Kolding Boldklub generalforsamling referat d. 24. Februar 2015 kl i klubhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolding Boldklub generalforsamling referat d. 24. Februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset"

Transkript

1 Kolding Boldklub generalforsamling referat d. 24. Februar 2015 kl i klubhuset Generalforsamlingens referat er følgende: 1) Valg af dirigent a. Charlotte Szocska bliver valgt som dirigent b. General forsamlingen godkendes c. Jan og Morten bliver stemmetæller 2) Bestyrelsens beretning, herunder orientering fra afdelingerne a. Formandens beretning: Endnu et år er gået, og bestyrelsen har haft mange tidskrævende opgaver i det forgangne år. Vi har i bestyrelsen haft en intention om at få ryddet godt op i organisationen, og dermed få skabt ro til de opgaver vi alle holder af nemlig at udvikle en god og sund fodboldklub. Nogle af jer har sikkert bemærket, at det ikke er blevet til så meget udvikling som vi havde håbet på og det skyldes bl.a. at vi i bestyrelsen oplevede afgang af flere dygtige folk. Det var vi naturligvis berørt af og det er desværre et billede af, at hverdagen som bestyrelsesmedlem i KB er MEGET krævende. Mange af de opgaver vi har arbejdet med, har været særdeles tidskrævende, og vi alle i bestyrelsen skylder vores familier og partnere en stor tak fordi de har båret over os, med alle de timer vi har været væk fra familien.

2 Følgende sager har vi arbejdet med siden sidste generalforsamling. Skat Kolding boldklub har for mange år siden valgt at være momsregisteret, hvilket betyder at man kan trække moms fra fj. Gældende lovgivning for foreninger. I medio 2014 fik klubben en henvendelse fra SKAT der undrede sig over at Kolding Boldklub i 2010, 2011, 2012 og 2013 har haft en negativ moms og dermed fået penge tilbage fra skat. På baggrund af denne henvendelse har bestyrelsen afholdt møder med SKAT, i første omgang støttet af en revisor. Efter en lang og grundig gennemgang af bilagene fra 2010, 2011, 2012 og 2013 kom SKAT frem til deres afgørelse - og i november 2014 har SKAT meddelt klubben, at man agter at efteropkræve kr. i moms for perioden 1. januar 2010 til 31. december Derudover anser SKAT forholdet som værende groft uagtsomt. SKAT beregning er lavet ud fra det princip at klubben ikke har fuld momsfradrag for diverse anskaffelser, reparationer mv., men udelukkende kun de udgifter der vedrører den momspligtige omsætning i klubbens cafeteria. Endvidere fremgår det af sagsfremstillingen, at SKAT s begrundelse for at nedsætte Kolding Boldklubs købsmoms er, at SKAT mener, at der er fratrukket moms af ikke fradragsberettigede udgifter herunder moms af husleje til en spillehal, der drives af støtteforening Bestyrelsen tog en hurtig beslutning om at man ikke ville acceptere SKAT afgørelse. Samtidig var bestyrelsen klar over, at denne sag kunne koste klubben mange penge i udgifter til revisor og måske også en advokat. Derfor tog bestyrelsen kontakt til Danmarks Idræts forbund og bad om hjælp i sagen. Willy Rasmussen fra DIF gik ind i sagen og rettede henvendelse til SKAT. Willy kunne på vegne af Kolding Boldklub oplyse, at klubben og DIF ikke er enige i SKAT s forslag og dermed ikke kunne acceptere den foreslåede ændring på de nævnte kr. DIF var ligeledes helt uenig i, at der er tale om grov uagtsomhed fra Kolding Boldklubs side, da det bl.a. har den konsekvens, at SKAT skal respektere den 3-årige forældelsesfrist. Men DIF kun også se at det er tydeligt at der nogle regler og principper i momslovgivningen, som

3 skiftende, frivillige bestyrelsesmedlemmer i Kolding Boldklub har haft misforstået. DIF er enige i en række af SKATs afgørelse vedr. fratrukket moms af ikke fradragsberettigede udgifter herunder moms af husleje til en spillehal, der drives af støtteforening Denne ordning er da også stoppet før sommerferien Der bliv afholdt møde med SKAT hvor Willy Rasmussen repræsenterede Kolding Boldklub og ligeledes var der repræsentanter fra bestyrelsen. Willy påpegede at SKAT i sin afgørelse undlod en hel række af forskellige udgiftsarter, hvor klubben har ret til delvis fradrag for indgående moms. Det drejer sig om f.eks. diverse administrationsudgifter såsom teleudgifter, udgifter til klubbens hjemmeside, trykkeudgifter til kampprogrammer, udgifter til indkøb af sportsbeklædning som forsynes med sponsors navn eller logo, udgifter til leje af bus i forbindelse med kampe på udebane etc. Kolding Boldklub foreslog at SKAT frafalder efterbetalingskravene vedrørende 2010 og Kolding Boldklub vedgår samtidig at skulle efterbetale de af SKAT foreslåede momsbeløb vedrørende 2012 og 2013 jf. SKAT s sagsfremstilling. Efter mødet kunne SKAT oplyse at de ikke ønskede at tiltræde det af Kolding Boldklubs foreslåede. Men SKAT er nu er enig i, at de opgjorte beløb, som det fremgår at SKAT s forslag fra november 2014, ikke er rigtige. Det betyder, at SKAT for alle år må gennemgå kontoen for indgående moms og de tilhørende udgiftsbilag med henblik på at fremkomme med et nyt forslag til Kolding Boldklub om efterbetaling af moms, hvor der i SKAT s opgørelse og tal er taget korrekt højde for, hvilke udgifter klubben har fuld fradragsret for, og hvilke den har delvis fradragsret for. At beløbene ikke er korrekte, skyldes bl.a. SKAT s fejlinformation på det allerførste møde f.eks. i forhold til den delvise fradragsret for køb af sportsbeklædning I dag ligger sagen der at SKAT har alle bilagsmapper fra de pågældende år samt andet relevante materialer. De er ved at gennemgå og 2013, med de nye anvisninger med delvis fradragsret. Sagen er ikke afsluttet og vi har derfor ikke en afgørelse på hvad udfaldet bliver.

4 Hvis SKAT fastholder at de dengang sidende bestyrelser har handlet uagtsomt - vil Kolding Boldklub og DIF klage videre til skatankeklagenævnet. At vinde denne sag vil betyde, for det første at de dengang sidende bestyrelse ikke anklages for at være uagtsomme samt for det andet at SKAT skal respektere den 3-årige forældelsesfrist. SKAT omkostningskontrol 2014 var også året hvor Skat foretog kontrol af foreningernes regnskab for indkomståret Denne kontrol fra SKAT indgår i et nyt projekt, hvor SKAT besøger en række idrætsklubber over hele landet. SKAT kom på kontrolbesøg i Kolding Boldklub i september Formålet med besøget var at høre om Kolding boldklubs aktiviteter, herunder organisationen, forretningsgang og opbygning af økonomisystemet, samt retningslinjer for interne kontroller. SKAT har på anmodning fået en liste over alle trænere, hjælpetrænere, holdledere og andre der modtog godtgørelser i Alle navne med dertil hørende cpr. nr. Alt sammen for at undersøge Kolding Boldklubs angivelser af moms og indberetninger af eindkomst. Herefter har de bedt om en række kontrakter som de vil se nærmere på. Derudover har SKAT anmodet om regnskab, samt alle bilagsmapper for I denne sag venter vi ligeledes på at SKAT kommer med en tilbagemelding på status. Initzial Initzial APS under konkurs fastholder kravet mod Kolding Boldklub på i alt ,24 kr. I Denne sag har vi kontaktet DIF for at få råd og vejledning. De har anbefalet at klubben fastholder den advokat som allerede køree sagen, da det vil være for kompliceret at overtage en sag der kører. Bestyrelsen har valgt at hensætte midler i budget 2015 så sagen kan fortsætte med den nuværende advokat. Udlodning Preben Solgaard har på vegne af støtteforeningen 1919 oplyst at han ikke længere vil bidrage med udlodninger til Kolding Boldklub og KoldingQ. Udlodningen var i 2014 på ca kr. Hvilket betyder at Kolding Boldklubs økonomi kommer under pres i 2015.

5 Vi i bestyrelsen er naturligvis meget kede af dette, og vi forsøger at være i en løbende dialog med Preben Solgaard, for igen at opnå mulighed for at modtage udlodning. Økonomi Det har været et år hvor bestyrelsen har kæmpet hårdt for at få det hele til at hænge sammen. Det har været et dyrt år og hvor især Herre seniorafdelingen kommer ud med et stort minus. Samlet set kan vi præsentere et mindre underskud på ca. Tkr 35. Conventus Fra august 2014 fik klubben et nyt betalingssystem. Dette betyder at administrationen omkring kontingentopkrævning er blevet nemmere at håndtere. Det har så også vist sig, at der er flere medlemmer som helt udelader at betale deres kontingent. Dertil har bestyrelsen den klare holdning, at hvis ikke man betaler sit kontingent, så kan man ikke spille fodbold i Kolding Boldklub. Alle trænere har nu adgang til at kunne se de spillere der er tilknyttet deres hold, og kan således holde øje med, om nu også alle får betalt deres kontingent. Det siger sig selv, at kontingentet er vigtigt for klubbens økonomi, men dertil skal det tilføjes at vi også mister aktivitetstilskud fra kommunen på alle dem, der ikke har tilmeldt sig. Jeg vil derfor opfordre alle til at hjælpe med at få mindet folk om at de skal betale deres kontingent. Vi har af DGI, som administrer systemet, fået at vide, at enkelte andre foreninger løbende offentliggør lister med de navne der har betalt så kan alle følge med i om nu naboen har fået betalt. Jeg håber ikke, at vi også behøver at gøre dette men systemet kan gøre det enkelt. Medlemstal Kolding Boldklubs registreret medlemstal er gået fra ca i december 2013 til ca. 700 i december Helt nøjagtig var der 31/12 14 registreret 608 medlemmer i conventus, men da nogle af holdene følger kalenderåret, er der en del medlemmer som i december 2014 endnu ikke var registreret i conventus. Differencen på ca. 400 medlemmer afspejler, at de tal der blev genereret i det gamle medlemssystem, Kluboffice, var behæftet med flere fejl. Det er ikke bestyrelsens oplevelse at der 400 færre betalende medlemmer i KB, hvilket kontingenttal for 2013 og 2014 da også bekræfter. KB erhverv Vi har afholdt et møde om samarbejdet fremover. Bestyrelsen har i 2014 haft et ønske om at udskille herreseniorafdelingens førstehold til et selvstændigt selskab lidt ligesom vi gjorde med Kolding Q. KB Erhverv

6 er positiv overfor tanken og vil fortsat støtte afdelingen også hvis det blive til et selskab. Fællesfodbold i Kolding Kolding Boldklub er med i FSK hvor der arbejdes på at lave et fælles hold for ungdomstalenter i Kolding. I sæt samarbejde med ungdomsafdelingen samt de andre klubber i Kolding, arbejdes videre med dette arbejde. Ungdom Drenge ungdom har nedsat et økonomiudvalg, kommunikationsudvalg, It udvalg og et sponser udvalg. Bestyrelsen bakker op om dette tiltag, da det er meget i tråd med vores ønsker om at få decentraliseret økonomien ud til afdelingerne. Alle tiltag i drengeungdomsafdelingen, er med henblik på at ansøg om en T-licens i år. Vedtægts ændringer Bestyrelsen og arbejdsgruppen har sammen udarbejdet et forslag til vedtægt ændringer. En gang i maj vil bestyrelsen indkalde til en ekstra ordinært generalforsamling hvor disse vedtægter fremlægges. Tak til alle de frivillige En forening som vores kan ikke lykkes, med mindre at rigtig mange yder en frivillig indsats og at sponsorer og andre bidragsydere hjælper til. Der skal herfra lyde en stor tak til alle, der yder en sådan indsats. Tusind tak for støtten! Håber der er mange som vil stille op til bestyrelsen vi har brug for alle mand. Dertil skal også siges at vi opfordre dem af jer som evt. ikke måtte komme ind i bestyrelsen, til at bidrage i andre sammenhænge som nævnt i denne beretning har vi mange store opgaver der tynger os, og vi har brug for alle kræfter for at komme godt igennem denne periode. Der vil være plads til folk med gode ideer og lyst til at arbejde for at skabe en god klub. b. Beretning fra ungdom af Thomas Møller i. Der er startet følgende op I 2014 ii. Talent træning iii. VB træning iv. Uddannelses program for trænere + finansiering

7 v. Individuelle møder med trænere vi. Konsulent mulighed for trænere vii. Oprettelse af forældre udvalg viii. Træner rekrutterings program i egne rækker. ix. Fælles videns deling mellem trænere. x. Ny og nemmere blå tråd. xi. Fokus områder i 2015 xii. Udvidelse af forældre råd. xiii. Udvidelse af trænerstab. xiv. Udvidelse af talentafdeling. c. Beretning fra herresenior af Leif Antonsen i. Historisk at KB har fået lov til at prøve kræfter med divisions fodbold. Tilfredse med trænerteamet som har arbejdet hårdt og kæmper videre. ii. Nyt trænerteam til serie 1 Uprøvet trænerteam, men fokus på at trænerne vil bruge unge spillere specielt fra KB s egne rækker. Udover det fokus på at klubbens 2 hold bliver godt socialt forankret. iii. U19 har også fået nyt træner, som får tæt samarbejde med serie 3, så de unge drenge allerede nu får lov til at prøve kræfter med senior afdelingen. 3) Aflæggelse af regnskab a. Klaus Andreasen gennemgår regnskab, han har ikke revideret. i. Jan Jensen og Ole Møller har ikke godkendt, pga. kommer ekstra ordinær general forsamling senere på året. ii. Underskud på iii. Kontingent indtægter mindre end budget iv. Tilskud fra andre skyldes Nordic Cup, Divisions tilskud og Team Auktion v. Entre indtægter på som budgetteret vi. Ny forpagter startede 1 april Personale udgifter på og indtægter på Negativ resultat kan skyldes klubben havde nogle måneder hvor de selv drev cafeen. vii. Underskud i senior afdelingen viii. Udgifter til ungdommen Halleje, omkostningsgodtgørelse og bøder.

8 4) Indkomne forslag a. Ingen forslag 5) Valg af bestyrelse A: Valg af formand i lige årstal B: Valg af Kasserer i ulige årstal - Bruno Andersen C: Valg af 6-9 bestyrelsesmedlemmer - Kurt Pihlmann - Allan Johansen - Carsten Grubach - Carsten Nymann - Per Ø (Genvalg) - Martin Lange 5) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen a. Jan Jensen (Genvalg) b. Leif Antonsen 6) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant a. Ole Møller (Genvalg) b. Jan Jensen (Genvalg) c. Revisor suppleant Geo Hansen (genvalg) 7) Eventuelt a. Året KB er Thomas Møller b. Årets æres medlem Rie Lambæk c. Ole Møller beretter omkring hvorfor de ikke har godkendt regnskab, hvor det blandt andet skyldes kunstbane regnskab og vores tøj sag.

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum

Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum Referat generalforsamling i Virum-Sorgenfri Tennisklub Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum Dagsorden ifølge vedtægternes 8: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere