Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)"

Transkript

1 Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens formål er: at dyrke hobbyen liverollespil at fungere som lokalt samlingssted for personer med denne interesse at udbrede kendskabet til liverollespil Foreningen kan ikke drages til ansvar ved eventuelle skader på personer, hverken fysiske eller psykiske, eller ting eller ved tyveri eller bortkomst. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Det er den fungerende formand og kasserer, der tegner foreningen. Ved enkelte arrangementer, kan det være den dertil tilhørende hovedkoordinator samt kasserer, der tegner foreningen. 2. MEDLEMSKAB: Stk.1. Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål. Stk.2. Medlemskab af foreningens live kampagne kan købes for 100 kr. 1 Prisen for supportcrew er 50 kr. Medlemskabet følger foreningens regnskabsår (dvs. kalenderåret). Stk.3 Medlemskab af foreningens Parpirsrollespil, Fabel Søndag, kan købes for 50 kr. Medlemskabet følger foreningens regnskabsår (dvs. kalenderåret) Stk.4. Ved overtrædelse af foreningens vedtægter, upassende opførsel i henhold til stk.4., overtrædelse af almindelig gældende dansk lovgivning, misbrug af foreningens navn og logo eller anden årsag, kan bestyrelsen ekskludere et medlem, samt bortvise denne fra deltagelse i foreningens aktiviteter, hvis der er flertal i bestyrelsen herom. Såfremt deltageren ikke er medlem, er bortvisning og udelukkelse også muligt. Et ekskluderet medlem har ret til at tale sin sag den næste ordinære generalforsamling. Stk.5. Upassende opførsel: Indtagelse af rusmidler eller euforiserende stoffer i forbindelse med arrangementer afholdt af Liverollespils Foreningen A kastin er ikke tilladt og vil medføre bortvisning. 3 ØKONOMI: 1 Ændring pr. 22. Februar 2014 Side 1 af 5

2 Stk. 1. Foreningens indtægter kommer fra kontingenter, arrangementer, evt. tilskud m.m. Stk. 2. Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Stk. 3. Scenariegebyr fastsættes af bestyrelsen efter samråd med de ansvarlige arrangørgrupper 4 GENERALFORSAMLINGEN Stk.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året. Tidspunkt fastsættes af den siddende bestyrelse (dog senest 1. marts). Stk.3. Indkaldelse til generalforsamling (ordinær såvel som ekstraordinær) skal ske med mindst 14 dages varsel. Dette skal annonceres på foreningens hjemmeside, Stk.4. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af sekretær 3. Årsberetning ved bestyrelsen 4. Regnskabsgennemgang ved kasserer og revisor, samt godkendelse af årsregnskabet 5. Valg af 1-2 revisor(er) til næste regnskabsår. 6. Fastsættelse af medlemskontingent 7. Foreningens mål og visioner fastlægges 8. Indkomne forslag behandles 9. Valg af bestyrelse samt suppleanter 10. Eventuelt Stk.5. Alle deltagende medlemmer ved generalforsamlingen har stemmeret efter princippet en person = en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk.6. Afstemninger ved generalforsamlingen skal ske skriftligt såfremt blot en af de deltagende ønsker dette. Det er op til ordstyreren at bestemme afstemningsformen, ligesom han/hun også udpeger stemmetællere og afgør alle spørgsmål vedrørende stemmeafgivningen. Stk.7. Forslag der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være i bestyrelsens hænder senest7 dage før afholdelse af denne. Forslag skal sendes skriftligt til foreningens formand / kvinde. Stk.8. De, på generalforsamlingen, behandlede forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal. Er bestyrelsen lige delt i en sag, har bestyrelsesformanden/kvinden den afgørende stemme. Stk.9. Når/hvis bestyrelsen anser det for værende nødvendigt eller når 25 % af foreningens medlemmer kræver det, skriftligt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen til denne skal ske skriftligt til alle foreningens medlemmer med 14 dages varsel. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens modtagelse. Stk.10. Generalforsamlingen fastlægger et eller flere mål for bestyrelsens arbejde i det kommende år. Side 2 af 5

3 5 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Stk.1. Ved den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af minimum 3 aktive medlemmer og evt. et passende antal suppleanter. Stk.2. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en etårig periode. Stk.3. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere ønsker, eller er i stand til, at udfylde sin plads, skal en suppleant tage pladsen. Såfremt det afgående bestyrelsesmedlem er formand, skal næstformand udfylde denne post. Det menige medlem af bestyrelsen skal udfylde andre afgåede poster. Stk.4. Hvis medlemmer af bestyrelsen ønsker at ekskludere et medlem af bestyrelsen skal dette gøres på en ekstraordinær generalforsamling, hvor et nyt medlem skal vælges. Stk.5. Til det efterfølgende bestyrelsesmøde vil bestyrelsesmedlemmerne konstituere sig selv efter interne ønsker. Stk.6. Det er muligt for bestyrelsesmedlemmer at blive genvalgt. 6 FORDELING AF BESTYRELSENS ARBEJDE Stk.1. Foreningens daglige ledelse varetages af arrangørgruppen. Stk.2. Bestyrelsen skal hurtigst muligt efter en ordinær generalforsamling fastsætte en arbejdsprocedure, som de mener, vil fremme foreningen og tilgodeser dennes medlemmer. Stk.3. Det er bestyrelsens opgave at uddelegere arbejdsopgaver, herunder også sikre at eventuelle arbejdsgrupper findes. Stk.4. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at arbejdsgrupperne leverer et, for medlemmerne, tilfredsstillende produkt, samt at arbejdsgrupperne fungerer i samarbejde med arrangørgruppen. 7 FORENINGS REGNSKAB: Stk.1. Kassereren skal varetage foreningens økonomi i fællesskab med den øvrige bestyrelse. Stk.2. Foreningens regnskabsår løber fra d. 1. januar til d. 31. december. 8 ARRANGØRGRUPPEN: Side 3 af 5

4 Arrangørgruppen skal udføre opgaver som bestyrelsen giver retningslinjer for ved arrangørgruppers etablering. Se bilag til vedtægter. 9 ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE: For ændringer af vedtægter kræves at forslag stilles herom til en generalforsamling, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 10 OPLØSNING AF FORENINGEN: For opløsning af foreningen kræves at forslag herom stilles til en generalforsamling, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer eller ved simpelt stemmeflertal på to, efter hinanden, følgende generalforsamlinger. I tilfælde af foreningens opløsning skal evt. overskud samt foreningens inventar overgå til en frivillig folkeoplysende forening eller til et alment nyttigt formål, som afgående bestyrelse udpeger. BILAG TIL VEDTÆGTERNE: Alle arrangementer skal godkendes af bestyrelsen Kun medlemmer af foreningen kan være en del af arrangørgruppen Foreningen dækker ethvert underskud og modtager ethvert overskud for arrangementer som foreningen ligger navn til. Intet arrangement må annonceres uden bestyrelsens godkendelse Godkendelse af et arrangement: Arrangørgruppen skal fremlægge følgende for bestyrelsen: Budget Tidsplan dækkende forberedelse og afvikling Den overordnede historie og plot ide. Organisering af arrangørgruppen Fastlæggelse af målgruppe Ud fra dette vurderer bestyrelsen om arrangementet kan godkendes. Et budget for et arrangement skal indeholde følgende: Et realistisk overslag på deltagerantal Et overslag på forskellige udgiftsgrupper - forplejning, leje af lokaler, scenarierelevante indkøb, herunder masker, sminke osv. Indtægter og udgifter ved anslået deltagerantal - (det værst tænkelige og det bedst mulige) Mindst 10 % til uforudsete udgifter Side 4 af 5

5 Tidsplanen skal som minimum indeholde følgende: Annonceringstidspunkt - hjemmesiden, foldere Tilmeldingsfrist og betalingsfrist Frist for karaktergodkendelse og tilbagemelding Startdato og tidspunkt samt slutdato og tidspunkt Tidspunkt for aflevering at lokationen Det skal fremgå meget klart, hvem der besidder hvilke ansvarsområder, så ingen er i tvivl om hvem der skal udføre en konkret opgave. Som minimum skal følgende poster besættes: Hovedarrangør = kontakt til bestyrelsen Kasserer - ved arrangementer med deltagerbetaling skal kassereren være fyldt 18 år. Liste over gruppen der sørger for oprydning og aflevering Ansvarlig for plotvagten Bestyrelsen sørger for indhentning af tilladelser fra politi -, brand - og offentlige myndigheder. Budget og regnskab kører gennem foreningens kasserer Sidste opdatering blev godkendt til den ordinære general forsamling 6. oktober De blev ved håndsoprækning vedtaget med stemmerne: Alle for. Vedtægterne er godkendt af Rebild kommune i Side 5 af 5

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år.

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år. Det glæder mig, at du har lyst til at blive medlem af Club Corvette Denmark (CCD) og jeg håber du vil få glæde og nytte af medlemskabet. Vi glæder os til at se dig og din Corvette til vore arrangementer.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere