret) wjustitsministeriet Brev nr o Jour.n. 3 K 1941 nro 1550 Københav.a.,åen.250 august I medfør af 2 i Lov nr. 349 af 22. august 1941 om Forbud mod kommunistiske form inge.r og mod kommunistisk virksomhed bestemmes det herved, at folketingsmand Aksel Larsen, født den 5. august 1897 i Brendekilde, hvis adfærd har givet særlig grund til at antage D at han vil deltage i kommunistisk virksomhed eller agitation, således at det skønnes nødvendigt af hensyn til statens sikkerhed eller dens forhold til fremmede magter, at han tages i fotvaring, indtil videre vil være at tage i forvaring Ted politiets foranstaltningø E, Thune Jacobsen. / Herfelt." Den Herfel t, der har medunderskrwet denne som alle andre interner~gsresolutioner, var kontorchef i ~ustitbministeriet. En meget fin herr'e, der for sin villighed under besættelsen er blevet belønnet med stillingen som kommissarius for beslaglagt tysk og japansk formue, en stilling, åer lønnes med et svimlende honorar.

8 6 Når en interneringsbeål.utning blev truffet, skete det efter indstilling af statsadvåkaten for særlige anliggender og på grundlag af en notits, der indhentedes fra afdelibg D. Dersom der om åen pågældende forelå "apo"kort, bletdettes oplysningerliiledes me&delt i en særlig notits. Om Aksel Larsen har afdeling D atgitet følgenie notits: "Folketingsmand Aksel Larsen (:Erendekilde 5/8 97). er registreret fra 1925 og til dato i afd. Ds kartotek over kommunistero Han er fra 1929 til 1941 reg. utallige gange fork01ll.virksomhed Han er formand for Danmarks kommunistiske Parti. Han er formand for D.KoP.s centralkomite og eksekutitkomite, og han har gel'mem flere år Tæret valgt Bom kom. mecuem af folketinget. Siden 1941 har han. enividere været ansvaj:iig redaktør for det komo useblad "Ugens Ekko", og han er åen egentlige ansvarlige øverste leder inden for dansk kommunismeo Kebenhavns opdagelsespoliti, &fd. L, åen 18. ~uli fl Også om hans kort fra. "Sipo" foreligger der en no tits: "Eftersøgte Aksel Larsen, lba: født den.5> august 1897 i Brendekilde ses anført i sikkerhedspolitiets kartotek som følger: December Arbe~derbladet: 19/12 39 ydet et bidra~ på kr. 25 til bladets fortsatte drift o gram 2/ Er under telefltakontrol i medfør af skrivelse af 2/ Folketingsmand valgt af' det kommunistiske parti. I tiden fra 1939 til 12/6 41 jæt1lj.igtaler Ted aff. komm. møder, ligesom han i samme tidsrum har været forfatter til adskillige kronikker i Arbejderbladet. otto Hemi ksen kriminalbetjent." Hvad det er for en telegramkontrol t Aksel Larsen har været underkastet, er vi ikke i stand til at oplyseo Alfred Jensens kort. Alfred Jensens interneringsbes..utning er a:.f samme dato og af samme indhold som Aksel Larsens, os for hans vedkommende lyder den tilsvarende notits fra afdeling D således: "Alfred Peter Jensen, født den 70 juli 1903 i Århus, er kendt i afdeling Dl s kartotek over kommunister som følger: 1934 og 1935 reb. flere gange for kommunistisk virksomhed rego 6 gange for kommo virk8ømhedo 1937 reg. 9 gange for komm. virksomhed.

9 7 1938, 1939, 1940 og 1941 reg. for komm" virksomhed valgtes han til medlem af folketinget som komm. repræsentant (Århus nordkreds og Bkjo14elevkredsen). Hm er me4alem af oentralkomiteen og eksekutivkomiteen. ft Notitsen fra "Sipo" er af 80 juli 1941 og ser således ud: l~otits Eftersøgte Alfred Peter Jensen, født åen 7. juli 1903 i Alhus,.. ses anført i sikkerhedspolitiets kartotek Bom følger: December 1939: Arbejderbladet: Bidrag på kro 50 til bladets fortsatte1i!trh irifto ]'olketingsmand i det kommunit>;'tiskepartio 2/12 39 Rpto lrhus: Redaktør af "Århus EkkotI, politisk (koil'ji!1unis-, tisk) ugeblad fol'århus og omegn. Modtog 2/12 39 fra MoskTa en postpakke indeholdende 15 bøger (Lenins værker på tysk). Januar falerved et komm. møde t afholåt i lidetnye forsamlingshus" i Odense..; / Februar 1940.!faler ved et kolrilllo '99de i Vejen, hvor der blev indsamle t til Finland. 1/4 4;l o l:lyt.odense: Under iu'i.vatmedlem.smøde i Odense den 25/3 40 udtalt, at s~fremt parti Ob blad ville blive forbudt, måtte partiet i tide sikre iets politiske apparat og tilintetgøre pjecer o.lign. som partiet muligt kunne blive forbudt p~. Dog måtte eventuelle dokumenter gemmes væk, sådan, at de ikke kunne komme i politiets hænder eller til offentlighea L. 23/ Arbejde~ bladet: Taler ved otf. protestmøda i Weinoldo ~ørreport 23, mod tvangsarbe~qep sammen med støberiarbejder Arne Ler- 7/12 4o~ Arbejderbladet: Kronik:"Angreb på tariffer ~3 understøttmlt;ler." 10/12 40, Arbejderbladet: Kronik: "Omkring koliilllunevalgene". 30/1 41: Arbejderbladet: Taler Ted D.K.Pa møde i Arbejderforeningens lokaler, Nørrevoldgade /3 41. Rpt. Si-po: TaJ.er ved cff. komm. møde i Brandholmkroen i Rødovre. den 29/3 x41. 4/5 41. A.rbejderbladet: Kronik: Te_le holdt ved møde i K.B.Rellen elell 1/5 41. København den a. juli 1941 otto Eenriksen kriminalbetjento"

10 6. 8 Andre kartotekskort. Vi ligger inde med afdel~g ~notitser og "Si-po~notitser i snesevis. Vi kan af pladshensyn ikke aftrykke den ål le, men skal dog bringe nogle smagsprøver på det, lim hr. GluG.kalder ''verserende sager". /1 'I I På Harry Valdemar Keil Jensens kort hedder det bl.a. : "1937, den 28/11. afholdtes kommunistisk demonstration og møde for hjalp til 1lDe røde i den spanske borgerkrig". Talere ved dette møde Var ingeniør Eske Sørensen, formand Georg Hegner, folketingsmand Aksel Larsen samt den hjemvendte danske frivl.llige fra borgerkrigen, ovennævnte Jensen" 1938, den 20/1 afholdt S.U.V. mø.e i :Borups høj skole, Blandt talerne var ovennævnte Jensen. 1938, oktober, blev han.mat som sekretær og daglig leder af Sovjetunionens Venners Kontor ,.~ 9/1..S.U.V. afloldt "e~ 30/12 38 aktivmøde på kontoret Frederiksborggade nr. 42, hvor OTennævnte Jen SEn aflagde beretning og oplyste, at foreningen nu havde 3200 medlemmer og deraf 2800 bosiddende i :mnmllbåmi Storkøbenhavn. Rm omtalte endvidere fremgangen for bladem.e "Sovjet i.agf!og "N3rtLand". Af skeretær Johannes Marius Pouldrns kort bringer Ti ~01gende: 1935, talerved D.K6P.s majfest i ~rederikshavn 1935, komm" kandidat til folketingsvalget i Odense 1936: Ansat som se1retær i D..K.Pø 1936: DELtager i landsindsa.:~lingentil Arbej der_ladet." 1938 Dirigent på E.KoPos aktivmøde 1938: Delegeret til landspartikonferencen i Odense " Komm. folketingskandidat i Vejle-kredsen Reb, for at nate afroldt komm. møder Om Holger Vivike er følgende verserende sager &1ført: " MedunderEk rivel' af opråb lh Arbej derbladet i anledning af D.KoPos vatgkampagne til folketingstalgeto '3 OG 9 39 deltager i landsindsamlingen til Arbe~derbladet og D.K.P.s valgfoni.

11 Komm. kandidat til folketingsvalget i Maribo og Nakskov kredsen Til ciato redaktør af det komm. fagblad t1kempa.l!lsett~ for sømænd samt leder af D.~oPGs søfartsafdeling. o o Taler ved DoK.Pos majmøde i Nykøbing So Jereel1- i.'uldolfifrim Jensen Været med. til opklæbning L kommunistiske plakatr Eidragsyaer ved Arbejderblaaets landsindsam1ing Bidragyder til køb af ny rotationspresse% til Arbejderbladet. Poul hjalmar Ohristense~o Deltager i landsindsam1ingen til Arbejderbladet Deltager i landsindsam1ing~ til Arbejderbladet Komm. kan~dat til folketingsvalget i Skelskør-kredseu. KAN GLUD FOP..:BLIV"EI SD{ SlJ:ILLDW? Disse tilfældigt valgte eksempler må ~re tilstrækkelige til~ at offentlighenen ka:i danne sig et billede af kanotekskortenes indb.;)lo.~ Kortene lignerhinanden til trivialitet. Det, der er registreret, er ikke i eet eneste tilfælde '~erberende sager", som hr. Glud påstår, w.en udelukkend.e re sul tatet af politiets ganske ulovlige snagen i lovlydige borgeres fuldkommen legale politiske virksomhed. Kartoteket bærer ikke vidnesbyrd om nogen anden forbrydelse end politiets:> på, grundlag af den dokumentation p vi hermed hs.r bragt p tør vi påstå, at vi har ført fuldt bevis for, at politiet i mange år før besættelsen på ulovlig vis her registreret og udspioneret et lovligt politisk parti. Medlemmer, og vi har godtgjort, at viceinspektør Glud ta1.erueandhed, når han påstår det modsatte" Kå~ en politichef om hvem de~ st~r fast,?t han på usandfærdig vis har vildledt offentligheden i et anliggende, som det forelig 0 ende forbliver i sin stilling? lir, Elmquist skal være en meget moralsk her:r-e,det står nu til ham at give svaret på, om hr. Glud fyldestgør seiv de beskedne moralske mindstekrav, der med rimelighed kan stilles til en vicepolitiinspektøro

12 8. 1 O Land og Folk, fredag den 210 februar 1947 Leder: POLITIETS ARKIVER Igen artikler og indlæg her i bladet de sidste par uger er det jl blevet oply*t, at det danske politi i en ~kke!r før og også un.er besættelsen har ført et omhyggeligt kartotek med - såvel sande som urigtige - oplysninger overikke blot danske kommunisters lovlige virksomhed, men også ogertusinder af andre dæ ske statsborgeres deltagelse i l~vlig politisk arbejde. I nogle tågede udtalelser til pressen har vicepolitiinspektør Glud aels benægtet og dels bagatelliseret de fremkomne oplysninger. Folketingsmand Martin Nielsen har i den anledning direkte beskyldt hro Glud :ih r at taleusandhed, og trods denne alvorlige bemyldning mod en le... dende politimand og trods direkte opfordring her i bladet til hr. Glud om gennem en retssag at rense sig for denne beekyldning, harhan intet foretaget sig i den retning og heller ikke hans høje foresatte, justits. ministerenm har beordret ham iertil. Derimod har samme justitsminister lovet af lade foretage en undersøgelse af hele sagen - men det er allerede et stykke tid siden, og endnu er der intet offentligt fremkommet om resultatet af en sådan undersøgelse. Derimod har de kommunistiske folketingsmænd Martin Nielsen og Robert Mikkelsen som omtalt andetsteds i bladet i g!r til den af den parlamentariske kommission nedsatte særlige undersøgelsesdomstol, der bl.ao skal undersøge politiets forhold under besættelsen, overgitet de arkiver og politiske kartoteker, som under besættelsen blev fjernet xi fra Politigarden og som fornylig var kommet i de pågældende folketingew mænds besiddelse. Gennem dette omfangsrige materiale, som vi andetsteds i bladet i dag og i de følgende dage vil bringe uddrag af, fremgår det klart og tydeligt, at det danske politi savel før som under besættelsen i en uhyggelig gennemført grad har udspioneret tusinder og atter tusinder af danske statsborgeres lovlige politiske virksomhed og ~dsamlet og registreret oplysninger, som ikke alene blev benyttet af det dcnske politi, men også i høj grad kom det tyske politi til nytte i dets kamp nod den danske f:rihedsbevægelse.

13 tåli (li or Folk. l[~rda( den 22. februar BEg Poli tie;"ordenfaoader, 2" Al'L:OLDTTIL TYSKEBlill rapport - illustration Ved hjælp af stikkere, telefonaflytning, brevcensur Ob fiuuser fra Dagmarhus jage6e det danske politi kommunisternes første~and, Aksel Larsen i over et -ar under besættelsen. Endelig den S. novenber 1942 fangede man Aksel Larsen, og ovenfor ses i faksemile politiets sejrsmeldinr; - rapporten., hvori det meddeles, at det danske politi har arresteret Aksel Larsen - og overført ham til tyskerne. Inde i bladet pi side 5 belyser vi gennea autentiske dokumenter fra politiets hemmelige kartoteker, hvilke noder politiet tog i anvendelse i j agten Då ham. DA D,AjJSK POLITI PA1~GBDE AKSEL LARSEE TIL TYSKEP.NEl nfiduse~" fra Dae.,rnarhus. MiXL har fra politiets side forsøgt at få be:ld lkningen til at td, at ~an var meget lemfældig i eftersøgningen ~ koll~unister og at man n~rmost kun h~r anholdt dem, som marl ligefrem faldt over. Det passer ikke. politiet har i hele perioden indtil den 29. aujust 1943 udfoldet de storste anstrenpelser for at efterspore OG internere kommunister. :F'orat der il~ke skaj. være nogen misforstaelse pf., dette punkt, skaj. vi i da; fre~dra3e forskellige enkeltheder fra eftersøgningen af Aksel Larsen" Vi fre::!. drager denne sag son et eksempel blandt man~;3. Det er ikke alene Aksel Larsen, der er eftersøgt energisk af politiet. Det SamL~e g<3lder alle aj.1.drekommunister t der sø(..te at unddrage sig anholdelse o Observ~tioncr af pårørende. En af o~enetoder, dsr anvendtes var observa.tion af fors..~ellige p:'irørende ti. l Aksel Larsen. Vi ta,;er rapporten for el"ktilfj321di~'d",,;;: O-Dservationen påbe.::.:yndt~i dag ldo 8 på fru Kastofts bopæl, lllenhun var Juilsyneladende ik;~e hjemmgo Vi tog derefter hen til forretningen, hvortil hun kom klo 10,300 Kl. 19,05 lorlod hilllforretningen Ob oyklede til S~ovagervej nr. lo, hvor ~UXl opholdt 5i~ til kl. 230 Villae~ Skavagervej lo indehaves ~ direktør Jørgen Christian Frell~ sen Bahnson Hansen, fo den i KøbenhavL, der er kendt i afd. DoS

14 ~o. 1 2 kartotek under sag S II 536 E. Der er i denne sag vet21agt notits af fra overbetjent T~.Andersen, Jyllandsgade 77 0 Fredericia, der omtalernævnte BaJ. nson Hansen som ti.lhænger af kommunismen, og det menes, at Bahnøon Hansen kunne assistere ved at holde en eller anden kommunist SkjuJ.tD Den omhandlede notits blevafsivet i anledning af eftersøgningen af Bala Kuhn. ~il villaen Skovagervej lo kom klo 20,55 en dame o som ligeledes opholdt sig til klo 23. Fru Kastoft og dezlomtaj.te dame fulgtes derefter fra Skovaeorvej kl. ~3 og kørte til StatholderTej nr. 5, hvor 4e begge gik op. Da fm Kastof't endnu ikke kl. 2 varkomm.et ud fra ejencbmmen, blev observationen afbrudt. /i En skraldebøtte ransages Kontinueret den Observationen påbegyndte i dag klo 7,.30 på statholdervej, hvor fru. Kastofts cykle endnu stod i gårdeno Under observationen bemærkede vi, S; fru.kastoft og den dame, han var kørt fra Skovagervej sammen med, kojilud på aj.tanen til lejligheden, Statholdervej nro 5, 4tv.o Denne lejlighed indehaves ifølge folkeregistret af massøge, frko Karen ~eisen, fo ~.4.16 i Haslev. Hun er ikke kendt i afd. Do Fru Kastoft forlod derefter denne lejlighed kl. 9 og kørte direkte til sin popæl? hvor hun opholdt sig til kl. 11,45. Derefter kørte hun til forretningeno Det Ekal bemærkes, at vi under vort ophold ved forretningen undersgte skraldebøtterne, for eventuelt at finde breve 9 observationen vedrørendeo Der fandtes dog intet af interesse, men vi så noget efter, at ekspeditricen i fru Kasto:fts forretning tømte forretningens papirkurv i en l. skraldebøtterneo Vi undersøgte derefter, hvad der var lagt i skraldebøtterne, og fandt en iturevet kuvert og en del iturevne stykker af et brev. Kuverten var stilet til fru Kastoft og afsnedt fra NyVorg den Afsender på brevet er: Else Lund, adr. Erik Lund, Skårup. De iturevne stykker af brevet kunne sættes sammen, og indholdet læses således: "Ring ikke oftere - dt er for fanigto Giv Langsøe beskeden med tilbage!t Kuverten og brev et vedlægges osv. osv. Der er som man ser, ikke tale OID, at politiet taler let på opgaven. De to snilde detektiver, der snedes har skygget fru.kastoft og undersøgt hen.des skraldespande, har f",et resultat af dagens møje. De har fundet ud af, S; hun har besøgt Bål.nson Hansen og overnattet hos frk. Tei.sen, og grans.,.:.ningen af sk'1'1txarn1tassen harbragt dem navnet Langsøo

15 Telefona:f'lytnin. or krænkelse af br2vhemmelighec.sn. ror' effektivt at l-::unnoopklare ti'1c i1j(hlg forbrydelser, 1::a1...pol! tiet ~ visse tilfælde få retskendelser fo~ at de må beslaglægge breve m,y, Skønt iet i 1941 ilcke drojsae sig o~ at finde forbrydere, men ou a~ jagte ko~unister 00 internere aem aob bidsler for tysk regning, benyttede m8.llganske ulovligt sa.mro.efremgengsmå,de i stor udstrækning. I hundrea.8r og c:.tter hundred.e-r af ti.li~ld() har den bsrygteo.e byretsdonner Artllu±' Ånderser.. - der for sin virksormed. ir beørmet.meci en udn23vllelse som. landso.o.ldl1ex' f'orlukke de døre afs&.gt keno.elscr OE l'::rankelse ~' brevhemmeligheqe~ o~ om telefonaflytnin~er på det løsest mulige! DelJ.2~. okto'ocr 1941 indfandt pol i tikom.missær Andst si.8: 110S Arthur J..nders8l:. i b;rj:'et"gcns8" c,rdclin.; her f"reclagde h.::.rl en politirapport, dgr Cil;: ucl på, at den LanGsøe, der omtales i det papir, SOL opdagerne havoe fundet i skraldebøttel! var idontisk mec. Blir.!. Jytte Langsø :riielsen. Elld"Jidere havde m~ konstateret, at h1.tl var "dus~ 111ed. fru ~et hedder s~ videre i rapporten: Kastoft. ~Under henvisni1:i.s til foranstående turde der ikke v[sre tvivl O;'";l, at fr,;;:. rlb Læ1gS,7 Of.; hendes fader.i.contorchcf i:ielsen h::r fru Kastofts fortrolighed, G~; det.;iver 1:..1 Grund til at antage, at frk",lal [:sø er i sta.'1.e. ti:j_ at optræne SO.::lmellemled. melle"" eft:rl~"ste t..y.:sellc:-.rsen o frl~ Kastoft, hvorfor det er hejst s~ndsynligt5 at meddelelser, der er tjer~ice til DruK under eftersøgningen af åkscl L&rsen kan b~ive afgivet genne.::: 0.e.:!- 1.:.oskontorchef.Anton LielsEl.!., holme6,"l,rdr've~ 40 inntallerede telefon Ordrup 1837 eller vec postforsendelser af enhver art til sa.mmel:ontorchef, eller Elin Jytte LC:...1'1[!;S0 :~iclsel1, sej!l.j)1est::;e. o TI boende I henbld til.;;:ennarapport to[; J...rthu: jl..ndcrsel:~ikke i betractr.:.ingx straks at afsige to kendelser, De: ene lyder således: ndet pålægges post- og teletramvosenet i tiden indtil deh lofebruar 1942 incl. at tilbageholde o~ Ce!L1'1ell Københavns politi til retten at udlevere de under adr8ssei~ s I:o'r.'leg6.rdsvej 40, Or::J.rut sendte pakker, 1..1reve,.,. :JæDr try".icsagar, telets'ra.rnr:l-e.toe and 'e forsendelssr ~ der m:1.tt c :; vore rettede til eller antages at være best~nte for eller hidrzre fra kontorchef Anton Nielsen eller Bl=-;'~Jytte Lancs,:;; l!iels8.'.:.!)o Den anden kend.else 8.1r ud p& fcir;en6.e: 7lKøbenh<:i.vnspoliti 31\:al i tide...~ indtil d0n lo februar 1942 være 'Defoj et til at ~:.flytte samtaler ferte fre. 0[:: til telefo n Or-irup 18:;7." I Sa.IDn8 rgts~øde fi~ A~dst ligeledes Kenualso fer, at Eahnson Hansens post skulle" udleveres til politi 0(; hans tiuefo n aflytteso Det er naturligvis ogs~ uist3nkelibt, at f Ih. Teisen e~ nat havde

16 huset fru Kastoft, og hr. Anet havde da heller ikke mindste vanskelighed 'Ted 1':'], dette "grundlag fl Iii; :å kendelse for, a t og$. fr. Teisens breve skulle kontm lleres a:f politiet og hendes telefoner afitjttes. Efterhånden belagde politiet således alle de mennesker, åer havde den mindste forbindelse med Åksel La2'sen ~ed post- og telefonkendelser. Vi her disse dokumenter llggende for os. De taler deres tydelige sprog om da..1'lsk politis Ot~ denske Cbll1st:, les dybe moralske for:falj., og de vidner lige så tydeligt om det danske politis itej:'for at være tyskerne tilps.:oo l!,i, Poli.tiets samarbejde.med tyskerne. At ier bestod det hjerteligste samarbejde mellem det danske politi og tyskerne om., Æ fange kommunister og da ikke mindst Aksel Larsen, er vel almindelig kendt. Det blev ef'terhånden for det danske politi et prestigespø~gømå1 ~ anholde de ledende kommunister. liel~re end at miste de tyske voldsmænds bevågenhed, ville man opbyde cet yderste for at fange og indespærre kommuni.sternee Om Åksel Larsen blev der jævnlig givet fiduser fra tysk side. Føekso foreligger et sålydende brev frs. det tyske riges befuldmægtigede: "Bevollmlehtigte ues deuschen Reiehee. Der beauftragte f«r Fragen der inneren Verwaktung. Kopenhagen DagmarguB, 20. okt" 41. An den Itausanwall fttr besondere Angelegm haiten, Herm Oberstaatsanwal t Poul Kj alke ø 1'ta.eheinem hier aufgetauehtm. Ger!eht soll in Hedehusene bei Roskilde eine kommunistisehe ~entrale existieren, Dort soll aueh Aksel Larsen ab und zu anzutreffen sein" leh bitte die Angelegæheit naehprttfen zu lassen und mir das Ermittlungsergebnis zu gegebener Zeit Kennitniss ZU beben,, lire Kjalke lyder naturligvis sti'{jkøfin herres stemme, og der bliver iværksat pompøse politiaktioner i Hedehusene. OD den daglige og hjertelige :forbindelse med tyskerne taler en lille blyantsnotits sit tydelige sprogø "Ove Johansen fra fass :Bureau S;(al vide, hvor Aksel Larsen bor (fidus fra. DagmaJ:'hus)". Mm aner det hyggelige forhold mellem,olitig~rden og Dagmarhus med kordiale telefonsamtaler og udveksling af kollegiale fiduser"

17 -.I., ~-'--- stikkere i aktivitet. SelY!.lgelig anvendte politiet også stik~e og ~givere i jagten på kommunisterne. Vi skal som eksempel arføre ordlyden af to notitser fra Aksel Lar.ene sag: ''.Notits. Fra vor meddeler "W",er "er i tag blevet oplyst, a.t han af en dame, som han ikke ønsker at navngive, men 110m skal arbejde på et Tæveri på Østerbro og bo på Nørrå:> ro, har erfaret, li; eftersøgte Aksel Larsen hter dag skal færdes i BlågårdsgadekTarteret, hvor han også skal spise til I middag. Has meddeleløe gik yderligere ud på, at Aksel Larsen skulle færdes iført gråt tø~o bruhe SID og blødhat 9 men han ha.r :;8 tillagt sig mørkt fuldskæg samt et kunstigt ~r over højre øje. Den p,gældende dame, som "W" har tal t m~0., har ikke selv se GAksel Larsen, menha.r :f. et det :fortalt af en anden dame på sin arbqj dsplads. løvrigt kunne ~ meddeler "W" ikke uddybesine oplysninger yderligere. Meddelelsen falder tildels i trå.d med tidligere frernkomaefort:l:>lige oplysninger om eftersø~te Aksel Larsens færden.. Københavns -- opdagej.sespoliti afd.. D, den t'i "Notits. :P.B. 1953, Rasmussen, St~ 2, har ikke villet Ul1.d1sdeat meddele afdelingen (efter at han har drøftet forholdet med stationens opdagere), at han af en frue, 8) m hanhelst ville holde ude~or, har bragt i erfaring, ~Jksel Larsen hter dag spiser frokost i en ikke nærmere øetegnet automatoafe på :Nørrebrogade, hvor han optræder med fuldskæg og et kunstigt ar OTer det ene ø~e. :Po:8 o Rasmussen forklarer nærmere, at den nævnte.f'rue har en vaskekone, hvis mand hatl.e ind:fu:adet sig i elen nævnte cafe sammenmed nogle arbejdskammerater. Mandenkenite og kenderikke Aksel Larsen, men..et var arbejdskameraterne der sagde, at det Turham, og at han nu gik rundt i æn maskering. Dette fortalte mandm hjemme, og konen har så fortalt det videre til! ruen. Afdeling A.S. den 29" august 1941." Aksel Larsen fro geso Det er med ejendommelige følelser, man.gennenblader disse æ: ter. Alle vi, der har været ude for de danske myndigheder i disse år, Ted at pol.itiet gik til 0Piaven med den største iver og lyst. :m.et sparedes for at fange os. Intet middel var for tarteligt. Manpassede vore hustruer op, man indfaldt sig på husundersøgelser på familiehøj tidlix:.ipowszsdage r,..,

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 Sag 82/2010 Foranstaltning under efterforskning i straffesag (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

artikel 96 eller artikel 97.

artikel 96 eller artikel 97. xxx xxx xxx 24. september 2001 Vedrørende Deres klage over Rigspolitiets afslag på indsigt i Schengen- Informationssystemet Datatilsynet Christians Brygge 28, 4. 1559 København V CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 300 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. marts 2008 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Myndighederne fastholdt over for ombudsmanden at videregivelsen af de rent personlige oplysninger var nødvendig af hensyn til efterforskningen.

Myndighederne fastholdt over for ombudsmanden at videregivelsen af de rent personlige oplysninger var nødvendig af hensyn til efterforskningen. Drabschefs udtalelser til dagblad i sag om forsvunden kvinde I forbindelse med to efterlysninger af en ung kvinde der var forsvundet og frygtedes dræbt, gav drabschefen oplysninger til pressen om kvindens

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse.

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse. Kendelse afsagt den 19. april 2017 Sag nr. 17-70-01112 [Klager] mod Friedanskere.net [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Imod Frihed 3. december 2016 bragt på Frie Danskeres hjemmeside,

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -.

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -. Kendelse af 27. september 2006 (J.nr. 2005-0002979) Sletning af registreringer i styrelsens IT-system af, at vedkommende tidligere skulle have været bestyrelsesmedlem i en række selskaber nægtet. Aktieselskabslovens

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2013.12.02Ø Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling Stikord: Varetægtsfængsling, asylansøger, syrisk statsborger, indrejst på falske papirer, indrejst via andre lande, søgt asyl i

Læs mere

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven)

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven) Behandling af personoplysninger i (i forhold til persondataloven) Version 1.3 1 Hvad er personoplysninger Personoplysninger (også kaldet persondata) er oplysninger, der kan henføres til en

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-511-0034 Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk. 3.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 Sag 150/2014 A kærer værgebeskikkelse vedrørende B (advokat Uno Ternstrøm, beskikket for A) (advokat Dorthe Østerby, beskikket for B) I tidligere

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 16. december

JULEPOSTHUSET. 16. december STHUSET afs. 16 - side 1 JULEPOSTHUSET 16. december "" LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR KLEMTER TLF RINGER FODTRAMP (CLS POSTHUS) Jeg er rasende, Madsen! Nu er grænsen ikke alene nået - men overskredet!

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 15. december

JULEPOSTHUSET. 15. december JULEPOSTHUSET afs.15 - side 1 JULEPOSTHUSET 15. december LYD: CLS POSTHUS KLIK FRA EL-KONTAKT STOL VÆLTER BRAG (NOGET FALDER PÅ GULVET) MIAUV FRA KAT BORNHOLMERUR TIKKER KNIRKENDE DØR POSTHUSDØR KLEMTER

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010 Sag 250/2010 A (advokat Tyge Trier, beskikket) mod Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) og Sag 255/2010 Journalisterne

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap I tegneserien Radiserne spørger Nuser engang Trine, hvorfor hun er blevet psykolog. Hun svarer, at det er fordi hun har talent for at se andres fejl. Hvad så med dine egne, spørger Nuser. Ja, dem har jeg

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn. Odder Håndbold og Frederikshavn Fi Pr. mail. Brøndby den 3. april 2014 Journal nr.1100-17-fs Protestafgørelse kamp nr. 373067 Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

[Klager] har klaget over, at sn.dk har krænket privatlivets fred og anvendt begrebet konfiskeret i stedet for begrebet beslaglagt.

[Klager] har klaget over, at sn.dk har krænket privatlivets fred og anvendt begrebet konfiskeret i stedet for begrebet beslaglagt. Kendelse afsagt den 30. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0009 [Klager] mod Sjællandske Medier [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Politiaktion: Mistanke om produktion af piller bragt af Sjællandske

Læs mere

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden.

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden. Buddinge 1945 Af Robert Kjærlund Poulsen Man har jo fødselsdag hvert år og der følger også tanker med særlig, når det er en "rund" dag. Selv om jeg nu skal til at bruge et 8-tal, så har jeg en masse i

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Forligsmanden besvarede skriftligt en anmodning fra A om at tilbagekalde et mæglingsforslag, som A fandt, at forligsmanden ikke havde haft

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere