Følgenotat til den fælles regionale Fødeplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgenotat til den fælles regionale Fødeplan"

Transkript

1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 16. juni 2010 Udarbejdet af: Alice Skaarup Jepsen E mail: Telefon: Notat Følgenotat til den fælles regionale Fødeplan Region Syddanmarks implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen samt et skøn over de økonomiske konsekvenser. Baggrund Fødeplanen er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens (SST) anbefalinger for Svangreomsorg, som udkom i Anbefalingerne er en revision af tidligere retningslinjer for området fra Desuden skal fødeplanen tilrettelægges i overensstemmelse med specialeudmeldingerne. Fødeplanen afløser de tidligere amters fødeplaner og sikre en harmonisering på området. 1. Svangreomsorgen i Region Syddanmark I efteråret 2009 påbegyndte en tværfaglig og tværsektoriel Styregruppe vedr. regional Fødeplan et arbejde med henblik på udfærdigelse af forslag til en harmoniseret og revideret plan. Fødeplanen beskriver endvidere nye tiltag for området samt kommer med en række fremadrettede anbefalinger. Styregruppen har haft nedsat 8 temagrupper. Disse temagrupper har arbejdet med forskellige temaer jf. SSTs anbefalinger, f.eks. tilbud til særlig udsatte grupper, fødsels og familieforberedelse med mere. Temagrupperne har været nedsat på tværs af sygehusenhederne og sammensætningen har været både tværfaglig og tværsektoriel. Der foreligger nu forslag til et høringsudkast til Svangreomsorg i Region Syddanmark. (Vedlagt) 1.1 Sigtet med fødeplanen Formålet med en fødeplan er, at den blandt andet skal beskrive: Tilbud til de gravide, fødende og barslende kvinder Samarbejdet mellem de forskellige fagpersoner og den enkelte kvinde/ familie Koordinering af tilbuddene tværfagligt og tvær sektorielt Målgruppen for SSTs anbefalinger for Svangreomsorg og Region Syddanmarks fødeplan er: Sundhedsfaglige ledere Administratorer og beslutningstagere Sundhedspersonale i region og kommuner Fødeplanen er derfor dels udviklet som et fælles grundlag, dels som et arbejdsredskab og opslagsværk til brug i det daglige arbejde for de fag professionelle. Intentionerne bag den regionale fødeplan er, at den skal medvirke til at: Tilbuddene til de gravide og fødende i Region Syddanmark harmoniseres, så de får et ensartet tilbud i relation til deres behov Opgavefordelingen og samarbejdet mellem de forskellige instanser er klarlagt

2 Forbedrer fødselshjælpens resultater og sikre en optimal udnyttelse kvalitativt og kvantitativt af den primære og sekundære sundhedstjeneste. 1.2 Fødeplanens indhold Det hurtige overblik over Fødeplanens indhold og tilbud fås ved at læse afsnit 3 i planen Baggrund for og indholdet i Fødeplan for Region Syddanmark. I afsnit 3 fremdrages forhold fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorg som baggrunden for det regionale tilbud. Efterfølgende beskrives de forskellige tilbud i Region Syddanmark på baggrund heraf. Dette sker i en vekselvirkning afsnittet igennem. Afsnittet danner baggrund for, hvorledes de forskellige tilbud udmøntes i regionen. Anbefalinger for Svangreomsorg støtter den udvikling, der allerede er i gang inden for svangreområdet. Dette afspejler sig i en grundig beskrivelse af de særlige indsatsområder som for eksempel misbrug, alkohol og rusmidler, tobak, overvægt og særlige belastede og udsatte gravide. Hertil kommer, at der er lagt endnu større vægt på gravide med psykiske lidelser og gravide med sociale problemstillinger end tidligere. De psykologiske aspekter i forbindelse med graviditet, fødsel og forældredannelse og den første tid sammen med et spædbarn har ligeledes fået større bevågenhed end tidligere. Der lægges med fødeplanen ikke op til en grundlæggende ændring af svangreområdet i Region Syddanmark. Der er tale om en styrkelse af indsatsen på forskellige områder for at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og med udgangspunkt i kvindernes/ familiernes ønsker og behov. På andre områder er der sket en harmonisering af tilbuddene i regionalt regi, således at kvinderne og familierne sikres de samme tilbud, uanset hvor i regionen de er bosiddende. Endvidere er tilbuddene beskrevet og søgt tydeliggjort, således at, de udover at være kendt i eget regi, også er kendte af tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere. 2. Ændringer i og harmonisering af tilbuddene i forhold til i dag I nedenstående afsnit er fremhævet væsentlige ændringer og harmoniseringer på området. Et overordnet skøn over de økonomiske konsekvenser er samlet i afsnit Antal konsultationssteder Det foreslås, at der foretages sammenlægninger af steder til afholdelse af jordemoderkonsulatation. Baggrunden herfor er ønsker om at øge både kvaliteten og tilbuddene i konsultationerne ved bl.a. mulighed for flere typer af tema konsultationer, herunder gruppe konsultationer, der særlig retter sig mod udsatte gravide. Flere af de tidligere konsultationer er meget små og dermed økonomisk uhensigtsmæssige. De er geografisk placeret i relation til den gamle kommunestruktur og til en struktur med flere fødesteder i regionen. Med kommunalreformen og større centralisering af fødslerne er der behov for at revurdere den geografiske spredning og antal konsultationssteder. Formålet med sammenlægningen er at få en mere effektiv udnyttelse af jordemoderens tid, og at der med større konsultationer kan tilbydes et mere varieret tilbud i de forskellige konsultationer til de gravide og deres partnere. Endvidere giver sammenlægningen langt bedre muligheder for udbygning af it i konsultationerne. Der er taget udgangspunkt i, at der opretholdes mindst en konsultation i hver kommune (undtagen Fanø) for at fremme samarbejdet, især i forhold til sundhedsplejerskerne. I enkelte kommuner er der opretholdt to konsultationer enten af størrelsesmæssige eller geografiske grunde. En reduktion i Side 2 af 12

3 antallet af konsultationssteder har ingen betydning for antallet af jordemoderbesøg for den enkelte gravide, ligesom det tværfaglige samarbejde med sundhedsplejen, kommune og almen praksis vil foregå som beskrevet i Fødeplanen. Følgende jordemoder konsultationer bevares: SVS SHS SLB OUH Esbjerg Tønder Vejle Odense/ Vollsmose Varde Toftlund Kolding Bogense Grindsted Sønderborg Fredericia Middelfart Brørup Aabenraa Svendborg Ribe Haderslev Kerteminde Nyborg Fåborg Ringe Assens Rudkøbing Ærøskøbing Følgende jordemoderkonsultationer nedlægges: SVS SHS SLB OUH * Billund Nordborg Give Nr.Lyndelse Ølgod Skærbæk Vamdrup Nr. Nebel Tinglev Bramming Gråsten Vejen Rødding * I det tidligere Fyns Amt er der foretaget en reduktion af antallet af konsultationssteder svarende til den nye kommunestruktur, bortset fra Nr. Lyndelse. Nedenfor er jordemoderkonsultationernes geografiske placering vist. Antal kontakter i basistilbuddet hos den praktiserende læge og jordemoderen er uændrede i Anbefalingerne for Svangreomsorg fra 2009 i forhold til Retningslinjerne for Svangreomsorg fra Side 3 af 12

4 Hvorfor der i Region Syddanmark ikke er foretaget ændringer på området. 2.2 Ambulante fødsler Region Syddanmark overgår som hovedregel til ambulante fødsler, såvel for første som flergangsfødende med et normalt forløb. Den gennemsnitlige indlæggelsestid for normale fødende er i forvejen lav, og en ambulant fødsel er en kombination af trygheden ved at føde på en specialafdeling og ved at være i hjemlige omgivelser i barselsperioden. Dette suppleres med et udbygget tilbud i barselsperioden i form af barselsklinikker, hvor man kan henvende sig døgnet rundt efter behov. I dag foregår ca. en tredjedel af fødslerne ambulant med ændringen vil det være cirka halvdelen af alle fødsler. Formålet med at indføre ambulante fødsler er dels at styrke egenomsorgen for de helt ukomplicerede forløb, dels at frigøre ressourcer til at give en bedre omsorg til de komplicerede forløb og til at gøre en særlig indsats for de mere udsatte grupper af gravide. En ambulant fødsel indebærer, at såfremt mor og barn har det godt, udskrives de inden for 24 timer efter fødslen til barselhvile i eget hjem, dog ikke om natten. Kvinden og familien forberedes på ambulant fødsel i graviditeten, dels i forbindelse med helbredsundersøgelserne hos jordemoderen og den praktiserende læge, dels i form af styrket fødsels og forældreforberedelse. Indsatsen i graviditeten skal medvirke til at styrke moderen/ familiens handlekompetence. Efter fødslen og udskrivelsen understøttes kvinden og familien af ambulante tilbud i barselklinikker, som oprettes/udbygges ved alle fødesteder (se afsnit 2.10). Kvinder og nyfødte børn med behov for indlæggelse, herunder medicinske, sociale og/ eller psykologiske forhold, skal på baggrund af en faglig vurdering tilbydes indlæggelse. Flere ambulante fødsler giver mulighed for et bedre tilbud til de indlagte barselpatienter og deres familier. Ved behov for indlæggelse i barselperioden bør der være mulighed for, at mor og barn kan være sammen under hele indlæggelsen. Mor og barn bør så vidt muligt ikke adskilles, med mindre der er medicinsk indikation herfor. Ligeledes bør der være mulighed for, at faderen/ partneren kan være med under hele forløbet. Indførslen af ambulante fødsler til de ukomplicerede forløb vil gøre dette muligt. 2.3 Retningslinjer for visitation Der er udarbejdet fælles regionale retningslinjer for visitation af gravide og fødende i Region Syddanmark (vedlagt som bilag). Retningslinjerne er harmoniserede og udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens specialevejledninger og Anbefalinger for Svangreomsorg. Retningslinjerne for visitation af gravide og fødende beskriver endvidere opgavefordelingen mellem de fagprofessionelle. I visitationsretningslinjerne er der lagt op til en stramning i forhold til visitering til obstetrisk specialafdeling med neonatalafdeling. Det betyder, at der vil være et fald i antal fødsler på fødestederne uden neonatalafdeling ved Haderslev og Svendborg Sygehus, men primært OUH Svendborg Sygehus. Der er allerede en restriktiv visitation i Haderslev. Det vurderes, at den ændrede visitation vil flytte ca. 200 komplicerede fødsler fra Svendborg til OUH svarende til 14% af Svendborg Sygehus nuværende fødselstal. Hvis fødselstallet i Svendborg skal være uændret (ca fødsler/årligt) er der behov for at øge optageområdet svarende til reduktionen i fødselstallet. Det naturlige optageområde for Svendborg Sygehus (ud fra en præmis om at borgere anvender nærmeste akutsygehus) er indbyggere. I sygehusplanlægning beregnes der Side 4 af 12

5 imidlertid et minimum befolkningsgrundlag på til et akutsygehus. Dette er forudsætninger i Sundhedsstyrelsens akutrapport og i Ekspertudvalgets kriterier for tildeling af midler til sygehusbyggeri. Realisering af et befolkningsunderlag på indbyggere vil medføre en væsentlig udvidelse af optageområdet til Svendborg Sygehus for de obligatoriske områder for et akutsygehus. Det drejer sig om medicin, kirurgi og ortopædkirurgi. Da uvisiterede 112 patienter altid køres til nærmeste sygehus, vil optageområdet endda skulle udvides herudover for at kompensere for at nogle 112 patienter køres til Odense. Da 112 kørsler udgør ca. 25% af de samlede akutte indlæggelser vurderes det reelle optageområdet at skulle udvides til ca Det vil være naturligt, at optageområdet på fødeområdet følger samme deling, derved er der også taget højde for, at der skal kompenseres for de skærpede visitationskrav. Sikring af et tilstrækkeligt befolkningsunderlag er også væsentligt af hensyn til udnyttelse af beredskabet på Svendborg Sygehus. I nedenstående skema fremgår det, at Svendborg Sygehus skal have tilføjet et optageområde svarende til personer, eksempelvis fra den sydlige del af Odense Kommune for at komme op på det ønskede befolkningsgrundlag på indbyggere excl. 112 kørsler. Alternativt skal optageområdet udvides til at omfatte hele Assens og Kerteminde Kommune, hvilket rent geografisk vil give store udfordringer. EKSEMPEL på beregning af muligt befolkningsgrundlag til OUH Svendborg Sygehus optageområde Befolkningstal Faaborg Midtfyns Kommune excl. 112 kørsler Langeland Kommune Nyborg Kommune excl. 112 kørsler Svendborg Kommune Ærø Kommune Samlet befolkningsgrundlag excl. Odense Eksempelvis hvis befolkningsgrundlaget skal komme fra Odense Kommune 5260 Odense S excl. 112 kørsler Odense SØ excl. 112 kørsler Odense SV excl. 112 kørsler Odense M excl. 112 kørsler (ca. 53%) Odense Kommune i alt Samlet Kilde: Danmarks Statistik, baseret på 2009 tal 2 Kilde: Danmarks Statistik, baseret på 2008 tal Som følge af den ændrede sygehusstruktur i Region Syddanmark ændres optageområdet for fødende bosat i Middelfart Kommune fra OUH til Sygehus Lillebælt, Kolding. I 2009 var fødselstallet i Middelfart Kommune 361 fødsler, fordelt mellem fødestedet OUH og Kolding. En ændring af optageområdet antages på sigt at flytte ca. 200 fødsler fra OUH til Sygehus Lillebælt, Kolding i takt med udbygningen af fødestedet i Kolding. Side 5 af 12

6 2.4 Screening for udvalgte infektioner Screening for HIV og syfilis indføres i forbindelse med første graviditetsundersøgelse hos den praktiserende læge. Forebyggelse af rhesusimmunisering ændres, således at gravide, som er rhesusnegative vil fremover via en blodprøve få tilbud om undersøgelse af barnets rhesustype i graviditetsuge 25. Hvis barnet er rhesuspositivt, tilbydes moderen en indsprøjtning med anti D immunglobulinprofylakse i graviditetsuge 29. (Gives på fødestedet). 2.5 Tilbud i jordemoderkonsultationerne Udover det almindelige tilbud i jordemoderkonsultationerne (individuel konsultation, gruppekonsultation og åben konsultation) er der specialkonsultationer for forskellige grupper af gravide med behov for en særlig indsats. Det drejer sig om følgende tilbud: Gravide med særlige behov (er nærmere beskrevet i fødeplanen) Overvægtige gravide med BMI 27 Gravide, der venter mere end et barn flerfoldsgraviditeter For at kunne etablere disse tematiserede tilbud vil det kræve større konsultationssteder med flere gravide og større fysiske rammer i visse områder af regionen, hvorfor det foreslås at nedlægge en række mindre konsultationssteder. Der er tilrettelagt forskellige tilbud indenfor den fødsels og forældreforberedende undervisning, herunder også til særlige grupper med specielle problemstillinger, det drejer sig blandt andet om ovenstående grupper. Det har været vigtigt ikke at stigmatisere gravide med særlige behov og graviditetsforløbene yderligere. I den fødsels og forældreforberedende undervisning kan forskellige grupper af gravide profitere af hinandens oplevelser og erfaringer og dermed være netværksdannende for kvinderne/familierne. Fødsels og forældreforberedelsen er også tilrettelagt med henblik på at forberede kvinden og familien på tidlig udskrivelse efter fødslen og den første tid sammen med et spædbarn i hjemmet. 2.6 Risikovurdering og fosterdiagnostik Den basale information vedrørende risikovurdering og fosterdiagnostik gives hos den praktiserende læge. Ved behov for udvidet information henvises den gravide til individuel information hos speciallæge på fødestedet. Opgaven er allerede indregnet i honorarer til almen praksis, hvorfor der ikke skal bevilliges yderligere midler til almen praksis. 2.7 Tilbud i svangreambulatorier og familieambulatorier I svangreambulatorierne medinddrages den obstetriske speciallæge i tilbuddene til de gravide, som på grund af medicinske, obstetriske, sociale og/ eller psykiske risikofaktorer har behov for yderligere indsats udover basistilbuddet hos den praktiserende læge og jordemoderen. Der er herudover særlige teams i svangreambulatoriet. Det drejer sig blandt andet om: Fødselsaftale team (team til støtte af kvinder/par med negative forventninger og/eller tidligere traumatiske fødselsforløb med henblik på klare aftaler omkring fødslen som alternativ til kejsersnit uden medicinsk indikation se endvidere afsnit 2.9) Side 6 af 12

7 Amme team Akupunktur team Diabetes team Som noget nyt etableres der Familieambulatorier i Region Syddanmark. Sundhedsstyrelsen har udgivet en særskilt vejledning vedrørende Familieambulatorier. Indsatsen retter sig mod gravide misbrugere og deres børn op til 7 års alderen. Indsatsen over for de gravide er intensiveres i forhold til i dag og indsatsen i forhold til barnet er ny. Herudover varetager Familieambulatoriet indsatsen over for gravide med alvorlige psykiske lidelser, gravide udviklingshæmmede og/ eller gravide med svære psykosociale problemstillinger. På OUH etableres det et Familiecenter, som har regionsfunktion og en vejledende rolle i relation til Familieambulatorierne på de øvrige fødesteder i regionen. 2.8 Hjemmefødsler Der har været nedsat en temagruppe, som har beskrevet tre modeller for betjening af hjemmefødsler. Modellerne præsenteres nærmere i særskilt notat (bilag 4): Model 1 Hjemmefødsler inden for det eksisterende beredskab på hvert enkelt sygehus Model 2 Regionalt organiseret hjemmefødselstilbud/ordning Model 3 Privat organiseret hjemmefødselstilbud/ordning Styregruppen anbefaler model 2 med et regionalt organiseret hjemmefødselstilbud. Det sikrer kvinden og hendes familie den ønskede hjemmefødsel og den kendthed, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Den erfaring og læring, der er i forbindelse med hjemmefødsler, bringes ind i organisationen og giver mulighed for viden deling og udvikling også i forhold til sygehusfødslerne. De jordemødre, som betjener hjemmefødslerne vil opnå god faglig erfaring og ekspertise. Modellen sikrer et harmoniseret og dækkende hjemmefødselstilbud i hele region uanset bopæl. Udgangspunktet i modellen er kendt jordemoderordning, hvor 1 jordemoderteam (á 4 jordemødre) for hvert enkelt fødested varetager et antal fødsler inklusiv de hjemmefødsler, der hører til sygehusets optageområde. Denne model giver mulighed for forskellige modeller inden for det enkelte fødested alt efter fødestedets størrelse og antallet af hjemmefødsler i området. Jordemødrene har rådighedsforpligtelsen i forhold til de hjemmefødsler, samt øvrige fødsler på fødestedet, som geografisk og organisatorisk hører til ordningen/ teamet. Jordemødrene varetager alle forpligtelserne i forbindelse med konsultationer, hjemmebesøg i graviditeten og efter fødslen, fødsels og forældreforberedelse og bistand i hjemmet i forbindelse med fødslen. Ved omvisitering til fødsel på sygehus både i graviditeten og under fødslen bistår jordemoderen kvinden ved fødslen. Tilknytningen til fødestedet sikrer både den faglige og den organisatoriske kvalitet i ordningen. Hjemmefødslerne vil således være underlagt den faglige og organisatoriske ledelse, som gælder for øvrige sygehusydelser i regionen. Med ca fødsler i regionen vil der være et skønnet potentiale for ca. 240 hjemmefødsler i hele regionen svarende til 2 % af alle fødsler i regionen. I dag føder ca. 1 % hjemme. Som det fremgår af nedenstående tabel, er der stor variation i fordelingen af hjemmefødsler. Antal hjemmefødsler i Region Syddanmark Side 7 af 12

8 Sygehus Gennemsnit OUH Odense Universitetshospital SHS Sygehus Sønderjylland SVS Sydvestjysk Sygehus SLB Sygehus Lillebælt I alt Kilde: Ledende Jordemødre i Region Syddanmark og Sundhedsstyrelsen Erfaringerne fra forskellige måder at organisere hjemmefødslerne på viser, at antallet af hjemmefødsler varierer afhængig af organiseringen og tilbuddet, samt tilbuddets kendthed. Begrundelser for fravalg af de to øvrige modeller Model 1 med hjemmefødslerne betjent af de enkelte fødesteders almindelige beredskab anbefales ikke af styregruppen, da det i mange tilfælde giver betjeningen af hjemmefødsler dårlige vilkår, og bl.a. ikke sikrer kvinden den kendthed til jordemoderen, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det er en tilfældig jordemoder fra sygehusenes vagtberedskab, som kommer ud til fødslen og det er tilfældigt hvilket kendskab til og interesse jordemoderen har til hjemmefødsler. Fagligt er jordemoderen kvalificeret til at varetage hjemmefødslen, men organisatorisk og erfaringsmæssigt har denne model store mangler. Variationen i hjemmefødselstallet i regionen afspejler dette, og det vurderes, at der skal gøres en mere målrettet indsats omkring hjemmefødslerne for dels at harmonisere tilbuddet i regionen, dels for reelt at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Model 3 anbefales ikke af styregruppen, fordi en model med privat jordemoderbetjening af hjemmefødslerne både organisatorisk og fagligt er en mere usikker model. Der skal udarbejdes aftale som sikre geografisk dækning i hele regionen, samt udarbejdes aftale om faglige kvalitetskrav og tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til nogen konkrete udbydere på området der kan løfte opgaven for hele regionen. Såfremt en udbyder ikke kan garanterer fuld dækning i hele regionen vil dette medføre parallel hjemmefødselstilbud i offentligt regi, idet regionen har en lovmæssig forpligtigelse til at yde fødselshjælp ved hjemmefødsler. Der vil være afledte administrative opgaver for regionen ved denne model. 2.9 Forebyggelse af kejsersnit på moders ønske Et stigende antal kvinder vælger kejsersnit uden medicinsk indikation, det vil sige kejsersnit på moders ønske. En af de væsentligste begrundelser for ønske om kejsersnit er en tidligere dårlig fødselsoplevelse eller en kompliceret fødsel. Ifølge Sundhedsstyrelsen anslår nyere forskning endvidere, at 6 10 % af alle gravide oplevet svær fødselsangst. For at forebygge kejsersnit uden medicinsk årsag ydes der en øget indsats på forskellige områder. I forhold til såvel første som flergangsfødende er der sat fokus på omsorg under fødslen i form af øget tilstedeværelse af jordemoderen, gode muligheder for smertelindring og en jordemodersamtale efter fødslen til bearbejdning af fødselsoplevelsen, kaldet efterfødselssamtale. Side 8 af 12

9 Endvidere oprettes det særlige fødselsaftale team bestående af jordemoder og obstetriker for at yde særlig støtte til de par, som har haft et traumatisk forløb eller meget negativ forventninger til fødslen. For disse fødende er jordemoderens tilstedeværelse under hele den aktive del af fødslen særlig vigtig. International forskning viser ved flere randomiserede undersøgelser, at kontinuerlig tilstedeværelse af caregiver /jordemoder har positiv betydning for fødselsoplevelsen. Dårlige fødselsoplevelser er associeret til forhold som akutte obstetriske problemer, sociale faktorer, negative forventninger til fødslen samt smerte og følelsen af tab af kontrol Indsatsen overfor mor/barn i barselsperioden I overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger er den rutinemæssige lægeundersøgelse af raske nyfødte inden for den første uge afskaffet. Fremover undersøges barnet efter fødslen af jordemoderen. Ligeledes er undersøgelsen af barnet hos den praktiserende læge en uge efter fødslen efter fødslen afskaffet. Baggrunden for ændringen er, at en systematisk litteratursøgning ikke har frembragt grundlag for fremover at anbefale rutinemæssig lægeundersøgelse af tilsyneladende raske nyfødte. Tværtimod har flere studier vist, at specifik instruktion af undersøgeren er vigtigere for undersøgelses kvalitet end undersøgerens uddannelsesmæssige baggrund. Der oprettes barselklinikker i forbindelse med fødestederne, hvor familien kan henvende sig efter udskrivelsen og få råd og vejledning. Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorg varetager fødestedets personale det sundhedsfaglige tilbud til forældre med henblik på at understøtte det nyfødte barns og moderens trivsel i de første dage efter fødslen, og indtil sundhedsplejersken har været på sit første besøg. Sundhedsplejersken tilbyder besøg i hjemmet senest 7 dage efter hjemkomsten i henhold til Anbefalingerne for de forebyggende sundhedsydelser for børn og unge. Ved ambulant fødsel/tidlig udskrivelse anbefales besøget at finde sted på dagen. 3. Økonomi I nedenstående gives en overordnet vurdering af de økonomiske konsekvenser på tidligere nævnte områder, med henblik på at anvise finansiering af det kvalitetsløft og harmonisering som Fødeplanen vil medfører. 3.1 Antal af konsultationssteder I forbindelse med nedlæggelse og sammenlægning af konsultationssteder vil der opstå en mindre besparelse i form af mindre husleje, mindre transport og andre driftsmæssige opgaver, svarende til ca. 0,6 mio. kr. De gravide skal fortsat betjenes og der skal frem over gives et mere varieret tilbud i de tilbageblevne konsultationer, som udvides tilsvarende. Midlerne skal anvendes dels til udvidelsen af de eksisterende konsultationer, dels medgå til forbedret fødselsforberedelse og etablering af nogle af de særlige konsultationstilbud. 3.2 Visitationen. Det antages, at den ændrede visitation vil flytte ca. 200 komplicerede fødsler fra Svendborg til OUH. Som følge af den ændrede sygehusstruktur i Region Syddanmark ændres optageområdet for fødende bosat i Middelfart Kommune fra OUH til Sygehus Lillebælt, Kolding, hvilket antages at flytte ca. 200 fødsler fra OUH til Kolding. Der vil være potentiale for flere normale fødsler i Svendborg. Samlet set vurderes ændringen af visitationen at være udgiftsneutral i relation til Fødeplanen. Side 9 af 12

10 3.4 Ambulante fødsler. Ved indførslen af ambulante fødsler for ukomplicerede fødende (både førsteog fleregangsfødende) omlægges stationær behandling til ambulant behandling. Den besparelse der ligger heri anvendes til at skabe andre og bedre tilbud, samt en harmonisering af fødestedernes tilbud: Der etableres ambulante barselsklinikker ved alle fødesteder til opfølgning efter fødslen/tidlig udskrivelse, og der skabes bedre mulighed for at partner/nær pårørende kan være medindlagt ved komplicerede forløb. Den økonomiske gevinst ved indførsel af ambulante fødsler skønnes at være 5.86 mio. kr. 3.5 Hjemmefødsler. Hvad angår økonomien til hjemmefødsler afhænger det af, hvilken model der vælges. I forbindelse med den kommende model, vil der under alle omstændigheder blive tale om en (mindre) merudgift til et bedre organiseret tilbud og et tilbud med bedre kvalitet i tilbuddet. I model 1 og 2 er der tale om marginale meromkostninger primært til transporttid og udgifter samt tidsforbrug i hjemmet for jordemoderen i forhold til tilsvarende fødsler på sygehuset. I model 2 er der endvidere udgifter til et rådighedstillæg til en gruppe jordemødre, da modellen i form af kendt jordemoderordning indeholder betjening af andre fødende på sygehuset foruden hjemmefødslerne. Model 1 antages at beløbe sig til ca. kr. 0,56 mio. Model 2 antages at beløbe sig til ca. kr. 1,36 mio. I model 3 er det beregnet, hvad det vil koste hvis alle hjemmefødsler varetages af private jordemødre, hvilket giver en merudgift på i alt kr. 2,56 mio. For at korrigere for at hele opgaven i denne model bortfalder fra sygehusene, er besparelsen ved færre hjemmefødsler og ved totalt set mindre antal fødsler på sygehusene beregnet ud fra de marginale udgifter til en normal fødsel (55 % af DRG værdien). Da der ikke er DRG værdi på hjemmefødsler er dette udelukkende en beregningsmodel i et forsøg på at gøre modellen sammenlignelig med de to øvrige modeller. Model 3 antages at beløbe sig til i alt ca. kr. 1,16 mio. En forudsætning for at model 2 og 3 kan sammenlignes er, at der med model 3 kan sikres en forsyningsforpligtigelse i forhold til at omfatte hele Region Syddanmark. Det anses ikke at være grundlag (antal forventede hjemmefødsler) for at kunne tilbyde såvel en privat hjemmefødselstilbud som et parallelt offentligt hjemmefødselstilbud, hvorfor der ikke er konsekvensberegnet på denne kombination. For en samlet oversigt over de tre hjemmefødselsmodeller, se bilag 4. Hjemmefødselsordningen forventes at ville kunne finansieres inden for den forventede besparelse ved at indføre ambulante fødsler for såvel første som flergangsfødende. 3.6 Specialkonsultationerne i jordemoderregi og teams i svangreambulatorierne er for en stor dels vedkommende ikke nye. Allerede i dag gives der særlige tilbud. Der er foretaget en harmonisering og en justering således, at tilbuddene også er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for særlige indsatsområder. Specialkonsultationer og teams er en anderledes måde at organisere og tilrettelægge tilbuddene på. Herved øges indsatsen i forhold til grupper med særlige behov, idet der blandt andet udvikles specielle kompetencer indenfor de forskellige områder. Side 10 af 12

11 3.7 Screening for udvalgte infektioner. Der er via bloktilskuddet afsat midler til nye undersøgelser og screeningstilbud ifølge Sundhedsstyrelsens Anbefalingerne for Svangreomsorg og reduceret i forhold til ophør af aktiviteter og tilbud. På Regionsrådsmødet den 1. marts 2010 er midlerne fordelt til sygehusene til screening for HIV og syfilis, rhesus typing, rhesus profylakse og afskaffelse af første lægeundersøgelse efter barnets fødsel. 3.8 Familieambulatorier. Med henblik på etablering af indsats over for gravide med og børn af familier med rusmiddelproblemer er der via satsmidlerne søgt om midler til familieambulatorier og familiecenter i Region Syddanmark. Sundhedsstyrelsen har endnu ikke svaret på ansøgningen. Det forventes, at midlerne gives i 4 år via satspuljen for derefter at indgå permanent i bloktilskuddet. 3.9 Opsummering Overordnet set, kan der med de mulige besparelser der er ved sammenlægning af jordemoderkonsultationer og indførsel af ambulante fødsler for alle normale forløb, anvises midler til finansiering af Fødeplanens harmoniseringer af tilbud, som eksempelvis fødselsforberedelsen, og etablering af nye tilbud, så som etablering af teams på alle fødestederne i forhold til de særligt udsatte gravide. Under forudsætning af at de anviste besparelser forbliver indenfor området, vurderes det samlet set, at de beskrevne aktiviteter og harmoniseringer kan rummes inden for de givne økonomiske rammer på de enkelte sygehusenheder. 4. Fremadrettede anbefalinger og opgaver I det følgende beskrives nogle af de områder/ emner, der skal arbejdes videre med: Anbefalinger, der endnu ikke er udmøntede i nærværende fødeplan Nærmere forslag til en række tilbud (delvist eksisterende), der skal udbredes i hele regionen Nye aktiviteter, der vil medvirke til at kvalificere og styrke indsatsen overfor særlige grupper af gravide. Med baggrund i Sundhedsstyrelsens anbefalinger oprettes der et permanent Udvalg for Svangreomsorg (fødeplanudvalg). Udvalget, der består af fagfolk og ledelses repræsentanter fra både primær og sekundær sektor, skal blandt andet følge implementeringen af fødeplanen, koordinering på tværs af regionen og sektorer, forestå monitorering af fødeplanen, bidrage til løbende evaluering og kvalitetsudvikling, igangsætte de fremadrettede opgaver og aktiviteter samt ajourføre og udvikle svangreomsorgen i regionen. Vedrørende it understøttelse af fødeplanen anbefales det, at der igangsættes et udviklingsprojekt vedrørende it understøttelse af Fødeplanen. Der er herudover behov for nærmere kortlægning af itområdet. Jordemødrene bør have adgang til PAS og EPJ systemer. Der bør etableres itunderstøttelse af arbejdsgangene på fødesteder og i jordemoderkonsultationer. Der vil blive udarbejdet fælles regional informationsmateriale (pjecer med videre) til kvinderne og familierne om tilbuddene i forbindelse med graviditet fødsel og barsel. Side 11 af 12

12 Der vil blive udarbejdet en fælles regional manual for hovedtemaerne og indholdet i den fødsels og forældreforberedende undervisning. Der tages udgangspunkt i den nyeste forskning inden for området, herunder også inden for pædagogik og psykologi. Der vil blive udarbejdet en fælles regional tværfaglig og tværsektoriel ammepolitik, der tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen og WHOs anbefalinger om amning. Ved behov for indlæggelse i barselperioden bør der være mulighed for, at familien kan forblive samlet, således at faderen/ partneren kan være medindlagt under hele forløbet. Ved fremtidige renoveringer eller nybyggeri bør der derfor tages højde for, at familien (far/ partner, mor og barn) kan være medindlagte. De positive erfaringer fra nuværende sorggrupper, for forældre som har mistet et barn før, under eller i tiden umiddelbart efter fødslen, på OUH, Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus kan danne baggrund for en harmonisering af tilbuddet, så det gives i forbindelse med alle fødesteder med neonatalafdeling i regionen. Tilbuddene om patologisk undersøgelse i forbindelse med døde børn varierer fra fødested til fødested. Det anbefales at tilbuddene ensrettes i regionen og at obduktionen udføres af en fosterpatolog. Obduktionsfundene har betydning for rådgivning af kvinden ved eventuelt senere ønske om graviditet. Der er endnu begrænset viden om, hvordan forebyggelse og behandling af overvægt forbedres. Det er derfor vigtigt, at der forskes inden for området, ligesom det er vigtigt, at nye metoder afprøves, og at der hele tiden justeres i forhold til ny viden og forskning på området. Det anbefales endvidere, at der oprettes en database for gravide overvægtige, så gruppen kan følges. Side 12 af 12

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 2, april 2014 Forord Fødeplanen for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk UDKAST Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder. Planen

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder.

Læs mere

0 Anbefalinger Læsevejledning... 9

0 Anbefalinger Læsevejledning... 9 Udkast til Fødeplan 0 Anbefalinger... 6 1 Læsevejledning... 9 2 Indledning... 11 2.1 Sundhedslovens bestemmelser på området... 11 2.2 Formål og principper for svangreomsorgen... 12 3 Baggrund for og indhold

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Graviditet og fødsel er begivenheder, som giver store ændringer i livet.

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Udrulning af kendt jordemoderordning

Udrulning af kendt jordemoderordning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Udrulning af kendt jordemoderordning 1. Resume Kendt jordemoderordning er indført ved fire ud af regionens

Læs mere

Fødsels - og forældreforberedelse

Fødsels - og forældreforberedelse 24-03-201024-03-201024-03-2010 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Grethe Hylleberg Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/21 385 Telefon:

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den tidlige barselsperiode

Den tidlige barselsperiode N O T A T Den tidlige barselsperiode Gennem den seneste tid har der været en debat om, at kvinder bliver udskrevet for hurtigt efter en fødsel, og at flere nyfødte derfor oplever at blive genindlagt. Debatten

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Sundhedsplejerskens besøg i hjemmet tilbydes vederlagsfrit til alle familier, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger Forebyggende sundhedsydelser til børn

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Sygehus OUH SHS

Sygehus OUH SHS Afdeling: Sundhedsplanlægning Udarbejdet af: Sidsel Bang Skovgaard Journal nr.: 17-550 E-mail: sbs@rsyd.dk Dato: 06. januar 2017 Telefon: 2496 5613 Aktivitetsudvikling og økonomigrundlag på fødselsområdet

Læs mere

Evaluering af Fødeplanen i Region Syddanmark

Evaluering af Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 10.april 2013 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318

Læs mere

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Grethe Hylleberg & Alice Skaarup Jepsen Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9864 Telefon: 76631313

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og Specialevejledningen fra 2010. Fødeplanen afløser de 4 tidligere amters fødeplaner

Læs mere

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid 1.lægebesøg Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid og hva så? Hvad skal den gravide gøre? Besøg hos egen læge Fødested? Gravid og hva

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings- og udviklingsafdelingen Journal nr.: 07/9289 Dato: 11. juni 2007 Notat Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark På møde i det særlige

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370.

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370. NOTAT Oplæg om større kommunal inddragelse på svangreområdet KL har taget det indledende skridt til at se nærmere på nye måder at organisere svangreområdet på med henblik på at styrke de nære sundhedstilbud

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Patientforløb AC-fuldmægtig Mona Buss Buksti Sundhedsfremmekonsulent Iben Mortensen 7. april 2017 NOTAT Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Denne afrapportering beskriver den model for screening

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested:

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: Dato: 6. marts 2012 Brevid: 1621031 Bilag 1: Beregninger for etablering af fødeklinikker Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: 1.

Læs mere

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende Sundhedssamordningsudvalget.4.4 LP resultater For LP indlagte, LP ambulante, LP fødende Fortroligt indtil offentliggørelsen i uge 8 4 844 LP Samlet indtryk Region Syddanmark, regionsniveau LP indlagte

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/28913 Dato: 16. januar 2012 Notat Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Baggrund: Notatet: Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed

Læs mere

Udviklingsplan for psykologhjælp.

Udviklingsplan for psykologhjælp. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen Afdeling: Praksisafdelingen E mail: Joergen.marinus.madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/3062 Telefon: 76631393 Dato: 30. oktober 2012

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013 Patientoplevet kvalitet LP fødende resultater 2013 SASFREMSTILLIN Region Syddanmark inviterer hvert år en stor gruppe af fødende kvinder til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse omhandlende kvindernes

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet. Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Viggers Journal nr.: E-mail: Rikke.Viggers@regionsyddanmark.dk Dato: 26. februar Telefon: 29201214 Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Tilbud til fødende Region Hovedstaden Region Hovedstaden Tilbud til fødende i Region Hovedstaden Center for Sundhed Januar 2016 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilbud til fødende 4 Fødesteder i regionen

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater:

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: 18. marts 2009 Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: Introduktion til sundhedsområdet 1 Oplæg ved sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet i bred forstand.

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Beslutningsgrundlag for eventuel gennemførelse af udbud af privat hjemmefødselsordning i Region Syddanmark.

Beslutningsgrundlag for eventuel gennemførelse af udbud af privat hjemmefødselsordning i Region Syddanmark. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 11/6020 Dato: 26. april 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 Beslutningsgrundlag

Læs mere

Udvidelse af kapaciteten i dermatologisk speciallægepraksis

Udvidelse af kapaciteten i dermatologisk speciallægepraksis Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 12/8259 Dato: 24. april 2012 Udarbejdet af: Helle Bruun E mail: Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631412 Notat Udvidelse af kapaciteten

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Revideret juni 2016 1. Baggrund I Sundhedsaftalen 2015-2018 er der fokus på at mindske

Læs mere

Praksisplan for almen praksis

Praksisplan for almen praksis DEL 1 Praksisplan for almen praksis Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Udfordringer og indsatsområder Praksisplanudvalget i Region Syddanmark Region

Læs mere

Kendt jordemoder-ordning

Kendt jordemoder-ordning Velkommen i... Kendt jordemoder-ordning Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinik Hvad er Kendt jordemoder-ordning? I Kendt jordemoder-ordning er vi et team af tre jordemødre,

Læs mere

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Jens Peter Hegelund Direktør, Silkeborg Kommune Rikke Skou Jensen Konst. Vicedirektør, Region Midtjylland Dagsorden Den

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

BILAG 2 6.august 2006 NOTAT

BILAG 2 6.august 2006 NOTAT BILAG 2 6.august 2006 NOTAT Oplæg til lægevagten i Region Syddanmark til brug for drøftelse i Arbejdsgruppen vedr. samarbejde med kommunerne på sundhedsområdet den 17. august 2006. 1. Indledning. På embedsmandsplan

Læs mere

Organisering og sikring af lægedækningen

Organisering og sikring af lægedækningen DEL 2 Organisering og sikring af lægedækningen Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark 30%

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Fødeplanambulatoriet. Information til gravide. Vælg farve. Samtaler og fødselsaftaler. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken

Fødeplanambulatoriet. Information til gravide. Vælg farve. Samtaler og fødselsaftaler. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Information til gravide Fødeplanambulatoriet Samtaler og fødselsaftaler Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Velkommen til Fødeplanambulatoriet Fødeplanambulatoriet

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29. maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.Uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318/ 2920 1318 UDKAST

Læs mere

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen.

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen. Region Nordjylland Anny Winther (Venstre) Jeg vil langt hellere forebygge at de komplicerede forløb og jeg tror det er billigere og moren kommer hurtigere til hægterne igen. samfundsborger hvis deres forældreskab

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Udkast til høringssvar

Udkast til høringssvar Udkast til høringssvar Region Syddanmark har ved skrivelse af 26. juni 2007 fremsendt Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark planlægningsgrundlag for akutberedskabet og anmodet Svendborg Kommune om høringssvar.

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Nænsomhed BETALER SIG

Nænsomhed BETALER SIG Nænsomhed BETALER SIG Mandag den 7. oktober 2013 Jordemoderkonferencen Overlæge Inge Olga Ibsen, Leder af: Familiecentret OUH, Patienthotellet 1.sal Består af: 1. Familieambulatoriet Region Syddanmark

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

Velkommen til nye medarbejdere

Velkommen til nye medarbejdere Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Velkommen til nye medarbejdere www.koldingsygehus.dk Velkommen til Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding. Nyansat personale tilbydes systematisk

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide 1 of 11 Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide mellem jordemødre, Randers Sygehus og Familieafdelingen, Syddjurs Kommune Dette er en samarbejdsaftale udarbejdet og indgået mellem jordemødre, Randers

Læs mere

Fødsler, jordemødre og travlhed på fødegangene

Fødsler, jordemødre og travlhed på fødegangene Fødsler, jordemødre og travlhed på fødegangene Resume I forbindelse med årets finanslovsforhandlinger har der været fokus på travlheden på landets fødeafdelinger. I offentligheden har enkelte forsøgt at

Læs mere

Spørgsmål til diskussion

Spørgsmål til diskussion 2010 27-05-2011 1 Baggrund for de nye Etiske Retningslinjer for Jordemødre Kommisoriet udstukket af Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse Arbejdsprocessen Begrebsafklaringer Indholdet af de reviderede

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Høringssvar fra centeradministrationen, Psykiatricenter Øst, vedr. fremtidens psykiatri i Region Syddanmark

Høringssvar fra centeradministrationen, Psykiatricenter Øst, vedr. fremtidens psykiatri i Region Syddanmark Centeradministrationen Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Att.: Julia Egebæk Kontakt: Lars Rahbek Lars.rahbek@pco.regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 2053 5661 Dato:

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Udkast til Fødselsplan

Udkast til Fødselsplan Udkast til Fødselsplan Høringsversion. Juni 2009 1. FORORD...2 2. INDLEDNING OG RESUMÈ...3 2.1 DISPOSITION...5 3. RAMMER OG UDFORDRINGER...6 3.1 NATIONALE OG REGIONALE FORMELLE RAMMER...7 3.2 UDFORDRINGER

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere