2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag"

Transkript

1 ;1 ii Dagsorden og referat fra generalforsamlingen Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen har ikke modtaget forslag 5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret medlemskontingent på kr Valg til bestyrelse inkl. suppleanter På valg til bestyrelsen er Anna Sylvester-Hvid, lnge Færch og Gunnar Jensen. Alle modtager genvalg På valg som suppleanter er Tove Pallesen og Erik Barslev. Begge modtager genvalg 7.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant På valg som revisor er Henning Krabbe. Henning modtager genvalg På valg som revisorsuppleant er Erik Kristensen. Erik modtager genvalg 8. Eventuelt

2 Referat fra Det Gamle Gasværk generalforsamlingen den 26. maj 2015 kl. 19:00 BØrge Bang bød velkommen til et fremmøde på 18 deltagere og bestyrelsen/suppleanter 1. Valg af dirigent Fra bestyrelsen var der forslag om Verner Snog som dirigent. Blev vedtaget uden modkandidater Verner Snog gennemgik lovligheden om indvarsling til generalforsamlingen. Der var udsendt nyhedsbrev dateret den 25. marts 20L5i forbindelse med Påskeudstillingen og generalforsamling kunne derfor erklæres lovlig indvarslet. Dagsordenen blev gennemgået. Verner overgav derefter ordet til formanden BØrge Bang for aflæggelse af Det Gamle Gasværk 2. Bestyrelsens beretning 2OL4 lndledende bemærkninger Vel kom men ti I genera lforsaml i ng i delvis byggerod. Det ser lidt voldsomt ud, men så slemt er det nu ikke. Men det støver lidt i overetagen. Vi er klar til dette års generalforsamling. Fadøllen er sat på kø, og der er tændt under de sædvanlige PØlser. Beretningen vil som sædvanlig beskæftige sig med året, der gik og samtidig kigge lidt på året, der kommer. Lidt gentagelser, men også lidt nyt. Vi er ivores L4. sæson siden renoveringen sluttede i2002, og året har i modsætning til det foregående år været et fornuftigt indtjenings år på højde med de bedste sæsoner hidtil. Det vender kassereren tilbage til. Daelie drift Udlejningen foregår fortsat i sit eget rolige tempo, hvor der hver mandag er afsat 2 timer til at ekspedere nye lejere. Og det foregår stadig hos Aase Møller på hovedgaden. Og fremvisningerne hver den første mandag i måneden er altid velbesøgte. Administration med udlejninger - lejekontrakter og fakturaer foregår næsten udelukkende via mail, idet næsten alle vores medlemmer er på maillisten. Det letter helt klart den del af administrationen og sparer jo også en hel del porto. Til den daglige drift hører også opgaven med at kontrollere rengøring efter udleje. Her er det igen bestyrelsen og suppleanter, der foretager disse eftersyn. Opgaven er ikke voldsomt tyngende, men nødvendig. Det hænder i ny og næ, at en lejer må en ekstra gang til tegnedrengen for at betale for noget rengqring, man åbenbart ikke syntes være nødvendigt. Men generelt har vi god erfaring. Vi har i året mistet en nøgle under "mystiske" omstændigheder. Det har bekymret os lidt, fordi vijo ikke kan vide, om den er faldet i forkerte hænder og kun venter på at blive brugt eller rettere misbrugt. Vi håber det ikke. Men hændelsen har fået os til at overveje et andet låsesystem - et system, som nemmere kan ændres, når der mistes en nøble.

3 det nuværende system er det ret omfattende og dyrt at skulle lave en omkodning af låse og nøgler. Vierendnu ikke nåettil nogen konklusion på, hvorledesvi løserfremtidens nøglesystem, men detskal gerne ske i løbet af det kommende år. En ny løsning er under alle omstændigheder dyr, men som sagt er den eksisterende løsning både besværlig og også dyr ved ændringer. Sidste år fik vi klippet hul i hegnet i porten. Det er blevet lappet og vi har heldigvis ikke kunnet konstatere nogen anden indtrængen på området. I Økonomi Kassereren fremlæggersenere detfulde regnskab, så her kun et par korte bemærkninger. Vi har netop her pr. 1. april skiftet forsikringsselskab til Alm. Brand. Årsagen var bl.a. en ret dyr ansvarsforsikring for frivillige arbejdende iforeningen. Samtidig har vi kunnet få Jazzværket med ind under forsikringen. Selv om Jazzværket er en selvstændig forening, der blot holder til i huset. Skift af forsikringsselskab og medforsikring af Jazzværket har betydet en pæn præmiebesparelse. Det var oprindeligt tanken, at også teaterforeningen Vester Gasværk skulle med ind under forsikringen, men de har andre og billigere muligheder i teaterregi, så det har vi valgt fra. Vi har nu følgende forsikringer: Brand- og indboforsikring. Erhve rvsa nsva rsfo rsi kri n g, so m fx dæ kke r vores frivi ige a rbejdskraft. Produktansvarsforsikring, som dækker vores besøgende i huset. Vi plejer her på generalforsamlingen at rose vores frivillige for den hjælp de i årets løb bidrager med i huset. Og som I kan se og også nogle af jerføle på egen krop, så er der netop i disse dage gang ide flittige hænder. Det vil der være jævnt hen over året, hvor flere mindre følgeprojekter i ombygningen kræver en hånd. Men allerede nu er der lavet et godt stykke arbejde med rydning af det gamle tag. Et løseligt overslag siger, at der er lagt ca. 175 arbejdstimer indenfor de sidste små 14 dage. Heraf udgørvictor's arbejde med Lanternen selvfølgelig en pæn del. II Vores husleje til Ejendomsforvaltningen er uændret - høj men stabil. Så vores nuværende udlejningspris, som ikke harværet justeret de sidste 5 år, vil næppe blive ændret iden kommende periode. Proiekter Den opmærkning, vi lavede af parkeringspladserne for små 2 år siden har været en succes. Det sædvanlige parkeringskaos, når der er arrangementer med rigtig mange mennesker, har vi faktisk ikke oplevet siden. Opmærkningen er nu ved at være lidt slidt, så den skal nok have en opfriskning senest til næste forår.

4 Viforsøger stadig at fordele de både små og lidt større vedligeholdelsesopgaver over årene, så vi ikke pludselig står med alt for mange opgaver et enkelt år. Og det ser ud til at lykkes. Hen over vinteren har vi arbejdet intenst med forberedelsen af projekt overetage. Det harværet det rent tegningsmæssige, som er lagt i hænderne på Jens Rodevad, og det har været arbejdet med at skaffe penge til projektet lndtil videre har vi modtaget donationer til projektet: Lokale og Anlæg: kr ,- Århus Kommune: kr ,- Sonning fonden: kr ,- Jyllands Postens fond: kr ,- Bygningsbevaringsfonden: kr ,- I alt: kr ,- Dertil kommer, at der nu også er kommet gang i donationer fra private personer og mindre virksomheder. Det beløb, vi har nu, er sammen med en større frivillig indsats næsten tilstrækkeligt til, at vi kan færdiggøre 1. etape i projektet, nemlig nyt tag. Vi undgår dog næppe at bruge noget af vores driftskapital. For at nå det endelige må, skal vi bruge et beløb tilsvarende, og her drejer det sig primært om et toilet, inventar, lys og lyd. Disse penge går vi straks i gang med at skaffe, når 1. fase er gennemført. Og 1. fase står vi midt i. Det gamle tag er fjernet, og her har der været mange hænder i gang allerede. Ny isolering, tagrender, tagpap er på vej.

5 Og lokalet bliver grundigt renset indvendigt. Der bliver opsat glasvæg over trappen mod sal. Disse projekter bliver færdige i løbet af få dage. Vi skal i samme periode selv stå for maling af de nye sternbrædder, ligesom noget af bindingsværket og det Øvrige træværk trænger til en opfriskning. Det skal gøres inden stilladset pilles ned igen, og selv om der som nævnt allerede er erlagt ca.!75 arbejdstimer, så bliver der de kommende dage stadig brug for en hel del hænder. Så hold jer endelig ikke tilbage. generalforsamling den 23. maj 2013 blev der stillet forslag om, at bestyrelsen skal gøre en indsats for at tiltrække nye medlemmer - gerne yngre medlemmer. På Gasværkets Dette arbejde blev startet op med at etablere en initiativgruppe med flere, der havde meldt sig med input debatten - heriblandt også flere unge, som vi dog havde opfordret til at deltage. MØdet resulterede i et notat, hvor der peges på nogle tiltag, der måske kunne skærpe interessen for at trække flere unge til huset. Notatet har endnu ikke udmøntet sig i konkrete tiltag, men det simrer stadig, dog lettere forstyrret af projekt overetage. En af de væsentlige kommentarer omkring hvervning af nye medlemmer er, at det måske ikke er særlig tydeligt, hvad man får for sit medlemskontingent, ud over at kunne leje huset. Netop ombygningen af Gallerisalen håber vi på, vil være et af de tiltag, som giver os nogle muligheder for nye initiativer og for flere og anderledes arrangementer ifremtiden. Årets investeringer Der er ikke foretaget større investeringer i året ud over den almindelige vedligeholdelse, men der er ingen tvivl om, at overetagen også kommer til at trække på noget af vores driftskapital, hvis ikke den rige onkel fra Amerika dukker op. Og vi skal huske på, at Gasværket ikke bare uhæmmet kan bruge løs af driftskapitalen.

6 Det er bestyrelsens kvalificerede skøn, at driftskapitalen ikke må blive meget mindre end kr. Det er simpelt hen en nødvendighed for at drive forretningen Gasværket med fornuft. Og når vi nu taler om investeringer og samtidig lige har efterlyst, hvad det er medlemmerne får for deres kontingent, skal det nævnes, at de arrangementer, som Gasværket selv står for her i huset, ikke alle er overskudsgivende. Udstillingsarrangementerne og Kulturugearrangementet er alle arrangementer, som Gasværket investerer i bl.a. i kraft af kontingentet. Tilsvarende er det ikke muligt for KulturGas at gennemføre deres foredragsaftener uden støtte fra Gasværkets driftsbudget, og dermed medlemskontingentet. Arrangementerne vil ikke kunne hvile i sig selv med indgangsbetaling, og det på trods af, at arrangementerne også modtager pæne offentlige støttebeløb. Og det er netop en af bevæggrundene for, at KulturGas ikke er en selvstændig forening, men understøttes Økonomisk af Gasværket. Ellers ville KulturGas næppe eksistere. Hvad er der så ellers foresået i huset i året? o o o o o o o Vi har stadig de faste lejere, som har deres faste mødeaftener året rundt. Fluebinderne. Seniorsælgerne. Den private danseskole for voksne - populært kaldet Gasværksswingerne - har fortsat gang i lakskoene i vinterperioden. Teaterforeningen Vester Gasværk, havde i regnskabsåret 2 forestillinger, 6n i Kulturugen og 6n i februar. Vester Gasværk er i Kulturugen på vej med en forestilling, som både kulissemæssigt og indsatsmæssigt af de medvirkende "trækker tænder ud". lkke siden Spillemand på en tagryg for år tilbage, er der blevet satset så stort. Jazzværket havde i201,4 sæsonen 10 arrangementer. I sæsonen 2015 bliver det det samme. Jazzværket har de sidste 2 sæsoner været på Kulturstyrelsens og Århus Kommunes liste over støttede jazzklubber. Uden dette sponseret ville klubben ikke kunne eksistere. Set fra Gasværkets side, er det absolut glædeligt, da foreningen er blandt dem, der hvert år trækker mange nye ansigter til huset. Det kan kun Øge fokus. Foredragsklubben KulturGas, som startede i 2009, er fortsat i fuld gang. I 201,4 havde de 5 arrangementer, og i 2015 bliver antallet også 5 arrangementer. Hertil kommer det tilbagevendende arrangement - Sommerstemmer - ved Brabrand sø, som laves i samarbejde med Lips, Litteratur på scenen. Og det arrangement løber af stablen allerede lørdag 13. juni. KulturGas er som allerede nævnt Gasværkets egen forening, og som sådan derfor subsidieret af Gasværket. Og det at lave foredragsvirksomhed er ikke nogen let opgave, selv om der faktisk tilflyder 5

7 arrangementerne pæne tilskud. Men KulturGas er kommet for at blive og også gerne for at vokse. Brabrand Whiskyklub holder stadig gang i destillerierne og også i år bliver der et whisky-madarrangement i Kulturugen. Og så var der de Lokalhistoriske arrangementer - byvandring i kulturugen - lokalhistoriske aftener ijanuar måned. I år var tilløbsstykket igen så stort, at der måtte en tredje aften til. Begge er traditioner, som vi ikke har tænkt os at nedlægge de kommende år. I sidste weekend i november afholdtes julestuen, hvor også næste års kalender præsenteres for første gang. Aase Møller har i mange år været primus motor ijulestuen og har igennem alle årene gjort et stort arbejde for den. Aase har valgt i 2015 ikke igen at ville stå for julestuen, hvilket er forståeligt og accepteret. Men bestyrelsen har besluttet, at der fortsat skal være julestue den sidste weekend i november. Udstillineer Kunstværkets udstilling i påsken 20'l-4var besat af samtlige billedkunstnere fra Victor's, der hermed var rykket ind i Gasværket med deres helt egen udstilling. En flot og velbesøgt udstilling, som også udmærkede sig ved at være den mest sælgende nogensinde. Udstillingen i Kulturugen havde udgangspunkt i forvandling, hvor en række indbudte kunstnere gav deres bud, inspireret af årstidernes skift, en verden vendt på hovedet, forgængelighed, gena nvendelse, ned bryd n ing, opbygn ing, kønsskifte, gea rskifte. a a Udtrykkene var mangfoldige. Den seneste påskeudstilling iaprilvarfyldt med 14 billedkunstnere fra primært Chokoladefabrikken i Højbjerg under temaet "Form og arkitektur". Begge påskeudstillinger var på selve åbningsdagen ledsaget af hyggejazz fra en lokal duo. Alle udstillingerne var som sædvanlig lagt i hænderne på Unn HØje og Anna Sylvester Hvid. Samtidig med Gasværkets udstillinger holder Victor'isterne som sædvanligt åbent hus over egne værker ivictor's lokaler. Undtagelsen var dog som nævnt sidste års påskeudstilling, hvor Victor'isterne var rykket ind i Gasværket. I Victor's arbejdes der i øvrigt hver mandag i flerholdsskift med malerikunsten - et meget flittigt værksted. Kulturusen finder også i år sted i uge 38 fra med åbning med morgenmad på torvet lørdag 12. september. Dog er der tyvstart med Vester Gasværks forestilling allerede fredag aften. Kulturugeprogrammet er under udarbejdelse og vil være klart medio august. Det er som sædvanlig et Iille udvalg bestående af Anna Sylvester, Gunnar Jensen, Ole Zahrtmann, Bodil Rosenmeyer, der sidder og trækker i alle trådene.

8 Afslutnine Det er bestyrelsens stadige må, at huset skal vokse som kulturhus, så vi kikker fortsat på nye tiltag, og svigter samtidig ikke de traditioner, der stadig holder. Vi har de sidste par år håbet på at få renoveret tagetagen. Det lykkedes ikke i regnskabsåret, men mon ikke vi på næste generalforsamling kan sætte kryds ved den opgave, og når overetagen er endelig færdig, vil der også her åbne sig nye muligheder for kulturelle aktiviteter. Som jeg har sagt ved flere generalforsamlinger, så nyder huset gavn af de foreninger, som allerede er her, og som er med til at udbrede kendskabet til huset, og vi forsøeer derfor at værne om disse foreninger, og give dem fornuftige vilkår. Samtidig håber vi, at endnu flere foreninger med tiden kan og vil finde grobund i huset. Der er stadig et stort behov for lokaleleje i området, og regnskabsåret blev et godt år, og 2o15 tegner til at blive et tilsvarende godt år. Bestyrelsen vil hermed gerne takke medlemmerne for et godt år, ikke mindst de mange hænder, der møder op på arbejdsdagene, og Aase, der står for udlejen, ligesom vores revisorer, der udfører et stort og om hyggeligt arbejde med regnskabet. Personligt viljeg gerne takke hele bestyrelsen for endnu et herligt år i samarbejdets og kreativitetens ånd. Og hermed overlades beretningen til generalforsamlingen. Jens Rodevad kommenterede vedr. Kulturgas, som er under Det Gamle Gasværks regi. Der havde nu været KulturGas i 7 år med 35 arrangementer. Sommerstemmer havde eksisteret i 5 år med i alt 3500 besøgende. Der er altid ønske om flere besøgende til alle arrangementer. Jens mener i modsætning til udtalelsen i beretningen, at KulturGas giver overskud. Det er ikke i overensstemmelse med regnskaberne fra DGG. Ellers ikke yderligere kommentarer til bestyrelsens beretning, som blev vedtaget. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab Regnskabet blev gennemgået af Esben Andersen. Afmatningen i 2013 er heldigvis ikke fortsat ind i Huset indtægter var større (tilbage på niveau) og udgifter næsten uændrede, lidt bedre resultat end sidste år. Faellesarrangementer for hjælpere var dyrere. Sidste år blev det lavet af personer fra bestyrelsen. Regnskabet viste et overskud knap kr ,00 Børge oplyste, at der har været flere annonceindtægter ved salg af Brabrandkalenderen end tidligere. Bodil Rosenmeyer fik forklaret omkring periodeafgrænsningsposter, som kan være poster betalt for tidligt eller manglende afregning. Tove nævnte omkring snervdning udgifter i iuledafene selvom der ikke er arrangementer.

9 Esben, vi har kontraktaftale fremfor tilkaldeaftale, som ville være dyrere, hvis tidspunktet er uhensigtsmæssig for Buus og samtidig skal dervære en i bestyrelsen skal sikre dette tilkald. Regnskabet godkendt uden yderligere kommentarer Regnskabet følger herefter i referatet.

10 Årsra pport Ot Det Gamle Gasværk Byleddet 2 C 8220 Brabrand 10

11 Resultatopgørelse Lririndtæ$rr l.tr,nijij] irr Lriclndtæ83et itlt 1i.I1.0 / l,c: 203,071,91 1 /h {r-ri}.o ,00 Orift af by8ninger tnm.nleudgrlt rrl AJrhu (0fnrrual VitnlL' VanJ tl ItFnovati. 3$ f l;)1kt-'rnnt.l Irrr"r 5flfivrlning Icnikrtrg*" 5måinYotlii!r, ervl{c illq! I 0ibtu!5f::rtl1 x'nr Vr:r:h!.:rl.cldclrt.tl SVEningci Drift af bygninger I all ' 1lt'.'r92,!$ :fj ttt l '3Ir $ 08f,.oh.10.08!,06 14.CgS.!3 '9 t'1d"ltl 'i5,i2/.dq -;.s7?,:14 -:!. i : ,28.1:ib.491,5{,?0.(r:t4.71 E llru), 1.q qcq.ij.i.1.251,rr3 -rr 1 1,1 nn lb 6h0,16 5 Lli7,5q.?.0!2"e i 7.413,37.2ro.577,18 Nettoresultåt udleje oe dritt.tf by$in*er -70.1?,r, , lnduc8ter f ra foreninstnltivitetcr }lc{j ifln il0:t ir {tn t iulilrr:ilr,' nrrnn8am'lnl". r!1r11 llf ;lbr;rndk.iltnd*r.n FoteningsaktiYllcter i alt 8.r 550,',JU : ?,! ,19-1.:ill'.Ol -i(lr,d, Æ9 Udgifter til foreninelåktiviteter Åqncntr:r, tryk Jfcr mm Åd''ni'1is1.nii(r(l og (ontor.tr lrkltr Porlo l,1lonl';l r, EJVi rm rællr:tttr,t.r cctcnlel l()r hi l9c'r udt:r11p' ^ndrt Udtift er forenlnssåktivitater I alt -1.2dS.llt) -ll.65s..cl.r.491.:.5 I h5t) ll{i,75 -i c.5i,1,4f, ,48 J48.0t -ll 40I,t,') -??0,0f.).6q?,00 :' 8t)7.9i,t I0,416,1, r,85 N ttorctultat fo.eninetaldivitet r , ,04 Finansielle indt*gter og udblltet Be ilrln':li gitr fir:ntr:r;tlgttrer, gebt"f r ir]m Flnansiellc indtæ8ter og udgifter i'lt?q ,(lt) 1r2,32 579,48 165,00 314,it8 Årelt rcsuhat , ,34 l,'r! G!mlr (;.:{'Jæik,11_c,l. I0l{..tt.0l.?015 Sidc? ilf 4 t1

12 Aktiver BygninBer [:ygnrn;1tr i'ttrrrr: t]t!:rir{'-'t i \,1:nut trl:*!d oti'årnjl cxir '*lcpotlyfln rr{l.r 'Smhllnrnq il 6rn'Jtl-lYgrrlrliPr Bygnin8Er i illt Balance ,' r,t r r/{ii,rrrr -i.6._18.58!,00,l;, l() 1.jo 1C.0C o lflwnlxr i nvr,n tjr llyrn:ra{fr'lltr /riskrivniri; lnvantar i alt li; [7r,,\(l 0,Lal f'. '1].t , so Materi lle.lillæs5aktivcr i alt 409.]0t,7G ,76 'I'ilfodehawnde r :rencaha!rncr lt-'l{' Ptr rldr'.tf rjnn!n rn,i:.ili'l{'t i t'lc llr mr {'ilil nfl L: l}5 Illgodehåvonde i alt 7,75ri,01 I , ll 1r c0{,00 u.961,30? q71,(l! i0.67.1,cr) 13.&r5,9'!)!-ikvid* bcholdninger Xa3:.rr Splr lior<: i{r pår :,i*rij 10 1.).'A') tikvlde beholdnlngcr i alt 0,C'0 d4.!c2,1n 1?? c/7,31 16,5.979, 'i,0r) :1.244,60,t2.8:!.9& ,58 om slninfr aktiver i alt Akllver i alt , ? ,31 :)o: (-,im'{r 5dru,!- lli 0:,0c.; r1.?01 i Sidr? a{ 4 12

13 Påtegning Lcdelsctpåt Enlng Årsrrppotten ornfatttr båtlr for*ningens rfrult;rt, rlttivtr of, pirrrivfr, Jep, anier 6en valgte reen5kåbrpråkris som hensigtsmi*llig. således at årsregnskab*t giec' i:l Iet\'!rende bilk*le af foreningcnr.ltkf iv*r og p 55rvcr r:']mt råsul:ål / li(,rbtand den.r l',hnn Andcncr' ( /, i - Roeisort erklærine llegnsiabei cr revideret o6l fundr:t i ovnrensgicmmel e med lorevlste bilng Bnbrand den \ HenninP. Krabh t i. ForsnlnsoplYsnlns.r Det 6amle Ga!v.*t I co/tshen Andersen Hougåtcilve, i2, L. iv 8ll0 BrubrJn{ Tclef0n CVR-nr Pnrl.lremsted KJlsertlrer,levi!or PenE{:i11tll:ul hl S13q3 tsylcddet Z C,8220 Brabrrnd [lbon aodersc. Henninf, (rubbe. Dyssehsjvel $rabtane Spår Nord Hojbicrg Roienvan?,1 Allå 19, Hritrtert llat Gamle 6asvJ.rk tr1.o,1.20:, r Sidrr i al 4 13

14 Leieindtægt 2200c10? t ,qomo (n0 ^ -,- 2ff)7-08 2C0&$l )m G1r ) Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen har ikke modtaget forslag 5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. Der er budgetteret med samme lejeindtægter som i20t4 og med samme antal420 medlemmer af Det Gamle Gasværk. Forsikringspræmier bliver billigere og så er der afsat beløb et depotrum 4. Kontingent blev fortsat sat til kr. 200,00 pr. husstand Budget lølger her nedenfor L4

15 Budget Budget Regnskab Lejeindtagler LPjeindtæEter LEjeindt*Eteri ålt tfii.mo :.03.o71,91 zo3.07r,sl Dfift af bygninter mm LBjeudgift til Åirhur xommune vårrne vand EI Renor?tion og flå5te(o nta imr 5nerydninE Forsitringer 5måinventar, seruire mm Forbrugggods mm ved Iigeholdelle af by'gni nger trepotrum { ffift af bygnint r i att {I0-30.0{}0-10.0s0-10.0(} mo -10.0{} {)0-10.0(l , ,38-8.O86,06-1O.085,06-14.O88, , ?, ?,r4-3.19?,{1 4.O{7, ?8 Nettoresultet udleje og drift af bygninger -52.OOO -2.O,rZL?7 tndtægtpr fr. f oreni nuåktiyitettr Med lemjkontineent Kulturelle arantementer mm Erabrandka lenderen Foreningsåliivheter i ålt 84.OO0-15.Ot) ,HI -16.jt43, ,90 71,9r.9,19 Udgift er til fo reningsåktivit*ter annonc r. trytråger rnm adm inistråtion og kontorartikler Porto Blomster, gare mm FælleJarrang mefter for hiælpere Åndre udgifter UdEifter forenine!ållivheter i alt -1.0t)0-10.oo !.m0-10.ooo ,0O 4.E58, , ,0O ,75-1O.554,{ -36,918,t18 Nettoresuhat foreningsaktiyit ter 15.0mJ1 Finåffii lle indtægler og udgift*r EenteindtæEt r RenteudEifter. gebvrer mm rinrnsi lle indtægter og udgifter'i ah 10,o 29?,32-165"00 132F2 Årets rmltet -15.fiX) 14,811,66 Det carnle Gairærl o1-(} _O Side 1 af r 15

16 Esben Andersen gennmgik regnskab for nyt Kulturrem i overetagen HåndværkerudgifteE 1. etape Eget arbejde Stilladsentreprisen: Ntars Stilladser Vilry J Tømrerentreprisen: ON Byg Bmbrand År'S 147 Tagpapentreprisen- Phonix Tag Aarhus A/S 12'1.960,- kr. Blikkenslagerentreprisen: Frede Andersen Rengønngsentreprisen \ /S & BIik Recover Ntrdic, Randers 1. etape i atl Fonde Jyllands-Postens Fond Lokale og Anlaegsfonden Sonning-fonden Aarhus Komrnune, Teknik og Miljø Bygnin gsbevaringsfonden af 1975 Fondsnridler i alt 5. Valg ,- kr. 30,000, kr.072,- Kt. kr kr Rt 3G1.1 I7.- kr. 3&l kr kr. Bevilget ? til bestyrelse inkl. suppleanter til bestyrelsen er Anna Sylvester-Hvid, lnge Færch og Gunnar Jensen. Alle modtager genvalg. Anna Sylvester-Hvid, lnge Færch og Gunnar Jensen blev alle genvalgt. Dan Phaff stillede også op til bestyrelsesvalg og bliv ligeledes valgt. På valg som suppleanter er Tove Pallesen og Erik Barslev. Begge modtager genvalg Tove Pallesen og Erik Barslev blev genvalgt. På valg 7.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant På valg som revisor er Henning Krabbe. Henning modtager genvalg Henning Krabbe blev genvalgt På valg som revisorsuppleant er Erik Kristensen. Erik modtager genvalg Erik Kristensen blev genvalgt 8. Eventuelt Brabrand Fællesråd nævnte borgermøde 27. maj i Engdalskolens aula omkring Tulipgrunden. Der blev også annonceret for GrundlovsmØde 5. juni ved Ro Stadion, samt Sommerstemmer lørdag den 13. juni på Stadepladsen Verner kunne efter erklære generalforsamlingen som afsluttet og overgav ordet til Børge Bang. for som sædvanlig god generalforsamling og inviterede herefter til rundgang i projekt overetage samt de varme pølser og en fadøi. BØrge takkede 16

17 Underskriftdirigent deni7 /6-2$J.5,,'-:?-Z=::Æ- :2-U :?-' Verner snog d'1 77

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere