Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S Dato: Torsdag den 28. maj 2015 Tidspunkt: kl Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming Madsen Henrik Nielsen Hans Jørgensen Jens Elmgreen Brian Dalsgaard Stephanie Terndrup Ærø Kommune Ærø Kommune Svendborg Kommune Svendborg Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Langeland Kommune Langeland Kommune Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer: Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Niels Rasmussen Michael Martin Jensen Ole Bloch-Petersen Allan Harsbo Anders Ulrich Christian Pedersen Kristian Grønbæk Andersen Dansk Skovforening Centrovice Friluftsrådet Danmarks Naturfredningsforening Turisterhvervet Turisterhvervet Turistforeningerne Region Syddanmark Følgegruppe: Anne Lene Haveløkke Langeland Kommune Christian Tønnesen Faaborg-Midtfyn Kommune Anne Mette Wandsøe Turistbureauerne Morten Refskou Svendborg Kommune Anne Høyby Udvikling Fyn Søren Strandgaard Naturstyrelsen Fyn Kimma V. Thomsen Ærø Kommune Peter Thor Andersen Øhavsmuseet Sekretariatet: Rico Boye Jensen Sekretariatet Nina Brandt Jacobsen Sekretariatet Jens Øyrås Møller Sekretariatet Nanna Heinrich Sekretariatet Søren Lisby Sekretariatet Afbud: Flemming Madsen Svendborg Kommune Carl Jørgen Heide Ærø Kommune Kimma V. Thomsen Ærø Kommune Stephanie Terndrup Langeland Kommune Hans Jørgensen Faaborg-Midtfyn Kommune Søren Strandgaard Naturstyrelsen Fyn Peter Thor Andersen Øhavsmuseet Allan Harsbo Turisterhvervet Christian Pedersen Turistforeningerne Niels Rasmussen Centrovice 1

2 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden JEEL byder velkommen. Dagsorden godkendt. 2. Godkendelse af regnskab 2014 Regnskabet 2014 består af to dele: Selve regnskabet og en revisionsberetning. Regnskabet: Det endelige regnskab udviser et bedre resultat end det foreløbige regnskab som blev præsenteret for bestyrelsen i forbindelse med budgetlægning 2015 på mødet i november. Som ventet viser regnskabet fortsat et underskud og en mindre omsætning end budgetteret. Dette skyldes en periodeforskydning. Tre projekter afsluttes med udgangen af juni Der er i 2014 afholdt udgifter for i alt 3,7 mio. kr. til projekter, hvor fondsindtægterne først indgår i Var det muligt at få disse indtægter fra fondene i 2014 ville regnskabet vise et overskud på 2,8 mio. kr. og en egenkapital på 1,4 mio. kr. Revisionsberetningen Vores revisor har tidligere på ugen kontaktet Svendborg kommune for at få bekræftet, at Svendborg kommunen accepterer vores likviditetstræk for Naturturisme I/S har i 2013 aftalt procedure for likviditetstræk på mellemregningen med Svendborg Kommune. I forbindelse med revisionens kontakt til kommunen, viser det sig nødvendigt, at sagen bringes op i økonomiudvalget den 23. juni. En forudsætning for revisionen kan godkende regnskabet for 2014 uden forbehold er, at Svendborg Kommune godkender budgettet og det forventede likviditetstræk for Vedlagte revisionsberetning er derfor udarbejdet under forudsætning af at Svendborg kommune godkender likviditetstrækket. Der afholdes møde med Svendborg Kommunes regnskabschef den 27. maj. Til og med 3 kvartal 2015 vil vi fortsat have et forholdsvist stort likviditetstræk. Der afsluttes mange LAG-finansierede projekter pr. 1. juli i år, med en forholdsvis lang behandlingstid inden pengene udbetales. Vi forventer ikke lignende situationer i de næste par år, da der ikke findes tilsvarende puljer i dag (Grøn Vækst). Afslutningsvis bør det bemærkes at det er essentielt og en klar styrke, at Naturturisme I/S har adgang til et (rimeligt) likviditetstræk. I modsat fald vil det ikke være muligt at gennemføre så mange og store projekter. Ved lignende ekstraordinære likviditetstræk i fremtiden bør der ske en fornyet drøftelse af situationen, herunder muligheden for at likviditetstrækket fordeles på alle ejerskabskommuner. RBJ orienterer: Udover periodeforskydningen er regnskabet Revisionsberetning: Ligger kun i udkast - forudsætter at Svendborg Kommunes ØK godkendelse af nye projekters likviditetstræk på kommunekassen. Vi skal have lavet en ny 2

3 aftale fremadrettet. Det er de nye projekter som kommunen skal forholde sig til. Efter vores snak med regnskabschefen i kommunen er vi optimistiske ift. at dette kommer på plads. Ellers er der ingen forbehold i revisionsrapporten. Hvorfor er tilgodehavende fra fonden ikke opført? Svar: Vi tager ikke noget til indtægt før projekterne af afsluttet Regnskab 2014 godkendt under forudsætning af, at Svendborg Kommune godkender likviditetstrækket for Der udsendes underskriftsark umiddelbart efter at mødet i Svendborg kommunes Økonomiudvalg. Bilag: Regnskab og revisionsberetning Budget 2015 og budgetopfølgning Bestyrelsen besluttede i november 2014 et budget for perioden Som drøftet ville der komme ændringer til dette budget som følge af nye projekter. Derfor forelægges nu opdateret budget for perioden , idet flere af projekterne strækker sig over flere år. Efter aftale med formanden og med orientering til bestyrelsen er der i december indgået en ny kontrakt med Nina Brandt Jacobsen. Finansieringen af denne stilling skal ske gennem det forventede Interreg-projekt. Der er således imod normal praksis indgået en aftale før projektfinansieringen er på plads. Nina har i perioden også løftet indtægtsdækket arbejde i primært smakkecenterprojektet. Opnås der ikke en bevilling fra Interreg-projektet vil udgiften skulle findes i Naturturisme I/S generelle drift. Der er derfor også udarbejdet et worst-case scenario budget for Naturturisme I/S. Et budget som tager højde for at interreg-projektet ikke bevilliges. Det bygger endvidere på, at personalet reduceres til et minimum på tre ansatte per 30. juni Budgetopfølgning Vedlagte budgetopfølgning per 31. marts 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i det budget der nu lægges frem til godkendelse. Det viser indtægter og udgifter følger det forventede. RBJ orienterer: Forventet budget: Revprojektet opjusteret meget usikkert. Interreg. fordelt til juni 2008 Afsat i alt kr til medfinansiering af nye projekter. Afsat kr/år til udvikling af nye projekter. Afsat kr/år til øvrige projektomkostninger. Mindre usikkerhed i renteudgiften på mellemregning. Egenkapital 2018: godt kr. Den største usikkerhed er Interregprojektet om det bevilliges. Worst Case budget: Medarbejderstaben reduceres til 3 pers. 3. juli medfinansiering nye projekter reduceres til kr. Øvrige mindre besparelser. Egenkapital 2018: kr. 3

4 Er landbruget inde over revprojektet ift. finansiering? Svar: Nej. Vi havde dialogen for et par år tilbage, men der var ingen midler den vej rundt. Ligger der ikke et dokument ift. renteudgiften? Svar: Der har endnu ikke været tillagt renter, men de har varslet, at det vil ske for det træk vi har over 1. mio. Det er noget af det, vi skal have på plads nu med den nye likviditetsaftale. Budget godkendt. Budgetopfølgningen og det budget, der viser worts case scenario tages til efterretning Bilag: Budget , Budget worst case , Budgetopfølgning marts Interreg og Østersøpartnerskabet En kort opdatering på hele organiseringen af dansk turisme som følge af regeringens vækstplan for dansk turisme, herunder etableringen af Dansk Kyst- og naturturisme og under dem et Østersøpartnerskab. Hvordan spiller dette sammen med vores nye Interreg-projekt. Status for Interreg-ansøgningen, møde med nye partnere og kort om den kommende tids arbejde. NBJ orienterer: Ny organisering i dansk turisme: Al turisme uden for storbyerne organiseres i Dansk Kyst- og Naturturisme (østersøpartnerskab og vestkystpartnerskab). Vi kan se meget af vores arbejde i strategi og baggrund for den nye organisering. Visionen: Strategien: Al stagnation skal vendes til vækst. Ny fortælling om Kyst- og naturturisme brander os på de 4 hovedmarkeder. Vi bliver kendt for kvalitet og value for money hos vores hovedmålgrupper Målgrupper: Børnefamilier og empty nesters. Markeder: Tyskland, DK, Norge og Sverige. Store oplevelser: Børneoplevelser(Sjov, leg og læring), Livsoplevelser (det gode liv, by) Naturoplevelser (I ro og mag, naturen gratis glæder) og Klassisk badeferie (grundelement men ikke selvstændigt strategisk område) Stærke destinationer: 8-10 stærke destinationer med signaturoplevelser indenfor de 3 oplevelsestyper og nationale temaer. Partnerskaber: Vestkystturisme, Østersøturisme og andre relevante forretningsorienterede partnerskaber. Kapacitet: Øget kapacitet i højsæson på feriehuse, campinghytter og oplevelser. KPI er: Store oplevelser, klar markedsføring og sund forretning. Initiativer Erhvervsklima udvikling af er hvervet: Forretningsudvikling Nationalt kompetenceudviklingsforløb via DKN Produkt og Marked: Aktiv ferie REACT projektet ( vores Interregprojekt) 4

5 UNIESCO områder STRING-projektet evt. (Skåne, Sjælland, Tyskland til Hamborg) Kulturturisme Kvalitetsudvikling af basisprodukter Vi oplever stor opbakning til vores projekt fra alle parter. RBJ orienterer: Vores projekt har undergået nogle forandringer siden vi sendte det ind i januar. Vi har formået at forøge antallet af projektpartnere fra 8 til 11, og antallet af netværkspartnere fra 3 til 5. Samlet set styrker det vores ansøgning. Det har betydet at projektets samlede budget vokser fa 29,3 mio. dkk. til 33,1mio. dkk. Til gengæld er de enkelte projektpartneres budgetter formindsket en smule. Budgettet for NT aktiviteter er således 5,17 mio. dkk imod først ansøgt 5,67mio. dkk. Men vores medfinansiering er nedbragt med kr. Vi har besøgt de 3 nye tyske partnere. Det var rigtigt positivt, og lover godt for det fremtidige samarbejde. Ansøgningen afgøres den 25. juni af Interreg. Vi kan se, at folk, der bor i feriehusene, i højere grad søger oplevelser inde i landet og ikke kun på stranden som for 30år siden. Kvaliteten skal være i orden, prisen er mindre væsentlig. Hvad betyder det ressourcemæssigt at vi er leadpartner for det mest udviklede projekt i Østerøpartnerskabet? Svar: Det betyder at vi bliver hevet frem, bliver hørt og måske også informeret tidligt. Vi oplever ikke, at det har de store ressourcemæssige omkostninger for os. Hvis vi ser på, hvad vi mere skal gøre, så bør vi bruge noget tid på at snakke kulturturisme her er vi ret stærke og har mulighed for at folde en stor palet ud.. De to ting bør kunne spille godt sammen. Ligesom vi har været tidlig ude med dette projekt og været med til at sætte en dagsorden bør vi gøre det samme på kulturturismen. Svar: Det er lidt en udfordring at få placeret kulturen i den nye vækstplan, idet det har været storbyernes fokus indtil videre. RBJ: Enig i at kulturturisme er kørt ud på sidesporet. Vi mangler at få defineret hvordan og hvilken kulturturisme der kan blive reason to go for turisterne. Vi mangler kulturinstitutioner der trækker turister. Er der forbindelse til projekt HCA s hjulspor? Svar: Der er givet støtte fra regionen til at lave HCA hjulspor projektet i regi af Destination Fyn. Projektet går i luften medio juni med bl.a. en APP. Orienteringen taget til efterretning 5. Denmarks Outdoor Area no. 1 Dansk turisme er generelt ved at få øjnene op for hele begrebet aktiv ferie og speciel interest turister som en øget indtægtskilde (særligt udenfor højsæsonen) og som markedsåbner for de bredere målgrupper. Senest ses det som et af tre indsatsområder for den nye organisation Dansk Kyst og Naturturisme. Med støtte fra Destination Fyn er der også lokalt udarbejdet en kernefortælling omkring Det Sydfynske Øhav, som i høj grad bygger på områdets Outdoor-styrker. Kernefortællingen introducerer også øhavet som Denmarks outdoor area no. 1. Et begreb der igennem længere tid er arbejdet med i Naturturisme I/S, men aldrig bragt ud på markedet. 5

6 Vi har netop konstateret, at Silkeborg har udnævnt sig til at være Danmarks Outdoor Kommune. Øhavet har potentialet til at sætte sig på at være Denmarks outdoor area no. 1. Vi har en række styrkepositioner, som kan begrunde denne titel. At påtage sig en førerposition i markedet kan give Øhavet og Fyn en markedsfordel. Titler og ord gør det langt fra alene. Men inden andre områder påberåber sig denne titel, bør øhavet indtage denne førerposition. Der bør laves en simpel hjemmeside som beskriver at Øhavet er Denmarks Outdoor Area no. 1. Den skal give den faglige argumentation herfor. Den skal så lede folk direkte videre til diverse sider omkring Øhavsstien, ridning, dykning og lokale sider. Siden skal være en imidletidig landing-page. Der skal også fremgå : Glæd jer her kommer Danmarks bedste side for outdoor. Siden skal så i løbet af 2016 afløses af en fælles hjemmeside for Det Sydfynske Øhav. Svendborg og Faaborg-Midtfyn er pt. i dialog med også Langeland og Ærø om muligheden for at lave en samlet portal for området. Naturturisme I/S indgår i dette arbejde og vil kunne understøtte det via det kommende Interreg-projekt. Denne midlertidige sides primære målgruppe er andre destinationer i Danmark. Den kan laves for cirka kr. og omkring 40 timers arbejde i sekretariatet. RBJ orienterer: I Svendborg og Faaborg har turistbureauerne sat sig sammen og med midler fra Dest. Fyn arbejdes der på en kernefortælling for hele øhavet. Det har været ønsket fra hhv. Svendborg og Faaborg at fortællingen skulle bredes ud til hele området og ikke kun de to kommuner. I den forbindelse afholdes der møder med Langeland og Ærø i den kommende tid Kernefortællingen om Det Sydfynske Øhav blev vist. Her udover ligger en række underfortællinger relateret til de enkelte aktiviteter. Der arbejdes på at lave en DSØ-portal. Vi mangler en indgang for DSØ. Vi skal pulje vores ressourcer. Det vil give et stærkere ståsted overfor visitfyn.dk. Portalen kan forhåbentlig fange kunder på flere niveauer og sende dem ud i området. Endvidere kan portalen oplyse om områdets øvrige muligheder. I interreg. ligger der en del midler til udviklingen af dette, men vi skal have lavet et stærkt samarbejde omkring det. Imens vi venter på den store portal, skal vi sætte os på at være Outdoor Area no.1. Målgruppen lige nu er primært de andre destinationer (den faglige argumentation for førerpositionen). Skal NT være tovholder på Portalen? Svar: Lige nu er det os, men tanken er at der skal være en arbejdsgruppe. Skal det være en afløser for visit-siderne? Svar: Vi har ikke haft en forestilling om, at de skulle erstattes. Visitsiderne skal gerne fungere i et samspil med Portalen. Det er fortsat de lokale turistbureauer der skal vedligeholde data, men vi skal bruge hinanden bedre til at skabe synlighed. 6

7 Årsagen til NT blev hevet ind er, at NT kender øhavet bedst og Interreg alligevel skal berøre dette. Som privat aktør er det det eneste rigtige at placere det i NT, her er fremdrift. turisterne er ligeglade med kommunegrænser. Relevante ledige domænenavne købes. Sekretariatet laver en simpel landing page som viser at Øhavet er Denmarks Outdoor Area No. 1. Arbejdet, herunder det videre arbejde koordineres i tæt samarbejde med de lokale turistkontorer 6. MTB på Hvidkilde Med bevillinger fra Nordea-fonden og LAG SØM på knap 1 mio. kr. (hertil skal fratrækkes cirka kr. i momsrefusion) er samarbejdet med Hvidkilde Gods omkring etablering af cirka 15 km. mtb-spor gået ind i realiseringsfasen. Ultimo juni forventes svar fra henholdsvis Friluftsrådet og Svendborg Kommunes initiativpulje på yderligere kr. til projektet. Der etableres en lokal forening som skal drive sporet. Foreningen lejer sporarealet af Hvidklide Gods. Der afregnes til fast pris på kr./år. Brugerbetalingen vil være omkring 350 kr./år for medlemmer, mens der også sælges dagsog årskort til gæster. Endvidere kan skoler købe adgang. Hvidkilde indgår en 5-årig kontrakt med foreningen, og Hvidkilde bærer risikoen i tilfælde af at foreningen ikke kan løfte den aftalte lejeudgift. Dette er årsagen til, at der ikke indgås en 10- årig aftale fra starten. Af lejekontrakten vil det fremgå, at såfremt foreningen lever på til sine forpligtigelser, kan lejeaftalen forlænges yderligere 5 år på identiske vilkår. Grundet øget tidsforbrug i forbindelse med fundraising af projektet, kan der ikke indgås lejeaftale med Hvidkilde førend den 1/ Tabet i arealindtægt for første halvår af 2015, tager Hvidkilde som en ekstra investering i projektet udover det forventede. Hvidkilde medfinansierer projektet med kr. i form af mande- og maskintimer. Naturturisme I/S medfinansierer med kr. Hertil kommer ressourcerne til projektudvikling og funding. JØM orienterer: Der har været afholdt møder med en bred skare af interessenter, og med en mindre kerne der har interesse for at indgå i bestyrelsen af den nye MTB sporforening. Foreningen skal etablere og drive sporet. Møderne har været meget positive, og interessen for at være med ganske imponerende. Det ser ud til at den nye forening får en meget stærk bestyrelse, med et bredt kompetencemæssigt spænd. Netop nu er vedtægter og lejeaftale med Hvidkilde ved at blive udarbejdet, og den stiftende generalforsamling for foreningen forventes afholdt i løbet af juni. Risikovurdering på projektet: Vi har lovet fondene, at der etableres et ca.15 km spor, som drives i 5 år. Vores vurdering er, at der er en meget lav risiko for at sporet ikke etableres. NT er tilsagnshaver på bevillingerne på sporet og vil forestå projektledelse på etableringen. Herved har vi hånd i hanke med at arbejdet gennemføres. Hvis foreningen ikke kan køre i 5 år har både Hvidkilde og NT en fælles interesse i at få lavet en alternativ driftskonstellation, der sikrer sporet i min. 5 år. Alternativet hertil er tilbagebetaling til fondene. På baggrund af den store og brede interesse for projektet, samt den kommende foreningsbestyrelses faglige styrke, vurderer vi, risikoen for at foreningen ikke magter opgaven er lille. 7

8 Der er et ønske om en tættere dialog med forvaltningen i Svendborg Kommune ift. den øgede brug af området, både på kort og langt sigt. Svar: Vi tilstræber en tæt dialog fremadrettet og undersøger allerede nu muligheden for parkeringsudvidelser på NST arealet ved Alpevej. Endvidere skal der fremadrettet kigges på fundraising til et grønt støttepunkt til glæde for hele området. Men støttepunktet er ikke en forudsætning for at etablere MTB. Forslag om SDU kan komme ind over og lave en undersøgelse i de første fem år, af hvordan flora og fauna bliver påvirket af cyklerne og etableringen af MTB-spor. Det kunne være interessant og også interessant om der findes den slags undersøgelser fra andre lande. Friluftsrådet er meget interesseret heri. CALL: Vi har lagt vægt på bæredygtighed i projektet, ift. anvendelse af lokale og naturlige materialer i anlæggelsen af sporet. Orienteringen taget til efterretning. 7. Revprojektet I overensstemmelse med Friluftsstrategien for Det Sydfynske Øhav og budget 2015 har vi arbejdet videre med at undersøge muligheden for at etablere et større stenrev i øhav. Der er indsendt en ansøgning på et projekt til 11,3 mio. kr. til stor privat fond. Fonden ansøges om 10 mio. kr. Et projekt som skal gennemføres i samarbejde med Syddansk Universitet og en række lokale uddannelsesinstitutioner og lokale dykkere. Udover at etablere et stort rev omfatter det også formidling, borgerinvolvering, indsamling af ny viden og en feltstation. Projektet løber over tre år. Placeringen af stenrevet vil basere sig på faglige vurderinger. Projektet forudsætter en medfinansiering fra Naturturisme I/S på i alt og indeholder indtægtsdækket arbejde for i alt kr. Vi har endnu ikke hørt fra fonden. Bestyrelsen præsenteres for projektet. JØM orienterer: Kort om projektet: Vi vil skabe et nyt stenrev og en feltstation i Det Sydfynske Øhav, der skal være platform for læring, inddragende forskning, formidling, rekreative oplevelser og fremtidig styrkelse af den marine natur i Danmark. Vision: At åbne danskernes øjne for den marine natur. Projektet skal være en port til oplevelser og viden om verden under havets overflade. Vi bringer naturforbedring, forskning og undervandsoplevelser helt tæt på befolkningen, og skaber herigennem interesse for at bevare og styrke den marine natur i Danmark. Udvikling af nye marine oplevelsesprodukter vil samtidig skabe lokal turismerelateret vækst. Indhold: Del 1: Etablere modelstenrev i DSØ Del 2: Monitere succession af flora og fauna på stenrev Del 3: Undersøge stenrevs biologiske funktion i DSØ 8

9 Del 4: Komparative studier af modelstenrevet, naturlige stenrev og andre genetablerede rev i Danmark Del 5: Etablering af biologisk moniteringsprogram ved inddragelse af frivillige dykkere samt de lokale uddannelsesinstitutioner(10 års perspektiv) Del 6: Formidling af stenrevs biologiske betydning til forskellige målgrupper Del 7: Havet som oplevelsesrum Del 8: Udvikling og etablering af mobil, fast eller flydende feltstation til både turister og lokal befolkning Del 9: Analyse af økonomisk værdi af økosystem (produkter og services for stenrev) Husk en tidlig dialog med Kystdirektoratet Projektet godkendes og sekretariatet arbejder videre, såfremt fonden godkender projektet. 8. Havnesamarbejdet Som besluttet på sidste møde har der været inviteret til et fællesmøde med de relevante politiske havneudvalg i de 4 kommuner. Alle kommuner var repræsenteret, og der var en positiv stemning overfor samarbejdet. Destination Fyn er gået aktivt ind i samarbejdet og løfter markedsføringen. Kort præsentation af dette arbejde. Der arbejdes fortsat på et konkret LAG-projekt sammen med Sønderborg. Kort orientering om dette. Projektet præsenteres nærmere på næste møde. RBJ orienterer: Der har været afholdt et meget positivt møde med havnene. Projektet handler om produktudvikling og markedsføring, og derfor er Destination Fyn gået ind i arbejdet, og er næsten ude af NT hænder. Vi har desuden udarbejdet en ansøgning til yderligere udvikling. Anne Høyby orienterer: Vi har matchet de 4 sydfynske kommunale havnes markedsføringsmidler, så der nu er kr til markedsføring. Markedsføringsindsatser A. Være Danmarks bidrag på sejlermessen Hanseboot B. PR - samarbejde med Hanseboot (som et såkaldt partnerland) C. Samarbejde med virksomheder, der udlejer charter-både Vi deltager desuden i Ancora messen. Den løber af stablen i disse dage, hvor vi håber at få omvendt nogle af sejlerne til at bruge sommeren i øhavet. De 4 havne sender Lasse fra Faaborg ned til messen. Der er rigtigt mange yngre sejlere, der lejer i stedet for at eje. Derfor arbejdes der på at lave aftaler med chartervirksomhederne. På sigt er det rigtig interessant, hvis vi kan få de tyske udlejningsbåde til at ligge permanent i de sydfynske havne. Vi har tilpasset logoet så vi nu har sat os på Den Dänishe Inselmer. VisitDenmark opbygger standen for os, så vi har ingen udgifter hertil. 9

10 Er der en bevillingssag ift. en kommende ansøgning, der skal tages med i kommunerne? Svar: Ja, vi sørger for at materialet bliver fremsendt hurtigst muligt. Orienteringen taget til efterretning. 9. Ansættelse af ny leder Orientering omkring arbejdet med at ansætte en ny leder. JEEL orienterer: Vi har nu kigget ansøgningerne igennem og der er umiddelbart 3-4 potentielle emner. Ansættelsesudvalget mødes umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Der er indkommet 46 ansøgninger. Samtaler afholdes den 8. juni. Bliver der et slip imellem Rico og den nye chef? Svar: Vi forventer ansættelse 1. august, så slippet bliver over sommeren. 10. Eventuelt 10

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 26. marts. 2014 Tidspunkt: kl. 9.15 12.30 Sted: Abildvej 5A 2., Svendborg. Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heidi Mads Boesberg Hansen

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00.

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. 30. april 2013 GudenåSamarbejdet Styregruppemøde den 10. april 2013 Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. Dagsorden: Kl. 9.00: Morgenbrød 1. Velkomst og præsentation

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 8enest revideret d. 8/6-10 Fælles fynsk fokus - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 Fynsk indhold 1. Formål...2 2. Fælles fynsk fokus...3 3. Fynsk organisering på erhvervsområdet

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Fra: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Til: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: 13-04-2015 12:21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg

Læs mere

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00. Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 1 39 Budget 2012-2015,

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Nørre Djurs Hallen Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Dato: Mandag den 1. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Status for overnatninger Antallet af overnatninger steg med godt 1 % på årsbasis fra 2012 til 2013. Det skyldes ene og alene juli måned, hvor antallet

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere