Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen)"

Transkript

1 Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Godkendelse Kommuner Ballerup Kommune Kontakt: Linda Korthsen, , Billund Kommune Kontakt: Toke Egedahl Johnsen, , Bornholm Kommune Kontakt: Trine Dorow, , Faaborg-Midtfyn Kommune Kontakt: Sussie Støvring Rasmussen, , Fredensborg Kommune Kontakt: Niels Møller Andersen, , Frederikssund Kommune Kontakt: Hanne Sørensen, , Beskrivelse af tiltag på opholdsområdet Vi har siden Amternes nedlæggelse kun godkendt 1 soc.pæd. opholdssted. Vi hyrede en specialist fra Amtet som konsulent på opgaven. Men vores egen styrke er, at godkendelsen varetages af en socialrådgiver med grundigt lovkendskab og en socialpædagog med institutionserfaring Vi er særlig gode til at skabe kontakt i godkendelsesprocessen, da vi i godkendelsesprocessen har op til 6-8 møder om koncept, budgetter og regnskab samt organiseringsform Der er udarbejdet nye godkendelseskriterier økonomisk vejledning. Nye retningslinjer vedr. magtanvendelse og skema til indberetning. Bilag fra Bornholm om godkendelse - Manual i godkendelseskriterier Bilag fra Faaborg-Midtfyn om godkendelse - Generel godkendelse, undersøgelse og vurdering - Tjekliste ved godkendelsesansøgning At godkende et socialpædagogiske opholdssted kræver specialviden, da opgaven er omfattende. Der er mange forhold der skal afdækkes hvilket er tidskrævende. Der ligger forholdsvis få opholdssteder i Fredensborg Kommune, hvorfor opgaven er uddelegeret til en privat aktør med mange års erfaring indenfor området. Siden kommunalreformen i 2007 har der været en ansøgning om godkendelse af opholdssted. Ansøgningsprocessen skete i et tæt samarbejde mellem privat aktør og forvaltning, hvor der var stor fokus på pædagogikken og økonomien. Ansøger modtager relevant materiale, bl. a. relevant lovgivning samt Frederikssund kommunes vejledning til ansøger. Ansøger anmodes om selv at udarbejde en projektbeskrivelse, der gerne følger Frederikssund kommunes vejledning. Herudfra drøftes projektbeskrivelsens enkelte punkter ved møder i fornødent omfang. Ved møderne deltager to tilsynskonsulenter fra Frederikssund kommune samt relevante personer fra ansøgers kreds. Ansøger anmodes om at

2 møde med så mange personer, som det findes relevant og muligt bestyrelsesformand, leder, afdelingsleder, psykolog m.v. Projektbeskrivelsen omskrives løbende af ansøger. Når Frederikssund kommune har fået de nødvendige oplysninger/de oplysninger, ansøger kan og vil fremkomme med, foretages en vurdering, hvorefter kommunen træffer afgørelse om godkendelse. Den meget omfattende vejledning til ansøger gør det muligt at kvalificere forundersøgelsen, idet der kan skrives, spørges og drøftes ud fra et fælles grundlag. Gladsaxe Kommune Kontakt: Camilla Siv Hansen, , Greve Kommune Kontakt: Hanne Poulsen, , Gribskov Kommune Kontakt: Kristina Vang Jensen, , Bilag fra Frederikssund om godkendelse - Vejledning til ansøgere om godkendelse af private opholdssteder - Retningslinjer for behandling af ansøgning til godkendelse af privat opholdssted Der kommer dagligt brochure og mails fra opholdssteder. Hvis der er nogen der lyder attraktive tager 2 fam.pl.kons. som regel hen til opholdssted for et besøg for at vurdere, om det er et opholdssted som Gladsaxe Kommune vil kunne bruge. Opholdsstedet er i forvejen godkendt og der føres tilsyn med den stedlige kommune. Gladsaxe Kommune har ingen manualer/socialrapporter for brug af nye opholdssteder med ved besøget spørger de 2 fam.pl.kons. meget ind til stedets pædagogik, normering, faglighed. Herefter vurderer Gladsaxe Kommune om opholdsstedet arbejder ud fra samme faglighed og værdier som Gladsaxe kommune. I Gladsaxe Kommune er vi meget opmærksomme på, at for at opnå et formål med anbringelsen, så er det nødvendigt at myndighed og leverandør arbejder ud fra samme viden og teorier. Eks, ligges der i Gladsaxe Kommune stor vægt på, at det er nødvendigt for børn at have en kontakt og der skal arbejdes på en relation til de biologiske forældre, hvorfor et barn ikke skal anbringes på et opholdssted eller døgninst. Som arbejder ud fra den holdning om, at kontakten mellem barn og biologiske forældre skal begrænset i videst muligt omfang. Der er ikke aktuelt etableret private opholdssteder i Greve Kommune. Derfor er der ikke en praksis i forhold hertil. Greve har etableret et beredskab således at opgaven kan varetages hvis behovet viser sig. Greve fører fast tæt tilsyn (generelt og personligt) med alle opholdssteder hvis der er anbragt børn fra Greve Kommune. Der har gennem mange år været etableret samarbejde med de kommuner Greve har anbragte børn i. Vi besidder i Tilsynsenheden medarbejdere med både pædagogisk og juridisk baggrund, og har udarbejdet koncept for godkendelsesprocessen for at sikre, at man når hele vejen rundt om godkendelsesopgaven. Bilag fra Gribskov om godkendelse

3 Helsingør Kommune Kontakt: Birgitte Wittendorff, , Herning Kommune Kontaktperson Pia Bjerring Strandbygaard, , - Koncept for godkendelse Bilag fra Helsingør om godkendelse - Ydelseskatalog for private opholdssteder og botilbud Foretages af Tilsynsenheden Pædagogik: Ved godkendelse gennemgås værdier mål og metoder sammen med ansøgerne. Det de siger, skal også være det de skriver. Vi sammenholder deres økonomi og ideer omkring kompetenceudvikling med den pædagogiske praksis de har planlagt. Vi kender ikke alle pædagogiske retninger, men de bliver bedt om at redegøre for den pædagogik de ønsker at anvende og til det stiller vi både åbne, kritiske og konfronterende spørgsmål. Godkendelse af organisation/jura: Vi gennemgår organisationen for at se om der er sammenhænge med andre tilbud i kommunen eller i landet. Er lederne en del af flere tilbud og hvordan er evt. familie til lederne knyttet til tilbuddet og bestyrelsen. Vi forholder os kritisk til om rollerne på tilbuddet er klart defineret. Tilbud der ikke har klart defineret roller eller beskrivelse af organisatione bliver opfordret til at komme med en organisationsplan med funktionsbeskrivelse. Økonomi: Vi laver en kritisk gennemgang af alle enkeltposter i budgettet med ansøger. Hele godkendelsen ses i en helhed. Således at det man vil bruge penge på også hænger sammen med målgruppen, pædagogikken, de fysiske rammer og det ansatte personale. Manualen for godkendelse af private opholdssteder kan findes på Herning kommunes hjemmeside. Ansøgerne opfordres til at gennemgå manualen før indsendelse af ansøgning. Efter vi har modtaget ansøgningen indkalder vi ansøgerne til et møde, hvor de får lavet en kritisk gennemgang af deres ansøgning med to tilsynsførende. Vi opfordrer til at medlemmer af bestyrelsen også deltager i mødet. Ansøgerne har altid mulighed for en personlig samtale med de tilsynsførende undervejs i forløbet. Manualen Vejledning til budget, regnskabsaflæggelse og revision af private opholdssteder og botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere er under revision og forventes færdig i februar Den vil være at finde på - hvis der er ønske om at få den tilsendt når den er færdig vil vi meget gerne gøre det.

4 Hillerød Kommune Kontakt: Gitte Gjørup, , Hjørring Kommune Kontakt: Peter Harritsø, , Holstebro Kommune Kontakt: Kirsten Inge Laursen, , Bilag fra Herning om godkendelse - Manual for behandling af godkendelse, stofmisbrugere Når vi får en henvendelse om godkendelse af et opholdssted, starter vi med at holde et møde med ansøgerne, hvor vi lægger en plan ud fra den ansøgning vi har fået. Vi arbejder meget dialog baseret og lægger vægt på at få et kendskab til de personer, som står bag ansøgningen. Ud over alle de formelle og konkrete ting, som skal være i orden, lægger vi meget vægt på, at nye opholdssteder skal beskrive deres værdigrundlag, deres menneskesyn, samt den pædagogik de vil arbejde med i forhold til den målgruppe, de ønsker at blive godkendt til. Det er ofte nødvendigt med flere møder, så det kan blive en længere proces, hvor det skriftlige materiale til brug for ansøgningen løbende revideres og uddybes. Der er altid 2 konsulenter med i arbejdet, hvor den ene er primær og når det skriftlige grundlag er tilvejebragt, forelægges det med en indstilling til Tilsynsenheden (se under organisation), som har kompetence til godkendelse, evt. efter indhentning af yderligere oplysninger, såfremt Tilsynsenheden ønsker yderligere oplysninger. Selve godkendelsen udformes, som et brev med angivelse af antal pladser, målgruppe, målsætning, organisation, fysiske rammer, normering, aktuel pris, samt øvrige vilkår for godkendelsen. Det er et krav, at tilsynsrapporterne bliver lagt på Tilsynsportalen. 1) Retningslinjer for behandling af ansøgninger om at blive godkendt som privat opholdssted. Retningslinjerne sikrer at kommunen kommer omkring alle dele af et godkendelsesforløb 2) Kort vejledning til ansøger i forbindelse med et godkendelsesforløb. Pjecen giver ansøger et indblik i et godkendelsesforløb Bilag fra Hjørring om godkendelse - Vejledning til godkendelse - Samarbejdsfatale om godkendelse og tilsyn - Retningsliner for behandling af ansøgninger om godkendelse I forhold til godkendelse af nye opholdssteder er vi særlig gode til at sikre en god proces med mulighed for udvikling for ansøger og det nye sted. En nyansøgning starter ikke med udfyldelse af blanket, men med personlige samtaler med ansøger. Derudover udleveres kopi af retningslinjer for godkendelse af private opholdsteder. Gennem hele processen har vi løbende kontakt, både personlig og telefonisk, med ansøgeren. Ved at følge processen får vi en god fornemmelse og viden om af hvilke visioner, værdigrundlag og pædagogiske metoder der tænkes at skulle benyttes på det nye opholdssted. Ansøger har muligheden for at bruge os som sparringspartner og har derved muligheden for at tilrette det nye sted inden

5 godkendelsen f.eks. i forhold til målgruppeafgrænsning. Det er en kvalitet for det videre samarbejde og i tilsynet. Faldgruppen er at man kan blive overinvolveret. Vi får ekstern supervision og har interne drøftelser i afdelingen for at beholde fokus på rollen og undgå overinvolvering. Bilag fra Holstebro om godkendelse - Retningslinjer for behandling af ansøgninger, opholdssteder Ikast/Brande Kommune Kontakt: Steen Andersen, Jammerbugt Kommune Kontakt: Helle Drue Laursen, , Kolding Kommune Kontakt: Lis Møller Eriksen, , Langeland Kommune Kontakt: Åse Reck, , Bilag fra Ikast/Brande om godkendelse - Retningslinjer for godkendelse Vi har en meget grundig godkendelsesprocedure, som strækker sig over lang tid, hvor der tid til processen og hvor vi går i dybden med de enkelte delelementer af den samlede godkendelse. Vi lægger stor vægt på ledergodkendelsen og stiller store krav til de faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer. Vi ser en dygtig og kvalificeret ledelse som et væsentligt grundlag for at drive et godt opholdssted. Jammerbugt kommunes godkendelse og tilsyn med opholdsstederne for børn/unge varetages af 2 socialfaglige medarbejdere (begge socialrådgivere med erfaring og efteruddannelse) og 1 økonomisk medarbejder. Derudover juridisk bistand. Bilag fra Jammerbugt om godkendelse - Retningslinjer for behandling og godkendelse af overbelægning - Retningslinjer for godkendelse af personalesammensætning - Standardgodkendelse Godkendelsen tager udgangspunkt i en konkret ansøgning, som vurderes af pædagogiske, juridiske og økonomiske konsulenter Det som giver en særlig kvalitet i den anvendte metode i godkendelsesopgaven er: Der er en målrettet indsat for at sikre ensartethed i sagsbehandlingen samt at sikre effektivitet i opgaveløsningen. Dette opnås ved at der er udarbejdet en praksismanual for, hvilke forhold det skal/kan inddrages i forhold til vurdering af ansøgningen. Der er udarbejdet procedurebeskrivelse og hjælperedskaber til at sikre dette: - Praksismanual - Tjekliste vedr. godkendelse

6 - Eksempel på plan for et undersøgelsesforløb - Skabelon til udarbejdelse af notat vedr. undersøgelse og vurdering af ansøgning om generel godkendelse, som danner godkendelsesgrundlaget. Disse er vedhæftede. Desuden er der en række standardbreve, som anvendes i processen. Endvidere sikres kvaliteten og ensartetheden gennem tilrettelæggelse af arbejdet som udføres i et team, hvor der sparres og samarbejdes tæt om at løfte opgaverne i fællesskab så teamets samlede kompetencer kommer i spil for at sikre det bedst mulige resultat. Ved løsning af godkendelsesopgaver er der altid to konsulenter på opgaven. Endelig foregår processen vedr. undersøgelsen af ansøgning ved dialogbaseret vejledning og samarbejde med ansøger. Ansøgninger tilretter således ansøgning i processen således at denne lever op til lovgivningens krav mv. Mariagerfjord Kommune Kontakt: Kim Topholm Andersen, / , Bilag fra Langeland om godkendelse - Generel godkendelse - Tjekliste for godkendelse Vi mener at have fundet en god fremgangsmåde, som findes nærmere beskrevet i vedhæftede retningslinjer Bilag fra Mariagerfjord om godkendelse - Retningslinjer for godkendelses- og tilsynsenhed

7 Nordfyns Kommune Kontakt: Mads Korsgaard, , Odder Kommune Kontakt: Jørgen Møholt, , Rebild Kommune Kontakt: Peter Pejstrup, Nordfyns Kommune har indgået en bilateral aftale med Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier i Fåborg Midtfyn Kommune. Nedenstående er således udtryk for den procedure og det materiale, som Center for opholdsteder, botilbud og plejefamilier benytter og bl.a. i forbindelse med besvarelse af herværende skema har oplyst til Nordfyns Kommune. Det som giver en særlig kvalitet i den anvendte metode i godkendelsesopgaven er: Der er en målrettet indsat for at sikre ensartethed i sagsbehandlingen samt at sikre effektivitet i opgaveløsningen. Dette opnås ved at der er udarbejdet en praksismanual for, hvilke forhold det skal/kan inddrages i forhold til vurdering af ansøgningen. Der er udarbejdet procedurebeskrivelse og hjælperedskaber til at sikre dette: - Praksismanual - Tjekliste vedr. godkendelse - Eksempel på plan for et undersøgelsesforløb - Skabelon til udarbejdelse af notat vedr. undersøgelse og vurdering af ansøgning om generel godkendelse, som danner godkendelsesgrundlaget. Desuden er der en række standardbreve, som anvendes i processen. Endvidere sikres kvaliteten og ensartetheden gennem tilrettelæggelse af arbejdet som udføres i et team, hvor der sparres og samarbejdes tæt om at løfte opgaverne i fællesskab så teamets samlede kompetencer kommer i spil for at sikre det bedst mulige resultat. Ved løsning af godkendelsesopgaver er der altid 2 konsulenter på opgaven. Endelig foregår processen vedr. undersøgelsen af ansøgning ved dialogbaseret vejledning og samarbejde med ansøger. Ansøgninger tilretter således ansøgning i processen åledes at denne lever op til lovgivningens krav mv. Bilag fra Nordfyn om godkendelse - Generel godkendelse - Praksismanual VI bruger opdateret materiale fra Århus Amt. Det fungerer udmærket. Godkendelsesopgaven prioriteres frem for andre opgaver, der lægges til side, når der kommer en ansøgning. Bruger i øvrigt vejledning fra KL og Danske Regioner. Godkendelse af nye opholdssteder tager afsæt i en startpakke, der dels oplyser grundlæggende om et godkendelsesforløb og dels fokuserer på målgruppe, faglige kompetencer, lederrolle, ansvar, m.v. Bilag fra Rebild om godkendelse

8 Ringkøbing-Skjern Kommune Kontakt: Hanne Overgaard Hansen, , Slagelse Kommune Kontakt: Jonna Andersen, , Struer Kommune Kontakt: Anne Kirk, eller Lise Jakobsen, , Svendborg Kommune Kontakt: Inger Thorø Pedersen, , Varde Kommune Kontakt: Britta Delfs, , - Retningslinjer for behandling af godkendelser Der er udarbejdet og politisk besluttet retningslinjer for undersøgelses- og godkendelsesprocedurer. Der er nedsat et fast teambestående af konsulent, jurist og økonomimedarbejder, der løbende mødes og koordinerer både i forhold til undersøgelse, godkendelse og tilsyn. Bilag fra Ringkøbing-Skjern om godkendelse - Retningslinjer for behandling af ansøgning om godkendelse I Tilsynsenheden der fører det generelle tilsyn på kommunale og private tilbud for børn unge og voksne indenfor det specialiserede socialområde, er der udarbejdet politiske godkendte retningslinjer i forbindelse med godkendelse af private botilbud, samt et politisk vedtaget tilsynskoncept. Endvidere afholdes der 2 årlige dialogmøder med de private tilbud. På det ene møde er der fokus på temaer som f.eks. Barnets Reform, konflikthåndtering etc. og det andet møde er afholdes som er individuelle dialogmøder med de enkelte opholdsteder og botilbud omkring økonomi/budget og regnskab. I Struer kommune er vores godkendelsesprocedure, at ansøgere fremsender en beskrivelse af det opholdssted de vil oprette. det bliver gennemlæst og kommenteret af jurist, pædagogisk og økonomisk konsulent. Ansøger får tilbagemelding om, hvad vi ønsker uddybet og klarlagt. Når uddybningen er kommet retur, indkalder vi til møde med ansøger, hvor alle tre ovennævnte deltager, og endnu engang præciseres, hvad der ønskes uddybet. Processen kan være langvarig, idet vi ønsker, at projektet skal være så godt beskrevet som muligt, og vi gennem dialog med ansøgere kan få en fornemmelse af, om de kan handle, som de har agt. Vi lægger vægt på, om de pædagogisk er teoretisk velfunderet, erfaring indenfor området og kendskab til målgruppen, om økonomien er ok, om medarbejdernes sammensætning og indholdet i dagligdagen og det pædagogiske arbejde. Vi har i Svendborg kommune rigtig gode erfaringer med aftalen om, at Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier udfører godkendelses- og tilsynsopgaven i forhold til kommunens socialpædagogiske opholdssteder. Langt de fleste kommuner på Fyn benytter sig af denne ordning, som sikrer volumen, kvalitet og tværfaglige kompetencer i opgaveløsningen. På denne måde sikres kvaliteten og tilstedeværelsen af både pædagogiske, juridiske og økonomiske kompetencer omkring både godkendelser og det løbende tilsyn. Omkring godkendelse af private botilbud nedsættes et lille fast team bestående af: Ekstern socialpædagogisk konsulent, økonomikonsulent og chefkonsulent repræsenterende myndighedsdelen. Teamet lægger meget vægt på at være med så tidligt som muligt i etableringsfasen, således at der med initiativtagerne og det godkendende team kan etableres

9 Tilsyn Aalborg Kommune Kontakt: Marianne Yde, , Aarhus Kommune Kontakt: Lone Sproegel, , Billund Kommune Kontakt: Toke Egedahl Johnsen, , sparring i hele forløbet. Ovennævnte team udgør også det daglige tilsynsteam, hvor det er den eksterne socialpædagogiske konsulent, der varetager tilsyn såvel anmeldte som uanmeldte. Som lovgivningsmæssigt baggrundsmateriale anvendes bl.a. bekendtgørelsen og vejledning udarbejdet af KL og regionerne. Ansøgninger om godkendelse behandles i samarbejde med en privat leverandør. Den private leverandør undersøger projektdelen og leder/persongodkendelsen. Økonomi og organisering behandles alene i kommunen. Det private firma indstiller efter endt undersøgelse til kommunen. Kommunen træffer herefter en samlet afgørelse om godkendelse eller afslag, som inddrager observationer fra den private leverandør, forvaltningens egne møder med ansøgerne, ansøgningen med budget og evt. øvrige oplysninger. Proceduren sikrer, at der er flere øjne på sagen og forskellige kompetencer, således at ansøgningen er grundigt behandlet. Afgørelsen er alene en administrativ afgørelse i forvaltningen ud fra gældende lovgivning afgørelsen bliver ikke behandlet af det politiske niveau. Der findes på Aalborg Kommunes hjemmeside en Startpakke til ansøgere. Ved godkendelse udarbejdes der i samarbejde med ansøgerne et godkendelsesgrundlag, som er et væsentligt redskab i det efterfølgende tilsyn med stedet (jf. tilsyn med opholdssteder). Vi mener, at være gode til alle elementer i godkendelsesopgaven. Teamet er tværfagligt sammensat, med en koordinator. Der er pædagogisk indsigt, organisatorisk indsigt, og der kan trækkes på juridisk bistand. I teamet er der stor erfaring i forhold til økonomi, der er ansat en økonomimedarbejder til den del af opgaven. I teamet er der mange års erfaring i vurdering af de fysiske rammer. Vi har siden 2007 behandlet omkring 40 ansøgninger om godkendelser. Vi tilstræber systematik og ensartethed i sagsbehandlingen. Vi stiller klare krav til indhold og kvalitet i godkendelsesgrundlaget. Efter fremsendelse af det samlede godkendelsesgrundlag vil der maksimalt være sagsbehandlingstid på tre måneder. Bilag fra Aarhus om godkendelse - Godkendelse og tilsyn - Tilsyns- og godkendelsesredegørelse Billund kommune udfører fire tilsynsbesøg årligt, tre anmeldte og et uanmeldt. Tilsynet udføres på følgende måde: - et uanmeldt - deltagelse i et personalemøde - deltagelse i et børnemøde - udarbejdelse af tilsynsrapport hvor der også samtales med medarbejder og unge

10 Bornholms Regionskommune Kontakt: Trine Dorow, , Faaborg-Midtfyn Kommune Kontakt: Sussie Støvring Rasmussen, , Fredensborg Kommune Kontakt: Niels Møller Andersen, , Bilag fra Billund om tilsyn - Tilsynsrapport, skema Der er udarbejdet nye godkendelseskriterier økonomisk vejledning. Nye retningslinjer vedr. magtanvendelse og skema til indberetning Bilag fra Bornholm om tilsyn - Skema til indberetning af magtanvendelse - Manual vedr. magtanvendelser Bilag fra Faaborg-Midtfyn om tilsyn - Dagsorden for tilsynsbesøg - Eksempel, plan for undersøgelsesforløb - Planmanual, tilsyn - Tilsynsrapport - Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Som nævnt ovenfor kræver tilsynet med de socialpædagogiske opholdssteder specialviden og er en omfattende opgave, hvorfor tilsynet er udliciteret til Børn og Unge Center Hovedstaden (BUCH). Tilsynsbesøgene skal både være anmeldte og uanmeldte. De anmeldte aftales og tilrettelægges med opholdsstedets ledelse for at afdække det pædagogiske tilbuds indhold. Der kan indhentes dokumentation i form af vagtplaner, aktivitetsskemaer, mødestruktur osv. De uanmeldte tilsyn tilrettelægges efter en konkret vurdering. Der aflægges minimum tre besøg årligt og vil oftest gennemføres med to konsulenter fra BUCH. Tidsrammen for hvert tilsyn vil være mellem tre til fem timer. Opholdsstedet får tilknyttet en fast kontaktkonsulent, som kan kontaktes i de mellemliggende perioder. Årshjul for det generelle tilsyn i Fredensborg Kommune er: Januar marts - tilsyn - aflevering af regnskab for sidste år - tilsynsrapport forelægges og drøftes April juni - fokus på udviklingsprojekter - fokus på de fysiske rammer mv.

11 Juli september - 2. tilsyn. - regnskab færdigbehandlet - budget for næste år Oktober december - 3. tilsyn - budgetgodkendelse og takstfastsættelse for kommende år - tilsynsrapport udarbejdes Frederikssund Kommune Kontakt: Hanne Sørensen, , Gladsaxe Kommune Kontakt: Camilla Siv Hansen, , Greve Kommune Kontakt: Hanne Poulsen, , Bilag fra Frederikssund om tilsyn - Tilsynsmanual - Anmeldte tilsyn, skema - Uanmeldte tilsyn, skema Der findes ingen private opholdssteder indenfor børneområdet i Gladsaxe Kommune, hvorfor Gladsaxe Kommune ikke generelt godkender opholdssteder. Gladsaxe Kommune har for 1 år siden besluttet at der i alle anbringelsessager årligt skal udarbejdes en årshjul. Dette bl.a. for at skabe mere kvalitet i anbringelsessagerne. I årshjulet fremgår bl.a. dato for revidering af handleplan, dato for hvornår der skal modtages tilsynsrapporter fra fam.pl.kons. eller anbringelsesstedet. I samarbejde med fam.pl.kons. planlægges dato for opfølgningsmøder samt rådgiverens børnesamtaler med det anbragte barn osv. Ligeledes er der fokus på, at familier og børnene/de unge skal være mere deltagende på handleplansmøderne så de dermed får et større ejerskab til handleplanen og udviklingsmålene. Handleplanen skal dermed kunne fungere mere som et arbejdsredskab. Fokus i tilsynet er jo kontrol, men i Gladsaxe kommune ses det, at det bedste samarbejde til fordel for barnet opnås når dette går hånd i hånd med anerkendelse for det udførte arbejde, relevant råd og vejledning, mulighed for at udveksle overvejelser, synspunkter og ønsker, at blive udfordret på opgaven. Bilag fra Greve om tilsyn - Arbejdsgangsbeskrivelse

12 Gribskov Kommune Kontakt: Kristina Vang Jensen, , Tilsynsbesøg gennemføres som udgangspunkt af to medarbejdere og omfatter altid samtaler med hhv. ledelse, medarbejdere og anbragte børn. Der gennemføres et årligt uanmeldt tilsyn samt et årligt anmeldt tilsyn, der afsluttes med en rapport. Fokus er meget på servicelovens formåls-bestemmelse i 46, og hvordan/hvilke metoder, der anvendes for at leve op hertil. Navnlig børnenes oplevelse af at være på stedet og deres medinddragelse og indflydelse på eget liv og udvikling tillægges stor vægt. Tilsynet omfatter derudover årlig gennemgang af budget og regnskab, og alle opholdssteder inviteres til et møde, hvor budgetter gennemgås i disse gennemgange deltager en økonomikyndig medarbejder. Gribskov Kommune har den grundlæggende opfattelse, at opholdsstederne er private virksomheder, som selv er ansvarlige for driften og takstfastsættelsen, og at tilsynets rolle derfor mere er at sikre, at der er gennemsigtighed i økonomien, og at der ikke overføres midler til private m.v. Vurderes der via tilsynet eller via f.eks. underretninger og/eller klager, at der er problemer på et opholdssted, iværksættes straks en nærmere undersøgelse heraf. Undersøgelsens resultater kan i givet fald føre til iværksættelse af et egentligt skærpet tilsyn, der meddeles opholdsstedet, og hvori opholdsstedet påbydes at rette op på nogle forhold og komme med handleplaner herfor. Helsingør Kommune Kontakt: Birgitte Wittendorff, , Bilag fra Gribskov om tilsyn - Uanmeldte tilsyn - Generelle tilsyn Det er ganske vanskeligt at afgøre, om vi har metoder og materiale, som er særlig gode. - Vi er to, der fører tilsyn. - Vi har anmeldte og uanmeldte tilsyn (de sidste leveres af privat firma, så vi sikrer, at nogen kikker os over skulderen) - Vi har standard tilsynsrapporter (et eksempel vedlægges) - Tilsynsrapporterne lægges på Kommunens hjemmeside og vi kræver af stederne, at de lægger tilsynsrapporter på Tilbudsportalen. (vi kan ikke stille noget op, hvis de undlader) - Konklusionerne fra alle besøg forelægges politisk - Vi snakker med både ledere, personale, børn/unge og forældre - Vi har årshjul (et eksempel vedlægges) Bilag fra Helsingør om tilsyn - Eksempel på tilsynsrapport for opholdssted

13 Herning Kommune Kontaktperson Pia Bjerring Strandbygaard, , Foretages af Tilsynsenheden. Konceptet er som udgangspunkt ens for både private og kommunale tilbud Tilsynskonceptet tilpasses minimum hvert år i forhold til nye lovkrav, områder der bør have særlig fokus, og opfølgning på de foregående tilsyn. Der er politisk opbakning til at Tilsynsenheden løser opgaven således at politikerne ikke behøver at blive inddraget i ændringerne i konceptet, hvilket giver en meget fleksibel og omstillingsparat organisation. Tilsynet er tilrettelagt ud fra Tilsynsenhedens formulerede kvalitetsmål. Målene lever op til diverse lovgrundlag, politiske målsætninger, forvaltningernes målsætninger, kommunens værdier og det enkelte tilbuds målsætning/værdier. Kvalitetsmålene har til formål at gøre det nærværende og lettilgængeligt, hvad tilsynet kontrollerer og hvad der stilles krav om. Vores tilsyn har vist sig særligt effektive når vi dykker ned i dokumentationen for den enkelte borger. Her laver vi krydstjek mellem handleplaner, mål, delmål iværksatte tiltag, daglige notater, tilbuddets formulerede pædagogik og anskuelser. Desuden føres der samtaler, både formelle og uformelle med personalet og lederen med henblik på, at give dem mulighed for, at redegøre for de faglige refleksioner omkring et antal borgere. Det er ikke det personlige tilsyn, men det handler om en faglig gennemgang af kendt stof. Borgerens navn og cpr er for os irrelevant. Denne indgangsvinkel afdækker hele tilsynsområdet på en faglig og særdeles effektiv måde. Vi har med denne metode fundet at tiden for et tilsyn kan reduceres til det halve og resultaterne er langt mere anvendelige end stort opsatte tilsyn med fokusgruppe interview. LOS har været meget kritisk over for denne tilgang. Vi har haft en dialog med LOS som er endt ud i en aftale, som er sendt ud til vores private tilbud og som er vedhæftet dette skema. Info om ny praksis efter aftale med LOS Det økonomiske tilsyn og det drift orienterede tilsyn føres af de samme tilsynsførende i Tilsynsenheden, således at al viden omkring tilbuddet er samlet på et sted og der kan laves krydstjek. Vedhæftet fra 2011 konceptet: ens for både private og kommunale tilbud manual for tilsyn med tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen forberedende spørgsmål (spørgeskemaet omfatter mere end der er behov for og derfor tilpasses det typen af tilbud der skal føres tilsyn med) Infobrev til borgere og pårørende (borgerne modtager ligeledes en mundtlig information om tilsynet på selve tilsynsdagen, da det kan være vanskeligt at forklare dem hvad tilsynet handler om i et brev) rapport skabelon Spørgeskema ud fra kvalitetsmålene Desuden er der vedhæftet Rapport eksempler fra tre forskellige tilsyn: 1. Anmeldt tilsyn uden særlige anmærkninger 2. Uanmeldt/anmeldt tilsyn med henblik på at afklare om det skulle under skærpet tilsyn 3. Tilsyn på baggrund af klage/henvendelse

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune 1 Det socialretlige tilsyn.... 3 Indledning... 3 1. Opholdsstedets oplysningspligt... 3 2. Generelt om

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Tilsyn i praksis - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Socialt Udviklingscenter SUS 2010 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Den

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Stillingsbeskrivelser... 9 Økonomi...13

Stillingsbeskrivelser... 9 Økonomi...13 Tilsynsenheden Tilsynsenhedens arbejdsgrundlag 2011 Revideret 01.01.2011 Af Afdelingsleder Pia Bjerring Strandbygaard Sikker email opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Indledning... 2 Organisering...

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved godkendelse af eksisterende sociale tilbud I forbindelse med godkendelse af eksisterende sociale tilbud indhentes en stor del af den relevante

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud kan en stor del af den relevante

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Socialtilsyn. KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen

Socialtilsyn. KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen Socialtilsyn KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen Den politiske aftale af 25. oktober 2012 Hovedtemaer: 1. Højne kvaliteten af de sociale tilsyn 2. Et mere professionel

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Centret for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Praksismanual. Version Januar 2012 HBP

Centret for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Praksismanual. Version Januar 2012 HBP Centret for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Praksismanual Version Januar 2012 HBP 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 DET DIALOGBASEREDE TILSYN T ILSYN... 5 KVALITETSKRITERIUM FOR F DET DIALOGBASEREDE

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007.

Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007. Notat Emne Til Kopi til Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder Den 12. marts 2007. 1. Indledning Århus Kommune har den 1. januar 2007 fra Århus Amt fået overdraget

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

- Denne aftale lægger op til, at serviceniveauet for 2008 kan videreføres på samme niveau som i 2007.

- Denne aftale lægger op til, at serviceniveauet for 2008 kan videreføres på samme niveau som i 2007. Mavebælte til Aftale om udarbejdelse af indstillinger vedrørende godkendelse af opholdssteder for børn og unge og botilbud for voksne og tilsyn med disse efter serviceloven Udover de generelle punkter

Læs mere

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne 1 INDLEDNING - Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne...5

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014 NYHEDSBREV Socialtilsyn Hovedstaden December 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Hoved tlf.nr.: 91 33 32 00 socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard. Godkendelse. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012. Plejefamilier Opholdssteder Efterskoler

Kvalitetsstandard. Godkendelse. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012. Plejefamilier Opholdssteder Efterskoler Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012 Kvalitetsstandard Godkendelse Plejefamilier Opholdssteder Efterskoler Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2012 Acadre dok.: 141081-12 INDHOLD

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk 1 Et nyt socialtilsyn Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale døgntilbud og

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Opholdsstedets navn Opholdsstedet Storskoven, Storskovvej 15-17, 5690 Tommerup. Dato 20.12.-2010. Birgit Hindse

Opholdsstedets navn Opholdsstedet Storskoven, Storskovvej 15-17, 5690 Tommerup. Dato 20.12.-2010. Birgit Hindse Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Opholdsstedet Storskoven, Storskovvej 15-17, 5690 Tommerup Journalnummer Dato 20.12.-2010 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Tilsynsrapport Døgninstitution

Tilsynsrapport Døgninstitution Sagsnr.: Den 10.11.2010 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Sven Sørensen Tilsynsrapport Døgninstitution Navn: Elvergården Adresse: Ved Åsen 12, 4700 Næstved. Antal medarbejdere: 35 ansatte. Uddannelse: Målgruppebeskrivelse:

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere