Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser"

Transkript

1 Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

2 Dansk Journalistforbund, januar 1994 Indhold: 1. Sådan skal valgene foregå... side 3 2. Din rolle i forhold til kollegerne... side 6 3. Tavshedspligten... side 9 4. Din rolle i bestyrelsen... side Din rolle i lyset af lovgivningen... side Bilag... side 18

3 1. Sådan skal valgene foregå Det er meget nøje fastlagt, hvordan valgene skal foregå til både A/S-, ApS- og koncernbestyrelser. Den korte version lyder sådan her 1 : Hvem kan få en repræsentant? Medarbejderne har ret til repræsentanter i A/S- og ApS-bestyrelser, når der i tre år har været mere end 35 (fuldtids)ansatte i virksomheden. Hvor mange kan vi vælge? Medarbejderne kan vælge en tredjedel af bestyrelsens medlemmer - dog mindst to medlemmer. Der er ingen regler om, at de enkelte afdelinger i virksomheden har krav på sin egen repræsentant. De, der bliver valgt, kan derfor godt komme til at repræsentere flere afdelinger på arbejdspladsen. Hvordan får vi valgt den første repræsentant? Hvis I ikke har en repræsentant (og I opfylder kravet om at få det), så skal I skrive til selskabet og kræve jeres ret. Dette krav kan fremsættes af medarbejderforeninger, et flertal af b-siden i samarbejdsudvalget eller 1/10 af de ansatte. Det er nu bestyrelsens pligt at nedsætte et valgudvalg, der skal forberede en afstemning om, hvorvidt medarbejderne skal have repræsentanter i bestyrelsen. Dette valgudvalg skal nedsættes senest 6 uger efter, at kravet om repræsentanter er fremsendt til bestyrelsen. Valgudvalget skal sammensættes sådan, at medarbejderne har flertal i udvalget, og at der er mindst én fra bestyrelsen eller direktionen. Senest fire uger efter at valgudvalget er nedsat, skal I stemme. Afstemningen skal være skriftlig og hemmelig, og der skal svares JA eller NEJ til, om man ønsker repræsentanter i bestyrelsen. Halvdelen af de stemmeberettigede skal sige ja til kravet, før I kan få plads i bestyrelsen. Hvis resultatet er et nej, skal der gå mindst 6 måneder, før I kan kræve en ny afstemning. Hvis resultatet er et ja, skal valgudvalget fortsætte arbejdet og gennemføre valget efter nedenstående regler, som skal følges ved alle efterfølgende valg. Hvordan skal valgene foregå? 1 *) Den lange kan læses i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 32 af 12. januar 1989, der bl.a. er trykt i Arbejdsmarkedets Håndbog.

4 Bestyrelsen skal nedsætte et valgudvalg, hvor medarbejderne har flertal, og bestyrelsen/direktionen har mindst én plads. Valgudvalgets opgave er at forberede og gennemføre valget, og udvalget skal: * fastsætte datoen for valget. Fra datoen offentliggøres, skal der gå mindst 6 og højst 10 uger, til valget finder sted. * have styr på, hvem der kan deltage i valget. Listen over de stemmeberettigede skal være tilgængelig, hvis nogen ønsker at se den. * indkalde forslag til kandidater. Husk at der også skal vælges suppleanter. Kandidaterne skal have meldt sig senest 4 uger før valget. * fremstille lister med kandidaternes navne. Bestyrelsesrepræsentanter og suppleanter skal stå på hver sin liste, og man kan ikke være kandidat til begge dele. Listerne skal offentliggøres senest 2 uger før valget. * fremstille stemmesedler. Valget skal foregå skriftligt og hemmeligt, og der må stemmes på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Det vil sige, at hvis der skal vælges f.eks. fire repræsentanter, kan man stemme på to. Hvis der skal vælges et ulige antal repræsentanter, rundes antallet af stemmer opad: Hvis der skal vælges tre, har man to stemmer. Hvis der skal vælges fem, har man tre stemmer osv.. De, der får flest stemmer, er valgt, og de valgte sidder i en periode på 4 år. Hvor mange kandidater skal der være? Der kan aldrig være for mange kandidater. Men hvis der er færre kandidater end pladser, der skal besættes, så kan valget ikke gennemføres. Hvis man vil prøve igen, er det en betingelse, at alle tidsfrister i proceduren overholdes, og valget skal være overstået før selskabets ordinære generalforsamling. Hvis der er præcis lige så mange antal kandidater som pladser, der skal besættes, så kan der foretages fredsvalg. Betingelsen er, at alle kandidater accepterer fredsvalget, og at man kan blive enige om, hvem der er suppleant for hvem. Hvem kan stemme? Alle der er ansat i virksomheden, både når valgdatoen offentliggøres, og når valget finder sted.

5 Hvem kan vælges? Alle ansatte over 18 år, som har været ansat i virksomheden i mere end et år. Valg til koncernbestyrelser Hvis der er i en koncern er over 35 ansatte i alt, så kan de ansatte i datterselskaberne få repræsentanter i moderselskabets bestyrelse. Reglerne er stort set som ved A/S- og ApS-bestyrelser, bortset fra, at der her er tale om et indirekte valg. Dette valg foregår i et valgmandskollegium, der er sammensat af bestyrelsesrepræsentanterne for de enkelte datterselskaber. Hvis medarbejderne i et af datterselskaberne ikke har en bestyrelsesrepræsentant, så skal koncern-valgudvalget sørge for, at disse medarbejdere vælger to repræsentanter til valgmandskollegiet. De enkelte selskabers repræsentanter i valgmandskollegiet har tilsammen fire stemmer for hver påbegyndt 35 medarbejdere i det selskab, de repræsenterer. Afstemningen skal være skriftlig og hemmelig. Valg til fondsbestyrelser Selm om en fond driver din virksomhed, har I som medarbejdere krav på at have medarbejderrepræsentanter. Der gælder dog ikke "moderfonde, hvis erhvervsmæssige virksomhed udelukkende består i drift af massemedier og hermed beslægtet virksomhed. Disse fondsbestyrelser kan have medarbejderrepræsentanter, men undtagelsen i loven siger altså, at de ikke behøver at have det. Det er op til den enkelte fondsbestyrelse at tage stilling til, om de ønsker medarbejderne med ved bordet.

6 2. Din rolle i forhold til kollegerne Du er dine kollegers øjne og ører i bestyrelsen, og hele ideen med at have en repræsentant i bestyrelsen er naturligvis at få indflydelse. En væsentlig del af indflydelsen består i at få information om de ting, der sker. Der er nogle spilleregler for, hvordan du må håndtere den viden, du får gennem bestyrelsesarbejdet, men indenfor de spilleregler er det dine kollegers forventning, at du gør din indflydelse gældende over for de øvrige bestyrelsesmedlemmer og dermed på de beslutninger, som bestyrelsen træffer. Det er altså ikke din rolle kun at være lyttende. Du skal spille en aktiv rolle. Ingen forventer, at du fra starten skal have fod på det hele. Men ligesom alle andre nye bestyrelsesmedlemmer så har du retten til at spørge - og gerne igen og igen - indtil du er inde i sagerne. Din rolle er at være kritisk på kollegernes vegne, og det vil de andre i bestyrelsen fuldt ud acceptere og respektere. Men for samarbejdsklimaets skyld så husk at kritisk ikke er en modsætning til venlighed eller høflighed. Din stol i bestyrelsen er lige så meget værd som de øvrige medlemmers. Nogle vil endda sige mere, fordi de eksterne medlemmer kan være "professionelle" bestyrelsesmedlemmer, der har at gøre med mange virksomheder. Du repræsenterer dine kolleger, for hvem denne arbejdsplads er helt central. Det er på mange måder mere jeres virksomhed end deres. Især hvis virksomheden er fondsejet, så de eksterne ikke (blot) sidder der for at sikre et godt afkast til aktienærerne. Forbered dig godt Jo bedre forberedt du møder op til bestyrelsesmøderne, jo større gennemslagskraft har du. Hvis du har et godt samarbejde med de øvrige medarbejderrepræsentanter, kan I f.eks. holde fælles formøder og aftale at støtte hinanden i de sager, hvor I er enige - og underrette hinanden om hvor I ikke er enige. Husk det er helt legalt, at medarbejderrepræsentanterne i nogle sager har modstridende interesser - ligesom de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan have det. Det er selvfølgelig rart, hvis man kan optræde i fællesskab, men det kan man ikke altid, og så er det næstbedste at være åben omkring disse modsatte holdninger. Hvis uenigheden diskuteres åbent, behøver det ikke føre til stor dramatik eller afslutningen på et i øvrigt godt samarbejde. Under mødet skal du arbejde for, at møderne forløber på en måde, så alle er sikre på, hvad der snakkes om, og hvad konklusionen så blev. Hvis det ikke sker i forvejen, så bed formanden/mødelederen om at konkludere for hvert punkt på dagsordenen og gøre beslutningen så præcis som mulig. Bestyrelsesmedlemmerne kan i givet fald gøre indsigelse, inden beslutningen føres til referat/protokol.

7 Det kan svært, fordi de mere trænede eksterne medlemmer måske springer til næste punkt meget hurtigt. Men stop dem hvis du er det mindste i tvivl om, hvad det egentligt er, I er blevet enige om. Det er vigtigt, for når referatet først er skrevet, er du taget til indtægt for beslutningen. Bliv ved hvis svaret er uklart: "Har jeg forstået det rigtigt, at vi er enige om... " Og vær så ikke nervøs for at få ført til referat, at du er uenig (hvis du altså er det). Vær heller ikke bange for at virke kværulantisk, når du spørger, hvad de små ord i beslutningen dækker over. F.eks. "om nødvendigt" eller "eventuelt". Den reelle beslutningen kan gemme sig her. Mange er bange for at komme til at virke som tidsrøvende amatører i bestyrelsen, men faktisk sætter mange eksterne bestyrelsesmedlemmer pris på dette modspil fra medarbejderrepræsentanterne. De eksterne medlemmer kender ikke virksomheden på samme måde som medarbejderne, og et engageret medlem vil som regel blive værdsat. Hvis bestyrelsen behandler sager, der er af betydning for dine kolleger om f.eks. nedlæggelse af redaktioner, afskedigelser el.lign., så prøv at få sagen afgjort så hurtig som muligt. Størst mulig åbenhed Det er den samlede bestyrelse, der bestemmer, hvordan medarbejderne skal informeres om bestyrelsens arbejde både generelt og i konkrete sager. Kollegerne forventer af dig, at du arbejder for størst mulig åbenhed. Bestyrelsen bør som et fast punkt på dagsordenen drøfte information til medarbejdere og tage stilling til, hvordan medarbejderne skal informeres om de beslutninger, der er truffet på det pågældende møde. Hvis bestyrelsen er tilbageholdende med information, kan du bruge reglerne i 33 og 34 i bekendtgørelsen om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer. Her slås det bl.a. fast, at bestyrelsen skal sørge for, at der er "gode og effektivt virkende informationskanaler til selskabets medarbejdere til orientering om selskabets forhold". Emnerne kan være selskabets økonomiske, produktionsmæssige og beskæftigelsesmæssige stilling og udvikling. Og orienteringen kan ske gennem informationsblade, interne personaleblade, møder i samarbejdsudvalgene, virksomhedskonferencer, fællesmøder m.m. Du er din egen Som de øvrige bestyrelsesmedlemmer er du frit stillet, når du skal tage stilling til de forskellige sager i bestyrelsen - inden for lovgivningens rammer.

8 Dine kolleger kan ikke pålægge dig at mene noget bestemt eller stemme for/imod konkrete sager. Men hvis afstanden mellem dig og kollegerne bliver for stor, kan de afsætte dig, eller du kan vælge selv at udtræde af bestyrelsen. Hvis dine kolleger vil afsætte dig, sker det efter de samme regler, som bliver brugt ved afstemningen om, hvorvidt medarbejderne ønsker at have en repræsentant i bestyrelsen (se side 3). Det vil sige, at en medarbejderforening eller en klub, der repræsenterer 1/10 af medarbejderne, eller 1/10 af medarbejderne kan kræve en afstemning om afsættelse. Det er valgudvalget der skal forberede og gennemføre afstemningen, og resultatet afgøres ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer. Brug din suppleant Husk at informere din suppleant om møderne i bestyrelsen. Han/hun skal jo dække dig ind, hvis du bliver forhindret til et møde - eller træder ud af en eller anden årsag. Suppleanten er bundet er den samme tavshedspligt, som du er. I kan derfor frit bruge hinanden til at diskutere de sager/papirer igennem, som det ellers er vanskeligt at snakke med andre om. (Se næste afsnit om tavshedspligten)

9 3. Tavshedspligten Alle bestyrelsesmedlemmer er omfattet af en tavshedspligt. Det er du og din suppleant også. I nogle selskaber står der i forretningsordenen, at samtlige oplysninger og dokumentationsmateriale, som bestyrelsen modtager fra selskabet, skal betragtes som strengt fortroligt, og at alt materiale skal tilbageleveres, hvis et medlem nedlægger sit hverv el.lign. En sådan alt omfattende tavshedspligt betyder ikke, at du i alle situationer resten af livet ikke må oplyse noget til nogen. Din og de andre bestyrelsesmedlemmers tavshedspligt er grundlæggende fastlagt i lovens 160. Den bestemmer, at med bøde "straffes bestyrelsesmedlemmer..., samt disses suppleanter, dersom de ubeføjet røber, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kundskab til." Færre hemmeligheder Det er svært at lave en præcis definition på, hvad "ubeføjet" betyder, og dermed hvad det er for oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten. Men hvis man tager udgangspunkt i bemærkningerne til loven, så må definitionen lyde "forretnings- og driftshemmeligheder". Og udviklingen i den almindelige selskabslovgivning ser ud til at gå den vej, at man indskrænker det område, der kan omfattes af tavshedspligten. Hemmelighederne bliver færre. Men de er der og skal respekteres. Den viden, du har både fra bestyrelsesarbejdet og fra andre tilgængelige kilder, er ikke omfattet af tavshedspligten. F.eks. må du ikke videregive oplysninger fra en revisors udkast til årsregnskab, men når regnskabet er offentliggjort, kan du frit informere kollegerne om indholdet. I princippet er tavshedspligten for livstid. Men efter en længere årrække vil mange oplysninger kunne videregives, fordi de hensyn til forretnings- og driftshemmeligheder, der ligger bag tavshedspligten, ikke længere gør sig gældende. Fortrolighed med andre - beføjet røbelse Straffeloven taler også om tavshedspligt. Om de regler har tidl. rigsadvokat Per Lindegård skrevet, at "en videregivelse i en snæver kreds under særlige omstændigheder må anses for legitimeret, fx. må tillidsrepræsentanter... antages at have adgang til under fortrolige former at blive bekendt med og drøfte tavshedsbelagte informationer med deres foresatte og kolleger og begrænsede kredse i deres organisationer." På godt dansk betyder det, at du godt må diskutere visse ting i en snæver kreds, f.eks. med din tillidsrepræsentant, men det skal selvfølgelig foregå på den måde, at I er helt enige om, at det er fortrolige drøftelser, der ikke spredes længere ud. Sådanne fortrolige drøftelser kan være nødvendige, hvis du gennem bestyrelsesarbejdet får oplysninger, der har betydning for dine kolleger - uden at du kan røbe sagens rette sammen-

10 hæng. Eksempel: Der skal skæres ned på omkostningerne, og bestyrelsen overvejer at lukke en lokalredaktion. Af konkurrencehensyn må denne oplysning ikke komme frem. Det juridiske udgangspunkt er, at du skal overholde din tavshedspligt. Men hvis en af de fyringstruede kolleger har et andet job på hånden, må du med Dansk Arbejdsgiverforenings ord svare "med mere end almindeligt diplomati". Altså få fortalt at vedkommende nok gør bedst i at tage jobbet - uden at fortælle om baggrunden for dette råd. I sådanne sager skal du altid gå til bestyrelsesformanden for at få fremskyndet beslutningen, så alle medarbejdere kan informeres. I sidste instans er det bestyrelsen(s flertal), der bestemmer, hvad der må videregives på et givet tidspunkt. Hvis du har fortrolige drøftelser med din tillidsrepræsentant, så vær omhyggelig med at aftale hvordan oplysningerne bruges. Aftal det, så der ikke sker misforståelser. På næste møde i bestyrelsen skulle du nødigt konfronteres med et protestbrev fra tillidsrepræsentanten i en sag - medmindre I har aftalt, at han/hun skal skrive dette brev. Husk at din suppleant er omfattet af samme tavhedspligt som dig. Det giver jer de samme pligter, men også frihed til at diskutere bestyrelsens anliggender sammen. Tag problemet op i bestyrelsen I en lang række tilfælde vil du kunne fortælle bestyrelsen, at det ikke nytter at holde på alle oplysninger. I er ansatte i medievirksomheder, gode til at opsnuse historier og ikke uefne til at lade rygter løbe. Har bestyrelsen f.eks. bedt et konsulentfirma om at undersøge nogle forhold i virksomheden, er det bedre at fortælle om konklusionen end at prøve at holde den hemmelig. Det sidste vil nemlig sjældent lykkes. Og mange (også forkerte) rygter kan blive resultatet. Mange bestyrelser vil have forståelse for, at du løfter sløret og fortæller om sådanne sager på f.eks. medarbejdermøder. Aftal evt. med bestyrelsen, hvad der ikke må siges. Hjælp fra advokat og revisor Hvis du har behov for rådgivning om retlige/regnskabsmæssige spørgsmål i forbindelse med dit bestyrelsesarbejde, er du - uanset tavshedspligten - altid berettiget til at drøfte spørgsmålene med henholdsvis en advokat og en revisor, der selv er bundet af tavshedspligt. Journalistforbundets jurister formidler gerne kontakten.

11 4. Din rolle i bestyrelsen Du har samme rettigheder, pligter og ansvar som de aktionærvalgte og evt. udpegede medlemmer af bestyrelsen. Også for dig er hovedopgaven at få virksomheden til at gå godt på både kort og lang sigt. Bestyrelsens opgave er den overordnede ledelse, dvs. beslutninger om selskabets strategi, struktur m.v. Der findes nogle regler i bla. aktieselskabsloven, der beskriver specifikke opgaver for bestyrelsen: - at sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed - at ansætte direktionen - at give direktionen retningslinier og anvisninger for varetagelsen af den daglige ledelse - at træffe beslutninger om dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning - at påse at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde - at tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift - at sørge for, at årsregnskab udarbejdes og i børsnoterede selskaber at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen, inden hvert medlem underskriver regnskabet - at træffe beslutning om fordeling af overskud (udbytte) - at tilvejebringe beslutningsgrundlag for generalforsamlingen - at udarbejde og efterleve en forretningsorden med en række oplysnings/handlepligter i børsnoterede selskaber (jf. afsnit 6 om 56, stk. 5 (side 19)) - at føre tilsyn herunder at følge op på beslutninger, der er truffet i bestyrelsen - at orientere medarbejderne om selskabets forhold, som nævnt under afsnit 2 (side 7). Spørg - og sig til Grundlaget for bestyrelsens arbejde er de oplæg og informationer, som direktionen og/eller revisionen udleverer. Ingen forventer, at du selv undersøger forholdene, men som den øvrige bestyrelse kan/forventes du at stille spørgsmål til direktion/revision for at få det hele afklaret.

12 I de fleste selskaber er der tradition for, at bestyrelsen taler sig frem til enighed. Hvis du imidlertid ikke kan få overbevist den øvrige bestyrelse om det rigtige i din holdning, er du berettiget til at få dit synspunkt ført til referat/protokol eller at få en afstemning. Sæt dig grundigt ind i bestyrelsens vedtægter og forretningsorden. Der står ofte nogle særlige regler om frist for mødeindkaldelse, afstemninger, beslutningsdygtighed og referat/protokol, som du skal kende. Dels for at vide hvad du selv har krav på. Dels for at stoppe de andre, hvis de forsøger at trumfe beslutninger igennem uden at følge alle spillets regler. Hvis du er i tvivl om noget vedr. vedtægter og forretningsorden, er du velkommen til at kontakte DJ. Hastemøder Du kan risikere at blive kaldt til et hastemøde, hvor der ikke ligger papirer på sagen i forvejen, så du altså ikke har haft mulighed for at drøfte sagen igennem med nogen. Selv om en sag haster, så haster ingenting så meget, at du ikke kan få tid til at overveje tingene. Bed evt. om et kvarters pause i mødet, så du og de øvrige medarbejderrepræsentanter kan drøfte sagen igennem og lægge jeres viden/erfaringer sammen, før beslutningen træffes. Du kan være sikker på, at formandsskabet har haft lejlighed til at tale sammen før mødet. Hvis I finder ud af, at sagen ikke er belyst godt nok, så bed om flere oplysninger. Få evt. mødet udsat til alle informationer er fremme. Check om forretningsordenen har regler angående hastemøder. Ansættelser og afskedigelser Bestyrelsen ansætter og afskediger dine chefer. Det kan være svære sager at behandle. Men det er sager af stor betydning for dine kolleger så forsøg at få indflydelse på beslutningen. Hvis I skal ansætte en ny chef, så bidrag bla. til beslutningen ved at dele din viden med bestyrelsen. Du og dine kolleger ved bedst, hvad de øvrige chefer er gode til, og hvad der mangler af leder-kvalifikationer på arbejdspladsen. I kender sandsynligvis også mere til, hvilke emner der kunne være til en ledig stilling. Eksterne bestyrelsesmedlemmer kender tit ikke medieverdenen og altså heller ikke potentielle ansøgere. Deres løsning vil måske være at lægge sagen i hænderne på et konsulentfirma. Sker det, så sørg for at konsulenten får indgående kendskab til arbejdspladsen og jeres ønsker. Skal I afskedige en chef, er det sandsynligvis begrænset, hvad du kan stille op. Når en afskedigelse er nået frem til bestyrelsens bord, er toget som regel kørt. Det er en type sager, der ofte afgøres reelt i korridorerne. Men der kan du også være med, hvis du kan de lidt avancerede dansetrin, som det kræver. Både ansættelser og afskedigelser - og andre personsager - skal du naturligvis gå meget stille

13 med. Hvis du involverer andre så indskærp tavshedspligten. Brug din suppleant. Han/hun er bundet af samme tavshedspligt som dig. Sager du ikke kan behandle Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i bestyrelsens behandling af en sag, hvor han/hun har "en væsentlig interesse, der kan stride mod selskabets", jf. afsnit 6 ( 58, side 20). Hvis du er valgt både som dine kollegers tillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem, skal du vige dit sæde, hvis bestyrelsen skal drøfte deltagelse i lockout el.lign. Samme vederlag At du er ligestillet med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, indebærer også, at du har krav på samme vederlag. Det er selskabets generalforsamling, der bestemmer, om der skal være vederlag til bestyrelsen, og i givet fald hvordan vederlaget skal beregnes. Der kan dog være et højere vederlag til formand, næstformand og de medlemmer, der måtte deltage i udvalg under bestyrelsen. Du skal ikke acceptere, at der sker fradrag i vederlaget med den begrundelse, at bestyrelsesmøderne i almindelighed finder sted i arbejdstiden. Det kan du afvise med, at dit arbejde i bestyrelsen også omfatter forberedelse til møderne og overvejelser om selskabets planer og problemer, samt at arbejdet er forbundet med et særligt ansvar. Du kan blive mødt med en forkert fortolkning af en dom, som HK tabte i Dommen siger ja til en ordning, der ikke giver vederlag til bestyrelsesmedlemmer, der er ansat i firmaet - uanset om de er valgt af medarbejderne eller ej. Denne dom bliver af og til udlagt sådan, at medarbejderrepræsentanter ikke skal have vederlag. Men det er altså ikke det, dommen går ud på.

14 5. Din rolle i lyset af lovgivningen Aktieselskabsloven sætter nogle rammer for, hvordan bestyrelser kan arbejde. De vigtigste paragraffer er og 143 om erstatnings-ansvar og 161 om bøde-ansvar Uforsvarlige handlinger 140 om erstatningsansvar siger, at bestyrelsesmedlemmer skal betale erstatning, hvis de forsætligt eller uagtsomt skader selskabet, herunder også selskabets aktionærer og kreditorer. Du skal have handlet uforsvarligt for at risikere et erstatningsansvar. Det vil sige, at man vil undersøge om du som bestyrelsesmedlem har 1) sørget for at sagen var godt belyst 2) foretaget en saglig, rimelig vurdering af de oplysninger, du havde til rådighed og 3) handlet efter beslutningerne. Denne vurdering af dine handlinger vil og skal ske ud fra de oplysninger, der forelå på det tidspunkt, bestyrelsen traf sin beslutning - og ikke i bagklogskabens lys. Det er tilladt en bestyrelse at udvise en vis portion dristighed i de økonomiske beslutninger. Og fordi en beslutning ender med at give et tab, er den ikke nødvendigvis uforsvarlig i den forstand, at bestyrelsen så er pligtig til at udrede en erstatning. Pligt til at handle Du og de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan hurtigt blive erstatningsansvarlige, hvis I ikke overholder en eller flere af de regler, der (som nævnt under afsnit 4, side 12) fastlægger en pligt for bestyrelsen til at handle. Fx. skal protokollen føres, og en forretningsorden skal fastsættes. En anden - mere formel - regel er, at alle bestyrelsesmedlemmer bør underskrive regnskabet - også selv om revisoren har givet det en blank påtegning og altså ikke har nogle indvendinger. Manglende underskrifter vil kunne udlægges som sjuskeri fra bestyrelsens side - og sjusket adfærd er ikke et godt udgangspunkt, hvis man senere skal tale om et muligt erstatningsansvar. Når revisoren har givet regnskabet en påtegning, skal bestyrelsen sætte sig ind i den. Det er, som Nordisk Fjer-sagen har fastslået i straffesagen mod bl.a. medarbejderrepræsentanterne. De blev af byretten idømt i bøde på kr., som landsretten nedsatte til kr. under hensyntagen til, at de ikke havde særige forudsætninger for at bestride posten.

15 Hvis revisoren har givet regnskabet en påtegning om forhold der ikke er i orden, så skal bestyrelsen sørge for at følge op på denne påtegning med konkrete foranstaltninger for at undgå de kritiserede forhold. Du kan ikke unddrage dig dit ansvar ved at være passiv i disse situationer og f.eks. undlade at underskrive et regnskab. En bestyrelse har handlepligt. Du skal også være på vagt over for beslutninger, der giver et eller flere bestyrelsesmedlemmer en personlig fordel, se også ovenfor om inhabilitet (side 14). Pligt til at sige fra Bestyrelser må naturligvis ikke foretage sig noget, der er ulovligt. Og det gælder uanset omstændighederne. En bestyrelsen kan ikke dække sig under, at andre har truffet beslutningen. Heller ikke selv om disse andre f.eks. er generalforsamlingen, som er virksomhedens øverste myndighed. Hvis en generalforsamling pålægger en bestyrelse at foretage sig noget ulovligt, så må bestyrelsen trække sig. Du skal ikke være professionel revisor Når/hvis dit selskab kommer ud på en økonomisk rutschetur, vil du kunne opleve, at selskabets revisor og advokat fremstiller lange, komplicerede juridisk/økonomiske redegørelser med en række forslag, som det næsten er umuligt at overskue. Ingen menige bestyrelsesmedlemmer som du forventes at kunne gennemskue de sagkyndiges redegørelser og de mange ukendte begreber, såsom kreditkøb, stille betalingsstandsning, cirkulære til kreditorerne, konkurs og akkord. Men du forventes at stille spørgsmål, så beslutningsgrundlaget er klart. Hvis ikke du kan få klare fornuftige svar på dine spørgsmål til revisoren eller advokaten, så skal du reagere. Du kan forlange en afstemning i bestyrelsen, så dit nej til deres planer fremgår af protokollen. Dermed bliver du fri for et truende erstatningsansvar. Du kan også kontakte en af Journalistforbundets jurister, der kan formidle kontakten til en revisor eller advokat - uafhængig af selskabet - som kan hjælpe dig med at finde ud, hvordan situationen ser ud. Nedsat erstatning Lovens 143 siger, at erstatningen "kan nedsættes, når dette findes rimeligt under hensyn til skyldgraden, skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt". Reglen er blevet brugt til at lempe erstatningen for en hovedaktionærs 3 børn, som var bestyrelsesmedlemmer, men ikke deltog i ledelsen af virksomheden og ikke var forretningskyndige. Bag reglen ligger hensynet til bla. de repræsentanter i bestyrelsen, der ikke er professionelle

16 bestyrelsesmedlemmer, fx. medarbejdervalgte repræsentanter. Reglen er (endnu) ikke anvendt over for medarbejderrepræsentanter i retspraksis. Fri for ansvar Hvis du sammen med de andre menige medlemmer bliver vildledt af direktionen m.fl. på en så dygtig og professionel måde, at de har virket overbevisende også på kyndige folk, fx. revisor og advokat, er I ansvarsfri. Og du hæfter naturligvis kun for arbejdet i den periode, hvor du har siddet i bestyrelsen. Dine forgængers og efterfølgeres evt. synder kan du ikke blive ansvarlig for. Lån til aktionærer Lovens handler om bødeansvar. Denne bestemmelse bruges især i sager om aktionærlån (som lovens 115 handler om). Du skal derfor holde øje med, at selskabet ikke giver lån til aktionærer, direktionen eller bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen må heller ikke give sig selv lån m.v. til at købe egne aktier eller aktier i dets moderselskab. Der gælder en undtagelse for medarbejderaktie-ordninger. Aldrig brugt Desuden gælder der regler i årsregnskabslovens 65, bogføringslovens 3 og straffeloven. Men disse regler er i praksis ikke er blevet brugt over for medarbejderrepræsentanter.

17 6. Bilag Uddrag af aktieselskabsloven 49. Et aktieselskab skal have en bestyrelse bestående af mindst tre medlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, medmindre valget efter 59, stk. 3, skal foretages af repræsentantskabet. Vedtægterne kan tillægge offentlige myndigheder eller andre ret til at udpege 1 eller flere medlemmer af bestyrelsen. I selskaber, der i de sidste tre år har beskæftiget gennemsnitligt mindst 35 medarbejdere, har selskabets medarbejdere ret til herudover blandt disse og i overensstemmelse med 177 at vælge et antal medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse svarende til halvdelen af det antal bestyrelsesmedlemmer, der vælges efter 1. og 2. pkt., dog mindst 2 medlemmer. Såfremt det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, ikke udgør et helt tal, skal der ved anvendelsen af 3. pkt. afrundes opad. Stk (Medarbejderrepræsentation i koncerner) Stk. 5. (Medarbejderrepræsentation på frivillig basis) Stk. 6. (Valg af andre bestyrelsesmedlemmer) Stk. 7. De bestyrelsesmedlemmer, der vælges af medarbejderne i medfør af stk. 2, 3. pkt. og stk. 3, udpeges for 4 år ad gangen blandt de medarbejdere, der i hele sidste år før valget har været ansat i selskabet eller, for koncerners vedkommende, inden for samme koncern. De øvrige bestyrelsesmedlemmers hverv gælder for den tid, der er fastsat i vedtægterne. Valgperioden skal ophøre ved afslutningen af en ordinær generalforsamling, senest 4 år efter valget. Stk. 8. Lovens bestemmelser om bestyrelsesmedlemmer finder tilsvarende anvendelser på suppleanter for disse. 54. Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Om det indbyrdes forhold mellem bestyrelsen og direktionen gælder reglerne i stk. 2 og 3. Om bestyrelsens og direktionens adgang til at repræsentere selskabet udadtil og forpligte dette ved retshandler gælder reglerne i Stk. 2. Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets

18 virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition. Stk. 3. Bestyrelsen sal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. Direktionen skal sørge for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Stk. 4. Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen. 56. Bestyrelsen vælger selv sin formand, medmindre andet er bestemt i vedtægterne. Ved stemmelighed afgøres valg ved lodtrækning. En direktør må ikke vælges til formand. Stk. 2. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Et medlem af bestyrelsen eller en direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. En direktør har, selv om den pågældende ikke er medlem af bestyrelsen, ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Stk. 3. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem og en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. Stk. 4. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Stk. 5. I selskaber, som har aktier optaget til notering på Københavns Fondsbørs, skal forretningsordenen i det mindste indeholde bestemmelser, der 1) fastlægger bestyrelsens konstitution og beslutningsdygtighed samt med hvilket interval der skal afholdes møder, 2) fastlægger retningslinier for arbejdsdelingen, herunder forretningsgange, bemyndigelser og instrukser, mellem bestyrelsen og direktionen eller andre etablerede organer, 3) fastlægger, hvorledes bestyrelsen fører tilsyn med direktionens ledelse af selskabets virksomhed og med datterselskaber, 4) fastlægger retningslinier for oprettelse og føring af bøger, fortegnelser og protokoller efter denne lov, 5) pålægger bestyrelsen at tage stilling til selskabets organisation såsom regnskabsfunktion, intern kontrol, edb-organisation og budgettering, 6) pålægger bestyrelsen at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver, 7) pålægger bestyrelsen at følge op på planer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om selskabets likviditet, ordrebeholdning, væsentlige dispositioner, overordnede forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici, 8) pålægger bestyrelsen at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen

19 forud for dennes underskrivelse, 9) pålægger bestyrelsen at gennemgå selskabets perioderegnskaber og lign. i løbet af hvert regnskabsår, og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra, samt 10) pålægger bestyrelsen at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision, herunder tage stilling til, om der er behov for intern revision. 57. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, for så vidt der ikke efter vedtægterne stilles større krav. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Har et medlem af bestyrelsen forfald, og er der valgt en suppleant, skal der gives denne adgang til at træde i medlemmets sted, så længe forfaldet varer. Stk. 2. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres, for så vidt der ikke efter vedtægterne kræves særligt stemmeflertal, ved simpelt stemmeflertal. Det kan i vedtægterne bestemmes, at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. 58. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller om aftale mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets Stiftere, bestyrelsesmedlemmer og direktører, som under udførelsen af deres hverv, forsætligt eller uagtsomt har tilføjet selskabet skade, er pligtige at erstatte denne. Det samme gælder, når skaden er tilføjet aktionærer, selskabets kreditorer eller tredjemand ved overtrædelse af denne lov eller vedtægterne Erstatning efter reglerne i kan nedsættes, når dette findes rimeligt under hensyn til skyldgraden, skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt Er strengere straf ikke forskyldt efter borgerlig straffelov, straffes overtrædelse af lovens forskrifter om indsendelse af anmeldelser, vurderingsberetninger i henhold til 6 c og meddelelser til Erhvervs- og selskabsstyrelsen med bøde. På samme måde straffes bestyrelsesmedlemmer, direktører...revisorer...samt deres suppleanter, dersom de ubeføjet røber, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kundskab om. Uddrag af bekendtgørelserne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber om anpartsselskaber m.v. (Selskabsrepræsentation) og medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (Koncernrepræsentation)

20 32/ 33. Selskabsrepræsentanter/Koncernrepræsentanter og suppleanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område. Stk. 2. Uoverensstemmelser om beskyttelsen af stk. 1, herunder spørgsmål om, hvilke regler der finder anvendelse, og om brud på eller fortolkning af reglerne afgøres ad fagretlig vej, jf. 22 i lov om arbejdsretten. 33/ 34. I selskaber/koncerner, hvor medarbejderne har udnyttet deres ret efter loven til at vælge selskabs/koncernrepræsentanter, påhviler det bestyrelsen/moderselskabets bestyrelse at drage omsorg for, at der tilvejebringes gode og effektivt virkende informationskanaler til selskabets/koncernens øvrige medarbejdere til orientering om selskabets/koncernens forhold. Orientering om disse forhold skal gives på hensigtsmæssig måde. Orienteringen kan f.eks. omfatte selskabets/koncernens økonomiske, produktionsmæssige og beskæftigelsesmæssige stilling og udvikling. 34/ 35. Bestyrelsen træffer bestemmelse om, hvilke informationskanaler der efter selskabets/koncernens forhold og efter orienteringens natur er mest hensigtsmæssige. Orienteringen kan f.eks. gives af bestyrelsen gennem selskabets/koncernselskabernes daglige ledelse og i selskaber/koncernselskaber, hvor der findes samarbejdsudvalg, gennem dette. Ved foranstående er der ikke tilsigtet ændringer i de enkelte selskabs/koncernrepræsentanters adgang til under ansvar efter aktieselskabslovens 160, stk. 1, og anpartsselskabslovens 130, stk. 1, at videregive oplysninger om, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kundskab om. Stk. 2. Udgivelse af informationsblade, interne personaleblade eller lignende, møder i samarbejdsudvalgene, virksomhedskonferencer og fællesmøder, tilrettelagt af samarbejdsudvalgene, kan være egnede fremgangsmåder til orientering af selskabets/- koncernens medarbejdere. 36/ 38. Selskabs/koncernrepræsentanter har samme rettigheder, pligter og ansvar som de øvrige medlemmer af bestyrelsen/moderselskabets bestyrelse. Uddrag af lov om erhvervsdrivende fonde 22. De i aktieselskabsloven og i henhold til denne fastsatte regler om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer finder tilsvarende anvendelse på en erhvervsdrivende fond og dens dattervirksomheder. De bestyrelsesmedlemmer, der vælges af medarbejderne, deltager kun i behandlingen af spørgsmål, som ikke vedrører erhvervsvirksomheden, såfremt dette er

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Udgangspunkt: Ingen personlig hæftelse Fonden/selskabet hæfter alene. Ingen personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer eller andre. Forudsætning: Fonden/selskabet

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION)

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) Mellem: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 4462 3528 (Herefter 'COWI

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter Århus Vand A/S

Vedtægter Århus Vand A/S Vedtægter Århus Vand A/S Version 26. august 2009 Side 1 af 5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at sikre

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Odense den 12.3.2014 Vedtægt for Mulernes Legatskole Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægt for VUC Roskilde

Vedtægt for VUC Roskilde Vedtægt for VUC Roskilde Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Roskilde er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Roskilde Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Espergærde Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Helsingør Kommune,

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium.

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere