Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 26.02.2015"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den Mødested: Referent: Comwell, Strandvej 1, 6400 Sønderborg Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget 4. Beslutning om kontingent for det kommende kalenderår (2016) 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af bestyrelsessuppleant 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10. Eventuelt Ad 1. Valg af dirigent Thorbjørn Philippsen blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Ad 2. Bestyrelsens/formandens beretning Formanden Mogens K. Nielsen aflagde følgende beretning: Ved årsskiftet havde vi eksisteret i 1½ år, og i 2014 fik vi sat arbejdet rigtigt i gang. Ved årsskiftet 2014/15 havde vi tilslutning fra 552 medlemmer, der fordeler sig med 60 firmamedlemskaber og 492 private medlemskaber. For et år siden havde vi samlet set 222 medlemmer. En fremgang på ca. 150 % og det afspejler meget godt vor fornemmelse for den øgede indflydelse, vi føler, vi har haft på at sætte dagsordenen. Alle de penge, vi fik ind på kontingenter og lidt til, har vi brugt på propagandamaterialer som foldere, roll ups, beachflag og klistermærker til bagruden. Vore roll ups har vi fast opsat på biblioteker, borgerservice i supermarkeder og lignende steder. Dernæst har vi haft 2 borgermøder. På Alsion den 10. marts 2014 og på Ringe Gymnasium den 30. oktober Begge møder var godt besøgt med mellem 200 og 300 deltagere. Vi har i årets løb haft mange eksponeringer i radio og TV, ligesom vore pressemeddelelser er blevet brugt i forskellige sammenhænge. 1

2 Vor mulighed for at påvirke politikerne kan vi bedst opnå ved at kunne fremvise en bred folkelig opbakning til foreningen. Det gør vi ved at tydeliggøre betydningen for området af en fast forbindelse gennem ovenstående aktiviteter, hjemmeside og markeringen på Facebook med næsten likes. Som en del af påvirkningen af politikerne er det også at holde momentum i processen frem mod gennemførelsen af en fast forbindelse. Vi har i stigende grad gennem året fået en direkte indflydelse på de aktiviteter, der har fundet sted for at få afklaret bundforholdene. I august 2014 fik vi en henvendelse fra Rambøll, der tilbød af lave en indledende seismisk bundundersøgelse. Det tilbud, der senere fulgte, kunne vi videregive til vore 3 offentlige samarbejdspartnere, Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommuner samt Region Syddanmark. De blev hurtigt enige om at sige ja tak, og det var heldigt, for den attraktive pris forudsatte, at undersøgelsen kunne gennemføres sidst i august. Det lykkedes. Den seismiske undersøgelse var en naturlig forundersøgelse, der med stor nøjagtighed fastlagde vanddybder. Senere har det vist sig, at den har dannet grundlag for en indstilling fra geologer til en anbefaling på at udføre 2 boringer på fastlagte positioner. Derfor var forundersøgelsen et led i at opnå et fornuftigt beslutningsgrundlag i det videre forløb. Efterfølgende har vi endnu ikke formået at få kommuner og region til at fravige den plan, de vedtog for et år siden i afklaringen af en fast forbindelse: Pkt. 1. var en tilbagemelding om trafikmængden på broen, når Trafikmodellen blev frigivet. Pkt. 2. var opgørelse af den samfundsmæssige værdi ved en fast forbindelse. Pkt. 3. var bundundersøgelser. Forudsætningerne for beslutningen er efter vor opfattelse væsentligt forskubbet, da vi ved nytårstid erfarede, at trafikmodellens frigivelse var udskudt for 3. gang med 6 måneder. Den nye trafikmodel skal afløse tidligere modeller, hvor man ved indtastning af en lang række kendte forhold om befolkningens demografi, indkomstforhold, erhvervsforhold, jobmuligheder og et utal af lignende oplysninger kan beregne, hvor stor en trafikmængde en ændret infrastruktur vil medføre af trafik. Vi har fremlagt et tilbud på de nødvendige boringer, der var samordnet med COWI på 1,5-2 mio. kr. Dette skal ses i relation til det oprindelige skøn på, at boringer ville koste 10 mio. kr. Vi har tilbud liggende på et såkaldt referenceprojekt fra COWI, der på basis af boreresultaterne kunne lave en opdatering af den oprindelige rapport, herunder en nyvurdering af, hvad broen forventes at koste. Dette indeholder samtidig en genvurdering af, om alternativet med en tunnelforbindelse kunne være en bedre idé end en bro. Samlet set håber vi derfor på, at der kan åbnes op for en realisering af undersøgelserne med en efterfølgende opdatering af COWI rapporten fra 2011, der alt sammen ville kunne fremlægges i løbet af sommeren i år. Vi har fået støtte fra andre end politikerne, nemlig fra Bitten og Mads Clausens Fond. Med støtte herfra er Foreningen lige nu ved at få gennemført en række interviews med borgmestre, folketingsmedlemmer, folketingskandidater, regionsrådspolitikere og andre med 2

3 interesse i en forbindelse mellem Als og Fyn. Analysen skal blandt andet bruges til at udarbejde en ny kommunikationsplan for Foreningen. Den udføres af Michael Kristiansen fra Kristiansen+Partners. Som forløber til dette var vi så heldige, at vi på initiativ af Jess Myrthu og Anna Vinding fik udarbejdet 4 eksamensopgaver fra Danmarks Journalisthøjskole, der gav os en lang række ideer på basis af de interviews og undersøgelser, de gennemførte. Et rigtigt værdifuldt supplement, som vi er taknemmelige for. Yderligere med støtte fra Bitten og Mads Clausens Fond vil der i løbet af kort tid blive udarbejdet en decideret samfundsøkonomisk analyse af de muligheder for vækst og beskæftigelse, en fast forbindelse vil skabe. Begge dele er vi utroligt taknemmelige for i Foreningen. Sammen med bundundersøgelser og en opdateret COWI rapport ville vi være kommet et lysår længere frem i afklaringen af en fast forbindelse. Af den 3-punktsplan som kommuner og region opstillede, vil vi dermed have de 2 af 3 punkter afklaret, så må trafikmodellen komme, når den kan, men det er efter vor mening ikke her, den største usikkerhed ligger. Siden generalforsamlingen sidste år har vi haft 6 bestyrelsesmøder med livlige drøftelser af, hvordan vi holder momentum. Glædeligt var det, at vi fik udnyttet den bemyndigelse, vi fik på sidste generalforsamling, til at supplere bestyrelsen med et yderligere medlem syd for grænsen. Med overborgmester Simon Fabers hjælp fik vi udpeget Glenn Dierking, der bor i Flensborg, har eget arkitektkontor og har været politiker i 17 år. Han er medlem af byrådet i Flensborg valgt af SSV. Glenn har deltaget i bestyrelsen siden juni 2014, og det følgende bestyrelsesmøde blev holdt i Flensborg, hvor vi indledningsvis havde et pressemøde med deltagelse af Flensborg Avis og Flensburger Tageblatt, der begge bragte en artikel om begivenheden. Vi har hidtil haft den praksis, at indbetalt kontingent kun var gældende i det kalenderår, det var indbetalt. Det har blandt andet haft den virkning, at relativt få meldte sig ind mod slutningen af året. I vore vedtægter står der, at Bestyrelsen fastsætter bestemmelser om, hvorledes kontingentet opkræves. Vi har derfor besluttet, at kontingentet fremover er gyldigt i et helt år fra indmelding eller fornyelse. Desværre oplevede vi en række problemer i forbindelse med kontingentfornyelsen ved årsskiftet. Det var vi meget kede af. Det gav både en del forvirring og meget unødvendigt opklarings- og tilretningsarbejde. Årsagen var en fejl, der lå hos vort webhotel, der havde fået skiftet ip-adresse uden at det blev videregivet til epay, det står på formidlingen. Det er på plads nu og forebygget for gentagelse. Det får mig lige til at nævne, at vi ikke har adgang til kreditkortoplysninger. Alt er krypteret og sikkerheden varetages som i alle andre tilfælde af Nets, når det drejer sig om betalingskort. Det er igen i år lykkedes at få etableret et billetsamarbejde med Universe Science Park i Nordborg, Naturama i Svendborg og Fjord & Bæltcenteret i Kerteminde. Vi synes, det er utrolig flot støtte til vort arbejde, at man kan få i alt 2 gratis indgange til disse oplevelsescentre. Alene af den grund burde alle i området melde sig ind i Foreningen Als- Fyn Broen. Efter aftale er indgangsbilletterne udsendt i begyndelsen af februar og vil løbende blive tilsendt nye medlemmer. 3

4 Fremadrettet vil vi naturligvis fortsat arbejde for at skaffe bred folkelig opbakning. Det kan vi ikke gøre alene i bestyrelsen og vi vil derfor sætte en aktivitet i gang for at inddrage vore medlemmer i arbejdet. En undersøgelse af, hvad medlemmerne har lyst til at bidrage med kan derfor forventes. Et første led heri er udsendelse af klistermærker til bagruden, som vi håber alle vil gøre en indsats for at få bredt ud. Flere kan rekvireres. Vi vil samtidig gøre, hvad vi kan politisk for at holde momentum i processen for at nå vort mål om etablering af en fast forbindelse påbegyndt i Afslutningsvis vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for et aktivt samarbejde i år. Jeg ser meget frem til de videre samarbejde. Bortset fra et afklarende spørgsmål var der ikke bemærkninger til formandens beretning. Ad 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget Kassereren Henrik Juul Nielsen forelagde regnskabet for 2014, som viste samlede indtægter på kr ,63 og et underskud på kr ,13. Egenkapitalen udgjorde kr ,72. Regnskabet blev godkendt. Endvidere gennemgik kassereren budgettet for 2014, som viste samlede indtægter på kr og et overskud på kr Ad 4. Beslutning om kontingent for det kommende kalenderår Kontingentet for det kommende kalenderår (2016) blev fastsat til kr. 100 for personer og kr for virksomheder, hvilket er uændret i forhold til Ad 5. Indkomne forslag Formanden meddelte, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne. Ad 6. Valg af formand Mogens K. Nielsen blev genvalgt til formand uden modkandidater. Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Ifølge vedtægterne skulle 4 bestyrelsesmedlemmer på valg til denne generalforsamling. Følgende var på valg: 4

5 Jens Møller. Modtog ikke genvalg. C. C. Nielsen. Stillede sit mandat til rådighed. Henrik T. Nielsen. Modtog genvalg. Petter Astrup. Modtog genvalg. Henrik T. Nielsen og Petter Astrup blev genvalgt. Nyvalgt blev Rikke Bech Skougaard og Inge Dahl. Ad 8. Valg af bestyrelsessuppleant Følgende var på valg: Claus Sejling. Modtog ikke genvalg. Hans Henning Haldbo. Modtog ikke genvalg. Nyvalgt blev Evita Rosdahl og Jørn Rørbæk. Ad 9. Valg af revisor og revisorsuppleant Følgende var på valg: Revisor Carsten Møller. Modtog ikke genvalg. Revisorsuppleant Kristian Hjerresen. Modtog valg som revisor. Kristian Hjerresen blev valgt som revisor. Knud Kylling Petersen blev valgt som revisorsuppleant. Ad 10. Eventuelt Et medlem gjorde opmærksom på, at han i juli 2013 havde foreslået, at to punkter på dagsordenen til generalforsamlingen burde byttes rundt. Det drejer sig om punkt 4 (beslutning om kontingent for det kommende kalenderår) og punkt 5 (indkomne forslag). Dette blev også nævnt på generalforsamlingen den , hvor formanden sagde, at dette skulle ses i sammenhæng med vedtægterne, og at bestyrelsen vil behandle forslaget inden næste generalforsamling. Medlemmet havde imidlertid ikke fået nogen tilbagemelding om dette. Dirigenten gjorde opmærksom på, at bestyrelsen er forpligtet til at fremlægge indkomne forslag på generalforsamlingen. Formanden beklagede, at medlemmet ikke havde fået nogen tilbagemelding, og at det gamle forslag fra 2013 ikke var taget med på generalforsamlingen på grund af en forglemmelse. Formanden anbefalede, at man fremkommer med forslag umiddelbart før generalforsamlingen i henhold til vedtægterne. Der var et par yderligere afklarende spørgsmål vedrørende EU-midler og bro- eller tunnelløsning. 5

6 Formanden takkede for fremmødet og en god generalforsamling. Formanden sluttede af med at takke dirigenten Thorbjørn Philippsen og de fratrådte bestyrelsesmedlemmer C. C. Nielsen og Jens Møller for deres indsats. Thorbjørn Philippsen, dirigent Mogens K. Nielsen, formand 6

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG Nr. 30 28. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hørsholm Sølaugs årsmøde den 24. marts 2015 2. Referat af Sølaugets generalforsamling den 24. marts 2015 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere