6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul"

Transkript

1 Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts Valg af dirigent Valgt: Ole Søager Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og er beslutningsdygtig. 2. Valg af referent Valgt: Jane Ellebæk 3. Valg af 2 medlemmer til underskrivelse af protokollen Valgt: Ole Schmidt Og Per Christoffersen 4. Valg af stemmetællere. Valgt: Brian Krogh og Jan Carlsen 5. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse Formand: Erik Rimmen Dansk Irsksetterklubs Bestyrelsesberetning for docx Beretningen er enstemmigt vedtaget. Stemmeberettigede: 28 medlemmer. Spørgsmål og kommentarer til beretningen: Frank Krøger: Håber og tror at flere vil gå med den irske setter, hvilke tiltag har bestyrelsen tænkt på? De 2 udvalg, der er udelukkende ældre medlemmer i udvalgene, hvad med at få yngre og nye medlemmer ind i diverse udvalg. I Jubilæumsudvalget er det ok at det er ældre og erfarne medlemmer der er i udvalget. Bestyrelsen mener at alle skal være med til at tænke på nye tiltag og ta ansvar, Frank mener at det er bestyrelsen ansvar. Formanden giver ret i at det ville være dejligt, hvis yngre og nye medlemmer deltager aktivt i diverse udvalg. Ole Schmidt: Hvornår skal vi tale om input og tiltag, kan f.eks. foregå i det forum på hjemmesiden som benyttes til debat, så det er løbende henover året, og ikke kun lige omkring generalforsamlingstidspunktet. Jubilæumsprøve, lidt skeptisk for at det bliver lidt af en suppedas, efterlyser noget ekstra ordinært. Bestyrelsesmedlemmer er spredt over hele landet. Ved diverse arrangementer kan medlemmerne tage kontakt til bestyrelsesmedlemmerne og komme med input og tiltag. - Ellers flot beretning. - Erik Rimmen: til høring under eventuelt: - Etiske avlsanbefalinger/restrektioner - Placering af derby - Markprøvefond - Repræsentation i markedsføringsudvalget - Debatforum. 6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

2 Resultatopgørelse - DISK doc Balance - DISK doc Ole Schmidt: Holmegårdsglas; opskrevet kr. 10 ved indkøbspris Jane Ellebæk: Difference i kontingent nedgang i medlemstal; hvalpekøbere halv kontigent 1. år. Ulrik Kjærsgaard: Fjd udstilling; de har selv beholdt pengene: Gunnar Jensen: FJD har bestemt, at man beholder pengene for at markedsføre sig mere til at få flere hunde, f.eks. Best in show på næste FJD. Ulrik Kjærsgaard: Medlemskontingenter; Derby udvalget, FJD, dansk jæger. Helle Høst- Madsen: fejl i 2010 tallene og i egenkapital 2012, årets resultat er ok. Driftsregnskab og aktiver kan godkendes, men passiver skal verificeres ved næste års regnskab, tilbage til 2009 ved næste års generalforsamling. Fejlen i passiver blev efterfølgende fundet på generalforsamlingen, og regnskabet blev godkendt. Jubilæumsfondsregnskab: Knud Hansen: spurgte til fusionsvederlag, omlægning af værdipapirer. 7. Behandling af indkomne forslag. Vedtægtsændringer skal godkendes på generalforsamlingen i år og igen til næste år samt hos DKK. Bestyrelsen foreslår: Dansk Irsk Setter Klubs nuværende bestyrelse forslår at antallet af bestyrelsesmedlemmer, nedsættes fra 7 medlemmer til 5 medlemmer Argumentation: For en landsdækkende klub, med et medlemstal der ligger omkring 100, kan det være vanskeligt at finde 7 personer, og få samlet alle til bestyrelsesmøder. Med den erfaring vi i bestyrelsen har fået indenfor det sidste år, hvad angår samling til disse møder, mener vi at 5 personer vil være passende. Ole Smidt: passende er ikke et ok argument, afstanden er ikke et godt nok argument. Erik Rimmen: vanskeligt for en landsdækkende klub at finde 7 medlemmer. Frank Krøyer: Er det fordi der er flere medlemmer i Jylland, end på Fyn og Sjælland. Erik Rimmen: Udlicitering af opgaver som ligger i bestyrelsesregi., en tro på at der opbakning. Brian Krogh: Aktivitet niveauet, med 100 medlemmer er det ikke kun bestyrelsen ansvar, men også medlemmernes. Gunnar Jensen: Tilslutte sig 5 bestyrelsesmedlemmer, når vi kun har 100 medlemmer, godt at bestyrelsen trækker medlemmer ind i bestyrelsesarbejdet løbende, så de aktivt kan være med. Det er uanset hvor mange medlemmer, der er i bestyrelsen, at det ikke kun er bestyrelsen der klarer det hele. Frank Krøyer: Mindre aktivitet på Fyn og Sjælland Knud Hansen: Hvordan har det været tidligere, hvor mange medlemmer har vi været tidligere kontra bestyrelsesmedlemmer. Erik Rimmer: der har tidligere været 5 medlemmer i bestyrelsen. 7, følge virkninger i er for forslaget, 19 er ok mere end 2/3 af 28 stemmeberettigede, så det er godkendt., og hvis det godkendes til næste år, og så på DKK, så er det vedtaget. 1 stemme imod. Forslag til ændring af 7. Bestyrelsens sammensætning. 7. Klubben ledes af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK. Stk. 2 Valgbar til bestyrelsen ar alle stemmeberettigede medlemmer, jf. 5. Stk. 3. Der er fyldt 18 år. Forslag til ændring af 8. Valg til bestyrelsen. 8.

3 Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og revisor for 1. år ad gangen. Stk. 2. Formanden vælges særskilt på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. På den ordinære generalforsamling vælges 4 bestyrelsesmedlemmer ligeledes for 2. år dog således at der i lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år afgår formanden, samt 2 bestyrelsesmedlemmer.genvalg kan finde sted. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der blandt de foreslåede kandidater i videst mulig omfang tages hensyn til en rimelig fordeling landsdelene imellem. Såfremt der ikke fra en eller flere af landsdelene bringes kandidater i forslag, vælges bestyrelsesmedlemmer blandt de øvrige forslåede kandidater. Stk. 4. Hvert år vælges der 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor samt 1 revisor suppleant. Stk. 5. valget afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende, blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. Stk. 6. Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus. Stk. 7. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal skriftligt være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne kan offentliggøres. Jørgen Jensen: Det lyder godt, det er altid godt at man får de rigtige personer, og landsdel er sekundært. Palle Krag: Kan skabe splid, hvis f.eks. en gruppe aftaler at opstille og stemme på en bestemt gruppe f.eks. fra Vejle, derfor synes jeg også at det er forkert at gå ned i bestyrelsesmedlemmer. Per Pedersen: Synes at der bør være repræsentanter fra alle landsdele, men det er svært at finde medlemmer, f.eks. på Fyn er der ganske få, ligeledes på Sjælland, Palle Krag: Det er jo ikke problem med vores love i dage, man skal så vidt muligt fordele over landsdelene, så det er jo ikke noget problem. Ole smidt: Du skal stadig indstilles af 2 personer for du kan opstilles, så enig med Palle. Per Pedersen: Der er kun 4 bestyrelsesmedlemmer + formand, og ikke 2 Jylland, 1 Fyn og 2 Sjælland. Erling Juul: Det er egentligt det samme der bliver sagt bare uden antal. Erik Rimmen: Det er et ønske at det bliver mere flexsibelt. Mogens Ellebæk: Lettere med 5 medlemmer end med 7 medlemmer, 2,2 1 fordeling. Frank Krøyer: Dårlig ide, lettere at finde medlemmer i Jylland. Gunnar Jensen: Enig med Erik Rimmen, positivt at det kan være fleksibelt, at der kan vælges personer som vil gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet. Helle Høst-Madsen: Enig, det er medlemmerne der skal gøre arbejde, og uanset om det er i bestyrelsen eller ej, og hvem, og hvilken landsdel. Frank Krøyer: Synes stadig det er vigtigt at alle landsdele er repræsenteret i bestyrelsen. 21 er for forslaget, 19 er ok mere end 2/3 af 28 stemmeberettigede, så det er godkendt., og hvis det godkendes til næste år, og så på DKK, så er det vedtaget. 2 stemmer imod forslaget. Forslag til ændring af 11. Ordinær generalforsamling 11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år skiftevis i Jylland, på Sjælland og på Fyn i forbindelse med Dansk Irsk Setter-Klubs forårsmarkprøve eller i forbindelse med FJDs udstilling. Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder med mindst 6 ugers varsel ved avertering i Jagthunden og Klubbens hjemmeside, eller indkaldelse pr. brev. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid og sted. Dagsorden samt oplysninger om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg og om disse er villige til at modtage genvalg. Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand i hænde senest 4. uger før generalforsamlingen.

4 Stk. 4. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen jf. 8 Stk. 7. Knud Hansen: Hvis det ikke bliver annonceret i bladet, bliver det så pr. brev. Palle Krag: Er en af de 3 ting nok. Erling Juul: i Jagthunden eller på klubbens hjemmeside eller pr. brev. Helle Høst-Madsen: Hvis det er et tidspunkt og hvis det er et og, så skal det være alle steder, pas på formuleringen. Rettidigt hvis det sættet på hjemmesiden? Erling Juul: Korrekt. Frank Krøyer: Hensigten? Erling Juul: Hvis vi ikke kan nå det i jagthunden, så er det lovligt indkaldt via hjemmeside. Knud Hansen: Kan man ikke sende en mail, med modtager har modtaget mailen, når den åbnes. Gunnar Jensen: For langt ude, hvis vi skal ud at sende på mail, kan ikke se at det store problem, vi kender allerede datoen for næste år. Bestyrelsen: Jagthunden og klubbens hjemmeside. 25 er for forslaget, 19 er ok mere end 2/3 af 28 stemmeberettigede, så det er godkendt., og hvis det godkendes til næste år, og så på DKK, så er det vedtaget. 0 stemmer imod forslaget. 8. Valg af formand bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Per Pedersen (Modtager genvalg) - valgt Flemming Jensen (Modtager valg) - valgt Samt valg af et nyt bestyrelsesmedlem for 2 år. Og valg af et nyt bestyrelsesmedlem for 1 år. Suppleant: valgt Jane Ellebæk 9. Valg af revisor og revisorsuppleant (nuværende Torben Reese Jørgen Jensen ) valgt. Revisor Jørgen Jensen, revisorsuppleant Torben Reese. 10. Eventuelt Palle Kragh udnævnt til Æresmedlem Formand Erik Rimmen: Kære Palle Palle du har været en vigtig person i Dansk Irsk Setter Klub al den tid du har været medlem. Jeg har kendt dig i over 30 år - vi har siddet sammen i avlsvejledningen, hvor du altid var mand for statistikker, især når de viste gode tal for Irsk Setteren i forhold til de andre engelske hunderacer. Som opdrætter har du flere gange vist gode evner, jeg husker et billede fra en årbog, hvor Niels Peter og Jan sidder på en brink med hver sin hund fra kennel Kragereden, begge hundene fik den dag 1. pr. i åben klasse. På det seneste har vi alle været vidne til nogle særdeles gode hunde fra Kragereden. I dag er du redaktør for DISK klubsider i Jagthunden, nok den bedste vi har haft nogen sinde. For dit store arbejde og dit glødende hjerte for Irsk Setteren har Dansk Irsksetter Klubs bestyrelse besluttet at udnævne dig til æresmedlem af Dansk Irsk Setter Klub. Palle Kragh sagde tak for udnævnelsen. Ville samtidig med gerne skælde lidt ud som redaktør, der indsendes og skrives for lidt til jagthunden. Synes vi har fået et bedre og bedre blad i Jagthunden, et bedre layout, med mange gode artikler, bliv ved med at støtte op om det. Send nogle billeder og artikler. Der er brug for støtte. Samtidig gerne slå et slag at det er for dårligt at vi ikke har en årbog på tryk. Genoptager den diskussionen med den trykte årbog vi mangler 3 årbøger, en er udarbejdet, de 2 andre år ligger som pdf. filer, som kan trykkes for ca kr. Citere fra regnskabet, klubben ejer ca. en halv mill. kr. synes, at man skal tage sig sammen, kontingentet berettiger til at der kommer en trykt årbog.

5 Vi ligger meget i front med kontingentet, hvis vi nedsætte kontingentet til det halve, så tror jeg ikke at vi får flere medlemmer af den grund. Vi endnu engang slå et slag for trykt årbog. Erik Rimmen: Tænkt på at slå de 3 manglende årgange sammen i en bog, Etiske avlsanbefalinger/restriktioner: Udstillingskravet bortfaldt den 9/ Kommer aldrig tilbage som restriktion. HD kan muligvis bibeholdes som restriktion som krav for avl. Man kan påføre en anbefaling på stambogstavlen, med udstillings-resultat. Opdeling af hvalpe i kategorier. Ole Smidt: Hvad er bestyrelsen holdning til ændringerne til avl og stambogsføring. Erik Rimmer: Stående hunde har ikke noget problem med reglerne, det er næsten alle andre racer som har store problemer med at opnå de regler. Helle Høst-Madsen: Det er en politisk beslutning. Folk forlader kennelklubben. Jane Ellebæk: Efterlyste den anbefaling fra ad hoc udvalget som lagde til grund for at der er kommet en kategorisering på hvalpesiden. Ole Smidt: Med i ad hoc udvalget, forklarede hvorfor, forskellige meninger, Brian Krog: Glad for kategoriseringen Mogens Ellebæk: Fare for indavlsproblem, Erik Rimmen: Ikke etiske regler, men etiske anbefalinger, bestyrelsen tager det op igen, vi skal stadig bevare de bedste hunde. Knud Hansen: Vi skal måske hellere se på forældre hundene, Placering af Derby: Derby skal det foregå som forårs prøve eller efterårsprøve. Jørgen Jensen: Stemningen er at det bliver en efterårsprøve vi fik lov til at beholde vores Derbypenge. Vi holder de regler vi har, og plukker de rigtige terræner ud. Hvis der bliver en fond, så ønsker Jørgen Jensen at klubben tænker sig rigtigt godt om, opbakning om at der betales til hver gang man skal til prøve. Brian Krog: Glædeligt at det bliver efterårsprøve igen. Markprøvefond: Erik Rimmen: Sparede penge på vores blad, så kunne vi få penge i en markprøvefond til støtte til større terræner. Derby udvalget bør tage beslutningen, og der er ikke opbakning. Repræsentation i markedsføringsudvalget: Efter generalforsamlingen sidste år, var det Tom Juul, som stod for markedsføringsudvalget. Brian blev efterfølgende repræsentant i udvalget, Erik Rimmen beklager, grundet Brians arbejdstider, har det været svært for ham at være til stede. Brian har desværre heller ikke været klædt ordentligt på fra bestyrelsen side, - holdninger hvad vi ville bruge vores mandat til. F.eks. kom er en mail, ifm. indkøb af nogle samlede banner eller lign, med beløb på, at klubben skulle betale mellem kr, der skulle gi tilsagn med det sammen og de ville så være klar marts Jan Lorentsen kender til udstillere, har fået kendskab at sådanne bannere kunne anskaffes for omkring det halve. Deltagelse i Markedsføringsudvalget, skal helst ikke koste klubberne noget. Bestyrelsen har nu modtaget endnu en mail, med en fil, slags trussel, hvori der står at klubben skal leve op til hvad de andre klubber har besluttet, så klubben skal alligevel betale. Bannerne er bestilt, - Klubben har endnu ikke fået retursvar. Brev til Markedsføringsudvalget, det har været svært for Brian, vi ønsker foreløbig vores mandat sat i bero, til vi har fundet en anden person som kan repræsentere klubben i Markedsføringsudvalget, og som har et fuldgyldigt mandat og klædt på fra bestyrelsen side. Spørgsmål om vi vil træde ud af Markedsføringsudvalget. Erik Rimmen vil ikke sige at vi træder ud, oplever at det føles som en undskyldning for at Markedsføringsudvalget skal ophøre. Vi har ingen ide om at træde ud af Markedsføringsudvalget eller af fællesskabet.

6 Brian Krogh: Gode ideer, forhastede beslutninger, hvor skal vi repræsentere Den stående engelske Jagthund, landskue? Vi skal f.eks. ikke stå blandt landbrugsmaskiner. Jægermessen er vi repræsenteret på, ikke tid nu til at gi besyv med, indtryk af skjult dagsorden, flere klubber pressede meget på, mange knopskud. Markedsføringsudvalget er en god ide, men det skal ikke være enkelte personer som skal styre det. Jørgen Jensen: Hvem sidder i udvalget fra de andre klubber? Erik Rimmen: Temmelig sønderjysk. Ole Smidt: Alternativ til udvalget? Hvad går det ud på? Brian Krogh: 5 engelske racer, prominere alle 5 racer, så alle 5 racer kan have nytte af, f.eks. nye hvalpekøbere, repræsentation af vores racer mange kvaliteter. Frank Krøyer: Efterlyste fra start, et færdigt koncept for racerne. Erik Rimmen: Hvem vil repræsentere klubben i Markedsføringsudvalget, hvis ingen melder sig, så må bestyrelsen, Ole Smidt: Forslag Frank Krøyer. Gunnar Jensen: Ta det op i FJD regi. Det er kun medlemmerne der kan gøre noget for at vi kommer videre, og deltager aktivt, kun os der kan være med til at bakke det op. Debatforum: Ulrik Kjærsgaard: Er det muligt at det bliver lettere at komme ind på Debatforum. Brian Krogh: Kode til debat forum, der skal hellere være en god tone, en web-redaktør. Erik Rimmen: Reklamer væk fra siden. Per Pedersen: Hvad kan vi gøre for at fremme vores Irske Setter, fastholder vi nye medlemmer, hjælper vi nye medlemmer m.m. Ole Smidt: Dejligt at du tager hul på debatten, har personligt ikke dårlig samvittighed, Det skal ikke hænges op kun på sjællands som et problem. Brian Krogh: Mange nye medlemmer med på weekendtræningen på Kongens Hus, meget positivt, skal vi fremover ha en Årssamling ifm. Træningsweekend på Kongens Hus? Frank Krøyer: Ramt af Per udtalelse, har fuldstændig ret Jane Ellebæk: Måske opsøge aftenskoler med jagttegnskurser og fortælle om vores dejlige hunde. Man hører jo om at der er mange unge mennesker som tager jagttegn i disse år. Gunnar Jensen: Repræsentere vores irske setter på jagtkurserne i jagtforeningerne. Erik Rimmen: Tak til Brian Krogh for de dejlige dage hvert år på Kongens Hus Hede. Erik Rimmen: Tak til vores dirigent Ole Søager. Erik Rimmen: Synes der er kommet mange gode tilbagemeldinger, sikker på at vi på vores næste bestyrelsesmøde vil tage mange af de ting op som er kommet frem i dag. Referat godkendt: Den 4 / Den 30 /4-2012

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere