Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet. Referat fra menighedsrådets møde onsdag den 6. november 2013 kl. 18:30 i Kirkens Kontor, Langgade 4, Stege

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet. Referat fra menighedsrådets møde onsdag den 6. november 2013 kl. 18:30 i Kirkens Kontor, Langgade 4, Stege"

Transkript

1 Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra menighedsrådets møde onsdag den 6. november 2013 kl. 18:30 i Kirkens Kontor, Langgade 4, Stege a. Mødeadministration a1. Forplejning Før mødet blev der serveret smørrebrød samt kaffe/the og småkager. a2. Deltagere Afbud fra personalerepræsentanten Ib Myrner. a3. Dagsorden at forslaget til dagsorden godkendes Dagsordenen godkendt med tilføjelse af punkterne c7) og c8). b. Kortere orienteringer (uden beslutninger) b.1) Orienteringer om aktuelle forhold og planer fra 1. Aktivitetsudvalget v. Anne-Marie Knudsen Der afholdes yderligere 4 arrangementer i resten af året. Tak til Kathrine Brorsen for afholdelse af voksenkonfirmationsarrangementerne. Forårets arrangementer drøftes og planlægges i løbet af kort tid. Idéer til alternative former for gudstjenester ønskes, og kan sendes til Anne Marie. 2. Det stående udvalg v. Niels Ole Knudsen Lys på kirken Der var en fremvisning af en belysning i tårnets glughuller. Lyset ønsker på 20W og varmere. Forsøg med ny type el-pærer i kirken er vellykket gennemført. Borebilleangreb i kirketagets trækonstruktion følges nøje. Et overslag på reparation af kirkens tag på nordsiden beløber sig til ca kr. Forsøges gennemført inden jul i år. Aftaler med faste leverandører på el- og vvs-siden søges indgået. Gulvene mellem kirkebænkene mellem prædikestol og alter søges repareret, afslebet og lakeret snarest muligt. Orglet er ved at blive repareret og forventes genindviet 1. søndag i advent. Prædikestolen skal istandsættes for de approberede midler dertil. Rapporten, der udløste midlerne, efterlyses. 3. Filmudvalget v. Stig Ryhl 4. Formandskabet v. Stig Ryhl & Anne-Lise Nielsen Fundet af 155 sølvmønter udløste omfattende og positiv mediebevågenhed. Flg. høringssvar vedr. Folkekirkens styrings-struktur er afsendt til Ministeriets for Ligestilling og Kirke den : Et flertal i Stege Menighedsråd anbefaler, at der sker en myndig- og selvstændiggørelse af Folkekirken. Et skridt i denne retning er, at der på kort sigt indføres en lovregulering, som - med udgangspunkt i den nuværende ordning, hvor Folketinget og ministeren for ligestilling og kirke har kompetencen indfører et nyt folkekirkeligt organ, som får den helt afgørende kompetence i forhold til folkekirkens styring og regulering af indre anliggender samt styring af fælles økonomi. Stege Kirke anvendes til en privatarrangeret koncert, hvor overskuddet ubeskåret går til godgørende formål. Koncerten afholdes en tirsdag i juli 2014 om eftermiddagen, klart adskilt fra kirkens egne tirsdagstilbud. Politiet mener ikke, at p-problemer på kirkepladsen er en opgave for dem, men henviser til, at der kan indgås aftale med et privat p-korps. 5. Koncertudvalget v. Ib Myrner Ekstraordinært koncertudvalgsmøde afholdes tirsdag den 19. november kl Kontaktperson Anne-Lise Nielsen Bilaget En oversigt over nogle af ansættelsesforhold for nogle af kirkefunktionærerne blev udleveret og gennemgået. Der udarbejdes en liste over mulige vikarorganister af Anne-Lise og Henriette i samarbejde med Ib. Musiker til arrangementer aftales via Henriette.

2 Afløsning for kirketjeneren på dennes fridage m.v. mangler nogle af dagene, bl.a. til Lucia-gudstjenesten. 7. Kunstudvalget v. Stig Ryhl 8. MRG-udvalget v. Niels Ole Knudsen Renoveringen af MRG er i tilfredsstillende gænge med god styring og koordineret indsats af alle håndværkere. P.t. drøftes detaljer vedr. lokaleindretning og udendørs belysning. 9. MRG-funktions-udvalget v. Stig Ryhl Møde fredag den kl. 10 med dagsordenen: 1. Kort orientering om byggearbejdet og måske fremvisning af bygningen 2. Hvordan går det med tilbagemeldinger fra fondsansøgningerne. 3. Hvordan skal vi "fremtidssikre" Morten Reenbergs gård - og hvilke ideer er der til den fremtidige benyttelse. 4. Hvordan kan vi i gruppen arbejde for at skabe aktivitet i Morten Reenbergs gård 10. Pastor Kathrine Brorsen De 9 læsninger er den Der blev udarbejdet en liste over oplæsere. 11. Personalerepræsentant Ib Myrner 12. PR- og WEB-udvalgene v. Kathrine Brorsen Næste PR-møde afholdes tirsdag den kl. 12 Næste WEB-gruppe-møde afholdes onsdag den kl Præstegårdsudvalget 14. Andre b.2) Opsamling / status på igangsatte initiativer Tekniske lydproblemmer ved foredrag i det sydlige kirkeskib søges løst i 2014! (Det stående udvalg.) Grøn kirke emnet fastholdes. Salmebogen indeholder en utidssvarende vejledning. Nyt indlæg skal udarbejdes. Kathrine har sat det i gang. Lys på eller i kirken i julemåneden er sat i gang. En mere udbygget beskrivelse af kirken og Kirkeskibet Justitia er ønskelig. Beskrivelsen af Justitia udarbejdes af skibsforeningen. Stege Kirkes historie er beskrevet frem til De sidste 100 års historie bør beskrives. Annie, Kathrine og Stig samarbejder om dette. Hage-familien søges om midler til at renovere Hages Kapel. Hage-familien ansøges om støtte til dette, ligesom Stig undersøger mulighederne for fondsstøtte, når MRG-projektet nærmer sig sin afslutning. Maleriet fra salen i Morten Reenbergs Gård er så interessant og gammelt (medio 1600-tallet), at det bør restaureres / konserveres. Kathrine og Annie udreder maleriets historie. Kirkeskibet i glasmontret: Henning kontakter Marineforeningen m.h.p. at sondere, om denne kunne være interesseret i at forestå renovering og renholdelse af skibet. Skibets historie søges afdækket. Ulovligt parkerede biler på Kirkepladsen. Andre igangsatte initiativer, som ikke er afsluttet? c. Beslutningspunkter c1) Menighedsrådets konstituering Alle personvalg er hemmelige og skriftlige, og har virkning for et år ad gangen. a) Valg af formand Hvert år inden udløbet af formandens funktionsperiode vælger menighedsrådets valgte medlemmer ved hemmelig afstemning formand for det kommende år. Valget ledes af den afgående formand. Formanden kan ikke vælges til kirkeværge eller kasserer. På valg er Stig Ryhl Herefter leder den nyvalgte formand mødet. b) Valg af næstformand Så snart valget af formanden har fundet sted, vælger menighedsrådets valgte medlemmer ved hemmelig afstemning næstformand for det kommende år. På valg er Anne-Lise Nielsen c) Valg af kirkeværge Menighedsrådet vælger af eller uden for sin midte en kirkeværge. Kirkefunktionærer, der er ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kirkeværge.

3 På valg er Henning Larsen d) Valg af kasserer Menighedsrådet vælger af sin midte en kasserer. Den praktiske udførelse af opgaverne kan knyttes til en af kirkens kirkefunktionærstillinger eller delegeres til en professionel kasserer. På valg er Niels Ole Knudsen e) Valg af sekretær Menighedsrådet vælger af sin midte en sekretær, medmindre sekretærhvervet er knyttet til en af kirkens funktionærstillinger. På valg er Stig Ryhl f) Valg af kontaktperson Menighedsrådet vælger af sin midte en kontaktperson, der bemyndiges til på rådets vegne at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvendelser fra kirkefunktionærerne i tjenstlige forhold. Opgaven som kontaktperson kan efter menighedsrådets beslutning deles mellem en af pastoratets præster og et af de valgte medlemmer. På valg er Anne-Lise Nielsen g) Valg af bygningskyndig Menighedsrådet vælger en bygningskyndig til at deltage i de årlige syn over kirken og kirkegården. Kirkeværgen kan ikke vælges til menighedsrådets bygningskyndige. På valg er Jørgen Hørdum Larsen. Under mødet blev arkitekt Bent Lykke foreslået. Den skriftlige afstemning medførte et enstemmigt valg af Bent Lykke. h) Valg af underskriftsberettiget Menighedsrådet vælger af sin midte en person, der bemyndiges til sammen med formanden at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån. På valg er Niels Ole Knudsen c2) Ind- og udgangsbønner Præsten foreslår, at der fremover bruges andre ind- og udgangsbønner i kirken. Her er et forslag skrevet af Holger Lissner: Indgangsbøn med variabelt led Udgangsbøn Lad os bede Herre vi er kommet her For at møde din kærlighed og sandhed (variabelt led) Derfor beder vi dig: Send os din Helligånd, og gør os åbne for, hvad du vil give os. Lad ordet slå rod i vore hjerter, så du lever i os, Og vi bliver ét i dig Og tjener dig i alle ting. Amen at de foreslåede ind- og udgangsbønner bruges i fremtiden. Godkendt Lad os bede! Herre vi takker dig, fordi vi går herfra med din fred, frie i din nåde og bundet i kærlighed Til dig og vor næste. Bliv hos os med din velsignelse, og giv os styrke til at leve efter din vilje Amen c3) Økonomi I. Regnskabsrapport - 3. kvartal. Regnskabsrapporten for 3. kvartal forelægges og økonomiudvalget fremlægger et forslag til beslutning under mødet. at vi forholder os til økonomiudvalgets forslag Menighedsrådet tilsluttede sig økonomiudvalgets indstilling om, at regnskabsrapporten godkendtes. II. Budget 2014 (Formalia: Mellem og : Efter budgetsamrådets afholdelse fastsætter provstiudvalget senest d. 15. september en rammebevilling for den enkelte kirkekasses driftsudgifter samt en bevilling for kassernes anlægsudgifter for det kommende budgetår, samt for de tre budgetoverslagsår. Menighedsrådet indsender budgettet for kirkekassen til provstiudvalget inden d. 15. november ved at indtaste budgettet i Provstiernes Budgetstøttesystem.)

4 Økonomiudvalget forelægger under mødet et revideret budgetforslag til godkendelse. at vi forholder os til økonomiudvalgets forslag Menighedsrådet tilsluttede sig økonomiudvalgets indstilling om, at Budget 2014 godkendes. c4) Mødested I begyndelsen af hvert kirkeår træffer menighedsrådet beslutning om, hvor menighedsrådets ordinære møder afholdes. at Menighedsrådets møder almindeligvis afholdes i Kirkekontorets mødelokale indtil det bliver muligt at afholde møderne i Morten Reenbergs Gård Godkendt c5) Mødedatoer i næste kalenderår Menighedsrådet træffer beslutning om, hvornår ordinære møder skal afholdes, og møderne bekendtgøres forud efter menighedsrådets bestemmelse. I 2013 blev menighedsrådets møder afholdt kl. 18:30 på 1. og/eller 3. onsdage i måneden. Da dette princip fastholdes i 2014, afholdes der møder på følgende datoer, ligesom følgende reservationer kan fastlægges: 2014 Punkter Bem Aktiviteter i 2014 På dette møde drøftes og besluttes hvilken vision samt hvilke mål, ønsker og idéer der skal arbejdes med i 2014 således, at udvalgene kan udarbejde mere konkrete planer med budgetoverslag Aktiviteter i 2014 (fortsat) Årsregnskab 2014 Årsberetning 2014 Mål, planer og budget for 2015 Kirkesyn Møde Regnskabsrapport - 1. kvartal Aktivitets- og Budgetforslag 2015 Søndag Offentligt menighedsmøde efter gudstjenesten Inden 1.4.: Menighedsrådet aflægger årsregnskab i underskrevet stand ved formand og valgt kasserer og sender 1 eksemplar til provstiudvalget og 3 eksemplarer med bilag til provstirevisor Kirkesynet gennemføres tidligt i foråret mhp at indarbejde vedligeholdelsesopgaver m.v. i det følgende års budget Kvartalsvist forelægger kassereren / regnskabsføreren en regnskabsrapport til menighedsrådet. På et offentligt møde for menigheden gennemgår menighedsrådet regnskabet for det forløbne år, og fremlægger overvejelser om næste års budget samt planer og målsætninger for det fremtidige arbejde Budgetforslag 2015 Inden 15.6.:Budgetforslag indsendes til provstiudvalget inden d. 15. juni Muligvis møde Budgetsamrådsmøde I Vordingborg Kirkes nye lokaler Muligvis møde Muligvis møde Regnskabsrapport 2. kvartal Muligvis møde Regnskab 2013 Mellem og : Revisor foretager revision og udarbejder revisionsprotokol og sender det påtegnede regnskab og revisionsprotokol til menighedsrådet senest den 15. september. Samtidig sendes et eksemplar af revisionsprotokollen til provstiudvalget. Når menighedsrådet modtager det reviderede regnskab i 2 eksemplarer samt revisionsprotokol fra provstirevisor, behandles regnskabet på et menighedsrådsmøde og forsynes med rådets eventuelle bemærkninger. Det reviderede regnskab underskrives af menighedsrådet ved formanden og forsynes med dato. To regnskaber med revisionsprotokol fremsendes til provstiudvalget senest den 15. oktober Regnskabsrapport - 3. kvartal Budget 2015 Menighedsrådets konstituering Mødedatoer i næste kalenderår ? Mellem og : Efter budgetsamrådets afholdelse fastsætter provstiudvalget senest d. 15. september en rammebevilling for den enkelte kirkekasses driftsudgifter samt en bevilling for kassernes anlægsudgifter for det kommende budgetår, samt for de tre budgetoverslagsår Menighedsrådet indsender budgettet for kirkekassen til provstiudvalget inden d. 15. november ved at indtaste budgettet i Provstiernes Budgetstøttesystem. Mødeplanen tilpasset jf. skemaet ovenfor og derefter godkendt. Det bemærkes, at der kan forventes flere møder i forbindelse med genindvielsen af MRG.

5 c6) Vedtægter for Det Stående Udvalg Det Stående Udvalg er et såkaldt 17-udvalg, som ikke er omfattet af de vedtægter, som vi tidligere har besluttet for 20-udvalgene. Der er udarbejdet et forslag til vedtægter, som er forelagt Det Stående Udvalg til udtalelse, og som forventes forelagt Menighedsrådet til beslutning. at vedtægterne for Det Stående Udvalg vedtages. Udsat. c7) Kaffekassen Hidtil er der opkrævet et mindre beløb for kaffe/the og kager ved forskellige arrangementer i såvel kirken som i MRG. Beløbet har medvirket til at reducere udgifterne til kaffe/the, småkager, bagerkager og hjemmebag m.v. Det har været foreslået, at der ikke længere opkræves et sådant beløb, og at udgifterne afholdes af kirkekassen. Økonomiudvalget har drøftet dette, og foreslår at der ikke opkræves beløb for kaffe/the evt. m. kager at udgifterne til kager m.v. afholdes af kirkekassen at hjemmebagte kager honoreres med et tilskud på pt 100 kr., pr. bradepandekage el.lign. Godkendt, idet der opsættes en pengebøsse med et skilt, hvorpå der står en opfordring til at betale et passende beløb for arrangement og traktement. c8) Ansøgning om lån til restaurering af Morten Reenbergs Gård ved Stege Kirke Stege-Vordingborg Provstiudvalg anmoder Menighedsrådet om at søge om et lån på kr. i stiftsmidlerne til udbetaling i 2014, og med så lang en løbetid og så lave låneomkostninger som muligt. Økonomiudvalget foreslår, at der søges om lånet. Godkendt. d) Eventuelt herunder forslag til punkter til næste ordinære møde. Provstiet afholder reception den kl for provstisekretær Else Krogh 1. søndag i advent er der gudstjeneste kl. 09. Næste ordinære møde afholdes onsdag den med bl.a. en drøftelse af Aktiviteter i 2014, herunder drøftelse og beslutning af hvilken vision samt hvilke mål, ønsker og idéer der skal arbejdes med i 2014 således, at udvalgene kan udarbejde mere konkrete planer med budgetoverslag.

6 Stege Menighedsråd BILAG Den 6. november 2013 Kontaktpersonen En oversigt over nogle af ansættelsesforholdene for nogle af kirkefunktionærerne Aftalt / fastsat Præst(er) Organist Kirketjener Kordegn Nærmeste leder Provsten Kontaktpersonen Kontaktpersonen Kontaktpersonen Aftalegrundlag - Overenskomst Ansættelsesbrev Overenskomst Ansættelsesbrev Overenskomst Ansættelsesbrev Regulativ (skal fornyes) Arbejdssted Stege- Stege-Nyord Stege Stege Kirkekontor Nyord Timer/uge 37/37 37/37 30/37 25/37 Aftalt FIX-/FLEX-tid Kontortid: Ma-to 9-12:30 Telefontid: Ma-fr 9-13 Fredag: almindeligvis hjemmearbejde Faste fridage Fredag Mandag + Onsdag Mandag + Lørdag Lørdag + Søndag Fri-weekend er 1 pr. måned 1 pr. måned - Ferie Aftales senest 1.3. Aftales senest 1.3. Aftales senest 1.3. Fleksibilitet jf. ansættelsesbevis el. overenskomst Varsel om arbejdsforhold Arbejdsbeskrivelse jf. ansættelsesbevis og stillingsopslag Vikar FORSLAG Rådighedstillæg Ændringer skal meddeles senest 4 uger før ikrafttrædelsen. Fra overenskomsten: Organisten skal ved orglet og som leder af kirkens kor støtte menighedssangen og ved liturgisk orgelspil og kormedvirken bidrage til, at gudstjenester og kirkelige handlinger forløber musikalsk så værdigt som muligt. Organisten skal ved stadige øvelser og studier vedligeholde og udbygge sine forudsætninger for at opfylde sine tjenesteforpligtelser, herunder afholdelse af kirkekoncerter, kirkemusikaftener og liturgiske gudstjenester i overensstemmelse med, hvad der er forudsat ved stillings klassificering og kvotering. mmm Kordegnen finder vikar fra en liste, som godkendes af menighedsrådet. Arbejdstiden fordeles fleksibelt henover alle ugens dage i såvel dagsom aftentimer. Medarbejderen er forpligtet til over- og merarbejde, det vil sige at arbejde ud over den normale ugentlige arbejdstid, såfremt forholdene kræver det. Fra stillingsopslaget: Vi søger en ansvarsbevidst og selvstændig medarbejder, som med pli, ordenssans, praktisk håndelag, god fysik og godt humør kan medvirken i et aktivt kirkeliv med gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger, samt ved koncerter og møder m.v. Desuden består arbejdet p.t. i oprydning og rengøring i Stege Kirke, Morten Reenbergs Gårds og Præstegården, hvorfor kendskab til rengøring vil være en fordel. Kirketjeneren forventes at engagere sig loyalt i et positivt arbejdsfællesskab med kirkens præst, øvrige funktionærer, menighedsrådet og frivillige medarbejdere og at medvirke til at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø. Menighedsrådet ansætter en vikar som fast afløser. Kilder: Div. ansættelseskontrakter m.v., som opbevares i Kirkekontorets arkiv samt Arbejdsplanlægning graver, kordegn, kirketjener, sognemedhjælper og kirkemusiker og Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten begge fra intranettet på Medarbejderen er forpligtet til at arbejde ud over den normale ugentlige arbejdstid, såfremt forholdene kræver det. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder herom. Fra stillingsopslaget: Stillingen indeholder bl.a. sekretæropgaver, administrative kordegneopgaver og lønadministration via FLØS. Vi forventer, at kordegnen kan arbejde selvstændigt, er velformuleret, nøjagtigt og serviceorienteret overfor samarbejdspartnere, menighedens medlemmer og ansatte - og turister og gerne kan tale og skriver et eller flere af hovedsprogene. Kordegnen finder vikar, som godkendes af kontaktpersonen.

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega Kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Landsmøde 2012. Vedtægter

Landsmøde 2012. Vedtægter Landsmøde 2012 Vedtægter Landsmøde 2012 Nyt forslag til vedtægter Hovedbestyrelsen har nu fremlagt et revideret forslag til nye vedtægter, der skal drøftes på landsmødet til november. Dokumentet har ændret

Læs mere

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn.

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Kordegneforening. Kordegnes løn- og ansættelsesforhold

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd PERSONALEHÅNDBOG for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE v/horne-asdal Menighedsråd Godkendt i Horne-Asdal menighedsråd den 23. september 2014 [1] Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere