Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 25. maj 2014, kl på Hotel Svendborg, Svendborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 25. maj 2014, kl. 10.00 på Hotel Svendborg, Svendborg"

Transkript

1 Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 25. maj 2014, kl på Hotel Svendborg, Svendborg Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og takkede for en festlig jubilæumsaften på det smukke Valdemars Slot og gik herefter over til dagsordenens punkter for 1. Valg af dirigent På forslag fra bestyrelsen blev advokat Peter Thykier valgt som dirigent. Dirigenten modtog valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. 2. Formandens beretning Ole Rostmose indledte sin beretning med at konstatere, at det var en ganske særlig anledning at vide at han aflagde beretning nr. 100 og nævnte ved den lejlighed de mange dygtige og engagerede formænd, der havde stået på talerstolen, men også at vi fortsat skulle værne om den gamle dame, så hun fortsat kunne forblive et dynamisk og effektivt talerør for branchen. Året 2013 havde været et uforudsigeligt år, hvor enkelte måneders omsætningstal havde vist store udsving. Julehandelen var gået bedre end forventet, men samlet set var branchens omsætningstal på samme niveau som Med afsætning i de seneste års økonomisk afmatning havde flere sværere ved at afhænde deres forretning og finde købere med stort provenu, og det var nu vigtigere end nogensinde at sikre sig med pension og personlige forsikringer. Derfor havde DGU indgået en aftale med Pension for Selvstændige, som er de selvstændiges egen pensionsordning. OR understregede, at det selvfølgelig var et tilbud til de medlemmer, som måtte ønske det og der ville blive udsendt materiale om aftalen i løbet af nogle få uger. Antallet af medlemsforretninger og filialer var pr. 1. januar 2013, 367 forretninger og pr. 1. januar 2014, 364 forretninger et samlet fald på 3 butikker. Medlemssammensætningen afspejlede en stigning i filialmedlemskaber, idet der nu var 71 filialer mod 65 sidste år. Denne ændring havde stor indflydelse på den samlede kontingentindtægt i 2013, idet indtægten for filialbutikker var mindre end en hovedforretning, hvilket påvirkede budgettet for de kommende år. DGU havde iværksat en hvervekampagne, men formanden opfordrede fortsat medlemmerne til at anbefale medlemskab til de kolleger, som i dag ikke er medlem. Ligeledes opfordrede formanden til at flere forretninger tilmeldte sig de etablerede netværksgrupper, så man styrkede sammenholdet i branchen og dermed styrket kunne imødegå de skærpede krav fra omverdenen. Med afsæt i foredraget om Fremtidens butik dagen i forvejen talte formanden om den nye forbrugeradfærd, hvor kunderne bl.a. bruger nettet som en aktiv del af deres indkøbsproces. Et vigtigt budskab fra dagen i går er at vi skal bevare troen på den fysiske butik, men afgørende er at vi tager den nye forbrugeradfærd alvorligt og tilpasser os herefter. Der syntes desværre at være en stigning af antallet af indbrud, tyverier og røverier, men også i voldsomheden af især røverier. Der havde været nogle grimme eksempler herpå i den seneste tid. DGU arbejdede meget fokuseret på denne problemstilling i forhold til presse, Side 1 af 5

2 politi og politikere. På baggrund af Trine Thornings indlæg i Berlingske Tidende i påsken er DGU blevet kontaktet af Forsikring og Pension, og havde afholdt et møde, hvordan man sammen kunne løfte problematikken overfor myndighederne. I forbindelse med lovforslaget om hypermarkeder i Danmark havde DGU i samarbejde med flere andre organisationer rettet henvendelse til Miljøministeriet og argumenteret om, hvordan dette lovforslag ville kunne ødelægge detailhandelen i de mindre byer. På baggrund af denne henvendelse blev forslaget foreløbigt skrinlagt. DGU havde genoptaget tidligere tiders samarbejde med de nordiske søsterorganisationer og aftalt at mødes en gang årligt. Senest havde DGU taget initiativ til et fælles møde omkring problemstillingen med de schweiziske urgrossister og deres skrappe krav i kontrakterne har været præget af de øgede krav fra leverandører køb af varer, der ikke efterspørges, krav til særlig indretning eller urealistiske krav til omsætning m.v., samt opsigelser fra flere af de større leverandører. DGU havde optrappet retorikken overfor konkrete leverandører, hvilket har givet genlyd på leverandørsiden. Dette krævede imidlertid et stærkt sammenhold i branchen at stå imod disse krav og formanden opfordrede endnu engang til at netværke og videndele bl.a. gennem de etablerede netværksgrupper. Herefter omtalte formanden, at Trine Thorning var indtrådt i Handelsfagskolens bestyrelse. Det var afgørende, at de unge, som vælger vores branche, får en uddannelse på skolen som kan matche kundernes behov. Der var i øvrigt taget initiativ til en sidestillet butikselevuddannelse på EUC Lillebælt. Det var naturligvis frit, hvilken skole man valgte, men formanden opfordrede til at man samlede sig på den nuværende Handelsfagskole i Skåde, for kun på den måde kunne vi have gældende indflydelse på elevuddannelsen. I lighed med tidligere år havde DGU i samarbejde med skolen udbudt de traditionelle faglige efteruddannelseskurser. Det var desværre svært at skaffe nok deltagere til kurserne og i øvrigt også på DGUs egne kurser. Da det kræver mange ressourcer med planlægning af disse, blev man nødsaget til at overveje strategien for disse tilbud fremover. Bytteservice, Gavekort samt Markedspladsen var fortsat en succes og bestyrelsen drøftede løbende de forslag til ændringer der kom fra medlemmerne. Formanden kommenterede herefter etableringen af Guldkonto-ordningen i samarbejde med Nordea Finans. 100 forretninger har tilmeldt sig, men kun 35 har hidtil benyttet sig af muligheden og han opfordrede derfor de tilmeldte forretninger om at komme i gang med ordningen, idet vi gerne skulle nå op på et samlet beløb på 10 mio. kroner, hvilket kun er gennemsnitligt 10 salg pr. butik inden året er omme! Formanden orienterede også om den forestående messe den 22. til 24. august i Lokomotivhallerne, som i år har endnu flere udstillere end sidste år. Han bragte hermed en opfordring til alle om at besøge messen. Overenskomstforhandlingerne for butiksansatte og urmagerne havde været præget af mange forhandlinger og havde været lang tid undervejs, men begge lænede sig op ad de generelle forlig og at parterne var indstillet på at nå en løsning uden konflikt. Formanden takkede for medlemmernes interesse for DGU s nyhedsbreve, som havde en gennemsnitlig åbningsrate på 69,8%. På de interne linjer fortsatte bofællesskabet og samarbejdet med Leverandørforeningen. Den økonomiske krise havde ramt leverandørerne hårdt og de havde derfor bedt om et pusterum i indbetalingen til Fællesrådet i Da Fællesrådets formue primært består af ejendommen på Kongevejen, så bestyrelsen en fælles interesse i at bevare denne ejendom. Dette er blevet gjort med bistand og rådgivning fra revisor og advokat i samarbejde med Leverandørforeningen, således at det ikke fik økonomiske konsekvenser for DGU. Side 2 af 5

3 Afslutningsvis redegjorde formanden for de mange forandringer og nye handelsmønstre, som vores medlemmer stod overfor og man havde derfor aftalt et strategiseminar efter sommerferien, hvor strategi og vision for de kommende års indsatser skulle fastlægges. Ole Rostmose takkede på bestyrelsens vegne alle medlemmerne for samarbejdet de seneste 100 år for uden medlemmerne eksisterede foreningen ikke! Der var ingen efterfølgende spørgsmål og dirigenten konstaterede beretningen for godkendt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Ekstrakt af regnskab for 2013 var fremsendt sammen med regnskab for 2012 og budget for 2014 og Trine Thorning gennemgik de enkelte poster i regnskabet, hvor indtægter fra servicebidrag for 2013 lå på kr. mod kr. i De samlede indtægter var kr. i 2013 mod kr. i Omkostningerne beløb sig i alt til kr. i 2013 mod kr. i Trine Thorning gennemgik herefter Aktiver og Passiver. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som dirigenten konstaterede godkendt af 4. Fremlæggelse af budget for 2015 herunder fastsættelse af servicebidrag Budget for 2015 var fremsendt sammen med indkaldelsen og Trine Thorning gennemgik budget for Budgetterne var sammenstillet med regnskab for Man havde nedjusteret budgettet til kr. og forventede et lille underskud på kr ved årets udgang. På grund af den noget lavere kontingentindtægt foreslog TT en kontingentstigning på 5% - hvilket fx i den laveste gruppe (1) ville betyde en kvartalsvis stigning på kr. 46,25 og i den højeste gruppe (10) kr. 168,75. Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til det fremlagte budget for 2015, som dirigenten konstaterede godkendt af På forespørgsel fra John Andersen angående leverandørernes udskydelse af fællesbidraget oplyste Ole Rostmose, at DGU heller ikke betalte fællesbidraget i år, og at det kunne lade sig gøre på grund af den store likviditet på denne fælles konto. 5. Behandling af indkomne forslag Dirigenten meddelte, at der ikke var indkommet forslag til behandling på 6. Valg af formand Foreningens formand var på valg hvert år i henhold til vedtægternes 6. Bestyrelsen indstillede Ole Rostmose, Carat Smykker & Ure, København, til genvalg som formand. Der var ingen andre forslag til formandsposten, og Ole Rostmose blev med akklamation valgt som formand. Side 3 af 5

4 7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter Bestyrelsen indstillede følgende bestyrelsesmedlemmer til genvalg: Lars Boye, Århus C Berit Hertz, København K Steen Thistrup, Odense Bestyrelsessuppleant Lotte Hvitfeldt Højgaard, Hvitfeldt Ure & Guld, Greve, var på valg, og villig til genvalg Bestyrelsessuppleant Lars Ørsnes, Henrik Ørsnes, Aalborg, var ikke på valg. Der var ingen andre forslag og generalforsamlingen valgte enstemmigt de opstillede bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant. Bestyrelsens medlemmer er: Ole Rostmose Carat Smykker & Ure, København, formand Berit Hertz, P. Hertz A/S, København, næstformand Steen Thistrup, Guldsmed Guldsteen ApS, Odense Lars Boye, Guldsmed Boye, Århus og Silkeborg Bjarne Vejsnæs, Jacob Nielsen & Søn, Sønderborg Jens Christian Møller, Guldsmed Lauridsen, Svendborg Kim Colding, Ballerup Guld og Sølv, Ballerup Bestyrelsens suppleanter er: Lars Ørsnes, Henrik Ørsnes, Aalborg Lotte Hvitfeldt Højgaard, Hvitfeldt Ure & Guld, Greve 8. Valg af statsautoriseret revisor Vores statsaut. revisor Palle Valentin Kubach, der var gået over i et nyt selskab Albjerg Statsaut. Revisionspartnerselskab, blev valgt som foreningens revisor. John Andersen forespurgte hvorvidt det var dyrere, når det var en statsaut. revisor. DGU betalte kr ,00, hvilket var en meget rimelig pris og John Andersen var tilfreds med svaret. 9. Valg af interne revisorer og revisorsuppleanter Dirigenten oplyste, at de interne revisorer er på valg hvert år. Ifølge vedtægternes 4 skal der være 2 interne revisorer. Bestyrelsen indstillede til genvalg: Helge Max Andersen, Asger & Helge Max Andersen ApS, Roskilde Anette Flint, A. Madsen Guld Sølv Ure, Birkerød Interne revisorersuppleanter Asger Max Andersen, Roskilde (genvalg) Mogens Westh Jensen (nyvalg), i stedet for Flemming Hertz, København, som ikke havde ønsket genvalg. Generalforsamlingen genvalgte begge interne revisorer samt interne revisorsuppleanter. Side 4 af 5

5 10. Valg af legatbestyrelse til Lars Nielsen og hustrus Mindelegat Legatet er nedlagt. 11. Faglig debat 12. Eventuelt På forespørgsel fa Peter Højsgaard angående situationen af de stigende afgifter på Dankortet svarede Trine Thorning, at det var et emne man behandlede i erhvervsudvalget i Dansk Erhverv. Dankortet var fortsat det billigste kort i forhold til de udenlandske, som jo var væsentlig dyrere - og der var ikke andre alternativer. Nets ønskede at det var detailhandlen selv som fremover skulle betale for udvikling af Dankortet. TT ville undersøge de forskellige afgifter på de udenlandske kort. Thorben Andersen, formand for Urmagernes Arbejdsgiverforening opfordrede de tilstedeværende medlemmer til at orientere sig mere om Det Faglige Udvalgs arbejde omkring urmageruddannelsen og til at melde sig ind i Urmagernes Arbejdsgiverforening. Anne Dragsted Messell påpegede problemerne med de guides, som tog de kinesiske kunder rundt i forretningerne. Hvis ikke de modtog betaling, trak de kunderne væk fra forretningerne. Ole Rostmose svarede, at man var klar over problemet, men at der ikke umiddelbart var noget man kunne gøre. Peter Thykier redegjorde kort herefter om den nye forbrugerlov, som trådte i kraft den 13. juni angående fortrydelsesretten på fjernsalg/handel på nettet. TT oplyste, at der ville blive sendt orientering ud med et nyhedsbrev. Stine Jahn opfordrede DGU til at udsende reglerne omkring sikkerhed i forbindelse med Mobilpay. På foranledning af Anne Dragsted Messell havde man en kort debat omkring auktionshusene. OR anførte at man tidligere havde haft en drøftelse med Leverandørforeningen omkring etablering af et auktionshus mange havde gammelt guldting liggende, men det havde leverandørerne også og derfor afstod bestyrelsen at arbejde videre med denne ide. Dirigenten meddelte, at bestyrelsen ønskede en indikering af, hvorvidt man skulle forsøge at lægge årsmøde og generalforsamling tidligere på året. Man bragte det til håndsoprækning og det viste sig at medlemmerne ønskede at fastholde den hidtidige dato. Dirigenten meddelte, at datoen for næste års generalforsamling endnu ikke var fastlagt, men ville blive udmeldt til medlemmer ved en senere lejlighed. Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som takkede generalforsamlingen for deres deltagelse og for et godt møde. Generalforsamlingen blev hævet kl Greve, den Peter Thykier Dirigent Side 5 af 5

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015 År 2015 d. 15. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 C. med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent, mødesekretær

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING Royal Golf Center Center boulevard 4 2300 København S Torsdag den 8. maj 2014 Bestyrelsesformand Søren Lynggaard, Ole Lynggaard

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere