Nyhedsbrev. Indhold. side 2 & 3 Referat Generalforsamling side 4 Tegnekursus Det Levende Menneske. side 5 Legater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Indhold. side 2 & 3 Referat Generalforsamling side 4 Tegnekursus Det Levende Menneske. side 5 Legater"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr 1 marts 2012 Indhold side 2 & 3 Referat Generalforsamling side 4 Tegnekursus Det Levende Menneske side 5 Legater side 6 & 7 Invitation Croquistegning Tegnekursus At Tegne Menneskehovedet side 8 Skolemessen Diverse oplysninger illustration: Peder Stougaard

2 Tegneren Nyhedsbrev nr 1/2012 side 2 Generalforsamling 2012 Tegnerne generalforsamling den 8. februar 2012 kl i Sejlklubben FREM, Strandvænget 65, 2100 København Ø Dagsorden var udsendt af bestyrelsen den 19. januar Følgende blev drøftet i henhold til den foreliggende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Undertegnede Michael Nathan blev valgt som dirigent og referent. 2. Formandens beretning Formanden, Bente Zeij, redegjorde for aktiviteter i det forløbne år. 3. Beretning fra Nordisk Visuel Kommunikation og CopyDan Billedkunst. Arne Dahl redegjorde for aktiviteterne i det forløbne år. 4. Beretning fra Dansk Kunstnerråd Bente Zeij redegjorde for aktiviteterne i det forløbne år. 5. Forelæggelse af revideret regnskab Revisor Christian Lemche gennemgik og redegjorde for regnskabet, der udviser et positivt resul tat med kr Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 6. Bidrag til Tegnerforbundets Fond Generalforsamlingen besluttede i lighed med tidligere år at 10 % af årets resultat, svarende til kr ,00, overføres til Tegnerforbundets Fond. (Regnskabsposten Resultat er opgjort efter fradrag af beløb overført til Tegnerforbundets Fond vedrørende såvel 2010 som 2011, i alt kr ). 7. Budget for 2011 Revisor Christian Lemche gennemgik budgettet, der blev taget til efterretning uden bemærk ninger. 8. Fastlæggelse af kontingent Generalforsamlingen besluttede at fastholde kontingentet uden ændringer i forhold til 2011.

3 Tegneren Nyhedsbrev nr 1/2012 side 3 9. Valg til bestyrelsen Af bestyrelsen, der i 2011 bestod af Henriette Wiberg Danielsen, Ole Jensen, Bente Zeij, Arne Dahl samt Kristian Lund Jakobsen, var de 3 førstnævnte på valg, og disse blev genvalgt. Arne Dahl, der oprindelig ikke var på valg, accepterede alligevel at opstille, og blev genvalgt. Bestyrelsen består herefter af Henriette Wiberg Danielsen, Ole Jensen, Bente Zeij, Kristian Lund Jakobsen og Arne Dahl. 10. Valg af suppleanter Kim Broström har ønsket at udtræde som suppleant. Som ny suppleant til bestyrelsen blev valgt Poul Anker. Suppleanter til bestyrelsen er herefter Anne Mette Odgaard og Poul Anker. 11. Valg af revisor Christian Lemche blev genvalgt som revisor. 12. Indkomne forslag Der forelå ingen forslag til drøftelse / afstemning. 13. Eventuelt Poul Anker redegjorde for baggrunden for, at der er i det forgangne år indkommet et beløb på kr (medtaget i regnskabet som royalties) fra Grønlands Filateli, nemlig at det ikke har været muligt at finde arvinger eller andre berettigede vedrørende forskellige navnløse mærker. ----o---- Med venlig hilsen Michael Torpe Nathan Advokat (H) HUSK for jeres egen skyld Når I indbetaler kontingent over netbank, med check eller over giro, er det meget vigtigt at anføre navn og medlemsnummer i feltet»til modtager«. Det er umuligt for administrationen at gætte afsenderen uden disse oplysninger.

4 Tegneren Nyhedsbrev nr 1/2012 side 4 Det levende menneske Tegnekursus Heather Spears tegninger Steen Malberg Fra fredag den 3. til søndag den 5. februar var der kursus hos Heather Spears. Emnet var: At tegne mennesket i bevægelse. Fredag aften tegnede vi i ca. 3 timer en cellist, der øvede sig. Lørdag og søndag formiddag var vi så i marken for at tegne. Valget stod mellem vidt forskellige emner: Aikido, basketball, pigegymnastik, fittness og en violinist på konservatoriet. Alt på forhånd arrangeret af og aftalt med Heather, der besøgte os undervejs. Søndag sluttede i atelieret, med en balletpige, der poserede for os. Heather instruerede: - Lad være med at tegne hovedet først - Hold blyanten på papiret - Tegn det I ser, og ikke hvad hjernen siger - Bevægelse er det hjernen har sværest ved at opfatte -Tegn, tegn, tegn og tegn så en gang til... Javel Heather! Det er nu mandag eftermiddag, og jeg er stadig træt - gad vide hvordan Heather har det? Mine emnevalg var aikido, pigegymnastik og basketball - det var svært, så jeg har planket en tegning fra Steen Malberg. hilsen Anne-Mette tegning Lars Bjønstrup

5 Tegneren Nyhedsbrev nr 1/2012 side 5 Tegnerforbundets Fond for Copydan-midler De midler Tegnerforbundet administrerer på vegne af rettighedshaverne kommer fra Copydanforeningerne Billedkunst og Tekst og Node. Midlerne kan ikke identificeres som tilkommende en bestemt rettighedshaver, men er udbetalt som en kollektiv pulje, der kan søges af alle rettighedshavere, der kan dokumentere tilknytning til den faggruppe, der omfattes af Tegnerforbundet. NB: NB: Legat til tegnere, grafikere og illustratorer. Svend Grams Mindelegat har som formål at yde økonomisk støtte til lovende tegnere, grafikere og illustratorer til udvikling af deres talenter, og er for denne gruppe af kunstnere Danmarks største legat. Legatet støtter fortrinsvis forskningsprojekter, udviklingsarbejde,videreuddannelse, studier og studierejser inden for områderne tegning og industriel grafik. Legatet henvender sig primært til studerende ved eller færdiguddannede fra en af de anerkendte skoler, men også til andre med tilsvarende relevant baggrund eller kvalifikationer inden for ovennævnte fag. Legatet gives ikke til afgangsprojekter, grupperejser og materialer. Bestyrelsens medlemmer er grafiker Poul Anker, medlem af Tegnerne, grafiker MDD Finn Simonsen og advokat Lars Dinesen, formand. Ansøgning sendes til advokat Lars Dinesen, Ny Vestergade 17, København K. Ansøgning skal være afleveret senest den 3. maj 2012 kl bilagt skitser/arbejdesprøver/dokumentation. Ansøgning max. en A4 side. Bilagsmateriale på print i form af budget m.v. skal ligeledes vedlægges. Ansøgninger u. bilagsmateriale kommer ikke i betragtning. Legatet vil blive uddelt ultimo maj En del af disse kollektive vederlag kan søges af rettighedhaverne og anvendes som støtte for uddannelsesformål eller til støtte af projekter og aktiviteter, som Tegnerne / Tegnerforbundet af 1919 finder egnede til støtte. Der kan indsendes ansøgninger 2 gange om året 1. marts og 1. september. For at sikre en ensartet bedømmelse vil ansøgninger blive behandlet ved første bestyrelsesmøde efter ansøgningsfristen. Støtte til uddannelsesformål er ét-årige og støtte til personlige projekter kan højst bevilliges to gange indenfor en to-årig periode, herefter er ansøgere afskåret fra at søge i to år. Dette gælder ikke for projekter, arrangementer eller kurser og lignende, der kommer en større kreds af rettighedshavere til gode. Bestyrelsen for Tegnerforbundet behandler og godkender ansøgningerne, og indtil projektet / forløbet er afsluttet, må ansøgeren betragte det udbetalte som et lån. Når projektet / forløbet er afsluttet beder Tegnerforbundet dig om at lave en rapport, vi kan anvende til beskrivelse af anvendelsen af de kollektive midler og til inspiration for kolleger

6 Tegneren Nyhedsbrev nr 1/2012 side 6 foto bente foto bente foto anja ps Jeg gør opmærksom på, at ovenn arrangement foregår onsdag den 11 april kl Bente AT TEGNE MENNESKEHOVEDET Heather Spears inviterede endnu en gang til tegnekursus, denne gang gjaldt det menneskehovedet. Fra Bodil Nygaard har redaktionen modtaget følgende meget personlige reflektioner over weekendens strabadser Weekendkursus hos Heather Spears: AT TEGNE MENNESKEHOVEDET Almindeligvis tænker jeg på croquis som øvelse i at tegne hele menneskekroppen, i stilstand og i bevægelse. Men på kurset hos Heather Spears i weekenden d. 16/3-18/3 fokuserede vi udelukkende på hovedet - som form og som egentligt portræt af de meget forskellige modeller. Vi var en lille gruppe på otte deltagere, der mødte op til første seance fredag aften kl 18 i Heathers atelier. Og så gik det løs. Øvelserne den aften handlede om at komme til at se hovedet som form mere end som blot en ansigtsflade. Det brugte vi en del kulstifter på: at tegne hovedet som en sort form uden ansigtstræk. Egentlig oplevede jeg det som en lidt irriterende øvelse, men bagefter har jeg tænkt, at i hvert fald for mig var det godt at forstå, hvordan selve ansigtet med ansigtstrækkene relaterer sig til det udtryk, der udgøres af hovedet som helhed.

7 Tegneren Nyhedsbrev nr 1/2012 side 7 Lørdag og søndag tegnede vi fra kl 10-16, og det var spændende at møde de modeller, Heather havde bedt om at komme og sidde for os. Og spændende at opleve deres meget forskellige ansigter: En baby og babyens mor, to søstre, den ene på fire år og den anden på omkring otte år, en meget lys kvinde, en aldeles mørk kvinde, og til sidst en ældre mand. Hvor var det en fornøjelse at få lov til at nærstudere deres ansigter og forsøge at fange det væsentlige og tegne det. Og hvor var det da samtidig svært. Mellem øvelserne præsenterede Heather os for eksempler på portrætter fra verdenskunsten - og kom også med praktiske anvisninger på, hvordan næse, øjne og mund kan tegnes - eller netop ikke tegnes, men markeres ved hjælp af lys og skygger. Og ind imellem fik vi snakket og drukket masser af kaffe og hørt nyt om, hvad der rører sig rundt omkring. tegning Steen Malberg Det var til at se på de mange tegninger, vi efterhånden fik hængt op på væggene, at sådan tre dages koncentration med iagttagelse og tegning og snak om tegningerne faktisk flytter noget. Det var tydeligt, at vi blev bedre til at fange det karakteristiske ved modellernes ansigter, og også mindre forsigtige i måden at arbejde med streg og skygger. Det er nok forskelligt, hvad vi som deltagere fik ud af det - nogle ville gerne have haft færre modeller og længere tid til at fordybe sig i en enkelt stilling - andre passede det fint med mange forskellige modeller og stillinger. Og eftersom vi var flere deltagere, der har tegnet i mange år, var vi nok ikke den letteste flok at have med at gøre for Heather. For det er jo sådan, at selv om læreren siger, at portrættet skal starte i området omkring næse og mund og dér kun være lys og skygge - så ER det jo lettere at starte med en streg ved panden eller håret, når det nu er dét, man er vant til. Så tak til Heather for hendes indsats for at få os til at se hoved og ansigt som en helhed, og tak for hjælpen til at få os godt i gang med portrættegningens svære kunst. Og hvor er det da et godt initiativ, når vores forbund på den måde tilbyder et kursus, hvor vi kan dygtiggøre os som tegnere. Bodil Nygaard tegninger Anne-Mette Odgaard

8 Tegneren Nyhedsbrev nr 1/2012 side 8 Skolemessen 2012 sluttede den 15 marts i Roskilde, den april fortsætter vi i Aarhus. Der er uddelt ca 40 stk af bladet Tegneren 2011/2012 samt 40 stk PRfolder/forening og 40 stk PR-folder/ bliv medlem. Der har som sædvanligt været rift om vore fremlagte gratis postkort, en god reklame for den enkelte udstiller. Det var rigtig hyggeligt at få besøg af Lars Bjørstrup og Kristian, det satte ekstra kulør på. bente foto Kristian Lund Jakobsen TEGNERNE TEGNERFORBUNDET af 1919 Medlem af Nordisk Visuel Kommunikation CopyDan Billedkunst Danske Billedautorer Image2use Dansk Kunstnerråd Sekretariat og Revision Revision København Postbox 30 Finsensvej 80 A¹ 2000 Frederiksberg Att Vibeke Hegner Advokat Michael Nathan, Bestyrelsen Bente Zeij, formand, Ole Jensen, næstformand, Arne Dahl, kasserer, Kristian Lund Jakobsen Henriette Wiberg Danielsen, Nordisk Visuel Kommunikation Ole Jensen, Kristian Lund Jakobsen, Dansk Kunstnerråd Bente Zeij Foreningens Hjemmeside Shum Stra Foreningens Hjemmeside og Nyhedsbrevet Tegneren Bente Zeij, Medlemsbladet Tegneren Henriette Wiberg Danielsen, Nyhedsbrev 2 udkommer ultimo juni Deadline 1 juni Indlæg sendes eller mailes til Bente Zeij, Ryesgade 104 C stuen lejl 1, 2100 København Ø

Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2014

Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2014 Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2014 INDHOLD: Side 2: Generalforsamling 2014 Side 3: Årsberetning 2013 Side 4: Budget 2014 En lille uddybende tekst Side 5: Resultatopgørelse for 2013 Side 6: Ballance pr. 31.12.2013

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 2 marts 2009. Mindeord Tegner og grafiker Tove Marie Petersen

Nyhedsbrev. Nr. 2 marts 2009. Mindeord Tegner og grafiker Tove Marie Petersen Nyhedsbrev Nr. 2 marts 2009 Mindeord Tegner og grafiker Tove Marie Petersen Tove Marie er her ikke mere. Der er blevet tomt. Sammen med Ole Meinertsen oprettede og drev Tove Marie Grafisk Værksted, Nærum

Læs mere

januar 2014 Eventyrlige tegninger side 4 Nyt medlem side 6 En rejse til Skt. Croix side 8 CopyDan-midlerne og EU side 10

januar 2014 Eventyrlige tegninger side 4 Nyt medlem side 6 En rejse til Skt. Croix side 8 CopyDan-midlerne og EU side 10 januar 2014 Eventyrlige tegninger side 4 Nyt medlem side 6 En rejse til Skt. Croix side 8 CopyDan-midlerne og EU side 10 Generalforsamling 2014 Farvel 2013 Goddag 2014 Torsdag den 6. februar 2014 kl 17:00-18:30

Læs mere

Nyhedsbrevet udkommer igen ca. 1. november. Deadline 20. oktober.

Nyhedsbrevet udkommer igen ca. 1. november. Deadline 20. oktober. Nyhedsbrev Nr. 5 september 2009 Inspiration fra Vesterhavet i august. Akvarel af Poul Anker. Seniorliv i akvarellens verden Nye udfordringer efter mit ophør i Danmarks Radio har givet mig mange store oplevelser.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 VAT 9. 2. 2009 Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 8 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Det øverste billede: Dansepar gør klar til at danse Det mellemste billede: Der danses på livet løs, her ses Charlotte

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere