Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66"

Transkript

1 PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon År 2014 den 9. april, kl afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Kingosparken. Generalforsamlingen afholdtes i Taastrup Medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71. Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 84 andelshavere. Endvidere var mødt revisor Carsten Ingemann fra revisionsselskabet, advokat Claus Clausen og sekretær Mette Lund Jørgensen fra administrationen. 1. Valg af dirigent og referent. Dennis Bak blev valgt som dirigent og sekretær Mette Lund Jørgensen blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i henhold til foreningens vedtægter, og at forsamlingen var beslutningsdygtig. 2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning: A/B Kingosparken. Generalforsamling d. 9. april Bestyrelsens beretning Beretningens hovedsigte Bestyrelsens beretning har til formål at give andelshaverne et overblik over de større opgaver som bestyrelsen har arbejdet med i løbet af Herudover vil beretningen også nævne nogle af de overordnede planer som forventes at blive gennemført i Kort om bestyrelsen Bestyrelsens vigtigste opgaver er at varetage foreningens daglige drift i tæt samarbejde med administrator og viceværtfunktion, herunder at sikre det vedtagne budget bliver holdt. Bestyrelsen skal varetage foreningens interesser og sikre at de beslutninger som vedtages på generalforsamlingen bliver gennemført. Det daglige arbejde skal udføres efter gældende vedtægter og den gældende forretningsorden for bestyrelse. I løbet af 2013 har der været afgang af 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved afgang vil rykker suppleanter og bliver fuldgyldige medlem af bestyrelsen. Suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøder. Arbejdsgrupper I henhold til regler i forretningsorden kan bestyrelsen oprette arbejdsgrupper til at varetage

2 specifikke opgaver. En arbejdsgruppe udarbejder en projektbeskrivelse af opgaver og står for indhentning af priser på den endelige løsning. Arbejdsgruppen skal indstille et projekt for bestyrelsen hvor den endelige beslutning sker med nødvendig hensyn til budget. P.t. er der oprettet arbejdsgrupper for grønne områder, beboerinformation og senest energibesparelser. Renoveringsprojekter Kingosparken bliv bygget i starten af Med mere end 50 år vil der være et stigende behov for renoveringer på bygninger og tekniske installationer. Dette omfatter bl.a. vvs-installationer, faldstammer, kloakrør, udvendige trapper, murværk m.v. Gennem 2013 har der været et stort antal renoveringer på tærede vand- og varmerør. Dette vil betyde lukning for vand. På GF 2013 blev det besluttet at beboerne varsles senest dagen før lukningen. Bestyrelsen varetager denne varsling ved opslag i berørte opgang. I 2013 har der også været et større antal udskiftninger af tærede faldstammer i kældre. Dette er gennemført i blok 1, blok 2 og blok 5. Arbejdet vil fortsætte her over Under emnet renoveringer er der også udført et stort antal murerarbejde. Herunder sker der årligt reparation af frostsprængte udvendig trapper og udbedringer af huller i asfalt. Endelig er det påbegyndt reparation af fuger i murværk og udskiftning af muroverliggere over terrassedøre og stuevinduer i stueetagen. Ombygninger Ved ombygning i en lejlighed skal der sendes en ansøgning til bestyrelsen med beskrivelse af hvad ombygningen omfatter. Arbejdet må først påbegyndes når ansøger har modtaget en skriftlig accept fra bestyrelsen. Det er andelshaver som har det fulde ansvar for at ombygningen opfylder de krav som er gældende, herunder at der kun benyttes autoriserede vvs-installatør og elinstallatør. Specielt ombygning af badeværelse har givet problemer og hen over 2013 er ikke mindre end 5 badeværelser efterfølgende bliver kasseret efter syn og med krav om lovliggørelse. Hovedproblemerne er manglende vådrumssikring og ulovlige vand- og afløbsinstallationer. Der ses også ofte overtrædelser af regler om mekanisk udsugning i bad og køkkener. Her er problemet at ventilatorer og emhætter bliver tilsluttet ejendommens ventilationsrør. Dette er i strid med gældende husorden. Vaskemaskiner i lejligheder I henhold til vedtægter og husorden er det ikke tilladt at installere vaskemaskiner i lejligheden. Dog kan der given dispensation begrundet i helbred dokumenteret af læge. Gennem 2013 er der konstateret 5 tilfælde af ulovlige vaskemaskiner med efterfølgende krav om bortskaffelse og afmontering af installationer.

3 Registreringer af husdyr Gennem en initiativgruppe blev der lavet underskriftindsamling om tilladelse til at holder husdyr i Kingosparken. Dette resulterede i en ekstraordinær generalforsamling afholdt den 3. november Den daværende bestyrelse og initiativgruppen udarbejdede sammen de gældende regler for husdyrshold. Et af kravene var registrering af husdyr hos bestyrelsen. Bestyrelsen bemærkede at antal registreringer af nye husdyr i første halvdel af 2013 var meget lavt og ikke synes at dække aktuelle antal. Bestyrelsen besluttede at lave opslag i alle opgange for at gøre opmærksom på problemet. Dette opslag affødte et mindre antal nye registeringen, men stadig ikke som forventet. Registrering sker ved at aflevere et udfyldt ansøgningsskema og vedlægge kopi af nødvendige papirer. Ofte skal bestyrelsen bruge meget tid på at rykke for manglende kopier m.v. Udover de manglende registreringer kan der konstateres adskillige tilfælde af overtrædelser af de gældende regler, bl.a. forbud på luftning af hunde på fælles græsarealer, hunde uden snor og manglende opsamling af hundelort. Endelig ses en stigning i antal klager over generende støj fra hunde gøen. Årets salg af lejligheder Året 2013 viser en stigning på 20 % i antal af solgte lejligheder set i forhold til Der blev solgt 71 lejligheder, heraf stod foreningen for salg af 17. Foreningens salg af lejligheder udgjorde godt 1 million kr. i forbedret egenkapital. Dette er mere end en fordobling i forhold til foreningens salg i 2012 på kr. Foreningen kunne ved udgangen af 2013 tælle 476 andelshavere og 49 lejere. Der er registeret 49 godkendte fremlejer og 18 forældrekøb Oktober stormen ramte også Kingosparken. Den 29. oktober oplevede Danmark en orkanagtig storm og Kingosparken bliv også ramt sidst på eftermiddagen. Særlig skadet blev den sydlige del af blok 1 hvor et større antal tagplader blev blæst af, herudover blev flere tagudluftninger skadet og et mindre antal faldt ned. På de øvrige boligblokke var der mindre skader på rygninger og udluftninger. Udbedring af de samlede stormskader beløb sig til ca kr. Den nye forsikringsaftale hos Alm. Brand dækker alle omkostninger. Den efterfølgende storm i starten af december gav ingen skader. Projekt lukning af skakte På generalforsamlingen april 2013 blev det vedtaget at bestyrelsen skulle iværksætte et projekt med lukning af affaldsskakte og etablere udvendige affaldsøer med containere til husholdningsaffald og papir som reklamer og ugeafviser. Antal nødvendige containere og den endelige placering af affaldsøer blev fastlagt af HTK Miljøcenter. De nye containere blev placeret 14. december 2013 og 15. december blev skaktindkast lukket. Før lukning af skakte var der opsat informationsmateriale om rigtig affaldshåndtering i alle opgange. Projektet omfattede også at affaldsøerne skulle have etableret træafskærmning. Midt januar 2014 kom der en ny melding fra HTK at antal af containere skulle øges

4 med containere for glas, plast og småt metal. Denne melding gjorde det nødvendig at udarbejde et nyt projekt for træafskærmningen og forsinkede dermed denne del af projektet. Dette betød også at det blev nødvendigt at fjerne eksisterende cykelstativer og etablere nye inkl. nye fliser. Arbejdet med træafskærmning vil ske hen over foråret Første prøveopsætning kan nu ses ved blok 5. De nye containere giver en samlet besparelse på omkring kr. pr. år, Dette er dels besparelser på intern indsamling af affaldssække og besparelser fra HTK Miljø i renovation. Efter etablering af de containere for køkkenaffald og papir kan bestyrelsen desværre konstatere at ikke alle forstod det informationsmateriale som var opsat i opgange m.v. Det blev konstateret at containere beregnet til køkkenaffald bliver overfyldte med alt andet end køkkenaffald. Bestyrelsen besluttede derfor at omdele et påbud til alle beboere den. 3. marts 2014, men savner fortsat den ønskede effekt. Krav om rigtig sortering af affald er kommet for at blive og bliver ikke mindre i fremtiden. Kort om større planer for De løbende renoveringsopgaver fortsætter, bl.a. udskiftning af faldstammer i kældre og renovering af fuger i murværk m.v. 2. Færdiggørelse af projekt affaldsøer med træafskærmning om containere. 3. Det grønne udvalg vil fortsætte med projekt manglende maling af hegn. 4. Det grønne udvalg vil udarbejde projekt for sanering af beplantninger og hegn mod Roskildevej samt genplantning af huller i hække lange Kingosvej og Ingemannsvej. 5. Det grønne udvalg vil også planlægge en dag med aktivering af andelshavere for indsamling af affald i Kingosparken. 6. Energiudvalget vil komme med oplæg på en række energibesparende tiltag. Herunder besparende lyskinder i opgange og udvendig belysning, Lysfølere i vaskerum og de nye cykelrum (tidligere skralderum). Efterisolering af varmerør i loftrum på alle blokke og sidste opdatering af de 4 varmecentraler i samarbejde med Taastrup fjernvarme. 7. Nuværende aftale med RN Ejendomsservice udløber oktober Bestyrelsen har besluttet at viceværtfunktionen derfor skal sættes i udbud hen over sommeren. Denne beretning skal slutte med en tak fra bestyrelsen over de positive tilkendegivelser der er kommet fra andelshavere og lejere over bestyrelsens løsning af de daglige opgaver. Med venlig hilsen

5 Bestyrelsen 2013 A/B Kingosparken Der blev stillet spørgsmål omkring tidspunktet for udbud af ejendomsservicefunktionen. Formanden forklarede, at der vil være tid til både udbud med indhentelse af tilbud samt beslutningsproces inden den nuværende aftale udløber. Der var ingen yderligere spørgsmål. Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten. Revisor Carsten Ingemann gennemgik årsrapporten. Revisor bemærkede, at stigning i boligafgift er højere end budgetteret, da foreningen har solgt nogle lejemål. Lejeindtægterne er på baggrund heraf tilsvarende lavere. Endvidere bemærkede Carsten Ingemann, at udgift til vandforbrug svarede til det, der blev budgetteret med i sidste års budget, men at udgiften til vandforbrug for næste år er budgetteret at blive lavere. Carsten Ingemann forklarede derudover, at foreningens egenkapital i 2013 i forhold til regnskabet for 2012 så ud til at være mindre negativ, men at dette skyldtes en positiv udvikling i foreningens SWAP-aftale pr. 31/12-13, og at tallet for 2013 på nuværende tidspunkt ville se mere ens ud med tallet fra 2012, da forholdene ændrer sig hele tiden. Der var ingen spørgsmål til Carsten Ingemanns gennemgang. Årsrapporten og uændret andelskrone på kr. pr. m 2 godkendt. blev enstemmigt 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Bestyrelsen foreslår boligafgiftsstigning med 2,5 % pr. 1. januar 2014 (som vedtaget sidste år) og med 2,5 % pr. 1. januar Advokat Claus Clausen gennemgik budgettet. Claus Clausen bemærkede vedrørende vandforbruget, at forbruget er undersøgt via kommunens netside, men at der i modsætning til sidste år er tale om et anslået

6 beløb som dermed er mere usikkert. EGEMAR & CLAUSEN Budgettet med boligafgiftsstigning på 2,5 % pr. 1. januar 2015 blev enstemmigt godkendt. 5. Forslag: Forslag A. Forslag om midlertidigt stop for registrering af husdyr. Der blev spurgt om, hvad betegnelsen midlertidig dækker over. Formanden forklarede, at der med midlertidig menes indtil næste generalforsamling. Der blev spurgt om, hvad stoppet har af konsekvenser for dem, der allerede har husdyr. Formanden forklarede, at stoppet ikke har konsekvenser for dem, der allerede har registreret deres husdyr, men at det udelukkende omhandler muligheden for fremover at kunne registrere et husdyr i foreningen. Der blev spurgt, om vedtagelse af forslaget får som konsekvens, at de husdyr der på nuværende tidspunkt ikke er registreret, ikke må holdes og dermed skal afskaffes. Formanden bekræftede dette og tilføjede, at der gives en frist indtil 1. maj 2014 til at få de uregistrerede husdyr registreret, hvis forslaget vedtages. Der blev spurgt, om bestyrelsen har tænkt på, at vedtagelse af forslaget som konsekvens kan have, at der sker en nedgang i tilgangen af andelshavere og dermed i indtjening af boligafgift til foreningen. Formanden svarede, at bestyrelsen ikke mener, det vil have en indvirkning på tilgangen af nye andelshavere. Dirigenten konstaterede, at 55 stemte for forslaget, mens 15 tilkendegav at stemme imod, og at forslaget dermed var vedtaget, idet mere end 50 % af de stemmeberettigede stemte for forslaget. Forslag B. Forbud for parkering af erhvervsbiler (gule nr. plader) på foreningens parkeringspladser. Dog undtages håndværkere i normal arbejdstid. Der blev spurgt, om der vil blive opsat skilte, hvilket formanden bekræftede. Der blev spurgt om, hvilken konsekvens det får, hvis der sker overtrædelser af parkeringsforbuddet. Dirigenten svarede, at bestyrelsen vil påtale overtrædelsen, såfremt der er kendskab til hvem vedkommende der overtræder forbuddet er. Advokat Claus Clausen bemærkede, at såfremt forslaget vedtages, vil forbuddet indgå i foreningens husorden, og gentagne overtrædelser vil derfor få konsekvenser.

7 Der blev spurgt, om forslaget ligeledes gælder for biler med papegøjeplader. Formanden oplyste, at forslaget udelukkende vedrører erhvervsbiler på gule plader. Dirigenten konstaterede, at forslaget blev vedtaget med 74 stemmer for og 10 imod. 6. Valg til bestyrelsen. På valg var 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 1 bestyrelsesmedlem for 1 år samt 3 suppleanter for 1 år. Der blev foretaget skriftlig afstemning. Følgende blev ny- og genvalgt til bestyrelsen Søren Bertelsen genvalgt på valg 2016 Dennis Ejnar Bak genvalgt på valg 2016 Jens Erik Christensen genvalgt på valg 2016 Anne Mette Skottun nyvalgt på valg 2016 Preben Dannerfjord nyvalgt på valg 2015 Kenneth Lau 1. suppleant nyvalgt på valg 2015 Helge Zimmer 2. suppleant genvalgt på valg 2015 Karen Aagaard, 3. suppleant genvalgt - på valg i 2015 Bestyrelsen består herefter af: Navn Adresse Valgperiode Arne Larsen, formand tv. på valg 2015 Søren Berthelsen, bestyrelsesmedlem th. på valg 2016 Dennis Ejnar Bak, bestyrelsesmedlem tv. på valg 2016 Jens E. Christensen, bestyrelsesmedlem mf. på valg 2016 Anne Mette Skottun, bestyrelsesmedlem 31, 2. th. på valg 2016 Lillian Johansen, bestyrelsesmedlem 36. st. th på valg 2015 Preben Dannerfjord, bestyrelsesmedlem 19, st. tv. på valg 2016 Kenneth Lau 1. suppleant 39, st.tv. På valg 2015 Helge Zimmer, 2. suppleant tv. på valg 2015 Karen Aagaard, 3. suppleant th. på valg Valg af administrator og revisor Administrator og revisor blev genvalgt uden modkandidater. 8. Eventuelt Der var spørgsmål til brandfaren ved de nye affaldsstationer kontra de tidligere anvendte affaldsrum. Formanden svarede, at brandfaren ikke er større ved

8 affaldsstationerne end ved affaldsrummene og opfordrede herudover til, at beboerne sørger for at smide gammelt affald, der bare henstår, ud, da dette udgør en brandfare. Der blev spurgt, om de kommende træafskærmninger ved affaldsstationerne bliver aflåst. Formanden svarede, at det bliver de ikke. Der blev spurgt, om det var korrekt, at formanden i sin beretning havde anmodet om frivillige, der skal hjælpe med at sætte træafskærmningerne op. Formanden bekræftede dette og vedkommende, der spurgte, meldte sig og bemærkede samtidig, at affald og poser for øjeblikket flyver rundt, straks der er den mindste smule vind. Der blev spurgt, om der kommer nøglekort til containerpladsen, da det er et problem, at udefrakommende smider affald i foreningens containere. Det er især håndværkere, der smider byggeaffald og deslige ud. Formanden bekræftede, at der kommer nøglekort til containerpladsen, men bemærkede samtidig, at der ikke er fastsat en dato for hvornår. Dirigenten bemærkede, at bestyrelsen vil henvende sig til de pågældende, der uretmæssigt smider affald i foreningens containere, hvis bestyrelsen har kendskab til, hvem de er. Det blev foreslået, at der i vaskeriet stilles effekter til genbrug beboerne imellem. Formanden svarede, at en byttecentral er en god ide, men at det ikke skal være i vaskeriet. Dirigenten bemærkede, at byttecentralen eventuelt kan oprettes på containerpladsen. Bestyrelsen vil drøfte dette forslag. Der blev spurgt, om de nu ubrugte affaldsskakter skal bruges som udluftningskanaler. Bestyrelsen vil gå videre med dette. Der blev spurgt, om det er muligt at få malet noget træværk, der havde taget skade under stormen i efteråret?? Bestyrelsen vil tage dette med til drøftelse. Det blev foreslået, at budgetpunkt vedrørende boligafgiftsstigning fremgår tydeligere i det næste budget, og at regulering af boligafgiften er et separat punkt til afstemning. Bestyrelsen vil tage dette forslag med til videre drøftelse. Forinden afholdelse af generalforsamlingen havde bestyrelsen modtaget et spørgsmål vedrørende proceduren ved syn af vedligeholdelse/udbedringer i lejlighederne. Claus Clausen forklarede, at såfremt vedligeholdelse/udbedring sker på baggrund af krav i henhold til vurderingsrapport i forbindelse med salg, har bestyrelsen besluttet, at det ikke er nødvendigt, at vurderingsmanden kommer ud for at foretage en ny vurdering, såfremt udbedringen er foretaget af foreningens håndværker. Foretages udbedringen derimod ikke af foreningens håndværker, skal vurderingsmanden syne vedligeholdelsen/udbedringerne, og der skal betales almindelig takst for denne 2. vurdering.

9

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning:

2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning: År 2012 den 27. marts, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Kingosparken. Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 78 andelshavere. Endvidere var mødt inspektør Torben

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat År 2003, onsdag den 2. april fra kl. 18.15, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus. Dagsorden var som

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2003/2004

Bestyrelsens beretning for 2003/2004 Beretning Bestyrelsens beretning for 2003/2004 A/B Ingolf Halfdansgade 25 st., Islands Brygge 2300 København S, tlf. 32 57 83 25 www.ingolf.dk Islands Brygge, d. 29. marts 2004 Siden sidste generalforsamling

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere