Den Danske Billard Union Årsmøde 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Billard Union Årsmøde 2014"

Transkript

1 Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Vinder af DM i Fri Carambole Anders Henriksen

2

3 Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 11. april Herved indbydes til DDBU`s ordinære årsmøde Lørdag den 14. juni kl på: Hejse Kro Skærbækvej Fredericia med følgende D A G S O R D E N 1) Valg af dirigent 2) Valg af mødesekretær 3) Prøvelse af mandater 4) Bestyrelsens beretning til godkendelse 5) Ordensudvalgets og Sportsappeludvalgets beretninger til orientering 6) Regnskabsaflæggelse til godkendelse 7) Vedtagelse af politikkatalog 8) Indkomne forslag 9) Forslag til vedtægtsændringer 10) Rapportering fra aktivitetsmøderne 11) Vedtagelse af budget, godkendelse af gebyrer og kontingenter 12) Valg: Formand for bestyrelsen Mikael Toft Ønsker ikke genvalg Formand for TU-udvalget Jan Mortensen Villig til genvalg Formand for Aktivitetsudvalget Carsten Andersen Villig til genvalg Som ny formand opstiller bestyrelsen nuværende næstformand Henning Schultz. Opnår Henning Schultz valg som formand opstiller bestyrelsen Michael B. Nielsen som ny næstformand for 1 år. Formand for Eliteudvalget Michael Lohse trækker sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen opstiller Tage Lauridsen som ny formand for Eliteudvalget for 1 år. Bestyrelsesmedlem Johnny Sort Jensen har trukket sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen opstiller Tina Hjort Hansen for 1 år. Opnår Tina Hjort Hansen valg til bestyrelsen opstiller bestyrelsen Tonny Carlsen som suppleant. Bestyrelsessuppleant Vakant Bestyrelsen opstiller Leif Rasmussen som formand for Sports & Appeludvalget for 3 år Bestyrelsen opstiller Johnny Mogensen som medlem af Sports - & Appeludvalget for 3 år. Bestyrelsen opstiller Erik K. Petersen som medlem af Sports & Appeludvalget for 3 år Hans Gissel O+A udvalget Ønsker ikke genvalg Bestyrelsen opstiller Jakob Lyng for 2 år Begge suppleantposter til O+A udvalget er vakante Interne revisorer Steen G. Hansen og Morten Themstrup Villig til genvalg Intern revisorsuppleant Harry Dahl Villig til genvalg 14) Eventuelt Med venlig hilsen f/ Mikael Toft formand DDBU Jan Bemmann General Sekretær DDBU

4 Ad punkt 4 bestyrelsens beretning til godkendelse Formandens beretning ved Mikael Toft Billardsæsonen er i skrivende stund næsten færdigspillet. Der mangler dog endnu at blive afviklet finaler i nogle få discipliner. Stort tillykke til de mestre som er fundet, såvel hold som individuelt. Billardsæsonen har budt på rigtig gode resultater på såvel det sportslige som på det administrative plan. Vores organisation er og bliver løbende tilpasset de ændringer der sker. Danmarks Idræts Forbund Den fælles medlemsregistrering mellem DIF, DGI og Dansk Firmaidræt er blevet implementeret i den forgangne sæson og det har været en succes. Den forenkling, at foreningsledere kun skal registrere medlemmer et enkelt sted er blevet rigtig godt modtaget. DIF har indført et intranet, hvor alle specialforbundsformænd har adgang til. Formålet med intranettet er, at specialforbundene hurtigere kan få informationer, det kan bruges som debatforum og til dialoger og sparring. Udviklingskonsulent ordningen er fornyet med yderligere de 2 år. Aftalen har naturligt relationer til DIF s fordelingsnøgle samt til andre opgaver såsom talentudvikling, pool samarbejde med Ungdomsringen m.v. DIF udsender løbende nyhedsbreve, hvor der er fokus på meget aktuelle ting/emner. De inviterer også løbende til uddannelse af frivillige ledere/bestyrelsesmedlemmer og jeg vil endnu engang opfordre alle til, at I benytter Jer af de tilbud. er et værktøj som blev tilgængeligt sidste sæson. Jeg håber, at rigtig mange af Jer har gjort brug af dette værkstøj. Værktøjet kan både være inspirerende, motiverende og er oplagt til, at få lavet et serviceeftersyn på bestyrelsen i klubben, om alle er enige om det mål der arbejdes henimod. De internationale forbund Vores internationale samarbejdspartnere er CEB UMB EPBF og EBSA. Forbund som vi har et godt samarbejde med og DDBU deltager i de repræsentantskabsmøder vi bliver indkaldt til. DDBU er repræsenteret i CEB s 5 kegle udvalg ved turneringsleder Jan Mortensen. EM i snooker i 2014 havde DDBU lagt billet ind på. Vi havde overfor EBSA, som er det europæiske snooker forbund, sendt en forhånds bekræftelse på, at DDBU ville stå for afviklingen af EM i snooker i Vi var af den overbevisning, at eventen kom til Danmark, men det blev ikke til noget. Årsagen hertil var, at man fra EBSA mente, at ophold og forplejning var for dyrt. Vi forsøgte at få endnu bedre aftaler i stand med stedet, hvor eventen

5 skulle afvikles, men de havde givet os/ sporten så godt et tilbud, at de ikke kunne strække det længere. I DDBU håber vi på, at der på et tidspunkt i fremtiden bliver lejlighed til, at byde ind på en anden stor international event. Sponsorer. DDBU annoncerede på sidste årsmøde et ny tiltag inden for sponsor arbejdet. Formålet med dette nye tiltag var, at vi skulle forsøge at trække flere sponsorkroner ind til organisationen. Der er i sæsonen blevet indgået aftaler med Søren Søgaard, Jysk Billard Montering, Billard Fyn, Aramith, Iwan Simonis og Snedker & tømrerfirmaet Kim Bengtson. Sponsor hvervning er et meget stort og tidskrævende arbejde og på den baggrund er Jonny Sort Jensen desværre stoppet i DDBU s bestyrelse. Johnny har startet egen konsulentvirksomhed op og kan ikke afse tid til bestyrelsesarbejde i DDBU. Tina Hjort er indkaldt som bestyrelsessuppleant til at arbejde med sponsor området. Tina er uddannet inden for markedsføring og har sagt ja til at stille op til DDBU s bestyrelse, hvor, hvis hun bliver valgt, vil skulle arbejde med sponsering/markedsføring. Sekretariatet DDBU s sekretariat ledes af generalsekretær Jan Bemmann som ansvarlig for den daglige administration. På sekretariatet i Brøndby arbejder desuden Karsten Jørgensen, primært med opgaver af turneringsmæssig karakter, samt videreudvikling af vor IT i samarbejde med et eksternt firma. I Brande arbejder Hanne Rasmussen primært med turneringerne i Vest og med diverse administrative opgaver. Udviklingskonsulenten Niels Nüchel er også en del af sekretariatsmedarbejderstaben, han sparrer dagligt med de øvrige sekretariatsmedarbejdere. Den forgangne sæson bød på implementering af det nye turneringssystem. Efter en introduktion af systemet ved fyraftensmøder rundt om i landet før sæsonstarten, blev turneringen indledt. Der har løbende været tilpasninger af systemet, men overordnet har systemet levet op til forventningerne. Systemet vil de kommende år blive udbygget med flere muligheder, muligheder som vil aflaste sekretariatet og dermed give muligheder for at bruge ressourcerne på andre områder.

6 Udvikling FU har udarbejdet en visions/strategiplan for DDBU frem til Planen er blevet præsenteret for den øvrige bestyrelse, som alle tog godt imod den. De ansvarlige udvalgsformænd er kommet med deres input til planen. Den endelig strategiplan vil blive præsenteret på DDBU s repræsentantskabsmøde den 14. juni Som organisation har DDBU visioner om en løbende udvikling af vores sport. Vi vil og skal tilpasse os de politiske beslutninger og behov som kræves af vores sport. Når der i en organisation skal ske ændringer, så har vi de senere år i DDBU valgt, at informere/præsentere ideerne for Jer medlemmer ved regionalmøder rundt om i landet. Opbakningen til disse møder kan blive meget bedre, vi sender invitationer ud i god tid, men har også måtte aflyse møder i den forgangne sæson på grund af manglende tilmeldinger. Nærhed og debat er med til at styrke de beslutninger der tages og så giver det også mulighed for at stifte bekendtskab med såvel politikkere som ansatte i DDBU. Turnerings/ eliteudvalget har drøftet en ny spilleform i keglebillard, og det er kommet så vidt, at vi i efteråret vil præsentere vores ideer herom. Formålet med evt. ændringer er, at gøre keglespillet mere publikumsvenligt. Det kan godt, for en ikke Billard spiller, virke en smule enerverende, at overvære en kamp, hvor der bliver lavet 800 point i første indgang. Vi etablerede spillere ved jo godt at det er kunst af højeste karat men vi mangler stemning blandt tilskuere og dynamik i spillet. Der er planlagt en turnering for indbudte spillere i 2015 hvor den nye spilleform vil blive præsenteret. Udviklingskonsulenten har inviteret til flere seancer i de klubber der har sagt ja til, at være med i kraftcenter projektet. Flere af arrangementerne har han også måtte aflyse på grund af for ringe tilslutning. Vi skal gøre os en ting meget klart og det er, at for at en organisation som DDBU kan udvikle sig og blive stærkere, hele tiden være i en progressiv udvikling, så kræves det opbakning fra baglandet til de beslutninger der tages og skal føres ud i livet. DDBU s turneringsleder havde indkaldt alle klubbers turneringsledere til møde først i år For at seancen skulle gennemføres, så var der sat som kriterie, at mindst 45 klubber tilmeldte sig. Arrangementet blev aflyst på grund af manglende opbakning Økonomi DDBU s økonomi er funderet i medlemskontingent turneringsgebyrer sponsorstøtte samt DIF s fordelingsnøgle. Tilskuddet fra DIF er baseret på aktiviteter såsom kurser uddannelse af trænere klubbesøg klubudvikling

7 talentpleje og antal medlemmer og foreninger. I fordelingsnøglen modtager vi 1001 kr. pr. forening og 6 kr. pr. medlem. Den forgangne sæson har budt på optagelse af nye klubber, men vi har også måtte sige farvel til andre. Alt i alt er vi samme antal klubber som sidste år. Medlemsmæssigt er vi igen over registrerede, en status quo i forhold til sidste sæson. Tilmeldinger til hold/individuelt er også højere i forhold til sidste sæson. Denne progressive udvikling skulle gerne fastholdes i årene der kommer. Bestyrelsen for Ølandshusfonden har besluttet at opløse fonden. Opløsningen sker på bagrund af en henvendelse fra civilstyrelsen, hvor de i et brev oplyser, at fonde med under en hovestol på kr kan opløses over en 3 årig periode. Ølandshusfonden har en hovedstol på ca kr og bestyrelsen har defineret 3 områder som fondens midler skal indgå i. År 2014: Propaganda gennem IT-udvikling. Indkøb af streaming udstyr, udvikling af apps, IT-uddannelse, etc. År 2015: Propaganda for ny afviklingsform i keglebillard. Mestermøde mellem de bedste Danske keglespillere m/k, efter den nye afviklingsform samt uddannelse af dommere og instruktører i snooker. År 2016: Fremme af billardsporten: Talentudvikling, træningssamlinger, kurser, etc. Samarbejdet med revisionsfirmaet KPMG, som langt de fleste specialforbund og DIF bruger, er blevet forlænget. Organisation Som det fremgår af udsendte dagsorden, så er der en del nyvalg til DDBU s bestyrelse i år. Jeg håber, at vores opstillede kandidater vil få tilslutning fra Jer der møder op på repræsentantskabsmødet. For mit eget vedkommende, så er dette min sidste beretning som formand for DDBU. Mit private arbejde kræver endnu mere af mig og det betyder, at jeg ikke længere føler, at jeg har den tilstrækkelige tid til at kunne virke som formand for DDBU. Mine godt 30 år som leder i Billard sporten har været en fantastisk rejse. Jeg har lært rigtig mange mennesker at kende, såvel indenlands som udenlands. Haft rigtig mange hyggelige stunder og deltaget i rigtig mange debatter, forhandlinger etc. Den tillid I har vist mig, ved at vælge mig som formand, den vil gerne takke for. Kommunikation og IT Vores nye turneringsprogram blev inden sæsonstart præsenteret på regionalmøder rundt om i landet. Programmet er blevet taget rigtig godt imod

8 og programmet er et bevis på, at vores sport følger den digitale trend. Digitaliseringen betyder, når den er fuldt udbygget, at vores ansatte for mulighed for at bruge de frigivne ressourcer til andre opgaver. Der var nogle små opstartsproblemer med programmet, men de problemer er blevet løst løbende. Det er nu også blevet muligt, at følge sin form kurve. Du skal logge dig ind på Billardresultater.dk - vælg f.eks. rangliste øst, find din klub og tryk enter. Alle klubbens medlemmer kommer nu frem med aktuelt snit. Smart! Tilmeldingen til DDBU s nyhedsformidling via sms/mail kunne godt være meget bedre. I har mulighed for, at få alle nyheder udsendt så snart de foreligger, I skal blot tilmelde jer ordningen, som ligger på DDBU s hjemmeside. Vores nye hjemmeside kører. Det er en flot hjemmeside og vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger på den. DDBU s nyhedsbrev som har udviklingskonsulent Niels Nüchel som redaktør udkommer ca. 1 gang om måneden. Nyhedsbrevets formål er, at informere om arrangementer som er sket og arrangementer som vil ske. Redaktøren har flere gange efterlyst materiale fra Jer derude i landet, men det er begrænset hvad han får ind. Derfor vil vi kraftigt opfordre til, at sker/skal der ske noget i din klub, så send historien til Niels Nüchel. Vi er mange ude i det ganske danske land, som gerne vil høre historien. Arbejdet med den meget efterlyste jubilæumsbog er endnu ikke fuldført. Det har været nødvendigt at sætte nye folk på opgaven og bogen forventes at være klar til læsning inden udgangen af år De sociale medier Facebook, Twitter, Instagram, etc. fylder mere og mere i vores dagligdag. Det er muligt at deltage i debatter på de medier, men endnu engang vil jeg opfordre til, at retorikken holdes på et sobert niveau. Facebook har været og bliver brugt som nyhedsformidling ved stævner såvel indenlands som udenlands. Til jer frivillige der informerer os andre den vej skal der lyde en stor tak. Det er rigtig spændende at følge en kamp på den måde og fremtiden vil helt sikkert byde på endnu mere information via de medier. Resultatadgangen til de landsdækkende aviser er utroligt svær, men der er ingen tvivl om, at der bringes rigtig mange billard resultater i mindre aviser/lokalaviser hvilket er utroligt vigtigt for vores sport. Så I der fodrer aviserne med nyheder, bliv endelig ved med det. Sportsligt DDBU opnåede i den forgangne sæson følgende internationale resultater. Andreas Madsen fra Herlev Pool klub vandt bronze ved EM i 8 Ball for juniorer. 5 kegle landsholdet vandt bronze ved EM. Tony Carlsen & Michael Lohse opnåede en femteplads ved VM i 3 bande carambole for 2 mands hold.

9 Afslutning Som afslutning vil jeg takke Jer, frivillige ledere, for det arbejde i lægger ude i klubberne. Jeg tænker på såvel det sportslige som det sociale arbejde. Uden Jeres indsats ville vores sport have det rigtigt svært. Derudover vil jeg takke DDBU s bestyrelse, ansatte, DIF, sponsorer, eksterne samarbejdspartnere for et rigtig godt samarbejde i den forgangne sæson. God sommer til alle. Mikael Toft Fmd. DDBU Eliteudvalgets beretning ved Michael Lohse Årets og fremtidens generelle linjer et tilbageblik på et travlt år, og en udsigt til forandringer ved roret og bordet Endnu en sæson er ovre og jeg håber at alle fik en god billardoplevelse der gør at man imødeser den nye sæson med forventning. Forandringernes mange ansigter: Der er i de seneste to sæsoner blevet forsøgt at optimere turneringsformer og give mulighed for at alle kan spille mod alle uden at skulle rejse for langt, og DDBU har lyttet til de mange forslag. Internationalt har der også været mange ændringsforslag, og alle har forsøgt at finde et fornuftigt niveau. MEN ligegyldigt hvem vi lytter til, retter os efter, hvilken beslutning vi træffer og har analyseret os frem til, så vil billardspillere vise deres mangfoldige ansigter i kraft af deres personlige fremtoning eller deres måde at skrive og fremstille deres synspunkter på. Skuffet, kritisk, destruktiv, sur, vrede, snydt, egoisme, selvhøjtidelig, snæversyn, glad, positiv, energisk, hjælpsom, smilende, overbærende etc. er alle reaktioner der kan læses fra billardspillerenes ansigter når de oplever forandring og ændringer. I et tidligere nyhedsbrev nævnte jeg at der på baggrund af spillernes mange tilbagemeldinger og forslag fra de tidligere sæsoner ville blive indført nogle ændringer i forskellige discipliner i indeværende sæson( ). Ydermere blev der også omtalt et strategipapir der i fremtiden skulle danne baggrund og virke som et værktøj for prioriteringer af økonomisk støtte samt udtagelser

10 af danske spillere til internationale stævner. Hvad angår sidstnævnte er arbejdet gået ind i den afsluttende fase og det er derfor sandsynligt at en 100% implementering af dette vil ske henover sommeren. Der er blevet brugt mange timer på at forsøge at skabe de bedste rammer for elitespillerne i dansk billard med henblik på at kunne løfte niveauet nationalt, og med lidt held skaffe nogle resultater internationalt. Det er tydeligt at vi ikke har høstet mange internationale medaljer i den seneste tid, men nogle er det blevet til, og det skal vi være meget glade for. Overordnet set er niveauet nationalt på et højt niveau, men ikke mange steder kan vi prale af at det er stigende, nogle steder ses dog en fremgang, hvilket er positivt. Økonomisk set går det ikke meget anderledes i DDBU end mange andre steder i samfundet, hvilket kort sagt betyder at der ikke kommer flere resurser, og at vi derfor må prioritere hvor de tilstedeværende resurser gør mest gavn i forhold til at skabe en forhøjet opmærksomhed på billardsporten og en stigende aktivitet i Den Danske Billard Union. Det vil helt konkret betyde at DDBU med udgangspunkt i deres mission må vælge til og fra i forhold til at komme i mål med de planer der er lagt. Derfor vil der også i den kommende sæson opleves ændrede prioriteringer omkring elite- og talentarbejdet/turneringerne i Danmark. der skal træffes nogle beslutninger som sikre et godt, konstruktivt og forpligtende samarbejde mellem spillere og DDBU. Eliteturneringerne var naturligvis også en del af de turneringer der er forsøgt optimeret med udgangspunkt i de mange inputs der er kommet fra spillere og ledere. I pool og snooker disciplinerne vokser turneringsudbuddet, da der er spillere til det, imens der er i visse andre discipliner og turneringsformer ikke er den store vækst. Det er essentielt at vi i DDBU tilpasser udbuddet af turneringer til efterspørgslen, dog uden at gå på kompromis med kvaliteten! Eliteturneringer har til formål at fremme og højne niveauet hos de kommende talenter, og ikke mindst hos de spillere der allerede tilhører eliten. Det betyder i sin enkelthed også er der vil være turneringsformer som imødekommer dette, og det kan betyde at spillerne der har et lavere niveau må kæmpe lidt mere for at komme til at spille mod de bedste i Danmark. Det har ikke, er ikke og bliver ikke nogen populær beslutning at lave disse tiltag i dansk billard, men det er nødvendigt hvis vi skal udvikle en talentmasse og en elitegruppe; så er og bliver det ét af de ansigter vi må leve med og acceptere! Der vil til stadighed komme flere forandringer i Dansk billard, men intet kan ændres til ALLES interesse og fordel, og derfor må vi hele tiden vælge vores ansigt med omhu. Det er ikke populært at lave besparelser og ej heller ændringer der gør at spillere der på et tidspunkt havde en fordel ikke har denne mere, men

11 omvendt skal vi hele tiden have for øje at beslutningerne træffes med fokus på den målsætning der er opstillet, og for eliteudvalget er det at skabe og udvikle talent- og elitespillere i dansk billard. denne målsætning vil eliteudvalget arbejde hårdt på at indfri, og dette kommer til at ske ved såvel økonomiske som sportslige prioriteringer i den nærmeste fremtid. Talentaktiviteter i pool Afviklet DM for juniorer i 8, 9 og 10 ball. Joel Rosenfeldt Herlev PC vinder 8 ball Andreas Madsen vinder 9 og 10 ball Andreas Madsen har deltaget i EM for juniorer og kom hjem med en flot bronze medalje i 8 ball Der er afholdt 3 talentsamlinger i pool Ud over dette har talenterne deltaget i turneringer i de rækker de er kvalificeret til samt en del pool tours Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle sammen en fantastisk billardsommer i og som det er med billard, så vil ingen billardspiller kunne frasige sig at der kontinuerligt er plads til forbedring, og dette gælder også for os mennesker. så fat mod og vis det sportslige, positive, støttende og konstruktive ansigt ved og uden for billardarenaen Ny mand ved roret: Jeg har været Eliteformand i 3 år, og har siddet i Eliteudvalget i yderligere 3-4 år. Vi har nået en hel del, og der er helt sikkert meget der kan og kunne gøres bedre. Der er også gang i en hel del på nuværende tidspunkt, som også kan blive godt og konstruktivt for DDBU. Jeg har i snart 1 år været eliteudvalgsformand, skulle udvikle min stilling(mit nye job i Ringsted) på en politisk styret og turbulent arbejdsplads og samtidig være 100 % tilstede i det private og når jeg kunne finde lidt tid til også at spille lidt billard selv. Nu kan jeg mærke at det ikke længere er muligt at balance med ligevægt på de mange bolde, og derfor må jeg af private årsager trække mig som Eliteformand i DDBU. Jeg håber at den kommende formand vil få den optimale opbakning og støtte fra hele Billard Danmark til at fortsætte det gode arbejde omkring talent- og elitebillard i Danmark

12 Med sportslig hilsen Michael Lohse Eliteudvalgsformand Turneringsudvalgets beretning ved Jan Mortensen Nu er sæsonen 2013/14 ved at få en ende, så jeg vil gerne ønske alle vindere tillykke med resultaterne. TU-program. Vi har nu kørt med det nye turneringsprogram ét år, og selvfølgelig har der været nogle startvanskeligheder, men i det store hele er turneringsprogrammet en succes. Der er stadig nogle udfordringer som vil blive løst hen af vejen.vi arbejder i øjeblikket på, at alle vores skemaer skal være online, så det hele tiden er up to date skemaer alle bruger. Hold tilmelding til serie 1 og 2. Fra den kommende sæson vil tilmelding til serie 1 og 2 ske med snitsum (de fire spilleres snit lagt sammen) og efterfølgende vil turneringskoordinatorerne sammensætte de to serier efter styrke, - dvs. klubberne vil ikke på forhånd være sikre på hvor deres hold bliver placeret, men da der spilles på samme ugedag, skulle det ikke volde problemer. Cupper Efter at vi har sendt en skrivelse ud til klubberne i vest, som er blevet mødt med mange positive reaktioner, har udvalget besluttet at afvikle seniorcupperne ens øst/vest, - dvs. at afvikling af cupperne i vest ændres. Formålet er at der ikke vil være max antal på cupperne, - der er plads til alle, og seniorcupperne er både for mænd og kvinder. Ladies- og ungdomscupperne forbliver uændret. Vi har i denne sæson kørt med aktuelt snit ved hver cup, til stor tilfredshed for alle. Turneringer. TENAX-double har der igen i år været en rimelig interesse for, vi måtte dog i år se nedgang af hold med 20 der var ca. 100 tilmeldte hold hvoraf hovedparten er fra region vest, - det kunne være dejligt om klubberne i øst også fik interesse for den lidt anderledes form for turnering. Som de fleste nok har erfaret har Søgaard-cup i kegler og 3-bande fået nyt navn BILLARD-FYN CUP, der havde 150 tilmeldte (samme antal som sidste sæson) men her er der også plads til mange flere.

13 I vores ungdomsrækker har det været meget småt med tilmeldinger, hvilket har bevirket, at mange af rækkerne ikke har været udskrevet. Det er nu besluttet at ungdomsspillere må tilmelde sig i seniorrækkerne i de klasser de tilhører og ikke som tidligere mindst i kl. A Protester/klager. Vi har heller ikke i år kunnet undgå protester og klager, da det ikke er alle der er enige i TU-udvalgets afgørelser, og enkelte sager er anket til sports/appeludvalget. Danmarksmesterskaberne. Jeg vil gerne rette en stor tak til Ikast, Vejle og Skagen for de virkelig flotte mesterskaber de har holdt i henholdsvis 5 kegle, 3 bande og keglebillard. Der var alle steder lagt rigtig mange arbejdstimer i arrangementerne, og heldigvis var der mange tilskuere alle 3 steder, så det med, at folk ikke gider se billard, passer ikke, hvis bare rammerne er i orden. Materialereglement Vi skal i gang med redigering af vores materialereglement, og efterlyser derfor en person der kan yde hjælp til tegning af borde. Pt ligger materialereglementet på nettet uden tegninger. Jeg vil gerne takke turneringskoordinatorerne Sv. Aage Hansen og Peter Lund for et godt samarbejde i turneringsudvalget. Af arbejdsmæssige årsager måtte Jan Winther desværre trække sig fra turneringsudvalget, og Peter Lund er tilbage på posten. Til sidst vil jeg endnu en gang ønske alle tillykke med deres resultater. På Turneringsudvalget vegne Jan Mortensen Aktivitetsudvalgets beretning ved Carsten Andersen Det har været en lidt stille sæson 2013/2014. Vi har afviklet ungdomsinstruktion i øst. Her var det Næstved som lagde lokaler til. Et dejligt sted hvor der er tjek på tingene, og rammerne er rigtig gode. Der var samlet 9 ungdomsspillere fra forskellige klubber. Formålet med instruktionen er, at de unge mennesker få et kendskab til de grundlæggende ting omkring billard på begynderniveau. Vi slutter af med broncemærkeprøven som en lille eksamen.

14 Hvis der umiddelbart er nogle talenter, som har gode chancer for at udvikle sig, bliver de sendt videre i systemet. En lidt trist episode indtraf i vest. Vi havde indkaldt 8 10 ungdomsspillere til instruktion i Bramminge billard klub. Bramminge havde lånt os lokalerne, stillet en leder til rådighed, og lavet frokost til deltagerne og evt. ledere. Vi havde engageret os med en instruktør, så alt var klar til at modtage nogle friske og glade unge mennesker. Det blev bare ikke til noget, fordi der ikke mødte En eneste op på dagen og der var ikke kommet et eneste afbud! Klubben stod således med mad til personer, en instruktør der havde kørt km og som havde sat en hel dag af til instruktion for nogle glade unge mennesker. Her er det jeg spørger mig selv - hvad sker der rundt om i klubberne? Vi havde i god tid sendt indbydelser og breve til de klubber som havde ungdom udtaget til instruktionen. Det mindste man kunne forlange var vel at de indbudte kunne meddele afbud. De bedste af de ungdomsspillere som deltog sidste år i ungdomsinstruktionen, blev sendt videre til talentinstruktion. Her er det Dan Nielsen som svinger taktstokken. Der har været afholdt en samling i KBK med 8 10 talenter, og på nuværende tidspunkt er de i gang med hjemmearbejdet, inden næste samling. Tak for lån af lokaler til KBK. Der har været afholdt klubinstruktion i Ølstykke billard klub 2 gange, hvor Ole Nymark gav instruktion til klubbens 1. hold. De samme 2 aftner var der instruktion til 4-6 andre spillere på et lidt lavere niveau. Der er også startet dameinstruktion op i Holbæk, her deltager 8 10 damer, det er aftalt at instruktionen løber over 4-5 gange. Vi har også afholdt instruktion i Vig (Højby). 3 aftner med deltagere. Der var dog flest fra den lidt ældre generation - men vældig hyggeligt var det. Udviklingskonsulent Niels Nüchel Der er afholdt 37 klubbesøg Der er afholdt klubudvikling i 2 klubber Afviklet en Billardskole/Ungdomscup i Ikast med 22 deltagere Vi har afviklet den årlige Pool Cup i samarbejde med Ungdomsringen. Der er afviklet regionale finaler i 5 byer og landsfinale i Herlev. Samlet antal deltagere blev i år på 457 spillere. Af andre afviklede aktiviteter kan nævnes: Klubtræner I i Vig med 12 deltagere. Begynderkursus i Lemvig Østfyn og Asaa med i alt 29 deltagere. Klubkursus i Kolding med 17 deltagere.

15 Idrætspsykologi kursus i Kolding-Vejby og Bramming med i alt 39 deltagere Turneringslederkursus i Hjørring Aars Aarhus Ikast Kolding og Odense med i alt 176 deltagere. Skoleturneringer i Kolding og Næstved Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, de ansatte i DDBU, klubbestyrelsesmedlemmer og Niels Øland og Niels Nüchel for et godt samarbejde gennem sæsonen. Til klubber og billardspillere, vil jeg blot sige, brug os test os vi hjælper gerne med store som små opgaver og udfordringer som i finder interessante. Fremtiden og visioner for udvalget Min idebank til kommende sæson rummer følgende. Jeg mener at vi skal sætte kraftigt ind på at få styrket vores træneruddannelser. Vores kraftcentre skal i focus Vi skal tilrettelægge kurser i faste rammer i vores kraftcentre. Dommerkurser, trænerkurser, instruktion, psykologikurser, mentaltræningskurser, begynderinstruktion, regelkurser, vedligeholdskurser af materialet, HP kursus, kurser om diamantsystemer, osv. Vi skal synligøre vores kraftcentre, gennem massiv opfordringer til at deltage i kurser / instruktion som afholdes i centrene. Ved bla. Hjemmeside, udsende materialer til maillister sms lister. Plakater sendes til klubber, nyhedsbrevet osv. Vi skal sætte gang i dame/pige instruktion. Vi skal viderebygge vores ungdomsinstruktion. Lægges i faste rammer for 1 til 2 år af gangen. Med instruktion hver 4 5 gange årligt. Kraftcentene skal benyttes. Billardskoler i kraftcentrene over en weekend, inkluderet en ungdomsturnering. 2 gange årligt. Skoler/ungdomsskoler inviteres til vores kraftcentre. Ældrecentre/ plejehjem inviteres til billard i kraftcentrene om formiddagen.

16 Jeg kunne godt tænke mig at vi talte om hvordan vi får unge mennesker med i bestyrelsesarbejdet, jeg tror på at det måske er vejen frem til at få flere unge til at melde sig ind i klubberne og spille billard. Husk hvis der rundt om i klubberne ligger gode ideer gemt til nogle aktiviteter, sidder vi på spring for at hjælpe jer med alle mulige opgaver. Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, de ansatte i DDBU, klubbestyrelsesmedlemmer og Niels Øland og Niels Nüchel for et godt samarbejde gennem sæsonen. Til klubber og billardspillere, vil jeg blot sige, brug os test os vi hjælper gerne med store som små opgaver og udfordringer som i finder interessante. Carsten Andersen Formand for aktivitetsudvalget

17 Ad punkt 5 Ordensudvalgets og Sports - og Appeludvalgets beretninger til orientering Den Danske Billard Union Ordensudvalget Beretning for året 2013/2014 Udvalget har ikke behandlet sager i perioden Risskov, den 14. april 2014 Ordensudvalget Ove Jensen

18 Sports og Appeludvalgets beretning ved udvalget Leif Rasmussen- Kim Jørgensen og Niels Øland Sportsappeludvalget har behandlet følgende sager i løbet af sæsonen: Emne: Appeludvalgets afgørelse af sag mellem Søllested og Turneringsudvalget DDBU. Søllested indgiver protest mod Turneringsudvalget afgørelse, om at ændre resultatet af kampen Søllested-Maribo. Appeludvalget giver Turneringsudvalget medhold i deres afgørelse om, at ændre resultatet af kampen, grundet holdet stiller op i forkert rækkefølge. Turneringsudvalget har handlet i overensstemmelse med turneringsreglementet. Emne: Appeludvalgets afgørelse af sag mellem Børkop og Turneringsudvalget DDBU. Børkop indgiver protest mod Turneringsudvalget har ladet Varde få en plads i 1 Div. 3 bande Appeludvalget giver Børkop medhold i protesten, Varde var ikke oprykningsberettiget i dette tilfælde. (se begrundelse) Det er vores afgørelse at turneringen afvikles efter turneringsplanen, grundet turneringen starter 1. september 2013 og en turneringsændring på nuværende tidspunkt vil volde mange hold/spillere problemer. Begrundelse: Sæsonen var der 3 nedrykkere fra 1. div. Grundet 2 hold fra vest rykkede ned fra eliten. Et hold ønskede ikke oprykning og Bristol trak deres hold inden turneringen var udskrevet. Dette betyder at der kun er et hold som rykker ned. Turneringsudvalget valgte at rykke to hold ned for at give Varde en plads i 1. div. Dette er ikke korrekt, da holdene i 1. div. Sæsonen Er 1. divisions hold indtil næste års turneringsplan er godkendt og udskrevet.

19 Emne: Appeludvalgets afgørelse af sag mellem Niels Øland Hansen og Turneringsudvalget DDBU. Niels Øland Hansen indgiver protest mod Turneringsudvalget afgørelse af protest. Appeludvalget Giver Niels Øland Hansen medhold i, at DDBU turneringsudvalg ikke kan afvise protesten. Begrundelse: da man i dag indskriver og sender kampskemaer fra DDBU s program, og der i dette skema ikke er mulighed for at påføre protesten. Om hvorvidt modstander og Dommer er enig med spilleren i, om at spilleren har protesteret ved begivenheden indtræden eller straks derefter, og om dommeren har opfattet evt. protest som værende en protest, eller om dommeren har accepteret protesten, kan ikke lægges spilleren til last. Appeludvalget afgørelse vedr. protest vedr. graverende dommer/spillerfejl i kegler Kl. A afviklet i Ørbæk d. 15. februar Appeludvalget giver Niels Øland Hansen medhold i, at dommeren ikke kan tillade en spiller et prøvestød midt i en kamp, det være sig hverken ved efterstød, sprængt bal eller andre situationer som giver udlægsbal. Emne: Sports- og appeludvalgets afgørelse af sag mellem Fredericia Billard Klub og Turneringsudvalget DDBU. Fredericia Billard Klub indgiver protest mod Turneringsudvalget afgørelse af protest mod bøde til Søren Andersson, for afbud til DM 3 bande carambole. Sports- og appeludvalget giver Turneringsudvalget medhold i deres afgørelse. Begrundelse: Jf. DDBU s turneringsreglement afsnit om retningslinjer for sanktioner, idømmes en spiller en bøde på 300 kr. for Afbud til DM indledende runder. Emne: Sports- og appeludvalgets afgørelse af sager mellem Arden Billard Klub og Turneringsudvalget DDBU. Arden Billard Klub har fremsendt 2 protester. Den første protest er sendt den 7. maj Og den anden protest er sendt den 8. maj 2014.

20 Begge protester slutter med en protest mod DDBU S turneringsudvalgs afgørelse, om at afvikle et regionsmesterskab i ØST. Sports- og appeludvalget giver DDBU s turneringsudvalg medhold i, at ØST skal afvikle et regionsmesterskab. Begrundelse: Jf. turneringsreglementet skal puljevinderne spille et regionsmesterskab. Og resultatet fra regionsfinalen er grundlag for seedning til landsfinalen. Klubberne (Nakskov og Gilleleje) var uvidende om DDBU s beslutning om ikke at afvikle et regionsmesterskab i ØST grundet kun 2 hold i regionsfinalen. Konklusion:Resultatet fra Øst regionsmesterskabet er gældende og resultatet er grundlag for seedning til finalen. Alle afgørelser i sin helhed kan findes på under udvalg/sportsappeludvalget Med venlig hilsen Leif Rasmussen Kim Jørgensen Niels Øland Sports - Appeludvalget

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Ad punkt 8 Indkomne forslag Forslag fra Fredericia Billard Klub Fredericia den 12. juni 2013 Årsmødet fastlægger turneringsstrukturen for alle rækker i Den Danske Billard Union. Dette oprettes som selvstændigt punkt i dagsordenen. Dette omfatter: Beskrivelse af procedure for op- og nedrykning Beskrivelse af procedure for placering af hold i de enkelte rækker Beskrivelse af procedure for placering af hold i rækkerne, når den beskrevne procedure ikke er nok til at fylde rækkerne op De beskrevne procedurer kan ikke ændres af andre end DDBU s årsmøde. Det kræver et 2/3 dels flertal på årsmødet for at kunne ændre turneringsstrukturen. Ønsker om ændring af turneringsstrukturen skal indsendes skriftligt til DDBU s sekretariat med samme frist som øvrige forslag. Vedtagne ændringer træder i kraft anden sæson efter vedtagelse dvs. vedtaget i år 2014 træder i kraft for sæson , vedtaget i år 2015 træder i kraft for sæson og så videre. Begrundelse for forslaget: Udløser for forslaget er den konkrete situation i juli 2013, hvor turneringsudvalget og turneringsudvalgets formand voldsomt forsvarer en placering af Varde i trebandens 1.division Vest. Bare tanken om, at man kan skalte og valte med hold og rækker ud fra personlige holdninger, som denne beslutning er udtryk for, gør, at vi nu mener, at dette område skal lægges under politisk kontrol på DDBU s årsmøde. For Fredericia Billard Klub er det ikke nok, at vi har mulighed for at bestemme, hvilke personer, der sidder i DDBU s turneringsudvalg. Det er mere vigtigt at vide, at turneringsstrukturen er besluttet af DDBU s brugere- nemlig klubberne. På Fredericia Billard Klubs vegne Formand Erling Lysdahl Hansen

36 Ad. Punkt 9 Forslag til vedtægtsændringer 1 stk. 1 DDBU er tilsluttet.. Nordic Billiard Council NBC er nedlagt som sammenslutning og streges. 3 stk. 4 Klubberne betaler kontingent DDBU foreslår: Indmeldes en klub i DDBU efter 1. oktober i kalenderåret betales kr. 500 i kontingent for samme år. 4 stk. 10 Bestyrelsens organisatoriske beretning Tilføjelse: Ordensudvalgets og Sports- og Appeludvalgets beretninger 7 stk. 1 På det ordinære årsmøde foretages valg til: Ændring i rækkefølge: 3. Sports- og Appeludvalget Ad 2: Ordensudvalget vælges for 3 år Der vælges 3 suppleanter DDBU foreslår at der vælges 2 suppleanter Sports- og Appeludvalget vælges for 3 år af gangen og afgår efter tur. Der vælges 1 særskilt formand samt 2 medlemmer. Der vælges 3 suppleanter. DDBU foreslår: Sports- og Appeludvalget vælges for 3 år af gangen og afgår efter tur. Der vælges 1 formand særskilt og 4 medlemmer. Ved afgang fra udvalget supplerer udvalget sig selv. Nye medlemmer skal godkendes af DDBU s bestyrelse. 8 C stk. 17 Der oprettes 3 regioner. DDBU foreslår: DDBU består turneringsmæssigt af Region Øst og Region Vest adskilt ved Storebælt. 12 Sports- og Appeludvalget Stk. 6 Enhver klub under DDBU er berettiget til at indbringe sager, der er omfattet stk. 6 for

37 Sports- og Appeludvalget. Rettes til Stk. 5 Stk. 7 Indbringelse af sager for Sports- og Appeludvalget skal ske inden 4 uger, efter forholdet er begået, eller parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over. Ændres til: Indbringelse af sager for Sports- og Appeludvalget skal ske senest 2 dage efter modtaget afgørelse fra Turneringsudvalget. Sports og Appeludvalget fremsender sin afgørelse senrest 4 dage efter modtagelse af indbringelsen..

38 DDBU BUDGET 2014 INDTÆGTER UDGIFTER DIF - kvartalstilskud Turneringsudvalget Løntilskud NN Udvalgsomkostninger tilskud Regionsfinaler Andre tilskud DIF Præmier cupper Klubkontingenter Nye turneringsformer Licens Senior Medaljer Turneringsindskud BF-Cup Turneringstilskud BF cup Banket tilskud cupper Klubafgift cupper Tenax Turn.indskud TENAX Landsfinaler Sponsorer indland DM og slutspil Sponsorer udland Indtægt Uddannelses weekend I alt Turneringsudvalget ,00 Indtægt Ungdomsringen Renteindtægter Eliteudvalget Bøder Udvalgsomkostninger Ø-puljen Tours Diverse indtægter DVD-Bog m.v Bande Kegle Indtægter i alt ,00 Pool Snooker UDGIFTER Coaching Talentiudvikling DDBU fællesudgifter Bestyrelse og Foretningsudvalg I alt Eliteudvalget ,00 Årsmøde Møder med klubber Udviklingskonsulenten Int. Møder Kurser DIF møder Udviklingskonsulent drift, ej løn Kontingent CEB m.fl Klubudvikling Sekretariatets drift Billardskoler Jubilæumsbog Ungdomsringen Lønninger Kraftcentre Ø-pulje IT omkostninger I alt Udviklingskonsulenten ,00 Forsendelse og grafiks arbejde Årets spiller og leder Sponsor & PR Forsikringer Sponsor & PR Konsulentbistand DIF - Revision I alt Sponsor & PR ,00 Administrationsomkostninger Diverse Udgifter i alt Renteudgifter Indtægter i alt I alt DDBU fællesudgifter ,00 RESULTAT for ,00 Aktivitetsudvalget Udvalgsomkostninger Uddannelse begynder instruktører Uddannelsesweekend Regionsinstruktion Dommer og stævnlederkurser I alt Aktivitetsudvalget ,00

39 RETNINGSLINIER FOR SANKTIONER Udeblivelse hold inkl. oprykningsfinale 1.500,00 Trækning af hold i Elitedivisionerne 5.000,00 Trækning af divisionshold, gælder ikke hvis det er det lavest rangerende hold i disciplinen 2.500,00 Trækning af hold efter TU-planerne er udarbejdet Afbud i Elitedivisionerne pr. kamp 1.500,00 + Udgifter i henhold til 12 stk. 7 Afbud til DM indledende runder 300,00 Afbud til DM-finaler 500,00 Udeblivelse til DM finaler udløser 2 års karantæne (indeværende sæson + efterfølgende sæson) i den disciplin udeblivelsen er sket. 500,00 Udeblivelse individuel incl. RF- og LM-finaler 500,00 Mangelfuldt og/eller forkert udfyldt resultatskema. 300,00 Hold der undlader at ringe til Ritzaus Medieservice, gælder kun elite 200,00 Vurderer turneringsledelsen at en spiller har udvist usportslig optræden, tildeles spilleren en bøde på 500,00 Fastlagt på turneringsudvalgsmøde den 28. august 2013 Side

40 TURNERINGSINDSKUD OG YDELSER TURNERINGSINDSKUD: Hold: Pr. spiller Ungdom og Juniorer Individuel: Seniorer Ungdom og juniorer Lokale turneringer 125,00 kr. 50,00 kr. 125,00 kr. 50,00 kr. 125,00 kr. Cupper: Indskud til senior- oldboys- og ladiescupper 125,00 pr. spiller som betales til arrangør, heraf 75 kr. til arrangørklubben som tilskud til morgenbord og frokost, - de resterende 50 kr. opkræves af DDBU til dækning af præmier. TILSKUD TIL FINALER. Individuelle finaler: DM finale DM finale juniorer LM-finale RF-finale Hold finaler: RF-finale hold LM-finale hold Cupper: RF-finale LM-finale Lokale turneringer Kontingent til DDBU Klubkontingent Ø-pulje Licenskort Erstatningskort ved tab/ klubskifte 200,00 kr. pr. spiller - (max kr. pr. stævne) 200,00 kr. pr. spiller eller efter aftale med DDBU 150,00 kr. pr. spiller 125,00 kr. pr. spiller 75,00 kr. pr. spiller 75,00 kr. pr. spiller 50,00 kr. pr. spiller 100,00 kr. pr. spiller 75,00 kr. pr. spiller 1.500,00 kr. pr. klub 150,00 kr. pr. klub 200,00 kr. pr. stk. 50,00 kr. pr. stk. Vedtaget pr. tlf. af den 21. marts 2011 og den 9. april 2011 og tu-møde den 12. maj 2012 Niels Chr. Kjær og Hanne Rasmussen

41 Ad Punkt 12 Valg Valg: Formand for bestyrelsen Mikael Toft Ønsker ikke genvalg Som ny formand opstiller bestyrelsen nuværende næstformand Henning Schultz. Opnår Henning Schultz valg som formand opstiller bestyrelsen Michael B. Nielsen som ny næstformand for 1 år. Formand for TU-udvalget Jan Mortensen Villig til genvalg Formand for Aktivitetsudvalget Carsten Andersen Henrik Andersson opstiller som kandidat til posten som formand for Aktivitetsudvalget. Formand for Eliteudvalget Michael Lohse trækker sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen opstiller Tage Lauridsen som ny formand for Eliteudvalget for 1 år. Bestyrelsesmedlem Johnny Sort Jensen har trukket sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen opstiller Tina Hjort Hansen for 1 år. Opnår Tina Hjort Hansen valg til bestyrelsen opstiller bestyrelsen Tonny Carlsen som suppleant. Ønsker ikke genvalg Bestyrelsessuppleant Vakant Bestyrelsen opstiller Leif Rasmussen som formand for Sports & Appeludvalget for 3 år Bestyrelsen opstiller Johnny Mogensen som medlem af Sports -& Appeludvalget for 3 år. Bestyrelsen opstiller Erik K. Petersen som medlem af Sports & Appeludvalget for 3 år Hans Gissel Ordensudvalget Ønsker ikke genvalg Bestyrelsen opstiller Jakob Lyng for 2 år Begge suppleantposter til Ordensudvalget er vakante

42 Interne revisorer Steen G. Hansen og Morten Villig til genvalg Themstrup Intern revisorsuppleant Harry Dahl Villig til genvalg Formanden for Aktivitetsudvalget Carsten Andersen har ved mail den 25. maj valgt at trække sig som formand for udvalget. Dermed træder 4 stk. 16 i kraft. Fristen for indsendelse af kandidater til valg på 1 måned bortfalder, såfremt en allerede valgt person stiller til en anden post i bestyrelsen og vælges hertil. Kandidater til den vakante post kan opstilles på selve årsmødet. Det samme gælder såfremt et bestyrelsesmedlem trækker sig op til eller på årsmødet. Ad Punkt 13 Eventuelt

43

44

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Referat fra Bestyrelsesmøde 01-2014 19. Februar 2014 Kl. 17.30 i Idrættens Hus Deltagere fra bestyrelsen: Mikael Toft (MT) Formand

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Regionalmøder i 2014. Møde med klubbernes turneringsledere: 22. februar 2014 Odense. Nyt fra DDBU

Nyhedsbrev fra DDBU. Regionalmøder i 2014. Møde med klubbernes turneringsledere: 22. februar 2014 Odense. Nyt fra DDBU N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 11 December2013 Nyt fra DDBU Regionalmøder i 2014 Fyraften-/regionalmøder: 28. januar 2014 Aars BK 29. Januar 2014 BK Frem, Kolding 12. februar 2014 Sakskøbing

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Den Danske Billard Union Årsmøde 2013

Den Danske Billard Union Årsmøde 2013 Den Danske Billard Union Årsmøde 2013 Guldvinder i 9-ball ved EM for pupils i 2012 Andreas Madsen Dagsordenens punkt 4. Bestyrelsens beretninger til godkendelse Formandens beretning 2013. Billardsæsonen

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU s Årsmøde

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU s Årsmøde N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 5 Juni 2015 DDBU s Årsmøde Flemming B. Knudsen fra KBK/BNV blev i dag valgt som ny formand for Den Danske Billard Union på årsmødet i Idrættens Hus. Flemming

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Kraftcentre i dansk billard

Nyhedsbrev fra DDBU. Kraftcentre i dansk billard N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 7 September 2012 Kraftcentre i dansk billard DDBU har indgået/vil indgå et samarbejde med en række billardklubber rundt omkring i landet. Det er meningen

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Kombineret Billardskole og Ungdomscup i Ikas BK

Nyhedsbrev fra DDBU. Kombineret Billardskole og Ungdomscup i Ikas BK N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 10 November 2013 Kombineret Billardskole og Ungdomscup i Ikas BK Som et nyt tiltag har Ikast BK og DDBU afprøvet et koncept med at afvikle en kombination

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT

DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT DEN DANSKE BILLARD UNION Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby REFERAT Bestyrelsesmøde 05-2013 8 og 9. November 2013 Scandic Hotel -Hvidovre Deltagere fra bestyrelsen: Mikael Toft (MT) Formand

Læs mere

Den Danske Billard Union. Årsmøde 2015. Indehaver af alle 4 DM titler i Pool. Kasper har vundet 18 DM titler

Den Danske Billard Union. Årsmøde 2015. Indehaver af alle 4 DM titler i Pool. Kasper har vundet 18 DM titler Den Danske Billard Union Årsmøde 2015 Indehaver af alle 4 DM titler i Pool Kasper har vundet 18 DM titler Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 26. marts.

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 21. FEBRUAR 2014 I BRISTOL *****

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 21. FEBRUAR 2014 I BRISTOL ***** Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Skolebillardturnering. Nyt fra DDBU KORT UDDRAG FRA TURNERINGSUDVALGSMØDET DEN 21. FEBRUAR 2015

Nyhedsbrev fra DDBU. Skolebillardturnering. Nyt fra DDBU KORT UDDRAG FRA TURNERINGSUDVALGSMØDET DEN 21. FEBRUAR 2015 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 2 Marts 2014 KORT UDDRAG FRA TURNERINGSUDVALGSMØDET DEN 21. FEBRUAR 2015 Totalseedning til fremtidige DM. For at undgå diverse diskussioner omkring regional

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Dansk billard har fået en europamester

Nyhedsbrev fra DDBU. Dansk billard har fået en europamester N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 7 September 2014 Dansk billard har fået en europamester Årets spiller i dansk billard - Anders Henriksen, Nakskov Billard Klub er blevet Europamester i

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Ny formand og nye visioner for dansk billard

Ny formand og nye visioner for dansk billard Ny formand og nye visioner for dansk billard Jeg vil indlede denne artikel med at takke for valget og takke for tilliden, da jeg på Årsmødet d. 6. juni 2015 blev valgt af forsamlingen til ny formand for

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Sommerferieaktiviteter i Næstved BK. En masse børn har besøgt Næstved billard klubben i sommerferien.

Nyhedsbrev fra DDBU. Sommerferieaktiviteter i Næstved BK. En masse børn har besøgt Næstved billard klubben i sommerferien. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 8 September 2013 Sommerferieaktiviteter i Næstved BK En masse børn har besøgt Næstved billard klubben i sommerferien. Den lokale folkeskole i Herlufmagle

Læs mere

Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale 2014-15

Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale 2014-15 Regler for afvikling af turneringer i vest samt Regions- og Landsfinale 2014-15 Disciplin: Op/Nedrykning Regionsfinale: Landsfinale: Elite div. Kegler (1 pulje á 12 hold) Ned: nr. 11 & 12 1-4 spiller DM

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DIF. Kære frivillige ledere. Nye satser giver et løft til idrættens frivillige af Torben Lollike

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DIF. Kære frivillige ledere. Nye satser giver et løft til idrættens frivillige af Torben Lollike N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 9 November 2012 Nyt fra DIF Kære frivillige ledere I er fundamentet i dansk idræt. Hver dag knokler I for, at børn, unge og voksne kan dyrke deres idræt!

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Den Danske Billard Union

Den Danske Billard Union Kursuskatalog 2012/2013 Side 2 Forord vil med dette kursuskatalog gerne være med til at højne standarden inden for dansk billard. Det være sig inden for: foreningsledelse billardinstruktion, klubinstruktion,

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Æresmedlem i Den Danske Billard Union Launy Grøndahl døde mandag den 31. marts. Launy blev 80 år. Ære være hans minde

Nyhedsbrev fra DDBU. Æresmedlem i Den Danske Billard Union Launy Grøndahl døde mandag den 31. marts. Launy blev 80 år. Ære være hans minde N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 3 April 2014 Nyt fra DDBU Æresmedlem i Den Danske Billard Union Launy Grøndahl døde mandag den 31. marts VEJBY VINDER JBM-LIGAEN I HØJDRAMA- TISK FINALE

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Samlet årsresultat 2.410 27.423

Samlet årsresultat 2.410 27.423 Klubber Breddekonsulent løn 260.000 238.200 Note 1 Breddekonsulent drift 65.000 65.000 Note 2 Lederuddannelse Praksis 0 20.000 Note 3 Træneruddannelse Praksis 10.000 9.500 Note 4 Realisering, klubudvikling

Læs mere

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN - GOLFAFDELINGEN Foreningens hjemsted er: Flådestation Frederikshavn, 9900 Frederikshavn. SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Billardskole 2012 Da der pt. Kun er tilmeldt 6 deltagerer forlænger. tilmeldingsfristen til fredag den 5.

Nyhedsbrev fra DDBU. Billardskole 2012 Da der pt. Kun er tilmeldt 6 deltagerer forlænger. tilmeldingsfristen til fredag den 5. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 8 Oktober 2012 Kraftcentre i dansk billard DDBU har indgået/vil indgå et samarbejde med en række billardklubber rundt omkring i landet. Det er meningen

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Vedtægter for Blaabjerg Rideklub

Vedtægter for Blaabjerg Rideklub Vedtægter for Blaabjerg Rideklub Målsætning: Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af ridekonkurrencer af forskellige art, samt at arbejde for kendskabet til hesten og oplære

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere