6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul"

Transkript

1 Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts Valg af dirigent Valgt: Ole Søager Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og er beslutningsdygtig. 2. Valg af referent Valgt: Jane Ellebæk 3. Valg af 2 medlemmer til underskrivelse af protokollen Valgt: Ole Schmidt Og Per Christoffersen 4. Valg af stemmetællere. Valgt: Brian Krogh og Jan Carlsen 5. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse Formand: Erik Rimmen Dansk Irsksetterklubs Bestyrelsesberetning for docx Beretningen er enstemmigt vedtaget. Stemmeberettigede: 28 medlemmer. Spørgsmål og kommentarer til beretningen: Frank Krøger: Håber og tror at flere vil gå med den irske setter, hvilke tiltag har bestyrelsen tænkt på? De 2 udvalg, der er udelukkende ældre medlemmer i udvalgene, hvad med at få yngre og nye medlemmer ind i diverse udvalg. I Jubilæumsudvalget er det ok at det er ældre og erfarne medlemmer der er i udvalget. Bestyrelsen mener at alle skal være med til at tænke på nye tiltag og ta ansvar, Frank mener at det er bestyrelsen ansvar. Formanden giver ret i at det ville være dejligt, hvis yngre og nye medlemmer deltager aktivt i diverse udvalg. Ole Schmidt: Hvornår skal vi tale om input og tiltag, kan f.eks. foregå i det forum på hjemmesiden som benyttes til debat, så det er løbende henover året, og ikke kun lige omkring generalforsamlingstidspunktet. Jubilæumsprøve, lidt skeptisk for at det bliver lidt af en suppedas, efterlyser noget ekstra ordinært. Bestyrelsesmedlemmer er spredt over hele landet. Ved diverse arrangementer kan medlemmerne tage kontakt til bestyrelsesmedlemmerne og komme med input og tiltag. - Ellers flot beretning. - Erik Rimmen: til høring under eventuelt: - Etiske avlsanbefalinger/restrektioner - Placering af derby - Markprøvefond - Repræsentation i markedsføringsudvalget - Debatforum. 6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

2 Resultatopgørelse - DISK doc Balance - DISK doc Ole Schmidt: Holmegårdsglas; opskrevet kr. 10 ved indkøbspris Jane Ellebæk: Difference i kontingent nedgang i medlemstal; hvalpekøbere halv kontigent 1. år. Ulrik Kjærsgaard: Fjd udstilling; de har selv beholdt pengene: Gunnar Jensen: FJD har bestemt, at man beholder pengene for at markedsføre sig mere til at få flere hunde, f.eks. Best in show på næste FJD. Ulrik Kjærsgaard: Medlemskontingenter; Derby udvalget, FJD, dansk jæger. Helle Høst- Madsen: fejl i 2010 tallene og i egenkapital 2012, årets resultat er ok. Driftsregnskab og aktiver kan godkendes, men passiver skal verificeres ved næste års regnskab, tilbage til 2009 ved næste års generalforsamling. Fejlen i passiver blev efterfølgende fundet på generalforsamlingen, og regnskabet blev godkendt. Jubilæumsfondsregnskab: Knud Hansen: spurgte til fusionsvederlag, omlægning af værdipapirer. 7. Behandling af indkomne forslag. Vedtægtsændringer skal godkendes på generalforsamlingen i år og igen til næste år samt hos DKK. Bestyrelsen foreslår: Dansk Irsk Setter Klubs nuværende bestyrelse forslår at antallet af bestyrelsesmedlemmer, nedsættes fra 7 medlemmer til 5 medlemmer Argumentation: For en landsdækkende klub, med et medlemstal der ligger omkring 100, kan det være vanskeligt at finde 7 personer, og få samlet alle til bestyrelsesmøder. Med den erfaring vi i bestyrelsen har fået indenfor det sidste år, hvad angår samling til disse møder, mener vi at 5 personer vil være passende. Ole Smidt: passende er ikke et ok argument, afstanden er ikke et godt nok argument. Erik Rimmen: vanskeligt for en landsdækkende klub at finde 7 medlemmer. Frank Krøyer: Er det fordi der er flere medlemmer i Jylland, end på Fyn og Sjælland. Erik Rimmen: Udlicitering af opgaver som ligger i bestyrelsesregi., en tro på at der opbakning. Brian Krogh: Aktivitet niveauet, med 100 medlemmer er det ikke kun bestyrelsen ansvar, men også medlemmernes. Gunnar Jensen: Tilslutte sig 5 bestyrelsesmedlemmer, når vi kun har 100 medlemmer, godt at bestyrelsen trækker medlemmer ind i bestyrelsesarbejdet løbende, så de aktivt kan være med. Det er uanset hvor mange medlemmer, der er i bestyrelsen, at det ikke kun er bestyrelsen der klarer det hele. Frank Krøyer: Mindre aktivitet på Fyn og Sjælland Knud Hansen: Hvordan har det været tidligere, hvor mange medlemmer har vi været tidligere kontra bestyrelsesmedlemmer. Erik Rimmer: der har tidligere været 5 medlemmer i bestyrelsen. 7, følge virkninger i er for forslaget, 19 er ok mere end 2/3 af 28 stemmeberettigede, så det er godkendt., og hvis det godkendes til næste år, og så på DKK, så er det vedtaget. 1 stemme imod. Forslag til ændring af 7. Bestyrelsens sammensætning. 7. Klubben ledes af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK. Stk. 2 Valgbar til bestyrelsen ar alle stemmeberettigede medlemmer, jf. 5. Stk. 3. Der er fyldt 18 år. Forslag til ændring af 8. Valg til bestyrelsen. 8.

3 Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og revisor for 1. år ad gangen. Stk. 2. Formanden vælges særskilt på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. På den ordinære generalforsamling vælges 4 bestyrelsesmedlemmer ligeledes for 2. år dog således at der i lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år afgår formanden, samt 2 bestyrelsesmedlemmer.genvalg kan finde sted. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der blandt de foreslåede kandidater i videst mulig omfang tages hensyn til en rimelig fordeling landsdelene imellem. Såfremt der ikke fra en eller flere af landsdelene bringes kandidater i forslag, vælges bestyrelsesmedlemmer blandt de øvrige forslåede kandidater. Stk. 4. Hvert år vælges der 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor samt 1 revisor suppleant. Stk. 5. valget afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende, blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. Stk. 6. Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus. Stk. 7. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal skriftligt være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne kan offentliggøres. Jørgen Jensen: Det lyder godt, det er altid godt at man får de rigtige personer, og landsdel er sekundært. Palle Krag: Kan skabe splid, hvis f.eks. en gruppe aftaler at opstille og stemme på en bestemt gruppe f.eks. fra Vejle, derfor synes jeg også at det er forkert at gå ned i bestyrelsesmedlemmer. Per Pedersen: Synes at der bør være repræsentanter fra alle landsdele, men det er svært at finde medlemmer, f.eks. på Fyn er der ganske få, ligeledes på Sjælland, Palle Krag: Det er jo ikke problem med vores love i dage, man skal så vidt muligt fordele over landsdelene, så det er jo ikke noget problem. Ole smidt: Du skal stadig indstilles af 2 personer for du kan opstilles, så enig med Palle. Per Pedersen: Der er kun 4 bestyrelsesmedlemmer + formand, og ikke 2 Jylland, 1 Fyn og 2 Sjælland. Erling Juul: Det er egentligt det samme der bliver sagt bare uden antal. Erik Rimmen: Det er et ønske at det bliver mere flexsibelt. Mogens Ellebæk: Lettere med 5 medlemmer end med 7 medlemmer, 2,2 1 fordeling. Frank Krøyer: Dårlig ide, lettere at finde medlemmer i Jylland. Gunnar Jensen: Enig med Erik Rimmen, positivt at det kan være fleksibelt, at der kan vælges personer som vil gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet. Helle Høst-Madsen: Enig, det er medlemmerne der skal gøre arbejde, og uanset om det er i bestyrelsen eller ej, og hvem, og hvilken landsdel. Frank Krøyer: Synes stadig det er vigtigt at alle landsdele er repræsenteret i bestyrelsen. 21 er for forslaget, 19 er ok mere end 2/3 af 28 stemmeberettigede, så det er godkendt., og hvis det godkendes til næste år, og så på DKK, så er det vedtaget. 2 stemmer imod forslaget. Forslag til ændring af 11. Ordinær generalforsamling 11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år skiftevis i Jylland, på Sjælland og på Fyn i forbindelse med Dansk Irsk Setter-Klubs forårsmarkprøve eller i forbindelse med FJDs udstilling. Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder med mindst 6 ugers varsel ved avertering i Jagthunden og Klubbens hjemmeside, eller indkaldelse pr. brev. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid og sted. Dagsorden samt oplysninger om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg og om disse er villige til at modtage genvalg. Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand i hænde senest 4. uger før generalforsamlingen.

4 Stk. 4. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen jf. 8 Stk. 7. Knud Hansen: Hvis det ikke bliver annonceret i bladet, bliver det så pr. brev. Palle Krag: Er en af de 3 ting nok. Erling Juul: i Jagthunden eller på klubbens hjemmeside eller pr. brev. Helle Høst-Madsen: Hvis det er et tidspunkt og hvis det er et og, så skal det være alle steder, pas på formuleringen. Rettidigt hvis det sættet på hjemmesiden? Erling Juul: Korrekt. Frank Krøyer: Hensigten? Erling Juul: Hvis vi ikke kan nå det i jagthunden, så er det lovligt indkaldt via hjemmeside. Knud Hansen: Kan man ikke sende en mail, med modtager har modtaget mailen, når den åbnes. Gunnar Jensen: For langt ude, hvis vi skal ud at sende på mail, kan ikke se at det store problem, vi kender allerede datoen for næste år. Bestyrelsen: Jagthunden og klubbens hjemmeside. 25 er for forslaget, 19 er ok mere end 2/3 af 28 stemmeberettigede, så det er godkendt., og hvis det godkendes til næste år, og så på DKK, så er det vedtaget. 0 stemmer imod forslaget. 8. Valg af formand bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Per Pedersen (Modtager genvalg) - valgt Flemming Jensen (Modtager valg) - valgt Samt valg af et nyt bestyrelsesmedlem for 2 år. Og valg af et nyt bestyrelsesmedlem for 1 år. Suppleant: valgt Jane Ellebæk 9. Valg af revisor og revisorsuppleant (nuværende Torben Reese Jørgen Jensen ) valgt. Revisor Jørgen Jensen, revisorsuppleant Torben Reese. 10. Eventuelt Palle Kragh udnævnt til Æresmedlem Formand Erik Rimmen: Kære Palle Palle du har været en vigtig person i Dansk Irsk Setter Klub al den tid du har været medlem. Jeg har kendt dig i over 30 år - vi har siddet sammen i avlsvejledningen, hvor du altid var mand for statistikker, især når de viste gode tal for Irsk Setteren i forhold til de andre engelske hunderacer. Som opdrætter har du flere gange vist gode evner, jeg husker et billede fra en årbog, hvor Niels Peter og Jan sidder på en brink med hver sin hund fra kennel Kragereden, begge hundene fik den dag 1. pr. i åben klasse. På det seneste har vi alle været vidne til nogle særdeles gode hunde fra Kragereden. I dag er du redaktør for DISK klubsider i Jagthunden, nok den bedste vi har haft nogen sinde. For dit store arbejde og dit glødende hjerte for Irsk Setteren har Dansk Irsksetter Klubs bestyrelse besluttet at udnævne dig til æresmedlem af Dansk Irsk Setter Klub. Palle Kragh sagde tak for udnævnelsen. Ville samtidig med gerne skælde lidt ud som redaktør, der indsendes og skrives for lidt til jagthunden. Synes vi har fået et bedre og bedre blad i Jagthunden, et bedre layout, med mange gode artikler, bliv ved med at støtte op om det. Send nogle billeder og artikler. Der er brug for støtte. Samtidig gerne slå et slag at det er for dårligt at vi ikke har en årbog på tryk. Genoptager den diskussionen med den trykte årbog vi mangler 3 årbøger, en er udarbejdet, de 2 andre år ligger som pdf. filer, som kan trykkes for ca kr. Citere fra regnskabet, klubben ejer ca. en halv mill. kr. synes, at man skal tage sig sammen, kontingentet berettiger til at der kommer en trykt årbog.

5 Vi ligger meget i front med kontingentet, hvis vi nedsætte kontingentet til det halve, så tror jeg ikke at vi får flere medlemmer af den grund. Vi endnu engang slå et slag for trykt årbog. Erik Rimmen: Tænkt på at slå de 3 manglende årgange sammen i en bog, Etiske avlsanbefalinger/restriktioner: Udstillingskravet bortfaldt den 9/ Kommer aldrig tilbage som restriktion. HD kan muligvis bibeholdes som restriktion som krav for avl. Man kan påføre en anbefaling på stambogstavlen, med udstillings-resultat. Opdeling af hvalpe i kategorier. Ole Smidt: Hvad er bestyrelsen holdning til ændringerne til avl og stambogsføring. Erik Rimmer: Stående hunde har ikke noget problem med reglerne, det er næsten alle andre racer som har store problemer med at opnå de regler. Helle Høst-Madsen: Det er en politisk beslutning. Folk forlader kennelklubben. Jane Ellebæk: Efterlyste den anbefaling fra ad hoc udvalget som lagde til grund for at der er kommet en kategorisering på hvalpesiden. Ole Smidt: Med i ad hoc udvalget, forklarede hvorfor, forskellige meninger, Brian Krog: Glad for kategoriseringen Mogens Ellebæk: Fare for indavlsproblem, Erik Rimmen: Ikke etiske regler, men etiske anbefalinger, bestyrelsen tager det op igen, vi skal stadig bevare de bedste hunde. Knud Hansen: Vi skal måske hellere se på forældre hundene, Placering af Derby: Derby skal det foregå som forårs prøve eller efterårsprøve. Jørgen Jensen: Stemningen er at det bliver en efterårsprøve vi fik lov til at beholde vores Derbypenge. Vi holder de regler vi har, og plukker de rigtige terræner ud. Hvis der bliver en fond, så ønsker Jørgen Jensen at klubben tænker sig rigtigt godt om, opbakning om at der betales til hver gang man skal til prøve. Brian Krog: Glædeligt at det bliver efterårsprøve igen. Markprøvefond: Erik Rimmen: Sparede penge på vores blad, så kunne vi få penge i en markprøvefond til støtte til større terræner. Derby udvalget bør tage beslutningen, og der er ikke opbakning. Repræsentation i markedsføringsudvalget: Efter generalforsamlingen sidste år, var det Tom Juul, som stod for markedsføringsudvalget. Brian blev efterfølgende repræsentant i udvalget, Erik Rimmen beklager, grundet Brians arbejdstider, har det været svært for ham at være til stede. Brian har desværre heller ikke været klædt ordentligt på fra bestyrelsen side, - holdninger hvad vi ville bruge vores mandat til. F.eks. kom er en mail, ifm. indkøb af nogle samlede banner eller lign, med beløb på, at klubben skulle betale mellem kr, der skulle gi tilsagn med det sammen og de ville så være klar marts Jan Lorentsen kender til udstillere, har fået kendskab at sådanne bannere kunne anskaffes for omkring det halve. Deltagelse i Markedsføringsudvalget, skal helst ikke koste klubberne noget. Bestyrelsen har nu modtaget endnu en mail, med en fil, slags trussel, hvori der står at klubben skal leve op til hvad de andre klubber har besluttet, så klubben skal alligevel betale. Bannerne er bestilt, - Klubben har endnu ikke fået retursvar. Brev til Markedsføringsudvalget, det har været svært for Brian, vi ønsker foreløbig vores mandat sat i bero, til vi har fundet en anden person som kan repræsentere klubben i Markedsføringsudvalget, og som har et fuldgyldigt mandat og klædt på fra bestyrelsen side. Spørgsmål om vi vil træde ud af Markedsføringsudvalget. Erik Rimmen vil ikke sige at vi træder ud, oplever at det føles som en undskyldning for at Markedsføringsudvalget skal ophøre. Vi har ingen ide om at træde ud af Markedsføringsudvalget eller af fællesskabet.

6 Brian Krogh: Gode ideer, forhastede beslutninger, hvor skal vi repræsentere Den stående engelske Jagthund, landskue? Vi skal f.eks. ikke stå blandt landbrugsmaskiner. Jægermessen er vi repræsenteret på, ikke tid nu til at gi besyv med, indtryk af skjult dagsorden, flere klubber pressede meget på, mange knopskud. Markedsføringsudvalget er en god ide, men det skal ikke være enkelte personer som skal styre det. Jørgen Jensen: Hvem sidder i udvalget fra de andre klubber? Erik Rimmen: Temmelig sønderjysk. Ole Smidt: Alternativ til udvalget? Hvad går det ud på? Brian Krogh: 5 engelske racer, prominere alle 5 racer, så alle 5 racer kan have nytte af, f.eks. nye hvalpekøbere, repræsentation af vores racer mange kvaliteter. Frank Krøyer: Efterlyste fra start, et færdigt koncept for racerne. Erik Rimmen: Hvem vil repræsentere klubben i Markedsføringsudvalget, hvis ingen melder sig, så må bestyrelsen, Ole Smidt: Forslag Frank Krøyer. Gunnar Jensen: Ta det op i FJD regi. Det er kun medlemmerne der kan gøre noget for at vi kommer videre, og deltager aktivt, kun os der kan være med til at bakke det op. Debatforum: Ulrik Kjærsgaard: Er det muligt at det bliver lettere at komme ind på Debatforum. Brian Krogh: Kode til debat forum, der skal hellere være en god tone, en web-redaktør. Erik Rimmen: Reklamer væk fra siden. Per Pedersen: Hvad kan vi gøre for at fremme vores Irske Setter, fastholder vi nye medlemmer, hjælper vi nye medlemmer m.m. Ole Smidt: Dejligt at du tager hul på debatten, har personligt ikke dårlig samvittighed, Det skal ikke hænges op kun på sjællands som et problem. Brian Krogh: Mange nye medlemmer med på weekendtræningen på Kongens Hus, meget positivt, skal vi fremover ha en Årssamling ifm. Træningsweekend på Kongens Hus? Frank Krøyer: Ramt af Per udtalelse, har fuldstændig ret Jane Ellebæk: Måske opsøge aftenskoler med jagttegnskurser og fortælle om vores dejlige hunde. Man hører jo om at der er mange unge mennesker som tager jagttegn i disse år. Gunnar Jensen: Repræsentere vores irske setter på jagtkurserne i jagtforeningerne. Erik Rimmen: Tak til Brian Krogh for de dejlige dage hvert år på Kongens Hus Hede. Erik Rimmen: Tak til vores dirigent Ole Søager. Erik Rimmen: Synes der er kommet mange gode tilbagemeldinger, sikker på at vi på vores næste bestyrelsesmøde vil tage mange af de ting op som er kommet frem i dag. Referat godkendt: Den 4 / Den 30 /4-2012

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB Navn & hjemsted 1, stk. 1 Klubbens navn er: Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub (- i daglig tale kaldet Tollerklubben ). Klubben er

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde 1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Klubbens navn er Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1976. Stk. 2. Specialklubben

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

HASI Silkeborg. Klubbens vedtægter.

HASI Silkeborg. Klubbens vedtægter. 1. Navn: Foreningens navn er: Svømmeklubben HASI Foreningens hjemsted er: Silkeborg Silkeborg kommune Foreningen er stiftet den: 14.2.1985 2. Formål: Foreningens formål er at skabe grundlag for handicappedes

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 Vedtægter for To San Køge Taekwondo Klub To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn: To San Taekwondo Klub, Køge. Klubbens hjemsted er: Køge Kommune. 2. Formål:

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002.

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. Hillerød Hundevenners vedtægter, 2014 version 1 Navn og hjemsted Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter DGI Midtjylland

Vedtægter DGI Midtjylland 1 - Navn Vedtægter DGI Midtjylland Landsdelsforeningens navn er DGI Midtjylland Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Midtjylland. 2 - Formål DGI Midtjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94

Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94 Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Døves Bowling Club Odense Tenpins 94. 1.2 Klubben er stiftet den 3. juni 1994. 1.3 Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for. Sørbymagle Idrætsforening. Stiftet 1907

Vedtægter for. Sørbymagle Idrætsforening. Stiftet 1907 Vedtægter for Sørbymagle Idrætsforening Stiftet 1907 Revideret og vedtaget på generalforsamlingen 24. februar 2016 Foreningens navn er Sørbymagle Idrætsforening (SIF) og den er stiftet den 15. februar

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Sunds Pensionistforening. Stiftet den 15.november 1967

Vedtægter for Sunds Pensionistforening. Stiftet den 15.november 1967 Vedtægter for Sunds Pensionistforening. Stiftet den 15.november 1967 Side 2 1 Foreningens navn er Sunds Pensionistforening og har hjemsted i Herning kommune. Foreningens adresse er formandens adresse.

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

Syddansk Idrætsklub Viking FOR DØVE, HØREHÆMMEDE OG CI Stiftet 23. februar 1965

Syddansk Idrætsklub Viking FOR DØVE, HØREHÆMMEDE OG CI Stiftet 23. februar 1965 Syddansk Idrætsklub Viking FOR DØVE, HØREHÆMMEDE OG CI Stiftet 23. februar 1965 Fodbold Håndbold Volleyball Badminton Bordtennis Atletik Skydning Orientering Svømning Tennis Bowling Sportsfisker Børn &

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere