2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag"

Transkript

1 ;1 ii Dagsorden og referat fra generalforsamlingen Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen har ikke modtaget forslag 5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret medlemskontingent på kr Valg til bestyrelse inkl. suppleanter På valg til bestyrelsen er Anna Sylvester-Hvid, lnge Færch og Gunnar Jensen. Alle modtager genvalg På valg som suppleanter er Tove Pallesen og Erik Barslev. Begge modtager genvalg 7.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant På valg som revisor er Henning Krabbe. Henning modtager genvalg På valg som revisorsuppleant er Erik Kristensen. Erik modtager genvalg 8. Eventuelt

2 Referat fra Det Gamle Gasværk generalforsamlingen den 26. maj 2015 kl. 19:00 BØrge Bang bød velkommen til et fremmøde på 18 deltagere og bestyrelsen/suppleanter 1. Valg af dirigent Fra bestyrelsen var der forslag om Verner Snog som dirigent. Blev vedtaget uden modkandidater Verner Snog gennemgik lovligheden om indvarsling til generalforsamlingen. Der var udsendt nyhedsbrev dateret den 25. marts 20L5i forbindelse med Påskeudstillingen og generalforsamling kunne derfor erklæres lovlig indvarslet. Dagsordenen blev gennemgået. Verner overgav derefter ordet til formanden BØrge Bang for aflæggelse af Det Gamle Gasværk 2. Bestyrelsens beretning 2OL4 lndledende bemærkninger Vel kom men ti I genera lforsaml i ng i delvis byggerod. Det ser lidt voldsomt ud, men så slemt er det nu ikke. Men det støver lidt i overetagen. Vi er klar til dette års generalforsamling. Fadøllen er sat på kø, og der er tændt under de sædvanlige PØlser. Beretningen vil som sædvanlig beskæftige sig med året, der gik og samtidig kigge lidt på året, der kommer. Lidt gentagelser, men også lidt nyt. Vi er ivores L4. sæson siden renoveringen sluttede i2002, og året har i modsætning til det foregående år været et fornuftigt indtjenings år på højde med de bedste sæsoner hidtil. Det vender kassereren tilbage til. Daelie drift Udlejningen foregår fortsat i sit eget rolige tempo, hvor der hver mandag er afsat 2 timer til at ekspedere nye lejere. Og det foregår stadig hos Aase Møller på hovedgaden. Og fremvisningerne hver den første mandag i måneden er altid velbesøgte. Administration med udlejninger - lejekontrakter og fakturaer foregår næsten udelukkende via mail, idet næsten alle vores medlemmer er på maillisten. Det letter helt klart den del af administrationen og sparer jo også en hel del porto. Til den daglige drift hører også opgaven med at kontrollere rengøring efter udleje. Her er det igen bestyrelsen og suppleanter, der foretager disse eftersyn. Opgaven er ikke voldsomt tyngende, men nødvendig. Det hænder i ny og næ, at en lejer må en ekstra gang til tegnedrengen for at betale for noget rengqring, man åbenbart ikke syntes være nødvendigt. Men generelt har vi god erfaring. Vi har i året mistet en nøgle under "mystiske" omstændigheder. Det har bekymret os lidt, fordi vijo ikke kan vide, om den er faldet i forkerte hænder og kun venter på at blive brugt eller rettere misbrugt. Vi håber det ikke. Men hændelsen har fået os til at overveje et andet låsesystem - et system, som nemmere kan ændres, når der mistes en nøble.

3 det nuværende system er det ret omfattende og dyrt at skulle lave en omkodning af låse og nøgler. Vierendnu ikke nåettil nogen konklusion på, hvorledesvi løserfremtidens nøglesystem, men detskal gerne ske i løbet af det kommende år. En ny løsning er under alle omstændigheder dyr, men som sagt er den eksisterende løsning både besværlig og også dyr ved ændringer. Sidste år fik vi klippet hul i hegnet i porten. Det er blevet lappet og vi har heldigvis ikke kunnet konstatere nogen anden indtrængen på området. I Økonomi Kassereren fremlæggersenere detfulde regnskab, så her kun et par korte bemærkninger. Vi har netop her pr. 1. april skiftet forsikringsselskab til Alm. Brand. Årsagen var bl.a. en ret dyr ansvarsforsikring for frivillige arbejdende iforeningen. Samtidig har vi kunnet få Jazzværket med ind under forsikringen. Selv om Jazzværket er en selvstændig forening, der blot holder til i huset. Skift af forsikringsselskab og medforsikring af Jazzværket har betydet en pæn præmiebesparelse. Det var oprindeligt tanken, at også teaterforeningen Vester Gasværk skulle med ind under forsikringen, men de har andre og billigere muligheder i teaterregi, så det har vi valgt fra. Vi har nu følgende forsikringer: Brand- og indboforsikring. Erhve rvsa nsva rsfo rsi kri n g, so m fx dæ kke r vores frivi ige a rbejdskraft. Produktansvarsforsikring, som dækker vores besøgende i huset. Vi plejer her på generalforsamlingen at rose vores frivillige for den hjælp de i årets løb bidrager med i huset. Og som I kan se og også nogle af jerføle på egen krop, så er der netop i disse dage gang ide flittige hænder. Det vil der være jævnt hen over året, hvor flere mindre følgeprojekter i ombygningen kræver en hånd. Men allerede nu er der lavet et godt stykke arbejde med rydning af det gamle tag. Et løseligt overslag siger, at der er lagt ca. 175 arbejdstimer indenfor de sidste små 14 dage. Heraf udgørvictor's arbejde med Lanternen selvfølgelig en pæn del. II Vores husleje til Ejendomsforvaltningen er uændret - høj men stabil. Så vores nuværende udlejningspris, som ikke harværet justeret de sidste 5 år, vil næppe blive ændret iden kommende periode. Proiekter Den opmærkning, vi lavede af parkeringspladserne for små 2 år siden har været en succes. Det sædvanlige parkeringskaos, når der er arrangementer med rigtig mange mennesker, har vi faktisk ikke oplevet siden. Opmærkningen er nu ved at være lidt slidt, så den skal nok have en opfriskning senest til næste forår.

4 Viforsøger stadig at fordele de både små og lidt større vedligeholdelsesopgaver over årene, så vi ikke pludselig står med alt for mange opgaver et enkelt år. Og det ser ud til at lykkes. Hen over vinteren har vi arbejdet intenst med forberedelsen af projekt overetage. Det harværet det rent tegningsmæssige, som er lagt i hænderne på Jens Rodevad, og det har været arbejdet med at skaffe penge til projektet lndtil videre har vi modtaget donationer til projektet: Lokale og Anlæg: kr ,- Århus Kommune: kr ,- Sonning fonden: kr ,- Jyllands Postens fond: kr ,- Bygningsbevaringsfonden: kr ,- I alt: kr ,- Dertil kommer, at der nu også er kommet gang i donationer fra private personer og mindre virksomheder. Det beløb, vi har nu, er sammen med en større frivillig indsats næsten tilstrækkeligt til, at vi kan færdiggøre 1. etape i projektet, nemlig nyt tag. Vi undgår dog næppe at bruge noget af vores driftskapital. For at nå det endelige må, skal vi bruge et beløb tilsvarende, og her drejer det sig primært om et toilet, inventar, lys og lyd. Disse penge går vi straks i gang med at skaffe, når 1. fase er gennemført. Og 1. fase står vi midt i. Det gamle tag er fjernet, og her har der været mange hænder i gang allerede. Ny isolering, tagrender, tagpap er på vej.

5 Og lokalet bliver grundigt renset indvendigt. Der bliver opsat glasvæg over trappen mod sal. Disse projekter bliver færdige i løbet af få dage. Vi skal i samme periode selv stå for maling af de nye sternbrædder, ligesom noget af bindingsværket og det Øvrige træværk trænger til en opfriskning. Det skal gøres inden stilladset pilles ned igen, og selv om der som nævnt allerede er erlagt ca.!75 arbejdstimer, så bliver der de kommende dage stadig brug for en hel del hænder. Så hold jer endelig ikke tilbage. generalforsamling den 23. maj 2013 blev der stillet forslag om, at bestyrelsen skal gøre en indsats for at tiltrække nye medlemmer - gerne yngre medlemmer. På Gasværkets Dette arbejde blev startet op med at etablere en initiativgruppe med flere, der havde meldt sig med input debatten - heriblandt også flere unge, som vi dog havde opfordret til at deltage. MØdet resulterede i et notat, hvor der peges på nogle tiltag, der måske kunne skærpe interessen for at trække flere unge til huset. Notatet har endnu ikke udmøntet sig i konkrete tiltag, men det simrer stadig, dog lettere forstyrret af projekt overetage. En af de væsentlige kommentarer omkring hvervning af nye medlemmer er, at det måske ikke er særlig tydeligt, hvad man får for sit medlemskontingent, ud over at kunne leje huset. Netop ombygningen af Gallerisalen håber vi på, vil være et af de tiltag, som giver os nogle muligheder for nye initiativer og for flere og anderledes arrangementer ifremtiden. Årets investeringer Der er ikke foretaget større investeringer i året ud over den almindelige vedligeholdelse, men der er ingen tvivl om, at overetagen også kommer til at trække på noget af vores driftskapital, hvis ikke den rige onkel fra Amerika dukker op. Og vi skal huske på, at Gasværket ikke bare uhæmmet kan bruge løs af driftskapitalen.

6 Det er bestyrelsens kvalificerede skøn, at driftskapitalen ikke må blive meget mindre end kr. Det er simpelt hen en nødvendighed for at drive forretningen Gasværket med fornuft. Og når vi nu taler om investeringer og samtidig lige har efterlyst, hvad det er medlemmerne får for deres kontingent, skal det nævnes, at de arrangementer, som Gasværket selv står for her i huset, ikke alle er overskudsgivende. Udstillingsarrangementerne og Kulturugearrangementet er alle arrangementer, som Gasværket investerer i bl.a. i kraft af kontingentet. Tilsvarende er det ikke muligt for KulturGas at gennemføre deres foredragsaftener uden støtte fra Gasværkets driftsbudget, og dermed medlemskontingentet. Arrangementerne vil ikke kunne hvile i sig selv med indgangsbetaling, og det på trods af, at arrangementerne også modtager pæne offentlige støttebeløb. Og det er netop en af bevæggrundene for, at KulturGas ikke er en selvstændig forening, men understøttes Økonomisk af Gasværket. Ellers ville KulturGas næppe eksistere. Hvad er der så ellers foresået i huset i året? o o o o o o o Vi har stadig de faste lejere, som har deres faste mødeaftener året rundt. Fluebinderne. Seniorsælgerne. Den private danseskole for voksne - populært kaldet Gasværksswingerne - har fortsat gang i lakskoene i vinterperioden. Teaterforeningen Vester Gasværk, havde i regnskabsåret 2 forestillinger, 6n i Kulturugen og 6n i februar. Vester Gasværk er i Kulturugen på vej med en forestilling, som både kulissemæssigt og indsatsmæssigt af de medvirkende "trækker tænder ud". lkke siden Spillemand på en tagryg for år tilbage, er der blevet satset så stort. Jazzværket havde i201,4 sæsonen 10 arrangementer. I sæsonen 2015 bliver det det samme. Jazzværket har de sidste 2 sæsoner været på Kulturstyrelsens og Århus Kommunes liste over støttede jazzklubber. Uden dette sponseret ville klubben ikke kunne eksistere. Set fra Gasværkets side, er det absolut glædeligt, da foreningen er blandt dem, der hvert år trækker mange nye ansigter til huset. Det kan kun Øge fokus. Foredragsklubben KulturGas, som startede i 2009, er fortsat i fuld gang. I 201,4 havde de 5 arrangementer, og i 2015 bliver antallet også 5 arrangementer. Hertil kommer det tilbagevendende arrangement - Sommerstemmer - ved Brabrand sø, som laves i samarbejde med Lips, Litteratur på scenen. Og det arrangement løber af stablen allerede lørdag 13. juni. KulturGas er som allerede nævnt Gasværkets egen forening, og som sådan derfor subsidieret af Gasværket. Og det at lave foredragsvirksomhed er ikke nogen let opgave, selv om der faktisk tilflyder 5

7 arrangementerne pæne tilskud. Men KulturGas er kommet for at blive og også gerne for at vokse. Brabrand Whiskyklub holder stadig gang i destillerierne og også i år bliver der et whisky-madarrangement i Kulturugen. Og så var der de Lokalhistoriske arrangementer - byvandring i kulturugen - lokalhistoriske aftener ijanuar måned. I år var tilløbsstykket igen så stort, at der måtte en tredje aften til. Begge er traditioner, som vi ikke har tænkt os at nedlægge de kommende år. I sidste weekend i november afholdtes julestuen, hvor også næste års kalender præsenteres for første gang. Aase Møller har i mange år været primus motor ijulestuen og har igennem alle årene gjort et stort arbejde for den. Aase har valgt i 2015 ikke igen at ville stå for julestuen, hvilket er forståeligt og accepteret. Men bestyrelsen har besluttet, at der fortsat skal være julestue den sidste weekend i november. Udstillineer Kunstværkets udstilling i påsken 20'l-4var besat af samtlige billedkunstnere fra Victor's, der hermed var rykket ind i Gasværket med deres helt egen udstilling. En flot og velbesøgt udstilling, som også udmærkede sig ved at være den mest sælgende nogensinde. Udstillingen i Kulturugen havde udgangspunkt i forvandling, hvor en række indbudte kunstnere gav deres bud, inspireret af årstidernes skift, en verden vendt på hovedet, forgængelighed, gena nvendelse, ned bryd n ing, opbygn ing, kønsskifte, gea rskifte. a a Udtrykkene var mangfoldige. Den seneste påskeudstilling iaprilvarfyldt med 14 billedkunstnere fra primært Chokoladefabrikken i Højbjerg under temaet "Form og arkitektur". Begge påskeudstillinger var på selve åbningsdagen ledsaget af hyggejazz fra en lokal duo. Alle udstillingerne var som sædvanlig lagt i hænderne på Unn HØje og Anna Sylvester Hvid. Samtidig med Gasværkets udstillinger holder Victor'isterne som sædvanligt åbent hus over egne værker ivictor's lokaler. Undtagelsen var dog som nævnt sidste års påskeudstilling, hvor Victor'isterne var rykket ind i Gasværket. I Victor's arbejdes der i øvrigt hver mandag i flerholdsskift med malerikunsten - et meget flittigt værksted. Kulturusen finder også i år sted i uge 38 fra med åbning med morgenmad på torvet lørdag 12. september. Dog er der tyvstart med Vester Gasværks forestilling allerede fredag aften. Kulturugeprogrammet er under udarbejdelse og vil være klart medio august. Det er som sædvanlig et Iille udvalg bestående af Anna Sylvester, Gunnar Jensen, Ole Zahrtmann, Bodil Rosenmeyer, der sidder og trækker i alle trådene.

8 Afslutnine Det er bestyrelsens stadige må, at huset skal vokse som kulturhus, så vi kikker fortsat på nye tiltag, og svigter samtidig ikke de traditioner, der stadig holder. Vi har de sidste par år håbet på at få renoveret tagetagen. Det lykkedes ikke i regnskabsåret, men mon ikke vi på næste generalforsamling kan sætte kryds ved den opgave, og når overetagen er endelig færdig, vil der også her åbne sig nye muligheder for kulturelle aktiviteter. Som jeg har sagt ved flere generalforsamlinger, så nyder huset gavn af de foreninger, som allerede er her, og som er med til at udbrede kendskabet til huset, og vi forsøeer derfor at værne om disse foreninger, og give dem fornuftige vilkår. Samtidig håber vi, at endnu flere foreninger med tiden kan og vil finde grobund i huset. Der er stadig et stort behov for lokaleleje i området, og regnskabsåret blev et godt år, og 2o15 tegner til at blive et tilsvarende godt år. Bestyrelsen vil hermed gerne takke medlemmerne for et godt år, ikke mindst de mange hænder, der møder op på arbejdsdagene, og Aase, der står for udlejen, ligesom vores revisorer, der udfører et stort og om hyggeligt arbejde med regnskabet. Personligt viljeg gerne takke hele bestyrelsen for endnu et herligt år i samarbejdets og kreativitetens ånd. Og hermed overlades beretningen til generalforsamlingen. Jens Rodevad kommenterede vedr. Kulturgas, som er under Det Gamle Gasværks regi. Der havde nu været KulturGas i 7 år med 35 arrangementer. Sommerstemmer havde eksisteret i 5 år med i alt 3500 besøgende. Der er altid ønske om flere besøgende til alle arrangementer. Jens mener i modsætning til udtalelsen i beretningen, at KulturGas giver overskud. Det er ikke i overensstemmelse med regnskaberne fra DGG. Ellers ikke yderligere kommentarer til bestyrelsens beretning, som blev vedtaget. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab Regnskabet blev gennemgået af Esben Andersen. Afmatningen i 2013 er heldigvis ikke fortsat ind i Huset indtægter var større (tilbage på niveau) og udgifter næsten uændrede, lidt bedre resultat end sidste år. Faellesarrangementer for hjælpere var dyrere. Sidste år blev det lavet af personer fra bestyrelsen. Regnskabet viste et overskud knap kr ,00 Børge oplyste, at der har været flere annonceindtægter ved salg af Brabrandkalenderen end tidligere. Bodil Rosenmeyer fik forklaret omkring periodeafgrænsningsposter, som kan være poster betalt for tidligt eller manglende afregning. Tove nævnte omkring snervdning udgifter i iuledafene selvom der ikke er arrangementer.

9 Esben, vi har kontraktaftale fremfor tilkaldeaftale, som ville være dyrere, hvis tidspunktet er uhensigtsmæssig for Buus og samtidig skal dervære en i bestyrelsen skal sikre dette tilkald. Regnskabet godkendt uden yderligere kommentarer Regnskabet følger herefter i referatet.

10 Årsra pport Ot Det Gamle Gasværk Byleddet 2 C 8220 Brabrand 10

11 Resultatopgørelse Lririndtæ$rr l.tr,nijij] irr Lriclndtæ83et itlt 1i.I1.0 / l,c: 203,071,91 1 /h {r-ri}.o ,00 Orift af by8ninger tnm.nleudgrlt rrl AJrhu (0fnrrual VitnlL' VanJ tl ItFnovati. 3$ f l;)1kt-'rnnt.l Irrr"r 5flfivrlning Icnikrtrg*" 5måinYotlii!r, ervl{c illq! I 0ibtu!5f::rtl1 x'nr Vr:r:h!.:rl.cldclrt.tl SVEningci Drift af bygninger I all ' 1lt'.'r92,!$ :fj ttt l '3Ir $ 08f,.oh.10.08!,06 14.CgS.!3 '9 t'1d"ltl 'i5,i2/.dq -;.s7?,:14 -:!. i : ,28.1:ib.491,5{,?0.(r:t4.71 E llru), 1.q qcq.ij.i.1.251,rr3 -rr 1 1,1 nn lb 6h0,16 5 Lli7,5q.?.0!2"e i 7.413,37.2ro.577,18 Nettoresultåt udleje oe dritt.tf by$in*er -70.1?,r, , lnduc8ter f ra foreninstnltivitetcr }lc{j ifln il0:t ir {tn t iulilrr:ilr,' nrrnn8am'lnl". r!1r11 llf ;lbr;rndk.iltnd*r.n FoteningsaktiYllcter i alt 8.r 550,',JU : ?,! ,19-1.:ill'.Ol -i(lr,d, Æ9 Udgifter til foreninelåktiviteter Åqncntr:r, tryk Jfcr mm Åd''ni'1is1.nii(r(l og (ontor.tr lrkltr Porlo l,1lonl';l r, EJVi rm rællr:tttr,t.r cctcnlel l()r hi l9c'r udt:r11p' ^ndrt Udtift er forenlnssåktivitater I alt -1.2dS.llt) -ll.65s..cl.r.491.:.5 I h5t) ll{i,75 -i c.5i,1,4f, ,48 J48.0t -ll 40I,t,') -??0,0f.).6q?,00 :' 8t)7.9i,t I0,416,1, r,85 N ttorctultat fo.eninetaldivitet r , ,04 Finansielle indt*gter og udblltet Be ilrln':li gitr fir:ntr:r;tlgttrer, gebt"f r ir]m Flnansiellc indtæ8ter og udgifter i'lt?q ,(lt) 1r2,32 579,48 165,00 314,it8 Årelt rcsuhat , ,34 l,'r! G!mlr (;.:{'Jæik,11_c,l. I0l{..tt.0l.?015 Sidc? ilf 4 t1

12 Aktiver BygninBer [:ygnrn;1tr i'ttrrrr: t]t!:rir{'-'t i \,1:nut trl:*!d oti'årnjl cxir '*lcpotlyfln rr{l.r 'Smhllnrnq il 6rn'Jtl-lYgrrlrliPr Bygnin8Er i illt Balance ,' r,t r r/{ii,rrrr -i.6._18.58!,00,l;, l() 1.jo 1C.0C o lflwnlxr i nvr,n tjr llyrn:ra{fr'lltr /riskrivniri; lnvantar i alt li; [7r,,\(l 0,Lal f'. '1].t , so Materi lle.lillæs5aktivcr i alt 409.]0t,7G ,76 'I'ilfodehawnde r :rencaha!rncr lt-'l{' Ptr rldr'.tf rjnn!n rn,i:.ili'l{'t i t'lc llr mr {'ilil nfl L: l}5 Illgodehåvonde i alt 7,75ri,01 I , ll 1r c0{,00 u.961,30? q71,(l! i0.67.1,cr) 13.&r5,9'!)!-ikvid* bcholdninger Xa3:.rr Splr lior<: i{r pår :,i*rij 10 1.).'A') tikvlde beholdnlngcr i alt 0,C'0 d4.!c2,1n 1?? c/7,31 16,5.979, 'i,0r) :1.244,60,t2.8:!.9& ,58 om slninfr aktiver i alt Akllver i alt , ? ,31 :)o: (-,im'{r 5dru,!- lli 0:,0c.; r1.?01 i Sidr? a{ 4 12

13 Påtegning Lcdelsctpåt Enlng Årsrrppotten ornfatttr båtlr for*ningens rfrult;rt, rlttivtr of, pirrrivfr, Jep, anier 6en valgte reen5kåbrpråkris som hensigtsmi*llig. således at årsregnskab*t giec' i:l Iet\'!rende bilk*le af foreningcnr.ltkf iv*r og p 55rvcr r:']mt råsul:ål / li(,rbtand den.r l',hnn Andcncr' ( /, i - Roeisort erklærine llegnsiabei cr revideret o6l fundr:t i ovnrensgicmmel e med lorevlste bilng Bnbrand den \ HenninP. Krabh t i. ForsnlnsoplYsnlns.r Det 6amle Ga!v.*t I co/tshen Andersen Hougåtcilve, i2, L. iv 8ll0 BrubrJn{ Tclef0n CVR-nr Pnrl.lremsted KJlsertlrer,levi!or PenE{:i11tll:ul hl S13q3 tsylcddet Z C,8220 Brabrrnd [lbon aodersc. Henninf, (rubbe. Dyssehsjvel $rabtane Spår Nord Hojbicrg Roienvan?,1 Allå 19, Hritrtert llat Gamle 6asvJ.rk tr1.o,1.20:, r Sidrr i al 4 13

14 Leieindtægt 2200c10? t ,qomo (n0 ^ -,- 2ff)7-08 2C0&$l )m G1r ) Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen har ikke modtaget forslag 5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. Der er budgetteret med samme lejeindtægter som i20t4 og med samme antal420 medlemmer af Det Gamle Gasværk. Forsikringspræmier bliver billigere og så er der afsat beløb et depotrum 4. Kontingent blev fortsat sat til kr. 200,00 pr. husstand Budget lølger her nedenfor L4

15 Budget Budget Regnskab Lejeindtagler LPjeindtæEter LEjeindt*Eteri ålt tfii.mo :.03.o71,91 zo3.07r,sl Dfift af bygninter mm LBjeudgift til Åirhur xommune vårrne vand EI Renor?tion og flå5te(o nta imr 5nerydninE Forsitringer 5måinventar, seruire mm Forbrugggods mm ved Iigeholdelle af by'gni nger trepotrum { ffift af bygnint r i att {I0-30.0{}0-10.0s0-10.0(} mo -10.0{} {)0-10.0(l , ,38-8.O86,06-1O.085,06-14.O88, , ?, ?,r4-3.19?,{1 4.O{7, ?8 Nettoresultet udleje og drift af bygninger -52.OOO -2.O,rZL?7 tndtægtpr fr. f oreni nuåktiyitettr Med lemjkontineent Kulturelle arantementer mm Erabrandka lenderen Foreningsåliivheter i ålt 84.OO0-15.Ot) ,HI -16.jt43, ,90 71,9r.9,19 Udgift er til fo reningsåktivit*ter annonc r. trytråger rnm adm inistråtion og kontorartikler Porto Blomster, gare mm FælleJarrang mefter for hiælpere Åndre udgifter UdEifter forenine!ållivheter i alt -1.0t)0-10.oo !.m0-10.ooo ,0O 4.E58, , ,0O ,75-1O.554,{ -36,918,t18 Nettoresuhat foreningsaktiyit ter 15.0mJ1 Finåffii lle indtægler og udgift*r EenteindtæEt r RenteudEifter. gebvrer mm rinrnsi lle indtægter og udgifter'i ah 10,o 29?,32-165"00 132F2 Årets rmltet -15.fiX) 14,811,66 Det carnle Gairærl o1-(} _O Side 1 af r 15

16 Esben Andersen gennmgik regnskab for nyt Kulturrem i overetagen HåndværkerudgifteE 1. etape Eget arbejde Stilladsentreprisen: Ntars Stilladser Vilry J Tømrerentreprisen: ON Byg Bmbrand År'S 147 Tagpapentreprisen- Phonix Tag Aarhus A/S 12'1.960,- kr. Blikkenslagerentreprisen: Frede Andersen Rengønngsentreprisen \ /S & BIik Recover Ntrdic, Randers 1. etape i atl Fonde Jyllands-Postens Fond Lokale og Anlaegsfonden Sonning-fonden Aarhus Komrnune, Teknik og Miljø Bygnin gsbevaringsfonden af 1975 Fondsnridler i alt 5. Valg ,- kr. 30,000, kr.072,- Kt. kr kr Rt 3G1.1 I7.- kr. 3&l kr kr. Bevilget ? til bestyrelse inkl. suppleanter til bestyrelsen er Anna Sylvester-Hvid, lnge Færch og Gunnar Jensen. Alle modtager genvalg. Anna Sylvester-Hvid, lnge Færch og Gunnar Jensen blev alle genvalgt. Dan Phaff stillede også op til bestyrelsesvalg og bliv ligeledes valgt. På valg som suppleanter er Tove Pallesen og Erik Barslev. Begge modtager genvalg Tove Pallesen og Erik Barslev blev genvalgt. På valg 7.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant På valg som revisor er Henning Krabbe. Henning modtager genvalg Henning Krabbe blev genvalgt På valg som revisorsuppleant er Erik Kristensen. Erik modtager genvalg Erik Kristensen blev genvalgt 8. Eventuelt Brabrand Fællesråd nævnte borgermøde 27. maj i Engdalskolens aula omkring Tulipgrunden. Der blev også annonceret for GrundlovsmØde 5. juni ved Ro Stadion, samt Sommerstemmer lørdag den 13. juni på Stadepladsen Verner kunne efter erklære generalforsamlingen som afsluttet og overgav ordet til Børge Bang. for som sædvanlig god generalforsamling og inviterede herefter til rundgang i projekt overetage samt de varme pølser og en fadøi. BØrge takkede 16

17 Underskriftdirigent deni7 /6-2$J.5,,'-:?-Z=::Æ- :2-U :?-' Verner snog d'1 77

PROJEKT- BESKRIVELSE. Målgruppe Målgruppen for dette projekt er kreative personer og foreninger i lokalområdet.

PROJEKT- BESKRIVELSE. Målgruppe Målgruppen for dette projekt er kreative personer og foreninger i lokalområdet. 1 / nyt kulturrum til gasværket PROJEKT- BESKRIVELSE Visionen Kulturen skal være der hvor beboerne er. Gasværket er i dag rammen om en lang række forening og initiativer, der medvirker til at styrke den

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 14. marts 2010 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Det er jo en særlig begivenhed i dag, idet vi fejrer 10 års jubilæum

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 14. april 2013 Referat af ordinær generalforsamling Søndag, den 14. april 2013 kl. 10.00 på Rønnes Hotel, Laksevej 8, Slettestrand Dagsorden ifølge vedtægterne: 1 Valg af dirigent 2 Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning Referat af ordinær generalforsamling i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 2l4t kl. 2O.OO i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 32 P-plads ejere, med et samlet fordelingstat

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere