POLITIETS HEMMELIGE REGISTRERINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIETS HEMMELIGE REGISTRERINGER"

Transkript

1 POLITIETS HEMMELIGE REGISTRERINGER Afdeling D Artikelserie fra Land og Folk, foråret 1947 og folketingsdebatten 5. marts 1947.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: ****************************************************************************** Land og Folks artikelserie, februar-marts 19 l H Pol itiets virke før og under besættel sen Diverse foto's fra Folketingets behandling Brevveksling med Hermansson, SKP (nu venstrepartiet) vedrørende arrestationen af Aksel Larsen Folketingets behandling af spørgsmål fra Robert Mikkelsen og Arne Sørensen Andreas Hansens redegørelse af international kommunisme til politimestre og generalstabens efterretningssektion, 1936

3 DER. FANDT EN FAMILEBEGR.AVELSE STED En af vore gode kammerater, Ifrim Jensen, mødte ved en familiebegravelse en fætter, som var politibetjent i den på politigården aktive afdeling - hvor Christian Madsen, Dinesen og NØrreheden plandt andet var beskæftiget. Deres virksomhed gik ud på at hjælpe besættelsesmagten i deres kamp mod modstandsbevægelsens folk. Det var på et sent tidspunkt af besættelsen (1944), det så ud til at "man" måtte skifte spor. Dermed ikke sagt, at han godkendte registreringerne og andet djævelskab, der udgik fra denne politiafdeling. Han tilbød at skaffe papirer fra denne afdeling. Dette resulterede i at partiet lod mobilisere personer til at hjælpe her. Personligt drejede det sig om, at Ifrim Jensen og Børge Thing hentede kommunistkartoteket på politigården. Dette blev gemt.men selvfølgelig gennemgået, så man vidste hvad man havde med at gøre. Fætteren lod også diverse rapporter, der blev udfærdiget i denne afdeling D tilflyde i en ekstra kopi eller mulighed for afskrift. I BØrge Houmanns pragtfulde bog "Kommunist under besættelsen" kommer han ind på en side af historien, sqrtlbliver behandlet i dette bind. Han skrev herom: 224

4 de afleveret til Den Parlamentariske Kommission af Martin Niel sen, som trods alt, hvad der var hændt ham i besættelsens år, sta dig bevarede en naragtig tillid til det, der kaldes )}dansk demokra ti«. Demokratiske mælketænder voksede hastigt ud igen den gang. De mange papirer skulle have fungeret som anklagemate riale mod politiet og dokumenteret dets alt for store nidkærhed, når det gjaldt at indfange kommunistisker. Nu forsvandt de i kommissionens dokumentdynger. Senere dannede de vel grund lag for politiets nye hemmelige arkiver med oplysninger til brug for eia. Min egen mappe blev ikke ofret på demokratiets alter. Den havde jeg taget fra, og derfor er det muligt at fortælle lidt om jag ten på mig og overfrakken, som gen af'ipejles i politiets rappor ter. Det sprog, der anvendes, er omstændeligt og ofte vanskeligt forståeligt, men sådan udtrykker politifolk sig. For overskuelighe. dens skyld er der forkortet her og der, men alle afgørende passa ~r er citeret or~ret.. ~-----' "... Man kan godt forstå, at BØrge Houmann blev vred, da han kom hjem og fik oplysning om materialets videre forløb. Men det er noget uretfærdigt, hans angreb på Martin Nielsen. Det kan godt være, at Martin Nielsen var tilhænger af, at materialet politisk skulle op i debatten om besættelsestidens forhold, og at det skulle afleveres til den parlamentariske kommission. Men det var han jo ikke ene om. Det var efter en beslutning i partiledelsen og i folketingsgruppen. Men eftertiden må vel være enige med Børge Houmann om, at man skulle have ladet dem få kopi af materialet. men at man selv havde beholdt den ægte vare til brug i en'skærpet situation. Der foreligger enkelte af sagsakterne i fotokopi, nogle er optrykt heri. Ved en skærpet situation forstås, det videre handlingsforløb i opgøret efter besættelsestidens mere eller mindre landsforræriske handlinger, som samarbejdspolitikerne stod for, men som ikke kunne trænge igennem i den parlamentariske kommission, hvor samarbejdspolitikerne frifandt sig selv.

5 :t feb%u&1" og marts 1947 offejltlisgjorde Land.0& Folk er ai'tikel... serie PI, artikler, cler øjlhallile4e det politiske politi. kampmog. "et kojlll'lul1jjtiåepari. modpo11:t::1.idspektør Glnd, 3 Efter en kampagae1offeatlighedejl...ndt chefen tor tet hemmeli&epolit:l.ø af4elijlg, reøu1tatede i,.t Laad og Folk brlllite materialet tuof:tent1lpede... ori terin&. Artikel 1: POLIfIE~S HEMMELIGE POLITSIØ KARTOTEK KOJAMER FOR DAGEN Land og Folk, dm 21. februar 1947 De komj!l'wlistiaketolketingøllæjldilar1:1n liieløen og Røbert Mikkel.m eterdrager materialet tu åøl kommi loll, der.kal ~rø.&e politietø optrsten uader besættelaea. 7 I af'fsren omkriag... t ianske politil1 regi8t:rerijlg at... ske stats" borgere. lotlige poli ti.ke Tirkøomhedfør 0& uder higen. er dej:'jlu.ket &et opsigtnmkkende, at en emfattende dl. af 4et politiske politis arkl~r og kartoteker, ter uaderbesætte~.n to~an..t fra Politil prden, er kommetfor c1følesly.8o... Dette... c bl«fre.mi!zoat Cl "cl.lael.e ud n"t CennemRitzaus :Bureau i all' af... kommmisti8ke tolketinc.mæad Jlartia Nielsen 0& Robert J41kkelaeneg 10mhar følgende ortj.y.a.: -Uader besættelsen t~eraete, aedl.maer af motstandabe-,",gelsen. tra l'olitigårun dele af det politi.ka p.litia uki"'ydlatel'iaj.., heraader...slt1'i1'ter fra le af politiet førte politi8ke kar-. tot.ker. ne plgæ14ende40kumenterblet øpbet&rettor e:rter besllttelsens ophør It t~eae somgrwuuag for en UJlå.ersøgelsea:t, i htilket omfaag ten "Virksomhed,politiets politiske afdeling udøtede,tarlovlig. Jlaterialet er tornylia OTergivet os t og Ti har etter a.t have ~ort os bek.nit med det Tæsentlige af, hvad let indeholder, fundet 4et retten at otergite det til 4ea i samr!. l1ed.den parlamentariske kommissionaeiette særlige lu'ldersøgelsesåomstol, hvis 0leaTe det bl.a. er at undersøge politiets forhold uader besættelsen. Dokumenterneer i dag otergitet den parlamentariske kommissions repræsentant Teduniersøgels 4omstolen, hr. fhv. justitsminister N. Bu.oh Jenseno Martin!tie~.en (D) KøbenhaVJl,den 2 f rua:r 1947 Robert lwtkelsejl (MF)ft.

6 - ~""";": ,;.:~ ~- ---' 4 :Jor at e1"'. ot'f 'bllche&en et li1j.e a"blik 1, aed hvilke. energi og i htor stort et omtaq Aet llan8k. politi!genn... en årrekke Ted hjælp af' stikkere, atinc1klip, tele:rojtatlytnidi;er oc bretoensur har ".pio ret dauke stats'boraereø lovli&e politi8ke vir~.ojllhedj Til Lud eg i'olk i tae og i de kojuleadedage briage en række artikler 1Jl4ehold.e.4. dekuaeatariak. eplysl'lilager tra og autentuke gengivelser at dr pølitiue politis arkiter. (ae side 5) HVADPOLI!IE!S HEMØLlGE POLIUm.AIm:ITERIliDEHOLDf. sno...tar.. nutt På!huae Jacobaeu hellulutl!cepoliti Det sya.. ikke JIU11gt at irtye Ticeiupektør Olud til sqaanleg ijiod os. BJ. heller aer det 1lC til, at hr. E1mq1dst har l;yat til at 'beordre ham til Hgsmll. LØD OG:fOLK,.~ pe11t18k orgaat der repmsu.terer hovedstaden. Jlatstøtnste part1, H8kylder cheten for Xe"'enhavas optagelse.politi for pl ~tt usanuæ:rtig V1.s at have fart offeatli&heden bag J.;rset i.p.rgfllluå~ somang!r ha1ui embedaførelse, og ".nne embedllllluld har ijltet... r på t:1.1tale. H81 tacer puaitt med f01'a!ldutlaerae. I aandh en.&rok s1tuaiil OReJ I / ]l" serae for at m..4 taler uøandhed Muretssag eller ikke. Ti acter at læcge betiaeme pa bordet for;, at hr. Glut taler ua&jl4hed., eg det n1 ske i.enne og negle fø1gea48 artikler ed 41aae ngter 'Yi ikke ale pl hr, Glu4ø person. De'\ Ti gennem. ham,... ker at ramjut ll er den politujul, hø J.lepræsenterer. DenJleånd og dea. rep~aent.. ter -' uar,yddea at'pølitieta ledela Ske~ 4et ikke, 'Y1l der atter 1cunAe op8t1 en 8ituatio.,1 i hvilken poli.tået forerld", ø1.c pl borgernes gruae.0t88ikrede rettigheder, øg tet 4anske '.møk:ratiake.amtulli Til hate et polit:11torps, _ på. "et ikke han stole lied. artiklerae 8igter Ti uriaod ikke på den menige poli tims.ad 1. mkkeme, aelt omter er menle po11tifolk, der har ladet sig misbruge... uader krigen. Men det er ikke det &tgørejlde..1t&aj.leueer det, at de elementer 1. peli t1.ets ledelse, ter har vist sig.t 'Yæreupåli.delige forstinier. Den almidielige poli timajld parerer ordrer, og det kan i visse aituatioaer bebre~dea ham, med... svaret liå placeres øterst oppe 1 ledel.eb. Det er dem, der gat ordrerae, 4er må væk. Hår Ti nu 0"el1g alene til tager bla4et fra mua4ea, v:u vi ikke holde os kartotekerne. Ti Til gite ott'entligheilea et dokumentarisk billede at den.åni, i htilken politiet arbe~dede UDder besættelsen, og llår Ti gør det, så er det forå.i, denne bd ~sværre stadig leter og trit, ikke li ot 1NI& Po11tigårdens era faoader, men overalt i dm8k retsvæsen _.~._~ '~. ~ _ ~o. ~-~.

7 5 Ikke eet t men to kommunist-kartoteker H~ Glud har benægtet, at politiet førte et kartotek OTer kommunisternes lovlige virksomhed. Dm ne benægtelse er usanifærdige Politiet førte ikke aet, men hele to kommunist-kartoteker. Bet ene førtes af Københavns opdagelseøpolitis afdeling D. Allerede fra.først i tyverne har tierværet foretaget form: ellige noteringer a.:f' denne art, men først fra omkring 1928 begyndte man s~stematibk og ved hjælp af stikkere af den laveste klasse at føre et register. Initiativtageren til dette arbejde er ~hune Jacobsen. Da fhune Jacobsen blev rigspolitichef førtehan arbejdet videre i landsmålestoko Der indrettedes - ligeledes på hans initiativ _ et såkaldt sikkerhedspoliti under pigspolitichefen og dette, der i tysk stil betegnedes "Sipo", førte sit eget landsomfattende kartotek. 'i I Aksel Larsens kartotekskort Den 25. august 1941 gav daværende justitsllinister Thune Jacobsen skriftlig ordre til ~ at folltetingsmand.aksellarsen skuj.le interneres. Vi mene~~ at dette skændselsdokument bør kendes i vide kredse. Det lyder såjaieø: (illustreret) wjustitsministeriet Brev nr o Jour.n. 3 K 1941 nro 1550 Københav.a.,åen.250 august I medfør af 2 i Lov nr. 349 af 22. august 1941 om Forbud mod kommunistiske form inge.r og mod kommunistisk virksomhed bestemmes det herved, at folketingsmand Aksel Larsen, født den 5. august 1897 i Brendekilde, hvis adfærd har givet særlig grund til at antage D at han vil deltage i kommunistisk virksomhed eller agitation, således at det skønnes nødvendigt af hensyn til statens sikkerhed eller dens forhold til fremmede magter, at han tages i fotvaring, indtil videre vil være at tage i forvaring Ted politiets foranstaltningø E, Thune Jacobsen. / Herfelt." Den Herfel t, der har medunderskrwet denne som alle andre interner~gsresolutioner, var kontorchef i ~ustitbministeriet. En meget fin herr'e, der for sin villighed under besættelsen er blevet belønnet med stillingen som kommissarius for beslaglagt tysk og japansk formue, en stilling, åer lønnes med et svimlende honorar.

8 6 Når en interneringsbeål.utning blev truffet, skete det efter indstilling af statsadvåkaten for særlige anliggender og på grundlag af en notits, der indhentedes fra afdelibg D. Dersom der om åen pågældende forelå "apo"kort, bletdettes oplysningerliiledes me&delt i en særlig notits. Om Aksel Larsen har afdeling D atgitet følgenie notits: "Folketingsmand Aksel Larsen (:Erendekilde 5/8 97). er registreret fra 1925 og til dato i afd. Ds kartotek over kommunistero Han er fra 1929 til 1941 reg. utallige gange fork01ll.virksomhed Han er formand for Danmarks kommunistiske Parti. Han er formand for D.KoP.s centralkomite og eksekutitkomite, og han har gel'mem flere år Tæret valgt Bom kom. mecuem af folketinget. Siden 1941 har han. enividere været ansvaj:iig redaktør for det komo useblad "Ugens Ekko", og han er åen egentlige ansvarlige øverste leder inden for dansk kommunismeo Kebenhavns opdagelsespoliti, &fd. L, åen 18. ~uli fl Også om hans kort fra. "Sipo" foreligger der en no tits: "Eftersøgte Aksel Larsen, lba: født den.5> august 1897 i Brendekilde ses anført i sikkerhedspolitiets kartotek som følger: December Arbe~derbladet: 19/12 39 ydet et bidra~ på kr. 25 til bladets fortsatte drift o gram 2/ Er under telefltakontrol i medfør af skrivelse af 2/ Folketingsmand valgt af' det kommunistiske parti. I tiden fra 1939 til 12/6 41 jæt1lj.igtaler Ted aff. komm. møder, ligesom han i samme tidsrum har været forfatter til adskillige kronikker i Arbejderbladet. otto Hemi ksen kriminalbetjent." Hvad det er for en telegramkontrol t Aksel Larsen har været underkastet, er vi ikke i stand til at oplyseo Alfred Jensens kort. Alfred Jensens interneringsbes..utning er a:.f samme dato og af samme indhold som Aksel Larsens, os for hans vedkommende lyder den tilsvarende notits fra afdeling D således: "Alfred Peter Jensen, født den 70 juli 1903 i Århus, er kendt i afdeling Dl s kartotek over kommunister som følger: 1934 og 1935 reb. flere gange for kommunistisk virksomhed rego 6 gange for kommo virk8ømhedo 1937 reg. 9 gange for komm. virksomhed.

9 7 1938, 1939, 1940 og 1941 reg. for komm" virksomhed valgtes han til medlem af folketinget som komm. repræsentant (Århus nordkreds og Bkjo14elevkredsen). Hm er me4alem af oentralkomiteen og eksekutivkomiteen. ft Notitsen fra "Sipo" er af 80 juli 1941 og ser således ud: l~otits Eftersøgte Alfred Peter Jensen, født åen 7. juli 1903 i Alhus,.. ses anført i sikkerhedspolitiets kartotek Bom følger: December 1939: Arbejderbladet: Bidrag på kro 50 til bladets fortsatte1i!trh irifto ]'olketingsmand i det kommunit>;'tiskepartio 2/12 39 Rpto lrhus: Redaktør af "Århus EkkotI, politisk (koil'ji!1unis-, tisk) ugeblad fol'århus og omegn. Modtog 2/12 39 fra MoskTa en postpakke indeholdende 15 bøger (Lenins værker på tysk). Januar falerved et komm. møde t afholåt i lidetnye forsamlingshus" i Odense..; / Februar 1940.!faler ved et kolrilllo '99de i Vejen, hvor der blev indsamle t til Finland. 1/4 4;l o l:lyt.odense: Under iu'i.vatmedlem.smøde i Odense den 25/3 40 udtalt, at s~fremt parti Ob blad ville blive forbudt, måtte partiet i tide sikre iets politiske apparat og tilintetgøre pjecer o.lign. som partiet muligt kunne blive forbudt p~. Dog måtte eventuelle dokumenter gemmes væk, sådan, at de ikke kunne komme i politiets hænder eller til offentlighea L. 23/ Arbejde~ bladet: Taler ved otf. protestmøda i Weinoldo ~ørreport 23, mod tvangsarbe~qep sammen med støberiarbejder Arne Ler- 7/12 4o~ Arbejderbladet: Kronik:"Angreb på tariffer ~3 understøttmlt;ler." 10/12 40, Arbejderbladet: Kronik: "Omkring koliilllunevalgene". 30/1 41: Arbejderbladet: Taler Ted D.K.Pa møde i Arbejderforeningens lokaler, Nørrevoldgade /3 41. Rpt. Si-po: TaJ.er ved cff. komm. møde i Brandholmkroen i Rødovre. den 29/3 x41. 4/5 41. A.rbejderbladet: Kronik: Te_le holdt ved møde i K.B.Rellen elell 1/5 41. København den a. juli 1941 otto Eenriksen kriminalbetjento"

10 6. 8 Andre kartotekskort. Vi ligger inde med afdel~g ~notitser og "Si-po~notitser i snesevis. Vi kan af pladshensyn ikke aftrykke den ål le, men skal dog bringe nogle smagsprøver på det, lim hr. GluG.kalder ''verserende sager". /1 'I I På Harry Valdemar Keil Jensens kort hedder det bl.a. : "1937, den 28/11. afholdtes kommunistisk demonstration og møde for hjalp til 1lDe røde i den spanske borgerkrig". Talere ved dette møde Var ingeniør Eske Sørensen, formand Georg Hegner, folketingsmand Aksel Larsen samt den hjemvendte danske frivl.llige fra borgerkrigen, ovennævnte Jensen" 1938, den 20/1 afholdt S.U.V. mø.e i :Borups høj skole, Blandt talerne var ovennævnte Jensen. 1938, oktober, blev han.mat som sekretær og daglig leder af Sovjetunionens Venners Kontor ,.~ 9/1..S.U.V. afloldt "e~ 30/12 38 aktivmøde på kontoret Frederiksborggade nr. 42, hvor OTennævnte Jen SEn aflagde beretning og oplyste, at foreningen nu havde 3200 medlemmer og deraf 2800 bosiddende i :mnmllbåmi Storkøbenhavn. Rm omtalte endvidere fremgangen for bladem.e "Sovjet i.agf!og "N3rtLand". Af skeretær Johannes Marius Pouldrns kort bringer Ti ~01gende: 1935, talerved D.K6P.s majfest i ~rederikshavn 1935, komm" kandidat til folketingsvalget i Odense 1936: Ansat som se1retær i D..K.Pø 1936: DELtager i landsindsa.:~lingentil Arbej der_ladet." 1938 Dirigent på E.KoPos aktivmøde 1938: Delegeret til landspartikonferencen i Odense " Komm. folketingskandidat i Vejle-kredsen Reb, for at nate afroldt komm. møder Om Holger Vivike er følgende verserende sager &1ført: " MedunderEk rivel' af opråb lh Arbej derbladet i anledning af D.KoPos vatgkampagne til folketingstalgeto '3 OG 9 39 deltager i landsindsamlingen til Arbe~derbladet og D.K.P.s valgfoni.

11 Komm. kandidat til folketingsvalget i Maribo og Nakskov kredsen Til ciato redaktør af det komm. fagblad t1kempa.l!lsett~ for sømænd samt leder af D.~oPGs søfartsafdeling. o o Taler ved DoK.Pos majmøde i Nykøbing So Jereel1- i.'uldolfifrim Jensen Været med. til opklæbning L kommunistiske plakatr Eidragsyaer ved Arbejderblaaets landsindsam1ing Bidragyder til køb af ny rotationspresse% til Arbejderbladet. Poul hjalmar Ohristense~o Deltager i landsindsam1ingen til Arbejderbladet Deltager i landsindsam1ing~ til Arbejderbladet Komm. kan~dat til folketingsvalget i Skelskør-kredseu. KAN GLUD FOP..:BLIV"EI SD{ SlJ:ILLDW? Disse tilfældigt valgte eksempler må ~re tilstrækkelige til~ at offentlighenen ka:i danne sig et billede af kanotekskortenes indb.;)lo.~ Kortene lignerhinanden til trivialitet. Det, der er registreret, er ikke i eet eneste tilfælde '~erberende sager", som hr. Glud påstår, w.en udelukkend.e re sul tatet af politiets ganske ulovlige snagen i lovlydige borgeres fuldkommen legale politiske virksomhed. Kartoteket bærer ikke vidnesbyrd om nogen anden forbrydelse end politiets:> på, grundlag af den dokumentation p vi hermed hs.r bragt p tør vi påstå, at vi har ført fuldt bevis for, at politiet i mange år før besættelsen på ulovlig vis her registreret og udspioneret et lovligt politisk parti. Medlemmer, og vi har godtgjort, at viceinspektør Glud ta1.erueandhed, når han påstår det modsatte" Kå~ en politichef om hvem de~ st~r fast,?t han på usandfærdig vis har vildledt offentligheden i et anliggende, som det forelig 0 ende forbliver i sin stilling? lir, Elmquist skal være en meget moralsk her:r-e,det står nu til ham at give svaret på, om hr. Glud fyldestgør seiv de beskedne moralske mindstekrav, der med rimelighed kan stilles til en vicepolitiinspektøro

12 8. 1 O Land og Folk, fredag den 210 februar 1947 Leder: POLITIETS ARKIVER Igen artikler og indlæg her i bladet de sidste par uger er det jl blevet oply*t, at det danske politi i en ~kke!r før og også un.er besættelsen har ført et omhyggeligt kartotek med - såvel sande som urigtige - oplysninger overikke blot danske kommunisters lovlige virksomhed, men også ogertusinder af andre dæ ske statsborgeres deltagelse i l~vlig politisk arbejde. I nogle tågede udtalelser til pressen har vicepolitiinspektør Glud aels benægtet og dels bagatelliseret de fremkomne oplysninger. Folketingsmand Martin Nielsen har i den anledning direkte beskyldt hro Glud :ih r at taleusandhed, og trods denne alvorlige bemyldning mod en le... dende politimand og trods direkte opfordring her i bladet til hr. Glud om gennem en retssag at rense sig for denne beekyldning, harhan intet foretaget sig i den retning og heller ikke hans høje foresatte, justits. ministerenm har beordret ham iertil. Derimod har samme justitsminister lovet af lade foretage en undersøgelse af hele sagen - men det er allerede et stykke tid siden, og endnu er der intet offentligt fremkommet om resultatet af en sådan undersøgelse. Derimod har de kommunistiske folketingsmænd Martin Nielsen og Robert Mikkelsen som omtalt andetsteds i bladet i g!r til den af den parlamentariske kommission nedsatte særlige undersøgelsesdomstol, der bl.ao skal undersøge politiets forhold under besættelsen, overgitet de arkiver og politiske kartoteker, som under besættelsen blev fjernet xi fra Politigarden og som fornylig var kommet i de pågældende folketingew mænds besiddelse. Gennem dette omfangsrige materiale, som vi andetsteds i bladet i dag og i de følgende dage vil bringe uddrag af, fremgår det klart og tydeligt, at det danske politi savel før som under besættelsen i en uhyggelig gennemført grad har udspioneret tusinder og atter tusinder af danske statsborgeres lovlige politiske virksomhed og ~dsamlet og registreret oplysninger, som ikke alene blev benyttet af det dcnske politi, men også i høj grad kom det tyske politi til nytte i dets kamp nod den danske f:rihedsbevægelse.

13 tåli (li or Folk. l[~rda( den 22. februar BEg Poli tie;"ordenfaoader, 2" Al'L:OLDTTIL TYSKEBlill rapport - illustration Ved hjælp af stikkere, telefonaflytning, brevcensur Ob fiuuser fra Dagmarhus jage6e det danske politi kommunisternes første~and, Aksel Larsen i over et -ar under besættelsen. Endelig den S. novenber 1942 fangede man Aksel Larsen, og ovenfor ses i faksemile politiets sejrsmeldinr; - rapporten., hvori det meddeles, at det danske politi har arresteret Aksel Larsen - og overført ham til tyskerne. Inde i bladet pi side 5 belyser vi gennea autentiske dokumenter fra politiets hemmelige kartoteker, hvilke noder politiet tog i anvendelse i j agten Då ham. DA D,AjJSK POLITI PA1~GBDE AKSEL LARSEE TIL TYSKEP.NEl nfiduse~" fra Dae.,rnarhus. MiXL har fra politiets side forsøgt at få be:ld lkningen til at td, at ~an var meget lemfældig i eftersøgningen ~ koll~unister og at man n~rmost kun h~r anholdt dem, som marl ligefrem faldt over. Det passer ikke. politiet har i hele perioden indtil den 29. aujust 1943 udfoldet de storste anstrenpelser for at efterspore OG internere kommunister. :F'orat der il~ke skaj. være nogen misforstaelse pf., dette punkt, skaj. vi i da; fre~dra3e forskellige enkeltheder fra eftersøgningen af Aksel Larsen" Vi fre::!. drager denne sag son et eksempel blandt man~;3. Det er ikke alene Aksel Larsen, der er eftersøgt energisk af politiet. Det SamL~e g<3lder alle aj.1.drekommunister t der sø(..te at unddrage sig anholdelse o Observ~tioncr af pårørende. En af o~enetoder, dsr anvendtes var observa.tion af fors..~ellige p:'irørende ti. l Aksel Larsen. Vi ta,;er rapporten for el"ktilfj321di~'d",,;;: O-Dservationen påbe.::.:yndt~i dag ldo 8 på fru Kastofts bopæl, lllenhun var Juilsyneladende ik;~e hjemmgo Vi tog derefter hen til forretningen, hvortil hun kom klo 10,300 Kl. 19,05 lorlod hilllforretningen Ob oyklede til S~ovagervej nr. lo, hvor ~UXl opholdt 5i~ til kl. 230 Villae~ Skavagervej lo indehaves ~ direktør Jørgen Christian Frell~ sen Bahnson Hansen, fo den i KøbenhavL, der er kendt i afd. DoS

14 ~o. 1 2 kartotek under sag S II 536 E. Der er i denne sag vet21agt notits af fra overbetjent T~.Andersen, Jyllandsgade 77 0 Fredericia, der omtalernævnte BaJ. nson Hansen som ti.lhænger af kommunismen, og det menes, at Bahnøon Hansen kunne assistere ved at holde en eller anden kommunist SkjuJ.tD Den omhandlede notits blevafsivet i anledning af eftersøgningen af Bala Kuhn. ~il villaen Skovagervej lo kom klo 20,55 en dame o som ligeledes opholdt sig til klo 23. Fru Kastoft og dezlomtaj.te dame fulgtes derefter fra Skovaeorvej kl. ~3 og kørte til StatholderTej nr. 5, hvor 4e begge gik op. Da fm Kastof't endnu ikke kl. 2 varkomm.et ud fra ejencbmmen, blev observationen afbrudt. /i En skraldebøtte ransages Kontinueret den Observationen påbegyndte i dag klo 7,.30 på statholdervej, hvor fru. Kastofts cykle endnu stod i gårdeno Under observationen bemærkede vi, S; fru.kastoft og den dame, han var kørt fra Skovagervej sammen med, kojilud på aj.tanen til lejligheden, Statholdervej nro 5, 4tv.o Denne lejlighed indehaves ifølge folkeregistret af massøge, frko Karen ~eisen, fo ~.4.16 i Haslev. Hun er ikke kendt i afd. Do Fru Kastoft forlod derefter denne lejlighed kl. 9 og kørte direkte til sin popæl? hvor hun opholdt sig til kl. 11,45. Derefter kørte hun til forretningeno Det Ekal bemærkes, at vi under vort ophold ved forretningen undersgte skraldebøtterne, for eventuelt at finde breve 9 observationen vedrørendeo Der fandtes dog intet af interesse, men vi så noget efter, at ekspeditricen i fru Kasto:fts forretning tømte forretningens papirkurv i en l. skraldebøtterneo Vi undersøgte derefter, hvad der var lagt i skraldebøtterne, og fandt en iturevet kuvert og en del iturevne stykker af et brev. Kuverten var stilet til fru Kastoft og afsnedt fra NyVorg den Afsender på brevet er: Else Lund, adr. Erik Lund, Skårup. De iturevne stykker af brevet kunne sættes sammen, og indholdet læses således: "Ring ikke oftere - dt er for fanigto Giv Langsøe beskeden med tilbage!t Kuverten og brev et vedlægges osv. osv. Der er som man ser, ikke tale OID, at politiet taler let på opgaven. De to snilde detektiver, der snedes har skygget fru.kastoft og undersøgt hen.des skraldespande, har f",et resultat af dagens møje. De har fundet ud af, S; hun har besøgt Bål.nson Hansen og overnattet hos frk. Tei.sen, og grans.,.:.ningen af sk'1'1txarn1tassen harbragt dem navnet Langsøo

15 Telefona:f'lytnin. or krænkelse af br2vhemmelighec.sn. ror' effektivt at l-::unnoopklare ti'1c i1j(hlg forbrydelser, 1::a1...pol! tiet ~ visse tilfælde få retskendelser fo~ at de må beslaglægge breve m,y, Skønt iet i 1941 ilcke drojsae sig o~ at finde forbrydere, men ou a~ jagte ko~unister 00 internere aem aob bidsler for tysk regning, benyttede m8.llganske ulovligt sa.mro.efremgengsmå,de i stor udstrækning. I hundrea.8r og c:.tter hundred.e-r af ti.li~ld() har den bsrygteo.e byretsdonner Artllu±' Ånderser.. - der for sin virksormed. ir beørmet.meci en udn23vllelse som. landso.o.ldl1ex' f'orlukke de døre afs&.gt keno.elscr OE l'::rankelse ~' brevhemmeligheqe~ o~ om telefonaflytnin~er på det løsest mulige! DelJ.2~. okto'ocr 1941 indfandt pol i tikom.missær Andst si.8: 110S Arthur J..nders8l:. i b;rj:'et"gcns8" c,rdclin.; her f"reclagde h.::.rl en politirapport, dgr Cil;: ucl på, at den LanGsøe, der omtales i det papir, SOL opdagerne havoe fundet i skraldebøttel! var idontisk mec. Blir.!. Jytte Langsø :riielsen. Elld"Jidere havde m~ konstateret, at h1.tl var "dus~ 111ed. fru ~et hedder s~ videre i rapporten: Kastoft. ~Under henvisni1:i.s til foranstående turde der ikke v[sre tvivl O;'";l, at fr,;;:. rlb Læ1gS,7 Of.; hendes fader.i.contorchcf i:ielsen h::r fru Kastofts fortrolighed, G~; det.;iver 1:..1 Grund til at antage, at frk",lal [:sø er i sta.'1.e. ti:j_ at optræne SO.::lmellemled. melle"" eft:rl~"ste t..y.:sellc:-.rsen o frl~ Kastoft, hvorfor det er hejst s~ndsynligt5 at meddelelser, der er tjer~ice til DruK under eftersøgningen af åkscl L&rsen kan b~ive afgivet genne.::: 0.e.:!- 1.:.oskontorchef.Anton LielsEl.!., holme6,"l,rdr've~ 40 inntallerede telefon Ordrup 1837 eller vec postforsendelser af enhver art til sa.mmel:ontorchef, eller Elin Jytte LC:...1'1[!;S0 :~iclsel1, sej!l.j)1est::;e. o TI boende I henbld til.;;:ennarapport to[; J...rthu: jl..ndcrsel:~ikke i betractr.:.ingx straks at afsige to kendelser, De: ene lyder således: ndet pålægges post- og teletramvosenet i tiden indtil deh lofebruar 1942 incl. at tilbageholde o~ Ce!L1'1ell Københavns politi til retten at udlevere de under adr8ssei~ s I:o'r.'leg6.rdsvej 40, Or::J.rut sendte pakker, 1..1reve,.,. :JæDr try".icsagar, telets'ra.rnr:l-e.toe and 'e forsendelssr ~ der m:1.tt c :; vore rettede til eller antages at være best~nte for eller hidrzre fra kontorchef Anton Nielsen eller Bl=-;'~Jytte Lancs,:;; l!iels8.'.:.!)o Den anden kend.else 8.1r ud p& fcir;en6.e: 7lKøbenh<:i.vnspoliti 31\:al i tide...~ indtil d0n lo februar 1942 være 'Defoj et til at ~:.flytte samtaler ferte fre. 0[:: til telefo n Or-irup 18:;7." I Sa.IDn8 rgts~øde fi~ A~dst ligeledes Kenualso fer, at Eahnson Hansens post skulle" udleveres til politi 0(; hans tiuefo n aflytteso Det er naturligvis ogs~ uist3nkelibt, at f Ih. Teisen e~ nat havde

16 huset fru Kastoft, og hr. Anet havde da heller ikke mindste vanskelighed 'Ted 1':'], dette "grundlag fl Iii; :å kendelse for, a t og$. fr. Teisens breve skulle kontm lleres a:f politiet og hendes telefoner afitjttes. Efterhånden belagde politiet således alle de mennesker, åer havde den mindste forbindelse med Åksel La2'sen ~ed post- og telefonkendelser. Vi her disse dokumenter llggende for os. De taler deres tydelige sprog om da..1'lsk politis Ot~ denske Cbll1st:, les dybe moralske for:falj., og de vidner lige så tydeligt om det danske politis itej:'for at være tyskerne tilps.:oo l!,i, Poli.tiets samarbejde.med tyskerne. At ier bestod det hjerteligste samarbejde mellem det danske politi og tyskerne om., Æ fange kommunister og da ikke mindst Aksel Larsen, er vel almindelig kendt. Det blev ef'terhånden for det danske politi et prestigespø~gømå1 ~ anholde de ledende kommunister. liel~re end at miste de tyske voldsmænds bevågenhed, ville man opbyde cet yderste for at fange og indespærre kommuni.sternee Om Åksel Larsen blev der jævnlig givet fiduser fra tysk side. Føekso foreligger et sålydende brev frs. det tyske riges befuldmægtigede: "Bevollmlehtigte ues deuschen Reiehee. Der beauftragte f«r Fragen der inneren Verwaktung. Kopenhagen DagmarguB, 20. okt" 41. An den Itausanwall fttr besondere Angelegm haiten, Herm Oberstaatsanwal t Poul Kj alke ø 1'ta.eheinem hier aufgetauehtm. Ger!eht soll in Hedehusene bei Roskilde eine kommunistisehe ~entrale existieren, Dort soll aueh Aksel Larsen ab und zu anzutreffen sein" leh bitte die Angelegæheit naehprttfen zu lassen und mir das Ermittlungsergebnis zu gegebener Zeit Kennitniss ZU beben,, lire Kjalke lyder naturligvis sti'{jkøfin herres stemme, og der bliver iværksat pompøse politiaktioner i Hedehusene. OD den daglige og hjertelige :forbindelse med tyskerne taler en lille blyantsnotits sit tydelige sprogø "Ove Johansen fra fass :Bureau S;(al vide, hvor Aksel Larsen bor (fidus fra. DagmaJ:'hus)". Mm aner det hyggelige forhold mellem,olitig~rden og Dagmarhus med kordiale telefonsamtaler og udveksling af kollegiale fiduser"

17 -.I., ~-'--- stikkere i aktivitet. SelY!.lgelig anvendte politiet også stik~e og ~givere i jagten på kommunisterne. Vi skal som eksempel arføre ordlyden af to notitser fra Aksel Lar.ene sag: ''.Notits. Fra vor meddeler "W",er "er i tag blevet oplyst, a.t han af en dame, som han ikke ønsker at navngive, men 110m skal arbejde på et Tæveri på Østerbro og bo på Nørrå:> ro, har erfaret, li; eftersøgte Aksel Larsen hter dag skal færdes i BlågårdsgadekTarteret, hvor han også skal spise til I middag. Has meddeleløe gik yderligere ud på, at Aksel Larsen skulle færdes iført gråt tø~o bruhe SID og blødhat 9 men han ha.r :;8 tillagt sig mørkt fuldskæg samt et kunstigt ~r over højre øje. Den p,gældende dame, som "W" har tal t m~0., har ikke selv se GAksel Larsen, menha.r :f. et det :fortalt af en anden dame på sin arbqj dsplads. løvrigt kunne ~ meddeler "W" ikke uddybesine oplysninger yderligere. Meddelelsen falder tildels i trå.d med tidligere frernkomaefort:l:>lige oplysninger om eftersø~te Aksel Larsens færden.. Københavns -- opdagej.sespoliti afd.. D, den t'i "Notits. :P.B. 1953, Rasmussen, St~ 2, har ikke villet Ul1.d1sdeat meddele afdelingen (efter at han har drøftet forholdet med stationens opdagere), at han af en frue, 8) m hanhelst ville holde ude~or, har bragt i erfaring, ~Jksel Larsen hter dag spiser frokost i en ikke nærmere øetegnet automatoafe på :Nørrebrogade, hvor han optræder med fuldskæg og et kunstigt ar OTer det ene ø~e. :Po:8 o Rasmussen forklarer nærmere, at den nævnte.f'rue har en vaskekone, hvis mand hatl.e ind:fu:adet sig i elen nævnte cafe sammenmed nogle arbejdskammerater. Mandenkenite og kenderikke Aksel Larsen, men..et var arbejdskameraterne der sagde, at det Turham, og at han nu gik rundt i æn maskering. Dette fortalte mandm hjemme, og konen har så fortalt det videre til! ruen. Afdeling A.S. den 29" august 1941." Aksel Larsen fro geso Det er med ejendommelige følelser, man.gennenblader disse æ: ter. Alle vi, der har været ude for de danske myndigheder i disse år, Ted at pol.itiet gik til 0Piaven med den største iver og lyst. :m.et sparedes for at fange os. Intet middel var for tarteligt. Manpassede vore hustruer op, man indfaldt sig på husundersøgelser på familiehøj tidlix:.ipowszsdage r,..,

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Eport 4 Håndbog Indhold Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Bestilling af rapporter / Nyt projekt Side 1: Køb af credits Side 2: Bestilling af rapporter Side 5: Bestilling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 15. december

JULEPOSTHUSET. 15. december JULEPOSTHUSET afs.15 - side 1 JULEPOSTHUSET 15. december LYD: CLS POSTHUS KLIK FRA EL-KONTAKT STOL VÆLTER BRAG (NOGET FALDER PÅ GULVET) MIAUV FRA KAT BORNHOLMERUR TIKKER KNIRKENDE DØR POSTHUSDØR KLEMTER

Læs mere

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle KNR's programetik KNRs programetik - retningslinier for programetik og god presseskik Det er grundlæggende, at KNR som led i sin public service forpligtelse tager et afgørende hensyn, der underbygger ytrings-

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 16. december

JULEPOSTHUSET. 16. december STHUSET afs. 16 - side 1 JULEPOSTHUSET 16. december "" LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR KLEMTER TLF RINGER FODTRAMP (CLS POSTHUS) Jeg er rasende, Madsen! Nu er grænsen ikke alene nået - men overskredet!

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom I Tidsskrift for Immaterialret nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56.

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Indholdsfortegnelse Kredsformanden blev informeret 1 Vedr.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere