BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN"

Transkript

1 Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib

2 LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om øget åbenhed om ihændehaveraktier for offentlige myndigheder. Ikrafttræden forventes 1/1 2014) LOV nr af 18/12/2012 (SEL kap. 1 a Kommunikation ( 8 a c om obligatorisk digital kommunikation m.v.) Ikrafttræden 1. januar 2013.) LOV nr af 18/12/2012 (Ændringer af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentlig tilsyn med revisoren m.v.)) Lov nr af 23/12/2012 (Kønsmæssig sammensætning i ledelsen.) Ikrafttræden 1. april

3 VEDTAGELSE OG IKRAFTTRÆDEN Evaluering og revision forudsat i SEL 374 Vedtaget den 16. maj 2013 Ikrafttræden? Sammen med 3. fase fra det oprindelige udkast? Ejerregisteret (Udelukkende) digital registrering 3

4 VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER Nedsættelse af kapitalkrav for ApS (kr > kr ) Indførelse af såkaldte Iværksætterselskaber (IVS) med kapitalkrav på kr. 1 på visse betingelser. Afskaffelse af krav om indbetaling af 100 procent af en overkursen for ApS Afskaffelse af muligheden for at stifte S.m.b.a. Mulighed for grænseoverskridende flytning af hjemsted til eller fra Danmark Seneste praksis fra Erhvervsstyrelsen indarbejdet Flere end 200 ændringer 4

5 GRUNDELEMENTER I SELSKABSLOVEN Hvad karakteriserer selskabsloven? Handlefrihed for ledelsen og større fleksibilitet Præciseringer af ledelsens handlepligter og konsekvens ved tilsidesættelse deraf Færre lovpligtige krav til procedure, dokumentation, revisors medvirken mv. Færre administrative byrder Moderniseret sprogbrug, god systematik og sammenhæng Stor åbenhed f.eks. i form af etablering af ejerregister og kort anmeldelsesfrister (retvisende information) 5

6 NYE KAPITLER Kapitel 1 a Digital kommunikation Kapitel 16 a Grænseoverskridende flytning af hjemsted Kapitel 20 a - Iværksætterselskaber 6

7 IVÆRKSÆTTERSELSKABER Definition i selskabslovens 5, nr. 14. Regulering i lovens kapitel 20 a. En særlig type anpartsselskaber => i udgangspunktet samme regler Eneret til at anvende betegnelsen IVS Hvem er IVS rettet mod? Iværksætterselskabets primære målgruppe er, som selskabsbetegnelsen indikerer, iværksættersegmentet, som har incitamentet til at igangsætte et forretningspotentiale, men som ikke i opstartsfasen hverken har økonomi eller nødvendigvis behov for et større kapitalgrundlag. 7

8 IVÆRKSÆTTERSELSKABER Særlige regler for iværksætterselskaber ( 357 a-357 c): Kapitalkrav 1 kr. (OBS: forsvarligt kapitalberedskab) Stiftes ved indskud af kontanter 25 % af overskud skal opspares i bunden reserve Ikke udbytte før reserve og selskabskapital udgør mindst kr. Iværksætterselskab/ IVS i navnet. Mulighed for omregistrering til anpartsselskab, når reserve og selskabskapital udgør mindst kr. For at blive underlagt generelle kapitalkrav og udbytteregler. Generalforsamlingens beslutning. 8

9 IVÆRKSÆTTERSELSKABER Forsvarligt kapitalberedskab Grundlæggende regler om forsvarligt kapitalberedskab gælder også for IVS er! Der skal således til enhver tid være et forsvarligt kapitalberedskab til at opfylde selskabets aktuelle forpligtelser, efterhånden, som de forfalder Kan man som kreditor i et IVS blive overrasket over, at der kun er én krone? Ledelsesansvar 9

10 IVÆRKSÆTTERSELSKABER 357 a. Lovens regler om anpartsselskaber finder anvendelse på iværksætterselskaber, medmindre andet er fastsat i dette kapitel. Stk. 2. Et iværksætterselskab skal have en kapital på mindst 1 kr. Selskabskapitalen kan alene indskydes i kontanter. Stk. 3. Kun iværksætterselskaber kan og skal i deres navn benytte betegnelsen»iværksætterselskab«eller forkortelsen»ivs«. 10

11 IVÆRKSÆTTERSELSKABER Åbningsbalance Aktiver Passiver Kontanter 1 IVS kapital

12 IVÆRKSÆTTERSELSKABER Henlæggelse IVS realiserer et overskud på det første år. Aktiver Passiver Kontanter 1 IVS kapital 1 Driftsmidler Overført resultat Reserve til opbygning af selskabskapital

13 IVÆRKSÆTTERSELSKABER IVS realiserer herefter et underskud på i det andet år. Aktiver Passiver Kontanter 1 IVS kapital 1 Driftsmidler 0 Overført resultat (10.000) Reserve til opbygning af selskabskapital Reserven kan således IKKE reduceres med underskud! 13

14 IVÆRKSÆTTERSELSKABER 357 c. Generalforsamlingen kan med det stemmeflertal, der kræves til vedtægtsændring, beslutte, at et iværksætterselskab skal omregistrere sig til et anpartsselskab, hvis selskabet har en selskabskapital og en reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag, der på beslutningstidspunktet udgør mindst kr., jf. 33, stk. 1, 1. pkt. Stk. 2. Det er en betingelse for omregistreringen, at der udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand, jf. 37, om, at kapitalen er til stede. 14 Reserven overføres til opbygning af selskabets kapitalgrundlag til selskabskapitalen Først omdannet, når registreret i Erhvervsstyrelsen

15 S.M.B.A. = Selskab med begrænset ansvar Ikke mulighed for at stifte S.M.B.A. er efter den 1. januar 2014 Ikke mulighed for, at der opstår nye S.M.B.A. er ved fusioner og spaltninger. Ingen ændringer med hensyn til eksisterende S.M.B.A. er stiftet inden den 1. januar Hvorfor? Konkurser og tvangsopløsninger i langt videre omfang end eksempelvis ApS er manglende gennemsigtighed, vidtgående aftalefrihed, manglende regulering etc. Tvinges over i ApS eller IVS 15

16 STIFTELSE ApS kapitalkrav nedsættes til minimum kr. Mulighed for kun at indbetale 25%, og for ApS vedkommende også af overkurs Særlig praksis vedr. kædeselskaber (stiftelse af mere end to selskaber med samme kapitalgrundlag). 17, stk. 1: Erhvervsstyrelsen kan forlange de oplysninger, som er nødvendige, for at der kan tages stilling til, om loven, regler fastsat i medfør af loven og kapitalselskabets vedtægter er overholdt, herunder at kapitalgrundlaget er til stede. Konsekvens: Tvangsopløsning uden mulighed for genoptagelse. 16

17 REVISION Alle selskaber skal udarbejde og indsende årsrapport Spørgsmålet er alene, om denne skal revideres eller ikke Direktiv bag årsregnskabsloven => Mulighed for at fritage virksomheder, der ikke overskrider to af følgende størrelser i to på hinanden følgende år, for revisionspligt: En balancesum på kr. 36 mio. En nettoomsætning på kr. 72 mio. Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede på 50 17

18 REVISION - DET DANSKE SYSTEM 1. Pligt til revision 2. NYT: Pligt til revision, men konkret vælge erklæringsstandard for små virksomheder, hvis omfattet af regnskabsklasse B: Virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: a) En balancesum på 36 mio. kr., b) en nettoomsætning på 72 mio. kr. og c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på Pligt til revision, men helt fravælge hvis under tærskelværdierne: 1) En balancesum på 4 mio. kr., 2) en nettoomsætning på 8 mio. kr. og 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på

19 REVISION - DET DANSKE SYSTEM Holdingselskaber 135, stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., og undtagelsen i stk. 1, 3. pkt., gælder ikke for virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse på en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse, hvis virksomheden og de virksomheder, den besidder kapitalandele i og udøver betydelig indflydelse på, i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet tilsammen overskrider to af størrelserne i henholdsvis 7, stk. 2, nr. 1, og stk. 1, nr Beregningsreglerne i 110 finder tilsvarende anvendelse på beregningen efter 1. pkt. 19

20 GENERALFORSAMLING - REGISTRERINGSDATO 84. I aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, fastsættes en aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Stk. 2. En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettighed opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af de kapitalejerforhold, der er registreret i ejerbogen samt de meddelelser om ejerforhold, som aktieselskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Stk. 3. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 20

21 GENERALFORSAMLING - ANMELDELSE Stk. 4. Vedtægterne kan bestemme, at en aktionærs deltagelse i en generalforsamling senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse skal være anmeldt til aktieselskabet. Anmeldelsen af deltagelse er ikke til hinder for, at aktionæren, efter at anmeldelse har fundet sted, beslutter at lade sig repræsentere ved fuldmægtig. Stk. 5. I aktieselskaber, som ikke har aktier optaget til handel på et reguleret marked, og i anpartsselskaber kan vedtægterne bestemme følgende: 1) Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse. 2) Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse.«21

22 GENERALFORSAMLING FULDMAGT 80, stk. 2: Fuldmægtigen indestår for, at gyldig skriftlig fuldmagt foreligger. En fuldmægtig kan blive anmodet om at dokumentere, at fuldmagten foreligger. En fuldmagt skal kunne tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen kan ske ved henvendelse til kapitalselskabet. Kapitalejeren kan udpege en fuldmægtig og tilbagekalde fuldmagten ad elektronisk vej. 22

23 GENERALFORSAMLING FULDMAGT Fra lovforslaget: Det overlades til dirigenten at tage stilling til, om fuldmagten rent faktisk skal fremlægges. Fuldmægtigen skal om nødvendigt kunne dokumentere, at der foreligger den fornødne bemyndigelse til at handle på vegne af fuldmagtsgiveren. Viser det sig efterfølgende, at der er uenighed, vil spørgsmål herom skulle afgøres gennem sædvanlige procesretlige skridt. Som konsekvens heraf er der i loven ikke behov for særlige formkrav, hvad angår eventuel tilbagekaldelse af en fuldmagt.. Hvordan skal det håndteres i praksis? 23

24 EKSTRAORDINÆRT UDBYTTE 1/ / / /3-13 Gammel Årsrapport 2011 Indeværende regnskabsår NY Årsrapport 2011 Periode efter seneste årsrapport 24

25 KAPITALNEDSÆTTELSE GF fredag 1/3 REG i ES fredag 15/3 Proklama Fredag 12/4 10/5 ES Endelig nedsættelse 2 uger 4 uger Gammel 4 uger efter Manuelt NY Manuelt ES endelig nedsættelse 25

26 KAPITALTAB 119. Ledelsen i et kapitalselskab skal sikre, at generalforsamling afholdes, senest 6 måneder efter at det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital. Uanset størrelsen af selskabets tegnede kapital finder 1. pkt. dog i alle tilfælde anvendelse, hvis selskabets egenkapital udgør mindre end kr. På generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan redegøre for kapitalselskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder om kapitalselskabets opløsning. 26

27 KAPITALTAB Nominel kapital (den tegnede) Tabt i kroner Tabt i % af tegnet kapital (A/S) NEJ (A/S) ,01 JA (ApS) NEJ (ApS) ,01 JA 1 (IVS) 0,51 51 JA! ,01 JA ,01 JA Kapitaltab? (til kurs 2000 = i alt) ! NEJ 27

28 GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF HJEMSTED I lyset af EU-domstolens praksis er der indført et kapitel 16 a i selskabsloven om grænseoverskridende flytning af hjemsted inden for EU/EØS. Der er dog ikke vedtaget noget EU-direktiv vedr. grænseoverskridende flytning af hjemsted Inspireret af selskabslovens regler om grænseoverskridende fusion og spaltning. Myndigheden i det andet deltagende land skal også acceptere grænseoverskridende flytning af hjemsted Beskyttelse af medarbejdernes ret til medbestemmelse (dvs. rettigheder bevares som ved grænseoverskridende fusion) 28

29 GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF HJEMSTED Dokumenter Flytteplan Flytteredegørelse Osv. Flytning af hjemsted, men opretholdelse af aktivitet? Filial Flytning af hjemsted og aktivitet? Skat 29

30 SPØRGSMÅL? M&A CORPORATE Monica Reib Partner T M E

31 København Langelinie Allé København Ø T Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C F Shanghai 83 Loushanguan Road, suite 2630, 26/F Shanghai E

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEJLEDNING OM. Virksomheder med begrænset ansvar (A.M.B.A. og F.M.B.A.) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Virksomheder med begrænset ansvar (A.M.B.A. og F.M.B.A.) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Virksomheder med begrænset ansvar (A.M.B.A. og F.M.B.A.) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er grundlæggende revideret efter ændring af lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v.

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. WWW.PLESNER.COM Dagens program Årsrapport, revision og granskning JSC kap. 19 Udbytte og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX J.nr. 026626-0025 rma/lb VEDTÆGTER Juni 2011 for Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cimber Sterling Group A/S. 1.2 Selskabets binavne er Sønderjyllands Flyveselskab

Læs mere