Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser"

Transkript

1 Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

2 Dansk Journalistforbund, januar 1994 Indhold: 1. Sådan skal valgene foregå... side 3 2. Din rolle i forhold til kollegerne... side 6 3. Tavshedspligten... side 9 4. Din rolle i bestyrelsen... side Din rolle i lyset af lovgivningen... side Bilag... side 18

3 1. Sådan skal valgene foregå Det er meget nøje fastlagt, hvordan valgene skal foregå til både A/S-, ApS- og koncernbestyrelser. Den korte version lyder sådan her 1 : Hvem kan få en repræsentant? Medarbejderne har ret til repræsentanter i A/S- og ApS-bestyrelser, når der i tre år har været mere end 35 (fuldtids)ansatte i virksomheden. Hvor mange kan vi vælge? Medarbejderne kan vælge en tredjedel af bestyrelsens medlemmer - dog mindst to medlemmer. Der er ingen regler om, at de enkelte afdelinger i virksomheden har krav på sin egen repræsentant. De, der bliver valgt, kan derfor godt komme til at repræsentere flere afdelinger på arbejdspladsen. Hvordan får vi valgt den første repræsentant? Hvis I ikke har en repræsentant (og I opfylder kravet om at få det), så skal I skrive til selskabet og kræve jeres ret. Dette krav kan fremsættes af medarbejderforeninger, et flertal af b-siden i samarbejdsudvalget eller 1/10 af de ansatte. Det er nu bestyrelsens pligt at nedsætte et valgudvalg, der skal forberede en afstemning om, hvorvidt medarbejderne skal have repræsentanter i bestyrelsen. Dette valgudvalg skal nedsættes senest 6 uger efter, at kravet om repræsentanter er fremsendt til bestyrelsen. Valgudvalget skal sammensættes sådan, at medarbejderne har flertal i udvalget, og at der er mindst én fra bestyrelsen eller direktionen. Senest fire uger efter at valgudvalget er nedsat, skal I stemme. Afstemningen skal være skriftlig og hemmelig, og der skal svares JA eller NEJ til, om man ønsker repræsentanter i bestyrelsen. Halvdelen af de stemmeberettigede skal sige ja til kravet, før I kan få plads i bestyrelsen. Hvis resultatet er et nej, skal der gå mindst 6 måneder, før I kan kræve en ny afstemning. Hvis resultatet er et ja, skal valgudvalget fortsætte arbejdet og gennemføre valget efter nedenstående regler, som skal følges ved alle efterfølgende valg. Hvordan skal valgene foregå? 1 *) Den lange kan læses i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 32 af 12. januar 1989, der bl.a. er trykt i Arbejdsmarkedets Håndbog.

4 Bestyrelsen skal nedsætte et valgudvalg, hvor medarbejderne har flertal, og bestyrelsen/direktionen har mindst én plads. Valgudvalgets opgave er at forberede og gennemføre valget, og udvalget skal: * fastsætte datoen for valget. Fra datoen offentliggøres, skal der gå mindst 6 og højst 10 uger, til valget finder sted. * have styr på, hvem der kan deltage i valget. Listen over de stemmeberettigede skal være tilgængelig, hvis nogen ønsker at se den. * indkalde forslag til kandidater. Husk at der også skal vælges suppleanter. Kandidaterne skal have meldt sig senest 4 uger før valget. * fremstille lister med kandidaternes navne. Bestyrelsesrepræsentanter og suppleanter skal stå på hver sin liste, og man kan ikke være kandidat til begge dele. Listerne skal offentliggøres senest 2 uger før valget. * fremstille stemmesedler. Valget skal foregå skriftligt og hemmeligt, og der må stemmes på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Det vil sige, at hvis der skal vælges f.eks. fire repræsentanter, kan man stemme på to. Hvis der skal vælges et ulige antal repræsentanter, rundes antallet af stemmer opad: Hvis der skal vælges tre, har man to stemmer. Hvis der skal vælges fem, har man tre stemmer osv.. De, der får flest stemmer, er valgt, og de valgte sidder i en periode på 4 år. Hvor mange kandidater skal der være? Der kan aldrig være for mange kandidater. Men hvis der er færre kandidater end pladser, der skal besættes, så kan valget ikke gennemføres. Hvis man vil prøve igen, er det en betingelse, at alle tidsfrister i proceduren overholdes, og valget skal være overstået før selskabets ordinære generalforsamling. Hvis der er præcis lige så mange antal kandidater som pladser, der skal besættes, så kan der foretages fredsvalg. Betingelsen er, at alle kandidater accepterer fredsvalget, og at man kan blive enige om, hvem der er suppleant for hvem. Hvem kan stemme? Alle der er ansat i virksomheden, både når valgdatoen offentliggøres, og når valget finder sted.

5 Hvem kan vælges? Alle ansatte over 18 år, som har været ansat i virksomheden i mere end et år. Valg til koncernbestyrelser Hvis der er i en koncern er over 35 ansatte i alt, så kan de ansatte i datterselskaberne få repræsentanter i moderselskabets bestyrelse. Reglerne er stort set som ved A/S- og ApS-bestyrelser, bortset fra, at der her er tale om et indirekte valg. Dette valg foregår i et valgmandskollegium, der er sammensat af bestyrelsesrepræsentanterne for de enkelte datterselskaber. Hvis medarbejderne i et af datterselskaberne ikke har en bestyrelsesrepræsentant, så skal koncern-valgudvalget sørge for, at disse medarbejdere vælger to repræsentanter til valgmandskollegiet. De enkelte selskabers repræsentanter i valgmandskollegiet har tilsammen fire stemmer for hver påbegyndt 35 medarbejdere i det selskab, de repræsenterer. Afstemningen skal være skriftlig og hemmelig. Valg til fondsbestyrelser Selm om en fond driver din virksomhed, har I som medarbejdere krav på at have medarbejderrepræsentanter. Der gælder dog ikke "moderfonde, hvis erhvervsmæssige virksomhed udelukkende består i drift af massemedier og hermed beslægtet virksomhed. Disse fondsbestyrelser kan have medarbejderrepræsentanter, men undtagelsen i loven siger altså, at de ikke behøver at have det. Det er op til den enkelte fondsbestyrelse at tage stilling til, om de ønsker medarbejderne med ved bordet.

6 2. Din rolle i forhold til kollegerne Du er dine kollegers øjne og ører i bestyrelsen, og hele ideen med at have en repræsentant i bestyrelsen er naturligvis at få indflydelse. En væsentlig del af indflydelsen består i at få information om de ting, der sker. Der er nogle spilleregler for, hvordan du må håndtere den viden, du får gennem bestyrelsesarbejdet, men indenfor de spilleregler er det dine kollegers forventning, at du gør din indflydelse gældende over for de øvrige bestyrelsesmedlemmer og dermed på de beslutninger, som bestyrelsen træffer. Det er altså ikke din rolle kun at være lyttende. Du skal spille en aktiv rolle. Ingen forventer, at du fra starten skal have fod på det hele. Men ligesom alle andre nye bestyrelsesmedlemmer så har du retten til at spørge - og gerne igen og igen - indtil du er inde i sagerne. Din rolle er at være kritisk på kollegernes vegne, og det vil de andre i bestyrelsen fuldt ud acceptere og respektere. Men for samarbejdsklimaets skyld så husk at kritisk ikke er en modsætning til venlighed eller høflighed. Din stol i bestyrelsen er lige så meget værd som de øvrige medlemmers. Nogle vil endda sige mere, fordi de eksterne medlemmer kan være "professionelle" bestyrelsesmedlemmer, der har at gøre med mange virksomheder. Du repræsenterer dine kolleger, for hvem denne arbejdsplads er helt central. Det er på mange måder mere jeres virksomhed end deres. Især hvis virksomheden er fondsejet, så de eksterne ikke (blot) sidder der for at sikre et godt afkast til aktienærerne. Forbered dig godt Jo bedre forberedt du møder op til bestyrelsesmøderne, jo større gennemslagskraft har du. Hvis du har et godt samarbejde med de øvrige medarbejderrepræsentanter, kan I f.eks. holde fælles formøder og aftale at støtte hinanden i de sager, hvor I er enige - og underrette hinanden om hvor I ikke er enige. Husk det er helt legalt, at medarbejderrepræsentanterne i nogle sager har modstridende interesser - ligesom de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan have det. Det er selvfølgelig rart, hvis man kan optræde i fællesskab, men det kan man ikke altid, og så er det næstbedste at være åben omkring disse modsatte holdninger. Hvis uenigheden diskuteres åbent, behøver det ikke føre til stor dramatik eller afslutningen på et i øvrigt godt samarbejde. Under mødet skal du arbejde for, at møderne forløber på en måde, så alle er sikre på, hvad der snakkes om, og hvad konklusionen så blev. Hvis det ikke sker i forvejen, så bed formanden/mødelederen om at konkludere for hvert punkt på dagsordenen og gøre beslutningen så præcis som mulig. Bestyrelsesmedlemmerne kan i givet fald gøre indsigelse, inden beslutningen føres til referat/protokol.

7 Det kan svært, fordi de mere trænede eksterne medlemmer måske springer til næste punkt meget hurtigt. Men stop dem hvis du er det mindste i tvivl om, hvad det egentligt er, I er blevet enige om. Det er vigtigt, for når referatet først er skrevet, er du taget til indtægt for beslutningen. Bliv ved hvis svaret er uklart: "Har jeg forstået det rigtigt, at vi er enige om... " Og vær så ikke nervøs for at få ført til referat, at du er uenig (hvis du altså er det). Vær heller ikke bange for at virke kværulantisk, når du spørger, hvad de små ord i beslutningen dækker over. F.eks. "om nødvendigt" eller "eventuelt". Den reelle beslutningen kan gemme sig her. Mange er bange for at komme til at virke som tidsrøvende amatører i bestyrelsen, men faktisk sætter mange eksterne bestyrelsesmedlemmer pris på dette modspil fra medarbejderrepræsentanterne. De eksterne medlemmer kender ikke virksomheden på samme måde som medarbejderne, og et engageret medlem vil som regel blive værdsat. Hvis bestyrelsen behandler sager, der er af betydning for dine kolleger om f.eks. nedlæggelse af redaktioner, afskedigelser el.lign., så prøv at få sagen afgjort så hurtig som muligt. Størst mulig åbenhed Det er den samlede bestyrelse, der bestemmer, hvordan medarbejderne skal informeres om bestyrelsens arbejde både generelt og i konkrete sager. Kollegerne forventer af dig, at du arbejder for størst mulig åbenhed. Bestyrelsen bør som et fast punkt på dagsordenen drøfte information til medarbejdere og tage stilling til, hvordan medarbejderne skal informeres om de beslutninger, der er truffet på det pågældende møde. Hvis bestyrelsen er tilbageholdende med information, kan du bruge reglerne i 33 og 34 i bekendtgørelsen om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer. Her slås det bl.a. fast, at bestyrelsen skal sørge for, at der er "gode og effektivt virkende informationskanaler til selskabets medarbejdere til orientering om selskabets forhold". Emnerne kan være selskabets økonomiske, produktionsmæssige og beskæftigelsesmæssige stilling og udvikling. Og orienteringen kan ske gennem informationsblade, interne personaleblade, møder i samarbejdsudvalgene, virksomhedskonferencer, fællesmøder m.m. Du er din egen Som de øvrige bestyrelsesmedlemmer er du frit stillet, når du skal tage stilling til de forskellige sager i bestyrelsen - inden for lovgivningens rammer.

8 Dine kolleger kan ikke pålægge dig at mene noget bestemt eller stemme for/imod konkrete sager. Men hvis afstanden mellem dig og kollegerne bliver for stor, kan de afsætte dig, eller du kan vælge selv at udtræde af bestyrelsen. Hvis dine kolleger vil afsætte dig, sker det efter de samme regler, som bliver brugt ved afstemningen om, hvorvidt medarbejderne ønsker at have en repræsentant i bestyrelsen (se side 3). Det vil sige, at en medarbejderforening eller en klub, der repræsenterer 1/10 af medarbejderne, eller 1/10 af medarbejderne kan kræve en afstemning om afsættelse. Det er valgudvalget der skal forberede og gennemføre afstemningen, og resultatet afgøres ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer. Brug din suppleant Husk at informere din suppleant om møderne i bestyrelsen. Han/hun skal jo dække dig ind, hvis du bliver forhindret til et møde - eller træder ud af en eller anden årsag. Suppleanten er bundet er den samme tavshedspligt, som du er. I kan derfor frit bruge hinanden til at diskutere de sager/papirer igennem, som det ellers er vanskeligt at snakke med andre om. (Se næste afsnit om tavshedspligten)

9 3. Tavshedspligten Alle bestyrelsesmedlemmer er omfattet af en tavshedspligt. Det er du og din suppleant også. I nogle selskaber står der i forretningsordenen, at samtlige oplysninger og dokumentationsmateriale, som bestyrelsen modtager fra selskabet, skal betragtes som strengt fortroligt, og at alt materiale skal tilbageleveres, hvis et medlem nedlægger sit hverv el.lign. En sådan alt omfattende tavshedspligt betyder ikke, at du i alle situationer resten af livet ikke må oplyse noget til nogen. Din og de andre bestyrelsesmedlemmers tavshedspligt er grundlæggende fastlagt i lovens 160. Den bestemmer, at med bøde "straffes bestyrelsesmedlemmer..., samt disses suppleanter, dersom de ubeføjet røber, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kundskab til." Færre hemmeligheder Det er svært at lave en præcis definition på, hvad "ubeføjet" betyder, og dermed hvad det er for oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten. Men hvis man tager udgangspunkt i bemærkningerne til loven, så må definitionen lyde "forretnings- og driftshemmeligheder". Og udviklingen i den almindelige selskabslovgivning ser ud til at gå den vej, at man indskrænker det område, der kan omfattes af tavshedspligten. Hemmelighederne bliver færre. Men de er der og skal respekteres. Den viden, du har både fra bestyrelsesarbejdet og fra andre tilgængelige kilder, er ikke omfattet af tavshedspligten. F.eks. må du ikke videregive oplysninger fra en revisors udkast til årsregnskab, men når regnskabet er offentliggjort, kan du frit informere kollegerne om indholdet. I princippet er tavshedspligten for livstid. Men efter en længere årrække vil mange oplysninger kunne videregives, fordi de hensyn til forretnings- og driftshemmeligheder, der ligger bag tavshedspligten, ikke længere gør sig gældende. Fortrolighed med andre - beføjet røbelse Straffeloven taler også om tavshedspligt. Om de regler har tidl. rigsadvokat Per Lindegård skrevet, at "en videregivelse i en snæver kreds under særlige omstændigheder må anses for legitimeret, fx. må tillidsrepræsentanter... antages at have adgang til under fortrolige former at blive bekendt med og drøfte tavshedsbelagte informationer med deres foresatte og kolleger og begrænsede kredse i deres organisationer." På godt dansk betyder det, at du godt må diskutere visse ting i en snæver kreds, f.eks. med din tillidsrepræsentant, men det skal selvfølgelig foregå på den måde, at I er helt enige om, at det er fortrolige drøftelser, der ikke spredes længere ud. Sådanne fortrolige drøftelser kan være nødvendige, hvis du gennem bestyrelsesarbejdet får oplysninger, der har betydning for dine kolleger - uden at du kan røbe sagens rette sammen-

10 hæng. Eksempel: Der skal skæres ned på omkostningerne, og bestyrelsen overvejer at lukke en lokalredaktion. Af konkurrencehensyn må denne oplysning ikke komme frem. Det juridiske udgangspunkt er, at du skal overholde din tavshedspligt. Men hvis en af de fyringstruede kolleger har et andet job på hånden, må du med Dansk Arbejdsgiverforenings ord svare "med mere end almindeligt diplomati". Altså få fortalt at vedkommende nok gør bedst i at tage jobbet - uden at fortælle om baggrunden for dette råd. I sådanne sager skal du altid gå til bestyrelsesformanden for at få fremskyndet beslutningen, så alle medarbejdere kan informeres. I sidste instans er det bestyrelsen(s flertal), der bestemmer, hvad der må videregives på et givet tidspunkt. Hvis du har fortrolige drøftelser med din tillidsrepræsentant, så vær omhyggelig med at aftale hvordan oplysningerne bruges. Aftal det, så der ikke sker misforståelser. På næste møde i bestyrelsen skulle du nødigt konfronteres med et protestbrev fra tillidsrepræsentanten i en sag - medmindre I har aftalt, at han/hun skal skrive dette brev. Husk at din suppleant er omfattet af samme tavhedspligt som dig. Det giver jer de samme pligter, men også frihed til at diskutere bestyrelsens anliggender sammen. Tag problemet op i bestyrelsen I en lang række tilfælde vil du kunne fortælle bestyrelsen, at det ikke nytter at holde på alle oplysninger. I er ansatte i medievirksomheder, gode til at opsnuse historier og ikke uefne til at lade rygter løbe. Har bestyrelsen f.eks. bedt et konsulentfirma om at undersøge nogle forhold i virksomheden, er det bedre at fortælle om konklusionen end at prøve at holde den hemmelig. Det sidste vil nemlig sjældent lykkes. Og mange (også forkerte) rygter kan blive resultatet. Mange bestyrelser vil have forståelse for, at du løfter sløret og fortæller om sådanne sager på f.eks. medarbejdermøder. Aftal evt. med bestyrelsen, hvad der ikke må siges. Hjælp fra advokat og revisor Hvis du har behov for rådgivning om retlige/regnskabsmæssige spørgsmål i forbindelse med dit bestyrelsesarbejde, er du - uanset tavshedspligten - altid berettiget til at drøfte spørgsmålene med henholdsvis en advokat og en revisor, der selv er bundet af tavshedspligt. Journalistforbundets jurister formidler gerne kontakten.

11 4. Din rolle i bestyrelsen Du har samme rettigheder, pligter og ansvar som de aktionærvalgte og evt. udpegede medlemmer af bestyrelsen. Også for dig er hovedopgaven at få virksomheden til at gå godt på både kort og lang sigt. Bestyrelsens opgave er den overordnede ledelse, dvs. beslutninger om selskabets strategi, struktur m.v. Der findes nogle regler i bla. aktieselskabsloven, der beskriver specifikke opgaver for bestyrelsen: - at sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed - at ansætte direktionen - at give direktionen retningslinier og anvisninger for varetagelsen af den daglige ledelse - at træffe beslutninger om dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning - at påse at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde - at tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift - at sørge for, at årsregnskab udarbejdes og i børsnoterede selskaber at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen, inden hvert medlem underskriver regnskabet - at træffe beslutning om fordeling af overskud (udbytte) - at tilvejebringe beslutningsgrundlag for generalforsamlingen - at udarbejde og efterleve en forretningsorden med en række oplysnings/handlepligter i børsnoterede selskaber (jf. afsnit 6 om 56, stk. 5 (side 19)) - at føre tilsyn herunder at følge op på beslutninger, der er truffet i bestyrelsen - at orientere medarbejderne om selskabets forhold, som nævnt under afsnit 2 (side 7). Spørg - og sig til Grundlaget for bestyrelsens arbejde er de oplæg og informationer, som direktionen og/eller revisionen udleverer. Ingen forventer, at du selv undersøger forholdene, men som den øvrige bestyrelse kan/forventes du at stille spørgsmål til direktion/revision for at få det hele afklaret.

12 I de fleste selskaber er der tradition for, at bestyrelsen taler sig frem til enighed. Hvis du imidlertid ikke kan få overbevist den øvrige bestyrelse om det rigtige i din holdning, er du berettiget til at få dit synspunkt ført til referat/protokol eller at få en afstemning. Sæt dig grundigt ind i bestyrelsens vedtægter og forretningsorden. Der står ofte nogle særlige regler om frist for mødeindkaldelse, afstemninger, beslutningsdygtighed og referat/protokol, som du skal kende. Dels for at vide hvad du selv har krav på. Dels for at stoppe de andre, hvis de forsøger at trumfe beslutninger igennem uden at følge alle spillets regler. Hvis du er i tvivl om noget vedr. vedtægter og forretningsorden, er du velkommen til at kontakte DJ. Hastemøder Du kan risikere at blive kaldt til et hastemøde, hvor der ikke ligger papirer på sagen i forvejen, så du altså ikke har haft mulighed for at drøfte sagen igennem med nogen. Selv om en sag haster, så haster ingenting så meget, at du ikke kan få tid til at overveje tingene. Bed evt. om et kvarters pause i mødet, så du og de øvrige medarbejderrepræsentanter kan drøfte sagen igennem og lægge jeres viden/erfaringer sammen, før beslutningen træffes. Du kan være sikker på, at formandsskabet har haft lejlighed til at tale sammen før mødet. Hvis I finder ud af, at sagen ikke er belyst godt nok, så bed om flere oplysninger. Få evt. mødet udsat til alle informationer er fremme. Check om forretningsordenen har regler angående hastemøder. Ansættelser og afskedigelser Bestyrelsen ansætter og afskediger dine chefer. Det kan være svære sager at behandle. Men det er sager af stor betydning for dine kolleger så forsøg at få indflydelse på beslutningen. Hvis I skal ansætte en ny chef, så bidrag bla. til beslutningen ved at dele din viden med bestyrelsen. Du og dine kolleger ved bedst, hvad de øvrige chefer er gode til, og hvad der mangler af leder-kvalifikationer på arbejdspladsen. I kender sandsynligvis også mere til, hvilke emner der kunne være til en ledig stilling. Eksterne bestyrelsesmedlemmer kender tit ikke medieverdenen og altså heller ikke potentielle ansøgere. Deres løsning vil måske være at lægge sagen i hænderne på et konsulentfirma. Sker det, så sørg for at konsulenten får indgående kendskab til arbejdspladsen og jeres ønsker. Skal I afskedige en chef, er det sandsynligvis begrænset, hvad du kan stille op. Når en afskedigelse er nået frem til bestyrelsens bord, er toget som regel kørt. Det er en type sager, der ofte afgøres reelt i korridorerne. Men der kan du også være med, hvis du kan de lidt avancerede dansetrin, som det kræver. Både ansættelser og afskedigelser - og andre personsager - skal du naturligvis gå meget stille

13 med. Hvis du involverer andre så indskærp tavshedspligten. Brug din suppleant. Han/hun er bundet af samme tavshedspligt som dig. Sager du ikke kan behandle Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i bestyrelsens behandling af en sag, hvor han/hun har "en væsentlig interesse, der kan stride mod selskabets", jf. afsnit 6 ( 58, side 20). Hvis du er valgt både som dine kollegers tillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem, skal du vige dit sæde, hvis bestyrelsen skal drøfte deltagelse i lockout el.lign. Samme vederlag At du er ligestillet med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, indebærer også, at du har krav på samme vederlag. Det er selskabets generalforsamling, der bestemmer, om der skal være vederlag til bestyrelsen, og i givet fald hvordan vederlaget skal beregnes. Der kan dog være et højere vederlag til formand, næstformand og de medlemmer, der måtte deltage i udvalg under bestyrelsen. Du skal ikke acceptere, at der sker fradrag i vederlaget med den begrundelse, at bestyrelsesmøderne i almindelighed finder sted i arbejdstiden. Det kan du afvise med, at dit arbejde i bestyrelsen også omfatter forberedelse til møderne og overvejelser om selskabets planer og problemer, samt at arbejdet er forbundet med et særligt ansvar. Du kan blive mødt med en forkert fortolkning af en dom, som HK tabte i Dommen siger ja til en ordning, der ikke giver vederlag til bestyrelsesmedlemmer, der er ansat i firmaet - uanset om de er valgt af medarbejderne eller ej. Denne dom bliver af og til udlagt sådan, at medarbejderrepræsentanter ikke skal have vederlag. Men det er altså ikke det, dommen går ud på.

14 5. Din rolle i lyset af lovgivningen Aktieselskabsloven sætter nogle rammer for, hvordan bestyrelser kan arbejde. De vigtigste paragraffer er og 143 om erstatnings-ansvar og 161 om bøde-ansvar Uforsvarlige handlinger 140 om erstatningsansvar siger, at bestyrelsesmedlemmer skal betale erstatning, hvis de forsætligt eller uagtsomt skader selskabet, herunder også selskabets aktionærer og kreditorer. Du skal have handlet uforsvarligt for at risikere et erstatningsansvar. Det vil sige, at man vil undersøge om du som bestyrelsesmedlem har 1) sørget for at sagen var godt belyst 2) foretaget en saglig, rimelig vurdering af de oplysninger, du havde til rådighed og 3) handlet efter beslutningerne. Denne vurdering af dine handlinger vil og skal ske ud fra de oplysninger, der forelå på det tidspunkt, bestyrelsen traf sin beslutning - og ikke i bagklogskabens lys. Det er tilladt en bestyrelse at udvise en vis portion dristighed i de økonomiske beslutninger. Og fordi en beslutning ender med at give et tab, er den ikke nødvendigvis uforsvarlig i den forstand, at bestyrelsen så er pligtig til at udrede en erstatning. Pligt til at handle Du og de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan hurtigt blive erstatningsansvarlige, hvis I ikke overholder en eller flere af de regler, der (som nævnt under afsnit 4, side 12) fastlægger en pligt for bestyrelsen til at handle. Fx. skal protokollen føres, og en forretningsorden skal fastsættes. En anden - mere formel - regel er, at alle bestyrelsesmedlemmer bør underskrive regnskabet - også selv om revisoren har givet det en blank påtegning og altså ikke har nogle indvendinger. Manglende underskrifter vil kunne udlægges som sjuskeri fra bestyrelsens side - og sjusket adfærd er ikke et godt udgangspunkt, hvis man senere skal tale om et muligt erstatningsansvar. Når revisoren har givet regnskabet en påtegning, skal bestyrelsen sætte sig ind i den. Det er, som Nordisk Fjer-sagen har fastslået i straffesagen mod bl.a. medarbejderrepræsentanterne. De blev af byretten idømt i bøde på kr., som landsretten nedsatte til kr. under hensyntagen til, at de ikke havde særige forudsætninger for at bestride posten.

15 Hvis revisoren har givet regnskabet en påtegning om forhold der ikke er i orden, så skal bestyrelsen sørge for at følge op på denne påtegning med konkrete foranstaltninger for at undgå de kritiserede forhold. Du kan ikke unddrage dig dit ansvar ved at være passiv i disse situationer og f.eks. undlade at underskrive et regnskab. En bestyrelse har handlepligt. Du skal også være på vagt over for beslutninger, der giver et eller flere bestyrelsesmedlemmer en personlig fordel, se også ovenfor om inhabilitet (side 14). Pligt til at sige fra Bestyrelser må naturligvis ikke foretage sig noget, der er ulovligt. Og det gælder uanset omstændighederne. En bestyrelsen kan ikke dække sig under, at andre har truffet beslutningen. Heller ikke selv om disse andre f.eks. er generalforsamlingen, som er virksomhedens øverste myndighed. Hvis en generalforsamling pålægger en bestyrelse at foretage sig noget ulovligt, så må bestyrelsen trække sig. Du skal ikke være professionel revisor Når/hvis dit selskab kommer ud på en økonomisk rutschetur, vil du kunne opleve, at selskabets revisor og advokat fremstiller lange, komplicerede juridisk/økonomiske redegørelser med en række forslag, som det næsten er umuligt at overskue. Ingen menige bestyrelsesmedlemmer som du forventes at kunne gennemskue de sagkyndiges redegørelser og de mange ukendte begreber, såsom kreditkøb, stille betalingsstandsning, cirkulære til kreditorerne, konkurs og akkord. Men du forventes at stille spørgsmål, så beslutningsgrundlaget er klart. Hvis ikke du kan få klare fornuftige svar på dine spørgsmål til revisoren eller advokaten, så skal du reagere. Du kan forlange en afstemning i bestyrelsen, så dit nej til deres planer fremgår af protokollen. Dermed bliver du fri for et truende erstatningsansvar. Du kan også kontakte en af Journalistforbundets jurister, der kan formidle kontakten til en revisor eller advokat - uafhængig af selskabet - som kan hjælpe dig med at finde ud, hvordan situationen ser ud. Nedsat erstatning Lovens 143 siger, at erstatningen "kan nedsættes, når dette findes rimeligt under hensyn til skyldgraden, skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt". Reglen er blevet brugt til at lempe erstatningen for en hovedaktionærs 3 børn, som var bestyrelsesmedlemmer, men ikke deltog i ledelsen af virksomheden og ikke var forretningskyndige. Bag reglen ligger hensynet til bla. de repræsentanter i bestyrelsen, der ikke er professionelle

16 bestyrelsesmedlemmer, fx. medarbejdervalgte repræsentanter. Reglen er (endnu) ikke anvendt over for medarbejderrepræsentanter i retspraksis. Fri for ansvar Hvis du sammen med de andre menige medlemmer bliver vildledt af direktionen m.fl. på en så dygtig og professionel måde, at de har virket overbevisende også på kyndige folk, fx. revisor og advokat, er I ansvarsfri. Og du hæfter naturligvis kun for arbejdet i den periode, hvor du har siddet i bestyrelsen. Dine forgængers og efterfølgeres evt. synder kan du ikke blive ansvarlig for. Lån til aktionærer Lovens handler om bødeansvar. Denne bestemmelse bruges især i sager om aktionærlån (som lovens 115 handler om). Du skal derfor holde øje med, at selskabet ikke giver lån til aktionærer, direktionen eller bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen må heller ikke give sig selv lån m.v. til at købe egne aktier eller aktier i dets moderselskab. Der gælder en undtagelse for medarbejderaktie-ordninger. Aldrig brugt Desuden gælder der regler i årsregnskabslovens 65, bogføringslovens 3 og straffeloven. Men disse regler er i praksis ikke er blevet brugt over for medarbejderrepræsentanter.

17 6. Bilag Uddrag af aktieselskabsloven 49. Et aktieselskab skal have en bestyrelse bestående af mindst tre medlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, medmindre valget efter 59, stk. 3, skal foretages af repræsentantskabet. Vedtægterne kan tillægge offentlige myndigheder eller andre ret til at udpege 1 eller flere medlemmer af bestyrelsen. I selskaber, der i de sidste tre år har beskæftiget gennemsnitligt mindst 35 medarbejdere, har selskabets medarbejdere ret til herudover blandt disse og i overensstemmelse med 177 at vælge et antal medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse svarende til halvdelen af det antal bestyrelsesmedlemmer, der vælges efter 1. og 2. pkt., dog mindst 2 medlemmer. Såfremt det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, ikke udgør et helt tal, skal der ved anvendelsen af 3. pkt. afrundes opad. Stk (Medarbejderrepræsentation i koncerner) Stk. 5. (Medarbejderrepræsentation på frivillig basis) Stk. 6. (Valg af andre bestyrelsesmedlemmer) Stk. 7. De bestyrelsesmedlemmer, der vælges af medarbejderne i medfør af stk. 2, 3. pkt. og stk. 3, udpeges for 4 år ad gangen blandt de medarbejdere, der i hele sidste år før valget har været ansat i selskabet eller, for koncerners vedkommende, inden for samme koncern. De øvrige bestyrelsesmedlemmers hverv gælder for den tid, der er fastsat i vedtægterne. Valgperioden skal ophøre ved afslutningen af en ordinær generalforsamling, senest 4 år efter valget. Stk. 8. Lovens bestemmelser om bestyrelsesmedlemmer finder tilsvarende anvendelser på suppleanter for disse. 54. Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Om det indbyrdes forhold mellem bestyrelsen og direktionen gælder reglerne i stk. 2 og 3. Om bestyrelsens og direktionens adgang til at repræsentere selskabet udadtil og forpligte dette ved retshandler gælder reglerne i Stk. 2. Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets

18 virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition. Stk. 3. Bestyrelsen sal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. Direktionen skal sørge for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Stk. 4. Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen. 56. Bestyrelsen vælger selv sin formand, medmindre andet er bestemt i vedtægterne. Ved stemmelighed afgøres valg ved lodtrækning. En direktør må ikke vælges til formand. Stk. 2. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Et medlem af bestyrelsen eller en direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. En direktør har, selv om den pågældende ikke er medlem af bestyrelsen, ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Stk. 3. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem og en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. Stk. 4. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Stk. 5. I selskaber, som har aktier optaget til notering på Københavns Fondsbørs, skal forretningsordenen i det mindste indeholde bestemmelser, der 1) fastlægger bestyrelsens konstitution og beslutningsdygtighed samt med hvilket interval der skal afholdes møder, 2) fastlægger retningslinier for arbejdsdelingen, herunder forretningsgange, bemyndigelser og instrukser, mellem bestyrelsen og direktionen eller andre etablerede organer, 3) fastlægger, hvorledes bestyrelsen fører tilsyn med direktionens ledelse af selskabets virksomhed og med datterselskaber, 4) fastlægger retningslinier for oprettelse og føring af bøger, fortegnelser og protokoller efter denne lov, 5) pålægger bestyrelsen at tage stilling til selskabets organisation såsom regnskabsfunktion, intern kontrol, edb-organisation og budgettering, 6) pålægger bestyrelsen at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver, 7) pålægger bestyrelsen at følge op på planer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om selskabets likviditet, ordrebeholdning, væsentlige dispositioner, overordnede forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici, 8) pålægger bestyrelsen at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen

19 forud for dennes underskrivelse, 9) pålægger bestyrelsen at gennemgå selskabets perioderegnskaber og lign. i løbet af hvert regnskabsår, og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra, samt 10) pålægger bestyrelsen at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision, herunder tage stilling til, om der er behov for intern revision. 57. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, for så vidt der ikke efter vedtægterne stilles større krav. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Har et medlem af bestyrelsen forfald, og er der valgt en suppleant, skal der gives denne adgang til at træde i medlemmets sted, så længe forfaldet varer. Stk. 2. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres, for så vidt der ikke efter vedtægterne kræves særligt stemmeflertal, ved simpelt stemmeflertal. Det kan i vedtægterne bestemmes, at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. 58. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller om aftale mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets Stiftere, bestyrelsesmedlemmer og direktører, som under udførelsen af deres hverv, forsætligt eller uagtsomt har tilføjet selskabet skade, er pligtige at erstatte denne. Det samme gælder, når skaden er tilføjet aktionærer, selskabets kreditorer eller tredjemand ved overtrædelse af denne lov eller vedtægterne Erstatning efter reglerne i kan nedsættes, når dette findes rimeligt under hensyn til skyldgraden, skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt Er strengere straf ikke forskyldt efter borgerlig straffelov, straffes overtrædelse af lovens forskrifter om indsendelse af anmeldelser, vurderingsberetninger i henhold til 6 c og meddelelser til Erhvervs- og selskabsstyrelsen med bøde. På samme måde straffes bestyrelsesmedlemmer, direktører...revisorer...samt deres suppleanter, dersom de ubeføjet røber, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kundskab om. Uddrag af bekendtgørelserne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber om anpartsselskaber m.v. (Selskabsrepræsentation) og medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (Koncernrepræsentation)

20 32/ 33. Selskabsrepræsentanter/Koncernrepræsentanter og suppleanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område. Stk. 2. Uoverensstemmelser om beskyttelsen af stk. 1, herunder spørgsmål om, hvilke regler der finder anvendelse, og om brud på eller fortolkning af reglerne afgøres ad fagretlig vej, jf. 22 i lov om arbejdsretten. 33/ 34. I selskaber/koncerner, hvor medarbejderne har udnyttet deres ret efter loven til at vælge selskabs/koncernrepræsentanter, påhviler det bestyrelsen/moderselskabets bestyrelse at drage omsorg for, at der tilvejebringes gode og effektivt virkende informationskanaler til selskabets/koncernens øvrige medarbejdere til orientering om selskabets/koncernens forhold. Orientering om disse forhold skal gives på hensigtsmæssig måde. Orienteringen kan f.eks. omfatte selskabets/koncernens økonomiske, produktionsmæssige og beskæftigelsesmæssige stilling og udvikling. 34/ 35. Bestyrelsen træffer bestemmelse om, hvilke informationskanaler der efter selskabets/koncernens forhold og efter orienteringens natur er mest hensigtsmæssige. Orienteringen kan f.eks. gives af bestyrelsen gennem selskabets/koncernselskabernes daglige ledelse og i selskaber/koncernselskaber, hvor der findes samarbejdsudvalg, gennem dette. Ved foranstående er der ikke tilsigtet ændringer i de enkelte selskabs/koncernrepræsentanters adgang til under ansvar efter aktieselskabslovens 160, stk. 1, og anpartsselskabslovens 130, stk. 1, at videregive oplysninger om, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kundskab om. Stk. 2. Udgivelse af informationsblade, interne personaleblade eller lignende, møder i samarbejdsudvalgene, virksomhedskonferencer og fællesmøder, tilrettelagt af samarbejdsudvalgene, kan være egnede fremgangsmåder til orientering af selskabets/- koncernens medarbejdere. 36/ 38. Selskabs/koncernrepræsentanter har samme rettigheder, pligter og ansvar som de øvrige medlemmer af bestyrelsen/moderselskabets bestyrelse. Uddrag af lov om erhvervsdrivende fonde 22. De i aktieselskabsloven og i henhold til denne fastsatte regler om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer finder tilsvarende anvendelse på en erhvervsdrivende fond og dens dattervirksomheder. De bestyrelsesmedlemmer, der vælges af medarbejderne, deltager kun i behandlingen af spørgsmål, som ikke vedrører erhvervsvirksomheden, såfremt dette er

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN #BREVFLET# Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Center For Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Bestyrelsesmøder 1 Bestyrelsen udpeges for den kommunale valgperiode,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 28. juli 2008. Nr. 797. Bekendtgørelse for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (selskabsrepræsentation)

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. I henhold til selskabslovens $ 114 må formanden ikke udføre hverv for selskabet som "arbejdende. $ 1.

FORRETNINGSORDEN. I henhold til selskabslovens $ 114 må formanden ikke udføre hverv for selskabet som arbejdende. $ 1. FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen I Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) $ 1. Selskabets formål Selskabets formål er at overtage/erhverve faste ejendomme, hovedsageligt fra Den Danske Stat, med

Læs mere

(Koncernrepræsentation)

(Koncernrepræsentation) Bekendtgørelse nr. 468 af 2. juli 1987 om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i sparekasser, andelskasser og sammenslutninger af andelskasser, der er moderselskab i en koncern. 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN. Foreningen NLP. CVR. nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN. Foreningen NLP. CVR. nr FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN I Foreningen NLP CVR. nr. 36741422 1 BESTYRELSENS KONSTITUERING 1.1 Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) Nr. 1388 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) (Selskabsrepræsentation) Kapitel 1 Beregning af det gennemsnitlige

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden - 1 Bestyrelsens forretningsorden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For bestyrelsen i aktie- eller anpartsselskaber er det et lovkrav, at bestyrelsen har vedtaget en forretningsorden for bestyrelsens

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m.

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m. Nr. 1387 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) (Koncernrepræsentation) Kapitel 1

Læs mere

Error! Not a valid filename.

Error! Not a valid filename. Error! Not a valid filename. Advokat Hans Vestergaard 14.09.2005 Slotsgade 21-5100 Odense C Tlf. 66190066 J.nr. 17.11950/MI FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I GRUNDKORT FYN A/S ---------------------------------------------------------------

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden 1 Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden CVR-nummer 46206312 Udarbejdet i henhold til fondens fundats. 2 1. Fondens bestyrelse 1.1 Valg af bestyrelsens medlemmer 1.1.1 Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Tage Engelbrecht Svendsen Sagsnr.: 18-131895-TES/AJO FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred 1. Forretningsordenen 1.1. Bestyrelsen for fonden Geopark Odsherred skal som første punkt efter konstituering af bestyrelsen i umiddelbar forlængelse

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ J.nr.: 89-14666 SOF/ADJ Forretningsorden for bestyrelsen i Stutgården Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail:

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail: D.s.i. Hedehuset Havnevej 2 9550 Mariager tlf: 9854 1682 mail: hedehuset@hedehuset.dk F O R R E T N I N G S O R D E N for Bestyrelsen i D.s.i. Hedehuset. 1. Konstituering 1.1 På første møde efter 1.januar

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende. Fond Agendacenter Indre By/Christianshavn

Vedtægter for den erhvervsdrivende. Fond Agendacenter Indre By/Christianshavn Vedtægter for den erhvervsdrivende Fond Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus 1

Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus 1 Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN. for KNUD HØJGAARDS FOND

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN. for KNUD HØJGAARDS FOND FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN for KNUD HØJGAARDS FOND 1 FORRETNINGSORDENENS GRUNDLAG 1.1 Bestyrelsen for Knud Højgaards Fond har i medfør af 5, stk. 7, i Fondens vedtægt samt lov om erhvervsdrivende

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 4363-0200 Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 1. Bestyrelsens forpligtelser 1.1. Selskabslovens 115 beskriver for kapitalselskaber, at bestyrelsen ud over at varetage den overordnede og

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Fastsat i medfør af 18 i lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og i medfør

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/ FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/10 2009 1. Formål og opgaver 1.1 Fondens vedtægtsbestemte formål er, at arbejde på at løfte eliteidrætten i Århus til højt nationalt og

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Jægerforening. Denne forretningsorden supplerer Haderslev Jægerforenings vedtægter. 1 Konstituering 1.1 Umiddelbart efter generalforsamlingen, afholder bestyrelsen møde for

Læs mere

OPDATERET: 9. januar Ring 3 Letbane I/S. Bestyrelsens forretningsorden

OPDATERET: 9. januar Ring 3 Letbane I/S. Bestyrelsens forretningsorden OPDATERET: 9. januar 2014 Ring 3 Letbane I/S Bestyrelsens forretningsorden 1 Indholdsfortegnelse 1 VEDTAGELSE...3 2 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING, KONSTITUTION OG VEDERLAG...3 2.1 Valg og udpegning af medlemmer...3

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel.

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel. FORRETNINGSORDEN af 25. juni 2013 Formandskollegiet og Rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30983904 FORRETNINGSORDEN 1. VALG AF FORMAND OG KONSTITUTION 1.1 Formandskollegiet og rektorkollegiet

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S. Bestyrelsens forretningsorden

Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S. Bestyrelsens forretningsorden Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S Bestyrelsens forretningsorden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN TELE Greenland A/S Reg.nr. A/S 215 154 1 INDLEDNING 1.1 Hjemmel Nærværende forretningsorden er oprettet i overensstemmelse med Aktieselskabsloven og selskabets vedtægter

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling VEDTÆGTER for Foreningen Team Tvilling 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Team Tvilling. 1.2 Foreningens hjemsted er København Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Foreningen har til formål på almennyttigt

Læs mere

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association Fodboldens Hus DBU Alle 1 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 5464 Fax: +45 4326 5460 www.ishockey.dk www.al-bankligaen.dk ishockey@ishockey.dk FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DANMARKS ISHOCKEY UNION 1.

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEJLEDNING OM. bestyrelsens forretningsorden

VEJLEDNING OM. bestyrelsens forretningsorden VEJLEDNING OM bestyrelsens forretningsorden UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. Indledning... 1 2. Forretningsordenen... 1 3. Forretningsordenens indhold... 2 4. Anbefalingerne for

Læs mere

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Dybbølsgade 41, 1721 København V Tlf. 33 22 88 20 * Fax 33 22 40 16 CVR nr. 18 21 08 51 Bank 5331-0240301 settlementet@settlementet.dk Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Navn og stifter 1 Stk.

Læs mere

2.2 Selskabet skal sikre, at dets opgaver udføres effektivt under hensyntagen til sundhed, natur og miljø.

2.2 Selskabet skal sikre, at dets opgaver udføres effektivt under hensyntagen til sundhed, natur og miljø. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR GREVE RENOVATION A/S CVR-nr. 32 26 85 36 1. SELSKABETS

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR SOLRØD FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 04 73 12 1.

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere