6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul"

Transkript

1 Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts Valg af dirigent Valgt: Ole Søager Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og er beslutningsdygtig. 2. Valg af referent Valgt: Jane Ellebæk 3. Valg af 2 medlemmer til underskrivelse af protokollen Valgt: Ole Schmidt Og Per Christoffersen 4. Valg af stemmetællere. Valgt: Brian Krogh og Jan Carlsen 5. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse Formand: Erik Rimmen Dansk Irsksetterklubs Bestyrelsesberetning for docx Beretningen er enstemmigt vedtaget. Stemmeberettigede: 28 medlemmer. Spørgsmål og kommentarer til beretningen: Frank Krøger: Håber og tror at flere vil gå med den irske setter, hvilke tiltag har bestyrelsen tænkt på? De 2 udvalg, der er udelukkende ældre medlemmer i udvalgene, hvad med at få yngre og nye medlemmer ind i diverse udvalg. I Jubilæumsudvalget er det ok at det er ældre og erfarne medlemmer der er i udvalget. Bestyrelsen mener at alle skal være med til at tænke på nye tiltag og ta ansvar, Frank mener at det er bestyrelsen ansvar. Formanden giver ret i at det ville være dejligt, hvis yngre og nye medlemmer deltager aktivt i diverse udvalg. Ole Schmidt: Hvornår skal vi tale om input og tiltag, kan f.eks. foregå i det forum på hjemmesiden som benyttes til debat, så det er løbende henover året, og ikke kun lige omkring generalforsamlingstidspunktet. Jubilæumsprøve, lidt skeptisk for at det bliver lidt af en suppedas, efterlyser noget ekstra ordinært. Bestyrelsesmedlemmer er spredt over hele landet. Ved diverse arrangementer kan medlemmerne tage kontakt til bestyrelsesmedlemmerne og komme med input og tiltag. - Ellers flot beretning. - Erik Rimmen: til høring under eventuelt: - Etiske avlsanbefalinger/restrektioner - Placering af derby - Markprøvefond - Repræsentation i markedsføringsudvalget - Debatforum. 6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

2 Resultatopgørelse - DISK doc Balance - DISK doc Ole Schmidt: Holmegårdsglas; opskrevet kr. 10 ved indkøbspris Jane Ellebæk: Difference i kontingent nedgang i medlemstal; hvalpekøbere halv kontigent 1. år. Ulrik Kjærsgaard: Fjd udstilling; de har selv beholdt pengene: Gunnar Jensen: FJD har bestemt, at man beholder pengene for at markedsføre sig mere til at få flere hunde, f.eks. Best in show på næste FJD. Ulrik Kjærsgaard: Medlemskontingenter; Derby udvalget, FJD, dansk jæger. Helle Høst- Madsen: fejl i 2010 tallene og i egenkapital 2012, årets resultat er ok. Driftsregnskab og aktiver kan godkendes, men passiver skal verificeres ved næste års regnskab, tilbage til 2009 ved næste års generalforsamling. Fejlen i passiver blev efterfølgende fundet på generalforsamlingen, og regnskabet blev godkendt. Jubilæumsfondsregnskab: Knud Hansen: spurgte til fusionsvederlag, omlægning af værdipapirer. 7. Behandling af indkomne forslag. Vedtægtsændringer skal godkendes på generalforsamlingen i år og igen til næste år samt hos DKK. Bestyrelsen foreslår: Dansk Irsk Setter Klubs nuværende bestyrelse forslår at antallet af bestyrelsesmedlemmer, nedsættes fra 7 medlemmer til 5 medlemmer Argumentation: For en landsdækkende klub, med et medlemstal der ligger omkring 100, kan det være vanskeligt at finde 7 personer, og få samlet alle til bestyrelsesmøder. Med den erfaring vi i bestyrelsen har fået indenfor det sidste år, hvad angår samling til disse møder, mener vi at 5 personer vil være passende. Ole Smidt: passende er ikke et ok argument, afstanden er ikke et godt nok argument. Erik Rimmen: vanskeligt for en landsdækkende klub at finde 7 medlemmer. Frank Krøyer: Er det fordi der er flere medlemmer i Jylland, end på Fyn og Sjælland. Erik Rimmen: Udlicitering af opgaver som ligger i bestyrelsesregi., en tro på at der opbakning. Brian Krogh: Aktivitet niveauet, med 100 medlemmer er det ikke kun bestyrelsen ansvar, men også medlemmernes. Gunnar Jensen: Tilslutte sig 5 bestyrelsesmedlemmer, når vi kun har 100 medlemmer, godt at bestyrelsen trækker medlemmer ind i bestyrelsesarbejdet løbende, så de aktivt kan være med. Det er uanset hvor mange medlemmer, der er i bestyrelsen, at det ikke kun er bestyrelsen der klarer det hele. Frank Krøyer: Mindre aktivitet på Fyn og Sjælland Knud Hansen: Hvordan har det været tidligere, hvor mange medlemmer har vi været tidligere kontra bestyrelsesmedlemmer. Erik Rimmer: der har tidligere været 5 medlemmer i bestyrelsen. 7, følge virkninger i er for forslaget, 19 er ok mere end 2/3 af 28 stemmeberettigede, så det er godkendt., og hvis det godkendes til næste år, og så på DKK, så er det vedtaget. 1 stemme imod. Forslag til ændring af 7. Bestyrelsens sammensætning. 7. Klubben ledes af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK. Stk. 2 Valgbar til bestyrelsen ar alle stemmeberettigede medlemmer, jf. 5. Stk. 3. Der er fyldt 18 år. Forslag til ændring af 8. Valg til bestyrelsen. 8.

3 Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og revisor for 1. år ad gangen. Stk. 2. Formanden vælges særskilt på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. På den ordinære generalforsamling vælges 4 bestyrelsesmedlemmer ligeledes for 2. år dog således at der i lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år afgår formanden, samt 2 bestyrelsesmedlemmer.genvalg kan finde sted. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der blandt de foreslåede kandidater i videst mulig omfang tages hensyn til en rimelig fordeling landsdelene imellem. Såfremt der ikke fra en eller flere af landsdelene bringes kandidater i forslag, vælges bestyrelsesmedlemmer blandt de øvrige forslåede kandidater. Stk. 4. Hvert år vælges der 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor samt 1 revisor suppleant. Stk. 5. valget afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende, blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. Stk. 6. Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus. Stk. 7. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal skriftligt være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne kan offentliggøres. Jørgen Jensen: Det lyder godt, det er altid godt at man får de rigtige personer, og landsdel er sekundært. Palle Krag: Kan skabe splid, hvis f.eks. en gruppe aftaler at opstille og stemme på en bestemt gruppe f.eks. fra Vejle, derfor synes jeg også at det er forkert at gå ned i bestyrelsesmedlemmer. Per Pedersen: Synes at der bør være repræsentanter fra alle landsdele, men det er svært at finde medlemmer, f.eks. på Fyn er der ganske få, ligeledes på Sjælland, Palle Krag: Det er jo ikke problem med vores love i dage, man skal så vidt muligt fordele over landsdelene, så det er jo ikke noget problem. Ole smidt: Du skal stadig indstilles af 2 personer for du kan opstilles, så enig med Palle. Per Pedersen: Der er kun 4 bestyrelsesmedlemmer + formand, og ikke 2 Jylland, 1 Fyn og 2 Sjælland. Erling Juul: Det er egentligt det samme der bliver sagt bare uden antal. Erik Rimmen: Det er et ønske at det bliver mere flexsibelt. Mogens Ellebæk: Lettere med 5 medlemmer end med 7 medlemmer, 2,2 1 fordeling. Frank Krøyer: Dårlig ide, lettere at finde medlemmer i Jylland. Gunnar Jensen: Enig med Erik Rimmen, positivt at det kan være fleksibelt, at der kan vælges personer som vil gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet. Helle Høst-Madsen: Enig, det er medlemmerne der skal gøre arbejde, og uanset om det er i bestyrelsen eller ej, og hvem, og hvilken landsdel. Frank Krøyer: Synes stadig det er vigtigt at alle landsdele er repræsenteret i bestyrelsen. 21 er for forslaget, 19 er ok mere end 2/3 af 28 stemmeberettigede, så det er godkendt., og hvis det godkendes til næste år, og så på DKK, så er det vedtaget. 2 stemmer imod forslaget. Forslag til ændring af 11. Ordinær generalforsamling 11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år skiftevis i Jylland, på Sjælland og på Fyn i forbindelse med Dansk Irsk Setter-Klubs forårsmarkprøve eller i forbindelse med FJDs udstilling. Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder med mindst 6 ugers varsel ved avertering i Jagthunden og Klubbens hjemmeside, eller indkaldelse pr. brev. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid og sted. Dagsorden samt oplysninger om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg og om disse er villige til at modtage genvalg. Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand i hænde senest 4. uger før generalforsamlingen.

4 Stk. 4. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen jf. 8 Stk. 7. Knud Hansen: Hvis det ikke bliver annonceret i bladet, bliver det så pr. brev. Palle Krag: Er en af de 3 ting nok. Erling Juul: i Jagthunden eller på klubbens hjemmeside eller pr. brev. Helle Høst-Madsen: Hvis det er et tidspunkt og hvis det er et og, så skal det være alle steder, pas på formuleringen. Rettidigt hvis det sættet på hjemmesiden? Erling Juul: Korrekt. Frank Krøyer: Hensigten? Erling Juul: Hvis vi ikke kan nå det i jagthunden, så er det lovligt indkaldt via hjemmeside. Knud Hansen: Kan man ikke sende en mail, med modtager har modtaget mailen, når den åbnes. Gunnar Jensen: For langt ude, hvis vi skal ud at sende på mail, kan ikke se at det store problem, vi kender allerede datoen for næste år. Bestyrelsen: Jagthunden og klubbens hjemmeside. 25 er for forslaget, 19 er ok mere end 2/3 af 28 stemmeberettigede, så det er godkendt., og hvis det godkendes til næste år, og så på DKK, så er det vedtaget. 0 stemmer imod forslaget. 8. Valg af formand bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Per Pedersen (Modtager genvalg) - valgt Flemming Jensen (Modtager valg) - valgt Samt valg af et nyt bestyrelsesmedlem for 2 år. Og valg af et nyt bestyrelsesmedlem for 1 år. Suppleant: valgt Jane Ellebæk 9. Valg af revisor og revisorsuppleant (nuværende Torben Reese Jørgen Jensen ) valgt. Revisor Jørgen Jensen, revisorsuppleant Torben Reese. 10. Eventuelt Palle Kragh udnævnt til Æresmedlem Formand Erik Rimmen: Kære Palle Palle du har været en vigtig person i Dansk Irsk Setter Klub al den tid du har været medlem. Jeg har kendt dig i over 30 år - vi har siddet sammen i avlsvejledningen, hvor du altid var mand for statistikker, især når de viste gode tal for Irsk Setteren i forhold til de andre engelske hunderacer. Som opdrætter har du flere gange vist gode evner, jeg husker et billede fra en årbog, hvor Niels Peter og Jan sidder på en brink med hver sin hund fra kennel Kragereden, begge hundene fik den dag 1. pr. i åben klasse. På det seneste har vi alle været vidne til nogle særdeles gode hunde fra Kragereden. I dag er du redaktør for DISK klubsider i Jagthunden, nok den bedste vi har haft nogen sinde. For dit store arbejde og dit glødende hjerte for Irsk Setteren har Dansk Irsksetter Klubs bestyrelse besluttet at udnævne dig til æresmedlem af Dansk Irsk Setter Klub. Palle Kragh sagde tak for udnævnelsen. Ville samtidig med gerne skælde lidt ud som redaktør, der indsendes og skrives for lidt til jagthunden. Synes vi har fået et bedre og bedre blad i Jagthunden, et bedre layout, med mange gode artikler, bliv ved med at støtte op om det. Send nogle billeder og artikler. Der er brug for støtte. Samtidig gerne slå et slag at det er for dårligt at vi ikke har en årbog på tryk. Genoptager den diskussionen med den trykte årbog vi mangler 3 årbøger, en er udarbejdet, de 2 andre år ligger som pdf. filer, som kan trykkes for ca kr. Citere fra regnskabet, klubben ejer ca. en halv mill. kr. synes, at man skal tage sig sammen, kontingentet berettiger til at der kommer en trykt årbog.

5 Vi ligger meget i front med kontingentet, hvis vi nedsætte kontingentet til det halve, så tror jeg ikke at vi får flere medlemmer af den grund. Vi endnu engang slå et slag for trykt årbog. Erik Rimmen: Tænkt på at slå de 3 manglende årgange sammen i en bog, Etiske avlsanbefalinger/restriktioner: Udstillingskravet bortfaldt den 9/ Kommer aldrig tilbage som restriktion. HD kan muligvis bibeholdes som restriktion som krav for avl. Man kan påføre en anbefaling på stambogstavlen, med udstillings-resultat. Opdeling af hvalpe i kategorier. Ole Smidt: Hvad er bestyrelsen holdning til ændringerne til avl og stambogsføring. Erik Rimmer: Stående hunde har ikke noget problem med reglerne, det er næsten alle andre racer som har store problemer med at opnå de regler. Helle Høst-Madsen: Det er en politisk beslutning. Folk forlader kennelklubben. Jane Ellebæk: Efterlyste den anbefaling fra ad hoc udvalget som lagde til grund for at der er kommet en kategorisering på hvalpesiden. Ole Smidt: Med i ad hoc udvalget, forklarede hvorfor, forskellige meninger, Brian Krog: Glad for kategoriseringen Mogens Ellebæk: Fare for indavlsproblem, Erik Rimmen: Ikke etiske regler, men etiske anbefalinger, bestyrelsen tager det op igen, vi skal stadig bevare de bedste hunde. Knud Hansen: Vi skal måske hellere se på forældre hundene, Placering af Derby: Derby skal det foregå som forårs prøve eller efterårsprøve. Jørgen Jensen: Stemningen er at det bliver en efterårsprøve vi fik lov til at beholde vores Derbypenge. Vi holder de regler vi har, og plukker de rigtige terræner ud. Hvis der bliver en fond, så ønsker Jørgen Jensen at klubben tænker sig rigtigt godt om, opbakning om at der betales til hver gang man skal til prøve. Brian Krog: Glædeligt at det bliver efterårsprøve igen. Markprøvefond: Erik Rimmen: Sparede penge på vores blad, så kunne vi få penge i en markprøvefond til støtte til større terræner. Derby udvalget bør tage beslutningen, og der er ikke opbakning. Repræsentation i markedsføringsudvalget: Efter generalforsamlingen sidste år, var det Tom Juul, som stod for markedsføringsudvalget. Brian blev efterfølgende repræsentant i udvalget, Erik Rimmen beklager, grundet Brians arbejdstider, har det været svært for ham at være til stede. Brian har desværre heller ikke været klædt ordentligt på fra bestyrelsen side, - holdninger hvad vi ville bruge vores mandat til. F.eks. kom er en mail, ifm. indkøb af nogle samlede banner eller lign, med beløb på, at klubben skulle betale mellem kr, der skulle gi tilsagn med det sammen og de ville så være klar marts Jan Lorentsen kender til udstillere, har fået kendskab at sådanne bannere kunne anskaffes for omkring det halve. Deltagelse i Markedsføringsudvalget, skal helst ikke koste klubberne noget. Bestyrelsen har nu modtaget endnu en mail, med en fil, slags trussel, hvori der står at klubben skal leve op til hvad de andre klubber har besluttet, så klubben skal alligevel betale. Bannerne er bestilt, - Klubben har endnu ikke fået retursvar. Brev til Markedsføringsudvalget, det har været svært for Brian, vi ønsker foreløbig vores mandat sat i bero, til vi har fundet en anden person som kan repræsentere klubben i Markedsføringsudvalget, og som har et fuldgyldigt mandat og klædt på fra bestyrelsen side. Spørgsmål om vi vil træde ud af Markedsføringsudvalget. Erik Rimmen vil ikke sige at vi træder ud, oplever at det føles som en undskyldning for at Markedsføringsudvalget skal ophøre. Vi har ingen ide om at træde ud af Markedsføringsudvalget eller af fællesskabet.

6 Brian Krogh: Gode ideer, forhastede beslutninger, hvor skal vi repræsentere Den stående engelske Jagthund, landskue? Vi skal f.eks. ikke stå blandt landbrugsmaskiner. Jægermessen er vi repræsenteret på, ikke tid nu til at gi besyv med, indtryk af skjult dagsorden, flere klubber pressede meget på, mange knopskud. Markedsføringsudvalget er en god ide, men det skal ikke være enkelte personer som skal styre det. Jørgen Jensen: Hvem sidder i udvalget fra de andre klubber? Erik Rimmen: Temmelig sønderjysk. Ole Smidt: Alternativ til udvalget? Hvad går det ud på? Brian Krogh: 5 engelske racer, prominere alle 5 racer, så alle 5 racer kan have nytte af, f.eks. nye hvalpekøbere, repræsentation af vores racer mange kvaliteter. Frank Krøyer: Efterlyste fra start, et færdigt koncept for racerne. Erik Rimmen: Hvem vil repræsentere klubben i Markedsføringsudvalget, hvis ingen melder sig, så må bestyrelsen, Ole Smidt: Forslag Frank Krøyer. Gunnar Jensen: Ta det op i FJD regi. Det er kun medlemmerne der kan gøre noget for at vi kommer videre, og deltager aktivt, kun os der kan være med til at bakke det op. Debatforum: Ulrik Kjærsgaard: Er det muligt at det bliver lettere at komme ind på Debatforum. Brian Krogh: Kode til debat forum, der skal hellere være en god tone, en web-redaktør. Erik Rimmen: Reklamer væk fra siden. Per Pedersen: Hvad kan vi gøre for at fremme vores Irske Setter, fastholder vi nye medlemmer, hjælper vi nye medlemmer m.m. Ole Smidt: Dejligt at du tager hul på debatten, har personligt ikke dårlig samvittighed, Det skal ikke hænges op kun på sjællands som et problem. Brian Krogh: Mange nye medlemmer med på weekendtræningen på Kongens Hus, meget positivt, skal vi fremover ha en Årssamling ifm. Træningsweekend på Kongens Hus? Frank Krøyer: Ramt af Per udtalelse, har fuldstændig ret Jane Ellebæk: Måske opsøge aftenskoler med jagttegnskurser og fortælle om vores dejlige hunde. Man hører jo om at der er mange unge mennesker som tager jagttegn i disse år. Gunnar Jensen: Repræsentere vores irske setter på jagtkurserne i jagtforeningerne. Erik Rimmen: Tak til Brian Krogh for de dejlige dage hvert år på Kongens Hus Hede. Erik Rimmen: Tak til vores dirigent Ole Søager. Erik Rimmen: Synes der er kommet mange gode tilbagemeldinger, sikker på at vi på vores næste bestyrelsesmøde vil tage mange af de ting op som er kommet frem i dag. Referat godkendt: Den 4 / Den 30 /4-2012

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013

Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 David Levy byder velkommen og orienterer om, at Helle Rosenlund og Jan Rosenlund er syge og er derfor ikke tilstede. Årsnåle uddeles, hvorefter

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd): Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 11. april 2015 Antal fremmødte: 43 stemmeberettede + 5 fuldmagt, samt 1 der ikke er medlem af klubben t. 3. Formanden bød de fremmødet velkommen

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt.

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt. Referat fra Spidshundeklubbens Generalforsamling den 22.04. 2007 i Vejle. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere. 3) Årsberetning til godkendelse. 4) Revideret regnskab til godkendelse.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere