Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt"

Transkript

1 Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Britt Seelhorst (DEP) Fra: EL & GELO Sendt: 30. september :18 Til: Carsten Kjær Joensen (DEP) Emne: Afslag på lån grundet ejendommens beliggenhed Kære Carsten. Hermed fremsendes et lille udpluk af sager vi har kendskab til, hvor bank og/eller realkreditinstitut har afvist køber pga ejendommens beliggenhed. Det kan tilføjes, at udover det vedhæftede findes der rigtig mange sager, hvor der blot gives et telefonisk afslag med samme begrundelse dem har jeg selv haft 2 af indenfor den sidste måned i Stevns kommune, hvoraf jeg kunne henvise køber i den ene sag til et lokalt pengeinstitut, der valgte at finansiere handlen til samme pris som andet pengeinstitut havde afvist grundet beliggenheden. Skulle der være spørgsmål eller andet er du naturligvis altid velkommen til at kontakte mig. Hav en god dag Med venlig hilsen Lisa Carlsson Sekretariatschef Marelundsvej 10, Ll. Torøje 4640 Faxe Tlf.nr.: Denne mail og vedhæftede filer indeholder muligvis fortrolige oplysninger. Hvis De ikke er rette modtager, bedes De venligst omgående meddele dette til afsender og undlade at oplyse indholdet til andre, anvende det til noget formål eller gemme eller kopiere indholdet. 1

2 Britt Seelhorst (DEP) Fra: Steen Vedel Sendt: 29. september :08 Til: EL & GELO Emne: Sag afvist pga beliggenhed Kære Lisa, Vedhæftet en salsopstilling og købsaftale fra Juli 2014 på ejendommen, Åvænget 7, 2990 Nivå, hvor normal belåning blev afvist på grund af beliggenheden. NYKREDIT vurderede ejendommen til mod den offentlige vurdering på på grund af beliggenheden. Det skal siges, at det var en blandet erhvervs- og boligejendom (bolig 135 m2 og lagerhal 260 m2), så forventningen var 70% belåning af den aftalte købesum på kr , men Nykredit ville kun belåne med 70% af kr Håber, at du kan bruge denne information, jvf din mail af 15. september Venlige hilsner Steen Steen Vedel Ejendomsmægler 1

3 Ejendomsmegler Vedel& Colding 'l-lf. Onsgdrdsvej23 st., 2900 Hellerup / , Fax Ksbsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr, /rel': V338/Steen Vedel!-.jendonrmen: Avanget 7, 2990 Nivd Dato lsalger og kober _:l Stilling Narrr LJ ndertegncde Finn Tolstrup seelller herved til Hanne Grimstrupr r\dressc 'il t.prir.rarb. /rnobi I e-nrail ()g Stilling \a\n Ad TCSSC 'I I 1.prir.r'arb.,'nrobi I e-maii AVngeI / 2990 Niv6 I I Stanpevej 2B 2970 Horsholm t t Lars Erik Grimstrup Starnpevej 2B 2970 Horsholm I t l.com [-Agrrd"ngteg]glgls oplysn in g tit pa rrerne [:r c.jendonrsmcelcren tilknrttet ellcr har ejendorrsnrrgleren sanrarbeidsitiit.t nrcd rcalkrcditinstitut. penteinstitut. lbrsikringsselskab cller andct._.la t \lodtager c.lendonrsnrcglcren eller dennes ansatte vcderlag/provision/rabat 1br lierrskaf fllsc af finansiering. lbrsi krirrger. annoncerirrg eller andet [1ar elcndornsnragleren. dennes ansatte eller nrrtstaendc herudor cr en okonomisk cller pcrsonlig interesse i orlse tningcn af ncrverendc e.jendonr eller i parternes r alg al'finansiering. lbrsikring eller andre ldelser i tilknl,.tningen til onrsrtning af fast e.jendont _Ja X \ei tlr is ia. hr ilke: Handlens vilkir raf afsnil De nred * ntarkeredc paflernes aftale E.jendonrntcn... Or crtalelscsdag...".lliil"': :- l atill rt alsnrt Kontantpris afsnit l iibehor atin it Fi.jcndonrnrens 1r siskefbrlrold... alsnlt I'orsrkring itlsn r t Otlen tl i g e jcndonrsr urderi ng og e- jcndonrsr ard iskat... atsn i t [-or onr lbrbrugcrbeskrttelse rcd erhrerrelse affast e.jendorllr\. ('p. cnergitncrkrriilg... alsnlt I I:.jerlc.jlighcdr* Boliglandbrug a lisn it,ccl d Lrden firr kobcsunrnrcn alsn l t IO tl)rertagelsc. aflevering og risikoovergang atisnitll icrr r tutter a1!n i t ll I Iandelsonrkostninger og r eder1ag... at'sn it li Re lir s i on sopgorc I se afinit t1 I ri:ler. llet iltigeli( r'!l rldgi\ rring... alsnlt Li lndir iduellc r ilkar atialt rlellcnt kobcr og slelger. herunder ert. cndringer i standardvilkar alsnlt l6 l'arterncs pen geinstitutter a1.sn it l7 Krrbesunrnten aflnit t8 tliaranti lbr kontante betalinger 'inur at!n it r9 e rcnde realkrcditlan. der overtages... 'i\ur afinit 20 rrcnde private pantebreve. der o\.ertages... '' af\nit 21 E jerskifielan.. 'ranclen alinit 22 tinansiering og kreditopllsninger i henholtl til 'FSrlgerpantcbrercr alsn i t 2-1 og kreditopllsningcr i henhold til 'k Debitorgodkendelsc a1' kobcr *Ileuulcringsopgorelse r.nr. og lov ont kreditaftaler... lor om kreditaftalcr...,... kobers r alg af'anden lirransiering eller kobsafiale.ns indgaelsl nrr _-_j a..i.il. salgsopstillingcns siie 2.la_-X.\e.j.jt. salgsopstillingens side 2 afsnit afirr it alin it 21 lf l6 \ ersion 1.5 E/KA/-TRJY COPYRIGIIT DE - Ejendomsmcgleren er ikke medlem alidansk Ejendomsmaglerforening sitle I af l{j

4 Ejendomsmagler liag nr. i ref: V338/Steen Vedel [-je ndommen: Avanget 7, 2990 Nivd I Iandlens dokunrenter Frar igelscr f, artenrcs accept og undcrskrilier... mmen I flg. tingll st adkomst tilhorende lvlatr.nr. l Yniverod l3eliggende Avenget 7, 2990 Niv6 Kommune Horsholm -om ejendommens arealer, zonestatus og benyttelse henvises AISN I I )7 afin i t 28 a isn it 29 Ejendoms nr. af grundareal m2 Dato l herafvej 119 Konrm.nr. 223 til vedhaftede salgsopstilling, der er en del af krzbsaftalen l:.jendontmen t- i^,1'r,--.,-.^- overtages...,-*^.- af kober den Lit tjl._l1gjt."tpris_- ilj_i_onta_!lpm_-- K Ko.ta.tprisen rrnllrtnricpn,-".,i)-l+ cr ofialt til k l T i t k ^ h ^ - t1-4. Tilbehsr [)ct t'r alialt. at lolgendc tilstedevarende narcg trti,tetarei. ogln.rore nrc,lfbk.r:.*',"ls*rp.iilil,,s Or rige tilsteder crende hardc hvidevarer rncdfitlger ikke. Vedr. abo'.e.rcrter (eksenrpelr is kahel-tr. rhrriranla-g o.lign. ) er dct afialt Standardr ilkrir Mcdf'olgendc harde h\ ide'arer og losore afle'eres i grldfii oe. brugbar srand. I:i.iendonlrtlenselgcssonrdenerogfilrctlndcs<rgsonrbeset net. r anlcanl&g. hegn. trcer. beplantninger nt.nr. I det orrllhrlg' det llrldes pii c.iendontntetr" nredfblger nrarkiser. llagstang. legchus. drir hus. sanrtet og alt l \ rgge og gulr c nronteret badere relscsudsnr. lhste indrendige lanrper i kokken. brvggers.,g boj.run., og u,jrcndige lantper. p:.jse og brencleorne. posrliasse' reno\ atiollsstativcr og beholdere. el-radiatorer. el- og gasvandvarmere. FM,T\,-antenrler og'parabolantenner excl. receir er. Ha- veskulpturer/- udsml kn ing med f'olger ikke. Alle lastc trpper nredlblger ntedntindre andet er aftalt. I det omlanb t1r'erialarrrer nred tilbehor. tele,&abel/audioinstallationer og digital l-v-bor tilhorer srleer. nredlblger ce ikke. rnirldreattdeteraftalt mccl- ldetonlfirng.tcle/kabelinstallationerogt-rrr.rialarrtilhorerfbrsvningsselskabet.fbrblirerdepahoredejendott] rllen e ller n edtages af lirrsr n in gsselskabct. Det er atia lt u r-,r,, ti,, onr kober u,.'rrggi er t] abo.nenren rcr. -*-l--rentlgloffenthg ir,re rilslutnings- og aniegsarbc'.idcr...: lnoen R.egionspl an,lokalplan,/b-r.planvedtegterr',,,anreplan... I'ahtrJ cller \ cr.crende itgel... I e'jelbrhold,'ie.jeindtegter/deposita...,...,.. 'v'arnreinstallation... : I noen : NJturgas (.rlictank 'f crrlttruder... Termo Srclgcr ophser I at der salger bekendt ikke lia clet oflbntlige elier prir,ate er re.jsr sager eller krar. sonr ikke er 2 optl ldt. at sajl-ecr ikke har begeret e.icndommen oirvurdeiet ellcrindgiret [fug. nt., den fastsatte rurdering. J at de r sclger bekendt ikke inden lbr de seneste I 0. ar. dog hoj e1t i se. lg'ers e.jerricl. frar. 'rret kon rtare-re t el Ier srund a1'sranrpeath.iu lper skader pa. ogrejler inscktangreb. medrlintlre andet ei oplrst J at der sclger bekerrdt ikke pahr ileie.ienclonrnren utinglyste rctr.igheder cller fbrpliatelser. 5 at al tbrtalden ge ld 'cdr. anlegsarbejder og tilslutninger til ve-i.-ftrrtor'. t'nllesanlng. 1'a:llesarrtcnnc. og lcdningsa'lag el. sas. r ril and. klcak. ra.re ren;nrngs- betalt i tbrbindelse nred handlen, afirlut,,ing. H'is ander ikkr: er ophst ikke orerfbr. udfbrt er dcr arbe.jder srlger bekenct. cller truftet bcslutninger. som senere vil medlbre en udgitt lbr e.jerldornnren. 6 at olietanken. hr is en sadan lbreljndes. sjlger bekendt er lovlil:,. 7 at dc pa ejendomnren'erende blgninger m'ed installation.r r*:ig., bekerrdt er lor Ligt c,pfbrt. indrettet b'tgningsarbe-ider.dereronrlattetafblgningsreelenrenretnnro.trfii.i-r og ben_rttet. L.rligheclen al..{ l.g.stk.3(ticlligerebr0g).kanikketbrr,enrescol<lr_ ntcnteret ved ibrugtagningstilladclse. u atdcrsrlgcrbckerrdtikkcerskiultcfeil ellernranglerrcde.iendonrnrenogarderr:rlblgcndckentjtctbil donrnten: ognranglerrede.jen- l Version 1.5 LiKA/-l R/\ (lop\ RIGHl' Dl' - tljendomsmiegleren er ikke medlem af Dansk l,.jendomsm:eglerlbrening side 2 af l0

5 Ejendomsmegler Sag nr. /ref: V338/Steen Vedel l.jendommen: Avenget 7, 2990 Nivd Dato l1 LgJoErlsql Nu\'e rende brandtirrsikrirtgtr.ttr ]flttr:"d..!i*ningskasko-/grundc.ierfbrsikringssclskab Forsikringstilbud: Ne.j - p"ll*. l osoal l +oag potice ",r nr. 7. Offentl domsvurderi t)lientlig e.jendonrsr urdcring kr I;r t. e- jerboligr rrdi kr. sverdiskat heral-grundr.e rdi kr i300 Grundlag fbr e.jendomsvcrd ibesk atnins pr.2012 kr Standardvilkar l'icndonls"aerdiskat er beregrtet pa basis al'det laveste grundlag lbr e.jendonrsvardibeskatrring. clrs. det larestc af belobene lbr.l01; I - r ttrderingen - -5?i' r urderirlgen og dcn aktuelle vurdering. Hvii der efter disses udarbeldels er fbrctaget n\ -. rf,pl- eller tilbr g- ningsarbe.ider" dcr krer'er b)'ggctilladelse cller er sket andring i e.jendonrmens anvenclelse. i il der ved f'orstkonrnrende rurdering efler e'ierskitiet ske ansettel-se af e-icndonrsvardien pa og vLrrderingemes niveau rrcd de skere [.;"r * Incd' at dette *r.'trj..lru, kan medl'ore andret e.iendomsverdiskat i lbrhold til den" deilienrgdr af salgsopstillingen. ",,,i;i;'';.;. c)g ar der ikt:e i den fbrfrinrleisc katr rettes kra'n' nrod ejcndonrsmegler eller srlg.! D:l1lrtle galder lbr vurderinger. sonr fiemkon-rmer elter saigstidspunktet. [1_r lsr(y[erse veo --l ernvervetse at tast ejendom m.v. og energimarkning l..ortndclsesret --- [:r handlen oril'attet af reglerne onr firrlrldelsesret - Ne.i X Ja. IIvis.la. er der udter,jiget ct selvstendip:t 6okurnenr herom. Bvgningens f\ siske forhold F-r handlcn onlf'attct af rcglerne onr ntuligheden tbr szclger ia tilstandsrapport m\, at tiasige sig ansr aret fbr b.r gnirrgsnranglcr X, Ne.i..la. IIVis ne.i" er srlger opfbrdret 1il og radgivet onr nruligheden tbr en blggeteknisk gcnnenrgarg afc-jendonrmen llr is.ja. afgir er saelger hermed nedenfbr crklaering onr at have fra,,,algt denne ordning. Da rcglerne enten ikke har kunnet anvendes eller selger har Valgt ikke at anvende dissc. er panenre gjort bekerldt nred. at rler clerfirr galtier datrskretsainlindeligercglertlltlkilberse',.entue Ickralrnodsa] gerpagrunaf'c. endo tbrcldelsesregcl redrorcnde sadannc fbrhold. Kobcr er udtr) kkeligt oplirrdret til selr at lade ejendommen gennemga med sagkl ndig bistand og gjort bekendt med, at kobcr kan rt'kr irere informationsmateriale om tilstandsrapport, elinstallationsiapport og energim2erhning pa **u.boligejer.dk. Hvis srtlgcr har fraralgt ordningen, bekrefter salger ved sin untlerskrift pa kobsaftalen i\&]regjortbekerrdtnledreglerrre0mtilstandsrapport..elinstal ationsrappor1.op r'sningerc,me'ierskilte1orsikrlng.()sttlbd derrhalrcfilrsikringspranlieilorontfbrbrugerbeik1ttclser'edc,h''er.'eise har ntlrlighed lirr r.ed lientlag 'ng. silntl ti I ot)lntl igretlige tbrskritter. lt selser ikke har onsket at bruge ordningen. [:ndt idere ophser srelger, om <ler saelger bekendt I tidliglcre er udarbc'idet b'ggctekrrisk ripp,rrr cller tilstandsrapport vcdrorepcl eiendsnrnrerr: l. tidjiirer er udarbe.jdet ertjek eller erinstailationsrapport redrorendc e.jendgprpen: 3 harrcrctt\ister.retssagerellersrns-ogskonssagerredrorendell-jlognranglcrreclelencisnrrnen l- nergimte rkn ing F:r e'jend.nrnren onrtattet airor onr fiemrnc al'energibesparerser i b_rgningcr I Ir is.ja - IIar kober llret udler,ercr gr ldig e nerginrarkning ll'is c'jendontnten er ontlhttet har kobcr rct til etler pakrar at ladc e.ergimcrk'ingen,ioorue.iac tor scig'ers.ig,r;"g. safienrt der.te sker inclen firr c. rirrelrg firsr. _ li_ \ej ti -a- _\- X.ta.la.la Version 1.5 [./KA/-TR/\ copyrlghl' DE - Ejendomsmagreren er ikke medrem af Dansk Ejendomsmcgrerforening side J af r0

6 Ejendomsmagler Vedel & Coldino Sag nr. /ref: V338/Steen Vedel lrjcntlommen: Avanget 7, 2990 Niv6 10. Geld udenfor ksbesummen lrdenfbr kobcsumnten ovenagcr kober f'olgende ge ldsposter: I ngen Dato l1 Slanda rdyilkar ci,.ld. sonr ikke o'errages al'kobcr i henhold til kobsaftalen. indfiies afsrlger i lbrbindel se tled handlens berigti gelse 11. lse. afleverin risik -_l Sta n dardvilkir Selgcralicverereiendommenirlddeliggiortstanclkl. l2.00pdovcrtagelsesdagen.pahvilkertidspr-rnktfbrbrugsmalcre69ert.oliebeholdning aflaeses. Dette skal dog ske senest pa en evt. aftalt dispositionidag. Silger afleverer.on.,tidig samtlig; nogler. brugsanr is- Iringer til f\'r. hvidevarer rlrr'.. i det onrt'ang disse fbrefindes. Kober afholdei alle idgifter til vand. \'arnre og cl. heruncler bade fbrbrug og faste udgitter til lirrslningssclskabenre fia dispositionsdagen. hvis denne er tidligere end overragelsesdagen. Kobcr ovcrtagcr risikoen fbr e.ierrdonrmcn pa overtagelsesdagen eller pa dispositionsdagen. hvis denne c.r tidligcre end r)\.erlasels,lsdascn Hris c-iendotrmens b.r'gninger er lirld- og nlrcrdifirrsikrede nrod brinclskadc. orergar risikoen herfbr dog allcrecle til kobcr red kobsaiialens Lrndcrskrili F-r'entucl udgifi til selrrisiko Ved r.rdbetaling al'erstatnirlg i lorbindelse nred brandskade alholdes afs; elger' K obcr er d a berctt igct ti I e rstatn irrgcn fia brand fbrs ikringcn etler de ireronr gc ldende regler og fbrpl igte t t il at op fi rde den in clgicde ha:rdel..' Salger vcdligcholder e.iendontrnen tbrsvarligt i enhver henseende iritil dispositionsdagen.- lnden kober disponercr ovcr ejcndommen, uanset om dette sker for ellcr pi overtagelsesdagen, - skal allc betingelsercdr. debitorgodkendelse og galdsovertagelse rare oprildt - alle tbrpligtclser redr. deponeringer og garantistillelser vare opl\lclt - kobers andel aftinglvsningsailiften vcre betalt eller deponeret - kobcr have signeret skode. pantebrele og grldsovertagelseserklaringer. herunder elt. pategninger redr6rerrde oyerdragelseisikkerhed til e' jerfbreninger. grunde.jerlbreninger rnr. lor det kobte. som skal Vare tradt i krafr: cletre galcler itke. ::T:li1t,:::gT:1b^i*ti"g hr is kober indtrcrler r reuighcder irts. en rdltes IorslKnnc - kcrber ha\,e tegnet evt. e.jerskilicfbrsikring - alle tbrbehold lbr handlens et-nnentforelsc vrre atklaret S.tlger eller dennes radgiver - scnder kopi afal)esnirlssskelrla eller anden opllsning om allacsning til tlen. der udarbejder refusior,sgpgorclse ' rneddeler liaflitning og rttaleraflresninger til de rcspeltire lirrsrnirr-gslercrandorer - loretager atmelding al'l)bs-ordning eljer ligrrende ordning Kobcr' Kober skal sorgc lbr at nledclele rctlidig tilfl\tning oe maleraf)rsninger til de afkober onskedc lbrslningslererandorer. I modsat r iald il kobcr i'a ler eret fbrsl ning lia de fbrspingspligtige r irksonrheder. ljr is der efter tbrtrr dclsesrettetls udlob og inden ovenagelsesdagen alholdes genera]frrsamling i grund-rejerlirrenrns har nlagt krrbcr lia tuld- salgcr til at lnodeistenlrne pa gerreraltbrsanriingen i det onrlang. detie kan sf.e i henhold ril fbrcrringcns r ecltiegter. underrctter Sc recr kober ont indkaldel se ti I general firrsirntl ine. I 12. Servitutter,lt.n:q..: nred de sanrnre reuighedcr. 1lii.1l''1".l'" byrder. serrrrurrer og lbrylibrerr.r. rrron,r.a,:.,-i n*,irr-l* ;algcr orllf'ang og trdligere denne handel cljere. r ikke det lerldrcr disse fbrhold. Sae lger ma dog ikke akrirt nred-rirke til at p,albre e.lendomnren Der nr e herrvises br rdcr. tif Vedlagte tingbogsattest eller elektrorisk tingbogsudskrift. dateret den I orrigt henrises til e.jcndonrntens blad i tingbogen. 13. Handelsomkos 'I' i n gl.r sn i n gsa t'g i ft r edrorende stna. t egiellt t<o Oe r Lldsteclclsc og ringlr5nillg at'skode bctalcs al Kober t,darbe.jdclse af reguleringsopgorelse og relusionsopgorelse betalcs al.kgber Ilandlcns berigtigelse i ovrigt betales a j-ksber onrk.strringer red grldso'erlagerse fbr rearkreditran betares af kober. F.icrskifiegeblr lbr prirate pa'tebrcve indgar i kontantomregnlngen og udredes afpro,,enuet Onrkostningeredrorende nv finansiering Ii.,ngo, afde respektir.e afsnit. Ved kontantharldci btrer kober selr alle onrkoslnirrger og risici 'erl en eftcrlbrgende li'ansicring \,ederlagtilsrlgerse-jendclnrsnleelerogudlegfbreiagetaf'dcnnebetalesal'sjgerirrenirol al'e.jencl.nrskobet. prorcrluberegnlngen' vederlag og.onrkosttringer til saigers ' Vedcrlag til kobers radgivere ert. ovrigc bctales radgirere afkober. betales afs..lser.. ---_l Standardvi l ka r \ulfer e r pligrig ar rirc drag. \ crsion 1.5 E/KA/-TR/\ kobcr alle relevaute oph'sninger til brug fbr reduktion at'tingh.sningsaflifi og eventuelt kurstabsfia- (lopyrighl Dt)-li.iendomsmnglcrenerikkemedlemaf l)anskejendonrsmrglerforeningsi<jejaf l0

7 Ejendomsmagler Sag nr. /r'et V338/Steen Vedel l.jcndommen: Avenget 7, 2990 Nivd Dato ll For sa r idt angir pantebrev(e) tingllst/or den l..iuli 2007 ma disse ikke uden skriftlig accept fia kober cller dcnnes radsiver - alllses fia tingbogen" 1'or 3 hverdage efter den i afinit l5 anf'or1e liist lbr anmeldelse if endcligt skode til ri"glrr;i;g.-v;j pantcbrer'(e ) tinglyst den..ilr li 2007 eller senerc er salger lbrp ligtet ti I at fbran led ige parrrebrer ( e ) enclret ril er a teifispantebrer lb ereutueltubenvttetalgillsfiitagelscsgrundlagpae.ienjornnren.salgerfbrpligtersigtil ikkeatallvseert.afeilispantebrc\ (e). idet disse overrages a1'kober. Saficnlt dcr er tale otlt en kontanthandel. er clpl,r'sning om srlgers indestaendc liin i vedla6le salgsopstilling alene siret til kobers pengcirrstituts bcregnirtg al'evt. reduktion aftingllsningsalgifi. idet det ikkc f'c,r ko6cr eriruligt ar cirer-tage selgcrs indestacnde lan. Srrligt vedrorende ejerpantebreve Kober.ovenager selgers e.ierpantcbrer'(e). mednrindre andet er aftalt i kobsaftalens punkt 16. ellcr sarskilt atialt i tilleb til kerbsa ltalen. IIr is indesticnde c-icrpantebro'(e) ikke cr digitaliseret. skal sclger lbranledige at dette/disse bliver cjigitalisercr. sa o\erdragelscspatcgning kan tingll ses. Selgcr afholder eventuelle omkostninger til dlgitalisering. Kobcr atholcler alle or rige onrkosrntttser' herutlder geblrcr lbr tinghsning og eventuclle omkostninger til srlgeis penge institut. i fbrbindelse rled oreftagelse al e'jerpantebrev(c). li.ierpantebrer(e). sonl kober ikkc overtager. ma ikke uden skriftlig accept fia kober eller dennes radgirer al)1ses af tilgbogen'lirr3hrerdageefierdcniat!nit l5anfortefiistfbranmcldelscal'endeligtskoderil tirrglrsning.ialgerafholcieralle onrkostninger i lbrbindclse rred at)r sning al'c.jerpantebrcr,(e). Srlger forpligter sig til ikke at atllse evt. atgiftspantebr*e. idct ciissc 6re(ages af kober. t]iltr"l lvled orcrtagclsesdagen sonr skteringsdag udlerdiges sedvanlig rel'usionsopgorelse over i:jendomnrcns indtegter og udrifter. Saltloen rcgulcres orer den kontante udbetaling. Evcntuelt fbrlaldnc ldelser fbr eller-pa ouenagelsesdagen betales alsclger. og Je erlagte afdrag tillcgges sclgerpantebrerct eller detr kotrtante udbetalirrg. Ydelser. soni firrl'aldei lbr ellcr pa oreftagelsesdagep og sorn arcn: redrorer kobers e.ierpcriodc. betales afkobcr. Evcntuclle diff'erencer i restgcld pa o\ertagne prioriterer nredtages i den reguleriirg:opsorclse" sont udarbe.jdes i o\ercnsstentnrelse rllcd atlnit 26. Vedroreltdc n)optagne lan. der er optaget i sae lgers navn og udbetalt fbr overtagelsesdagen. rcfunderer sclger tiar ur.j.betalingsd3gen til or erlagelsesdagen til kober med den rcntesats og det administrationsbidrag" dei er anf'on i kobsaftalen. t)eite gaelder ogsa. h\ is kober ct'terfirlgende Velger anden finansiering. optaget i sclgers narn. Hris lanet optages i <obers na\n og uclbetales fbrucl ibr o\erratrelsesdagert' cr fbrrentning hcraf se lger uredkomnrende. Kober udrecler ldelser redrcriendc sadanne lan t-ia uc.betalingsjagen. Vcdrtlrcttdc n\optagne lan i sclgcr-r narn. dererudbetaltefierorertagclsesdagen. refundererkobertil sa:lger liao\rjrta!:elsesdagen til Lrdbetalingsdagerl ell rcrlte beregnet rlcd den i kobsalialen antbrre rentesat-s. Hr is der ikke i kob-safialen r:r stipulcret et L.ierskiltelan. 1brrenterkobcrolerfbrselgcrfiaclrertagelsesdagenrildendag.hrorpengeneudbetajcstilstelgerelIerdeponcrespaellep()i] ]ril1gskonto i sft lgcrs narn- tl]cd den til enhrer tid fastsatte rente'sats iht. luv nn,i.nter og arrdre iorhold red lbrsinket beralirrg \ :i. stk. I beregnet al lancpro\er)uet. i lighed rned den situation. hr.or der er stillet bankgaranti. Er t- olicbeholdning overlages a1'kobcr til dagspris. Belobet medtagcs i rcfusionsopgc,relsep. ILet'trsionsopgorelsen skal udarbe.ldescnest 30 dage elieroverlagelsesdagen. Salclo i sitlgers taror fbrlalder g tiage etier. at reti.rsi,-r.sopgorelsen tbreligger udcn indsigelse lia parteme. Saldcl i koberi far,or tirlalder. nar refusignsgpgorelsen lbreligger uden indsigelse lra panernc' dog tidligrst red kobesr-trnnlcrrs liigirelse. eller hvis depositar garantcrer lor. at retsanmarrkringcrne i kohers adkonrst slcttes Hr is belobet ikke bctalcs rettidigt. palober renter tia Ibrfaldsdagen - n'r.i d.n til cnhrcr tid lastsatte rcntesats iht. lcrr om re'ter 0c. andre firrhold r cd l'crrsinkct bctaling.s 5. stk. l. Ktlbcr kan ikke udcrr s&lgers sanrtr kke tbretage nrodregning i retirsronssaldoen for er cntuelle nrapgelskrar. b * s t' seg-" gr ea sit ffi- Det sr:3nerrng se.est den er ru ub zul4 artarr. at srrger og kobe r er prigtig tir at signerc ;j;i;,,h.::r::ffji"j;;?toers I Ir is det or enlbr er aflalt. at de-r skal tinglr ses beiinget skode. er endeligt skode betinget af og selger og kober er pligtig til at signere endeligt slode senest Det er afialt' at den der skal uds{ede skode og/eller pantebrer'(e). skal anmclde dette til ringlrsnins sencst den Kober cr berettigetil at krave endeligt skode. niir alle betaiinger og garantistillelscr er sket s;om ibruclsar i kobsattalen. os nar j\cntuelle r\\ rigc hctilrgcl\cr cr,'nl) ldt. Saticlnt kobcr eller dennes radgircrs fbrhold nredtbrer fbrsinkelsc a1'fiigir else afkobesumnrep. skal kobesur'nrcn tratrukkct tilindjiielscal.sclgerscksisterendelan.fbrtentesnleddcnti enhr,crtijlastsarterentesatsiht. o\0nlrenter0ganreltlrhold belob an,, cndt bctaling rr -5' stk l fbr fbrsinkelsesperiodcn. I belobet liatrekkes rentc tilskrevct deponeringskonloen i forsinkelsesperr.den. Lldstedelse al'og ringl-rsning al'skode varetages af Kobers advokat Version 1.5 t-lk.\/-tr/\ (lopyri(;ht' D[- - Ejendomsmiegleren er ikkc rnetllem af Dansk Ejendonrsnrzcglerforening side 5 af l0

8 Ejendomsmagler Vedel & Coldino Sag nr. /rcli V338/Steen Vedel Ejendommen: Avanget 7, 2990 Nivd Dato []dstedelse al'ert. selgerpantebrev varetages af L.idarbeidclse afregulcringsopgorelsc og rctusionsopgorelse varetages al' Kgbers advokat I Iandlen herigtigelse i ovrigt r aretagcs af Kgbers advokat,'\tlntelder srlgerpantebrcr'/etterlinansiering (udf,r'ldcs kun hvis berigtigelscn ikke varetagc:; af ojeltjonrsmirgl,:r cller adr,rkat) Nar kober o\ertagcr indestaende liist. saledes at tiigivelse af kobesum ikke fbrsinkes. I rlodsat f-ald bortlalderretten til overtalgelse af e.jerpantebrerle. Kobcrs radgiver(c) AttAdvokat Sverri Dahl, Folehavevej 1,2970 Hsrsholm, Tlf nr , Mait Kobcr er gjort bckendt nled at rrledr irkende.iendornsnrgler ikke kan riere lbmridler tbr beg-ge pu.t.ri,u,.r.rn.r. harrdel. KoLrer re.jled.. onr [reho\ og nruiighcd fbr at ha"e egen radgirer og cr opfbrdret til at sogc egen radeirer. Srlgers cr t. or rige radgir cre Standa rdvilkrir Er orerdragelsesdokunlentente og/eller refusionsopgorelsen rnangellulde eller loreligger,jisse ikke Ved den aftalte fiist ifbtge kobstilbuddct. er kober berettiget til enten at kreve. at salger aniender e.lendornsmillcr,,bestallingshaverrde adrol.at. eller ar kobers radgirer/bestallingshavendc advokat fardiggor beriltigelsen alhairdlcn lor seiger:; regningi Hris clokunlenterne hcrefier.ikke lbreliggcr eller fbreligger i en fomr. der gircr berettiget anleclning til irldsisclser senest g dagc e1ier. at kobcr/kobcrs radgiver har r1'kket 1br dokurlenterne eller gjort'indsigelser morl indholdet af Jisse. kan l:ober uden lderligere rarsel irtrksette udarbe.idelse al'dokutlcntemc' lbr snlgeis regningl ' Bestenrnrelsen gclder panset. onr s6lger anvender e.jendontsntcgier/bestallingshatende advokat til berigtigelse.i. o\ enstaellde rcgelsrt geldcr tillige fbr selger. safiemt det er aftalt. at det er kober eller dcnnes radsir er. sonr be.stiaer handlen 16. Individuelle vil aftalt mellem ksber herunder evt. er til standardvilkir Betinget af kobers ridgivers godkendelse af handlen i sin helhed Nervarendehandel erfraksberssidebetingetaf,atdennesredgiver, jf kobsaftalensafsnit15god<enderharrdlenisinhelhed. Indsigelser skal v re ejendomsmagler skriftligt i hande '/et senest kl 1 i, 5 lrverdage-efter kobsaftalen er und,-.rs,kre- af begge parter' Safremt indsigelser ikke er fremkommeainden fristens udlob. er ha.rdlen bindencje for kober, bortset fra evt fortrydelsesret efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Crer skal for god ordens skylcl gores opma3rk_ rsom pa. at fortrydelsesfristen efter loven lsber sidelobende med indsigelsesfristen efter naervaerende bestemmelse Betinget af kobers pengeinstituts akonomiske godkendelse af handlen Nerverende handel er fra kobers srde betinget af, at dennes pengeinstitut. jf. kobsaftalens 'ridtang6rdetokonomiskeindhold afsnit 17 godkender handlen for sd Indsigelserskal varesalgersljendomsmaglerskriftligtihendersenestkl.l 6 5hverdage efter kobsaftalen er underskrevet af begge parter. Sdfremt indligelser ikke er fremkomrnetlnden frislens er handlen bindende for ksber, bortset fra evt. fortrydelsesret efter lov om forbrugerbeskyttelse vec erhvervelse af fast ejerrdom Der skal for god ordens skyld gores p6, at fortrydelsesfristen efter loven lober sidelobende med ndsigelsesfristen efter neryerende bestemmelse. lfetv er aftalt at kobesummen kr. 2 50O OOO,- fordeles s6ledes;hus og grundvardi 1kr ' dbne garager kr 200 croc,- maskinhald kr l-il brug for Boligsidens "Find megler-funktionen" undersoger Bolrgsiden A/S (eller<jennes underleverandor) pei vegne af Bcligsiden og Dansk Ejendomsmaglerforening lobende boligkobere oiboligsalgeres titfredshed med eje,ndomsma-.glerens arberjde og indsats iforbindelsen med elendomshandlen. Undersogelsen skervla etlporgeskerna, som sendes til besvarelse hos kober bolig- og boligselger Ved underskrift af nerverende aftale acceoterer Kober X JA NEJ at ejendomsmagleren videresender min/vores adresse(r) ttl Boligsiden A/s (eller dennes pii underleverandor) atboligsidenais(ellerdennesunderleverandor) med henb ik kanfremsendeeisporgeskenravedrorendetilfredshedenafelendornsmegleren iforbindelse med ejendomshandlen Resultatet af tilfredshedsundirsogelsen sendes til orienterng de trl den pdga:lden- ejendomsm gler \ ersion 1.5 l./ka/-i'r/\ (IOPYRIGHT DE - E.iendomsnrrglcren er ikke medlcm af l)ansk Ejendornsm:tglerforening si6e (r ai l0

9 Ejendomsmagler Sag nr. /r.eli V338/Steen Vedel Ejcndommen: Avanget 7, 2990 Nivd I)ato 04 07, Parternes institutter Kobers pengcinstirlrr: Nordea, Att ChristianRosentoft, Lyngby Torv2,2800 Kongens LyrgbyTrf nr 4593 an. rosentoft 220A,Mail: S- lgers pengeinsritut: Nordea A/s, Jaegersborg Alle 22,2g2o charlottenlund, 18. Ksbesummen Kontantpriscn er alialr til kr Od :;krir cr kroner --TO.FE pr M-NUL-N U L.N UL_-NUL.N U L. 00/100 Kobesuntrncrr bcrigtigeson.r firlger I fl.l. I dbetaling 1t3.1 l. 5 hrcrdage'elierbcggc parlerhar underskrcvet kobsaftalen delronercs hos kto 0111_ Rcg.nr Konro irr. 0111_ I l' hr crdage elier bcggc parler har undcrskrcret kobsaflalen deponeres hos I 8. l.i. 10 hverdage elter begge paner har underskrer.et kobsaftalcn sti I ler kober pengeinstitutgaranti for (iarantivilkar fiemgar af alsnit I9. Kontant\ erdi Kr ,00 Kr. 0,00 Kr. 2.43i7500,00 Finansicret i1)g llandelsr ilkar \ur'rcrende realkreditlin der o'r:rtages, or'erl.ort fra afsnit \ur:trende pri'ate pantebre'c tler o'crtages, o\crl.ort li.a afsnit 2l 8.1. Ejerskitlelan, overl'ort fra afsnit ,{nden linansiering, ot,erfort fra afsnit 2J Kr. Kr. Kr, Kr S.rlgerpantebrer', orerfeirt fra afsnit 2J lr.obcsu nr i alt Kr. 000 Kr ll3'7' lflg ovennevnte handelsvilkir udgor fsrste irs ydelser til prioriteter kr. 0,00 Standardbetingelserne i henholtl til beken<jtgorelse om formidling, udbud og rndgivning recl omsatning last ejendorn $ 2J, stk 2 nr. :,:;,Jiil'i'rlfllit fan disponere o'er kobesummen motr at indeste l, ror, X lll;ijrlepositar at retsinm*rkningerne i skorret kan l-ndr iderc er det' h'is der intiger optagelse af n't realkreditlan, aftalt, at 'isse afiigelser tr*de i lanestorrelsen tilbage fra handlen' ikke idet mer.ll.oreret der til regulerers at ot'er den or rige finansiering elrer 22. utrbetaring. Detarjerne i regureringen fremga r af afsnit \ir der ses bort I'ra de naevnte fravigelser galder bestemmelsen i bekendtgorelse om formidling, udbud og radgi'ning rcd omstptllf;iffii:*:t $ 23' stk' 2 nr' j, hror'':fter kober kan trrde tilbage fri handten, hris err foiurtsatrrgu..nde finansiering ikke Kober goles opmrrksom pi, at kober i henhold til bekendtgorelse om formidling, udbud d.m baercr og ratjgivning den finansielle red omsetning risik', af d's' last risikoen e,jerr- for at finansieringsr ilkirene o.n,l... p.g.r. kttbsaflalen' renteo.ndringer, Kober gores i straks den li.a fo.r'bindelse udarbejdelse r;rtrligt af opmrrksom pi og respckterer, notercde at de. red officiclle udarbejdelsen borskurser (alle er anrendt handler, de senesr g"nn"mrnit.kurs) forud'ior udarbejdelsen. sar el positi'e l)et r il sige. som at negatir kober ogsa c kursuds'ing berer risikoen for i p,:i:ioden fra kobsaftalen, u,rr,-tr.;,r.lr. og inrltil l'inansieringen S,"lge cr.endelig r b."rer fastsat. den okonomiske risiko forbundet med intrestiende ran, der skar indli.ies. s4lger og kober er giort bekendt med muli'sheden for at foretage kurssikring al'hhr.. indestdende og nre lin. Standa rdvil ka r F.jendomsm.rglers modtagelse af deponercde midler I hcrlhold til okon.nri- og Erh'cnsrnirtistericts bekcndtgorelse om a.s'ar. garantistillelsc lcrnl'r'rcdtrll-tscttlilrga.faste'jendonllllacitc.jendtltrrsrlegler.dersonl eiicne-jend<,irrshandelrlodtagerbetroeenlidler. o1r bchandling ar.deponercde nrid- Icrsion l'5 lllk'\/-'l R/\' (lopyrlgltr DE - Ejenttomsmaglere n er ikke nredrenr af Dansk Ejendonrsm*grerforening side 7 af l0

10 Ejendomsmagler Vedel & Cotdino Sag nr. /ref: V338/Steen Vedel E.je ndommcn: Avenget 7, 2990 Nivd ho.ist nlodtagc et belob sraretrde til 7 (7o af'kobesunrnrcn. rjog rnindst kr og hojest ltr clonlstneglercn []r:lob. Ircrud'i'cr sonr e.len- rrtodlager. s;kal inclsattes pa en sa-rskilt ko,r,t, i., p.ngtinslitut. na'n' Kontoen skal op belobet oprettes i skal salsers indsattes scnest fbrstk.r'nrende bankdag efier nrodtaglir.?. q.naonrr'regleren dage efter rrurr.r.r.,. belobets L;ir, nrodtagelse a kopi a pengeinstiruuets kvittc;ng tii r.ou", ig,"rg., orennrrnte regler g- lder alle betroede nti-dl.r.,un., e.iendoms'rigl.r.n n.roirug.r. herunder af omprioriterirlger. den kontanr.e provenu kobesur'. pr.!enu lra salg afpantebreve nrv. S:tlger.r krar om dcponer.ing Srlger er kurt bcrettiget til at stille krav onr deponcring. hvis salger liar underskrevet kobsafialen. \l isligholdelse salierntdeponeringikkeskerrettidigtihenholdtilpunkt l8.l.l.og l8.l.2.ersuelgerberettigettilcfterp.krar arheichand- og detie ikke skllttes kolers :ljtli:i::i:310..,l:1.'**'ge'ne'rrbres. rnisiigh.rderse. titba5reberaler scrger,lil;;;;i;; Renter og gebvrcr intet andet licmgar afkerbsatialens afbnit 16. finder nedensrdende riikar orn lirrrenrning ::,tj:"" al'cleponcrede nridler anren- Belob' der deponeres afkober' firrrentes af'selger lienr.til ovenagelsesdagen,rcd den rent:. der tilskrir,es; deponcrinlsk.nto- Rcntcrafdeponeringsbelob jhenholdtil punktlg.l.l.og_lg..l.2.tillalderselgerfiacieponr:ringsdagen.nrenafiegnes; ger.rerfirr kober over refirsionsopgorelsen afsitl- fbr peri.dcn lia.tleponeringsdagerl tir o'ertagelsesdagen. elt geb-r til pengeinstitut Salger afh.ldcr r"edrorende ere:ntu- deponeringskonto. I lvis det er alirlt. it der i sted,:t fdr deponerine sikkerhcdsstillelsc'cd hr:lt eller delr ist barrkgaranti. sker udgor lorr.it,.ring.'n o'ertbr srclger" hris ikke andct er altalt. den iht til lor enhrer o't rcrrtcrog tid lastsarte andrc ttrrholcl'ed tbrsinket betaling N':. stk. r. n.*g"., fia,rrcrragelsesdalren ::ll:il:" ril udbe,talings- Beiob' der deponeres htls e.iendonlsnltcglerert lirrrentcs ikke. Dette ga:lder clog ikke. hris orerstigerkr' br:lober der skai i0000'ih'ilket af'regncs ril srlger tilltelder.,tt"nr'ur.rtil Nationalbankensolflc]elleudlansrenre.beregnetal'af.regningsbelobet...\nvendelse af det deponer.ede belsb Dato l1 i.a::'berigtigerhancllen'ellerdepositarharpligttilafnridlemeliapunkt t8.l.2.og l8.l.3.attbraniedigebetalinga fbl- - pantegeld. der ikke skal orertages. - e.lcrskiftegeblr og c.ierskilieatdiag rlred rcntl- til hetalinssdagen. - restancer. - lurlaldcn ret'usionssaido i kobers tavor. - belob' sonr ilolge handletls vilkar slial betales al'sclger eller nrodresnes - i k.besunrnrcn.,srlgers andei a1'handlens onrkostninger. - salgsrederlagogudlrgrrlr. til eicndjntsntrgler.h'isdetunderpunktls.l.l.hoselendonrsnrrglcrendeponcrede,trcl.b ikke er rilsrrrekkeligtil dckning heraf. Dlsse betallnger ma dog tbrst ske' nar kobers adkonrst er lii lbr prr,iudicerende retsannrcrkringer. dcsta fbr' at rctsannla:rktlittgcrtlc eller hr rs dcpositar ril slettcs. irr- Ln sadan indestaelse kan ticliigst gir*s.,.,al. endeliet skode Hris er linglrst skodet nrcd er retsaniilii*"'t*tt tirrglrst llrell retsannrierkning. gires oplrsninghcronr rir deposilar. nar det nricitages tia ringl_r s- Kobers nrisligholdelse: I Ir is handlcrr indcn o'er-tagel,sesdagen hieres alsrlgcr sonr nrisligholdt afkober. r'il helt eller depone,rede de lr ist belob brive cfter udbetart skritiligt prikrar ti1 s'.lger.,dr dn al'f-irgende betinlelser er opfildi: I Der fbreliggeren skritirigerkrn.ring liakoberorn'irer elrero.i,i. rat.iiiirg.' t lbrlig cller enclclis cl-trnr 'etl a,rgir.lr. af det krar.,,r,',-ig.--,. har :::J:'"*ger or er lirr kober. s'rn tbjge af nrrsligh,.rl- Ilrisbelobtiakobsaftalenspunkt l8 i.2.og l8.l.3.erutilstrekkeligctil dakringaf'deorcrrlbranfbrreudgiticr.ercle'.c1r.r berigtiger handlen eller deposirar berettiget til -vderligere at a) stblgc obl,igationer.a optagerse al'c-ierskidelan risp. an'encle pro\,e.u b) af sillgc kontantrarr anden flnansiering. c) s,. lgc srlgerpantebrett tllt-' ht is st'lger har hcr,.rndigct andre til ar arhendc obligarion:r. anden at disponere tlnansiering over pro\cnlret og:elger-.,, l:,]1.br.,..da afct sidant salg samt 0) ardrsponcreorerber.bu'crerpunkt lu.r.r.ikobsaltare.iriekkelblsena)_c). F rigir clsc og tilbageholdelse af kobesummcn De.n. dcr berigtiger handlen. eller dcposir.ar har pligt til at liigir"e kobesurnrncn gilier/indtiielser. tir selger alene nar med riadrag endeligt a1 skode tre anlirrte er tingll,st ucr- retsanrnerkninger.,jog r idl igst pi or,lrtagelsesdaeen. ude'nprae.judicerende \'ersion 1.5 E/K.\/-l'R/\' copyrlgh r DE - E.iendomsrn4gleren er ikke nredlcm af Dansk lljendomsmrglerforening sitle g af lr)

11 Ejendomsmagler Vedel & Coldino Sag nr. /ref: V338/Steen Vedel [-jendonrmcn: Avenget Niv6 Datrr lJ Dette grlder tillige fiigivelse afe.iersl.ifielanets pft)\'cnu. hvis selger ikke ridligerc har kunnet disponere hcrorer.jf. sefienlt alsnit 22. der er tingllst annrrrkning orn et afgiltjpantebrer'. er denne anmerkni-ng ikke pra:judicerende. Kobercraleneberettigettil attilbagefroldekobeiunimenheltellerdelvist.safieritdetteeraftaltundcrafsnit l6.ogbetingelser.ehcrlbr er opfi ldt. 19. ti for kontante beta (iarantistiller og garantitekst [:rdetattaltidennekobsatiale.atkobertilselgerkancllerskalfbranledige.atclerstillesgarant firrbetalingaikobcsuprnrencllerdc]e dissc r ilkar er grldcnde. rnednrindrc andet er aftalt u;der atsnit I 6. Seelgers krav om garanti (iarantrerklaring kan kun kreves. hvis srclger har underskrevet kobsaftalcn. Garantierklerirrgen udstedes pengeinstitut. til salger og fienrsendes til,lgyq6g5 samt kopi til salgers e.jendorl:;ntaglcr. l)cponering af garantisu mmcn (jarantisti lerskaludeirpakrar,'deprlneregarllntisui.trne safienlt or ertagelsesdagen ikkc falder pa en bankdag. skal garantiiun,i.,cn.\nrcndelse og frigivelsc af garantisumnren (iaralttisunlttletl kan anrendcs og tiigivcs i orerensstemnrelsc depn,,er.s seneste bankdag fbrud tirr o'ertageiscsdagcn. med kobsalialens allnrt l g. \l isligholdelse Saliemt garantistillelsen ikkc skcr rettidigt ifrt. al-snit I er salger elier pdkrav berettigct til ar h?e\ e handlen. tkkc Salienrt garanrisunrnre' deponcres renidigt' tbrrenter kober garantisumnren o'erfbr sclger i medlor af lor om renter og andrc lbrhoid stk r l ed tbrsinkc,t os hetaling r\ 5. stk. I Ved fbrsirlket N :. deponcrinlr. er selger efier pakrar-bcrettiget til at hse',e handlen r. Handlens ndilutcils dokunrenter ookumentgr Ii:TJ:l:::ll.t*::"ij"'**-.11a:* r-'kan g:cldende. 1.'*.' str '1,'p'"",k**^ "1,j.'.r,.jr,g.l rrre udlereret salgsopstillinger" sonr.:iterfbtg-enie bljr.et koriigerct. n." *rgr"p.,itir"*.6.";;::;il,ii:;:ji::"*1il:ffijt::':-; I Ktlbsalialcrl bestar al' l0 sidcr. Herutloler hzlr kober rrodtaget "oplvsrrine onr tbrtrrdelsesrct Tilstandsrapport, af E nergimerke, af E l-synsrapport, af Ejersxifteforsikringstitbud, af A,fblaendingsattest BBR-meddelelse Eje ndomsdatarapport Ejen omsskattebillet Ejendomsvurderrng Forsikringspolice (nuverende villaforsikri ng) Kortl gning af forurenet tord Matrikelkort Jordforu ren i ngsattest Byplans vedtegt nr 15 Tankattest T lbud om betaling af % ejerskifteforsikrinr3 T ngbogsattesvtingbogsoplysning j*trywrcmot tagetsa gsprorenuberegningpahandelsri karene. ra_a.!er K.bsafta le'' cr cr sta'dard tbrnrur ur. v i r r idlrei tekst tientstar nred at\ igencle tl.pograli r,,ruei r.. t.rar i hr ilket tilfalde fiar ig.elsen er ea,jdende Al inci l].hi'it#':';:i.1,f':ll;::]::;.]:'.t:.::r:'l*:]]1lqfl::.]1l.'oil]']o,']]*;udbud.ogradgirningredonrsa:tning \ li!lij,rlld:rrdkobsaftarer. rirs'arende sor sis ga,ra.nae i aeijirail;];;;;'k;;r;ffii#;,,".#:ffili'i!: 29. Parternes accept oq u Lcgitimation l'artcrnc er gion opnterk ::lj'l:::';ll$l];jl1',iliij,l'r':l'"" at ku,der legitin,erer sig. nar der oprages en rbrrerningsrnessi-g rbrbinderse nredisse. og at.pbt..- [.lrtderskre'ne parter" der er nl1'ndige.og har fild radighed o\ r'ore boer. erkender p6 onl o'enfbr e.icndommens f'astsatte 'ilkar o'erdragelse. at have indgaet og vi forpligter bindende allale os til at opfylde denne kobsaftale i Version itte dcn, ord l'5 og punkter. E/KA/-TR/\' COPYRIGHT DE - Eje nrlomsmrgleren er ikke me<ilenr af I)ansk Ejendomsmagre rlbrening side 9 :rf l0

12 Ejendomsmagler Sag nr. /rel': V338/Steen Vedel Ejendonrmen: Avanget 7, 2g9O Nivd Dato Videregivelse og behandling af oph,sninger. Partenre gores opt.nrrksonl pa. at ifblge lor om tinglysning. skal et dokunrent. der annteldes til tingllsning. indcholde oplrsning onl cprn unrrner e ller $ r-n um nler pd de i1'olge dokurnentet lorpligtede og berettigede. Til brug lor tingll siing af ioku r'en ter i ibrb indelse nred handlcn' skal cpr-numre eller $r-nurnre clerfbr opllses rredenfor. Cpr-nuirre cller cvr-numre vil ikke blive glort olentligt tilgrngelige i lirrbindclse rled tinglr sning. I)arternggilresendr'idereopnlitrksoItlpa.atkc]bSafial gcitnetrl1brc seogtbrefier erclseaf-krar,etleitingir'sningslo lbr at klrnne kan kontakte aktorcme og fb at Vicie. hvilke opllsninger.det konket die.ier sig onr. Hvis aktorenre blir,er opnrarksonrnre pa. at der opllsningerne. er fl.jl i eller at disse er r,ildledende" retter eller sletter aktoremc'strakioplysningernr:. I cet ontfang det er ntuligt. sorger aktorr:rne sanrtidig fbr at inlbrnrcre hcronr til ardre. s.''r eventuelt har modtaget opll,sninicme. Sa mtr kkc til r idc regivclse.og be ha ntl ling af opll'sninger r ia tligital konr mun ikationsplatfo r.m )artentcgircrr'eddercstrntlerskritla nerr'arerrd trar)sporler kreditinstitutterviae-nettetsdigita1ekornrntrnikationsplat1-oirn..e.jjndornshandeli-proces..trlgddet t.oresdigitall',l.i sr,arendcgi\crparternesanrt1'kketil.at.e-nettetkannrodtage"..,p6.uo..og'iderescnde aktill.er.opl1sningenreopber.aresidigita 1ilnnp slettcs derfia. Flr erdage I nrnrrendc kobsatlale tolkes hverdage i overensstentnrelse nred lov onr lorbrugerbeskrttelse red erhrerrclse a1 tast e-jerrdonr kapitel :;alcdes 2. a.ses lordage. sondage. helligdage s,amt grundlovsdag ikke lor hverdage." Koher og saelger er specielt gjort opmrerksom pi: I at kobsalialen. h',is den alene er undcrsl:rg,et afkober. er er tilbud til srlger. -2 at selger ikke er {brpligtet 1il at accepterc tilbuddet. heller ikke sclv or.rr cljt m6tte \'&re r olerensstenrmelse nrccl utibudsrilkarene. 'i at c.jendornsrtlrglererl er fbrpligtet til at fbrclegge eventuelle andre tilbud fbr se lger. in,ltil -1 l.:obsaftalen er Lrntlerskrere t af begge parter. at det star salger fiit at r.elge. herundcr at udblde e.iendontnten i budrunde. hris cler indcn en eddclig aliale cr indgaet - riser interesserede sig llere koberc- saclan at alle interesserede fhr ie.ilighed tii. inden en bestenlt trist. at algire sit tilhud i en lukkct kurcrr. 'i at kobcren - hris dennc er ibrbruger i lrenhold til lov onr tbrbrugerbcskrttelse red crhrqnelse af'liist s.iendonr.s r stk. 2 - redcrlass ka. tilbagckalde iit sir rilbud. sa l&nge er tirbud onr kob ikke er anriget afi.rlgeren. (r' a t I ed kobstiibud (kober undcrskrir er kob saftalen lbrst) skal se Igers accepi r irre konr rr et tii kobers kundsl,a b indcn g r-rrtdcrskriit' dage e ttc r lio f,ers rllednlirrdre andet cr alialt under atisnit I6. Er sclgers accept ikke konrmer til kob,ers kundskab indcn g dage derskri efier kobcrs ft. un- borrl'alder kobstilbuddet. 'r' at red salgstilbud (se lse r underskrirer kobsalialen tbrst.). skal kobers accept \&re konrnret trl srlgers kundskab gers i'ticn 3 dilge Lrnderskrll't' efier sal- ttlcdnlitldrc alldet cr alialt under af!nit 16. Er kobcrs accept ikke konrnrjt til selgers kunclskab inden g dage elier srl- f'jar n.. \/Pr-il1 on"6li for';1" Kober Nu.n..ri.i-k.l.X, HanneGrimcf rr rn Cpr-nr 01' i SielBerrselgers cglc Kolrer./ \. 'f,st Ul\ Il " ri,....,q/$.... t :i:,. 11 :. 1. Lans Erik Grimstrup Cpr-nr ' ' I t'r' ftr!:...r l.r,'i:'il"il '.; i;..,r:.f :i:.! -. : ft ir...l; rif:i - l.*".. F Slelgc-rs nr aclresse \ rrsion 1.5 E/K.\/- l R/\ (lop\rigiit'de - Ejendomsmitgleren er ikke me<llem af ltxn51 Ejendomsm:rglerforening sitle l0 af l0

13 Ejendomsmagler Onsgdrdsvej 23, st., 2900 Heilerup Tlf / , Fax : dk - Oplysning om fortrydelsesret Sag nr. /ref: V338/SteenVedel tjendommen: A 7, 2990 Nivd Dato Stilling: Na\r): Ad resse: 111. prir auarbe.jdernrobil: E-nrail: Hanne Grimstrup Stampevej 2B 2970 Horsholm t / Lars Erik (irimstrup Stampevel 2B 2970 llorsholm / I com \ 3tr.nr.: Bel iegende: '1 Y niverod Avenget 7,2gg0Nivd Dc kan trcde tilhaee fia (fbftryde) en afiale onllobltloi c.jendonr. hvis De opf,i lder d. brting.tr.r. I)e ur nerntere rr*rr'rr! tl.l. ti.rn$ililigil[ regler rsersr orr uirr fortrrdclsesretten rortr\oolsesretten firldes tlrldes i I kaoitel kapltel 2 i Lovbekendtgorelse nr. I 142 af'28. septer.nber 200,ionr fbrbrugerblsklttelse f-ast e.iendom nr.\'. og i bckendtgorelse nr. 950 af 8. december ;:1 :i:1];:.:'::,af 1995 onr opty.sning fast ejerrdont onr rbrr^,lelsesrer nt.r red erhre^else af l. (lenerelle beti IIr is [)c r il tbrtnde Deres kob. skal Dc eir,,: sle Igcren ellcr derrnes rcpresentant. l.ekscn c jendontstbrntidler. indglr 6 hrerdaec. skrililis 6-dages underretnins liisten herrrr regnes ria den Jag alialen indgaes. uanset onr aftale' er b,:tingct al fiisten afet eller rncdrcgnes tlere lbrbehold. ikke \'ed lordagc. bercgning sonclage. helligdlgc og grundlovsdae. indgas rcd' at Dc accepterer ct salgstilbud fla salgeren. regnes fiisren dog :l:,ififl,' lia clen cag. hror De er brerer bekr:ndr nred sa:lg:-.l.2. Iletalins af sodtgorelse til selgeren. Hris Dc ril ibrtnde kobet' skal De endviderc betale et bel-ob (eodtgorelse) oa I procent.af'clen alialte (.onrinelle)kobesurq ren Dettc belob skal 'are betrl,t til selge- urrlsn u,ltob*;f onus., ftr;;. Hii.T;;;;;; i"dg..r lbrrnidlcr..rk;fb;;dl.r kan r.*'r-,g.r.n denne modtage ar en e,endo'rs, t.f nb.t pir*f g-.r*.g; l)e skal dog ikke betale dot n&\nte belob. hr is sclgeren har opfbrt ejendonrnren med salg lirr :;onr led tr.jt:. i eller sit horcderhrerr. 5r i: srlgerenhar strlgt e.jcndontrncn -]. I, flr is De har taect e-rendommcn i b*- l]hl.;ii,.ti':';i:1'.]':1ti,i]:,l?i':;,!:i:;:*1j:j:.indeilerladehdndrerkereud1brearbe.jdepae.jendorllnlen.skall)eirden6. IIrisl)eltarlbretagetf\'siskeindgreb'tleks handvcrksmcssigeandringer.errerandrelbrarrdringerpac-jendonrmer.skal tristerls udlob tilbagelbre eiendontnre' Deinden6-cra1:es til vesentlig sanrme stancl sonr filr indgrebet eller fbrandrrngen. Jris[)eellerandre.derharlratiac1gangti e'1en<jonlnlenideresinteresse.harbeskadigeteilerftllringetqendontnlenpaan1jonn1ac.ska [)c irrderl 6-dages fiistens ucllob udledie l.iholdet. n.rednrindr. beskadigelsen cile, rb.ringe]s.n er 1randclig. l.:jvls t.rnsatiate fsf I lr is kobsaftaien er ble'et tinglt si. skal tle irrde' 6-dagcs fiistcns ucllob sorge for. llr at is alialen Dc kan sclr har blir annreidt e alli st igcn. skricletil tinglr"sning. skai D'e saledes tie,nre,rae ieg;rif tir tingi.vsnirrgskontoret so'nharsorgetlbrtingil:sniniafskodet.skal or) ar 1a alialen arlr st. I]r is Defbreragea.,To.,,o!n.tir l;i:;;ltt*t iii-rsni,r-gurur.ur.,ri..rr.kriuereskodertir Dato K. ober aii.r '-1 Dato Kober '\,1.t - '? - '.j, a ' \ avn. Nar n.. l,'" l rt,t...,1:1.* r,*.'i.r :ll lit,, Ị i. \ ersion 1.2 l.&ep&a cop'righi' l)e - Ejendomsmagreren er ikke rnedlcm af l)ansk tijenaomsm*grerforenins

14 Ejendomsmagler OnsgArdsvej 23 st Hellerup Tlf.' I , Fax.' dk - www vedel-colding.dk Sag nr'. V33B /ret Steen Vedel Ejendommcn: Avanget 7, 2990 Nivd Tilbud om betaling af halvdelen af forsikringspramie Dato i0.0(r.20 l-l [ ndertegnedc snelqer : St illing Nar n: IJndertcgnede sa:lger Finn Tolstrup og undertegrrecle sr'l gcr _._-_-] Ad resse: -f I t. prir atiarbe jdelmobi I [:-niai l: AVngeI / 2990 Niv6 I I t\ [)c'r udbr dcr til salg t.-elg" [: j endclnr sty pc N4 atr, nr. beliggende L-L "tt l Villa, 1 fam. 1 Y niversd Avaenget 7, 29t90 Nivd l at.jeg i fdrbindelse nrecl salgel aforennrvnte eiendorn onsker at bruge rcglerne om tilstandsrappon. elinstallationsrapport og opllsning orrt c.jerskifteftrrsikring sorlr nitvnt i [-ov onr Forbrugerbesklttelse ved erhvenelse af tast c.jendom rrr.. kapitel r. at.jeg uigenkaldeligt bekrefter at rille betale halrdelen afden premie. der flenrgar afdet fbrsikringstilbud pa e.ierskilielc,rsikring. sonr kober thr udlcreret. Shlientt der i tilbucldct er ilere tbrsikringsrnr-rligheder. er den prenrie. hr,oraf halrdeleir beregnes. pramierr tirr e n,iarig fbrsikring uderr sanrtidig tegning at'r illatbrsikring. og sonr opf_r lder nrinirluntskrai ene i h.t. bekendtp:orelse nr. I 262 af I l. dccenrirer at kobcr mod tientlaggelse al original,jokunrentation lor fbrsikringstcgning kan la udbetalt belobet af de deponcredr: rnidler.. kan nrodregnc i cn endnu ikke erlagt del af,jen kontante udbctaling eller kan ntedtage belobet orer refusionsopgorclsen ctier,:get ralg. at kol-rer se)r relger. hrilken fbrsikrirrg.. der onskes tegnet. idet lbrsikringen dog skal opfilde de nrininrunrskrar ril ditknrngsorrlhne. sclrrislko nl.r.. i en e.ierskrftetbrsikring. der nlatte vere lienrsat at'.lustitsntinisteren. D:t er ligeledes kobcrs ralg. i hr ilket iclskab lirrsikrinscn tegncs. Det er uden bet-rdning. onr cn del at'prenrien itblsc fbrsikringsalialen r\cntuelt tlr-st skal betales til firrsikrin gsselskabet sencrc. \lit orctlnarntc lofte er alene betinget al. at der indgas en kobsaltale redrorende ejendonrrnen, { 7* Z-/4. \ ersion l.l l./ (IOPYRI(;Hl' DE - Ejendomsmeegleren er ikke nredlem af I)ansk Ejendomsmzeglerforening side l

15 Beliggenheden i Niverød er attraktiv med få minutters kørsel til motorvejstilslutning. Kort afstand til Niverødcentret og til Hørsholm. Enklaven, Åvænget, er omgivet af fredede eng- og landbrugs- Ejendomsmægler Onsgårdsvej 23, st., 2900 Hellerup Tlf.: / , Fax.: Salgsopstilling Adresse Åvænget 7, 2970 Hørsholm Sag nr. V338 Dato 15. juni 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: Ja X Nej jf. side 2 Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: Ja X Nej jf. side 2 Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja X Nej Hvis ja, hvilke Beskrivelse Åvænget 7 Gulstensvilla på 165 m2 heraf 28 m2 indbygget grage. Ikke medregnet i BBR er der en udestue på 22 m2. Ejendommen er opført i 1974 og fremtræder velholdt. Entré, køkken, fyr/vaskerum, opholdsstue, udestue, tre soveværelser og badeværelse. Huset er omgivet af en have, medens resten af arealet er grusbelagt. Ejendommen opvarmes med naturgas. På grunden, som er m2 findes desuden en maskinhal på 260 m2, som opvarmes med en calorifer. Vippeport og diverse udstyr. Der findes også i sammenhæng fire brændeskure/carporte opført i træ. Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. Side 1

16 Ejendomsmægler Adresse Åvænget 7, 2970 Hørsholm Sag nr. V338 Formular nr OKTOBER 2006 COPYRIGHT DE - Ejendomsmægleren er ikke medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1a.

17 Ejendomsmægler Adresse Åvænget 7, 2970 Hørsholm Sag nr. V338 Formular nr OKTOBER 2006 COPYRIGHT DE - Ejendomsmægleren er ikke medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1b.

18 Ejendomsmægler Adresse Åvænget 7, 2970 Hørsholm Sag nr. V338 Formular nr OKTOBER 2006 COPYRIGHT DE - Ejendomsmægleren er ikke medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1c.

19 Ejendomsmægler Adresse Åvænget 7, 2970 Hørsholm Sag nr. V338 Formular nr OKTOBER 2006 COPYRIGHT DE - Ejendomsmægleren er ikke medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1d.

20 Ejendomsmægler Adresse Åvænget 7, 2970 Hørsholm Sag nr. V338 Formular nr OKTOBER 2006 COPYRIGHT DE - Ejendomsmægleren er ikke medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 1e. Side 2

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig. Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Sags nr. 122-4176 Fagerlunden 14 2950 Vedbæk Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet

Læs mere

Salgsopstilling. Side 1

Salgsopstilling. Side 1 Salgsopstilling Adresse Bækvej 7, Jordløse Mark, 5683 Haarby Sag nr. 8668 Dato 12. december 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Der

Læs mere

Salgsopstilling. Side 1

Salgsopstilling. Side 1 Salgsopstilling Adresse Spangevej 7, 5683 Haarby Sag nr. 9080 Dato 30. oktober 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Elkomfur, emhætte

Læs mere

Seriøst billigt håndværkertilbud i Hajstrup!

Seriøst billigt håndværkertilbud i Hajstrup! Seriøst billigt håndværkertilbud i Hajstrup! Hajstrupgade 53 Øsby 6100 Haderslev Sags nr. 13126 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse SUPER OG UNIK BELIGGENHED I 1. KLITRÆKKE - STOR NATURGRUND MED HAVUDSIGT OG TÆT PÅ STRANDEN

Salgsopstilling. Beskrivelse SUPER OG UNIK BELIGGENHED I 1. KLITRÆKKE - STOR NATURGRUND MED HAVUDSIGT OG TÆT PÅ STRANDEN Salgsopstilling Adresse Eskildshøj 12, Øster Hurup, 9560 Hadsund Dato 20. juni 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Ejendomsmæglerens

Læs mere

Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV

Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV Sags nr. 10644469 Frederikssundsvej 50, 1.7. 2400 København NV Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse 1-plans villa med mulighed beliggende i attraktive Fovrfeld.

Salgsopstilling. Beskrivelse 1-plans villa med mulighed beliggende i attraktive Fovrfeld. Salgsopstilling Adresse Nordre Fovrfeldvej 25, 6710 Esbjerg V Sag nr. 140381 Dato 27. november 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Salgsopstilling Adresse Linde Alle 6, 1. th., 2620 Albertslund Sag nr. 160 Dato 22. juli 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Der medfølger

Læs mere

Velholdt facadestensmuret byhus med carport og lukket gård

Velholdt facadestensmuret byhus med carport og lukket gård Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 www.reh.dk Velholdt facadestensmuret byhus med carport og lukket gård Fru Krabbes Vej 18 3700 Rønne

Læs mere

Salgsopstilling. Sprossede termovinduer, listelofter og fyldningsdøre. Tilhørende ugenert sydvestvendt have. Dobbelt carport med isoleret redskabsrum.

Salgsopstilling. Sprossede termovinduer, listelofter og fyldningsdøre. Tilhørende ugenert sydvestvendt have. Dobbelt carport med isoleret redskabsrum. Salgsopstilling Adresse Østergaardsvej 67, 5683 Haarby Sag nr. 9180 Dato 2. juni 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Ejendomsmæglerens

Læs mere

Med vandet som nabo! Strandvejen 161 4600 Køge

Med vandet som nabo! Strandvejen 161 4600 Køge Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Med vandet som nabo! Strandvejen 161 4600 Køge Sags nr. 122-4019 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne

Læs mere

Investeringsejendom / pt. udlejet

Investeringsejendom / pt. udlejet Investeringsejendom pt. udlejet Nørregade 49, 66 Vejen Rødstensejendom beliggende i byens centrum. Ejendommen indeh: stor lejlighed med egen indgang, 2 badeværelser, flot køkken med udgang til dejlig tagterrasse,

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse Dejligt sommerhus med super beliggenhed på stor naturgrund i Lundby Bakker, Gistrup.

Salgsopstilling. Beskrivelse Dejligt sommerhus med super beliggenhed på stor naturgrund i Lundby Bakker, Gistrup. Salgsopstilling Adresse Mannadalen 44, 9260 Gistrup Dato 20. juni 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Wasco køl- /frys, Voss komfur.

Læs mere

Charmerende sommerhus med kort afstand til fjorden.

Charmerende sommerhus med kort afstand til fjorden. Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk Charmerende sommerhus med kort afstand til fjorden. Stranddyssen 6 Landerslev Strand 3630 Jægerspris

Læs mere

Cedervej 24 3650 Ølstykke. Sags nr. 36501318

Cedervej 24 3650 Ølstykke. Sags nr. 36501318 Sags nr. 36501318 Cedervej 24 3650 Ølstykke Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Salgsopstilling Adresse Leen D 3, 2. 1., Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag nr. 222 Dato 24. september 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):

Læs mere

Dejligt sommerhus med fri udsigt over marker samt til Arresø

Dejligt sommerhus med fri udsigt over marker samt til Arresø Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk Dejligt sommerhus med fri udsigt over marker samt til Arresø Blåfuglevej 15 3300 Frederiksværk Sags

Læs mere

Villa i Mølby - nyere tag og vinduer

Villa i Mølby - nyere tag og vinduer Villa i Mølby - nyere tag og vinduer Tovskovvej 28 Mølby 6560 Sommersted Sags nr. 13112 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

20 Ha Skov sælges. Kontakt for yderligere informationer: Ejendomscentret - Morten skovbo Østergade 12 7361 Ejstrupholm 75772522.

20 Ha Skov sælges. Kontakt for yderligere informationer: Ejendomscentret - Morten skovbo Østergade 12 7361 Ejstrupholm 75772522. Ejendomscentret ApS Østergade 12, 7361 Ejstrupholm - 75772522 Bredgade 29, 874 Brædstrup - 757545 Adresse Vejlevej, 8766 Nørre Snede Sag nr. 143MS Kontantpris 2.3. Udbetaling 115. Brutto pr. md. 12.169

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse Pænt 2-plans rækkehus i Hallandsparken med god planløsning!

Salgsopstilling. Beskrivelse Pænt 2-plans rækkehus i Hallandsparken med god planløsning! Salgsopstilling Adresse Hallandsparken 104, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag nr. 244 Dato 9. december 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Salgsopstilling Adresse Topperne 10, 1. 14., 2620 Albertslund Sag nr. 239 Dato 16. december 2014 Beskrivelse Dejlig 2 - vær. lejlighed med nyere køkken i den eftertragtede bebyggelse "Topperne"! Beliggende

Læs mere

Herskabelig villalejlighed med altan og brugsret til have

Herskabelig villalejlighed med altan og brugsret til have Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Herskabelig villalejlighed med altan og brugsret til have Tesdorpfsvej 45,1. 2000 Frederiksberg Sags nr. 122-4051 Ejendomsmæglerens

Læs mere

Charmerende hus tæt på lystbådehavn

Charmerende hus tæt på lystbådehavn Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk Charmerende hus tæt på lystbådehavn Strandlystvej 7 3600 Frederikssund Sags nr. 30-61222 Advokatens

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse SUPER OG UNIK BELIGGENHED I 1. KLITRÆKKE - STOR NATURGRUND MED FLOTTESTE HAVUDSIGT I Ø. HURUP OG TÆT PÅ STRANDEN

Salgsopstilling. Beskrivelse SUPER OG UNIK BELIGGENHED I 1. KLITRÆKKE - STOR NATURGRUND MED FLOTTESTE HAVUDSIGT I Ø. HURUP OG TÆT PÅ STRANDEN Salgsopstilling Adresse Eskildshøj 15, Øster Hurup, 9560 Hadsund Dato 20. juni 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): køle- /fryseskab,

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse Attraktiv og højbeliggende byggegrund med udsigt til Limfjorden.

Salgsopstilling. Beskrivelse Attraktiv og højbeliggende byggegrund med udsigt til Limfjorden. Salgsopstilling Adresse Skrænten 27, 9280 Storvorde Sag nr. 1210013G Dato 20. juni 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Ejendomsmæglerens

Læs mere

Velholdt fritidshus i Hejsager tæt på stranden

Velholdt fritidshus i Hejsager tæt på stranden Velholdt fritidshus i Hejsager tæt på stranden Hejsager Strandby 131 6100 Haderslev Sags nr. 12165 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

Skovshovedvej 36 2920 Charlottenlund. Sags nr. 1409

Skovshovedvej 36 2920 Charlottenlund. Sags nr. 1409 Sags nr. 1409 Skovshovedvej 36 2920 Charlottenlund Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse Flot, attraktiv og præsentabel ejendom med mange muligheder.

Salgsopstilling. Beskrivelse Flot, attraktiv og præsentabel ejendom med mange muligheder. Salgsopstilling Adresse Gl. Egensevej 3, Mou, 9280 Storvorde Dato 30. december 2013 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Ejendomsmæglerens

Læs mere

SPÆNDENDE OG CHARMERENDE

SPÆNDENDE OG CHARMERENDE SPÆNDENDE OG CHARMERENDE Nørre Boulevard 70, 4600 Køge EN STOR OG SPÆNDENDE VILLA MED EN SÆRDELES CENTRAL BELIGGENHED Masser af plads og masser af gammeldags charme og atmosfære! Ejendomstype..................

Læs mere

Indflytningsklar lejl - super flot stand

Indflytningsklar lejl - super flot stand Indflytningsklar lejl - super flot stand Frankrigshusene 4 st th, 2300 København S Ejendomstype............ Ejerlejlighed......... Kontantpris............... 1.600.000........ Udbetaling.................

Læs mere

God nyistandsat kælderlejlighed med mange benyttelsesmuligheder Sags nr. 122-4113

God nyistandsat kælderlejlighed med mange benyttelsesmuligheder Sags nr. 122-4113 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk God nyistandsat kælderlejlighed med mange benyttelsesmuligheder Sags nr. 122-4113 Nyelandsvej 83, KL. 2000 Frederiksberg

Læs mere

Stor rummelig villa med parklignende have i Ørsted

Stor rummelig villa med parklignende have i Ørsted Stor rummelig villa med parklignende have i Ørsted Ørstedvej 11 Ørsted 6560 Sommersted Sags nr. 12263 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren

Læs mere

Søstjernevej 20 Over Dråby Strand 3630 Jægerspris. Sags nr. 36301201

Søstjernevej 20 Over Dråby Strand 3630 Jægerspris. Sags nr. 36301201 Søstjernevej 20 Over Dråby Strand 3630 Jægerspris Sags nr. 36301201 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse Totalmoderniseret udlejningsejendom - 2 lejligheder med god beliggenhed og flot udsigt - tæt ved Aalborg og E45

Salgsopstilling. Beskrivelse Totalmoderniseret udlejningsejendom - 2 lejligheder med god beliggenhed og flot udsigt - tæt ved Aalborg og E45 Salgsopstilling Adresse Forårsvej 18, Øster Sundby, 9220 Aalborg Øst Dato 2. december 2013 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Komfur, emhætter,

Læs mere

FANTASTISK FLOT VILLA

FANTASTISK FLOT VILLA FANTASTISK FLOT VILLA Eriksvej 1, 2690 Karlslunde ET HUS I MEGET FIN STAND OG MED MASSER AF MULIGHEDER Men det skal faktisk "ses" - for det er svært at yde det fuld retfærdighed uden! Kælderarealet på

Læs mere

Fin villa med 4 værelser og nyt fyr

Fin villa med 4 værelser og nyt fyr Fin villa med 4 værelser og nyt fyr Kaj Munks Vej 16 6100 Haderslev Sags nr. 12258 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med

Læs mere

Salgsopstilling. Side 1

Salgsopstilling. Side 1 Salgsopstilling Adresse Buelundvej 25, Blåhøj, 7330 Brande Dato 21. februar 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Hårde hvidevarer som

Læs mere

SUPERFLOT LEJLIGHED. Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER

SUPERFLOT LEJLIGHED. Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER SUPERFLOT LEJLIGHED Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER Ligger i attraktiv bebyggelse lige på den anden side af Langebro Ejendomstype............ Ejerlejlighed.........

Læs mere

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Salgsopstilling Adresse Gyldenstens Vænge 42, 3600 Frederikssund Sag nr. 1-04 Beskrivelse Lejlighederne

Læs mere

Velindrettet moderne rækkehus

Velindrettet moderne rækkehus Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk Velindrettet moderne rækkehus Ladegårdsvej 4 Gundsømagle 4000 Roskilde Sags nr. 30-61329 Advokatens

Læs mere

Perfekt begynder eller senior bolig

Perfekt begynder eller senior bolig Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk Perfekt begynder eller senior bolig Pilehaven 19 Ferslev 4050 Skibby Sags nr. 40-40473 Advokatens

Læs mere

Salgsopstilling. Adresse Statenevej 10A, 3450 Allerød Sag nr. 87007INT Dato 8. april 2014

Salgsopstilling. Adresse Statenevej 10A, 3450 Allerød Sag nr. 87007INT Dato 8. april 2014 Salgsopstilling Adresse Statenevej 10A, 3450 Allerød Dato 8. april 2014 Beskrivelse 14 rækkehuse i flot moderne arkitektur i nyt boligkvarter. Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde

Læs mere

Salgsopstilling. Villaen ligger på lukket vænge og tilhører Vestervangsskolen.

Salgsopstilling. Villaen ligger på lukket vænge og tilhører Vestervangsskolen. Salgsopstilling Adresse Mosevangen 4, 6710 Esbjerg V Sag nr. 1512 Dato 24. oktober 2013 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Kogeplader -

Læs mere

Hyggeligt landsbyhus. Tjærebyvej 57, 4000 Roskilde. Charmerende lille landsbyhus - få minutters kørsel fra Roskilde Centrum.

Hyggeligt landsbyhus. Tjærebyvej 57, 4000 Roskilde. Charmerende lille landsbyhus - få minutters kørsel fra Roskilde Centrum. Hyggeligt landsbyhus Tjærebyvej 57, 4000 Roskilde Charmerende lille landsbyhus - få minutters kørsel fra Roskilde Centrum. Ejendomstype.................. Villa... Kontantpris................. 975.000......

Læs mere

LYNGE JENSEN Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Rødegårdsvej 45, 4720 Præstø Tlf. 55 99 14 44 CVR-nr. 34554854

LYNGE JENSEN Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE Rødegårdsvej 45, 4720 Præstø Tlf. 55 99 14 44 CVR-nr. 34554854 Kontantpris 495.000 Udbetaling 25.000 Brutto pr. md. 3.390 Netto pr. md. 3.378 v 34,15 Beskrivelse: Velholdt ejendom opført i 1972 i letbeton med eternittag og opvarmning ved centralvarmenaturgas. Ejendommen

Læs mere

Håndværker tilbud i Tåning ved Skanderborg

Håndværker tilbud i Tåning ved Skanderborg Håndværker tilbud i Tåning ved Skanderborg Horndrupvej 27 Tåning 8660 Skanderborg Sags nr. 201371 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

Strandvejen 328 2930 Klampenborg. Sags nr. 1198

Strandvejen 328 2930 Klampenborg. Sags nr. 1198 Sags nr. 1198 Strandvejen 328 2930 Klampenborg Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Salgsopstilling. Der er fra stuen udgang til hyggelig udestue som forlænger sommeren og derfra er der frit udsyn til den lukkede have.

Salgsopstilling. Der er fra stuen udgang til hyggelig udestue som forlænger sommeren og derfra er der frit udsyn til den lukkede have. Salgsopstilling Adresse Rørkjærsgade 69, 6700 Esbjerg Sag nr. 1157 Dato 19. januar 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Opvaskemaskine

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse Pæn og moderniseret villa i mindre landsby

Salgsopstilling. Beskrivelse Pæn og moderniseret villa i mindre landsby Salgsopstilling Adresse Mjels Bygade 7, Mjels, 9230 Svenstrup J Dato 30. december 2013 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): AEG opvaskemaskine,

Læs mere

136 kvm. dejlig familiebolig

136 kvm. dejlig familiebolig 136 kvm. dejlig familiebolig Kamstrupvej 30, 2610 Rødovre Ejendomstype.................. Villa... Kontantpris............... 2.995.000........ Udbetaling................ 150.000...... Brutto...................

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 www.reh.dk

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 www.reh.dk Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 www.reh.dk Fritliggende villa med have - midt i Klemensker by Søndergade 26 3782 Klemensker Sags nr.

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Brugsret til kælderrum.

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Brugsret til kælderrum. Salgsopstilling Adresse Spaden D 3, 3. 4., Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag nr. 220 Dato 13. november 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):

Læs mere

Pæn og absolut velholdt villa i Arnum med næsten ny garage

Pæn og absolut velholdt villa i Arnum med næsten ny garage Pæn og absolut velholdt villa i Arnum med næsten ny garage Stensbækvej 11 Arnum 6510 Gram Sags nr. 13111 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren

Læs mere

Rummelig 1 1/2 plans villa

Rummelig 1 1/2 plans villa Rummelig 1 12 plans villa Ærøvej 32, 4060 Kirke Såby Flot stor ejendom med en velholdt have. Villa med 4 værelser fra 2001. Ejendomstype.................. Villa... Kontantpris............... 2.200.000........

Læs mere

Velholdt villa i skønne omgivelser

Velholdt villa i skønne omgivelser Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk Velholdt villa i skønne omgivelser Enghaven 37A Gerlev 3630 Jægerspris Sags nr. 30-61288 Advokatens

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 www.reh.dk

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 www.reh.dk Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 www.reh.dk Flot ferielejlighed med udsigt til Østersøen Ndr. Strandvej 131 Lejl. 6 3770 Allinge Sags

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Salgsopstilling Adresse Parkvej 151, 2. TH., 2630 Taastrup Sag nr. 249 Dato 9. december 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): El-komfur,

Læs mere

GOD OG GEDIGEN VILLA. Sejerøvej 18, 4600 Køge VILLA MED DELVIS KÆLDER I EFTERTRAGTET VILLAKVARTER SYD FOR KØGE

GOD OG GEDIGEN VILLA. Sejerøvej 18, 4600 Køge VILLA MED DELVIS KÆLDER I EFTERTRAGTET VILLAKVARTER SYD FOR KØGE GOD OG GEDIGEN VILLA Sejerøvej 18, 4600 Køge VILLA MED DELVIS KÆLDER I EFTERTRAGTET VILLAKVARTER SYD FOR KØGE Fremtræder meget velholdt overalt - men køkken og bad trænger til modernisering! Ejendomstype..................

Læs mere

Salgsopstilling. Side 1

Salgsopstilling. Side 1 Salgsopstilling Adresse Ørbækvej 141, 7330 Brande Dato 19. februar 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Hårde hvidevarer som forefindes

Læs mere

Superlækker 2 værelses

Superlækker 2 værelses Superlækker 2 værelses Roskildevej 382 2., 46, 2610 Rødovre Ejendomstype............ Ejerlejlighed......... Kontantpris............... 1.295.000........ Udbetaling................. 65.000..... Brutto....................

Læs mere

Park Alle 28 3650 Ølstykke. Sags nr. 36501334

Park Alle 28 3650 Ølstykke. Sags nr. 36501334 Sags nr. 36501334 Park Alle 28 3650 Ølstykke Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Stor moderniseret villa i Fuglekvarteret

Stor moderniseret villa i Fuglekvarteret Stor moderniseret villa i Fuglekvarteret Drosselvej 16 6100 Haderslev Sags nr. 12199 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse Med attraktiv beliggenhed på Ringen, sælges denne bungalow villa med gode muligheder for at sætte sit eget præg.

Salgsopstilling. Beskrivelse Med attraktiv beliggenhed på Ringen, sælges denne bungalow villa med gode muligheder for at sætte sit eget præg. Salgsopstilling Adresse Ringen 22, 6700 Esbjerg Sag nr. 1640 Dato 5. april 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Kølefrys (Beko). Keramisk

Læs mere

Stuelejlighed i Centrum

Stuelejlighed i Centrum Stuelejlighed i Centrum Thorkildsgade 28, 5000 Odense C Velholdt villalejlighed (Ideel anpart af 2 familieejendom)på 63 m² beliggende i stueetagen. Med udgang til en dejlig fælles terrasse i den sydvendte

Læs mere

God og lys lejlighed med mulighed for altan Sags nr. 122-4042

God og lys lejlighed med mulighed for altan Sags nr. 122-4042 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk God og lys lejlighed med mulighed for altan Sags nr. 122-4042 Bentzonsvej 50A, 2.th. 2000 Frederiksberg Ejendomsmæglerens

Læs mere

Herskabelig villalejlighed med fuld kælder og egen have

Herskabelig villalejlighed med fuld kælder og egen have Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Herskabelig villalejlighed med fuld kælder og egen have Tesdorpfsvej 45st 2000 Frederiksberg Sags nr. 122-4050 Ejendomsmæglerens

Læs mere

Sigridsvej 49 3650 Ølstykke. Sags nr. 36501330

Sigridsvej 49 3650 Ølstykke. Sags nr. 36501330 Sags nr. 36501330 Sigridsvej 49 3650 Ølstykke Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Salgsopstilling. X Ja Nej jf. side 2. X Ja Nej jf. side 2

Salgsopstilling. X Ja Nej jf. side 2. X Ja Nej jf. side 2 Dag Hammerskjölds Alle 34 2100 København Ø Tlf.: 35 42 57 57, Fax.: 35 42 17 76 www.livingstones.dk, oesterbro@livingstones.dk Salgsopstilling Adresse Storstrømsvej 96, 4840 Nørre Alslev Sag nr. 20106215

Læs mere

Salgsopstilling. RealMæglerne Maasbøl. Handler med omtanke..! Adresse Hasle Marina 37, 3790 Hasle Sag nr. 355F0004 Dato 15.

Salgsopstilling. RealMæglerne Maasbøl. Handler med omtanke..! Adresse Hasle Marina 37, 3790 Hasle Sag nr. 355F0004 Dato 15. RealMæglerne Maasbøl Statsaut. ejendoms mæglere MDE Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Telefon 45 76 90 51 Telefax 45 76 90 59 2970@ mailreal.dk www.realmaeglerne.dk/maasbøl Handler med omtanke..! Salgsopstilling

Læs mere

MASSER AF PLADS. Olsbækvænge 5, 4600 Køge FLOT OG MEGET VELHOLDT VILLA PÅ 193 M2. Superflot garage og en yderst attraktiv beliggenhed

MASSER AF PLADS. Olsbækvænge 5, 4600 Køge FLOT OG MEGET VELHOLDT VILLA PÅ 193 M2. Superflot garage og en yderst attraktiv beliggenhed MASSER AF PLADS Olsbækvænge 5, 4600 Køge FLOT OG MEGET VELHOLDT VILLA PÅ 193 M2 Superflot garage og en yderst attraktiv beliggenhed Ejendomstype.................. Villa... Kontantpris............... 2.595.000........

Læs mere

Salgsopstilling. Stor villa med god og central beliggenhed.

Salgsopstilling. Stor villa med god og central beliggenhed. Salgsopstilling Adresse Gyvelvej 7, 3390 Hundested Sag nr. 320604 Dato 16-12-2014 Beskrivelse Stor villa med god og central beliggenhed. Meget tæt ved centrum på stille og lukket vej ligger denne store

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Østerlund 10, 2950 Vedbæk 6.495.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111759 4.766 Beskrivelse:

Læs mere

Klassisk murermestervilla fra arkitekt Gram

Klassisk murermestervilla fra arkitekt Gram Klassisk murermestervilla fra arkitekt Gram Hammelev Bygade 1E Hammelev 6500 Vojens Sags nr. 13158 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

Vægten 6 3650 Ølstykke. Sags nr. 36501202

Vægten 6 3650 Ølstykke. Sags nr. 36501202 Sags nr. 36501202 Vægten 6 3650 Ølstykke Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab

Læs mere

Skøn ejendom i fantastiske omgivelser

Skøn ejendom i fantastiske omgivelser Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk Skøn ejendom i fantastiske omgivelser Vasevænget 26 3600 Frederikssund Sags nr. 30-61312 Advokatens

Læs mere

Salgsopstilling. Side 1

Salgsopstilling. Side 1 Salgsopstilling Adresse Kirsebærlunden 6, Teglgården, 6094 Hejls Sag nr. 12051 Dato 20. maj 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Ejendomsmæglerens

Læs mere

Sommerhus nær stranden

Sommerhus nær stranden Sommerhus nær stranden Birkemose 144, Skovmose, 6470 Sydals For fremvisning af dette skønne sommerhus kontakt ejer Laurids på 74474368 eller 24650161. Ejendomstype.............. Fritidshus....... Kontantpris.................

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse Prisvenlig villa, beliggende skønt på dejlig villavej hvor der er flotte gamle huse.

Salgsopstilling. Beskrivelse Prisvenlig villa, beliggende skønt på dejlig villavej hvor der er flotte gamle huse. Salgsopstilling Adresse Vestergade 7A, 6705 Esbjerg Ø Sag nr. 1065 Dato 25. oktober 2013 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Emhætte (Voss).

Læs mere

Pæn og rummelig villa med god placering i Korup, Odense NV

Pæn og rummelig villa med god placering i Korup, Odense NV Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk Pæn og rummelig villa med god placering i Korup, Odense NV Grævlingløkken 10 Korup 5210 Odense NV

Læs mere

TUJA ALLÉ 12, UHRHØJ, 7100 VEJLE

TUJA ALLÉ 12, UHRHØJ, 7100 VEJLE TUJA ALLÉ 12, UHRHØJ, 7100 VEJLE Tuja Allé 12, Uhrhøj 7100 Vejle Sags nr. 701-1297 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med

Læs mere

Granatvej 1 3650 Ølstykke. Sags nr. 36501304

Granatvej 1 3650 Ølstykke. Sags nr. 36501304 Sags nr. 36501304 Granatvej 1 3650 Ølstykke Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab

Læs mere

Salgsopstilling. Ejendommen har fået moderniseret køkken/alrummet i 2009 med Invita elementer, og så har man åbent forbindelse til stuen.

Salgsopstilling. Ejendommen har fået moderniseret køkken/alrummet i 2009 med Invita elementer, og så har man åbent forbindelse til stuen. Salgsopstilling Adresse Lenders Alle 33, 6700 Esbjerg Sag nr. 1605 Dato 5. april 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Kogeplade (Siemens).

Læs mere

Charmerende ferielejlighed beliggende i rolige og naturskønne omgivelser Sags nr. 1101102 Pilegårdsvejen 1 Lejl. 17, Dueodde 3730 Nexø

Charmerende ferielejlighed beliggende i rolige og naturskønne omgivelser Sags nr. 1101102 Pilegårdsvejen 1 Lejl. 17, Dueodde 3730 Nexø Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 www.reh.dk Charmerende ferielejlighed beliggende i rolige og naturskønne omgivelser Sags nr. 1101102

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse Beliggende i det skønne og attraktive Højvangskvarter.

Salgsopstilling. Beskrivelse Beliggende i det skønne og attraktive Højvangskvarter. Salgsopstilling Adresse Højtoftevej 19, 6700 Esbjerg Sag nr. 1032 Dato 19. januar 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Opvaskemaskine

Læs mere

Liebhaveriets arnested - SÆLGER TILBYDER MAGESKIFTE

Liebhaveriets arnested - SÆLGER TILBYDER MAGESKIFTE Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk Liebhaveriets arnested - SÆLGER TILBYDER MAGESKIFTE Odinshøjvej 68 Ellekilde 3140 Ålsgårde Sags nr.

Læs mere

Byggegrund med gåafstand til Fjorden

Byggegrund med gåafstand til Fjorden Byggegrund med gåafstand til Fjorden Åvej 4, 4040 Jyllinge Jyllinge Nordmark er et romantisk og grønt område tæt på fjorden, som oprindeligt var udlagt til sommerhusområde, men efterhånden skiftede området

Læs mere

Blandet bolig og erhvervsejendom med stor synlighed og mulighed for bytte Sags nr. 201302

Blandet bolig og erhvervsejendom med stor synlighed og mulighed for bytte Sags nr. 201302 Blandet bolig og erhvervsejendom med stor synlighed og mulighed for bytte Sags nr. 201302 Storegade 62 8752 Østbirk Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse Denne villa er beliggende i roligt villakvarter centralt i Andrup med dejlig lukket have.

Salgsopstilling. Beskrivelse Denne villa er beliggende i roligt villakvarter centralt i Andrup med dejlig lukket have. Salgsopstilling Adresse Majvej 1, Andrup, 6705 Esbjerg Ø Sag nr. 1389 Dato 11. maj 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Opvaskemaskine

Læs mere

Salgsopstilling. Kan man lide den friske natur og det stille liv lidt udenfor byen, er her en oplagt mulighed. Side 1

Salgsopstilling. Kan man lide den friske natur og det stille liv lidt udenfor byen, er her en oplagt mulighed. Side 1 Salgsopstilling Adresse Byvejen 40, Rousthøje, 6818 Årre Sag nr. 1193 Dato 31. juli 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Emhætte (Voss).

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse Ejendommen er beliggende i skønne omgivelser med naturen som nabo og kun 15 min. kørsel til Esbjerg.

Salgsopstilling. Beskrivelse Ejendommen er beliggende i skønne omgivelser med naturen som nabo og kun 15 min. kørsel til Esbjerg. Salgsopstilling Adresse Hjortkærvej 6, Omme, 6740 Bramming Sag nr. 1372 Dato 22. oktober 2013 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Indbygningsovn

Læs mere

Stor 4 værelses lejlighed med altan centralt beliggende i det eftertragtede Fuglebakkekvarter.

Stor 4 værelses lejlighed med altan centralt beliggende i det eftertragtede Fuglebakkekvarter. Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Stor 4 værelses lejlighed med altan centralt beliggende i det eftertragtede Fuglebakkekvarter. Duevej 113, st. 2000

Læs mere

Håndværker tilbud i Hårby ved Skanderborg

Håndværker tilbud i Hårby ved Skanderborg Håndværker tilbud i Hårby ved Skanderborg Hårby Bygade 31 Hårby 8660 Skanderborg Sags nr. 201349 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

DEJLIG VILLA I DET EFTERTRAGTEDE DRONNINGEKVARTER! Sags nr. BH3295

DEJLIG VILLA I DET EFTERTRAGTEDE DRONNINGEKVARTER! Sags nr. BH3295 DEJLIG VILLA I DET EFTERTRAGTEDE DRONNINGEKVARTER! Liden Kirstens Vej 11 4000 Roskilde Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 www.reh.dk

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 www.reh.dk Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 www.reh.dk Velholdt ferielejlighed med terrasse og havkig Gudhjemvej 111 Dør 6 3760 Gudhjem Sags nr.

Læs mere

DETTE SOMMERHUS KAN BLIVE DIT.

DETTE SOMMERHUS KAN BLIVE DIT. Salgsopstilling Adresse Vagtbjergvej 8, Rindby, 6720 Fanø Sag nr. 1302 Dato 31. juli 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Fryser (T100).

Læs mere

Attraktivt beliggende på Rolighedsvej. 2 lejligheder.

Attraktivt beliggende på Rolighedsvej. 2 lejligheder. Attraktivt beliggende på Rolighedsvej. 2 lejligheder. Rolighedsvej 21 6100 Haderslev Sags nr. 12155 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

Salgsopstilling STOR OG DEJLIG VILLA MED MANGE MULIGHEDER

Salgsopstilling STOR OG DEJLIG VILLA MED MANGE MULIGHEDER Salgsopstilling Adresse Gærdesangervej 3, 3390 Hundested Sag nr. 340408 Dato 16-12-2014 Beskrivelse STOR OG DEJLIG VILLA MED MANGE MULIGHEDER Kun ca. 100 meter fra Lerbjergskolen, Hundested Hallen og ikke

Læs mere

Hollænderdybet 20, 2.th. 2300 København S

Hollænderdybet 20, 2.th. 2300 København S Sags nr. 10141421 Hollænderdybet 20, 2.th. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

DEJLIGT ENDERÆKKEHUS MIDT I HASLEV BYMIDTE

DEJLIGT ENDERÆKKEHUS MIDT I HASLEV BYMIDTE Vestergade 26, 4690 Haslev Tlf.: 26220028 og 26223357 info@heegaard-bolig.dk - www.heegaard-bolig.dk DEJLIGT ENDERÆKKEHUS MIDT I HASLEV BYMIDTE Sofiendalsparken 1 4690 Haslev Ejendomsmæglerens oplysning

Læs mere

Salgsopstilling.

Salgsopstilling. info@cmsnetbolig.dk Salgsopstilling Adresse Skovfyrren 24, Ulvshale, 4780 Stege Sag nr. 47801003 Dato 13. april 2013 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger

Læs mere