Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 25. oktober 2011 i Marina i Vedbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 25. oktober 2011 i Marina i Vedbæk"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 25. oktober 2011 i Marina i Vedbæk I generalforsamlingen deltog ca.62 medlemmer. Fra Rudersdal Kommune (RK) var mødt kommunalbestyrelsesmedlem Jens Ive (JI), formand for Teknik- og Miljøudvalget, og Erik Mollerup (EM), formand for Byplanudvalget Grundejerforeningens formand Sven Herting(SH) bød velkommen og præsenterede kort vores gæster og de fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Mogens Palvad, næstformand, Jørgen Andersen, kasserer, Knud Bagge, sekretær, Poul Arvedsen, og suppleanterne Suzanne Gravesen, og René Moss. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent 4. Forslag fra bestyrelsen (Ingen forslag) 5. Forslag fra medlemmerne til beslutning 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant 1. Bestyrelsesmedlemmer: På valg for en toårig periode er Knud Bagge og Poul Arvedsen, der begge er villige til genvalg. Som tredje bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen valget af Suzanne Gravesen for en toårig periode. 2. Suppleanter: På valg for en toårig periode er René Moss, der er villig til genvalg. Endvidere foreslår bestyrelsen Svend Heidam, Rundforbivej 77 til valg for en toårig periode. 3. Revisor: På valg er Jørgen Risum, der ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen forhandler med en afløser på posten. 4. Revisorsuppleant: På valg er Viki Larsen, der er villig til genvalg for en etårig periode. 7. Emner fra medlemmerne til drøftelse (skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen) 8. Eventuelt 9. Motivering og uddeling af præmie for Grundejerforeningens Sommerkonkurrence om "Mit Trørød" ad 1. Formanden foreslog Carsten Bertram til dirigent, han valgtes enstemmigt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne. Forsamlingen tilsluttede sig dirigentens opfattelse af, at offentliggørelsen i lokalpressen havde været rettidig. 1

2 ad 2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning. (Beretningen blev ledsaget af div. plancher og billeder) Beretningen dækker perioden 1. sept Ved generalforsamlingen fremhævede formanden følgende forhold: - Bestyrelsen har holdt otte møder. Vi har især arbejdet i arbejdsgrupper, fx om MO (MedlemsOrientering), hjemmesiden, medlemsarrangementer, dispensationssager, hædersprisen. - Thorkil Dahl, tidligere rektor for arkitektskolen, er afgået ved døden. Han har ydet en værdifuld bistand til hædersprisen, og bestyrelsen havde været glad for den faglige ekspertise, han har tilført arbejdsgruppen. - MO udkommer 3 gange årligt og foreningen vil bevare denne skriftlige kommunikation med medlemmerne. Foreningen arbejder løbende på at forbedre hjemmesiden, det er indtrykket at medlemmerne er glade for de hurtige meddelelser ad denne kanal. - Medlemsarrangementer holdes for at orientere om Trørøds smukke og interessante sider og for at skabe socialt fællesskab om Trørød. - Fremtidige arrangementer kunne være Fastelavn, Frydenlund og et projekt under planlægning, som foreløbigt har titlen "Visioner for Trørød". Bestyrelsen har arbejdet med mange emner: - Trafik optager mange, hastigheden skal ned, og byporte kan hjælpe hertil. Et lille skridt er nye farttavler og byskilte på Trørødvej, det er vi glade for. Rundforbivej har fået ny asfalt på cykelsti og fliser, men utilfredshed med at fliser er lagt på langs af fortovet. Svært for beboere med barnevogn eller rollator. Har påpeget det for kommunen. Aftalt at det bliver bedre på vestsiden, men arbejdet her er udsat til foråret. Bestyrelsen havde inviteret kommunen på en spadseretur ved Trørød torv. Vi ser gerne en anden forgængerovergang, den nuværende er uden lys og med dårligt udsyn. Cykelsti savnes på Frydenlundsvej, kommunen har nu planer om dette. Motorvejsudvidelse med støjværn og trafikomlægninger under udbygningen følges nøje af Grundejerforeningen Snerydning den forgangne vinter tages op med RK. - Miljø, plan for kommunen forpligter grundejerne. Støjreduktion skal værdsættes for at bevare idyl, alternativt beskytter beboerne sig med mure om haver. Opfordrer til at undgå motoriseret værktøj, især på de tider, hvor haverne kan nydes. - Hæderspris Sidste års pris om miljøvenlige forhaver der tillader nedsivning af vand viste sig meget aktuel. Vender siden tilbage om hædersprisen om Mit Trørød" - Samarbejde TGF glæder sig over en god kontakt til RK med dialogmøder, sagen med skorstensfejer og pjecen Råden over Vej som TGF finder meget nyttig Arbejdet med de øvrige grundejerforeninger i Rudersdal i fællesudvalget giver et forum hvor vi samlet kan gå i dialog med RK. Dispensationer kommer til udtalelse. Mobilmaster på Trørød Torv blev i enighed afvist. Det nye bygningsreglement betyder mindre og dermed lettere sagsgang for grundejerne, men det må have konsekvenser hvis den enkelte grundejer overtræder reglerne. Dirigenten takkede for beretningen og spurgte, om der var spørgsmål hertil, idet han præciserede at det var spørgsmål til beretningen og ikke til de fremmødte fra RK. 2

3 Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, som dermed godkendtes: ad 3. Kassereren gennemgik regnskabet, som også kan ses i sin helhed på hjemmesiden. Henrik Zarp mente man kunne slanke kommunikationen med kr. ved at bruge nettet, fx til udsendelse af MO. Kassereren svarede at bestyrelsen, især aht. de ældre medlemmer ønskede at bevare bladet, men bestyrelsen vil arbejde videre i retning af spørgerens intention. Der var ikke flere bemærkninger. Dirigenten bad herefter om forsamlingens godkendelse af regnskabet, hvilket han fik. Bestyrelsen foreslog at kontingentet uændret fastsættes til 100 kr. Dette blev vedtaget. Budgettet for 2011 blev gennemgået. Bestyrelsen planlægger en øget indsats til arrangementer, hvilket vil medføre et lille underskud. Det dækkes af formuen. ad 4. ingen forslag ad 5. ingen forslag ad 6. Poul Arvedsen og Knud Bagge blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for to år. Michael Parl ønskede at træde tilbage som bestyrelsesmedlem, formanden takkede ham for en god indsats og et godt samarbejde. Bestyrelsen foreslog at Suzanne Gravesen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Michael for to år. Der var ikke andre forslag, og dette blev godkendt. René Moss blev genvalgt som suppleant for et år. Svend Heidam blev valgt som ny suppleant for et år.. Knud Henriksen ønskede at træde tilbage som suppleant. Formanden takkede ham for hans bistand. Jørgen Risum ønskede at træde tilbage som revisor. Formanden takkede ham for hans gode indsats og foreslog Hans Henrik Bloksgaard til afløsning af ham. Der var ikke andre forslag og Hans blev valgt for en etårig periode. Viki Larsen genvalgtes som revisorsuppleant for en etårig periode. Der var ikke andre forslag ad 7. Intet ad 8. Viki Larsen oplyste at arbejdet med fortovet på Rundforbivejs vestside var udskudt, og hun havde fået en aftale vedr. postkassen, som skulle graves ned før årsskiftet. Arne Oltam opponerede mod forslaget om mobilmast på Gøngehusvej ganske nær børnehave med de påvirkninger børn, men også naboer blev udsat for. Et medlem spurgte til Trørød Torvs sørgelige forfatning med den tomme boghandlerbutik. SH havde forlydender fra brugsuddeler Bjarne om, at der blev arbejdet på en løsning ad 9. Overrækkelse af hædersprisen. SG fik ordet for at motivere. Leif Fauner havde givet et morsomt forslag med at flytte statue af en Trold til torvet. Der var to seriøse besvarelser i form af plancher, der var ophængt i lokalet. SG fandt at begge pegede på mange spændende muligheder for Trørød og opfordrede forsamlinger til at studere de to plancher. SG motiverede valget med citater fra plancherne. Hovedprisen, et gavekort på kr.5000 til Fogs byggemarked, delvis sponseret af Fog, blev givet til Rikke Blume Dam Trøstpræmier, en flaske til Svend Heidam, og spillet "Bliv Borgmester" til hans døtre Andrea, Emilie & Hannah, der havde medvirket ved besvarelsen. 3

4 Hermed var generalforsamlingen færdig, og formanden takkede dirigenten for at have styret slaget, men bad om at han ville fortsætte med at være ordstyrer under de efterfølgende drøftelser med repræsentanter fra RK. Indlæg fra repræsentanterne for Kommunen med besvarelse af spørgsmål stillet af bestyrelse og medlemmer: Kommunens repræsentanter orienterede om kommunens holdning til enkelte punkter i beretningen og besvarede desuden en række spørgsmål, som var stillet under generalforsamlingen: Erik Mollerup: EM fokuserede på det nye bygningsreglement, der fjernede behovet for kommunal godkendelse af småhuse, herunder carporte mm, hvilket umiddelbart var en lettelse for grundejerne. Men samtidig havde kommunen fået en opgave som tilsynsmyndighed og kunne dermed ikke længere vejlede grundejerne. Opfordrede kraftigt til at grundejere søgte professionel assistance til at forstå reglerne og for at undgå at overtræde reglerne. Der er nemlig mange udover bygningsreglement, fx lokalplan privatretslige servitutter. RK vil ikke lovliggøre ulovligt byggeri, men kræve det revet ned. I denne sammenhæng oplyste EM, at han brugte megen tid på at forlige naboer. EM opfordrede kraftigt til at naboer drøftede ønsker om byggeri mm og tog hensyn til hinanden, før sager eskalerede, og RK skulle ind som dommer. Orienterede om Henriksholm, se også hjemmesiden. Orienterede om planstrategi, og at RK var helt ubøjelig vedr. fredede områder. Tog sagen om mobilmaster op. RK er pligtig at finde sendesteder. Enig i at afvise Torvet, havde foreslået placering op mod skoven ved Caroline Mathildestien, men afgørelse anket hos telestyrelsen. RK forsøgte meget en dialog hvor antenner gemmes i eksisterende bygning mm. Bemærkede at stråling målt lokalt overholdt retningslinier. Vedr. postkasser støtter RK dispensationer ved fredede og bevaringsværdige bygninger. Var bekendt med rækkehus/kædehusproblematik og søgte at hjælpe, men reelt afgørelser uden for RK regi. Talte om planstrategi, kommuneplan, politik for bevaring, arkitektur og forretningsliv. På Trørød Torv var der én privat ejer. RK ønskede et forretningstorv, ikke erhverv bag lukkede matterede ruder. Derfor påpasselig med at ændre formål med centre. RK støttede sig til detailhandelsanalyse, og den viste at der var interesse for Trørød Torv. Ordstyrer åbnede nu for spørgsmål fra salen Et medlem spurgte til REMA1000 sagen. EM sagde at der kommer en i Nærum, det nedlagte bageri, at der er et lejemål på 1200 kvm. i Gl.Holte hvor der er grundlag for butik. RKs holdning at der kun skal komme butikker i de eksisterende centre. Arne Rødtjer advarede mod strålingsrisikoen fra mobilmaster. Knud Bagge efterlyste en forhåndsdrøftelse alle interessenter imellem, før der kom ansøgning, fx som masterne på torvet. Foreslog at RK pressede teleselskaberne mere. Advarede endelig mod at affærdige risikoen ved mobilsignalerne, ingen ved hvad der viser sig om 50 år. Advarede mod at antenneantal, idet højden måske senere kunne ændres EM svarede at der havde været møde med teleoperatørerne og alligevel kom forslaget om master på Trørød Torv trods afvisning. Men det er en balancegang, RK er efter loven forpligtiget til anvise plads til teleselskabernes master så dækning er sikret. Så gerne drøftelser mellem RK, teleselskab og fx TGF på baggrund af dækningskort. Mente ikke at have affærdiget risikoen, men RK må følge lov og bekendtgørelser. RK krævede lokale målinger. EM påpegede også at med mange master, som var nødvendigt i vort kuperede område, var der mindre signalstyrke. 4

5 Henrik Zarp spurgte til Henriksholm planerne og om der var afsat areal til sportsaktiviteter. EM svarede at hvis der tænktes på fodboldbane mv. var svaret nej, derimod er der afsat plads til institution og rekreative formål. Henrik Zarp spurgte også hvorfor man ikke gav retningslinier for postkasser, ligesom der var fælles standard for affaldsstativ, lygtepæle mm. EM svarede at det var uden for BYU indflydelse. Men grundejerforeningen kunne jo tage initiativ til en frivillig standard. Jørgen Bække påpegede at der fx på Rundforbivej ikke var plads til postkasser i skel uden at fortov blev spærret. EM påpegede at hæk skulle være på egen grund, så ville der intet problem være. Spørgeren mente fra gammel tid at have RKs accept af hæks placering, men det betvivlede EM. Jens Ive Ordstyreren gav nu ordet til JI fra TMU for et indlæg (der også blev fremført med illustrative plancher mm) JI talte om handleplan for trafiksikkerheden og viste skadesstatistik. Ulykker sker i kryds, rundkørsler og T-kryds. Ved skoler er det forældre der kører andres børn ned. Hastigheden skal ned, men den gruppe er svær at få overbevist. Omtalte cykelstiplaner som havde stor fokus også de nye supercykelstier ind til København. Men RK måtte vente på udspil fra kommuner tættere på Kbh. det skal jo koordineres. Fremlagde budgettal for de store trafikplaner. Trafiktællinger i Trørød viser fx, at Trørødvej belastes med 2000 biler i døgnet, nær torvet er snitfarten 47 km/t, ved kystbanebroen utilfredsstillende 60 km/t. Vejarbejder i 2012 bl.a. vestsiden af Rundforbivej, restarbejder blev udskudt til efter den kommende vinter. Vedrørende Helsingørmotorvejens udvidelse havde der været infomøde for offentligheden 29. sept. Kommenterede at støjskærme virker ikke særlig effektivt for beboere på nogen afstand af motorvejen, derimod kan vi se frem til mindre støj med bedre belægning. RK og Vejdirektoratet arbejder med vejomlægninger under byggeriet, det vil give beboerne en del gener. Ordstyreren åbnede for spørgsmål. et medlem spurgte til bedre belægning på motorvejen fra Nærum til Øverødvej. JI: Det udskiftes som led i vedligehold. Rikke Dam efterlyste baggrund for trafiktælletal. EM: Man kan rekvirere trafiktal-måling hos RK Jørgen Bække om behov for hastighedskontrol. JI: Vi skal have sikre trafikveje. Ellen Andersen kritiserede stærkt renoveringen af cykelsti/fortov på Rundforbivej, og mente at fortovet nu er ubrugeligt. Det er en ommer. Et medlem havde målt bredden ud for Østerlund cykelsti-brosten-flise til 173cm-35cm-63cm. RK må rykke ud med landmåler og beskære for grundejers regning. Påpegede at fortovet var hævet så meget at cykelstien hældede 10% på tværs. Det kan man ikke cykle på i glat føre. Jørgen Andersen holdt fast i kritikken af arbejdet på Rundforbivej. JI har lovet at fliser kommer på tværs i vestsiden, men det er også muligt at lave cykelsti-fortov i et som på Trørødvej. TGF kunne tænke over den bedste løsning. SH sagde at TGF tager imod tilbuddet. Bjarne Hoffman efterlyste trafiktællinger før udvidelsen af motorvejen går i gang, så der var et sammenligningsgrundlag. Efterlyste brønde på Gøngehusvej. JI påpegede at belastningen på lokalvejene under udvidelsesarbejdet vil flytte omkring afhængig af hvilke tilkørsler der lukkes midlertidigt. Et medlem påpegede at bommene på Grisestien ved Frydenlundsvej stod åbne. JI: De skal være lukkede, han vil straks kontakte forvaltningen. Knud Bagge efterlyste at man tog Trørødborgernes støjproblem fra motorvejen alvorligt. Allerede i dag vælter støjen ind fra motorvejen, der i sin tid blev anlagt for højt. JI henviste til at Folketinget står for bevilling til støjafskærmning, og de havde nedprioriteret os. Jørgen Bække spurgte om de nye skarpe granitkantsten ville blive affaset. JI svarede: Nej; af dårlig erfaring udskiftes de skrå betonsten med de langtidsholdbare granitsten og kanten holdes skarp for 5

6 at forhindre bilerne i at parkere delvis på cykelsti, og for at sikre at regnvand bliver på vejen undervejs til brønd. Ordstyreren takkede for en engageret diskussion og god ro og orden under mødet. Han lukkede dermed for mødet under henvisning til det fremskredne tidspunkt. SH takkede gæsterne fra Kommunalbestyrelsen for deres deltagelse i mødet og takkede dirigenten for hans gode styring af aftenen. Alle var inviteret til det efterfølgende traktement. 6

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejer.dk Formand : Agnete C Malmberg, Vestre Paradisvej 84, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Mandag den 1. november 2010 kl. 19.30

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Dagsorden. Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Formandens beretning Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Pkt.

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Det vigtigste emne må nok være de nye vejskilte, som blev opsat i sommer.

Det vigtigste emne må nok være de nye vejskilte, som blev opsat i sommer. Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 23. marts 2011 kl. 18.45 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Udnyttelsen af villagrunde!

Udnyttelsen af villagrunde! ællesforeningen af Grundejerforeninger i København 29 Maj - juni 2014 Udnyttelsen af villagrunde! Rockerborgen i Vanløse Henvendelse til retsudvalget Repræsentantskabsmødet 2014 Medlemsmøder Regnvandsmødet

Læs mere

Referat af foreningens ordinære generalforsamling

Referat af foreningens ordinære generalforsamling Referat af foreningens ordinære generalforsamling Torsdag den 28. april 2011, kl. 19:00 22:30 på Sølyst På generalforsamlingen deltog 170 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte: Susanne Thorkilsen (formand),

Læs mere