G I M L E * N Y T. Vinter 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G I M L E * N Y T. Vinter 2015"

Transkript

1 G I M L E * N Y T Vinter 2015 Indkaldelse til GF 5. marts 2015 Bilag 1 Regnskab 2014 og budget 2015 Bilag 2 Belægning Bilag 3 Trafiksanering Bilag 4 Parkering, 2-timerszone Bestyrelsen, låneting Annonce indbydelse - 8. marts 2015

2

3 GENERALFORSAMLING I GF GIMLE Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19:30 i Højdevangskirkens Menighedshus, Irlandsvej DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/peter Friis 3. Det reviderede regnskab fremlægges - Reviderede regnskab og budget for 2015, bilag 1 4. Status vejrenovering - Afstemning om belægning, bilag 2 5. Indkomne forslag - Forslag fra ad-hoc-gruppe (trafiksanering), bilag 3 - Forslag fra Hanne Bach og Gunnar Hansen, bilag 4 6. Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget - Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet - Budget for 2015 (se regnskab bilag 1) 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen Dida Olesen og Martin Hein er på valg. De genopstiller ikke. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af 2 revisorer og evt. 1 revisorsuppleant 9. Nedsættelse af udvalg Festudvalg til sommerfest Loppemarkedsudvalg Halloweenudvalg 10. Evt. Vær opmærksom på at foreningens vedtægter ikke åbner mulighed for at stemme via fuldmagt. UNDER GENERALFORSAMLINGEN SERVERES KAFFE/TE, OG SMÅKAGER. EFTER GENERALFORSAMLINGEN BYDER VI PÅ EN MINDRE BUFFET MED ØL OG VAND. Side 3 af 12

4

5 Bilag 2 Grundejerforeningen Gimles ordinære Generalforsmaling 5. marts 2015 Forslag valg af farve på vejbelægning Forslagstiller: jf. beslutning på GF Dagsordenspunkt: 4 Forslag: Farvevalg, asfalt Valg af farve på asfalt belægning. Afstemning besluttet på generalforsamling Farveprøver kan besigtiges i udfor Heklas Allé 6 (udendørs). Farveprøver medbringes til Generalforsamlingen. Side 5 af 12

6 Bilag 3 Grundejerforeningen Gimles ordinære Generalforsmaling 5. marts 2015 Forslag trafiksanering Forslagstiller: Ad-hoc-gruppe (trafiksanering) Dagsordenspunkt: 5 Forslag: Trafiksanering og rulleskøjteasfalt i to striber Baggrund: Generalforsamlingen vedtog sidste år følgende: Generalforsamlingen giver opbakning til, at der nedsættes en åben ad hoc gruppe, som udarbejder et forslag til trafiksanering af kvarterets veje, så hastigheden bliver så lav, at det er trygt for børn at lege på gaden. Trafiksaneringen skal tænkes sammen med vejrenovering. Forslaget vil blive udarbejdet i dialog med de berørte grundejere og forelagt generalforsamlingen i Grundejerforeningen afsætter en ramme på op til kroner til udgifter til udgifter i forbindelse med udarbejdelse af forslaget. Martin Hein (Geysers Alle 4) var tovholder på processen og opfordrede på generalforsamlingen alle til at blande sig enten ved at indgå i arbejdsgruppen eller via mail. Jan Schumann (Heklas Alle 5) meldte sig til gruppen, og i løbet af foråret har arbejdsgruppen modtaget to mails - begge med forslag om ensretning af kvarterets veje. Arbejdsgruppen har været i dialog med vores nabogrundejerforening i forhold til ensretning. Her arbejder man på et forslag frem mod næste år, og gruppen har derfor vurderet, at spørgsmålet om ensretning skal tages op, når det kan koordineres med resten af kvarteret. Jan Schumann havde til sommerfesten opstillet forslag til at inddrage hjørnerne til rekreative formål. På den måde undgår man at miste parkeringspladser. Arbejdsgruppen, som ved de seneste møder har bestået af Peter Borg (Geysers Alle 12), Martin Hein (Geysers Allé 4), Peter Friis (Heklas Alle 8) og Frederik Simonsen (Thingvalla Allé 4), har arbejdet videre med et forslag, som har til formål at nedbringe hastigheden ved hjørnerne omkring Heklas Allé og Geysers Allé, og dermed skabe mulighed for at etablere rum, hvor børn kan færdes mere trygt og få plads til at rulle på rulleskøjter, cykle, tegne med kridt og alt det andet, som børnene allerede i dag bruger vejene til. Konkret indebærer forslaget: At de fem vejkryds ved Geysers Allé og Heklas Allé trafiksaneres, så der etableres et vejbump ved alle indkørsler til de to veje samt et tværgående på på Ingolfs Alle og Thingvalla Alle mellem Geysers Alle og Heklas Alle. Det vil reducere hastigheden på de udsatte steder væsentligt og især sikre, at bilerne ikke runder hjørnerne i stor fart til fare for børnene. I første omgang etableres midlertidige vejbump, så man uden de store udgifter kan afprøve modellen. Det vil senere være muligt at etablere mere permanente vejbump af f.eks. brosten.

7 På Geysers Allé og Heklas Allé etableres en bred stribe glat asfalt mellem de eksisterende vejbump, hvor der bliver god plads til at rulle på rulleskøjter, cykle, tegne med kridt mv. Løsningen er tænkt sammen med den igangværende vejrenovering, idet man undlader at udlægge OB på de to felter på hhv. Heklas og Geysers Allé. Udgift til etablering af 7 vejbump er anslået til kr. Merudgift til etablering af asfalt fremfor OB er anslået til kr. Indstilling Generalforsamlingen opfordres til at godkende vedhæftede forslag om trafiksanering af fem vejkryds og etablering af to felter med glat asfalt. Med forslaget bliver der mulighed for, at kvarterets børn vil kunne tegne med kridt og køre på rulleskøjter i større tryghed end i dag, men forlaget lægger ikke op til aktiviteter, der vil genere grundejerne på de to veje. Samtidig vil trafikken fortsat kunne afvikles som nu blot lidt langsommere. Side 7 af 12

8 Bilag 4 Grundejerforeningen Gimles ordinære Generalforsmaling 5. marts 2015 Forslag: tilladelse til at indføre parkering 2-timerszone Forslagstillere: Hanne Bach, mobil og Gunnar Hansen, mobil , Ingolfs Allé 21 Dagsordenspunkt: 5 Forslag: Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at ansøge Københavns Kommune om tilladelse til at indføre parkeringsrestriktioner i form af en 2-timerszone. I en 2-timerszone må udefrakommende højst parkere gratis 2 timer på hverdage kl , mens beboerne kan få en gratis beboerlicens til den private fællesvej i zonen de har folkeregisteradresse på og kun den. Der henvises til Københavns Kommune hjemmeside på følgende link: samt Print af hjemmeside neden for. Side 8 af 12

9 Københavns Kommune: Parkeringsforhold Page 1 of Borger Trafik Veje Ændringer på veje Ændringer på private fællesv... Parkeringsforhold Ændring af parkeringsforholdene på private fællesveje Bor I på en privat fællesvej, har I mulighed for at ændre på parkeringsforholdene. Det kræver dog altid tilladelse fra kommunen og fra de berørte grundejere. Se her, hvordan I søger. Hvad kan ændres ved parkeringsforholdene på jeres vej? Nederst på siden kan du se, hvad det er muligt at lave af ændringer. Krav til ansøgningen Bemærk, at vi kun kan behandle ansøgningen, hvis den opfylder alle de krav, der er beskrevet i det følgende. Fortæl, hvad I vil ændre Beskriv, hvilke ændringer i parkeringsforholdene, I ønsker. Begrund også, hvorfor I ønsker disse ændringer. Vedlæg tegninger Jeres ansøgning skal indeholde: en eller flere målfaste detailtegninger i størrelsesforholdet 1:250 Tegningen/tegningerne skal både vise: 1. de nuværende forhold 2. de ændringer i parkeringen, som I søger om tilladelse til Tegningen/tegningerne skal vise målene på samtlige de ændringer, I søger om, herunder: afmærkning (skilte, p-afmærkning, vigelinjer, gulfeltning, træer, beplantning m.v.) overkørsler (indkørsler) til ejendomme m.m. bump NB! Hvis du søger tilladelse til parkering delvist på fortov, skal ansøgningen også indeholde en målfast profiltegning i størrelsesforholdet 1:250. Tegningen skal vise tværprofilet på vejen (inklusive fortove og rabatter). Kopier og pdf'er af tegninger Du skal bruge 2 papirkopier og 1 pdf-fil af hver tegning. Ændrer I projektet undervejs, skal I sende de reviderede tegninger i 1 papirkopi og 1 pdf-fil til os. Tilladelser Alle berørte grundejere skal give deres samtykke til projektet, inden det kan gennemføres. Derfor opfordrer vi til, at du indhenter samtykke fra grundejerne, før du søger kommunen. På den måde undgår alle parter at bruge tid på et projekt, der pga. manglede tilslutning blandt grundejerne ikke kan blive til noget. Du sikrer dig også, at projektet følger eventuelle retningslinjer vedtaget for netop jeres vej. Send ansøgningen elektronisk og som brev Af hensyn til sagsbehandlingen behøver vi både ansøgningen i papirformat og elektronisk: 1. Mail ansøgningen til: Vedhæft pdf-filer af alle tegninger. 2. Send også ansøgningen pr. post til: Center for Trafik og Byliv, Postboks 450, 2300 København S. Vedlæg 2 kopier af hver tegning. Lovgrundlag Uddrag af Vejloven og Privatvejsloven om overkørsler Søg på KK.dk Skriv et ord i søgefeltet, klik på 'Søg' eller vælg et af forslagene. Søg Se hvad du kan ændre ved parkeringsforholdene på din private fællesvej Parkerings- eller standsningsforbud Parkering delvist på fortovet Tidsbegrænset parkering Skråparkering 2-timerszone

10 Københavns Kommune: Parkeringsforhold Page 2 of I ekstra parkeringsbelastede områder uden for de almindelige betalingszoner er det i særlige tilfælde muligt at få indført 2-timerszone. Her må udefrakommende højst parkere gratis 2 timer på hverdage kl , mens beboerne kan få en gratis beboerlicens til den private fællesvej i zonen, de har folkeregisteradresse på - og kun den. Parkeringslomme og parkeringsbås Kontakt: Tilladelse til vejændring Københavns Kommune Tlf: Kontakt Borgerservice CVR-nummer:

11 BESTYRELSEN inden GF 5. marts 2015: Peter Friis, HA 6 formand Frederik Simonsen, TA 4, næstformand Katrine Kragh, IA 13, kasserer Dida Olesen, IA 31, sekretær Martin Hein GEA 4, menig , , Suppleanter: Giovanni Siciliano, TA 28 Vakant Låneting: Vi er i foreningen i fællesskab ejere af: en højtryksspuler Jan Schumann, HA 5 bordeaux velourduge Fie Christensen, TA 14, en slamskovl/kloakrenser Karen Margrethe Dahl, GIA 5, en pælespade Peter Friis, HA 6, en plænelufter Per Sonne, IA 7, et festtelt 6x8 m og partygrill Peter Friis, HA 6, Låneregler: For alle effekter gælder, at man henter og afleverer det lånte hos ovennævnte. Man giver det ikke videre til naboen eller andre, heller ikke selv om man giver besked om det. Det er for svært for os at styre. Prisen for at låne er altså, at man selv henter og selv afleverer, hvad man har lånt, der hvor man har lånt det. Side 11 af 12

12 Annonce Folkekirkensnødhjælp Landsindsamling søndag d. 8. marts 2015 Bliv indsamler, og gå en tur i dit kvarter/sogn tjek om naboen har flottere vintergækker end dine Mødested: Højdevangkirkens Menighedshus, Irlandsvej 45, 2300 København S Kom og hent en rute søndag den 8. marts i tidsrummet kl. 10:00-15:00 (rundstykker kaffe/te/saft hele dagen). Obs. Indsamlingen lukker kl PS. Sidste år var Højdevangs sogns det sogn på Amager der indsamlede mest i alt kr hver krone tæller. På små 2 timer vil man typisk kunne indsamle kr. Penge som ellers ikke ville blive indsamlet. Håber vi ses, indsamlingskoordinator Katrine Kragh Folkekirkens Nødhjælp har til formål at hjælpe verdens fattigste og styrke deres muligheder for at få et værdigt liv. Folkekirkens Nødhjælp tror på, at alle mennesker er ligeværdige. Vi tror på, at hjælp skal gives i respekt for det enkelte menneske og dets værdighed uden hensyn til race, religion eller politisk overbevisning. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med: akut nødhjælp i krig og katastrofer langsigtet udviklingshjælp og katastrofeforebyggelse rettigheds- og fortalerarbejde Side 12 af 12

G I M L E * N Y T. Efterår 2011

G I M L E * N Y T. Efterår 2011 G I M L E * N Y T Efterår 2011 Bestyrelsen Nyt om veje Parkering og trafik Vejtræer Temadag om vand Energirenovering Ny hjemmeside www.gimles.dk Halloween mandag d. 31. oktober Sommerfest/ loppemarked

Læs mere

G I M L E * N Y T FORÅR 2012

G I M L E * N Y T FORÅR 2012 G I M L E * N Y T FORÅR 2012 Bestyrelsen Reparation af huller i vejene Sommerfest / loppemarked Låneting Fastelavn Kort om informationsmøde Løbeklubben 3xG Referat af generalfors. 2012 BESTYRELSEN: Efter

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: 1) Valg af dirigent. Ad 1. Bestyrelsesmedlem Claus Madsen blev valgt 2) Valg af referent Ad 2. Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere