Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred"

Transkript

1 Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 58 Januar 2010

2 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø Næstformand: Erik Andersen Sekretær: Tage Nordensgaard Kasserer: Jens C Grud Sørensen Medlem: Knud Arne kristensen Medlem: Jens Andersen Suppleant: Esben Kaagaard Revisor: Jens Sauer Revisorsup.: K Starch Lauritsen Selskabets formål er: At fremme interessen for forskning i besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred. At holde forbindelse mellem personer og grupper i området, der arbejder med parallelle problemer indenfor besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred. At søge den lokale besættelsestidshistorie formidlet til befolkningen gennem tæt samarbejde med museer og lokalhistoriske arkiver. At udgive et nyhedsbrev med nyt om arbejdet i Selskabets regi og om dets resultater. Redaktør og web-master: 2

3 BSTH - Nytåret 2010 Når nu både Dronningen og Statsministeren har afholdt deres respektive nytårstaler, er det (uden sammenligning i øvrigt) vel også min tur: BSTH er her pr. årsskiftet en sund forening, med fornuftig økonomi, medlemsfremgang og et godt medlemsblad. Bestyrelsen og aktivitetsudvalg fungerer, og der er lavet retningslinjer for det fremtidige arbejde. Vi er i mangt og meget knyttet til Museumscenter Hanstholm, og dette samarbejde har i det forløbne år fungeret fint, og er yderligere blevet styrket. Altså meget positivt, og så dog Det er tydeligt for en hver, at Bsth,s medlemsskare er af mange interessegrene, og bor mange steder, ikke bare her i Nordvestjylland. Det kan være svært at finde ud af hvilken retning, man som bestyrelse, skal gå for at tilfredsstille alle medlemmerne, som det jo er en hver bestyrelses pligt. Der kommer selvfølgelig gode forslag og ønsker ind i mellem, som også bliver taget med i overvejelserne, men det kan være svært at finde en fornuftig plan. Jeg vil ikke undlade at nævne at vi kun var 10 mand generalforsamlingen, og det er altså for lidt, når vi skal have denne forening til at fungere, og finde (nye)kræfter til at arrangere de forskellige tiltag. Jeg ved godt at mange bor langt væk, og følger med på afstand via vores fine blad, men dem der bor i området, er jo vores motor og skal være med til at give liv foreningen. Sommetider er det ikke nok med den indsats bestyrelse kan klare, så hvis nogen vil stille deres hjælp til rådighed ved de forskellige tiltag, så giv lige et praj. Det vil ikke blive misbrugt, men blive brugt vil det. Kvalitet = Indsatsen. I året 2009 var Tanne meget i vælten. Esben havde en fin rundvisning derude, med fint besøg (mineekspert), dog var vi kun 6, og det var synd. Personligt nåede jeg vist op på 5-6 besøg derude, og der er nu registeret 9 af 10 bunkers og samtlige 10 fundamenter til de 5 pejlere. Den 10. Ringstand har vi altså opgivet, men ikke glemt. Det var også året hvor vi i bestyrelsen, forsøgte at finde ud af hvilke veje vi skulle gå, og det lykkedes i rimeligt omfang. Det var også året hvor vi ændrede arbejdsmetoderne, således at planen for et år er planlagt et år i forvejen. Derfor vil det inden længe være mulig at se år 2010 i hovedtræk på kalenderen på hjemmesiden. Selvfølgelig kan der ændres, og tilføjes nye tilkomne arrangementer, men i det store hele vil det passe. Året 2010 vil efter planen kunne byde på bl.a. Temaaften om FLAK i februar. Forårstur til telegrafmuseet i Fredericia som optakt til et planlagt TELEFRÆF sidst i maj i Hanstholm (Her kan helt sikkert bruges hjælp). En sommerudflugt til august, og endnu en temaaften til efteråret. Husk nu generalforsamlingen ved at sætte kryds i kalenderen den 22. april allerede nu. Herfra skal så bare lyde et godt nytår og tak for det gamle til: MCH, bestyrelse og medlemmer. Med venlig hilsen Erik Ansø

4 Tur til Tanne 25/ BSTH havde arrangeret tur til Tanne, Tammeriske, Kronens Hede, kært barn har mange navne. Der var 6 deltagere som blev vist rundt af Esben Kaagaard & Erik Ansø. Turen gik igennem det gamle barakområde og ud til yderpunkterne i lejren hvor vi så ting som vi ikke før havde set bl.a. en del 58c bunkers og sprængningshuller som vi havde fundet weekenden før sammen med Mark fra Fyns gruppen. Vi så også fundamenter til pejletårne og afstandsmålere. Rundturen sluttede med at Poul Nedergaard fra Skive kaserne demonstrerede de minetyper som havde været brugt i området og gav os gode kopier af de originale Tyske minekort. Alt i alt en god dag i den gamle pejlestation og flygtningelejr. Ps. Turen til Tanne har givet os så meget blod på tanden at vi har været der flere gange for at få alt det med fra den tidligere registrering som ikke var korrekt eller manglede. ESBEN Og så har kassereren en servicemeddelelse,- Venligst bemærk det indlagte indbetalings kort kr for et helt år, det er da billigt, men dette kan da også kun lade sig gøre fordi kassereren er gået ned i løn. Til almindelig orientering skal kontingentet være betalt senest , hvis man vil være stemmeberettiget på generalforsamlingen.

5 Referat fra Bliv dus med det lokale 2 27/ At påstå at den planlagte BSTH-tur blev en publikumsmagnet ville nok være store ord. Til gengæld var det en tur, hvor viden om området ikke manglede, al den stund at de 2 deltager var, områderegistranten og den lokale mester. Efter at havde udvekslet nye fund og spændene meninger i/om hele området, samt travet km. i uvejsomt terræn (vi burde have medbragt en machete, men de fås ikke under 7 cm) kunne vi efter 6 timer, godt trætte bevæge os hjemad. Vi nåede trods alt at besigtige hele batteriet, lyskasterstillingerne på øst skrænten, en del af både Bulbjerg og Vust infanteristøttepunkter, samt OT-lejren, samt en lejr mere, som vi ikke (endnu) kender funktionen på. Vejret var lige tilpas, og dyrelivet viste sig også fra den spændende side: En hjort, en stor hugorm, en løvfrø og en tæge (som sædvanlig). Næste gang er vi godt forberedt, hvis nogen andre skulle dukke op. Tak for denne gang. mvh Erik Ansø Den gamle redaktør har besluttet at nedenstående artikel, vistnok stammende fra ca 1985, kunne være ganske oplysende om modstandsbevægelsen i Thy, såh værsgo... Først en lille introduktion: Hans Carl Toft (7. januar september 2001) var en dansk politiker, valgt for Det Konservative Folkeparti. Toft var indenrigsminister i regeringen Hilmar Baunsgaard fra 11. juli 1969 til 11. oktober Hans Carl Toft blev medlem af Folketinget i 1957, valgt i Thisted Amt. Han var gårdejer i Uglev på Thyholm, ejer af Bjørndalgård. Han ligger begravet på Gentofte Kirkegård. Sønnen Hans Toft er borgmester i Gentofte Kommune også i Han var Kommandør af Dannebrogordenen. Han var søn af dyrlæge Ludvig Toft, Thisted. Var i 1930'erne leder i Konservativ Ungdom og frivillig i den finske vinterkrig. 5

6 ERINDRINGER OM MODSTANDSBEVÆGELSEN Nogle erindringer fra modstandsbevægelsens tid, i særdeleshed fra Søndbjerg-Odby Kommune, udarbejdet af H.C. Toft. Beretningen bygger ikke blot på erindringer, men også på daterede indberetninger til lederen af modstandsbevægelsen i Nordvestjylland, Kaptajn P. Ejby Nielsen, og meddelelser fra denne til lederne i Sydthy og på Thyholm. Da der nu er gået 40 år, kan der jo være erindringsforskydninger. Jeg har derfor gennemdrøftet efterfølgende med 8 sabotører, der også har deltaget ved modtagelse af våben m.m. ved nedkastninger. De 8 sabotører fra Søndbjerg-Odby er fhv. smedemester Laurits Mikkelsen, gårdejer Alfred Amby, fhv. gårdejer Peter Jensen, entreprenør Chr. Borre, fhv. bagermester Poul Hedegaard, gårdejer Niels Hedegaard, gårdejer Holger Riis, gårdejer Askov Christoffersen samt min kone Nina Toft. Oplysningerne, der fremgår af beretningen, er bekræftet af ovennævnte ved et møde på Bjørndalgaard den For sabotørerne gælder det fremførte sabotagen og våbenmodtagelsen, idet de nævnte aktioner blev gennemdrøftet for at sikre rigtigheden, og vi regner ikke med, at der kan være erindringsforskydninger, der har betydning. Efter udarbejdelse af beretningen har den været til gennemlæsning hos ovennævnte sabotører, hvorefter der er foretaget enkelte rettelser og tilføjelser efter afprøvning af yderligere oplysninger. På dette grundlag er den endelige beretning udarbejdet. Thyholm Historiske arkiv stillede for et par år siden en række spørgsmål til tidligere modstandsfolk for at få fremskaffet nogle fakta fra besættelsestiden om modstandsarbejdet af nulevende, der var i stand til at berette derom. Et af spørgsmålene lød. "Hvordan begyndte det, og hvordan kom du med i arbejdet?" Til belysning af dette spørgsmål kan jeg oplyse, at jeg umiddelbart efter Danmarks besættelse havde til hensigt at søge til Norge eller til allierede styrker, men jeg havde en samtale med redaktør Kjeld Jensen, Thisted Amts Avis. Han opfordrede mig til at blive i Danmark for, som han sagde: "Det kan jo ikke nytte noget, at alle rejser. Der er jo også nogen, der må gøre et arbejde herhjemme." Efter at have overvejet dette et par dage besluttede jeg at blive, idet jeg vidste, at Kjeld Jensen havde kontakt, hvortil oplysninger af efterretningsmæssig interesse kunne videregives. Efterhånden, som tyskerne begyndte at installere sig i Thy, søgte og skaffede jeg underretning om tyskernes placering og deres installationer og videregav informationerne til redaktør Kjeld Jensen. I foråret 1942 modtager jeg mit første illegale blad "De frie Danske" gennem en soldaterkammerat (Palle Herholt Jensen), som jeg havde været sammen med som frivillig i Den finske Vinterkrig. "De fri Danskes" første nummer var udkommet i december 1941, men kun i få eksemplarer. Da Herholt Jensen efter afhøring af tyskerne i december 1942 måtte flygte til Sverige, mistede jeg forbindelsen dertil. Boghandlermedhjælper Hans Peter West Hansen kom i forbindelse med bladet "Frit Danmark" omtrent på samme tid, som jeg havde fået kontakt med "De frie Danske". - "Frit Danmark" udkom første gang i april Efter West 6

7 Hansens kontakt med "Frit Danmark"-folk fik vi af og til kurer- besøg af folk fra Ålborg, der bragte os nyheder, og som vi orienterede om forholdene i Thy og om distributionen af de illegale blade. I begyndelsen af 1944 kom kaptajn P. Ejby Nielsen til Thisted. Efter 29. august 1943 og officerernes interneringsperiode var overstået, søgte Ejby Nielsen til Ålborg, hvor han søgte og fik kontakt med modstandsfolk. Da modstandsgrupperne dér blev revet op, fik Ejby Nielsen besked om at søge vestpå, da det ikke var muligt for ham at være i Ålborg-området længere. Opgaven var at søge dannet grupper i denne del af landet med henblik på sabotage og modtagelse af våben fra allierede flyvere. Den sidstnævnte opgave var navnlig efter tilskyndelse af Flemming Junker, der havde den opfattelse, at der her var et område, hvor mulighederne for at nedtage våben m.m. var gode, og måske i særlig grad på Mors. Da Ejby Nielsen kom til Thisted, søgte han kontakt med boghandlermedhjælper Hans Peter West Hansen, der var ansat i Ballebys Boghandel i Thisted, og mig, idet han var bekendt med, at vi beskæftigede os med illegale blade og efterretningsvirksomhed. Når P. Ejby Nielsen kontaktede os i Thisted, mener jeg, det var på grundlag af forbindelserne til Ålborg. Ved et møde på Thisted Amts Avis i marts 1944, hvori deltog H.P. West Hansen, redaktør Kjeld Jensen og undertegnede, besluttedes det at søge sådanne grupper dannet. Få dage efter mødtes P.Ejby Nielsen, Jens Kirk, Tousgaard, der havde illegale forbindelser gennem "Ringen", og undertegnede på Hotel Ålborg i Thisted, og det blev besluttet, at Jens Kirk skulle gå igang i Nordthy, H.P. West Hansen i Thisted og omegn og jeg i Sydthy. (Jeg flyttede den fra Egebaksande til Bjørndalgaard, som jeg overtog fra denne dato). For Thyholms vedkommende søgte jeg først købmand E. Krabbe, Uglev, som jeg havde lært at kende, da jeg blev bosat på Bjørndalgaard. I Hvidbjerg søgte jeg realskolebestyrer J. P. Jensen. Hensynet til skolen og ansvaret for denne var årsagen til, at han ikke kunne være med, og han henviste mig til herreekviperingshandler Martin Østergaard, Hvidbjerg. - På lignende måde fik jeg kontakter i Hurup - skovrider C.F. Jensen. I Bedsted teglværksejer V.B. Dam. I Koldby-Hørdum henvendte jeg mig til læge Lutzhøft Christensen, som henviste mig til gårdejer Knud Korsgaard, Tøttrupgaard. De gik hver for sig i gang med at danne grupper med henblik på sabotage. Lidt senere dannede de grupperne til at modtage våben fra de allierede flyvere og i januar 1945 militære grupper, der kunne træde i funktion ved en kapitulation eller en invasion af allierede styrker. I Thisted havde jeg sammen med West Hansen og et par stykker mere fået nogen instruktion i brug af sabotage- materiel og revolvere af Ejby Nielsen, men da jeg nu stod over for, at flere grupper skulle have instruktion, fik jeg arrangeret en instruktion for alle gruppelederne, hvortil var kommet en gruppe i Ydby ved tømrermester Edvard Jensen, hos en af mine bekendte i Hurup. Ved denne instruktion var Ejby Nielsen og en udefra kommende instruktør til stede. SABOTAGEN En af de første dage i september 1944 blev det første sprængstofforsøg mod 7

8 Thybanen foretaget. Det var af en gruppe bestående af Martin Østergaard, Hvidbjerg, Svend Erik Christensen (dæknavn Poul Jacobsen, da p.t. boende Helleriis) og undertegnede. Sprængstoffet blev anbragt med en tændblyant med et par timers antændingstid ved en overkørsel til Sindrup nord for Draget. Der skete intet. Årsagen hertil kendes ikke. Dagen efter kom jeg til Hvidbjerg station, hvor min onkel - Ege - var stationsforstander. Han fortalte mig sensationelt, at tyskerne lige havde fundet en sprængladning i Sindrup. De havde fortalt ham, at hvis blot de var kommet en halv time senere, da ville banen have været sprængt. Jeg vidste jo bedre, for hvis sprængblyanten havde virket efter indstillingen, skulle banen være sprængt mindst 12 timer tidligere. Jeg beholdt selvfølgelig min viden for mig selv. Ca. 8 dage senere tog samme sprænghold på arbejde igen. Denne gang syd for Lyngs Station, og denne gang lykkedes det. Der var ikke noget egentligt mål med denne sprængning. Vi skulle have prøvet vore evner og duelighed. Det var Ejnar Krabbe, Uglev, og Martin Østergaard, Hvidbjerg, der fandt frem til de personer, der skulle indgå i grupperne og give dem instruktion. Deltagerne i det første møde i Uglev-gruppen var Ejnar Krabbe, gårdejer Peter Jensen, gårdejer Martin Gade og undertegnede. Mødet fandt sted på Krabbes kontor. Det første materiale, vi arbejdede med, blev skjult hos Peter Jensen. Jeg har søgt at finde frem til det første tidspunkt for jernbanesprængningen i Uglev-området, der skulle hindre tyske transporter, men da alt skriftligt hos mig, der ikke var brug for til fremtidige opgaver, på dette tidspunkt af krigen straks blev destrueret, er det ikke lykkedes. Da al sabotage i efteråret 1944 og først i året 1945 i denne del af landet var indskrænket til det, der var absolut nødvendigt, fordi der på dette tidspunkt skulle lægges vægt på flest mulige nedkastninger af våben og sabotagemateriel (sabotageaktioner ville påkalde tyskernes opmærksomhed på området), mener jeg, at de første sabotageaktioner mod Thybanen fandt sted i løbet af februar måned - måske allerede i januar Grupperne i Uglev og Hvidbjerg arbejdede tæt sammen for at koordinere sprængningerne også med grupperne langs den øvrige del af Thybanen. - Jeg vedlægger en fortegnelse over de personer, der deltog i sabotage og våbenmodtagelser fra Søndbjerg-Odby Kommune, udarbejdet af E. Krabbe den En tilsvarende udarbejdet af Martin Østergaard for Hvidbjerggruppen vedlægges, men den er meget ufuldstændig, da en væsentlig del er bortkommet. (Bilag 1 + 2). Af erindringer om sabotagen kan jeg nævne, at en sprængning af banen i og ved Uglev Station 3-4 gange blev læst op i BBC sendingen fra England til Danmark. Der blev sagt, hvilket antal skinner, der var ødelagt, og fremhævet vigtigheden af, at et hjertestykke (sporskifte) på Uglev Station var ødelagt. (Det tog længere tid at reparere). Vi var glade og vel også lidt stolte, da vi hørte det første gang fra England, men fandt det ubehageligt og lidt faretruende med gentagelserne om Uglev Station. Det kunne jo i forstærket omfang få tyskernes opmærksomhed rettet mod os. En aften, mens de militære grupper var under opbygning og instruktion, var der instruktion hos arbejdsmand Svend Espersen, da der kom melding om en militær transport. Grupperne i Hvidbjerg og Uglev skulle sprænge i området kl. 24. Jeg måtte derfor over til dem, for at alle kunne komme hjem i god tid. De fik besked om, at ingen måtte passere banen efter klokken 23,30. Da klokken 8

9 var 24, stod min kone og jeg ved vinduet på Bjørndalgaard og ventede braget og lysglimtet. Det kom aldeles præcist kl. 24. Købmand Krabbe har fortalt følgende om en jernbanesabotage: "Vi var 5 mand på jobbet - 3 til at stå vagt og 2 til at anbringe ladningen. Vi sad hjemme i dagligstuen og gjorde tingene klar, pakkede dem i gamle aviser og tog pakken ind under overfrakken. Der var sne og klingende frost, og så ved I nok, alt er så lydt. Da vi kom ud til det sted, vi havde udset os mellem Odby Skole og plantagen, kan vi høre, at der tales tysk i nærheden af skolen, og vi var straks klar over, at der var en vagtpatrulje på vej. Vi løb derfor om til et dige, der lå 50 m fra banen, og skjulte os der, indtil tyskerne var passeret. Der pakkede vi sprængstoffet ud af aviserne, og mens vi lå der i skjul, monterede vi lunte og detonatorer med 1 times indstilling, så vi kunne komme hjem, inden sprængningen kom. Der var stadig tyskere nord for os, så vi gik sydpå for ikke at blive opdaget. Da vi så kommer til baneoverskæringen ved Odby Plantage, dukker der pludselig en tysk cykelpatrulje på en halv snes mand frem på hovedvejen, så selv om vi straks søgte dækning i plantagen, havde de sikkert set os, for de stoppede op lige på overskæringen, og en kammerat og jeg nåede kun lige at komme i dækning af et enkelt træ. Begge var vi overbeviste om, at nu var det sket med os, og vi tog ladegreb på vore revolvere, men da de havde stået der i ca. 5 minutter og ført en værre palaver, sprang de igen på cyklerne og forsvandt nordpå. Jeg tror simpelthen ikke, de turde gå ind i plantagen. For det første vidste de intet om, hvor vi var, og for det andet vidste de, at vi var stedkendte og kendte smuthullerne, hvor vi kunne lægge os i baghold. Lykkelige var vi, og ad omveje kom vi enkeltvis hver især godt hjem, og klokken 3 kunne vi ligge i vore senge og høre sprængningen, der var meget vellykket. Men da jeg vågnede kl. 7 om morgenen, brød den kolde sved pludselig ud på mig. Jeg kom i tanker om, at jeg ikke havde fået indpakningspapiret med hjem. Dengang var der ikke mange, der holdt Jyllandsposten, så der stod adresse på den, og den famøse Jyllandspost lå altså stadig bag diget 50 m fra sprængningsstedet. Da vi løb derover i dækning, havde vi jo i sneen sat fodspor, der nok kunne kalde på en tyskers opmærksomhed. Hvad i al verden skulle jeg gøre? Skulle jeg gå under jorden med det samme? - Men så tog de vel bare min kone i stedet, så vi blev enige om simpelthen at tage en morgenvandring sammen i Guds frie natur. Jeg tog min kone under armen, og vi gik roligt og meget snakkende op over marken og ligesom helt tilfældigt passerede diget - og ganske rigtigt, der lå Jyllandsposten, og på den stod der højt og tydeligt Ejnar Krabbe. Jeg puttede den i lommen, og vi fortsatte sydpå, som om det var fjorden vi stilede mod, og alt imens var en tysk kolonne allerede i gang med at reparere skinnerne, som jeg 5-6 timer før havde været med til at sprænge. Så dumme var tyskerne altså, at det ikke var faldet en eneste af dem ind, at fodsporene fra skinnerne til diget måske kunne have hjulpet dem til at finde de skyldige." Den sabotageaktion, Ejnar Krabbe her har fortalt om, var én af de første, og sabotørerne ved denne lejlighed var Ejnar Krabbe, Laurits Mikkelsen, Knud Bonde, H.C. Toft og én mere. En anden episode skal nævnes. Svend Espersen, der havde arbejde ved jernbanen, skulle sammen med andre sabotere jernbanen, og samtidig drog de 9

10 omsorg for at fjerne og skjule jernbanepersonalets reparationsværktøj (det sinkede istandsættelsen). Svend Espersen måtte derfor sammen med arbejdskammeraterne ud at lede efter værktøj til reparationen og derefter i gang med istandsættelsen af det, han havde været med til at ødelægge. At arbejdet ikke blev udført hurtigere end nødvendigt er sikkert. Efterhånden, som der blev flere og flere sabotageaktioner mod Thybanen, fandt tyskerne det nødvendigt at sætte vagter, der vandrede på banelinien. Det blev meget vanskeligt at sabotere, når det var lyst, hvis der kom melding om et tog, der skulle standses. Der blev derfor, når der var slip i vagterne, lagt sprængladninger under skinnerne, og sprængledningen blev gravet ned i jorden og ført over bag jernbanens sneskærme (høje jordvolde). Det var så muligt at komme til tændblyanten og trykke på den, så sprængningen kunne finde sted på det tidspunkt, som den enkelte tændblyant var beregnet til. Der fandt bl.a. 2 sådanne nedgravninger sted i forbindelse med den mest vellykkede sabotageaktion mod Thybanen. Den ene var nedgravet i Odby af Alfred Amby, Niels Hedegaard, Laurits Mikkelsen, Peter Jensen og Martin Gade, og en tilsvarende blev nedgravet nord for Havrelandsvej ved P. Josefsen Laursens ejendom. Den sidste var anbragt af Knud Bonde, Chr. Borre og Askov Christoffersen, men denne blev fundet af tyskerne, der fjernede den. Efter befrielsen den 5. maj genså man materiellet i en bunker i Oddesund. I forbindelse med den mest vellykkede sabotageaktion mod Thybanen skulle de nævnte nedgravninger benyttes. Denne aktion startede med Thistedfolkenes sprængning af banen den 10. april om morgenen, hvor et militært tog skulle udgå fra for at styrke de tyske tropper nede i Europa. Efter Thisted sprængningen fortsatte de enkelte grupper sydpå med nye sprængninger, når reparationsarbejder var ved at være fuldført det foregående sted. Den 13. april var toget nået et stykke hen på Thyholm. Da blev der om formiddagen trykket på tændblyanten ved Odby, hvor der gik tyske vagtposter - men først på et tidspunkt, da vagterne havde fjernet sig i rimelig afstand, idet det jo ikke var vagterne, vi var ude efter. I denne aktion deltog Niels Hedegaard, Karl Aage Riis og Alfred Amby. Først om eftermiddagen den 13. april nåede toget, der var gået fra Thisted den 10. april, forbi Uglev Station. En så langvarig afbrydelse af en bane i Danmark var usædvanlig, og den blev da også udførligt omtalt i den danske illegale presse - navnlig i Information, der sluttelig konstaterede, at det var kontinuerlig drift efter rationelle metoder. Den samme omtale fik aktionen fra BBC i London til Danmark. Samme formiddag indtraf den alvorligste episode for Uglev sabotørerne. Gårdejer Martin Gade, Odby, der havde været med til at nedgrave sprængladningen i Odby, havde været i marken om formiddagen. Da han kom hjem, var der kommet tyskere i gården og tyske heste i stalden. Det reagerede Martin Gade voldsomt på, og det resulterede i hans anholdelse efter skuddrama og mishandling. Det blev meddelt Ejby Nielsen, der udbad sig en udførlig redegørelse for det passerede, som jeg bad [delingsfører] Ejnar Krabbe udfærdige. Krabbes redegørelse om mishandlingen af Martin Gade: "Den tog gårdejer Martin Gade, Odby, i marken kl. 8,15. Da han kom hjem kl. ca. 11,30 var der blevet indkvarteret ca. 50 tyske soldater med 10 heste på gården. De tyske heste var sat ind i stalden. Gade blev irriteret herover, da hans egne heste jo skulle ind og fodres i middagspausen. 10

11 Han henvendte sig derfor til officeren, Feltpost (evt ) og bad ham flytte de tyske heste ud i laden. - Dette nægtede officeren, og irriteret som Gade var, opstod der lidt mundhuggeri (dansk contra tysk), hvilket resulterede i, at officeren slog Gade i ansigtet. Gade reagerede uvilkårligt omgående med et kæbestød til officeren. Derefter overfaldt en del af soldaterne ham og slog ham voldsomt. Gade kom imidlertid fra dem og trak sine heste ind i laden. Han kom imidlertid straks i tanker om, at der stod en sæk korn i stalden (det forrige hold havde stjålet en sæk korn fra ham), og ville så gøre forsøg på at redde denne sæk ved at flytte den et andet sted hen. Da han så kom ud til soldaterne igen, blev disse fuldkommen rasende, væltede ham omkuld og sparkede ham over hele kroppen og hovedet, så der blev et stort åbent brud i panden. Gade er selv inde på, at kun hans 5-årige søn, der brugte de små næver mod soldaterne og råbte, at de ikke måtte slå far, reddede ham. I hvert fald holdt de pludselig inde, da han kom til. Gade kom så i sengen, hvor fruen foretog en forbinding af hans hoved, og der blev telefoneret efter lægen, dr. Kruchov, Hvidbjerg. Denne kom omgående og ville have Gade med på sygehuset, men dette forbød tyskerne, idet de erklærede Gade for anholdt, og de holdt med magt lægen borte fra soveværelset. De opførte sig i det hele fuldkomment ubehersket, og da fru Gade så, at de stod på gårdspladsen lige uden for vinduet og ladede geværerne, råbte hun til sin mand, at han skulle springe ud gennem vinduet til haven, hvis han kunne. Dette gjorde Gade så i håb om, at han kunne nå til lægens bil. Lægen så ham imidlertid ikke og smuttede forbi. Imidlertid havde soldaterne fået færten af hans forsvinden og begyndte at forfølge ham. Gade løb mod Uglev by (ca. 1½km fra gården). Også der var der indkvartering af et cykelkompagni og tysk vagt langs banen. Endvidere var der på en gård til højre for hans retningslinie indkvartering. Da nu de forfølgende soldater begyndte at skyde og råbe "Sabotør", blev der skyderi fra alle sider. Midtvejs mellem gården og Uglev blev han ramt af en kugle, der gik gennem låret, men han løb uanfægtet videre. Da han kom omtrent til Uglev og så tyskere alle vegne og hørte kuglerne peb ham om ørerne, rakte han sit lommetørklæde i vejret og gik hen til de forfølgende tyskere. To mand greb ham, mens en tredje kom og stak ham en næve i det i forvejen mishandlede ansigt. De slæbte så af med ham, sparkende og puffende, hjem til gården. Her bandt de ham til en vogn i den hensigt, at han skulle gå til Oddesund (ca. 4 km). Han faldt imidlertid sammen, hvorefter de slæbte ham ca. 500 m til den ejendom, hvor majoren havde kvarter. Han blev slængt op på en lastbil. Der var samme formiddag kl. ca. 9,30 sket sabotage mod jernbanen ca. 1 km syd for Gades gård. En af de posterede tyske jernbanevagter erklærede nu, at han genkendte Gade som den sabotør, han hævdede at have set kravle op ad jernbaneskråningen, og Gade, der stadig var bevidstløs, blev nu kørt til Oddesund, hvor han blev holdt under arrest indtil kl. ca. 18,30 uden på nogen måde at blive set til eller forbundet. Straks da Gade var slæbt fra gården, foretog de indkvarterede soldater husundersøgelse, hvorunder de stjal forskellige ting, bl.a. 3 armbåndsure. Kl. ca. 17,00 kom der en tysk politiofficer til gården med ordren: "Må jeg så se sabotørmateriellet. Jeg ved, Gade er sabotør". Fruen og hendes søster, der var kommet til, svarede, at det vidste de, han ikke var. Officeren foretog derefter undersøgelse både inde og ude samt forhørte karlene [og naboen, Kr. Vorde 11

12 Kristensen; AG], der bevidnede, at Gade havde været i marken hele formiddagen. Officeren meddelte derefter fru Gade, at han personligt ville køre hendes mand på lazarettet og efter behandling der meddele hende, hvorledes han havde det. Da politiofficeren kom til Oddesund med den besked, at Gade ikke kunne være sabotøren, blev behandlingen straks mildere og mere hensynsfuld. Han blev kørt til lazarettet i Struer, og efter at have ligget og ventet på operationsbordet ca. 1½ time blev hans skudsår omsider renset og hans sår i panden syet sammen. Samme aften sendte politiofficeren besked til fru Gade, at Gade havde det godt og ville enten blive frigivet eller sendt på dansk sygehus følgende eftermiddag. Næste dag var Gade i et kort forhør og blev derefter løsladt og kørt hjem i bil kl. ca. 14,00." Efter at Martin Gade var taget, frygtede vi, at de ville afsløre ham som sabotør, og derfor gik der bud til dem, der skulle gå under jorden, at nu skulle de tage af sted. Det var i forvejen aftalt med nogle unge og ugifte sabotører, at de i en sådan situation skulle gå under jorden, så andre, der blev taget af tyskerne, havde mulighed for at angive dem. Et hold forsvandt over fjorden i båd til Thysiden, og andre tog på cykel nordpå. Da Martin Gade hurtigt vendte hjem, blev de kaldt hjem igen, og der faldt ro over arbejdet, der kunne fortsættes. Trafikekspedient Kaj Nørgaard, Hurup (én af sabotørerne fra Hurup), var ofte af løser på Thybanens stationer. Han telefonerede en dag til mig fra Oddesund, at jeg skulle komme derned for at se virkningen af vort sabotagearbejde - og hvilket syn. På stationen stod 2 store troppetog med adskillige hundrede soldater samt et flygtninge-tog med flere hundrede flygtninge. Ud over jernbanesabotagen udførte Uglev folkene i de sidste par måneder af krigen også en række sabotageaktioner mod lastbiler, der kørte for værnemagten, og det var 2 sabotører fra Uglev, Poul Hedegaard og Karl Aage Riis, der saboterede et automobilværksted i Hurup. I en bog, "Krigsværk - Thy og Mors ", skrevet af Knud Holck Andersen og Orla Poulsen (bogen udkom i 1982), findes som bilag en fortegnelse over indsendte aktioner, der er bekræftet af modstandsbevægelsens arkiv i perioden marts - april Denne liste er meget mangelfuld og ufuldstændig for Sydthy og Thyholms vedkommende. Det skyldes formentlig, at jeg ikke gav skriftlige indberetninger, men benyttede telefonen til orientering om hændelserne på Thybanen m.m. Jeg fandt det sikrere end at afgive skriftlige beretninger. Mod slutningen af krigen henstillede Ejby Nielsen til mig at ændre dette forhold, da han gerne ville have orden i sit kartotek. Derefter daterede jeg mine indberetninger og underskrev med mit dæknavn "Erik Aas". Jernbanesabotagen blev tilrettelagt efter oplysninger, som jeg modtog om togenes afgangstider fra kontakter i Thisted (journalist Holger Hebsgaard), i Struer (ingeniør Rørbæk Madsen), i Hurup (trafikekspedient Kaj Nørgaard) og i Uglev (stationsmedhjælper Hartvig Pedersen). - Med de 2 fornævnte handlede jeg i telefonen dels om heste og dels om malerier. Prisen, vi blev enige om, angav afgangstiden for et tog. På et tidspunkt i foråret 1945 var den øverstbefalende over værnemagtstropperne i Danmark på et 2-dages besøg i Thy. Hans jernbanevogn var da placeret på Hvidbjerg Station i 2 dage, men jeg nedlagde forbud mod aktioner mod den, da det ikke havde noget militært formål. Da 12

13 han skulle afrejse fra Thy, meddelte jeg det til sabotageledelsen i Struer, hvor jeg gav vore synspunkter om sabotage mod ham til kende. De må have haft en anden opfattelse, for de væltede som bekendt hans tog. Før de nævnte sabotageaktioner kunne udføres tillige med adskillige flere, var der gået mange aftener med instruktion af sabotagemateriellet og gennemgang af våbnene og deres anvendelse. Instruktionerne foregik dels på Krabbes kontor, dels i hans hjem, hos Laurits Mikkelsen og i stort omfang hos Svend Espersen. Det er blevet fortalt mig, at sidstnævntes kone efterhånden var lige så dygtig til instruktionsopgaverne som hendes mand. Det var meget få på Thyholm, der havde anelse om, at sabotørerne var naboer og bekendte. For at bortlede opmærksomheden fra det lokale område satte vi rygter i gang om, at nogen havde set nogen komme nordfra, og andre gange gik rygtet, at det var folk fra Holstebro, der udførte sabotagen. Sådanne rygter gik dengang som løbeild fra mund til mund. NEDKASTNING AF VÅBEN M.M. Som nævnt kom sabotageaktiviteterne først i gang omkring februar Årsagen hertil var, at man fra modstandsbevægelsens Jyllandsledelse fra sommeren 1944 lagde afgørende vægt på modtagelse af våben fra flyvere. Derfor ønskede man mest mulig ro i området, så dette arbejde kunne organiseres og komme i gang. I august måned 1944 kom den første sending til Mors, og vi blev opfordret til at forberede modtagelser i Thy. På Thyholm gik vi i gang med arbejdet ved at udvide mandskabet i sabotagegrupperne til at kunne påtage sig denne opgave, der krævede en styrke på ca. 20 mand. Martin Østergaard, Hvidbjerg, og jeg gik på vandring i naturen for at finde et område med en plads, der var egnet til nedkastning. Vi fandt frem til en mark ved Søren Larsens ejendom i Grønholme. Pladsen blev indtegnet på et kort og afleveret til godkendelse. Den fik vi hurtigt. Fra Ejby Nielsen fik vi instruks om, hvordan vi skulle forholde os på pladsen. Vi skulle møde med 4 stærke lommelygter, hvor de 3 blev sat på linie med ca. 100 meters afstand, mens den fjerde blev placeret ud til siden. Når en flyver nærmede sig, skulle lygterne tændes, og den ene skulle morse et bestemt bogstav, der var givet ordre om, at vi skulle benytte, så flyveren var orienteret om at være på rette plads. Inden vi kom i gang med modtagelserne var Martin Østergaard og jeg kaldt til Nykøbing af Ejby Nielsen, der havde flyttet sit kvarter dertil. Vi mødtes hos tandlæge Henning Petersen, som var en af de ledende i en af modstandsgrupperne på Mors. Vi blev endnu engang instrueret af ham og Ejby Nielsen, og jeg mener, det var ved den lejlighed, at vi fik forsyninger af pistoler og maskinpistoler, som morsingboerne efter flere nedkastninger var forsynet med. Turen til Mors foregik på cykel, idet vi tog med færgemanden ved Hesteodde på Jegindø over til Mors. Få dage efter blev modtagelserne på Mors brat standset for en tid, idet tyskerne under skudveksling og håndgranatkast arresterede tandlægen i dennes lejlighed. Vi fik nu besked om at lytte til BBC's sendinger til Danmark, hvor der sammen med nyhederne blev læst en række navne, der var kodeordet til de forskellige 13

14 modtagelsespladser i Danmark. Vi fik vort, og det første var Sigrid. Det afløstes senere af andre bl.a. Thorvald, Beate og Myglius. Kom vort kodenavn, skulle vi rykke ud. Særmeldingen kom kl. 18,15. Der kunne komme en ny særmelding kl. 21,15 med et kodeord, der angav aflysning af modtagelsen. Det kom vist aldrig. Kodenavne var i Uglev kendt af Ejnar Krabbe og undertegnede og i Hvidbjerg af Martin Østergaard og?. Det var tilrettelagt, at de nedkastede containere hurtigst muligt skulle læsses på en lastvogn, der tilhørte vognmand Plougmann, Hvidbjerg med Kristen Thomsen, Hvidbjerg, som chauffør. Containerne skulle i første omgang transporteres til Søndbjerg, hvor Ejnar Krabbe havde talt med gårdejer Kr. Møller, Ballevej, om at huse ladningen i første omgang. Kr. Møller boede i ejendommen sammen med sin gamle mor Sidsel Møller og en ugift søster Anne Møller. De var begge indforstået med opgaven. Nedkastninger hos os forløb som på andre nedkastningspladser, men de havde ikke et ensartet forløb. De, der havde været med, glemmer vist aldrig det syn, som de oplevede, når faldskærmene i måneskin foldede sig ud og svævede mod jorden. For mig var det mest ufatteligt, at en flyver med afgang fra England kunne finde frem til 20 mand på Søren Larsens mark i Grønholme. Med nutidens kunnen og viden er det mere forståeligt. De nedkastede containere og deres indhold skulle ikke blive hos Kr. Møller. De skulle fordeles og sendes til grupper i områder, der manglede forsyninger til operationer. Det blev pålagt Peter Jensen, Bjørndal, med hestevogn at køre materiellet til købmand Bondes pakhus, der den gang lå midt i Søndbjerg skråt overfor købmandsforretningen. Peter Jensen fik besked om at køre ad Ballevej til Hellerød og derefter ad Aggerholmsvej til pakhuset. Det var en omvej, men vi fandt, at det lettere ville vække opmærksomhed i Søndbjerg, hvis varerne blev kørt den korte vej gennem Søndbjerg by. Ejnar Krabbe havde skaffet nogle brædder fra Poul Andersens Tømmerhandel i Holstebro, og jeg nogle fra tømmerhandler Nielsen, Frederikstorv i Thisted. De blev sammentømret i kasser af forskellige størrelser bag ved Bondes Købmandshandel af Ejner Lykke, Søndbjerg, og derefter bragt ned i pakhuset. Det blev til mange nætters arbejde med at tømme containere og pakke kasserne til forsendelse til bl.a. grupperne i Ydby, Hurup, Bedsted og Hørdum. Til brug i vort eget område fik Hvidbjerg sin part, og i Søndbjerg-Odby blev noget nedgravet ved købmand Bonde, andet på Odbygaards mark (idrætspladsen i dag), noget ved Askov Christoffersen (dengang boende i Søndbjerg), andet ved Chr. Borre og flere andre steder. Vi drog nok i nogen grad omsorg for at forsyne os selv med det, vi havde behov for. De største mængder blev sendt af sted med lastbil eller pr. bane. Den 1. november 1944 blev vi kaldt af BBC, og vi tog ud på pladsen i Grønholme på det aftalte tidspunkt. Der var sat et interval på ca. 4 timer af, hvor vi kunne vente flyveren. Af ukendte årsager kom der ingen, så vi drog hjem igen. Jeg har i beretninger til andre - bl.a. på et bånd optaget til Frihedsmuseet - sagt, at vi fik nedkastning denne aften, men det er en erindringsforskydning. Der blev første gang kastet på Thyholm den Den mest dramatiske nedkastning på Thyholm fandt sted nytårsnat 1944/45, fordi ingen havde ventet en nedkastning nytårsnat. Jeg deltog ikke i den, da jeg var til familiebryllup i Thisted og var uvidende om, at der var kommet 14

15 særmelding til os. Efterfølgende skildring af forløbet bygger på de oplysninger, der blev givet på mødet på Bjørndalgård den "Da det var nytårsaften, var mange taget på besøg hos slægt og venner, så der opstod store vanskeligheder med at få et hold sammenkaldt. Peter Jensen fortalte, at han var gæst hos Ejnar Krabbe. Da Krabbe havde hørt særmeldingen, blev der sat gang i alarmeringen, og det lykkedes at få et hold sammensat, men det blev nødvendigt at medtage enkelte, som ikke tidligere havde deltaget. Andre fortalte, at de, da de var på vej mod nedkastningspladsen, mødte folk fra Hvidbjerg-gruppen, der meddelte, at det var nødvendigt at aflyse, da chaufføren Chr. Thomsen ikke var på egnen, og der således ikke var mulighed for at bortkøre containerne med vognmand Plougmanns lastbil. Uglev-folkene var af en anden opfattelse. De mente nok, det skulle kunne klares på en anden måde. Nogle gik derfor i gang med at finde en anden lastbil og en anden chauffør, mens andre sammen med Hvidbjerg-folkene tog til nedkastningspladsen for at være parate, når flyveren kom. Selve nedkastningen gik perfekt efter reglerne, men det varede mange timer, inden en lastbil dukkede op. Det var vognmand Stokholms fra Uglev med en af dennes chauffører, Møller Søndergård, ved rattet. Tidsmæssigt var det den aktion, der tog længst tid inden for Ejby Nielsens distrikt. Nedkastningen fandt sted kl. 2,00 så det blev sent eller rettere nytårsmorgen, inden holdet kunne trække hjem. Pladsen ved Grønholme var blød og lavtliggende uden de bedste frakørselsforhold, så nedkastningsstedet blev flyttet til Overgårdsmindes marker. Ved en nedkastning den nedrev faldskærmene nogle telefontråde. Vi blev orienteret om, at telefonmontøren, der havde udført reparationsarbejder, havde berettet om, at der måtte have været en nedkastning på stedet. Vi blev efterhånden klar over, at tyskerne havde rettet opmærksomheden mod området Grønholme - Overgårdsminde, men vi bevarede nedkastningspladsen til marts. I perioden indtil aflysning af den, var vi flere gange mødt op efter særmeldinger uden, at der kom nedkastninger. Vi fik en ny nedkastningsplads godkendt syd for Helleris, som blev sat på programmet den 20. marts Af en beretning, der skriftlig er tilsendt Hvidbjerg- Lyngs Kommune til opbevaring i sommeren 1945, hedder det bla. : " Det var dog efterhånden blevet for farligt at benytte vor gamle modtagelsesplads, og vi havde fundet en ny lige syd for Helleris. Her var kodenavnet også Myglius, og til ham var der hilsen den 17. marts, men på grund af Uglev- folkenes svigten måtte flyveren, der var over pladsen kl. 23,40 og 3 gange kredsede hen over pladsen i forgæves søgen efter lyssignalet, vende hjem med fuld last... Det må jeg afvise. Jeg var medleder ved alle nedkastninger på Thyholm og Sydthy og til stede hver gang, der var særmeldinger - undtagen nævnte nytårsaften - og der var ikke een gang, uden at både Hvidbjerg-gruppen og Uglev- gruppen stillede, når der blev kaldt. At oplysningerne heller ikke er rigtige, fremgår af 2 breve dateret Et fra Carlsen (Ejby Nielsen), hvor det bl.a. hedder: "Grøn er nu udgået og erstattet af Helle.." (bilag 3). Det andet brev er fra Vestergård (Østergaard), hvor det 15

16 hedder: "... men fakta er jo således, at vi er færdige med at modtage, indtil en ny plads bliver godkendt". (bilag 4). Det vil heraf fremgå, at vi ikke har været på Helleriis den Endvidere fremgår det af vedlagte bilag 5, (brev af fra Baes = Ejby N. til Støvring = Toldstrup), at Grøn udgår den 17.3, og den nye plads ved Helleriis, der godkendtes den blev kodenavnet Theodor N. Pladsen på Helleriis var ikke godkendt til modtagelse den Helleriis havde ikke kodenavnet Myglius men Theodor. Grøn var bemandet den Det beskrives i bilag 6 (brev fra Vestergård (Østergaard) til Carlsen (Ejby N), men der blev ikke kastet. Bilaget beskriver aftenens forløb udførligt. Bilaget er dateret dagen efter den Det fremgår endvidere af bilag 17 (brev fra Støvring (Toldstrup) til Baes (Ejby Nielsen) med angivelse af operationens datoer, at der ikke har været flyvere til Thyholm den 17.3., men den på Grønholme, som tidligere anført. Jeg står derfor uforstående overfor den omtale Uglev-folkene har fået i beretningen til Hvidbjerg-Lyngs kommune. I ovennævnte beretning "Træk af frihedskampen i Hvidbjerg-Lyngs" hedder det, at den er "skrevet i store træk og nogenlunde kronologisk orden (så vidt hukommelsen og sparsomme optegnelser har gjort det muligt... )". Da der på en eller anden måde må være tale om erindringsforskydninger vedrørende Uglev-folkene, har jeg fundet det rigtigt at fremføre denne beskrivelse og denne dokumentation af tidsforløbet den til og med den Den passerede ca. 300 soldater Thyholm på vej til Jegindø, hvor de foretog en flere timer lang undersøgelse af de fleste ejendomme samtidig med, at der lå tyske patruljebåde i fjorden. De fandt intet, men det medførte, at vi måtte anmode om at få standset nedkastningerne. Det blev hurtigt opklaret, at det ikke var os, de var ude efter, men at de havde observeret en nedkastning på Mors, og det var denne, der var årsag til undersøgelsen Så vi kunne melde klar igen - denne gang til Helleriis. Den var der melding til os, og vi tog til Helleriis efter at have været omhyggelig med at udsætte vagtposter, så vi tide kunne blive varskoet. Der var imidlertid om aftenen sat mange tyske soldater på patrulje på alle landeveje på Thyholm, og ude i fjorden lå en patruljebåd, der let kunne observere en nedkastning i det lyse måneskinsvejr. Vi kunne se, at det ikke ville være muligt at transportere varerne væk, og gik derfor i gang med at grave plads til containerne ved et dige syd for Helleriis. Efter fornyede rådslagninger blev vi i ledelsen enige om, at det ville være uforsvarligt under disse omstændigheder at tage en nedkastning. Dertil kom tillige, at skulle det gå galt i forbindelse med nedkastningen, kunne vi risikere, at de fandt beholdningerne fra tidligere modtagelser, der var placeret på Thyholm og Jegindø. Men selvfølgelig var det afgørende for os, at vi ikke ville udsætte modstandsfolkene for en unødig risiko. I Hellerød blev Østergård og jeg stoppet på vej hjem af en tysk patrulje og måtte vise identitetskort og forklare, at vi havde været på besøg. Videre skete intet. Da der blev presset på for at få så mange nedkastninger som muligt i april måned, satte vi pladsen på Helleriis på programmet igen, men den erklærede den tyske kommandant i Oddesund udgangsforbud på Thyholm fra kl. 20 til kl. 7. Forbudet blev bl.a. læst op i kirkerne ved gudstjenesterne. Forbudet var formentlig begrundet i adskillige sabotageaktioner mod danske 16

17 lastbiler, som tyskerne ville have til rådighed. På grund af udgangsforbudet var det ikke muligt for os at tage til nedkastningspladsen den 23.4., og dermed var det slut med nedkastningerne på Thyholm. Da der ikke var arbejdsmuligheder på Thyholm, cyklede jeg nordpå til den også annoncerede nedkastning på Nr. Hedegårds mark mellem Bedsted og Visby. Denne nedkastning havde også sine besværligheder på grund af manglende lastbil. Transporten skulle da foregå med heste, men det resulterede i en løbskkørsel, da hestene blev skræmte af faldskærmene. For at vejlede de allierede flyvere ind over Danmark og i retning af deres nedkastningspladser påbegyndtes i sommeren 1944 opstilling af Eurikaer. En Eurika kan udsende radioimpulser fra 100 til 200 km. Når flyveren opfangede impulserne, svarede de Eurikastationen, og operatøren påbegyndte udsendelse af et aftalt kodebogstav, som flyveren opfangede og kunne ledes til Eurikastationens punkt, og derfra navigere til de enkelte nedkastningspladser. Af de 2 første Eurikastationer i Danmark opstilledes den ene på Thyholm og den anden i Husby - den sidste kom aldrig i funktion. Efter at have fået instruktion i opstilling og anvendelse af en Eurika, kom Poul Jacobsen (Sv. Erik Christensen - deltager i første sabotage på Thyholm) til Thyholm for at opstille og betjene Eurekaen. Det blev aftalt, at den skulle anbringes hos Martin Østergaard. Den 22. august 1944 var den i gang med sit virke, men få dage efter dukkede Martin Østergaard og Poul Jacobsen en eftermiddag op i min kostald og meddelte mig, at det på grund af risikoen ved at være hos Martin Østergaard var nødvendigt at flytte den, og at der allerede samme aften skulle sendes igen. Jeg fandt det for risikabelt at have den hos mig, da tidligere nævnte West Hansen i Thisted samme dag eller få dage før var taget af tyskerne. Jeg satte mig i forbindelse med gårdejer Chr. Riis, Helleriis, som var parat, og Poul Jacobsen foretog flytningen hertil, hvor den virkede en tid, indtil den blev flyttet til egnen omkring Holstebro. Der kom efterhånden flere Eurekaer ved nedkastninger rundt i landet, og de blev placeret forskellige steder bl.a. på Agerø. Der kom også mindre Eurekaer med mindre aktionsradius til anvendelse på nedkastningspladserne. De blev ikke anvendt på Thyholm. For at kunne tage våben ned igen efter de første modtagelser, var det nødvendigt at få lageret tømt hos Kr. Møller og fra købmand Bondes pakhus. Materiellet skulle jo fordeles også til andre dele af landet, hvor der var et stort behov. Det var vel egentlig den vanskeligste opgave under de givne forhold at få det borttransporteret både fra Thyholm og Sydthy, men i særlig grad fra Mors, der fik de fleste sendinger. Fra pakhuset blev varer, der skulle videresendes, kørt til Uglev Station af bl.a. Chr. Borre, der indleverede dem til stationsmedarbejder Hartvig Pedersen, som drog omsorg for dem i pakhuset, indtil de skulle videreekspederes. De større ladninger blev transporteret med vognmand Plougmanns lastvogn. Således var Chr. Thomsen som chauffør og jeg som medhjælper i Bedsted, hvor vi læssede kasserne af hos læge Hans Therkildsen, der boede lige over for Bedsted Kro, hvor tyskerne havde kvarter. Vagtposterne iagttog vore anstrengelser med aflæsning af de tunge kasser, der var dækket af kornsække, så de ikke kunne ane, hvad der gemte sig i dem. Den største sending, vi kom af med på en gang, foregik ligeledes i Plougmanns 17

18 lastbil, idet Kr. Thomsen, Martin Østergaard og undertegnede den 23. februar kørte til Nykøbing Mors over Vildsundbroen, der var bevogtet af tyskerne. Da vi nåede broen, kørte jeg alene over på cykel, for at vi kunne se, hvordan tyskerne reagerede overfor trafikanterne. De foretog sig intet og så rullede Thomsen og Østergaard stille og roligt over broen forbi tyskerne, og vi fortsatte til Nykøbing. Da vi havde fået varerne afleveret, var det blevet tidspunktet for særmeldinger, og i en medbragt batterimodtager hørte vi, at vor modtagelsesplads var på aftenens program, så vi hastede hjem for at være klar på nedkastningspladsen til tiden, hvor vi fik den sidste sending, der kom til Thyholm den En nedkastning jeg tidligere har omtalt. Våbnene, som vi modtog, var indsmurte i fedt og det i så store mængder, at det kostede mange timers arbejde at rense og rengøre dem. Det foregik for Uglev-gruppens vedkommende i gårdejer Peter Borres stald, idet sønnen Chr. Borre var en af sabotørerne og modtagerfolkene. En nat, da vi under et kraftigt stormvejr havde trænet i skydning med pistoler og maskinpistoler i Bjørndal Kalkværks store lade (stormens tuden og rusk hindrede, at skydningen kunne høres), tog jeg hjem og gik i seng. Lidt senere blev jeg vækket ved banken på døre og vinduer i huset. Min kone og jeg troede først, det var stormen, der forårsagede spektaklet, men det gik op for os, at nogen ville ind. Vi troede, det var tyskerne, men det var Poul Hedegård og Knud Bonde, der ildevarslende fortalte, at Valdemar Roesgård og Chr. Borre var taget. Vi fik fart på. De fik besked på at kalde på dem, som det var aftalt med skulle gå "under jorden". Det var de yngste og ugifte. Hvis andre blev taget, så kunne vi i nødværge angive dem, som var væk. Min kone og jeg fik travlt med at samle sammen, hvad vi havde af kompromitterende materiale på gården. Det blev ikke gemt væk på vort sædvanlige gemmested under en 2 m høj træstub i haven, som kunne løftes op og sættes på plads igen. Våben og alt andet blev gravet ned i diget mellem Lars Poulsens og Bjørndalgårds ejendomme. Selv fandt jeg det tilrådeligt at gå "under jorden". Jeg søgte op på min nabos loft (Senius Raaby). Da der var gået 2-3 timer, gik jeg hjem igen, idet jeg indså, at hvis jeg først var gået "under jorden", var det jo nærmest umuligt at komme op igen. På høloftet mødte jeg Carl Aage Riis, der havde fundet samme gemmested som jeg. Poul Hedegård og Knud Bonde overnattede ved bagersvend Chr. Raakjær. Dagen efter blev vi beroligede, da Chr. Borre var i gang med sit daglige arbejde i faderens stald, og de, der var gået "under jorden", vendte hjem til deres daglige dont. Om baggrunden for den alarmerende melding på Bjørndalgård har Chr. Borre fortalt, at da de 4 (Valdemar Roesgård, Knud Bonde, Poul Hedegård og Chr. Borre) var på vej hjem fra kalkværket, skiltes de på Havrelandsvej, idet Valdemar Roesgård fortsatte mod Østergård, hvor han havde plads, mens de andre gik tværs over ad en markvej mod Ålkjærvej. Et stykke før Ålkjærvej blev de opmærksomme på, at grupper af tyske soldater kørte på vejen. En gruppe stoppede op på vejen, hvorefter Poul Hedegård og Knud Bonde stak af i retningen, hvorfra de kom. Chr. Borre var af den opfattelse, at tyskerne havde set dem, og derfor turde han ikke flygte. Han var bange for, at man ville skyde efter dem. Han vælger derfor at gå ud på vejen, hvor tyskerne stod, men drager omsorg for, at hans pistol forsvinder ned i 18

19 grøften. Tyskerne tiltaler ikke Borre, og efter nogle minutters forløb kørte de videre på cyklerne. Derefter gav Chr. Borre sig til at lede efter de 2 andre. Efter en times forsøg opgav han og gik hjem. Da de andre ikke så mere til Chr. Borre, fik de den opfattelse, at tyskerne havde taget ham med. Valdemar Roesgård havde på vejen hjem bemærket tyskerne og vendte derfor ikke direkte hjem til Østergård. Der var således ingen kontakt mellem de fire, og det var baggrunden for alarmeringen på Bjørndalgård. Thy Landeværn, forholdsregler for den forestående befrielse, m.m. Den oprettes Thy Landeværn ved befaling nr (bilag 7 pkt. I): "Pkt. 1: Fra og med d.d. oprettes under modstandsbevægelsens nordjyske hovedkvarter: Thy Landeværn Pkt. 2 - formål: Opretholdelse af ro og orden i landsdelen i overgangstiden mellem krig og fred, hvorledes den end måtte forme sig. Væbnet indsats mod terroriserende bander. Væbnet hjælp til det lokale politi, når dette kræves. Der tænkes her bl.a. på arrestation af krigsforbrydere, men også på sikring af disse mod retsløs forfølgelse. I tilfælde af kapitulation får landeværnet som opgave at sikre tyske troppers afmarch i overensstemmelse med de givne kapitulationsvilkår, eventuelt efter forudgående afvæbning." Denne nye opgave indebar en væsentlig forøgelse af mandskabet ud over sabotører og modtagerfolk. Så vidt jeg husker, lykkedes det i alle kommuner inden for Hurup Politikreds at få oprettet grupper. Thyholm inddeltes i 2 delinger. 1. deling i Søndbjerg-Odby og 2. deling Hvidbjerg, Lyngs, Jegindø. Derudover oprettes 3. deling i Hurup-området, 4. deling i Bedsted-området og 5. deling i Koldby-Hørdum området. Mange instruktionsmøder blev afholdt, men det havde været bedre og hurtigere, om vi i større omfang havde fået gode instruktører. Det var en mangelvare overalt i Ejby Nielsens område. En hjælp var det, at der var nogle, der havde været soldater. Således kunne Holger Riis, der havde været maskingeværskytte i soldatertiden, bistå undervisningen heri både i Uglev og hos Martin Østergård i Hvidbjerg. Det danske politi var jo opløst i september Det skulle derfor også være modstandsbevægelsens opgave ved krigsafslutningen at udøve politimyndigheden i landet. Gennem skovridder C.F. Jensen, Hurup havde jeg fået forbindelse med kriminaloverbetjent Møller, Hurup, og gennem ham med politimester Cai Herting, Hurup. Vi aftalte et samarbejde med ham om politiets deltagelse ved en eventuel kapitulation. Modstandsbevægelsen for Sydthy skulle have hovedkvarter på politistationen i Hurup, og politiet skulle tage sig af det praktisk fornødne ved afhøring af dem, der blev anholdt efter krigen. De anholdte skulle for en dommer inden 24 timer (hos dommeren i Vestervig, Aage Holm). De fleste i politistyrken blev informeret og var under krigen behjælpelige i modstandsarbejdet. Hvis det skulle gå galt for en eller flere under det illegale arbejde, var der sikret mulighed for at komme til Sverige. Fra distrikt Nord-Vest fik vi den meddelelse om overførsel til Sverige. Den lød "Ring til Ålborg nr. 19

20 (bilag 8). Sig at der med toget vil blive sendt et antal skind (svarende til antal personer, som skulle overføres). Opgiv dag og time for togets ankomst til Ålborg. Rejseselskabet afgår til Ålborg med det pågældende tog. Efter ankomsten begiver selskabet sig straks til hjørnet af Jyllandsgade og Niels Ebbesensgade. En mand tager opstilling i Fællesforeningens buegang. De øvrige tager ophold andet sted. Manden i buegangen skal i venstre hånd holde en tændstikæske. Med den anden stryger han til stadighed en tændstik, der vender galt. På dette tegn vil en person henvende sig til manden og spørge, om han skal til Sverige. Hermed er kontakten sluttet." I april måned blev der givet ordre om, at vi skulle forberede vejspærringer langs hovedvejen. De skulle anvendes, såfremt Gestapo havde taget modstandsfolk med henblik på at føre dem ud af distriktet. For Thyholms vedkommende blev det besluttet at forberede en sådan vejspærring ved sandgraven i Floulev. Vejspærringen skulle være af en sådan art, at køretøjer ikke kunne forcere den. Når de standsede op, skulle der åbnes ild mod førerne af køretøjerne, dæk og motor uden at anvende auto- matvåben mod vognen, men de måtte godt anvendes mod fjender, der flygtede. Opgaven i Floulev skulle løses af grupperne i Hvidbjerg og Uglev. Den blev nøje gennemgået og planlagt på stedet. Det krævede en mandskabsindsats på 25 mand og en læge skulle være på stedet. Der blev lykkeligvis ikke brug for os til denne opgave. I april tog arbejdet et sådant omfang, at det ikke var muligt for mig at nå rundt på cykel, pr. bane eller rutebil. Jeg fik da en bil stillet til rådighed af Adelhardt Riis, Stokhøjgård, og i den kørte jeg rundt i Sydthy med et tysk Ausweis (bilag 9) underskrevet af kommandanten i Brovst - Vogelbein - (det var min kone, der havde underskrevet den), og af den fremgik det, at jeg var entreprenør. Dette Ausweis og min falske dåbsattest (bilag 10) underskrevet af August Thelle (det var E. Krabbe, der havde underskrevet den) lydende på navnet Peter Egon Nielsen født gemmer jeg som minde fra den svundne tid, sammen med en takkeskrivelse, som jeg modtog fra den engelske og den amerikanske regering efter krigen (bilag 11). På et tidspunkt fik vi en forholdsordre (jeg husker ikke tidspunktet, men formodentlig sidst på vinteren) idet vi modtog en kode og meddelelse om dens betydning. (bilag 12). Den lød: "Chair R. Slippers... klar Drenge og herresko. nr Udfør størst mulig skade - om muligt på en sådan måde, at skaden bliver umulig eller vanskelig at reparere. Nr Udfør begrænset skade således, at skaden, hvis nødvendigt, kan repareres på få dage. Nr Beskyt - forholdsregler til modsabotage tages. Nr Jernbaner. Nr Telegraf og telefon. Nr Elektricitetsforsyningen. Nr Havne. Nr Tyske fjernmeddelelsesmidler (kabel til Norge, alle radioforbindelser m.m.). Chair F. 20

ERINDRINGER OM MODSTANDSBEVÆGELSEN

ERINDRINGER OM MODSTANDSBEVÆGELSEN ERINDRINGER OM MODSTANDSBEVÆGELSEN Nogle erindringer fra modstandsbevægelsens tid, i særdeleshed fra Søndbjerg-Odby Kommune, udarbejdet af H.C. Toft. Beretningen bygger ikke blot på erindringer, men også

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 64 Juli 2011 1 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 18. december

JULEPOSTHUSET. 18. december STHUSET afs. 18 - side 1 JULEPOSTHUSET 18. december "" LYD: CLS GADE CLS FUGLESANG PÅ ENGE CLS STILLE STUE MED TIKKENDE BORNHOLMERUR LYD FRA RAMPONERET CYKLENDE CYKEL RINGEKLOKKE CYKEL-UHELD DØR ÅBNES

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Aalborg under Besættelsen - byvandring

Aalborg under Besættelsen - byvandring Aalborg under Besættelsen - byvandring 1. Helligåndsklosteret Mindetavle over Churchill-klubben. "Kun gennem handling vinder livet betydning". Drengene i Churchill-gruppen var nogle af de første som greb

Læs mere

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013.

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2012 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Lad mig slå fast med det samme:

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse.

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse. Fra: Micella Caisgaard caisgaard@live.dk Emne: FW: SV: vedr sag omkring skimmelsvamp i ny erhvervet andelsbolig Dato: 15. jul. 2015 kl. 01.57 Til: Rita vinter eyesofshiva@icloud.com To: eyesofshiva@icloud.com

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

OM FILMEN. Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden.

OM FILMEN. Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden. OM FILMEN Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden. Det er et stærkt cast instruktøren Anne-Grethe Bjarup Riis har samlet omkring sig til at spille nogle af de

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell Side 12 Juni kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint restaureret Bolinder Munktell Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil: 4091 8264

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere