2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag"

Transkript

1 ;1 ii Dagsorden og referat fra generalforsamlingen Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen har ikke modtaget forslag 5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret medlemskontingent på kr Valg til bestyrelse inkl. suppleanter På valg til bestyrelsen er Anna Sylvester-Hvid, lnge Færch og Gunnar Jensen. Alle modtager genvalg På valg som suppleanter er Tove Pallesen og Erik Barslev. Begge modtager genvalg 7.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant På valg som revisor er Henning Krabbe. Henning modtager genvalg På valg som revisorsuppleant er Erik Kristensen. Erik modtager genvalg 8. Eventuelt

2 Referat fra Det Gamle Gasværk generalforsamlingen den 26. maj 2015 kl. 19:00 BØrge Bang bød velkommen til et fremmøde på 18 deltagere og bestyrelsen/suppleanter 1. Valg af dirigent Fra bestyrelsen var der forslag om Verner Snog som dirigent. Blev vedtaget uden modkandidater Verner Snog gennemgik lovligheden om indvarsling til generalforsamlingen. Der var udsendt nyhedsbrev dateret den 25. marts 20L5i forbindelse med Påskeudstillingen og generalforsamling kunne derfor erklæres lovlig indvarslet. Dagsordenen blev gennemgået. Verner overgav derefter ordet til formanden BØrge Bang for aflæggelse af Det Gamle Gasværk 2. Bestyrelsens beretning 2OL4 lndledende bemærkninger Vel kom men ti I genera lforsaml i ng i delvis byggerod. Det ser lidt voldsomt ud, men så slemt er det nu ikke. Men det støver lidt i overetagen. Vi er klar til dette års generalforsamling. Fadøllen er sat på kø, og der er tændt under de sædvanlige PØlser. Beretningen vil som sædvanlig beskæftige sig med året, der gik og samtidig kigge lidt på året, der kommer. Lidt gentagelser, men også lidt nyt. Vi er ivores L4. sæson siden renoveringen sluttede i2002, og året har i modsætning til det foregående år været et fornuftigt indtjenings år på højde med de bedste sæsoner hidtil. Det vender kassereren tilbage til. Daelie drift Udlejningen foregår fortsat i sit eget rolige tempo, hvor der hver mandag er afsat 2 timer til at ekspedere nye lejere. Og det foregår stadig hos Aase Møller på hovedgaden. Og fremvisningerne hver den første mandag i måneden er altid velbesøgte. Administration med udlejninger - lejekontrakter og fakturaer foregår næsten udelukkende via mail, idet næsten alle vores medlemmer er på maillisten. Det letter helt klart den del af administrationen og sparer jo også en hel del porto. Til den daglige drift hører også opgaven med at kontrollere rengøring efter udleje. Her er det igen bestyrelsen og suppleanter, der foretager disse eftersyn. Opgaven er ikke voldsomt tyngende, men nødvendig. Det hænder i ny og næ, at en lejer må en ekstra gang til tegnedrengen for at betale for noget rengqring, man åbenbart ikke syntes være nødvendigt. Men generelt har vi god erfaring. Vi har i året mistet en nøgle under "mystiske" omstændigheder. Det har bekymret os lidt, fordi vijo ikke kan vide, om den er faldet i forkerte hænder og kun venter på at blive brugt eller rettere misbrugt. Vi håber det ikke. Men hændelsen har fået os til at overveje et andet låsesystem - et system, som nemmere kan ændres, når der mistes en nøble.

3 det nuværende system er det ret omfattende og dyrt at skulle lave en omkodning af låse og nøgler. Vierendnu ikke nåettil nogen konklusion på, hvorledesvi løserfremtidens nøglesystem, men detskal gerne ske i løbet af det kommende år. En ny løsning er under alle omstændigheder dyr, men som sagt er den eksisterende løsning både besværlig og også dyr ved ændringer. Sidste år fik vi klippet hul i hegnet i porten. Det er blevet lappet og vi har heldigvis ikke kunnet konstatere nogen anden indtrængen på området. I Økonomi Kassereren fremlæggersenere detfulde regnskab, så her kun et par korte bemærkninger. Vi har netop her pr. 1. april skiftet forsikringsselskab til Alm. Brand. Årsagen var bl.a. en ret dyr ansvarsforsikring for frivillige arbejdende iforeningen. Samtidig har vi kunnet få Jazzværket med ind under forsikringen. Selv om Jazzværket er en selvstændig forening, der blot holder til i huset. Skift af forsikringsselskab og medforsikring af Jazzværket har betydet en pæn præmiebesparelse. Det var oprindeligt tanken, at også teaterforeningen Vester Gasværk skulle med ind under forsikringen, men de har andre og billigere muligheder i teaterregi, så det har vi valgt fra. Vi har nu følgende forsikringer: Brand- og indboforsikring. Erhve rvsa nsva rsfo rsi kri n g, so m fx dæ kke r vores frivi ige a rbejdskraft. Produktansvarsforsikring, som dækker vores besøgende i huset. Vi plejer her på generalforsamlingen at rose vores frivillige for den hjælp de i årets løb bidrager med i huset. Og som I kan se og også nogle af jerføle på egen krop, så er der netop i disse dage gang ide flittige hænder. Det vil der være jævnt hen over året, hvor flere mindre følgeprojekter i ombygningen kræver en hånd. Men allerede nu er der lavet et godt stykke arbejde med rydning af det gamle tag. Et løseligt overslag siger, at der er lagt ca. 175 arbejdstimer indenfor de sidste små 14 dage. Heraf udgørvictor's arbejde med Lanternen selvfølgelig en pæn del. II Vores husleje til Ejendomsforvaltningen er uændret - høj men stabil. Så vores nuværende udlejningspris, som ikke harværet justeret de sidste 5 år, vil næppe blive ændret iden kommende periode. Proiekter Den opmærkning, vi lavede af parkeringspladserne for små 2 år siden har været en succes. Det sædvanlige parkeringskaos, når der er arrangementer med rigtig mange mennesker, har vi faktisk ikke oplevet siden. Opmærkningen er nu ved at være lidt slidt, så den skal nok have en opfriskning senest til næste forår.

4 Viforsøger stadig at fordele de både små og lidt større vedligeholdelsesopgaver over årene, så vi ikke pludselig står med alt for mange opgaver et enkelt år. Og det ser ud til at lykkes. Hen over vinteren har vi arbejdet intenst med forberedelsen af projekt overetage. Det harværet det rent tegningsmæssige, som er lagt i hænderne på Jens Rodevad, og det har været arbejdet med at skaffe penge til projektet lndtil videre har vi modtaget donationer til projektet: Lokale og Anlæg: kr ,- Århus Kommune: kr ,- Sonning fonden: kr ,- Jyllands Postens fond: kr ,- Bygningsbevaringsfonden: kr ,- I alt: kr ,- Dertil kommer, at der nu også er kommet gang i donationer fra private personer og mindre virksomheder. Det beløb, vi har nu, er sammen med en større frivillig indsats næsten tilstrækkeligt til, at vi kan færdiggøre 1. etape i projektet, nemlig nyt tag. Vi undgår dog næppe at bruge noget af vores driftskapital. For at nå det endelige må, skal vi bruge et beløb tilsvarende, og her drejer det sig primært om et toilet, inventar, lys og lyd. Disse penge går vi straks i gang med at skaffe, når 1. fase er gennemført. Og 1. fase står vi midt i. Det gamle tag er fjernet, og her har der været mange hænder i gang allerede. Ny isolering, tagrender, tagpap er på vej.

5 Og lokalet bliver grundigt renset indvendigt. Der bliver opsat glasvæg over trappen mod sal. Disse projekter bliver færdige i løbet af få dage. Vi skal i samme periode selv stå for maling af de nye sternbrædder, ligesom noget af bindingsværket og det Øvrige træværk trænger til en opfriskning. Det skal gøres inden stilladset pilles ned igen, og selv om der som nævnt allerede er erlagt ca.!75 arbejdstimer, så bliver der de kommende dage stadig brug for en hel del hænder. Så hold jer endelig ikke tilbage. generalforsamling den 23. maj 2013 blev der stillet forslag om, at bestyrelsen skal gøre en indsats for at tiltrække nye medlemmer - gerne yngre medlemmer. På Gasværkets Dette arbejde blev startet op med at etablere en initiativgruppe med flere, der havde meldt sig med input debatten - heriblandt også flere unge, som vi dog havde opfordret til at deltage. MØdet resulterede i et notat, hvor der peges på nogle tiltag, der måske kunne skærpe interessen for at trække flere unge til huset. Notatet har endnu ikke udmøntet sig i konkrete tiltag, men det simrer stadig, dog lettere forstyrret af projekt overetage. En af de væsentlige kommentarer omkring hvervning af nye medlemmer er, at det måske ikke er særlig tydeligt, hvad man får for sit medlemskontingent, ud over at kunne leje huset. Netop ombygningen af Gallerisalen håber vi på, vil være et af de tiltag, som giver os nogle muligheder for nye initiativer og for flere og anderledes arrangementer ifremtiden. Årets investeringer Der er ikke foretaget større investeringer i året ud over den almindelige vedligeholdelse, men der er ingen tvivl om, at overetagen også kommer til at trække på noget af vores driftskapital, hvis ikke den rige onkel fra Amerika dukker op. Og vi skal huske på, at Gasværket ikke bare uhæmmet kan bruge løs af driftskapitalen.

6 Det er bestyrelsens kvalificerede skøn, at driftskapitalen ikke må blive meget mindre end kr. Det er simpelt hen en nødvendighed for at drive forretningen Gasværket med fornuft. Og når vi nu taler om investeringer og samtidig lige har efterlyst, hvad det er medlemmerne får for deres kontingent, skal det nævnes, at de arrangementer, som Gasværket selv står for her i huset, ikke alle er overskudsgivende. Udstillingsarrangementerne og Kulturugearrangementet er alle arrangementer, som Gasværket investerer i bl.a. i kraft af kontingentet. Tilsvarende er det ikke muligt for KulturGas at gennemføre deres foredragsaftener uden støtte fra Gasværkets driftsbudget, og dermed medlemskontingentet. Arrangementerne vil ikke kunne hvile i sig selv med indgangsbetaling, og det på trods af, at arrangementerne også modtager pæne offentlige støttebeløb. Og det er netop en af bevæggrundene for, at KulturGas ikke er en selvstændig forening, men understøttes Økonomisk af Gasværket. Ellers ville KulturGas næppe eksistere. Hvad er der så ellers foresået i huset i året? o o o o o o o Vi har stadig de faste lejere, som har deres faste mødeaftener året rundt. Fluebinderne. Seniorsælgerne. Den private danseskole for voksne - populært kaldet Gasværksswingerne - har fortsat gang i lakskoene i vinterperioden. Teaterforeningen Vester Gasværk, havde i regnskabsåret 2 forestillinger, 6n i Kulturugen og 6n i februar. Vester Gasværk er i Kulturugen på vej med en forestilling, som både kulissemæssigt og indsatsmæssigt af de medvirkende "trækker tænder ud". lkke siden Spillemand på en tagryg for år tilbage, er der blevet satset så stort. Jazzværket havde i201,4 sæsonen 10 arrangementer. I sæsonen 2015 bliver det det samme. Jazzværket har de sidste 2 sæsoner været på Kulturstyrelsens og Århus Kommunes liste over støttede jazzklubber. Uden dette sponseret ville klubben ikke kunne eksistere. Set fra Gasværkets side, er det absolut glædeligt, da foreningen er blandt dem, der hvert år trækker mange nye ansigter til huset. Det kan kun Øge fokus. Foredragsklubben KulturGas, som startede i 2009, er fortsat i fuld gang. I 201,4 havde de 5 arrangementer, og i 2015 bliver antallet også 5 arrangementer. Hertil kommer det tilbagevendende arrangement - Sommerstemmer - ved Brabrand sø, som laves i samarbejde med Lips, Litteratur på scenen. Og det arrangement løber af stablen allerede lørdag 13. juni. KulturGas er som allerede nævnt Gasværkets egen forening, og som sådan derfor subsidieret af Gasværket. Og det at lave foredragsvirksomhed er ikke nogen let opgave, selv om der faktisk tilflyder 5

7 arrangementerne pæne tilskud. Men KulturGas er kommet for at blive og også gerne for at vokse. Brabrand Whiskyklub holder stadig gang i destillerierne og også i år bliver der et whisky-madarrangement i Kulturugen. Og så var der de Lokalhistoriske arrangementer - byvandring i kulturugen - lokalhistoriske aftener ijanuar måned. I år var tilløbsstykket igen så stort, at der måtte en tredje aften til. Begge er traditioner, som vi ikke har tænkt os at nedlægge de kommende år. I sidste weekend i november afholdtes julestuen, hvor også næste års kalender præsenteres for første gang. Aase Møller har i mange år været primus motor ijulestuen og har igennem alle årene gjort et stort arbejde for den. Aase har valgt i 2015 ikke igen at ville stå for julestuen, hvilket er forståeligt og accepteret. Men bestyrelsen har besluttet, at der fortsat skal være julestue den sidste weekend i november. Udstillineer Kunstværkets udstilling i påsken 20'l-4var besat af samtlige billedkunstnere fra Victor's, der hermed var rykket ind i Gasværket med deres helt egen udstilling. En flot og velbesøgt udstilling, som også udmærkede sig ved at være den mest sælgende nogensinde. Udstillingen i Kulturugen havde udgangspunkt i forvandling, hvor en række indbudte kunstnere gav deres bud, inspireret af årstidernes skift, en verden vendt på hovedet, forgængelighed, gena nvendelse, ned bryd n ing, opbygn ing, kønsskifte, gea rskifte. a a Udtrykkene var mangfoldige. Den seneste påskeudstilling iaprilvarfyldt med 14 billedkunstnere fra primært Chokoladefabrikken i Højbjerg under temaet "Form og arkitektur". Begge påskeudstillinger var på selve åbningsdagen ledsaget af hyggejazz fra en lokal duo. Alle udstillingerne var som sædvanlig lagt i hænderne på Unn HØje og Anna Sylvester Hvid. Samtidig med Gasværkets udstillinger holder Victor'isterne som sædvanligt åbent hus over egne værker ivictor's lokaler. Undtagelsen var dog som nævnt sidste års påskeudstilling, hvor Victor'isterne var rykket ind i Gasværket. I Victor's arbejdes der i øvrigt hver mandag i flerholdsskift med malerikunsten - et meget flittigt værksted. Kulturusen finder også i år sted i uge 38 fra med åbning med morgenmad på torvet lørdag 12. september. Dog er der tyvstart med Vester Gasværks forestilling allerede fredag aften. Kulturugeprogrammet er under udarbejdelse og vil være klart medio august. Det er som sædvanlig et Iille udvalg bestående af Anna Sylvester, Gunnar Jensen, Ole Zahrtmann, Bodil Rosenmeyer, der sidder og trækker i alle trådene.

8 Afslutnine Det er bestyrelsens stadige må, at huset skal vokse som kulturhus, så vi kikker fortsat på nye tiltag, og svigter samtidig ikke de traditioner, der stadig holder. Vi har de sidste par år håbet på at få renoveret tagetagen. Det lykkedes ikke i regnskabsåret, men mon ikke vi på næste generalforsamling kan sætte kryds ved den opgave, og når overetagen er endelig færdig, vil der også her åbne sig nye muligheder for kulturelle aktiviteter. Som jeg har sagt ved flere generalforsamlinger, så nyder huset gavn af de foreninger, som allerede er her, og som er med til at udbrede kendskabet til huset, og vi forsøeer derfor at værne om disse foreninger, og give dem fornuftige vilkår. Samtidig håber vi, at endnu flere foreninger med tiden kan og vil finde grobund i huset. Der er stadig et stort behov for lokaleleje i området, og regnskabsåret blev et godt år, og 2o15 tegner til at blive et tilsvarende godt år. Bestyrelsen vil hermed gerne takke medlemmerne for et godt år, ikke mindst de mange hænder, der møder op på arbejdsdagene, og Aase, der står for udlejen, ligesom vores revisorer, der udfører et stort og om hyggeligt arbejde med regnskabet. Personligt viljeg gerne takke hele bestyrelsen for endnu et herligt år i samarbejdets og kreativitetens ånd. Og hermed overlades beretningen til generalforsamlingen. Jens Rodevad kommenterede vedr. Kulturgas, som er under Det Gamle Gasværks regi. Der havde nu været KulturGas i 7 år med 35 arrangementer. Sommerstemmer havde eksisteret i 5 år med i alt 3500 besøgende. Der er altid ønske om flere besøgende til alle arrangementer. Jens mener i modsætning til udtalelsen i beretningen, at KulturGas giver overskud. Det er ikke i overensstemmelse med regnskaberne fra DGG. Ellers ikke yderligere kommentarer til bestyrelsens beretning, som blev vedtaget. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab Regnskabet blev gennemgået af Esben Andersen. Afmatningen i 2013 er heldigvis ikke fortsat ind i Huset indtægter var større (tilbage på niveau) og udgifter næsten uændrede, lidt bedre resultat end sidste år. Faellesarrangementer for hjælpere var dyrere. Sidste år blev det lavet af personer fra bestyrelsen. Regnskabet viste et overskud knap kr ,00 Børge oplyste, at der har været flere annonceindtægter ved salg af Brabrandkalenderen end tidligere. Bodil Rosenmeyer fik forklaret omkring periodeafgrænsningsposter, som kan være poster betalt for tidligt eller manglende afregning. Tove nævnte omkring snervdning udgifter i iuledafene selvom der ikke er arrangementer.

9 Esben, vi har kontraktaftale fremfor tilkaldeaftale, som ville være dyrere, hvis tidspunktet er uhensigtsmæssig for Buus og samtidig skal dervære en i bestyrelsen skal sikre dette tilkald. Regnskabet godkendt uden yderligere kommentarer Regnskabet følger herefter i referatet.

10 Årsra pport Ot Det Gamle Gasværk Byleddet 2 C 8220 Brabrand 10

11 Resultatopgørelse Lririndtæ$rr l.tr,nijij] irr Lriclndtæ83et itlt 1i.I1.0 / l,c: 203,071,91 1 /h {r-ri}.o ,00 Orift af by8ninger tnm.nleudgrlt rrl AJrhu (0fnrrual VitnlL' VanJ tl ItFnovati. 3$ f l;)1kt-'rnnt.l Irrr"r 5flfivrlning Icnikrtrg*" 5måinYotlii!r, ervl{c illq! I 0ibtu!5f::rtl1 x'nr Vr:r:h!.:rl.cldclrt.tl SVEningci Drift af bygninger I all ' 1lt'.'r92,!$ :fj ttt l '3Ir $ 08f,.oh.10.08!,06 14.CgS.!3 '9 t'1d"ltl 'i5,i2/.dq -;.s7?,:14 -:!. i : ,28.1:ib.491,5{,?0.(r:t4.71 E llru), 1.q qcq.ij.i.1.251,rr3 -rr 1 1,1 nn lb 6h0,16 5 Lli7,5q.?.0!2"e i 7.413,37.2ro.577,18 Nettoresultåt udleje oe dritt.tf by$in*er -70.1?,r, , lnduc8ter f ra foreninstnltivitetcr }lc{j ifln il0:t ir {tn t iulilrr:ilr,' nrrnn8am'lnl". r!1r11 llf ;lbr;rndk.iltnd*r.n FoteningsaktiYllcter i alt 8.r 550,',JU : ?,! ,19-1.:ill'.Ol -i(lr,d, Æ9 Udgifter til foreninelåktiviteter Åqncntr:r, tryk Jfcr mm Åd''ni'1is1.nii(r(l og (ontor.tr lrkltr Porlo l,1lonl';l r, EJVi rm rællr:tttr,t.r cctcnlel l()r hi l9c'r udt:r11p' ^ndrt Udtift er forenlnssåktivitater I alt -1.2dS.llt) -ll.65s..cl.r.491.:.5 I h5t) ll{i,75 -i c.5i,1,4f, ,48 J48.0t -ll 40I,t,') -??0,0f.).6q?,00 :' 8t)7.9i,t I0,416,1, r,85 N ttorctultat fo.eninetaldivitet r , ,04 Finansielle indt*gter og udblltet Be ilrln':li gitr fir:ntr:r;tlgttrer, gebt"f r ir]m Flnansiellc indtæ8ter og udgifter i'lt?q ,(lt) 1r2,32 579,48 165,00 314,it8 Årelt rcsuhat , ,34 l,'r! G!mlr (;.:{'Jæik,11_c,l. I0l{..tt.0l.?015 Sidc? ilf 4 t1

12 Aktiver BygninBer [:ygnrn;1tr i'ttrrrr: t]t!:rir{'-'t i \,1:nut trl:*!d oti'årnjl cxir '*lcpotlyfln rr{l.r 'Smhllnrnq il 6rn'Jtl-lYgrrlrliPr Bygnin8Er i illt Balance ,' r,t r r/{ii,rrrr -i.6._18.58!,00,l;, l() 1.jo 1C.0C o lflwnlxr i nvr,n tjr llyrn:ra{fr'lltr /riskrivniri; lnvantar i alt li; [7r,,\(l 0,Lal f'. '1].t , so Materi lle.lillæs5aktivcr i alt 409.]0t,7G ,76 'I'ilfodehawnde r :rencaha!rncr lt-'l{' Ptr rldr'.tf rjnn!n rn,i:.ili'l{'t i t'lc llr mr {'ilil nfl L: l}5 Illgodehåvonde i alt 7,75ri,01 I , ll 1r c0{,00 u.961,30? q71,(l! i0.67.1,cr) 13.&r5,9'!)!-ikvid* bcholdninger Xa3:.rr Splr lior<: i{r pår :,i*rij 10 1.).'A') tikvlde beholdnlngcr i alt 0,C'0 d4.!c2,1n 1?? c/7,31 16,5.979, 'i,0r) :1.244,60,t2.8:!.9& ,58 om slninfr aktiver i alt Akllver i alt , ? ,31 :)o: (-,im'{r 5dru,!- lli 0:,0c.; r1.?01 i Sidr? a{ 4 12

13 Påtegning Lcdelsctpåt Enlng Årsrrppotten ornfatttr båtlr for*ningens rfrult;rt, rlttivtr of, pirrrivfr, Jep, anier 6en valgte reen5kåbrpråkris som hensigtsmi*llig. således at årsregnskab*t giec' i:l Iet\'!rende bilk*le af foreningcnr.ltkf iv*r og p 55rvcr r:']mt råsul:ål / li(,rbtand den.r l',hnn Andcncr' ( /, i - Roeisort erklærine llegnsiabei cr revideret o6l fundr:t i ovnrensgicmmel e med lorevlste bilng Bnbrand den \ HenninP. Krabh t i. ForsnlnsoplYsnlns.r Det 6amle Ga!v.*t I co/tshen Andersen Hougåtcilve, i2, L. iv 8ll0 BrubrJn{ Tclef0n CVR-nr Pnrl.lremsted KJlsertlrer,levi!or PenE{:i11tll:ul hl S13q3 tsylcddet Z C,8220 Brabrrnd [lbon aodersc. Henninf, (rubbe. Dyssehsjvel $rabtane Spår Nord Hojbicrg Roienvan?,1 Allå 19, Hritrtert llat Gamle 6asvJ.rk tr1.o,1.20:, r Sidrr i al 4 13

14 Leieindtægt 2200c10? t ,qomo (n0 ^ -,- 2ff)7-08 2C0&$l )m G1r ) Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen har ikke modtaget forslag 5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. Der er budgetteret med samme lejeindtægter som i20t4 og med samme antal420 medlemmer af Det Gamle Gasværk. Forsikringspræmier bliver billigere og så er der afsat beløb et depotrum 4. Kontingent blev fortsat sat til kr. 200,00 pr. husstand Budget lølger her nedenfor L4

15 Budget Budget Regnskab Lejeindtagler LPjeindtæEter LEjeindt*Eteri ålt tfii.mo :.03.o71,91 zo3.07r,sl Dfift af bygninter mm LBjeudgift til Åirhur xommune vårrne vand EI Renor?tion og flå5te(o nta imr 5nerydninE Forsitringer 5måinventar, seruire mm Forbrugggods mm ved Iigeholdelle af by'gni nger trepotrum { ffift af bygnint r i att {I0-30.0{}0-10.0s0-10.0(} mo -10.0{} {)0-10.0(l , ,38-8.O86,06-1O.085,06-14.O88, , ?, ?,r4-3.19?,{1 4.O{7, ?8 Nettoresultet udleje og drift af bygninger -52.OOO -2.O,rZL?7 tndtægtpr fr. f oreni nuåktiyitettr Med lemjkontineent Kulturelle arantementer mm Erabrandka lenderen Foreningsåliivheter i ålt 84.OO0-15.Ot) ,HI -16.jt43, ,90 71,9r.9,19 Udgift er til fo reningsåktivit*ter annonc r. trytråger rnm adm inistråtion og kontorartikler Porto Blomster, gare mm FælleJarrang mefter for hiælpere Åndre udgifter UdEifter forenine!ållivheter i alt -1.0t)0-10.oo !.m0-10.ooo ,0O 4.E58, , ,0O ,75-1O.554,{ -36,918,t18 Nettoresuhat foreningsaktiyit ter 15.0mJ1 Finåffii lle indtægler og udgift*r EenteindtæEt r RenteudEifter. gebvrer mm rinrnsi lle indtægter og udgifter'i ah 10,o 29?,32-165"00 132F2 Årets rmltet -15.fiX) 14,811,66 Det carnle Gairærl o1-(} _O Side 1 af r 15

16 Esben Andersen gennmgik regnskab for nyt Kulturrem i overetagen HåndværkerudgifteE 1. etape Eget arbejde Stilladsentreprisen: Ntars Stilladser Vilry J Tømrerentreprisen: ON Byg Bmbrand År'S 147 Tagpapentreprisen- Phonix Tag Aarhus A/S 12'1.960,- kr. Blikkenslagerentreprisen: Frede Andersen Rengønngsentreprisen \ /S & BIik Recover Ntrdic, Randers 1. etape i atl Fonde Jyllands-Postens Fond Lokale og Anlaegsfonden Sonning-fonden Aarhus Komrnune, Teknik og Miljø Bygnin gsbevaringsfonden af 1975 Fondsnridler i alt 5. Valg ,- kr. 30,000, kr.072,- Kt. kr kr Rt 3G1.1 I7.- kr. 3&l kr kr. Bevilget ? til bestyrelse inkl. suppleanter til bestyrelsen er Anna Sylvester-Hvid, lnge Færch og Gunnar Jensen. Alle modtager genvalg. Anna Sylvester-Hvid, lnge Færch og Gunnar Jensen blev alle genvalgt. Dan Phaff stillede også op til bestyrelsesvalg og bliv ligeledes valgt. På valg som suppleanter er Tove Pallesen og Erik Barslev. Begge modtager genvalg Tove Pallesen og Erik Barslev blev genvalgt. På valg 7.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant På valg som revisor er Henning Krabbe. Henning modtager genvalg Henning Krabbe blev genvalgt På valg som revisorsuppleant er Erik Kristensen. Erik modtager genvalg Erik Kristensen blev genvalgt 8. Eventuelt Brabrand Fællesråd nævnte borgermøde 27. maj i Engdalskolens aula omkring Tulipgrunden. Der blev også annonceret for GrundlovsmØde 5. juni ved Ro Stadion, samt Sommerstemmer lørdag den 13. juni på Stadepladsen Verner kunne efter erklære generalforsamlingen som afsluttet og overgav ordet til Børge Bang. for som sædvanlig god generalforsamling og inviterede herefter til rundgang i projekt overetage samt de varme pølser og en fadøi. BØrge takkede 16

17 Underskriftdirigent deni7 /6-2$J.5,,'-:?-Z=::Æ- :2-U :?-' Verner snog d'1 77

Det Gamle Gasværk, Kultur- og Forsamlingshus i Brabrand/Årslev Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. maj kl. 19:00 2014 Dagsorden

Det Gamle Gasværk, Kultur- og Forsamlingshus i Brabrand/Årslev Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. maj kl. 19:00 2014 Dagsorden Dagsorden og referat fra generalforsamlingen 2014. Det Gamle Gasværk, Kultur- og Forsamlingshus i Brabrand/Årslev Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. maj kl. 19:00 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat 1 Valg af dirigent

Referat 1 Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag Der er ikke modtaget forslag. 5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

PROJEKT- BESKRIVELSE. Målgruppe Målgruppen for dette projekt er kreative personer og foreninger i lokalområdet.

PROJEKT- BESKRIVELSE. Målgruppe Målgruppen for dette projekt er kreative personer og foreninger i lokalområdet. 1 / nyt kulturrum til gasværket PROJEKT- BESKRIVELSE Visionen Kulturen skal være der hvor beboerne er. Gasværket er i dag rammen om en lang række forening og initiativer, der medvirker til at styrke den

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Mandag 8. april 2013 Odder Gymnasium Dagsorden Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 21. april 2010 Regnskab 2009/2010 Budget 2010/2011 Bestyrelsen 2010/2011 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 14. marts 2010 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Det er jo en særlig begivenhed i dag, idet vi fejrer 10 års jubilæum

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl i mødelokale 2, Haslev Bibliotek.

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl i mødelokale 2, Haslev Bibliotek. Til Bogarts medlemmer Haslev 15. november 2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.00 i mødelokale 2, Haslev Bibliotek. Dagsorden ifølge vedtægterne, der kan ses på

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 GENERALFORSAMLINGEN I MINI MANDAG d. 14. MARTS 2011. FORMANDENS BERETNING :.præsentation af bestyrelsen m. suppleanter. Bestyrelsen har lige afholdt det 27. bestyrelsesmøde siden

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Skråplanet 18, Jonstrup, 3500 Værløse. Deltagere: Annette Calmar Simonsen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere