Deloitte. Mission Afrika. Årsrapp ort CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deloitte. Mission Afrika. Årsrapp ort 2012. CVR-nr. 4413 28 18"

Transkript

1 Deloitte. Mission Afrika CVR-nr Årsrapp ort 212

2 Foreningsoplysninger

3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og generalsekretæren har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar decemb er 212 for Mission Afrika.,4rsrapporten afl ægges i overensstemmelse med årsre gnskab sloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 212 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december212. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til repræ sentantskabets godkendelse. Højbjerg, den 3. maj 213 Generalsekretær Kristian R. Skovmose u/l'--- \- Henni Poîl Erik Knudsen

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til repræsentantskabet i Mission Afrika Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Mission Afrika for regnskabsåret l. januar december 212, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Ärsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen afet årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne sþldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere L,rav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad afsikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse afrevisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger aflrænger af reviso s vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinfonnation i årsregnskabet, uanset om denne sþldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens inteme kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 272 samt afresultatet afforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 212 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision afårsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overenssteámelse med årsregnskabet. Aarhus, den 3. maj 213 statsautoriseret revisor Torben Rohde Pedersen

5 Ledelsesberetning Mission Afrika blev i 212 genforenet med Mission Afrika Genbrug. Efter 5 års adskillelse blev det klart, at de økonomiske og organisatoriske fordele i én fælles forening er væsentlige og overstiger gevinsterne ved at have to foreninger med hvert sit delformåi. Mission Afrika har således i212 haft en betydelig genbrugsomsætning og modtaget gaver fra private, grupper, fonde m.fl. gennem bl.a. kontante bidrag, fastgiveraftaler og gavebreve. Alle tilkommer en stor tak for deres store engagement igennem medleven og støtte til Mission Afükas bidrag til Guds verdensomspændende mission. Bidragene er anvendt til støtte af Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun, Kristi Lutherske Kirke i Nigeria, Det Anglikanske Stift i Bo - Sierra Leone, Den Evangelisk Lutherske Kirke i Den Centralafükanske Republik, Luthersk Brødremission i Mali, SAT-7, City Ministries - Nigeria, Program for Kristen-Muslimske Relationer i Afrika (PROCMURA) og Fælles Kristen Mission i Vestafrika (JCMWA) til at opfulde Mission Afükas forpligtelser på arbejde i Danmark og endelig til at drive organisationen Mission Afrika. Af nedenstående tabel fremgår størrelsen af støtten for 212 til de enkelte partnerkirker. r.r9.s57 Partnerkirke lkr.) Kristi Lutherske Kirke i Niseria Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun t.4ss.978 Det Anelikanske Stift i Bo - Sierra Leone PROCMURA 94.6s4 Luthersk Brødremission i Mali 841.s 19 Den Evangelisk Lutherske Kirke i Den Centralafrikanske Republik City Ministries - Nigeria (Gadebørnsproiekt) SAT JCMWA 75. Hensat til nødhiælo i ss3 Parlnerteam t TOTAL 11.9t7.996 Udover ovenstående støtte til vore partnerkirker er der i 212 fra Dansk Missions Råds Udviklingsafdeling brugt kr. til et HIV/AIDS-projekt, der er ejet af Mission Afrika sammen med Det Anglikanske Stift i Bo - Sierra Leone. Den samlede projektbevilling er pâ kr. gældende for perioden Den totale omsætning blev på I3 kr., hvoraf Mission Afrikas andel af genbrugsbutikkernes omsætning udgjorde kr. Det er første år, at genbrugsbutikkernes omsætning samlet er revideret. Genbrugsbutikkernes samlede omsætning var på kr. medregnet den andel, der tilhører samarbejdsorganisationerne. Det direkte overskud f a butikkerne blev pâ II kr. Fratrukket omkostninger til sekretariat og koordinering i genbrugsarbejdet var overskuddet på kr. Overskuddet fra genbrug er igen i år flot og særdeles tilfredsstillende.

6 Ledelsesberetning Gaveindtægterne blev samlet pä kr. Det er en stigning på 4,8 % i forhold tll211 (8. kr., der blev indtægtsført i 211, er fratrukket, og øremærket gave fra genbrug er også fratrukket). Stigningen skyldes store øremærkede gaver fra organisationer i Danmark, eksempelvis Y's Men, Grundfos-Fonden, genbrugsbutikken i Haderslev, som samarbejdet er ophørt med m.fl. Stigningen i gaver fra danske organisationer opvejer et fald i personlige gaver, gavebreve og kredsbidragfra4.743.l45 kr. tl kr. Et fald pâ19 % i forhold Iil211 og 1 % i forhold fil21. De mange øremærkede gaver til udvalgte projekter har i 212 medført overfinansiering af en del igangværende projekter. Således er henlæggelserne vokset fra kr. til kr. De kortfüstede gældsforpligtigelser tdgør kt., mens omsætningsaktiverne tdgør kr. En kassekredit med trækningsret på 5.. kr. med sikkerhed i grunde og bygninger samt værdipapirer tilvejebringer nødvendig drift skapital. Årets samlede resultat blev et underskud pä kr. Resultat er tilfredsstillende, idet året har været præget af ekstraordinære udgifter til revisor og advokat til sammenlægningen af de to foreninger. Endvidere påvirkes resultatet negativt af henlæggelser af uforbrugte projektmidler pä i ait kr. Egenkapitalen udgør med udgangen af kr., hvilket er en stigning pål kr. i forhold til 211. Stigningen opstår som en sum af en fusionssaldo pä kr. fra sammenlægning med Mission Afrika Genbrug, urealiserede kursgevinster pä kr. og årets resultat. N nio.kr Partnerstøtte* Gave og gavebrevsindtægter fra personer og kredse Arv Antal stemmeberettigede støtter Overskud Genbrug (antal butikker) 2r2 11,92 3,85 1, ,65 (82) 211 1,39 **4,74 1,49 l43l ***8,74 (85) 2r 12,6 4,29,87 r592 ***7,1 (83) * InkludererDANIDA./DMR-Ustøttedeprojekter ** 2ll modtog Mission Afrika ekstraordinært mange gaver, idet foreningen i en periode havde akut likviditetsmangel. *** Den samlede genbrugsomsætning og overskud blev ikke revideret før 212. Oplysningerne er baseret på indsendte overskud. Med indregningen af omsætning fra genbrugsbutikkerne bortfalder den tidligere anvendte retningslinje om, at minimum 6 %o af omsætningen skal gå til partnerstøtte. I stedet indikerer særligt kolonnen partnerstøtte, hvor mange midler Mission Afrika støtter sine partnerkirker med.

7 Ledelsesberetning Ledelses- og økonomiteamet varetager administration af alle funktioner, herunder alle porto, fragt, telefon og it-omkostninger for alle teams (der er ganske få direkte teamrelaterede omkostninger, der ikke er inkluderet). Teamets udgifter udgør k kr. (eksklusiv bestyrelsen) og ndgør 1,2o/o af alle udgifter. En række genbrugsbutikker drives i fællesskab med en samarbejdsorganisation. Det drejer sig om vore butikker i følgende byer: Brejning, Durup, Espergærde, Hasle, Herlev, Holstebro, Hvidbjerg, Ikast, Kvaglund, København Ryesgade, Lemvig, Nexø, Odense Rugårdsvej, Ringsted, Rødekro møbelgenbrug, Rørure, Skagen, Snejbjerg, Sorø, Struer, Sunds, Sædding, Tilst, Videbæk og Aabybro. Der skal lyde en stor tak til alle füvillige medarbejdere, gavegivere, medlemmer af bestyrelsen og ansatte i Mission Afrika. Sammen skaber vi et godt resultat og gør en forskel i Afrika og Danmark.

8 Anvendt regnskabspraksis Ärsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Årsregnskabef er aflag! efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen Indtægter til generelle formål Gaver og øvnge indtægter indtægtsføres på tidspunktet for modtagelsen. Øremærkede indtægter Indtægter som er forhåndsbestemt til bestemte projekter. Ikke-øremærkede indtægter Indtægter som ikke er forhåndsbestemt til bestemte projekter. Omkostninger til evangelisation, diakoni, udveksling, sekretariat, supporterteam samt ledelse og økonomi Nævnte omkostningsgrupper omfatter personaleomkostninger samt øwige omkostninger, der kan relateres til næ'ynte formåi. Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens personale. Øvige omkostninger omfatter omkostninger til distribution, reklame, administration, lokaler mv. Ändre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i forhold til foreningens hovedaktivitet. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta.

9 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger måles til kostpris. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver tdgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre ariæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede aktier, der måles kurs) på balancedagen. dagsværdi (børs- Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagné provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse afden effektive rentes metode.

10 Anvendt regnskabspraksis Leasingforpligtelser Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles efter første indregning til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingydelserne indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid som en finansiel omkostning. Andre fìnansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

11 t Resultatopgørelse for 212 Note 212 kr. 2ll t.kr. Indtægter til generelle formål Gaver Offentlige tilskud Andre indtægter til generelle formål Genbrugsbutikker Tilskud fra Mission Afrika Genbrug Indtægter til generelle formål i alt I 2 J s 31.s s r Øremærkede indtægter Øremærkede gaver DANIDA Studieture/volontør er Øremærkede indtægter i alt t s s Øvrige indtægter Primære indtægter i alt t7.tt6 Omkostninger Evangelisation (Evangelisation; Menighedsplantning; Forþmdelse og oplæring; Styrkelse af lederskab) Uddannelse (Styrkelse af lederskab) Diakoni (Forbedrede levevilkår; Omsorg for nødlidende) Udveksling (Studierej ser; Volontører; 5 O+ere) Genbrugsteam Genbrug Partnerteam, sekretariat Supporterteam Ledelses- og økonomiteam Øvnge udgifter Omkostninger i alt 6 (s.e3.r47) 7 ( e) 8 (2.4s3.627) e (s ) l (3.8s.241) 11 (t ) 12 (t.e42.74e) 13 ( ) 14 (4.r.s47) (2s2.ss4) ( ) (3.7s3) (1.776) (t.337) (e73) (1.837) (3.22) (3.22e) (173) (16.2e8) Af- og nedskrivninger Driftsresultat Finansielle poster Årets resultat ( ) (341.8e1) (sr.3t2) (3e3.23) (36) 512 (e7) 415

12 ll Balance pr. 31.,L2.212 I99

13 Mission Afrike I2 Balance pr Overført overskud Egenkapital Note I7 2tt t.kr Henlæggelser 18 1.s Privat gæld Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtels er Kortfristet del af prioritetsgæld Kortfristet del af privat gæld Bankgæld Anden gæld r.896.r Kortfristede gældsforpligtels er Gældsforpligtelser Passiver t3.t2t Pantsætninger Kontraktlige forpligtelser 2 2t

14 13 Noter 1. Gaver Personlige gaver Gavebreve Støtteforeninger Kredse Kollekter, møder, basarer Fonde og legater Testamentariske gaver 212 kr. 93r t r.742.s4s lt t.kr. t t Offentlige tilskud Tips og lotto Bladpuljen Børnefamilieydelse Skolepengerefusion Diverse tilskud r s56 2s.3 12L (s) Andre indtægter til generelle formål Frivilligt abonnement Salg, lodsedler Salg, frimærker Salg, projekteffekter Administrationsbidrag, Mission Afrika Genbrug Salg, diverse Projektrefusioner 12.s 12.4,1.578 t t l 377 rt

15 t4 Noter 212 kr. 2tl t.kr 4. GenbrugsbutÍkker Salg af genbrugsvarer (kontant) Salg af genbrugsvarer (dankort) Særlige indtægter Administrationsbidrag fra partnere Øremærket til projekt i Afrika Øremærkede gaver Personlige gaver Gavebreve Kredse Kollekter, møder, årsgave Støtteforeninger Fonde og legater Ørcmærket fra Mission Afrika Genbrug r r Evangelisation (Evangelisation; Menighedsplantning; Forkyndelse og oplæring; Styrkelse af lederskab) Personaleomko stninger Rej se- og transportomkostninger Møder og konferencer Telefon og internet Kontorhold Lokaleomkostninger Særlige mis sionæromkostninger Evangelisation, nationalt Evangelisation, internationalt r t t t t a J t

16 15 Noter 212 kr. 217 t.kr 7. Uddannelse (Styrkelse af lederskab) Personaleomkostninger Rej se- og transportomko stninger Lokaleomkostninger S ærlige mis sionæromkostninger Børne- o g ungdomsundervisning Kapacitetsopbygning It etablering og udvikling Scholarships t t2 l Diakoni (Forbedrede levevilkår; Omsorg for nødlidende) Personaleomkostninger Rej se- og transportomkostninger Telefon og internet Lokaleomkostninger S ærlige mi s sionæromkostninger Sundhedsforhold og sundhedsundersøgelser Kapacitetsopbygning Hj ælp ved naturkatastrofer Hj ælp til flygtningelejre Forbedring af levevilkår Hjælp til gadebørn t 4.25r tr2.787 r t3 81.6s Udveksling (Studierejser; Volontører; 5+ere) Kontorhold Arbejdsgrupper Volontører Studierejser t7l.3tl I r

17 t6 Noter 212 kr. 2tt t.kr 1. Genbrugsteam Personaleomko stninger Rej se- og transportomkostninger Møder og konferencer PR, repræsentation og reklame Kontorhold Lagerudgifter Småting til butikkerne m.fl. Direkte butiksetableringsudgift er r t Genbrug Lokaleomkostninger Rej se- og transportomko stninger Telefon og internet Personaleudgifter PR, repræsentation og reklame Øvnge udgifter t Partnerteam, sekretariat Personaleomkostninger Rej se- og transportomkostninger Møder og konferencer PR, repræsentation og reklame Telefon og internet Kontorhold Projektudvikling Øvnge udgifter r.s (1e.82) r J

18 I7 Noter 212 kr. 2lt t.kr 13. Supporterteam Personaleomkostninger Rej se- o g transportomkostninger Møder og konferencer PR, repræsentation og reklame Telefon og internet Kontorhold Kommunikation Fundraising t t tt t Ledelses- og økonomiteam Personaleomkostninger Rej se- og transportomko stninger Møder og konferencer PR, repræsentation og reklame Telefon og internet Kontorhold Revision og regnskabsmæssig assistance Advokatomkostninger Lokaleomkostninger Økonomistyring Bestyrelsesmøder Bestyrelsesrejser B estyrelsesformandens afl astning B estyrelsesudgift er - kurser, publikationer mv. Øvnge administrationsomkostninger s s.s t2js L876 l r t r

19 Noter Grunde og bygninger kr. Andre anlæg mv. kr. 15. Materielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang Afgang Kostpris 31, s (76.e) r Af- og nedskrirminger ,4 ets aßkrivninger Tilbageførsel ved afgang Af- og nedskrivninger (t ) ( ) 76.9 (1.111.e84) Regnskabsmæssig værdi Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender består af følgende: 212 kr. 2tt t.kr Deposita indbetalt vedrørende lejemål i butikker Lån til etablering af genbrugsbutikker Egenkapital Egenkapital primo Rettelse af fundamental fejl Urealiseret kursregulering, værdipapirer Fusion (Mission Afrika Genbrug).Årets resultat Egenkapital ultimo 6.4st, (3e3.23) t (7e) 4t

20 Mission Äfrika Noter 212 kr. 2tt t.kr 18. Henlæggelser LCCN, Dakka EFLC, Projekter i Cameroun Írdtægtsskabende aktiviteter i samarbejdende kirker LCCN, it til LCCN LCCN, One Laptop Per Child Kirke til Kirke, Provstiernes Ydre Mission (PYM) LCCN, Sundhedsprojekt i Mbamba EELRCA, Landegruppe LCCN, Sundhedscenter i Nigeria LCCN, Remi EFLC, gadebørnsarbejde i Garoua EFLC, bibelskoler med landbrug ADB, Kangahun - sundhed ADB, fred og udvikling Nødhjælpspulje Diverse s 4. 4t t s Anden gæld Feriepengeforpligtelser Skyldig pension Moms og afgifter Leasingforpligtelse Skyldig DPH Mellemregning, Mission Afrika Genbrug Mellemregning, DANlDA-projekter * Mellemregning, øvnge organisationer Andre sþldige omkostninger (1.881) s t t * DANlDA-projekter C ameroun, kapacitetsproj ekt Nigeria Dialog projekter Etiopien og Cameroun (21.2s6) (2r) 15 2 (1.881) t4

21 Noter t.kr. 2. Pantsætninger Prioritetsgæld er sikret vedpant i ejendomme. Til silkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev i ejendomme. Til sikkerhed for leasingæld er deponeret ejerpantebrev i biler. Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme Regnskabsmæssig værdi af pantsatte produktionsanlæg og maskiner 2 1. Kontraktlige forpligtelser Huslejeforpligtelser vedrørende lejemål i genbrugsbutikker udgør 12.12

Mission Afrika CVR-nr. 44 13 28 18. Årsrapport 2013

Mission Afrika CVR-nr. 44 13 28 18. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Mission Afrika CVR-nr. 44

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Danish Crane Building A/S CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379. Årsrapport 2014

Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379 Årsrapport

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere