SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby"

Transkript

1 SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts December 2008

2 INDLEDNING Forslag til lokalplan nr er fremlagt OFFENTLIG HØRING til offentlig debat i perioden 7. januar 2009 til og med 4. marts 2009 Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger: Skanderborg Kommune Fagsekretariatet for Teknik og Miljø Knudsvej Ry 2 Skanderborg Kommune

3 INDHOLD Lokalplan nr.1015 INDHOLD Vejledning... 4 Hvad er en lokalplan... 4 Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel Hvornår laves der lokalplan... 4 Lokalplanforslaget... 5 Den endelige lokalplan... 5 Retsvirkninger... 5 Bestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplan vedtægt Servitutter Retsvirkninger Vedtagelsespåtegnelse Bilag Bilag 1: Matrikelkort Bilag 2: Eksisterende forhold Bilag 3: Arealanvendelse Bilag 4: Illustrationsplan Bilag 5: Miljø screening Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanens indhold Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Servitutter December

4 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: REDEGØRELSEN PLANBESTEMMELSERNE bilag Redegørelsen, der er en beskrivelse af lokalplanen og dens bestemmelser på en let tilgængelig måde. Her forklares desuden nogle af de begreber, som optræder i den juridiske del af planen. Redegørelse er ikke bindende, men bliver der tvivl om, hvordan den juridiske tekst skal tolkes, kan en uddybning eller beskrivelse om hensigten med planen i redegørelsen være udslagsgivende for tolkningen. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illu strationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Miljøvurdering af planen, der synliggør planens eventuelle væsentlige indvirkninger på miljøet. Øvrige bilag. Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: Uddrag af støjrapport udarbejdet af Niras Konsulenterne. Hvornår laves der lokalplan Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. 4 Skanderborg Kommune

5 VEJLEDNING Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. OFFENTLIGHEDSPERIODE Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter pro ce duren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. December

6 BESTEMMELSER Lokalplan nr.1015 Flere af lokalplanbestemmelserne er uddybet eller forklaret ved kursivskrift i denne spalte. Dette er ikke bindende lokalplanbestemmelser, men skal opfattes som tolkningsbidrag og vejledning til bestemmelserne. - Skovby Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. I henhold til Lov om Planlægning - lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for de i 2 nævnte områder: 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre 1.1 at området kan anvendes til erhvervs- og boligformål 1.2 at sikre lokalplanområdet trafiksikker vejadgang fra Skovlundvej. 1.5 At bevare og reetablere beplantning i lokalområdet. 2 Område og zonestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på kortbilag 1. Lokalplanen omfatter del af matr.. nr. 15a, Skovby By, Skovby. Samt alle parceller, der efter den xx.xx.xxxx udstykkes fra den nævnte ejendom indenfor lokalplanens område. 2.2 Opdeling i delområder Lokalplanområdet er opdelt i delområderne 1 og 2, som vist på kortbilag Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone. 6 Skanderborg Kommune

7 BESTEMMELSER Lokalplan nr Arealanvendelse Lokalplanområdet udlægges til blandet bolig- og erhvervsområde efter nedenstående bestemmelser: 3.1 Anvendelse, delområde 1 I området må der etableres detailhandel i form af dagligvarebutik til lokalområdets forsyning. Der må indenfor området maksimalt opføres 1 dagligvarebutik. Butikkens samlede bruttoetageareal til dagligvarehandel må ikke overstige m2 (ekskl. et op til 100 m2 stort areal til personalefaciliteter.) 3.2 Anvendelse, delområde 2 Området må anvendes til boligområde. 4 Udstykning 4.1 Der kan ske udstykning af delområde Delområde 1 må ikke udstykkes yderligere. 5 Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Bebyggelse skal placeres indenfor de på kortbilag 2 angivne byggefelter. 5.2 Bygningen mod Skovlundvej skal placeres omtrent hvor den eksisterende landbrugsbygning er placeret og ikke tættere end 14 m til vejmidte. 5.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige: Delområde 1-25 % Delområde 2-25 % Bebyggelsesprocenten udregnes i henhold til reglerne i Bygningsreglement 2008, BR Ny bebyggelse må ikke overstige 1 ½ etage 5.4 Tage i delområde 1 skal udføres med taghældning mellem 35 og 40 grader, eller alternativt fremstå som flade tage. Tage på garager, carporte, udhuse og mindre bygninger (max. 50 m2) og mindre bygningsdele (max. 10 m2) kan gives en anden taghældning. December

8 BESTEMMELSER 5.5 Bygningshøjden over naturligt terræn må ikke overstige 8,5 m. Planloven 5 f. Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen, medregnes 5.6 I delområde 1 må dagligvarebutikken ikke opføres med en størrelse, der overstiger m2 bruttoetageareal (ekskl. personalefaciliteter) for den enkelte butik. Etagearealet skal beregnes efter regler i Planlovens 5f. 5.7 Uanset gældende byggelovgivningsbestemmelser om afstand til skel og anden bebyggelse kan der indenfor byggefelterne opføres bebyggelse i de højder og etager, der er angivet for det enkelte byggefelt. 6 Bebyggelsens udseende 6.1 Områdets bebyggelse skal opføres som en arkitektonisk sammenhængende bebyggelse med overensstemmelse i byggestil, materialevalg, farvevalg og bygningsdetaljer. 6.2 Facader skal fremstå i blankt murværk opført i grå, gule eller røde tegl. 6.3 Mindre facade- og glaspartier, vindfang, karnapper og lignende kan dog udføres i metal, træ, stenkompositmaterialer og glas. Tagformer I delområde 1 skal taget på dagligvarebutikken udformes fladt tag beklædt med tagpap. I delområde 2 åbnes der mulighed for forskellige tagformer. For begge delområder gælder det, at der ikke må benyttes blanke tagmaterialer som f.eks. glaserede tagsten. Tekniske anlæg som f.eks. ventilations anlæg må ikke placeres på tagfladerne, men skal integreres arkitektonisk i bebyggelsen 6.4 Tage skal beklædes med vingetegl, tagpap, eternit eller lign. Blanke, reflekterende, glacerede og andre engoberede tagmaterialer må ikke anvendes. 6.5 Tagfladerne skal fremstå som hel tagflade uden fremtrædende installationer. 6.6 Antenner må ikke opsættes på bebyggelse, hvor de er synlige fra offentlig vej og sti. 6.7 På bygningens facader mod syd og øst må det opsættes et skilt pr. facade med butilkkens logo med maksimal størrelse 0.75 x 5,00 meter. Skilte skal opsættes på bebyggelse i harmoni med bygningens murhuller eller anden facadeopdeling. Skilte på bebyggelse må ikke være reflekterende, lysende eller dynamiske. f.eks. rulleskilte Skiltebelysning skal ske fra diskrete og velafskærmede lyskilder opsat sammen med skiltet. 8 Skanderborg Kommune

9 BESTEMMELSER Lokalplan nr Ubebyggede arealer 7.1 Delområde 2: Der skal udlægges opholdsareal svarende til mindst 25 % af boligetagearealet. 7.2 Parkeringsarealer skal befæstes og opholdsarealer skal beplantes, så de er egnede til ophold og leg. 7.3 Der må ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m. i forhold til eksisterende terræn. Der må ikke foretages terrænreguleringer nærmere skel end +/- 0,5 m. 7.4 Langs butikkens varegård mod nord, kan der opføres en støjmur. Støjmuren opføres først, hvis det viser sig at være nødvendigt, for at overholde støjkravene. Støjmuren skal begrønnes på ydersiden (nord). 7.5 Hegn mod naboskel og grønne arealer skal etableres som levende hegn. 7.6 Parkeringsbåse, veje og fortove skal hver for sig udføres i materialer, der afspejler og afgrænser de respektive arealers funktion. 7.7 Foran dagligvarebutikken anlægges et bed med opstammede træer og underbeplantning af græs. I princippet som vist på illustrationen på side Imellem parkeringsarealerne og boligområdet anlægges et bed med underbeplantning af bøgepur, heri plantes opstammede træer af arterne. ask, eg, eller lind. Træerne skal som minimum være størrelsen Parkeringsarealet befæstes med enten asfalt eller befæstningssten i princippet som på illustrationsplanen på side Langs lokalplanområdets sydlige afgrænsning plantes ligeledes en trærække af typerne ask, eg, ahorn eller lind. Træerne skal minimum være størrelse I princippet som vist på illustrationsplanen s. 21. Beplantning Princippet for beplantning i området er, at området skal omkranses af levende hegn i form af opstammede trærækker, som tillader kig til landskabet og byen. Trærækkerne plantes på en måde, så det trafikale udsyn er bedst muligt ved Skovlundvej. Hvis muligt bevares den eksisterende beplantning. Det er vigtigt at adskille parkeringsarealer fra boligområdet. Derfor plantes et areal med opstammede træer og en underbeplantning af bøgepur. Træernes størrelse Et træ i størrelse har en stammehøjde på ca cm. Træet er omplantet 3 gange. Det er et stort træ, der hurtigt kommer til at fylde. December

10 BESTEMMELSER Seljerøn Trærækken på den nordlige side består af ca. 13 seljerøn træer. træerne er en trætype der ofte forekommer i de danske landsbyer. I Skovby har træerne en markant placering langs Ringvejen, hvor de vil afskærme den nye bebyggelse og dagligvarebutik fra den gamle landsbybebyggelse Langs den nordlige afgrænsning af delområde 2 ved Ringvejen står et markant levende hegn af seljerøn, som skal bevares. Hvis ikke træerne kan bevares, skal der plantes et nyt levende seljerøn hegn Opholdsarealerne i delområde 2 anlægges så de er egnede til ophold og leg Udendørs og uafskærmet oplag må kun finde sted med henblik på umiddelbart salg og kun i umiddelbar tilknytning til bebyggelse opført indenfor byggefelterne, angivet på kortbilag 2 for arealanvendelse på side Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Renovationsvæsenets regulativer Der kan ved indkørslen til området langs Skovlundvej opsættes højst 1 fælles skiltepylon i max. 6 m højde og 1,5 m bredde. Pylonen skal placeres indenfor areal udlagt til evt. pylon - som angivet på kortbilag 2 for arealanvendelse på side 19. Pylonen må ikke placeres, så den kan være til hinder for gode oversigtsforhold ved overkørslen til Skovlundvej, og endelig udformning og placering skal godkendes af vejmyndigheden. Kig til lokalplanområdets sydlige afgrænsning, hvor store gamle træer tydeligt ses. Disse træer bliver udskiftet med nye store træer, som i fremtiden vil blive lige så markante Skiltning på terræn må ikke være reflekterende, lysende eller bevægelig. Skiltebelysning skal ske fra diskrete og velafskærmede lyskilder opsat sammen med skiltet Miljøstationer og affaldsbeholdere skal afskærmes visuelt, så de ikke er synlige fra nabobebyggelse og offentlig vej og sti. Afskærmning skal gives en udformning, så det i farver og materialer fremtræder som en integreret del af hovedbygningen Organisk affald skal opbevares i aflukkelige rum eller beholdere. 10 Skanderborg Kommune

11 BESTEMMELSER Lokalplan nr Veje, stier og parkering 8.1 Lokalplanområdet får vejadgang fra Skovlundvej, som vist på kortbilag Der udlægges areal til adgang, parkering, varetilkørsel og manøvrering som vist på kortbilag for arealanvendelse side 19 og i princippet som på illustrationsplanen side Der skal etableres adgang til delområde 2 fra delområde 1, som vist på kortbilag 2 for arealanvendelse side 19 og i princippet som på illustrationsplanen side Der udlægges areal til vej A-B som vist på kortbilag 2 for arealanvendelse side 19, og i princippet som på illustrationsplanen side 21. Vejanlægget skal godkendes af kommunen. 8.5 Der udlægges areal til sti a-b som vist på kortbilag 2 for arealanvendelse side 19, og i princippet som på illustrationsplanen side Til butikker skal der anlægges mindst 1 parkeringsplads for hver 25 m2 salgsareal. Til boliger skal der anlægges mindst 2 parkeringspladser pr. boligenhed. 8.7 Vej og parkeringsplads skal udføres handicapvenligt, jf. reglerne i Bygningsreglement 2008, BR I delområde 1 skal køre- og parkeringsarealer anlægges med fast belægning. 8.9 Lastvogns- og busparkering, henstilling af campingvogne og lignende større køretøjer eller både er ikke tilladt indenfor lokalplanområdet. Ligeledes må der ikke henstilles uindregistrerede køretøjer. 9 Tekniske anlæg 9.1 Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn. 9.2 Belysning på køre- og parkeringsarealer skal bestå af parklamper med en lyshøjde på 3-6 m. December

12 BESTEMMELSER 9.3 Området skal tilsluttes offentlig kloak. 9.4 Der er tinglyst servitut om vandledning og ventilbrønd d. 6. marts Vandledningen må ikke flyttes eller ændres uden særlig aftale med ledningsejer. Ledning og ventilbrønd er vist på kortbilag Der er tinglyst servitut om kloakledninger med brønde d. 15. august Kloakledningen må ikke flyttes eller ændres uden særlig aftale med ledningsejer. 9.6 Antenner, herunder parabolantenner, skal anbringes på jorden eller monteres skjult i bygninger. Parabolantenner må ikke have en højde på mere end 1,8 m over terræn. 9.7 Indenfor lokalplanområdet kan der opstilles transformatorer til områdets forsyning, hvis de kan indpasses i området. Indpasningen kan ske ved beplantning omkring de tekniske anlæg. 10 Miljø 10.1 Kloakering udføres som separatsystem i overensstemmelse med den kommunale spildevandsplan Affaldsstativer til dagrenovation skal placeresefter Arbejdstilsynets bestemmelser, dvs. tæt på vejarealet. Affaldsstativer skal afskærmes Ved ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsen og opholdsarealerne, ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj. Det skal ligeledes sikres, at bygningstransmitteret støj fra erhverv, institutioner m.m. til boliger ikke overstiger 30 db(a) fra kl til kl og 25 db(a)) fra kl til kl , målt i boligen. 12 Skanderborg Kommune

13 BESTEMMELSER Lokalplan nr Grundejerforening 11.1 Der skal ved etablering af boliger indenfor lokalplanens delområde 2, oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde indenfor dette delområde Grundejerforeningen skal oprettes, når 50 % af grundene er solgt, eller når Byrådet kræver det Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af områdets veje, stier og fælles parkeringsarealer. Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på lokalplanområdets vej- og stiarealer. Overdragelsen kan først ske, når byggemodningen er helt afsluttet og godkendt af kommunen, dog tidligst når 50 % af bygningerne er opført Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Byrådet Delforeninger kan dannes i forbindelse med etapevis udstykning og salg af bygninger. Disse delforeninger skal samles i en overordnet grundejerforening efter endt udstykning 12 Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i anvendelse, før: - de i 8.2 og 8.6 nævnte parkeringsområder er etableret - de i 9 nævnte tilslutninger til de kollektive forsyningsanlæg er udført. - det fire benede kryds på Skovlundvej er etableret og sat i drift. - de i 7.7, 7.8 og 7.10 nævnte beplantninger er udført. Passer etableringstidspunktet ikke med optimal planteårstid, kan der dispenseres. December

14 BESTEMMELSER 13 Lokalplan og byplan VEDtægt 13.1 Området er ikke omfattet af en eksisterende byplanvedtægt eller lokalplan. 14 Servitutter 14.1 Private byggeservituttet og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servituttet kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen ifølge planlovens Om servitutter, der hviler på lokalplanområdet, henvises til ejendommens blade i tingbogen. 15 Retsvirkninger Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger) I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når ind sigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle ind sigel ser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger. 14 Skanderborg Kommune

15 BESTEMMELSER Lokalplan nr.1015 Lokalplanen 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, be bygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lo kalplan om rådet kan fortsætte som hidtil. Efter planlovens bestemmelser, kan dispensation fra lokalplanens bestemmelser først meddeles, når naboer m.fl., der berøres af dispensationen, har haft mulighed for at fremsende bemærkninger inden for en frist på 2 uger Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdel se af en ny lokalplan Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. December

16 BESTEMMELSER VEDTAGELSESPÅTEGNELSE 16 Skanderborg Kommune

17 BILAG 16 Vedtagelsespåtegnelse 16.1 Således vedtaget fremlagt som lokalplanforslag af Skanderborg Byråd den 17. december Jens Grønlund Jens Kaptain Borgmester Kommunaldirektør 16.2 I henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages lokalplanen endeligt af Skanderborg Byråd den Jens Grønlund Jens Kaptain Borgmester Kommunaldirektør December

18 BILAG 1 18 Skanderborg Kommune

19 BILAG Signatur: Lokalplangrænse Bilag nr. 1 - Matrikelkort Mål: 1: , Meters December Kort og matrikelstyrelsen Cowi Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer

20 BILAG 2 20 Skanderborg Kommune

21 47,75 m 48,75 m 49,25 m 49,5 m k BILAG 47,75 m 49,5 m 49,75 m 50,5 m 50,25 m 49 m 49,5 m 49,25 m 46,5 m 48 m 49,75 m 50 m 49 m 50 m 47,75 m 48 m 47,25 m 48,75 m 47 m 47,25 m 47 m 47 m 46,75 m 48,25 m 48,5 m 48,75 m 49,25 m 47,5 m 49,25 m 49,25 m 49 m 49,75 m 50,5 m 49 m 48,25 m 47,75 m 47,25 m 46,5 m 45,5 m 45 m 50 m 49,5 m 49,5 m 50,25 m 48,5 m 46,25 m 46 m 45,75 m 45,25 m 44,75 m 44,5 m 44,25 m 44 m Signatur: Højdekurver (1 m) Højdekurver (0,25 m) Lokalplangrænse vejsider bygn Bilag nr. 2 - Eksisterende forhold Mål: 1:1.000 December ,5 Meters Kort og matrikelstyrelsen Cowi Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer

22 BILAG 3 22 Skanderborg Kommune

23 k BILAG Signatur: Bilag nr. nr. 32 Lokalplangrænse Vejbetegnelse - - Arealanvendelse Delområdegrænse Delområdebetegnelse Matrikelskel Byggefelt Arealudlæg til skiltepylon Stibetegnelse Opholdsareal Lav bundbeplantning Placering af evt. støjmur med begrønning Træer Mål: 1: , Meters Parkerings- og adgangsareal Bevaringsværdig beplantning Mål: 1:1.000 Kort og matrikelstyrelsen Cowi December Vejadgang Deklareret vandledning Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer 12, (afstand 2,5 m til bebyggelse) 23 Stiareal Meters Kort og matrikelstyrelsen Cowi Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer

24 BILAG 4 24 Skanderborg Kommune

25 k BILAG Bilag nr Illustrationsplan Mål: 1:1.000 Mål: 1:1.000 December , Meters 0 12, Meters Kort og matrikelstyrelsen Cowi Kort Kortet og må matrikelstyrelsen alene anv. iflg. aftale Cowimed kortejer Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer

26 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Planforslaget er omfattet af [ 3, stk. 1, nr. 1 (bilag 4, punkt 10 b, anlægsarbejde i byzone og punkt 10 e, bygning af veje) og 3, stk. 2]. Screening/scoping (afgrænsning) Bemærkninger Planens indvirkning på miljøet Parametre i det brede miljøbegreb Ikke relevant Væsentlig negativ indvirkning Ikke væsentlig indvirkning Væsentlig positiv indvirkning Befolkning (levevilkår) og menneskers sundhed Risiko for kriminalitet Trafikafvikling (fx belastning, barrriereeffekt) Risiko for ulykker i trafikken Der bliver etableret et 4 benet lysreguleret kryds hvor det nye område kobler sig på Skovlundvej og (skolevejen) Skråvejen. Sikkerhed generelt (fx brand, eksplosion, giftpåvirkning) Vibrationer Visuelle gener Skyggevirkninger Støjpåvirkning Der er udarbejdet en støjrapport af Niras, som konkluderer, at dagligvarebutikken ikke støjer mere, end at der er tilladeligt overfor de boliger der ligger tæt på. Sundhedstilstand (fx. arealer til bevægelse) Svage grupper (fx. handicappede) Friluftsliv/rekreative interesser Der er indarbejdet stiforbindelse mod både nord og øst. Begrænsninger og gener overfor befolkningen (fx nærhed til landbrug, virksomheder) Fra projektområdet er der ca. 200 m til en stor virksomheds (maskinfabrikken AVK) grund mod syd-sydøst. Biologisk mangfoldighed, flora og fauna Beskyttede naturtyper i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3 (Søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev mv.) Internationale naturbeskyttelsesområder (EFfuglebeskyttelsesområder, EF- Habitatområder, Ramsarområder) Rødlistede plante og dyrearter Dyreliv Planteliv Spredningskorridorer Side 1 af 4 26 Skanderborg Kommune

27 Screening/scoping (afgrænsning) Bemærkninger BILAG Planens indvirkning på miljøet Parametre i det brede miljøbegreb Ikke relevant Væsentlig negativ indvirkning Ikke væsentlig indvirkning Væsentlig positiv indvirkning Planteliv Spredningskorridorer Grønne områder Umiddelbart syd for projektområdet findes et grønt område, der er en del af en større grøn kile, og som er vigtigt bl.a. i forhold til særlige drikkevandsinteresser og i forhold til kirkeindsigt. Landskab og jordbund Landskabelig værdi Geologiske særpræg Jordforurening Okkerforurening Risiko for forurening Jordhåndtering/flytning Skovrejsning/skovnedlæggelse Fredning Bygge- og beskyttelseslinjer (Strandbeskyttelseslinje, sø- og åbeskyttelseslinie, skovbeskyttelseslinje) Vand Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder Der findes et vandløb på det grønne område sydøst for projektområdet. Udledning af spildevand Der udføres separat kloakering Regnvand føres til regnvandsledning v. Skovlundvej Grundvandsforhold Med henblik på forebyggende foranstaltninger i anledning af de særlige drikkevandsinteresser på stedet ser ansøger positivt på at medvirke til at undgå beboeres brug af sprøjtegifte i haverne ved tinglysning af deklarationer inden frasalg. En indskrivning af forbud mod brug af sprøjtegifte i haverne overvejes også i forbindelse med grundejerforeningens vedtægter. Risiko for forurening af grundvandsressourcen, nærhed til boringer Tidl. vandhul/vandløb på grunden genetablering/problemer med fundering Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) December 2008 Side 2 af 4 27

28 REDEGØRELSE BILAG 5 Screening/scoping (afgrænsning) Bemærkninger Planens indvirkning på miljøet Parametre i det brede miljøbegreb Ikke relevant Væsentlig negativ indvirkning Ikke væsentlig indvirkning Væsentlig positiv indvirkning Klimatiske forhold Energiforbrug Eventuel påvirkning af klima Varmeforsyning Der er naturgas i området i forvejen. Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv Kulturhistoriske værdier Projektområdet ligger inden for Skovbys gamle bydel. Med projektet fjernes en af de sidste gamle gårde, som Skovby er bygget op omkring. Ifølge BBR er tre af gårdens fire længer opført i Eksisterende beplantning mod resten af den gamle del af Skovby bevares. Arkitektoniske værdier Et argument for nedrivning er, at bygningerne er ombygget og misvedligeholdt på en måde, så det er meget omkostningsfuldt at restaurere. Arkæologiske værdier Der er ikke kendskab til fortidsminder i lokalplanområdet men skulle der under anlægsarbejder i lokalplanområdet fremkomme fortidsminder, oldsager eller lignende skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsminder, og Skanderborg Museum tilkaldes for besigtigelse, jf. museumslovens 27. Kirker og deres omgivelser Projektområdet ligger inden for kirkebeskyttelseslinie, og derfor må der ikke bygges i mere end 8½ meters højde. Projektet holder sig med sine 7 meters byggehøjde klart under dette. Kirken ligger nordøst for projektområdet. Mellem kirken og projektområdet er et areal fredet som kirkeomgivelse. Et større areal syd og sydøst for projektområdet er udpeget som kirkeindsigtsområde. Fredede eller bevaringsværdige Den eksisterende bebyggelse er hverken fredet bygninger eller vurderet til kommuneatlas. I det den 28 eksisterende bebyggelse Skanderborg den sidste Kommune af Skovbys oprindelige gårde, er den kulturhistoriske værdi i sig selv dog så høj, at det kan påvirke til bevaringsværdi.

29 BILAG REDEGØRELSE 5 Screening/scoping (afgrænsning) Bemærkninger Planens indvirkning på miljøet Parametre i det brede miljøbegreb Ikke relevant Væsentlig negativ indvirkning Ikke væsentlig indvirkning Væsentlig positiv indvirkning Fredede eller bevaringsværdige bygninger Den eksisterende bebyggelse er hverken fredet eller vurderet til kommuneatlas. I det den eksisterende bebyggelse er den sidste af Skovbys oprindelige gårde, er den kulturhistoriske værdi i sig selv dog så høj, at det kan påvirke til bevaringsværdi. Materielle goder Arealer og bygninger med social værdi (Fx gadekær, forsamlingshus) Udnyttelse vedr. bebyggelsesomfang i forhold til Kommuneplan ramme 2.BE1 Udnyttelse vedr. tekniske anlæg i forhold til Kommuneplan ramme 2.BE1 Udnyttelse vedr. udnyttelsesomfang i forhold til Kommuneplan ramme 2GR1 Maks. Bebyggelsesprocent sættes op fra 25 til 40. Min. grundstørrelse sættes ned fra 500 m² til 188 m². Maks. etageantal sættes op fra 1½ til 2. 2 p-pladser/bolig En lille del af kommuneplanens område 2GR1 udnyttes til etablering af et plantebælte. Området er udlagt til grønt område og rekreativt areal. Konklusion Lokalplanområdet er et mindre område på lokalt plan ( 3, stk. 2), og lokalplanforslaget skal således kun miljøvurderes, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det projekt, som lokalplanforslaget åbner mulighed for, vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og planforslaget skal derfor ikke miljøvurderes. Da planforslaget ikke kræver tilladelse, dispensation eller godkendelse hos andre myndigheder, sendes beslutningen, om ikke at miljøvurdere planforslaget, ikke i høring hos andre myndigheder. Screeningen er udført i november 2008 af Skanderborg Kommune Med Planlægningsafdelingen som tovholder. December

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Udkast til. Lokalplan nr. Tillæg nr. 1 til Lokalplan 36 - Tillæg til Lokalplan 36 - for et område til center i Hørning.

SKANDERBORG KOMMUNE. Udkast til. Lokalplan nr. Tillæg nr. 1 til Lokalplan 36 - Tillæg til Lokalplan 36 - for et område til center i Hørning. SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Udkast til - Tillæg til Lokalplan 36 - for et område til center i

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet Lokalplan for et område til et aktivitetscenter / bofællesskab ved Firgårde. 5. oktober 2004 INDLEDNING Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere