Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S Dato: Torsdag den 28. maj 2015 Tidspunkt: kl Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming Madsen Henrik Nielsen Hans Jørgensen Jens Elmgreen Brian Dalsgaard Stephanie Terndrup Ærø Kommune Ærø Kommune Svendborg Kommune Svendborg Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Langeland Kommune Langeland Kommune Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer: Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Niels Rasmussen Michael Martin Jensen Ole Bloch-Petersen Allan Harsbo Anders Ulrich Christian Pedersen Kristian Grønbæk Andersen Dansk Skovforening Centrovice Friluftsrådet Danmarks Naturfredningsforening Turisterhvervet Turisterhvervet Turistforeningerne Region Syddanmark Følgegruppe: Anne Lene Haveløkke Langeland Kommune Christian Tønnesen Faaborg-Midtfyn Kommune Anne Mette Wandsøe Turistbureauerne Morten Refskou Svendborg Kommune Anne Høyby Udvikling Fyn Søren Strandgaard Naturstyrelsen Fyn Kimma V. Thomsen Ærø Kommune Peter Thor Andersen Øhavsmuseet Sekretariatet: Rico Boye Jensen Sekretariatet Nina Brandt Jacobsen Sekretariatet Jens Øyrås Møller Sekretariatet Nanna Heinrich Sekretariatet Søren Lisby Sekretariatet Afbud: Flemming Madsen Svendborg Kommune Carl Jørgen Heide Ærø Kommune Kimma V. Thomsen Ærø Kommune Stephanie Terndrup Langeland Kommune Hans Jørgensen Faaborg-Midtfyn Kommune Søren Strandgaard Naturstyrelsen Fyn Peter Thor Andersen Øhavsmuseet Allan Harsbo Turisterhvervet Christian Pedersen Turistforeningerne Niels Rasmussen Centrovice 1

2 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden JEEL byder velkommen. Dagsorden godkendt. 2. Godkendelse af regnskab 2014 Regnskabet 2014 består af to dele: Selve regnskabet og en revisionsberetning. Regnskabet: Det endelige regnskab udviser et bedre resultat end det foreløbige regnskab som blev præsenteret for bestyrelsen i forbindelse med budgetlægning 2015 på mødet i november. Som ventet viser regnskabet fortsat et underskud og en mindre omsætning end budgetteret. Dette skyldes en periodeforskydning. Tre projekter afsluttes med udgangen af juni Der er i 2014 afholdt udgifter for i alt 3,7 mio. kr. til projekter, hvor fondsindtægterne først indgår i Var det muligt at få disse indtægter fra fondene i 2014 ville regnskabet vise et overskud på 2,8 mio. kr. og en egenkapital på 1,4 mio. kr. Revisionsberetningen Vores revisor har tidligere på ugen kontaktet Svendborg kommune for at få bekræftet, at Svendborg kommunen accepterer vores likviditetstræk for Naturturisme I/S har i 2013 aftalt procedure for likviditetstræk på mellemregningen med Svendborg Kommune. I forbindelse med revisionens kontakt til kommunen, viser det sig nødvendigt, at sagen bringes op i økonomiudvalget den 23. juni. En forudsætning for revisionen kan godkende regnskabet for 2014 uden forbehold er, at Svendborg Kommune godkender budgettet og det forventede likviditetstræk for Vedlagte revisionsberetning er derfor udarbejdet under forudsætning af at Svendborg kommune godkender likviditetstrækket. Der afholdes møde med Svendborg Kommunes regnskabschef den 27. maj. Til og med 3 kvartal 2015 vil vi fortsat have et forholdsvist stort likviditetstræk. Der afsluttes mange LAG-finansierede projekter pr. 1. juli i år, med en forholdsvis lang behandlingstid inden pengene udbetales. Vi forventer ikke lignende situationer i de næste par år, da der ikke findes tilsvarende puljer i dag (Grøn Vækst). Afslutningsvis bør det bemærkes at det er essentielt og en klar styrke, at Naturturisme I/S har adgang til et (rimeligt) likviditetstræk. I modsat fald vil det ikke være muligt at gennemføre så mange og store projekter. Ved lignende ekstraordinære likviditetstræk i fremtiden bør der ske en fornyet drøftelse af situationen, herunder muligheden for at likviditetstrækket fordeles på alle ejerskabskommuner. RBJ orienterer: Udover periodeforskydningen er regnskabet Revisionsberetning: Ligger kun i udkast - forudsætter at Svendborg Kommunes ØK godkendelse af nye projekters likviditetstræk på kommunekassen. Vi skal have lavet en ny 2

3 aftale fremadrettet. Det er de nye projekter som kommunen skal forholde sig til. Efter vores snak med regnskabschefen i kommunen er vi optimistiske ift. at dette kommer på plads. Ellers er der ingen forbehold i revisionsrapporten. Hvorfor er tilgodehavende fra fonden ikke opført? Svar: Vi tager ikke noget til indtægt før projekterne af afsluttet Regnskab 2014 godkendt under forudsætning af, at Svendborg Kommune godkender likviditetstrækket for Der udsendes underskriftsark umiddelbart efter at mødet i Svendborg kommunes Økonomiudvalg. Bilag: Regnskab og revisionsberetning Budget 2015 og budgetopfølgning Bestyrelsen besluttede i november 2014 et budget for perioden Som drøftet ville der komme ændringer til dette budget som følge af nye projekter. Derfor forelægges nu opdateret budget for perioden , idet flere af projekterne strækker sig over flere år. Efter aftale med formanden og med orientering til bestyrelsen er der i december indgået en ny kontrakt med Nina Brandt Jacobsen. Finansieringen af denne stilling skal ske gennem det forventede Interreg-projekt. Der er således imod normal praksis indgået en aftale før projektfinansieringen er på plads. Nina har i perioden også løftet indtægtsdækket arbejde i primært smakkecenterprojektet. Opnås der ikke en bevilling fra Interreg-projektet vil udgiften skulle findes i Naturturisme I/S generelle drift. Der er derfor også udarbejdet et worst-case scenario budget for Naturturisme I/S. Et budget som tager højde for at interreg-projektet ikke bevilliges. Det bygger endvidere på, at personalet reduceres til et minimum på tre ansatte per 30. juni Budgetopfølgning Vedlagte budgetopfølgning per 31. marts 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i det budget der nu lægges frem til godkendelse. Det viser indtægter og udgifter følger det forventede. RBJ orienterer: Forventet budget: Revprojektet opjusteret meget usikkert. Interreg. fordelt til juni 2008 Afsat i alt kr til medfinansiering af nye projekter. Afsat kr/år til udvikling af nye projekter. Afsat kr/år til øvrige projektomkostninger. Mindre usikkerhed i renteudgiften på mellemregning. Egenkapital 2018: godt kr. Den største usikkerhed er Interregprojektet om det bevilliges. Worst Case budget: Medarbejderstaben reduceres til 3 pers. 3. juli medfinansiering nye projekter reduceres til kr. Øvrige mindre besparelser. Egenkapital 2018: kr. 3

4 Er landbruget inde over revprojektet ift. finansiering? Svar: Nej. Vi havde dialogen for et par år tilbage, men der var ingen midler den vej rundt. Ligger der ikke et dokument ift. renteudgiften? Svar: Der har endnu ikke været tillagt renter, men de har varslet, at det vil ske for det træk vi har over 1. mio. Det er noget af det, vi skal have på plads nu med den nye likviditetsaftale. Budget godkendt. Budgetopfølgningen og det budget, der viser worts case scenario tages til efterretning Bilag: Budget , Budget worst case , Budgetopfølgning marts Interreg og Østersøpartnerskabet En kort opdatering på hele organiseringen af dansk turisme som følge af regeringens vækstplan for dansk turisme, herunder etableringen af Dansk Kyst- og naturturisme og under dem et Østersøpartnerskab. Hvordan spiller dette sammen med vores nye Interreg-projekt. Status for Interreg-ansøgningen, møde med nye partnere og kort om den kommende tids arbejde. NBJ orienterer: Ny organisering i dansk turisme: Al turisme uden for storbyerne organiseres i Dansk Kyst- og Naturturisme (østersøpartnerskab og vestkystpartnerskab). Vi kan se meget af vores arbejde i strategi og baggrund for den nye organisering. Visionen: Strategien: Al stagnation skal vendes til vækst. Ny fortælling om Kyst- og naturturisme brander os på de 4 hovedmarkeder. Vi bliver kendt for kvalitet og value for money hos vores hovedmålgrupper Målgrupper: Børnefamilier og empty nesters. Markeder: Tyskland, DK, Norge og Sverige. Store oplevelser: Børneoplevelser(Sjov, leg og læring), Livsoplevelser (det gode liv, by) Naturoplevelser (I ro og mag, naturen gratis glæder) og Klassisk badeferie (grundelement men ikke selvstændigt strategisk område) Stærke destinationer: 8-10 stærke destinationer med signaturoplevelser indenfor de 3 oplevelsestyper og nationale temaer. Partnerskaber: Vestkystturisme, Østersøturisme og andre relevante forretningsorienterede partnerskaber. Kapacitet: Øget kapacitet i højsæson på feriehuse, campinghytter og oplevelser. KPI er: Store oplevelser, klar markedsføring og sund forretning. Initiativer Erhvervsklima udvikling af er hvervet: Forretningsudvikling Nationalt kompetenceudviklingsforløb via DKN Produkt og Marked: Aktiv ferie REACT projektet ( vores Interregprojekt) 4

5 UNIESCO områder STRING-projektet evt. (Skåne, Sjælland, Tyskland til Hamborg) Kulturturisme Kvalitetsudvikling af basisprodukter Vi oplever stor opbakning til vores projekt fra alle parter. RBJ orienterer: Vores projekt har undergået nogle forandringer siden vi sendte det ind i januar. Vi har formået at forøge antallet af projektpartnere fra 8 til 11, og antallet af netværkspartnere fra 3 til 5. Samlet set styrker det vores ansøgning. Det har betydet at projektets samlede budget vokser fa 29,3 mio. dkk. til 33,1mio. dkk. Til gengæld er de enkelte projektpartneres budgetter formindsket en smule. Budgettet for NT aktiviteter er således 5,17 mio. dkk imod først ansøgt 5,67mio. dkk. Men vores medfinansiering er nedbragt med kr. Vi har besøgt de 3 nye tyske partnere. Det var rigtigt positivt, og lover godt for det fremtidige samarbejde. Ansøgningen afgøres den 25. juni af Interreg. Vi kan se, at folk, der bor i feriehusene, i højere grad søger oplevelser inde i landet og ikke kun på stranden som for 30år siden. Kvaliteten skal være i orden, prisen er mindre væsentlig. Hvad betyder det ressourcemæssigt at vi er leadpartner for det mest udviklede projekt i Østerøpartnerskabet? Svar: Det betyder at vi bliver hevet frem, bliver hørt og måske også informeret tidligt. Vi oplever ikke, at det har de store ressourcemæssige omkostninger for os. Hvis vi ser på, hvad vi mere skal gøre, så bør vi bruge noget tid på at snakke kulturturisme her er vi ret stærke og har mulighed for at folde en stor palet ud.. De to ting bør kunne spille godt sammen. Ligesom vi har været tidlig ude med dette projekt og været med til at sætte en dagsorden bør vi gøre det samme på kulturturismen. Svar: Det er lidt en udfordring at få placeret kulturen i den nye vækstplan, idet det har været storbyernes fokus indtil videre. RBJ: Enig i at kulturturisme er kørt ud på sidesporet. Vi mangler at få defineret hvordan og hvilken kulturturisme der kan blive reason to go for turisterne. Vi mangler kulturinstitutioner der trækker turister. Er der forbindelse til projekt HCA s hjulspor? Svar: Der er givet støtte fra regionen til at lave HCA hjulspor projektet i regi af Destination Fyn. Projektet går i luften medio juni med bl.a. en APP. Orienteringen taget til efterretning 5. Denmarks Outdoor Area no. 1 Dansk turisme er generelt ved at få øjnene op for hele begrebet aktiv ferie og speciel interest turister som en øget indtægtskilde (særligt udenfor højsæsonen) og som markedsåbner for de bredere målgrupper. Senest ses det som et af tre indsatsområder for den nye organisation Dansk Kyst og Naturturisme. Med støtte fra Destination Fyn er der også lokalt udarbejdet en kernefortælling omkring Det Sydfynske Øhav, som i høj grad bygger på områdets Outdoor-styrker. Kernefortællingen introducerer også øhavet som Denmarks outdoor area no. 1. Et begreb der igennem længere tid er arbejdet med i Naturturisme I/S, men aldrig bragt ud på markedet. 5

6 Vi har netop konstateret, at Silkeborg har udnævnt sig til at være Danmarks Outdoor Kommune. Øhavet har potentialet til at sætte sig på at være Denmarks outdoor area no. 1. Vi har en række styrkepositioner, som kan begrunde denne titel. At påtage sig en førerposition i markedet kan give Øhavet og Fyn en markedsfordel. Titler og ord gør det langt fra alene. Men inden andre områder påberåber sig denne titel, bør øhavet indtage denne førerposition. Der bør laves en simpel hjemmeside som beskriver at Øhavet er Denmarks Outdoor Area no. 1. Den skal give den faglige argumentation herfor. Den skal så lede folk direkte videre til diverse sider omkring Øhavsstien, ridning, dykning og lokale sider. Siden skal være en imidletidig landing-page. Der skal også fremgå : Glæd jer her kommer Danmarks bedste side for outdoor. Siden skal så i løbet af 2016 afløses af en fælles hjemmeside for Det Sydfynske Øhav. Svendborg og Faaborg-Midtfyn er pt. i dialog med også Langeland og Ærø om muligheden for at lave en samlet portal for området. Naturturisme I/S indgår i dette arbejde og vil kunne understøtte det via det kommende Interreg-projekt. Denne midlertidige sides primære målgruppe er andre destinationer i Danmark. Den kan laves for cirka kr. og omkring 40 timers arbejde i sekretariatet. RBJ orienterer: I Svendborg og Faaborg har turistbureauerne sat sig sammen og med midler fra Dest. Fyn arbejdes der på en kernefortælling for hele øhavet. Det har været ønsket fra hhv. Svendborg og Faaborg at fortællingen skulle bredes ud til hele området og ikke kun de to kommuner. I den forbindelse afholdes der møder med Langeland og Ærø i den kommende tid Kernefortællingen om Det Sydfynske Øhav blev vist. Her udover ligger en række underfortællinger relateret til de enkelte aktiviteter. Der arbejdes på at lave en DSØ-portal. Vi mangler en indgang for DSØ. Vi skal pulje vores ressourcer. Det vil give et stærkere ståsted overfor visitfyn.dk. Portalen kan forhåbentlig fange kunder på flere niveauer og sende dem ud i området. Endvidere kan portalen oplyse om områdets øvrige muligheder. I interreg. ligger der en del midler til udviklingen af dette, men vi skal have lavet et stærkt samarbejde omkring det. Imens vi venter på den store portal, skal vi sætte os på at være Outdoor Area no.1. Målgruppen lige nu er primært de andre destinationer (den faglige argumentation for førerpositionen). Skal NT være tovholder på Portalen? Svar: Lige nu er det os, men tanken er at der skal være en arbejdsgruppe. Skal det være en afløser for visit-siderne? Svar: Vi har ikke haft en forestilling om, at de skulle erstattes. Visitsiderne skal gerne fungere i et samspil med Portalen. Det er fortsat de lokale turistbureauer der skal vedligeholde data, men vi skal bruge hinanden bedre til at skabe synlighed. 6

7 Årsagen til NT blev hevet ind er, at NT kender øhavet bedst og Interreg alligevel skal berøre dette. Som privat aktør er det det eneste rigtige at placere det i NT, her er fremdrift. turisterne er ligeglade med kommunegrænser. Relevante ledige domænenavne købes. Sekretariatet laver en simpel landing page som viser at Øhavet er Denmarks Outdoor Area No. 1. Arbejdet, herunder det videre arbejde koordineres i tæt samarbejde med de lokale turistkontorer 6. MTB på Hvidkilde Med bevillinger fra Nordea-fonden og LAG SØM på knap 1 mio. kr. (hertil skal fratrækkes cirka kr. i momsrefusion) er samarbejdet med Hvidkilde Gods omkring etablering af cirka 15 km. mtb-spor gået ind i realiseringsfasen. Ultimo juni forventes svar fra henholdsvis Friluftsrådet og Svendborg Kommunes initiativpulje på yderligere kr. til projektet. Der etableres en lokal forening som skal drive sporet. Foreningen lejer sporarealet af Hvidklide Gods. Der afregnes til fast pris på kr./år. Brugerbetalingen vil være omkring 350 kr./år for medlemmer, mens der også sælges dagsog årskort til gæster. Endvidere kan skoler købe adgang. Hvidkilde indgår en 5-årig kontrakt med foreningen, og Hvidkilde bærer risikoen i tilfælde af at foreningen ikke kan løfte den aftalte lejeudgift. Dette er årsagen til, at der ikke indgås en 10- årig aftale fra starten. Af lejekontrakten vil det fremgå, at såfremt foreningen lever på til sine forpligtigelser, kan lejeaftalen forlænges yderligere 5 år på identiske vilkår. Grundet øget tidsforbrug i forbindelse med fundraising af projektet, kan der ikke indgås lejeaftale med Hvidkilde førend den 1/ Tabet i arealindtægt for første halvår af 2015, tager Hvidkilde som en ekstra investering i projektet udover det forventede. Hvidkilde medfinansierer projektet med kr. i form af mande- og maskintimer. Naturturisme I/S medfinansierer med kr. Hertil kommer ressourcerne til projektudvikling og funding. JØM orienterer: Der har været afholdt møder med en bred skare af interessenter, og med en mindre kerne der har interesse for at indgå i bestyrelsen af den nye MTB sporforening. Foreningen skal etablere og drive sporet. Møderne har været meget positive, og interessen for at være med ganske imponerende. Det ser ud til at den nye forening får en meget stærk bestyrelse, med et bredt kompetencemæssigt spænd. Netop nu er vedtægter og lejeaftale med Hvidkilde ved at blive udarbejdet, og den stiftende generalforsamling for foreningen forventes afholdt i løbet af juni. Risikovurdering på projektet: Vi har lovet fondene, at der etableres et ca.15 km spor, som drives i 5 år. Vores vurdering er, at der er en meget lav risiko for at sporet ikke etableres. NT er tilsagnshaver på bevillingerne på sporet og vil forestå projektledelse på etableringen. Herved har vi hånd i hanke med at arbejdet gennemføres. Hvis foreningen ikke kan køre i 5 år har både Hvidkilde og NT en fælles interesse i at få lavet en alternativ driftskonstellation, der sikrer sporet i min. 5 år. Alternativet hertil er tilbagebetaling til fondene. På baggrund af den store og brede interesse for projektet, samt den kommende foreningsbestyrelses faglige styrke, vurderer vi, risikoen for at foreningen ikke magter opgaven er lille. 7

8 Der er et ønske om en tættere dialog med forvaltningen i Svendborg Kommune ift. den øgede brug af området, både på kort og langt sigt. Svar: Vi tilstræber en tæt dialog fremadrettet og undersøger allerede nu muligheden for parkeringsudvidelser på NST arealet ved Alpevej. Endvidere skal der fremadrettet kigges på fundraising til et grønt støttepunkt til glæde for hele området. Men støttepunktet er ikke en forudsætning for at etablere MTB. Forslag om SDU kan komme ind over og lave en undersøgelse i de første fem år, af hvordan flora og fauna bliver påvirket af cyklerne og etableringen af MTB-spor. Det kunne være interessant og også interessant om der findes den slags undersøgelser fra andre lande. Friluftsrådet er meget interesseret heri. CALL: Vi har lagt vægt på bæredygtighed i projektet, ift. anvendelse af lokale og naturlige materialer i anlæggelsen af sporet. Orienteringen taget til efterretning. 7. Revprojektet I overensstemmelse med Friluftsstrategien for Det Sydfynske Øhav og budget 2015 har vi arbejdet videre med at undersøge muligheden for at etablere et større stenrev i øhav. Der er indsendt en ansøgning på et projekt til 11,3 mio. kr. til stor privat fond. Fonden ansøges om 10 mio. kr. Et projekt som skal gennemføres i samarbejde med Syddansk Universitet og en række lokale uddannelsesinstitutioner og lokale dykkere. Udover at etablere et stort rev omfatter det også formidling, borgerinvolvering, indsamling af ny viden og en feltstation. Projektet løber over tre år. Placeringen af stenrevet vil basere sig på faglige vurderinger. Projektet forudsætter en medfinansiering fra Naturturisme I/S på i alt og indeholder indtægtsdækket arbejde for i alt kr. Vi har endnu ikke hørt fra fonden. Bestyrelsen præsenteres for projektet. JØM orienterer: Kort om projektet: Vi vil skabe et nyt stenrev og en feltstation i Det Sydfynske Øhav, der skal være platform for læring, inddragende forskning, formidling, rekreative oplevelser og fremtidig styrkelse af den marine natur i Danmark. Vision: At åbne danskernes øjne for den marine natur. Projektet skal være en port til oplevelser og viden om verden under havets overflade. Vi bringer naturforbedring, forskning og undervandsoplevelser helt tæt på befolkningen, og skaber herigennem interesse for at bevare og styrke den marine natur i Danmark. Udvikling af nye marine oplevelsesprodukter vil samtidig skabe lokal turismerelateret vækst. Indhold: Del 1: Etablere modelstenrev i DSØ Del 2: Monitere succession af flora og fauna på stenrev Del 3: Undersøge stenrevs biologiske funktion i DSØ 8

9 Del 4: Komparative studier af modelstenrevet, naturlige stenrev og andre genetablerede rev i Danmark Del 5: Etablering af biologisk moniteringsprogram ved inddragelse af frivillige dykkere samt de lokale uddannelsesinstitutioner(10 års perspektiv) Del 6: Formidling af stenrevs biologiske betydning til forskellige målgrupper Del 7: Havet som oplevelsesrum Del 8: Udvikling og etablering af mobil, fast eller flydende feltstation til både turister og lokal befolkning Del 9: Analyse af økonomisk værdi af økosystem (produkter og services for stenrev) Husk en tidlig dialog med Kystdirektoratet Projektet godkendes og sekretariatet arbejder videre, såfremt fonden godkender projektet. 8. Havnesamarbejdet Som besluttet på sidste møde har der været inviteret til et fællesmøde med de relevante politiske havneudvalg i de 4 kommuner. Alle kommuner var repræsenteret, og der var en positiv stemning overfor samarbejdet. Destination Fyn er gået aktivt ind i samarbejdet og løfter markedsføringen. Kort præsentation af dette arbejde. Der arbejdes fortsat på et konkret LAG-projekt sammen med Sønderborg. Kort orientering om dette. Projektet præsenteres nærmere på næste møde. RBJ orienterer: Der har været afholdt et meget positivt møde med havnene. Projektet handler om produktudvikling og markedsføring, og derfor er Destination Fyn gået ind i arbejdet, og er næsten ude af NT hænder. Vi har desuden udarbejdet en ansøgning til yderligere udvikling. Anne Høyby orienterer: Vi har matchet de 4 sydfynske kommunale havnes markedsføringsmidler, så der nu er kr til markedsføring. Markedsføringsindsatser A. Være Danmarks bidrag på sejlermessen Hanseboot B. PR - samarbejde med Hanseboot (som et såkaldt partnerland) C. Samarbejde med virksomheder, der udlejer charter-både Vi deltager desuden i Ancora messen. Den løber af stablen i disse dage, hvor vi håber at få omvendt nogle af sejlerne til at bruge sommeren i øhavet. De 4 havne sender Lasse fra Faaborg ned til messen. Der er rigtigt mange yngre sejlere, der lejer i stedet for at eje. Derfor arbejdes der på at lave aftaler med chartervirksomhederne. På sigt er det rigtig interessant, hvis vi kan få de tyske udlejningsbåde til at ligge permanent i de sydfynske havne. Vi har tilpasset logoet så vi nu har sat os på Den Dänishe Inselmer. VisitDenmark opbygger standen for os, så vi har ingen udgifter hertil. 9

10 Er der en bevillingssag ift. en kommende ansøgning, der skal tages med i kommunerne? Svar: Ja, vi sørger for at materialet bliver fremsendt hurtigst muligt. Orienteringen taget til efterretning. 9. Ansættelse af ny leder Orientering omkring arbejdet med at ansætte en ny leder. JEEL orienterer: Vi har nu kigget ansøgningerne igennem og der er umiddelbart 3-4 potentielle emner. Ansættelsesudvalget mødes umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Der er indkommet 46 ansøgninger. Samtaler afholdes den 8. juni. Bliver der et slip imellem Rico og den nye chef? Svar: Vi forventer ansættelse 1. august, så slippet bliver over sommeren. 10. Eventuelt 10

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Dato: Mandag den 11. juni 2012 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Rasmus Lohse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Tidspunkt: kl. 9.15 11.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Hanne Fynbo Flemming Madsen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 12. november 2014 Tidspunkt: kl. 10.15 12.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 26. marts. 2014 Tidspunkt: kl. 9.15 12.30 Sted: Abildvej 5A 2., Svendborg. Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heidi Mads Boesberg Hansen

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune Referat Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. september 2008 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Carsten Kristensen

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Bestyrelsesmøde den 6. maj 2015 Deltagere: Henrik Müller (formand og mødeleder) Martin

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 08-2010 22. september 2010 Telefonmøde kl. 19.00 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2010 3. Bestyrelsens siden sidst Bestyrelsens

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ).

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). VEDTÆGTER for Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark 1 FONDENS NAVN OG HJEMSTED: Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). Fondens hjemsted

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat vedrørende bestyrelsesmøde 3. oktober 2006 2. Bestyrelsessammensætningen 2006

Læs mere

Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06

Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Mødeindkaldelse nr. 06 Turismens Venner Hans Schacksvej 5 5300 Kerteminde Tlf. 65 3211 21 sbr@visitkerteminde.dk Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Tirsdag den 4. december hos VisitKerteminde, Hans

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Partnerskabet Enjoy Limfjorden

Partnerskabet Enjoy Limfjorden Partnerskabet Enjoy Limfjorden Indstilling Det indstilles At samarbejdet mellem Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner om Enjoy Limfjorden gøres permanent fra 1. januar 2015 At samarbejdet koordineres

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dato: 03.03..2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Møder med foreningerne Som opfølgning

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne:

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne: Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskaberne: Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarme A/S Østerlund Varme A/S Sønderborg

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere