Indbydelse til køb af vindmølleanparter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indbydelse til køb af vindmølleanparter."

Transkript

1 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet.

2 Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale: 2 VVM-redegørelse og miljørapport, Ringkøbing-Skjern Kommune. April 2014 Kommuneplan , Tillæg nr. 28a, Ringkøbing-Skjern Kommune. Lokalplan nr. 337a, Ringkøbing-Skjern Kommune. Byggetilladelse ustedt den 2. september 2014 Indbydelse til tegning af andele i, udarbejdet af Lemvigegnens Landboforening. Vedtægter for, september 2014 Tegningsaftale i Vindberegning udarbejdet af EMD International A/S. Parkaftale om fremtidig drift. Købsaftale om møllegrund med lodsejer. Lokalbefolkningen indbydes hermed til at tegne andele i, som bliver en del af Rindum Enge Vindmøllepark mellem Ringkøbing og Stadil Fjord i Ringkøbing-Skjern Kommune. Parken forventes at komme til at bestå af i alt 5 vindmøller, vindmøllelauget kommer til at eje møllen benævnt nr. 4 i parken. Som det vil fremgå af denne indbydelse, er der på nuværende tidspunkt nogen usikkerhed om den endelige økonomi i projektet. VE-lovgivningen pålægger imidlertid, at udvikleren udarbejder denne indbydelse, hvor der ikke er avance på salget af andelene. Da andelene dermed udbydes til kostpris, investeres i realiteten på samme vilkår som udviklerne, nemlig med en risiko i udviklingsfasen, som til gengæld giver en mulighed for et større afkast.

3 Politisk medvind Et bredt politisk forlig af den 21. februar 2008 støttet af alle de politiske partier på nær Enhedslisten har sikret, at det igen kan betale sig at investere i lokale vindmøllelaug. Forliget er efterfølgende blevet til Lov om fremme af vedvarende energi, i daglig tale benævnt VE-loven. Der er følgende lavet løbende justeringer af VE-loven, den seneste og der med det gældende VE-lovgrundlag for projektet findes i lovbekendtgørelse nr af 25. november Udvikling af vindmølleområdet Landspolitisk er det bestemt, at der skal etableres nye vindmøller på land. I forbindelse med udviklingen af Rindum Enge Vindmøllepark, skal der nedlægges 3 beboelser og der skal nedtages en mindre 55 KW vindmølle placeret på havnen i Ringkøbing by. Ringkøbing-Skjern Kommune udarbejdede i 2012 et debatoplæg på mølleprojektet. Indspillene herpå er indarbejdet i den VVM redegørelse, som er udarbejdet i løbet af 2013, og vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune i juni Der er udstedt byggetilladelse af Ringkøbing Skjern Kommune den 2. september Rindum Enge Vindmøllepark Den nye park forventes at omfatte 5 nye vindmøller, som tilsammen forventes at blive på i alt 15 MW. Det økonomiske afkast søges optimeret, når der vælges mølletype og fabrikat, samtidig med at lovgivning om skygge, støj- og afstandskrav mv. overholdes. Eventuelle efterfølgende ændringer i produktionen, som følge af myndighedskrav til nedsættelse af støj eller skyggestop ændrer ikke det foretagne valg, og hverken lauget eller udvikleren skal i øvrigt yde hinanden kompensation som følge af eventuel ændret produktion. Myndighedsgodkendelser skal betale sin andel af alle udgifterne til udvikling af projektet. Udviklingsarbejdet afsluttes med en VVM tilladelse og en byggeanmeldelse, der er udstedt af Ringkøbing- Skjern Kommune. VVM tilladelsen er fulgt af et vilkår om gennemførelse af en støjmåling, når møllerne er rejst og i drift. Støjmålingen skal udføres af et akkrediteret firma og skal dokumentere, at støjgrænser i støjbekendtgørelsen nr af 15. december 2011 bliver overholdt. Med den nye VE-lov er der endvidere pligt til at informere naboerne til nye vindmøller om deres eventuelle ret til naboerstatning, ligesom der er bestemmelser om køberet til vindmølleandele til kostpris for lokale borgere. Orienteringen om værditabsordningen fandt sted ved et møde i Rofi-Centeret, Kirkevej 26, 6950 Ringkøbing den 8. april skal betale sin andel af alle disse udgifter, og har dermed del i den økonomiske risiko for ikke at opnå de nødvendige myndighedsgodkendelser. Værditabsordning for naboer og erstatninger. I forbindelse med den nye VE-lov blev der indført bestemmelser om en værditabsordning, som Energinet.dk administrer sammen med den nedsatte Taksationsmyndighed. er således sammen med Asger Krogsgaard lovmæssigt forpligtet til at yde erstatning for værditab til naboer. Kravanmeldelsen af dette værditab er anmeldt Energinet.dk, men er ikke vurderet af Taksationsmyndigheden, på nuværende tidspunkt, men det for ventes at denne taksationsforretningen vil findested i løbet af oktober måned Her ud over er der indgået en erstatnings aftale med de eksisterende vindmølleejere i Vognkær, da Rindum Enge Vindmøllepark, vil påføre dem en lævirkning og der med lavere produktion. I forbindelse med projektet skal der nedlægges 3 boliger, denne udgift og øvrige erstatninger, deles solidarisk mellem alle møllerne i Rindum Enge Vindmøllepark.

4 Der er i nærværende vindmøllepark anslået et beløb på DKK pr. vindmølle. Den faktiske erstatning vil afvige fra det anslåede beløb, og afvigelsen kan blive væsentlig. 4 Økonomi Som det fremgår af udbudsmaterialet, er der budgetteret med en samlet anskaffelsessum for den aktuelle vindmølle på i alt DKK Der er ikke indgået nogen turn-key aftale, og den faktiske udgift vil derfor afvige i forhold til budgettet. Afvigelsen kan blive væsentlig. vil selv skulle dække en eventuel negativ meromkostning. Såfremt der kommer en negativ afvigelse, er der forventning om, at først anvender overskydende likviditet og dernæst optager en byggekredit til dækning af den negative afvigelse. Dette vil i givet fald medføre, at det først på et senere tidspunkt vil blive aktuelt med udlodninger til den enkelte interessent. Der henvises til en nærmere beskrivelse af anlægs- og driftsbudgettet i udbudsmaterialet. Alle øvrige omkostninger i anlægsbudgettet herunder køb af vindmølle, fundament, naboerstatning, nettilslutning, erstatning til lodsejer og etablering af vej m.v. er til kostpris. I anlægsbudgettet indgår blandt andet også finansieringsomkostninger, som omfatter den forventede bankgaranti for netforstærkning, trafo og vindmølle købet. Byggeriet igangsættes med de første vejanlæg i efteråret 2014, og møllerne ventes i drift i løbet af efteråret Der kan imidlertid blive fællesomkostninger til betaling inden igangsætningen. Afregningsvilkårene er bestemt af energiforliget af den 21. februar 2008, som dog efterfølgende er justeret, den nuværende gældende lov og der med også afregnings grundlaget fremgår af lov nr af 25. november I det efterfølgende budget og prognose er der regnet med en markedspris for elsalget på 21,14 øre pr. kwh. hvilket svarer til den pris som strøm kan sælges til i en fastprisaftale med Energi Danmark den 10. september 2014 gældende for perioden 1. januar 2015 til 31. december Strømprisen er efterfølgende fastholdt uændret i prognosen. I tillæg ydes en balancegodtgørelse på 2,3 øre pr. kwh. Den samlede strømpris udgør i alt 23,44 øre pr kwh. Vindmøllen, som kommer til at eje, vil være uafhængig af de øvrige vindmøller i Rindum Enge Vindmøllepark. Der skal dog indgås en fælles parkaftale om blandt andet vedligeholdelse af vej og drift af fælles SCADA anlæg m.v. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at fastlægge, hvordan økonomien konkret vil blive, dog er flere forhold allerede klarlagt. Der er tale om et område med en god vindressource, hvor projektet kan etableres til kostpris. Samlet set forventes der at være tale om en god investering. Vedtægter for Rindum Enge Vindmøllelaug l/s blev stiftet den 23. november 2012, og der henvises til laugets vedtægter. Udtræden af det nye vindmøllelaug kan kun ske ved salg af andele. For at opnå og fastholde den lokale forankring skal salg af andele, anskaffet i forbindelse med udbud i henhold til køberetsordningen i VE-loven først tilbydes andre indehavere af andele udbudt i henhold til køberetsordningen med angivelse af pris og skriftlig accept-frist på 10 hverdage. Ønsker ingen at erhverve de udbudte andele, kan andelene frit omsættes. Salg af andele skal i det hele taget ske under iagttagelse af vedtægternes 4 og 5. Interessenterne hæfter direkte, ubegrænset, personligt og solidarisk for interessentskabets forpligtelser.

5 Indbyrdes hæfter interessenterne i forhold til deres ideelle andele i interessentskabet. Der henvises til vedtægterne for en nærmere gennemgang. Lauget kan optage lån til dækning af behov for mellemfinansiering af moms, indtil momsen kommer retur fra SKAT. Herudover kan der blive behov for en byggekredit til finansiering af negative afvigelser i forhold til anlægsbudgettet. 5 Køberet Alle myndige personer, som er fyldt 18 år senest den 1. oktober 2014 og som ifølge folkeregisteret i perioden 1. oktober 2014 til 26. november 2014 har fast bopæl i Ringkøbing-Skjern Kommune, har mulighed for at købe anparter i tegningsperioden. De nærmeste naboer, som ligger inden for en radius af 4,5 km fra den nærmeste vindmølle i den nye vindmøllepark, har førsteret til tegning af op til 50 anparter. Herefter vil øvrige borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune få tegningsret til anparter. Afstanden beregnes fra den nærmeste vindmølle i parken og til det nærmeste hjørne af beboelsesbygningen. Landkortet på forsiden af denne indbydelse illustrerer med den røde cirkel nærmeste naboer dvs, personer indenfor 4,5 km s radius i forhold til møllerne. Her ud over vil der også på under Rindum Enge Vindmøllelaug ligge et bilag med et uddybende kort for den sydlige del af Ringkøbing by. Kortet er vejledende og der vil efter tegnings periodens afslutning blive lavet opmålinger i tvivlsspørgsmål, som udføres af en landmåler. Tegningsregler Der forventes at blive en meget stor interesse for medejerskab af. Overtegning vil i givet fald blive løst med følgende prioritering: Først imødekommes alle tegninger op til 50 anparter fra personer, som bor højst 4,5 km fra nærmeste vindmølle. Blandt disse imødekommes først alle personer, der har afgivet ønske om mindst én andel, ved at disse får ret til én andel. Herefter imødekommes alle personer, der har afgivet ønske om mindst to andele med yderligere én andel osv. Dette er systematikken, indtil alle ønsker om et givet antal andele eventuelt ikke kan imødekommes på grund af det begrænsede antal andele eller at en køber har opnået køberet til 50 andele. Herefter fortsættes en tilsvarende fordeling af andele, blandt øvrige interesserede købere i Ringkøbing-Skjern Kommune. De andele, der herefter ikke kan tildeles efter det beskrevne princip, fordeles efter lodtrækning. Denne lodtrækning vil blive foretaget af Energinet.dk. Tegningsretten til vindmøllelauget er tiltænkt lokalbefolkningen herunder specielt befolkningen i nærheden af vindmølleparken. Såfremt det efterfølgende konstateres, at der er afgivet urigtige oplysninger om f.eks. bopælsforhold og alder, vil den pågældende tegning blive annulleret. Efter tegningsperiodens udløb vil tegningerne af andele og indbetalingerne blive gennemgået med henblik på at fastslå, hvem der har tegnet andele. Ved overtegning vil der prioriteres jf. ovenfor, og den overskydende indbetaling vil blive tilbagebetalt via bankoverførsel. Når forholdet om evt, overtegning er afklaret, vil der blive udsendt en bekræftelse på, hvor mange andele der er accepteret og registreret. Der skal jf. vedtægterne indkaldes til den første ordinærgeneralforsamling, hvor der skal vælges en bestyrelse.det er den nyvalgte bestyrelse, som kommer til at administrere bankkonto. På nuværende tidspunkt er der samlet set i projektet været udgifter for ca DKK, pr. vindmølle hvilket svare til ca. 500 DKK pr. andel. Såfremt projektet mod forventning ikke bliver til noget på grund af væsentlige ændringer i vindmølleprojektets økonmiske forhold: afregningspriser, anlægsomkostninger m.m., vil disse penge som udgangspunkt være tabt, mens den resterende kapital vil komme retur til interessenterne. Det er endvidere op til den kommende bestyrelse at sikre, at vindmøllelaugets penge administreres fornuftigt. Særlige risici Der er risiko forbundet med, hvorvidt der prismæssigt kan etableres et tilfredsstillende anlægsbudget og en efterfølgende fornuftig drift. I anlægsbudgettet ligger den største usikkerhed i prisen på anlægsudgifterne samt omkostninger til naboerstatningerne. I driftsbudgettet er den største usikkerhed knyttet til markedsprisen på den producerede el. Opmærksomheden henledes på, at ikke kan stoppe projektet, men er forpligtet til at gennemføre uanset rentabilitet. Derimod kan Asger

6 Krosgaard på et hvilket som helst tidspunkt stoppe projektet, hvilket i sagens natur vil ske, såfremt rentabiliteten måtte vise sig at blive for ringe. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets særlige omtale af risici ved vindmølledrift. 6 Tegning af andele Prisen er DKK pr. andel. Heraf skal DKK 500 betales ved tegning af andele. De resterende DKK pr. andel vil blive opkrævet når selve anlægsarbejdet påbegyndes. Der udbydes 8811 andele. Udvikler råder over de sidste 375 andele, som afregnes Rindum Enge Vindmøllelaug på lige vilkår som øvrige interessenter. I alt svarer det til en samlet indbetaling til vindmøllelauget på DKK , hvoraf DKK indbetales i forbindelse med tegning af andele. Der kan tegnes andele i perioden fra den 1. oktober 2014 kl og frem til og med den 26. november 2014 kl Tegning sker ved udfyldelse af en online tegningsblanket, som findes på under vindmøller tegning af andele i. Systemet registrer det nøjagtige tidspunkt for aflevering af anpartstegningen. Der skal sammen med registreringen indbetales DKK 500 pr. andel førstkommende bankdag efter andelstegningen på konto i Ringkøbing Landbobank reg. nr konto nr Betalingsregistrering bekræftes pr. mail fra Lemvigegnens Landboforening, når tegningsperioden er udløbet. Tegningsblanketten anses for ugyldig, såfremt den ikke er registreret eller modtaget senest den 26. november 2014 kl Tegningsblanketten kan fremsendes ved henvendelse til Lemvigegnens Landboforening på tlf (Lene Brixen) Rådgivere Som rådgivere i forbindelse med VE udbuddet er antaget statsautoriseret revisor Richard Hansen, Vestjysk Revision, Andrupsgade 7, 7620 Lemvig samt vindmøllerådgiver Henrik Damgren, Lemvigegnens Landboforening, Industrivej 53, 7620 Lemvig. Forbehold Der tages forbehold for fejl og mangler i materialet. Lemvig den 29. september 2014 Asger Krogsgaard Søndervig Landevej Ringkøbing c/o Lemvigegnens Landboforening Industrivej 53, 7620 Lemvig

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Nørregård møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Svendborg Kommune indbydes

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande

TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande Side 1 af 14 Juni 2012 Indledning og kort orientering om projektet Indledning UHRE WINDPOWER 2 I/S tilbyder dig

Læs mere

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S PROSPEKT VEDRØRENDE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S Aktierne omfattet af nærværende udbud søges ikke optaget til handel eller officiel notering på et marked. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere

Læs mere

Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2

Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2 Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2 1 stk. Enercon E82-2,3 MW 82 m rotordiameter 138 m tårnhøjde Thinking green... 6. juni 2012 International Wind Energy A/S Marselisborg Havnevej 22 8000 Århus

Læs mere

Tegningsmateriale for

Tegningsmateriale for Tegningsmateriale for Hvidovre Vindmøllelaug I/S Hvidovre Vindmøllelaug I/S har af DONG Energy købt den midterste af tre store havvindmøller ved Avedøre Holme. Møllerne opføres af DONG Energy, som ejer

Læs mere

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S Hovedgaden 8 DK-3460 Birkerød Telefon +45 44 85 22 10 Telefax +45 44 85 18 10 E-mail: info@soelund-invest.dk

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1

Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1 Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1 15.03.2010 side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVEM ER INTERNATIONAL WIND ENERGY A/S... 3 GENERELT OM INVESTERING I VINDMØLLER... 4 NØGLETAL...

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø

Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø Tegningsmateriale for Paludans Flak I/S Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø Paludans Flak I/S er 1 af 10 havvindmøller syd for Samsø. Projektet

Læs mere

VEDTÆGTER for. Salg af vindmølle

VEDTÆGTER for. Salg af vindmølle VEDTÆGTER for Morsø Vind I/S Interessentskabets navn er "Morsø Vind I/S" Interessentskabets hjemsted er Morsø Kommune. Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller, der er tilsluttet elnettet

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

VEDTÆGTER for Krogstrup Vindkraft I/S

VEDTÆGTER for Krogstrup Vindkraft I/S Sagsnr. 039989 VEDTÆGTER for Krogstrup Vindkraft I/S 1 Interessentskabets navn er Krogstrup Vindkraft I/S 2 Interessentskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Gilbjerg Vindmøllelav I/S Hjemsted 2 Interessentskabets hjemsted er Billund Kommune. Formål 3 Interessentskabets formål er at eje

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2009. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009

UDBUDSPROSPEKT 2009. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009 UDBUDSPROSPEKT 2009 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER III A/S København, 20. maj 2009 2 INDLEDNING Indledning 1.2 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen.

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan Høringsperiode: 6. maj til 1. juli 2014 Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere