GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14 Det godkendte regnskab for 2012/2013 & budget for 2014/2015 vil snarest muligt være tilgængeligt på foreningens hjemmeside. På bestyrelsens vegne Søren Kongsted Formand 1

2 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 19:00 Boesagerskolen, Aula C Punkt 1 Valg af dirigent: Formanden bød velkommen og åbnede mødet ved at foreslå Henri Jacobsen G98 som dirigent, hvilket blev godkendt. Dirigenten konstaterede herefter med forsamlingens tilslutning, generalforsamlingens lovlighed, idet indkaldelse samt udsendelse af regnskab var sket rettidigt. Der var fremmødt 23 stemmeberettigede inkl. bestyrelsen. Punkt 2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år: Formanden Søren Kongsted fremlagde beretningen. Generelt Jeg vil på bestyrelsens vegne gerne byde jer alle velkommen til generalforsamlingen. I bestyrelsen har vi igen haft et travlt år med renovering og vedligehold af grønne områder, afholdelse af havedage, indførelse af pap-containerordning m.m. Men indledningsvis vil jeg knytte en række ord til bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsens sammensætning Da Tina Bredsgaard (L19) i sommeren 2014 har valgt at fraflytte grundejerforeningen, vil jeg indledningsvis på bestyrelsens vegne gerne rette en stor tak til hende for hende årelange indsats som kasserer i bestyrelsen. Tak Tina. Det har samtidig medført, at vi siden dette fraflytningstidspunkt ikke har haft en intern kasserer i bestyrelsen, men alene en ekstern kasserer, idet Tina som oplyst om på generalforsamlingen sidste år har indvilget i at varetage kassererposten som ekstern kasserer, jf. bestemmelsen i vedtægternes 21. Og mange tak for det! Vi har netop med lys og lygte, herunder i nyhedsbrev, helt usædvanligt efterlyst personer, der ønsker at træde ind i bestyrelsen og varetage kassererposten, men ingen har desværre meldt sig. Og et eller andet sted er det forståeligt nok kassererposten er krævende! Tina har i den forbindelse derfor indvilget i at fortsætte som ekstern kasserer efter denne generalforsamling hvis vi fortsat ikke kan finde en kasserer i grundejerforeningen. Og det er vi meget glade for. Det har dog samtidig efterladt os med et hul i bestyrelsen, idet vores dygtige suppleant, Bente Lauridsen (G70) og som har varetaget Tinas bestyrelses- stol siden sommeren ikke ønsker at indtræde i bestyrelsen, men alene vil fortsætte som suppleant. Og tak for indsatsten i den forbindelse Bente. Vi har ikke umiddelbart kunne finde personer i grundejerforeningen, der ønsker at indtræde i bestyrelsen som det femte medlem, hvorfor vi i indkaldelsen ikke har indstillet nogen bestemt person. Vores tidligere næstformand, Lasse Blom (L5), har dog i sidste 2

3 uge meddelte os, at han gerne vil indtræde i bestyrelsen, men dog ikke som kasserer. Det er vi glade for, men mere herom under punktet om valg til bestyrelsen. Grønne fællesarealer og gartner Vores gartnerfirma Lidman Haver v/nicolai Lidman har fået totalrenoveret både skråningen ud for L14-L26 (gårdsiden) og hele gavlområdet m.m. fra gavlen ved L2 ned til hjørnet ved L14. Hvor skråningen er blevet beplantet ud fra vores beplantningsplan, er området fra L2 til L14 tilsået med græs. Endelig har gartneren fået totalrenoveret skråningen fra gavlen ved G30 ned forbi Dongskuret til hjørnet ved G62. Dette område, der ligger ud til Skolestien, er blevet tilsået med græs. Vintertjeneste Vinteren 2013/2014 skrev sig ikke ind i vejrhistorien som en speciel lang og hård vinter, men dog alligevel udgiftskrævende, idet der var en del nattefrost hen over den samlede vinterperiode. Og det kostede en del penge til saltning m.m., udover de alm. udgifter til snerydning. Uagtet udgifterne blev såvel stamveje som p-pladser løbende holdt farbare, samtidig med, at der blev ryddet og saltet de steder i grundejerforeningen, hvor grundejerne ikke har forpligtigelsen. Og dette er tilfredsstillende. Information og materiale på hjemmesiden Nyhedsbrevene kører fint med et interval på ca. hver måned. Og hjemmesiden fungerer fint nu. Vi håber, at grundejerne benytter sig af hjemmesiden, hvor vi løbende opdaterer materialet, bl.a. med de regulativer, de er udstedt i medfør af vedtægterne. Herudover har vi lagt en 9 sider lang velkomstfolder ud på hjemmesiden og som skal tjene til information om stort og småt i grundejerforeningen, både for nye og eksisterende grundejere. Trailerudlejning Leje af foreningens to trailere sker gennem bestyrelsesmedlem, Jørgen Hansen, fra Georginehaven 1 (tlf ). En trailer koster 50 kr. pr. døgn. Og denne forretning har levet sit stille liv gennem året. Men som tidligere nævnt reparationerne vokser i takt med, at årene går, og der kommer et tidspunkt, hvor trailerne bliver så kostbare at reparere, at vi må overveje, om trailerudlejning fortsat skal tilbydes. Fastelavnsfest Fastelavnsfesten blev afholdt søndag den 23. februar 2014 på Boesagerskolen, og vi nåede på ny op på et stort antal deltagere (over 100 personer i alt). Festen var en stor succes, og i den forbindelse skal der lyde en stor tak til alle deltagere og hjælpende hænder for at gøre fastelavnsfesten til en sådan succes. Vi regner selvfølgelig med at gentage succesen næste år. Eneste aberdabei er hvor. Det vil jeg vende tilbage til. Forårshavedage og efterårshavedage De årlige forårshavedage blev afholdt i en weekend i april 2014, og den årlige efterårshavedag blev afholdt på en søndag i oktober Begge gange lå tilmeldingen stabilt på ca husstande, og det tyder på, at tilmeldingen har fundet et naturligt leje, idet tallene er sammenlignelige med tallet fra efterårshavedagen i 2013 (ca. 40). Det er skønt, da vi nu modsat før i tiden kan råde over mange flere ressourcer og kan få gennemført mange flere opgaver. Bliv ved med det! 3

4 Og husk, at jo flere der deltager i havedagene om for- og efteråret, des færre penge skal vi bruge på gartneren! Øvrige forhold Affaldsordning Affaldssystemerne er blevet nedgravede og er blevet taget i brug. Og det er gået forbløffende godt dog har der været en del kapacitetsproblemer med systemerne i Latyrushaven. I den forbindelse har såvel bestyrelsen som kommunen oplyst om, hvordan affald skal sorteres dvs. husholdningsaffald i containerne og genbrugsaffald på genbrugsstationen. Og i den forbindelse: hvis en container er fyldt, så søg hen mod andre containere. At efterlade affaldet i poser ved siden af containerne er ikke en holdbar løsning, da det tiltrækker uønskede skadedyr, herunder rotter. Pap-ordning I samme forbindelse har grundejerforeningen indvilget i at indgå i en gratis 1-årig forsøgsordning med kommunen om opstilling af to blå pap-containere på grundejerforeningens arealer. Ordningen løber frem til maj Containerne er placeret i Latyrushaven og i Georginehaven. Det er meningen, at de to pap-containere skal aflaste affaldscontainerne. Efter maj 2015 skal ordningen evalueres, og det skal vurderes, om den skal fortsætte, og om den i så fald skal koste noget. Og det er en drøftelse, som bestyrelsen ser frem til. Festudvalget Festudvalget har fået enkelte deltagere, men I må meget gerne melde jer, hvis I ønsker at bevare fastelavnsfesten på sigt. Der er nemlig intet loft for antallet af deltagere i festudvalget. Eventuelt Som nævnt under punktet om fastelavnsfesten er der opstået et aberdabei med brug af skolens lokaler. Som mange andre, herunder lærere, forældre og ikke mindst eleverne, er vi også blevet ramt af konsekvenserne af skolereformen. Denne reform har i Egedal Kommune nemlig konkret betydet, at vi ikke længere kan låne eller leje Boesagerskolens lokaler, og dette da reformen har medført færre medarbejdere til at sørge for administrationen af skolebygningerne, herunder deres vedligeholdelse. Det er brandærgerligt, men vi kan intet gøre ved det. Denne generalforsamling er således som tingene ser ud pt. den sidste, vi kan afholde på Boesagerskolen. Og det får selvfølgelig også betydning for fastelavnsfesten, da denne heller ikke vil kunne afholdes på skolen. Der er i skoleforældre- og skolebestyrelsesregi påbegyndt en diskussion om det rimelige i, at skolens lokaler ikke kan lånes eller lejes ud længere, men vi kan ikke afvente udfaldet af en sådan diskussion, og det allerede fordi vi skal afholdt en fastelavnsfest i februar næste år. Vi har derfor besluttet at få undersøgt, om vi kan få adgang til andre steder, ex. Kulturhuset, andre skoler eller hallerne på sportsanlægget. Dette vil vi vende tilbage om på et senere tidspunkt, når vi ved noget nærmere. P.b.v. Søren Kongsted 4

5 Spørgsmål og kommentarer til beretning: Beboer: Er det skolen eller kommunen der bestemmer om vi kan lej/låne skolen? Bestyrelsen: Det er kommunen, som skærer ned på ressourcer. Beboer: Kan vi nøjes med 1 trailer, hvis det koster meget at vedligeholde dem? Bestyrelsen: Umiddelbart er det fint med 2 trailere, da de er meget efterspurgt specielt ifm. havedagene og så længe de er i ok stand, så fortsætter vi med 2 trailere. Beboer: Der er klippet en kæde over ved papcontaineren, og nu ligger der hele papkasser i, så der ikke er meget plads, hvem henvender man sig til, når sådan noget sker? Bestyrelsen: Henvend dig gerne til en i bestyrelsen, så tager vi fat i kommunen, så det kan blive fikset og vi må så holde øje med om det sker igen. Beboer: Ingen vil melde sig til kasserer posten, skal der ikke være en intern kasserer jf. vedtægterne? Bestyrelsen: Vi har forsøgt via nyhedsbreve, på generalforsamlingen og mund-til-mund metoden, men ingen ønsker, at varetage posten, så derfor har vi valgt en ekstern kasserer, hvilket er ok jf. vores vedtægter, men vi skal have en intern kasserer i bestyrelsen, det arbejder vi på. Beboer: Kan der fældes/beskæres nogle træer, så der kommer mere lys til affaldscontainerne? Alternativt, få nogle højere standere til lyset? Bestyrelsen: Det er en god ide, det ser vi på, vi kan desværre ikke flyttet lygterne, det bliver en meget dyr affære. Beboer: Kan man opsætte noget blinklys eller andet som kan oplyse containerne? Bestyrelsen: Tanken er tænkt, men vi er bange for, at de bliver stjålet eller på anden måde forsvinder. I Astershaven har de trukket lys ud i alle carportene, hvilket skaber noget mere lys, måske vi kan overveje noget i samme stil evt. noget med en sensor. Beboer: Kan gartneren selv bestemme, hvornår han skal ifm. snerydningen? Bestyrelsen: I princippet ja, det er en vurderingssag fra gartnerens side, han tjekker vejret via DMI og andre instanser, som indikerer nedbørsmængden. Vi har ikke mulighed for, at tjekke gartneren hver gang han har saltet/fejet sne om det er rimeligt eller ej, men fakturaerne er specificerede fra gartnerens side, så vi kan se om det er sandsynligt om der skulle ryddes den dag han har påført fakturaen eller ej. Beboer: Der er revner i asfalten, hvad gøres der ved det? Bestyrelsen: Vi ser på det og reparerer til først kommende havedag. Herefter blev beretningen sat til afstemning og blev GODKENDT. 5

6 Punkt 3 - Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Tina Bredsgaard forelagde det reviderede regnskab. De store poster på regnskabet er fortsat de grønne områder og der bliver renoveret skråninger i det omfang vi kan passe det ind i budgettet. Vintertjenesten er også en betydelig post på budgettet. Spørgsmål og kommentarer til regnskabet: Beboer: Burde der ikke være flere penge afsat til de grønne områder, jf. de ekstra penge fra havedagene? Bestyrelsen: Jo, de ekstra penge ligger primært på de grønne områder, vi har lavet en 2020-plan, hvor vi forhåbentlig kan nå, at afslutte opdateringen af områderne. De ekstra penge fra havedagene, kan gøre, at vi kan renovere lidt hurtigere end først antaget. Beboer: Kan vi evt. bruge af asfalt konto opsparingen til de grønne områder, så vi kan være hurtigere færdig med opdateringen af de grønne områder, og så spare mere op senere til asfalten? Bestyrelsen: Jo, det er selvfølgelig en mulighed, det må bestyrelsen overveje. Der var ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev GODKENDT. Punkt 4 Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent: Tina Bredsgaard gennemgik budgetposterne, der primært indeholdt en forhøjelse af udgifter til vedligeholdelse af fællesarealerne. Spørgsmål og kommentarer til budgettet: Beboer: Hvorfor er der budgetteret med flere renteindtægter, når vi kan se, at vi ikke har fået så meget sidste år? Bestyrelsen: Vi forventer, at binde en større del af vores asfalt opsparing end vi hidtil har gjort med højere rente afkast og vi kan få en bedre ordning hos banken end tidligere. Der var ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål til budgettet. Herefter gik man over til afstemning og det fremsendte forslag til budget for 2014/2015 blev GODKENDT. Punkt 5 Forslag fra medlemmer. Der blev modtaget 1 forslag, som dog af bestyrelsen blev vedtaget med det samme det blev modtaget, så forslaget blev trukket tilbage. Forslaget gik ud på, at der skulle etableres en eller anden afspærring ud mod Blomsterhaven fra græsplænen ved Georginehaven (et hul i hækken til gartneren), men 6

7 det bliver af og til benyttet af beboere til, at køre ind med bil og andet, hvilket ikke er tilladt. Bestyrelsen har derfor godkendt, at der opsættes en afspærring, som gartneren kan have adgang til, så han fortsat kan slå græs mm. Punkt 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen samt udvalg: Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Hvert år afgår hhv. 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. På valg var: Formand: Søren Kongsted G88 Blev genvalgt Alm. medlem: Jørgen Hansen G1 Blev genvalgt Alm. medlem: Lars Jensen L41 Blev genvalgt Lasse Blom L5 blev valgt til den ledige bestyrelsespost Suppleanter vælges ligeledes for 2 år ad gangen. Hvert år afgår 1 medlem. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsessuppleanter: John Nielsen G37 Modtog ikke genvalg Valg til div. udvalg: Vælges hvert år på generalforsamlingen Festudvalg: Anja Kongsted G88 Blev genvalgt Mona Pedersen L30 Blev genvalgt Jane Paulsen L50 Blev genvalgt Der kom ikke flere medlemmer til festudvalget Punkt 7 - Valg af 2 revisorer samt 1 revisor suppleant: Revisor: Leo Larsen G15 Blev genvalgt Ovenstående valg blev godkendt. Punkt 8. Eventuelt: Bestyrelsen: Vi skal have gennemgået asfalten i løbet af 2015, hvor revner kan lappes til de kommende havedage. Oplever grundejerne øvrige fejl og mangler, så indberet gerne til bestyrelsen hurtigst muligt, så der kan blive lavet en plan for eventuelle udbedringer. Beboer: Hvor udbredt er indbrud/tyverierne her i vores bebyggelse? Bestyrelsen: Indbrud er der heldigvis ikke mange af (1 indbrud i L-haven indenfor det seneste år), og der har været ca. 12 tilfælde af hjul tyverier de seneste 10 mdr. 7

8 Beboer: Læg evt. et kosteskaft i rillen ved have døren, så kan den ikke åbnes udefra. Bestyrelsen: God ide, den bringes hermed videre. Beboer: Det kan være en rigtig god ide med fælglås. Det er blevet bemærket, at det typisk er mellem søndag/mandag, hvor der stjæles hjul omkring ved 2-3 tiden om natten. Kan man evt. opsætte overvågning? Bestyrelsen: Det er for dyrt med overvågning, vi vil hellere bruge pengene på mere lys. Beboer: Kan vi ikke bare få gartneren til, at lave alt havearbejde? Bestyrelsen: Jo, men havedagene er også lavet for, at man kan lære hinanden at kende, samtidig med, at vi sparer en del gartner kroner, som så kan anvendes på andet eller hurtigere opdatering af vores grønne områder. Beboer: ATV ere og knallerter kører stærkt på stierne, hvad kan der gøres? Bestyrelsen: Politiet arbejder på sagen Beboer: Der flyver så meget dækbark rundt på stierne, hvad gøres der ved det? Bestyrelsen: Der skal opsættes afdækning, vi gennemgår området og får hegnet ind. Dirigenten Henri Jacobsen G98 takkede af på foreningens vegne. Generalforsamlingen sluttede kl. 21:00. Som dirigent: Henri Jacobsen Som referent: Tina Bredsgaard Søren Kongsted Lars Jensen Jørgen Hansen Teis Sielemann 8

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere