SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby"

Transkript

1 SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts December 2008

2 INDLEDNING Forslag til lokalplan nr er fremlagt OFFENTLIG HØRING til offentlig debat i perioden 7. januar 2009 til og med 4. marts 2009 Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger: Skanderborg Kommune Fagsekretariatet for Teknik og Miljø Knudsvej Ry 2 Skanderborg Kommune

3 INDHOLD Lokalplan nr.1015 INDHOLD Vejledning... 4 Hvad er en lokalplan... 4 Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel Hvornår laves der lokalplan... 4 Lokalplanforslaget... 5 Den endelige lokalplan... 5 Retsvirkninger... 5 Bestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplan vedtægt Servitutter Retsvirkninger Vedtagelsespåtegnelse Bilag Bilag 1: Matrikelkort Bilag 2: Eksisterende forhold Bilag 3: Arealanvendelse Bilag 4: Illustrationsplan Bilag 5: Miljø screening Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanens indhold Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Servitutter December

4 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: REDEGØRELSEN PLANBESTEMMELSERNE bilag Redegørelsen, der er en beskrivelse af lokalplanen og dens bestemmelser på en let tilgængelig måde. Her forklares desuden nogle af de begreber, som optræder i den juridiske del af planen. Redegørelse er ikke bindende, men bliver der tvivl om, hvordan den juridiske tekst skal tolkes, kan en uddybning eller beskrivelse om hensigten med planen i redegørelsen være udslagsgivende for tolkningen. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illu strationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Miljøvurdering af planen, der synliggør planens eventuelle væsentlige indvirkninger på miljøet. Øvrige bilag. Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: Uddrag af støjrapport udarbejdet af Niras Konsulenterne. Hvornår laves der lokalplan Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. 4 Skanderborg Kommune

5 VEJLEDNING Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. OFFENTLIGHEDSPERIODE Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter pro ce duren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. December

6 BESTEMMELSER Lokalplan nr.1015 Flere af lokalplanbestemmelserne er uddybet eller forklaret ved kursivskrift i denne spalte. Dette er ikke bindende lokalplanbestemmelser, men skal opfattes som tolkningsbidrag og vejledning til bestemmelserne. - Skovby Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. I henhold til Lov om Planlægning - lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for de i 2 nævnte områder: 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre 1.1 at området kan anvendes til erhvervs- og boligformål 1.2 at sikre lokalplanområdet trafiksikker vejadgang fra Skovlundvej. 1.5 At bevare og reetablere beplantning i lokalområdet. 2 Område og zonestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på kortbilag 1. Lokalplanen omfatter del af matr.. nr. 15a, Skovby By, Skovby. Samt alle parceller, der efter den xx.xx.xxxx udstykkes fra den nævnte ejendom indenfor lokalplanens område. 2.2 Opdeling i delområder Lokalplanområdet er opdelt i delområderne 1 og 2, som vist på kortbilag Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone. 6 Skanderborg Kommune

7 BESTEMMELSER Lokalplan nr Arealanvendelse Lokalplanområdet udlægges til blandet bolig- og erhvervsområde efter nedenstående bestemmelser: 3.1 Anvendelse, delområde 1 I området må der etableres detailhandel i form af dagligvarebutik til lokalområdets forsyning. Der må indenfor området maksimalt opføres 1 dagligvarebutik. Butikkens samlede bruttoetageareal til dagligvarehandel må ikke overstige m2 (ekskl. et op til 100 m2 stort areal til personalefaciliteter.) 3.2 Anvendelse, delområde 2 Området må anvendes til boligområde. 4 Udstykning 4.1 Der kan ske udstykning af delområde Delområde 1 må ikke udstykkes yderligere. 5 Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Bebyggelse skal placeres indenfor de på kortbilag 2 angivne byggefelter. 5.2 Bygningen mod Skovlundvej skal placeres omtrent hvor den eksisterende landbrugsbygning er placeret og ikke tættere end 14 m til vejmidte. 5.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige: Delområde 1-25 % Delområde 2-25 % Bebyggelsesprocenten udregnes i henhold til reglerne i Bygningsreglement 2008, BR Ny bebyggelse må ikke overstige 1 ½ etage 5.4 Tage i delområde 1 skal udføres med taghældning mellem 35 og 40 grader, eller alternativt fremstå som flade tage. Tage på garager, carporte, udhuse og mindre bygninger (max. 50 m2) og mindre bygningsdele (max. 10 m2) kan gives en anden taghældning. December

8 BESTEMMELSER 5.5 Bygningshøjden over naturligt terræn må ikke overstige 8,5 m. Planloven 5 f. Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen, medregnes 5.6 I delområde 1 må dagligvarebutikken ikke opføres med en størrelse, der overstiger m2 bruttoetageareal (ekskl. personalefaciliteter) for den enkelte butik. Etagearealet skal beregnes efter regler i Planlovens 5f. 5.7 Uanset gældende byggelovgivningsbestemmelser om afstand til skel og anden bebyggelse kan der indenfor byggefelterne opføres bebyggelse i de højder og etager, der er angivet for det enkelte byggefelt. 6 Bebyggelsens udseende 6.1 Områdets bebyggelse skal opføres som en arkitektonisk sammenhængende bebyggelse med overensstemmelse i byggestil, materialevalg, farvevalg og bygningsdetaljer. 6.2 Facader skal fremstå i blankt murværk opført i grå, gule eller røde tegl. 6.3 Mindre facade- og glaspartier, vindfang, karnapper og lignende kan dog udføres i metal, træ, stenkompositmaterialer og glas. Tagformer I delområde 1 skal taget på dagligvarebutikken udformes fladt tag beklædt med tagpap. I delområde 2 åbnes der mulighed for forskellige tagformer. For begge delområder gælder det, at der ikke må benyttes blanke tagmaterialer som f.eks. glaserede tagsten. Tekniske anlæg som f.eks. ventilations anlæg må ikke placeres på tagfladerne, men skal integreres arkitektonisk i bebyggelsen 6.4 Tage skal beklædes med vingetegl, tagpap, eternit eller lign. Blanke, reflekterende, glacerede og andre engoberede tagmaterialer må ikke anvendes. 6.5 Tagfladerne skal fremstå som hel tagflade uden fremtrædende installationer. 6.6 Antenner må ikke opsættes på bebyggelse, hvor de er synlige fra offentlig vej og sti. 6.7 På bygningens facader mod syd og øst må det opsættes et skilt pr. facade med butilkkens logo med maksimal størrelse 0.75 x 5,00 meter. Skilte skal opsættes på bebyggelse i harmoni med bygningens murhuller eller anden facadeopdeling. Skilte på bebyggelse må ikke være reflekterende, lysende eller dynamiske. f.eks. rulleskilte Skiltebelysning skal ske fra diskrete og velafskærmede lyskilder opsat sammen med skiltet. 8 Skanderborg Kommune

9 BESTEMMELSER Lokalplan nr Ubebyggede arealer 7.1 Delområde 2: Der skal udlægges opholdsareal svarende til mindst 25 % af boligetagearealet. 7.2 Parkeringsarealer skal befæstes og opholdsarealer skal beplantes, så de er egnede til ophold og leg. 7.3 Der må ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m. i forhold til eksisterende terræn. Der må ikke foretages terrænreguleringer nærmere skel end +/- 0,5 m. 7.4 Langs butikkens varegård mod nord, kan der opføres en støjmur. Støjmuren opføres først, hvis det viser sig at være nødvendigt, for at overholde støjkravene. Støjmuren skal begrønnes på ydersiden (nord). 7.5 Hegn mod naboskel og grønne arealer skal etableres som levende hegn. 7.6 Parkeringsbåse, veje og fortove skal hver for sig udføres i materialer, der afspejler og afgrænser de respektive arealers funktion. 7.7 Foran dagligvarebutikken anlægges et bed med opstammede træer og underbeplantning af græs. I princippet som vist på illustrationen på side Imellem parkeringsarealerne og boligområdet anlægges et bed med underbeplantning af bøgepur, heri plantes opstammede træer af arterne. ask, eg, eller lind. Træerne skal som minimum være størrelsen Parkeringsarealet befæstes med enten asfalt eller befæstningssten i princippet som på illustrationsplanen på side Langs lokalplanområdets sydlige afgrænsning plantes ligeledes en trærække af typerne ask, eg, ahorn eller lind. Træerne skal minimum være størrelse I princippet som vist på illustrationsplanen s. 21. Beplantning Princippet for beplantning i området er, at området skal omkranses af levende hegn i form af opstammede trærækker, som tillader kig til landskabet og byen. Trærækkerne plantes på en måde, så det trafikale udsyn er bedst muligt ved Skovlundvej. Hvis muligt bevares den eksisterende beplantning. Det er vigtigt at adskille parkeringsarealer fra boligområdet. Derfor plantes et areal med opstammede træer og en underbeplantning af bøgepur. Træernes størrelse Et træ i størrelse har en stammehøjde på ca cm. Træet er omplantet 3 gange. Det er et stort træ, der hurtigt kommer til at fylde. December

10 BESTEMMELSER Seljerøn Trærækken på den nordlige side består af ca. 13 seljerøn træer. træerne er en trætype der ofte forekommer i de danske landsbyer. I Skovby har træerne en markant placering langs Ringvejen, hvor de vil afskærme den nye bebyggelse og dagligvarebutik fra den gamle landsbybebyggelse Langs den nordlige afgrænsning af delområde 2 ved Ringvejen står et markant levende hegn af seljerøn, som skal bevares. Hvis ikke træerne kan bevares, skal der plantes et nyt levende seljerøn hegn Opholdsarealerne i delområde 2 anlægges så de er egnede til ophold og leg Udendørs og uafskærmet oplag må kun finde sted med henblik på umiddelbart salg og kun i umiddelbar tilknytning til bebyggelse opført indenfor byggefelterne, angivet på kortbilag 2 for arealanvendelse på side Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Renovationsvæsenets regulativer Der kan ved indkørslen til området langs Skovlundvej opsættes højst 1 fælles skiltepylon i max. 6 m højde og 1,5 m bredde. Pylonen skal placeres indenfor areal udlagt til evt. pylon - som angivet på kortbilag 2 for arealanvendelse på side 19. Pylonen må ikke placeres, så den kan være til hinder for gode oversigtsforhold ved overkørslen til Skovlundvej, og endelig udformning og placering skal godkendes af vejmyndigheden. Kig til lokalplanområdets sydlige afgrænsning, hvor store gamle træer tydeligt ses. Disse træer bliver udskiftet med nye store træer, som i fremtiden vil blive lige så markante Skiltning på terræn må ikke være reflekterende, lysende eller bevægelig. Skiltebelysning skal ske fra diskrete og velafskærmede lyskilder opsat sammen med skiltet Miljøstationer og affaldsbeholdere skal afskærmes visuelt, så de ikke er synlige fra nabobebyggelse og offentlig vej og sti. Afskærmning skal gives en udformning, så det i farver og materialer fremtræder som en integreret del af hovedbygningen Organisk affald skal opbevares i aflukkelige rum eller beholdere. 10 Skanderborg Kommune

11 BESTEMMELSER Lokalplan nr Veje, stier og parkering 8.1 Lokalplanområdet får vejadgang fra Skovlundvej, som vist på kortbilag Der udlægges areal til adgang, parkering, varetilkørsel og manøvrering som vist på kortbilag for arealanvendelse side 19 og i princippet som på illustrationsplanen side Der skal etableres adgang til delområde 2 fra delområde 1, som vist på kortbilag 2 for arealanvendelse side 19 og i princippet som på illustrationsplanen side Der udlægges areal til vej A-B som vist på kortbilag 2 for arealanvendelse side 19, og i princippet som på illustrationsplanen side 21. Vejanlægget skal godkendes af kommunen. 8.5 Der udlægges areal til sti a-b som vist på kortbilag 2 for arealanvendelse side 19, og i princippet som på illustrationsplanen side Til butikker skal der anlægges mindst 1 parkeringsplads for hver 25 m2 salgsareal. Til boliger skal der anlægges mindst 2 parkeringspladser pr. boligenhed. 8.7 Vej og parkeringsplads skal udføres handicapvenligt, jf. reglerne i Bygningsreglement 2008, BR I delområde 1 skal køre- og parkeringsarealer anlægges med fast belægning. 8.9 Lastvogns- og busparkering, henstilling af campingvogne og lignende større køretøjer eller både er ikke tilladt indenfor lokalplanområdet. Ligeledes må der ikke henstilles uindregistrerede køretøjer. 9 Tekniske anlæg 9.1 Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn. 9.2 Belysning på køre- og parkeringsarealer skal bestå af parklamper med en lyshøjde på 3-6 m. December

12 BESTEMMELSER 9.3 Området skal tilsluttes offentlig kloak. 9.4 Der er tinglyst servitut om vandledning og ventilbrønd d. 6. marts Vandledningen må ikke flyttes eller ændres uden særlig aftale med ledningsejer. Ledning og ventilbrønd er vist på kortbilag Der er tinglyst servitut om kloakledninger med brønde d. 15. august Kloakledningen må ikke flyttes eller ændres uden særlig aftale med ledningsejer. 9.6 Antenner, herunder parabolantenner, skal anbringes på jorden eller monteres skjult i bygninger. Parabolantenner må ikke have en højde på mere end 1,8 m over terræn. 9.7 Indenfor lokalplanområdet kan der opstilles transformatorer til områdets forsyning, hvis de kan indpasses i området. Indpasningen kan ske ved beplantning omkring de tekniske anlæg. 10 Miljø 10.1 Kloakering udføres som separatsystem i overensstemmelse med den kommunale spildevandsplan Affaldsstativer til dagrenovation skal placeresefter Arbejdstilsynets bestemmelser, dvs. tæt på vejarealet. Affaldsstativer skal afskærmes Ved ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsen og opholdsarealerne, ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj. Det skal ligeledes sikres, at bygningstransmitteret støj fra erhverv, institutioner m.m. til boliger ikke overstiger 30 db(a) fra kl til kl og 25 db(a)) fra kl til kl , målt i boligen. 12 Skanderborg Kommune

13 BESTEMMELSER Lokalplan nr Grundejerforening 11.1 Der skal ved etablering af boliger indenfor lokalplanens delområde 2, oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde indenfor dette delområde Grundejerforeningen skal oprettes, når 50 % af grundene er solgt, eller når Byrådet kræver det Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af områdets veje, stier og fælles parkeringsarealer. Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på lokalplanområdets vej- og stiarealer. Overdragelsen kan først ske, når byggemodningen er helt afsluttet og godkendt af kommunen, dog tidligst når 50 % af bygningerne er opført Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Byrådet Delforeninger kan dannes i forbindelse med etapevis udstykning og salg af bygninger. Disse delforeninger skal samles i en overordnet grundejerforening efter endt udstykning 12 Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i anvendelse, før: - de i 8.2 og 8.6 nævnte parkeringsområder er etableret - de i 9 nævnte tilslutninger til de kollektive forsyningsanlæg er udført. - det fire benede kryds på Skovlundvej er etableret og sat i drift. - de i 7.7, 7.8 og 7.10 nævnte beplantninger er udført. Passer etableringstidspunktet ikke med optimal planteårstid, kan der dispenseres. December

14 BESTEMMELSER 13 Lokalplan og byplan VEDtægt 13.1 Området er ikke omfattet af en eksisterende byplanvedtægt eller lokalplan. 14 Servitutter 14.1 Private byggeservituttet og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servituttet kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen ifølge planlovens Om servitutter, der hviler på lokalplanområdet, henvises til ejendommens blade i tingbogen. 15 Retsvirkninger Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger) I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når ind sigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle ind sigel ser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger. 14 Skanderborg Kommune

15 BESTEMMELSER Lokalplan nr.1015 Lokalplanen 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, be bygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lo kalplan om rådet kan fortsætte som hidtil. Efter planlovens bestemmelser, kan dispensation fra lokalplanens bestemmelser først meddeles, når naboer m.fl., der berøres af dispensationen, har haft mulighed for at fremsende bemærkninger inden for en frist på 2 uger Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdel se af en ny lokalplan Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. December

16 BESTEMMELSER VEDTAGELSESPÅTEGNELSE 16 Skanderborg Kommune

17 BILAG 16 Vedtagelsespåtegnelse 16.1 Således vedtaget fremlagt som lokalplanforslag af Skanderborg Byråd den 17. december Jens Grønlund Jens Kaptain Borgmester Kommunaldirektør 16.2 I henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages lokalplanen endeligt af Skanderborg Byråd den Jens Grønlund Jens Kaptain Borgmester Kommunaldirektør December

18 BILAG 1 18 Skanderborg Kommune

19 BILAG Signatur: Lokalplangrænse Bilag nr. 1 - Matrikelkort Mål: 1: , Meters December Kort og matrikelstyrelsen Cowi Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer

20 BILAG 2 20 Skanderborg Kommune

21 47,75 m 48,75 m 49,25 m 49,5 m k BILAG 47,75 m 49,5 m 49,75 m 50,5 m 50,25 m 49 m 49,5 m 49,25 m 46,5 m 48 m 49,75 m 50 m 49 m 50 m 47,75 m 48 m 47,25 m 48,75 m 47 m 47,25 m 47 m 47 m 46,75 m 48,25 m 48,5 m 48,75 m 49,25 m 47,5 m 49,25 m 49,25 m 49 m 49,75 m 50,5 m 49 m 48,25 m 47,75 m 47,25 m 46,5 m 45,5 m 45 m 50 m 49,5 m 49,5 m 50,25 m 48,5 m 46,25 m 46 m 45,75 m 45,25 m 44,75 m 44,5 m 44,25 m 44 m Signatur: Højdekurver (1 m) Højdekurver (0,25 m) Lokalplangrænse vejsider bygn Bilag nr. 2 - Eksisterende forhold Mål: 1:1.000 December ,5 Meters Kort og matrikelstyrelsen Cowi Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer

22 BILAG 3 22 Skanderborg Kommune

23 k BILAG Signatur: Bilag nr. nr. 32 Lokalplangrænse Vejbetegnelse - - Arealanvendelse Delområdegrænse Delområdebetegnelse Matrikelskel Byggefelt Arealudlæg til skiltepylon Stibetegnelse Opholdsareal Lav bundbeplantning Placering af evt. støjmur med begrønning Træer Mål: 1: , Meters Parkerings- og adgangsareal Bevaringsværdig beplantning Mål: 1:1.000 Kort og matrikelstyrelsen Cowi December Vejadgang Deklareret vandledning Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer 12, (afstand 2,5 m til bebyggelse) 23 Stiareal Meters Kort og matrikelstyrelsen Cowi Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer

24 BILAG 4 24 Skanderborg Kommune

25 k BILAG Bilag nr Illustrationsplan Mål: 1:1.000 Mål: 1:1.000 December , Meters 0 12, Meters Kort og matrikelstyrelsen Cowi Kort Kortet og må matrikelstyrelsen alene anv. iflg. aftale Cowimed kortejer Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer

26 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Planforslaget er omfattet af [ 3, stk. 1, nr. 1 (bilag 4, punkt 10 b, anlægsarbejde i byzone og punkt 10 e, bygning af veje) og 3, stk. 2]. Screening/scoping (afgrænsning) Bemærkninger Planens indvirkning på miljøet Parametre i det brede miljøbegreb Ikke relevant Væsentlig negativ indvirkning Ikke væsentlig indvirkning Væsentlig positiv indvirkning Befolkning (levevilkår) og menneskers sundhed Risiko for kriminalitet Trafikafvikling (fx belastning, barrriereeffekt) Risiko for ulykker i trafikken Der bliver etableret et 4 benet lysreguleret kryds hvor det nye område kobler sig på Skovlundvej og (skolevejen) Skråvejen. Sikkerhed generelt (fx brand, eksplosion, giftpåvirkning) Vibrationer Visuelle gener Skyggevirkninger Støjpåvirkning Der er udarbejdet en støjrapport af Niras, som konkluderer, at dagligvarebutikken ikke støjer mere, end at der er tilladeligt overfor de boliger der ligger tæt på. Sundhedstilstand (fx. arealer til bevægelse) Svage grupper (fx. handicappede) Friluftsliv/rekreative interesser Der er indarbejdet stiforbindelse mod både nord og øst. Begrænsninger og gener overfor befolkningen (fx nærhed til landbrug, virksomheder) Fra projektområdet er der ca. 200 m til en stor virksomheds (maskinfabrikken AVK) grund mod syd-sydøst. Biologisk mangfoldighed, flora og fauna Beskyttede naturtyper i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3 (Søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev mv.) Internationale naturbeskyttelsesområder (EFfuglebeskyttelsesområder, EF- Habitatområder, Ramsarområder) Rødlistede plante og dyrearter Dyreliv Planteliv Spredningskorridorer Side 1 af 4 26 Skanderborg Kommune

27 Screening/scoping (afgrænsning) Bemærkninger BILAG Planens indvirkning på miljøet Parametre i det brede miljøbegreb Ikke relevant Væsentlig negativ indvirkning Ikke væsentlig indvirkning Væsentlig positiv indvirkning Planteliv Spredningskorridorer Grønne områder Umiddelbart syd for projektområdet findes et grønt område, der er en del af en større grøn kile, og som er vigtigt bl.a. i forhold til særlige drikkevandsinteresser og i forhold til kirkeindsigt. Landskab og jordbund Landskabelig værdi Geologiske særpræg Jordforurening Okkerforurening Risiko for forurening Jordhåndtering/flytning Skovrejsning/skovnedlæggelse Fredning Bygge- og beskyttelseslinjer (Strandbeskyttelseslinje, sø- og åbeskyttelseslinie, skovbeskyttelseslinje) Vand Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder Der findes et vandløb på det grønne område sydøst for projektområdet. Udledning af spildevand Der udføres separat kloakering Regnvand føres til regnvandsledning v. Skovlundvej Grundvandsforhold Med henblik på forebyggende foranstaltninger i anledning af de særlige drikkevandsinteresser på stedet ser ansøger positivt på at medvirke til at undgå beboeres brug af sprøjtegifte i haverne ved tinglysning af deklarationer inden frasalg. En indskrivning af forbud mod brug af sprøjtegifte i haverne overvejes også i forbindelse med grundejerforeningens vedtægter. Risiko for forurening af grundvandsressourcen, nærhed til boringer Tidl. vandhul/vandløb på grunden genetablering/problemer med fundering Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) December 2008 Side 2 af 4 27

28 REDEGØRELSE BILAG 5 Screening/scoping (afgrænsning) Bemærkninger Planens indvirkning på miljøet Parametre i det brede miljøbegreb Ikke relevant Væsentlig negativ indvirkning Ikke væsentlig indvirkning Væsentlig positiv indvirkning Klimatiske forhold Energiforbrug Eventuel påvirkning af klima Varmeforsyning Der er naturgas i området i forvejen. Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv Kulturhistoriske værdier Projektområdet ligger inden for Skovbys gamle bydel. Med projektet fjernes en af de sidste gamle gårde, som Skovby er bygget op omkring. Ifølge BBR er tre af gårdens fire længer opført i Eksisterende beplantning mod resten af den gamle del af Skovby bevares. Arkitektoniske værdier Et argument for nedrivning er, at bygningerne er ombygget og misvedligeholdt på en måde, så det er meget omkostningsfuldt at restaurere. Arkæologiske værdier Der er ikke kendskab til fortidsminder i lokalplanområdet men skulle der under anlægsarbejder i lokalplanområdet fremkomme fortidsminder, oldsager eller lignende skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsminder, og Skanderborg Museum tilkaldes for besigtigelse, jf. museumslovens 27. Kirker og deres omgivelser Projektområdet ligger inden for kirkebeskyttelseslinie, og derfor må der ikke bygges i mere end 8½ meters højde. Projektet holder sig med sine 7 meters byggehøjde klart under dette. Kirken ligger nordøst for projektområdet. Mellem kirken og projektområdet er et areal fredet som kirkeomgivelse. Et større areal syd og sydøst for projektområdet er udpeget som kirkeindsigtsområde. Fredede eller bevaringsværdige Den eksisterende bebyggelse er hverken fredet bygninger eller vurderet til kommuneatlas. I det den 28 eksisterende bebyggelse Skanderborg den sidste Kommune af Skovbys oprindelige gårde, er den kulturhistoriske værdi i sig selv dog så høj, at det kan påvirke til bevaringsværdi.

29 BILAG REDEGØRELSE 5 Screening/scoping (afgrænsning) Bemærkninger Planens indvirkning på miljøet Parametre i det brede miljøbegreb Ikke relevant Væsentlig negativ indvirkning Ikke væsentlig indvirkning Væsentlig positiv indvirkning Fredede eller bevaringsværdige bygninger Den eksisterende bebyggelse er hverken fredet eller vurderet til kommuneatlas. I det den eksisterende bebyggelse er den sidste af Skovbys oprindelige gårde, er den kulturhistoriske værdi i sig selv dog så høj, at det kan påvirke til bevaringsværdi. Materielle goder Arealer og bygninger med social værdi (Fx gadekær, forsamlingshus) Udnyttelse vedr. bebyggelsesomfang i forhold til Kommuneplan ramme 2.BE1 Udnyttelse vedr. tekniske anlæg i forhold til Kommuneplan ramme 2.BE1 Udnyttelse vedr. udnyttelsesomfang i forhold til Kommuneplan ramme 2GR1 Maks. Bebyggelsesprocent sættes op fra 25 til 40. Min. grundstørrelse sættes ned fra 500 m² til 188 m². Maks. etageantal sættes op fra 1½ til 2. 2 p-pladser/bolig En lille del af kommuneplanens område 2GR1 udnyttes til etablering af et plantebælte. Området er udlagt til grønt område og rekreativt areal. Konklusion Lokalplanområdet er et mindre område på lokalt plan ( 3, stk. 2), og lokalplanforslaget skal således kun miljøvurderes, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det projekt, som lokalplanforslaget åbner mulighed for, vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og planforslaget skal derfor ikke miljøvurderes. Da planforslaget ikke kræver tilladelse, dispensation eller godkendelse hos andre myndigheder, sendes beslutningen, om ikke at miljøvurdere planforslaget, ikke i høring hos andre myndigheder. Screeningen er udført i november 2008 af Skanderborg Kommune Med Planlægningsafdelingen som tovholder. December

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Forslag til er offentliggjort fra den 3. marts 2014 til den 28. april 2014. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde 23-07-2015 J.nr. 15/25490 Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for P. Vejsgaardsvænget 36-66, Ryomgård 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde.

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120 Sags. nr. 727-2012-3729 Lokalplan nr. 1120 Boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder April 2013 Lokalplan nr. 1120 for boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere