Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen)"

Transkript

1 Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Godkendelse Kommuner Ballerup Kommune Kontakt: Linda Korthsen, , Billund Kommune Kontakt: Toke Egedahl Johnsen, , Bornholm Kommune Kontakt: Trine Dorow, , Faaborg-Midtfyn Kommune Kontakt: Sussie Støvring Rasmussen, , Fredensborg Kommune Kontakt: Niels Møller Andersen, , Frederikssund Kommune Kontakt: Hanne Sørensen, , Beskrivelse af tiltag på opholdsområdet Vi har siden Amternes nedlæggelse kun godkendt 1 soc.pæd. opholdssted. Vi hyrede en specialist fra Amtet som konsulent på opgaven. Men vores egen styrke er, at godkendelsen varetages af en socialrådgiver med grundigt lovkendskab og en socialpædagog med institutionserfaring Vi er særlig gode til at skabe kontakt i godkendelsesprocessen, da vi i godkendelsesprocessen har op til 6-8 møder om koncept, budgetter og regnskab samt organiseringsform Der er udarbejdet nye godkendelseskriterier økonomisk vejledning. Nye retningslinjer vedr. magtanvendelse og skema til indberetning. Bilag fra Bornholm om godkendelse - Manual i godkendelseskriterier Bilag fra Faaborg-Midtfyn om godkendelse - Generel godkendelse, undersøgelse og vurdering - Tjekliste ved godkendelsesansøgning At godkende et socialpædagogiske opholdssted kræver specialviden, da opgaven er omfattende. Der er mange forhold der skal afdækkes hvilket er tidskrævende. Der ligger forholdsvis få opholdssteder i Fredensborg Kommune, hvorfor opgaven er uddelegeret til en privat aktør med mange års erfaring indenfor området. Siden kommunalreformen i 2007 har der været en ansøgning om godkendelse af opholdssted. Ansøgningsprocessen skete i et tæt samarbejde mellem privat aktør og forvaltning, hvor der var stor fokus på pædagogikken og økonomien. Ansøger modtager relevant materiale, bl. a. relevant lovgivning samt Frederikssund kommunes vejledning til ansøger. Ansøger anmodes om selv at udarbejde en projektbeskrivelse, der gerne følger Frederikssund kommunes vejledning. Herudfra drøftes projektbeskrivelsens enkelte punkter ved møder i fornødent omfang. Ved møderne deltager to tilsynskonsulenter fra Frederikssund kommune samt relevante personer fra ansøgers kreds. Ansøger anmodes om at

2 møde med så mange personer, som det findes relevant og muligt bestyrelsesformand, leder, afdelingsleder, psykolog m.v. Projektbeskrivelsen omskrives løbende af ansøger. Når Frederikssund kommune har fået de nødvendige oplysninger/de oplysninger, ansøger kan og vil fremkomme med, foretages en vurdering, hvorefter kommunen træffer afgørelse om godkendelse. Den meget omfattende vejledning til ansøger gør det muligt at kvalificere forundersøgelsen, idet der kan skrives, spørges og drøftes ud fra et fælles grundlag. Gladsaxe Kommune Kontakt: Camilla Siv Hansen, , Greve Kommune Kontakt: Hanne Poulsen, , Gribskov Kommune Kontakt: Kristina Vang Jensen, , Bilag fra Frederikssund om godkendelse - Vejledning til ansøgere om godkendelse af private opholdssteder - Retningslinjer for behandling af ansøgning til godkendelse af privat opholdssted Der kommer dagligt brochure og mails fra opholdssteder. Hvis der er nogen der lyder attraktive tager 2 fam.pl.kons. som regel hen til opholdssted for et besøg for at vurdere, om det er et opholdssted som Gladsaxe Kommune vil kunne bruge. Opholdsstedet er i forvejen godkendt og der føres tilsyn med den stedlige kommune. Gladsaxe Kommune har ingen manualer/socialrapporter for brug af nye opholdssteder med ved besøget spørger de 2 fam.pl.kons. meget ind til stedets pædagogik, normering, faglighed. Herefter vurderer Gladsaxe Kommune om opholdsstedet arbejder ud fra samme faglighed og værdier som Gladsaxe kommune. I Gladsaxe Kommune er vi meget opmærksomme på, at for at opnå et formål med anbringelsen, så er det nødvendigt at myndighed og leverandør arbejder ud fra samme viden og teorier. Eks, ligges der i Gladsaxe Kommune stor vægt på, at det er nødvendigt for børn at have en kontakt og der skal arbejdes på en relation til de biologiske forældre, hvorfor et barn ikke skal anbringes på et opholdssted eller døgninst. Som arbejder ud fra den holdning om, at kontakten mellem barn og biologiske forældre skal begrænset i videst muligt omfang. Der er ikke aktuelt etableret private opholdssteder i Greve Kommune. Derfor er der ikke en praksis i forhold hertil. Greve har etableret et beredskab således at opgaven kan varetages hvis behovet viser sig. Greve fører fast tæt tilsyn (generelt og personligt) med alle opholdssteder hvis der er anbragt børn fra Greve Kommune. Der har gennem mange år været etableret samarbejde med de kommuner Greve har anbragte børn i. Vi besidder i Tilsynsenheden medarbejdere med både pædagogisk og juridisk baggrund, og har udarbejdet koncept for godkendelsesprocessen for at sikre, at man når hele vejen rundt om godkendelsesopgaven. Bilag fra Gribskov om godkendelse

3 Helsingør Kommune Kontakt: Birgitte Wittendorff, , Herning Kommune Kontaktperson Pia Bjerring Strandbygaard, , - Koncept for godkendelse Bilag fra Helsingør om godkendelse - Ydelseskatalog for private opholdssteder og botilbud Foretages af Tilsynsenheden Pædagogik: Ved godkendelse gennemgås værdier mål og metoder sammen med ansøgerne. Det de siger, skal også være det de skriver. Vi sammenholder deres økonomi og ideer omkring kompetenceudvikling med den pædagogiske praksis de har planlagt. Vi kender ikke alle pædagogiske retninger, men de bliver bedt om at redegøre for den pædagogik de ønsker at anvende og til det stiller vi både åbne, kritiske og konfronterende spørgsmål. Godkendelse af organisation/jura: Vi gennemgår organisationen for at se om der er sammenhænge med andre tilbud i kommunen eller i landet. Er lederne en del af flere tilbud og hvordan er evt. familie til lederne knyttet til tilbuddet og bestyrelsen. Vi forholder os kritisk til om rollerne på tilbuddet er klart defineret. Tilbud der ikke har klart defineret roller eller beskrivelse af organisatione bliver opfordret til at komme med en organisationsplan med funktionsbeskrivelse. Økonomi: Vi laver en kritisk gennemgang af alle enkeltposter i budgettet med ansøger. Hele godkendelsen ses i en helhed. Således at det man vil bruge penge på også hænger sammen med målgruppen, pædagogikken, de fysiske rammer og det ansatte personale. Manualen for godkendelse af private opholdssteder kan findes på Herning kommunes hjemmeside. Ansøgerne opfordres til at gennemgå manualen før indsendelse af ansøgning. Efter vi har modtaget ansøgningen indkalder vi ansøgerne til et møde, hvor de får lavet en kritisk gennemgang af deres ansøgning med to tilsynsførende. Vi opfordrer til at medlemmer af bestyrelsen også deltager i mødet. Ansøgerne har altid mulighed for en personlig samtale med de tilsynsførende undervejs i forløbet. Manualen Vejledning til budget, regnskabsaflæggelse og revision af private opholdssteder og botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere er under revision og forventes færdig i februar Den vil være at finde på - hvis der er ønske om at få den tilsendt når den er færdig vil vi meget gerne gøre det.

4 Hillerød Kommune Kontakt: Gitte Gjørup, , Hjørring Kommune Kontakt: Peter Harritsø, , Holstebro Kommune Kontakt: Kirsten Inge Laursen, , Bilag fra Herning om godkendelse - Manual for behandling af godkendelse, stofmisbrugere Når vi får en henvendelse om godkendelse af et opholdssted, starter vi med at holde et møde med ansøgerne, hvor vi lægger en plan ud fra den ansøgning vi har fået. Vi arbejder meget dialog baseret og lægger vægt på at få et kendskab til de personer, som står bag ansøgningen. Ud over alle de formelle og konkrete ting, som skal være i orden, lægger vi meget vægt på, at nye opholdssteder skal beskrive deres værdigrundlag, deres menneskesyn, samt den pædagogik de vil arbejde med i forhold til den målgruppe, de ønsker at blive godkendt til. Det er ofte nødvendigt med flere møder, så det kan blive en længere proces, hvor det skriftlige materiale til brug for ansøgningen løbende revideres og uddybes. Der er altid 2 konsulenter med i arbejdet, hvor den ene er primær og når det skriftlige grundlag er tilvejebragt, forelægges det med en indstilling til Tilsynsenheden (se under organisation), som har kompetence til godkendelse, evt. efter indhentning af yderligere oplysninger, såfremt Tilsynsenheden ønsker yderligere oplysninger. Selve godkendelsen udformes, som et brev med angivelse af antal pladser, målgruppe, målsætning, organisation, fysiske rammer, normering, aktuel pris, samt øvrige vilkår for godkendelsen. Det er et krav, at tilsynsrapporterne bliver lagt på Tilsynsportalen. 1) Retningslinjer for behandling af ansøgninger om at blive godkendt som privat opholdssted. Retningslinjerne sikrer at kommunen kommer omkring alle dele af et godkendelsesforløb 2) Kort vejledning til ansøger i forbindelse med et godkendelsesforløb. Pjecen giver ansøger et indblik i et godkendelsesforløb Bilag fra Hjørring om godkendelse - Vejledning til godkendelse - Samarbejdsfatale om godkendelse og tilsyn - Retningsliner for behandling af ansøgninger om godkendelse I forhold til godkendelse af nye opholdssteder er vi særlig gode til at sikre en god proces med mulighed for udvikling for ansøger og det nye sted. En nyansøgning starter ikke med udfyldelse af blanket, men med personlige samtaler med ansøger. Derudover udleveres kopi af retningslinjer for godkendelse af private opholdsteder. Gennem hele processen har vi løbende kontakt, både personlig og telefonisk, med ansøgeren. Ved at følge processen får vi en god fornemmelse og viden om af hvilke visioner, værdigrundlag og pædagogiske metoder der tænkes at skulle benyttes på det nye opholdssted. Ansøger har muligheden for at bruge os som sparringspartner og har derved muligheden for at tilrette det nye sted inden

5 godkendelsen f.eks. i forhold til målgruppeafgrænsning. Det er en kvalitet for det videre samarbejde og i tilsynet. Faldgruppen er at man kan blive overinvolveret. Vi får ekstern supervision og har interne drøftelser i afdelingen for at beholde fokus på rollen og undgå overinvolvering. Bilag fra Holstebro om godkendelse - Retningslinjer for behandling af ansøgninger, opholdssteder Ikast/Brande Kommune Kontakt: Steen Andersen, Jammerbugt Kommune Kontakt: Helle Drue Laursen, , Kolding Kommune Kontakt: Lis Møller Eriksen, , Langeland Kommune Kontakt: Åse Reck, , Bilag fra Ikast/Brande om godkendelse - Retningslinjer for godkendelse Vi har en meget grundig godkendelsesprocedure, som strækker sig over lang tid, hvor der tid til processen og hvor vi går i dybden med de enkelte delelementer af den samlede godkendelse. Vi lægger stor vægt på ledergodkendelsen og stiller store krav til de faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer. Vi ser en dygtig og kvalificeret ledelse som et væsentligt grundlag for at drive et godt opholdssted. Jammerbugt kommunes godkendelse og tilsyn med opholdsstederne for børn/unge varetages af 2 socialfaglige medarbejdere (begge socialrådgivere med erfaring og efteruddannelse) og 1 økonomisk medarbejder. Derudover juridisk bistand. Bilag fra Jammerbugt om godkendelse - Retningslinjer for behandling og godkendelse af overbelægning - Retningslinjer for godkendelse af personalesammensætning - Standardgodkendelse Godkendelsen tager udgangspunkt i en konkret ansøgning, som vurderes af pædagogiske, juridiske og økonomiske konsulenter Det som giver en særlig kvalitet i den anvendte metode i godkendelsesopgaven er: Der er en målrettet indsat for at sikre ensartethed i sagsbehandlingen samt at sikre effektivitet i opgaveløsningen. Dette opnås ved at der er udarbejdet en praksismanual for, hvilke forhold det skal/kan inddrages i forhold til vurdering af ansøgningen. Der er udarbejdet procedurebeskrivelse og hjælperedskaber til at sikre dette: - Praksismanual - Tjekliste vedr. godkendelse

6 - Eksempel på plan for et undersøgelsesforløb - Skabelon til udarbejdelse af notat vedr. undersøgelse og vurdering af ansøgning om generel godkendelse, som danner godkendelsesgrundlaget. Disse er vedhæftede. Desuden er der en række standardbreve, som anvendes i processen. Endvidere sikres kvaliteten og ensartetheden gennem tilrettelæggelse af arbejdet som udføres i et team, hvor der sparres og samarbejdes tæt om at løfte opgaverne i fællesskab så teamets samlede kompetencer kommer i spil for at sikre det bedst mulige resultat. Ved løsning af godkendelsesopgaver er der altid to konsulenter på opgaven. Endelig foregår processen vedr. undersøgelsen af ansøgning ved dialogbaseret vejledning og samarbejde med ansøger. Ansøgninger tilretter således ansøgning i processen således at denne lever op til lovgivningens krav mv. Mariagerfjord Kommune Kontakt: Kim Topholm Andersen, / , Bilag fra Langeland om godkendelse - Generel godkendelse - Tjekliste for godkendelse Vi mener at have fundet en god fremgangsmåde, som findes nærmere beskrevet i vedhæftede retningslinjer Bilag fra Mariagerfjord om godkendelse - Retningslinjer for godkendelses- og tilsynsenhed

7 Nordfyns Kommune Kontakt: Mads Korsgaard, , Odder Kommune Kontakt: Jørgen Møholt, , Rebild Kommune Kontakt: Peter Pejstrup, Nordfyns Kommune har indgået en bilateral aftale med Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier i Fåborg Midtfyn Kommune. Nedenstående er således udtryk for den procedure og det materiale, som Center for opholdsteder, botilbud og plejefamilier benytter og bl.a. i forbindelse med besvarelse af herværende skema har oplyst til Nordfyns Kommune. Det som giver en særlig kvalitet i den anvendte metode i godkendelsesopgaven er: Der er en målrettet indsat for at sikre ensartethed i sagsbehandlingen samt at sikre effektivitet i opgaveløsningen. Dette opnås ved at der er udarbejdet en praksismanual for, hvilke forhold det skal/kan inddrages i forhold til vurdering af ansøgningen. Der er udarbejdet procedurebeskrivelse og hjælperedskaber til at sikre dette: - Praksismanual - Tjekliste vedr. godkendelse - Eksempel på plan for et undersøgelsesforløb - Skabelon til udarbejdelse af notat vedr. undersøgelse og vurdering af ansøgning om generel godkendelse, som danner godkendelsesgrundlaget. Desuden er der en række standardbreve, som anvendes i processen. Endvidere sikres kvaliteten og ensartetheden gennem tilrettelæggelse af arbejdet som udføres i et team, hvor der sparres og samarbejdes tæt om at løfte opgaverne i fællesskab så teamets samlede kompetencer kommer i spil for at sikre det bedst mulige resultat. Ved løsning af godkendelsesopgaver er der altid 2 konsulenter på opgaven. Endelig foregår processen vedr. undersøgelsen af ansøgning ved dialogbaseret vejledning og samarbejde med ansøger. Ansøgninger tilretter således ansøgning i processen åledes at denne lever op til lovgivningens krav mv. Bilag fra Nordfyn om godkendelse - Generel godkendelse - Praksismanual VI bruger opdateret materiale fra Århus Amt. Det fungerer udmærket. Godkendelsesopgaven prioriteres frem for andre opgaver, der lægges til side, når der kommer en ansøgning. Bruger i øvrigt vejledning fra KL og Danske Regioner. Godkendelse af nye opholdssteder tager afsæt i en startpakke, der dels oplyser grundlæggende om et godkendelsesforløb og dels fokuserer på målgruppe, faglige kompetencer, lederrolle, ansvar, m.v. Bilag fra Rebild om godkendelse

8 Ringkøbing-Skjern Kommune Kontakt: Hanne Overgaard Hansen, , Slagelse Kommune Kontakt: Jonna Andersen, , Struer Kommune Kontakt: Anne Kirk, eller Lise Jakobsen, , Svendborg Kommune Kontakt: Inger Thorø Pedersen, , Varde Kommune Kontakt: Britta Delfs, , - Retningslinjer for behandling af godkendelser Der er udarbejdet og politisk besluttet retningslinjer for undersøgelses- og godkendelsesprocedurer. Der er nedsat et fast teambestående af konsulent, jurist og økonomimedarbejder, der løbende mødes og koordinerer både i forhold til undersøgelse, godkendelse og tilsyn. Bilag fra Ringkøbing-Skjern om godkendelse - Retningslinjer for behandling af ansøgning om godkendelse I Tilsynsenheden der fører det generelle tilsyn på kommunale og private tilbud for børn unge og voksne indenfor det specialiserede socialområde, er der udarbejdet politiske godkendte retningslinjer i forbindelse med godkendelse af private botilbud, samt et politisk vedtaget tilsynskoncept. Endvidere afholdes der 2 årlige dialogmøder med de private tilbud. På det ene møde er der fokus på temaer som f.eks. Barnets Reform, konflikthåndtering etc. og det andet møde er afholdes som er individuelle dialogmøder med de enkelte opholdsteder og botilbud omkring økonomi/budget og regnskab. I Struer kommune er vores godkendelsesprocedure, at ansøgere fremsender en beskrivelse af det opholdssted de vil oprette. det bliver gennemlæst og kommenteret af jurist, pædagogisk og økonomisk konsulent. Ansøger får tilbagemelding om, hvad vi ønsker uddybet og klarlagt. Når uddybningen er kommet retur, indkalder vi til møde med ansøger, hvor alle tre ovennævnte deltager, og endnu engang præciseres, hvad der ønskes uddybet. Processen kan være langvarig, idet vi ønsker, at projektet skal være så godt beskrevet som muligt, og vi gennem dialog med ansøgere kan få en fornemmelse af, om de kan handle, som de har agt. Vi lægger vægt på, om de pædagogisk er teoretisk velfunderet, erfaring indenfor området og kendskab til målgruppen, om økonomien er ok, om medarbejdernes sammensætning og indholdet i dagligdagen og det pædagogiske arbejde. Vi har i Svendborg kommune rigtig gode erfaringer med aftalen om, at Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier udfører godkendelses- og tilsynsopgaven i forhold til kommunens socialpædagogiske opholdssteder. Langt de fleste kommuner på Fyn benytter sig af denne ordning, som sikrer volumen, kvalitet og tværfaglige kompetencer i opgaveløsningen. På denne måde sikres kvaliteten og tilstedeværelsen af både pædagogiske, juridiske og økonomiske kompetencer omkring både godkendelser og det løbende tilsyn. Omkring godkendelse af private botilbud nedsættes et lille fast team bestående af: Ekstern socialpædagogisk konsulent, økonomikonsulent og chefkonsulent repræsenterende myndighedsdelen. Teamet lægger meget vægt på at være med så tidligt som muligt i etableringsfasen, således at der med initiativtagerne og det godkendende team kan etableres

9 Tilsyn Aalborg Kommune Kontakt: Marianne Yde, , Aarhus Kommune Kontakt: Lone Sproegel, , Billund Kommune Kontakt: Toke Egedahl Johnsen, , sparring i hele forløbet. Ovennævnte team udgør også det daglige tilsynsteam, hvor det er den eksterne socialpædagogiske konsulent, der varetager tilsyn såvel anmeldte som uanmeldte. Som lovgivningsmæssigt baggrundsmateriale anvendes bl.a. bekendtgørelsen og vejledning udarbejdet af KL og regionerne. Ansøgninger om godkendelse behandles i samarbejde med en privat leverandør. Den private leverandør undersøger projektdelen og leder/persongodkendelsen. Økonomi og organisering behandles alene i kommunen. Det private firma indstiller efter endt undersøgelse til kommunen. Kommunen træffer herefter en samlet afgørelse om godkendelse eller afslag, som inddrager observationer fra den private leverandør, forvaltningens egne møder med ansøgerne, ansøgningen med budget og evt. øvrige oplysninger. Proceduren sikrer, at der er flere øjne på sagen og forskellige kompetencer, således at ansøgningen er grundigt behandlet. Afgørelsen er alene en administrativ afgørelse i forvaltningen ud fra gældende lovgivning afgørelsen bliver ikke behandlet af det politiske niveau. Der findes på Aalborg Kommunes hjemmeside en Startpakke til ansøgere. Ved godkendelse udarbejdes der i samarbejde med ansøgerne et godkendelsesgrundlag, som er et væsentligt redskab i det efterfølgende tilsyn med stedet (jf. tilsyn med opholdssteder). Vi mener, at være gode til alle elementer i godkendelsesopgaven. Teamet er tværfagligt sammensat, med en koordinator. Der er pædagogisk indsigt, organisatorisk indsigt, og der kan trækkes på juridisk bistand. I teamet er der stor erfaring i forhold til økonomi, der er ansat en økonomimedarbejder til den del af opgaven. I teamet er der mange års erfaring i vurdering af de fysiske rammer. Vi har siden 2007 behandlet omkring 40 ansøgninger om godkendelser. Vi tilstræber systematik og ensartethed i sagsbehandlingen. Vi stiller klare krav til indhold og kvalitet i godkendelsesgrundlaget. Efter fremsendelse af det samlede godkendelsesgrundlag vil der maksimalt være sagsbehandlingstid på tre måneder. Bilag fra Aarhus om godkendelse - Godkendelse og tilsyn - Tilsyns- og godkendelsesredegørelse Billund kommune udfører fire tilsynsbesøg årligt, tre anmeldte og et uanmeldt. Tilsynet udføres på følgende måde: - et uanmeldt - deltagelse i et personalemøde - deltagelse i et børnemøde - udarbejdelse af tilsynsrapport hvor der også samtales med medarbejder og unge

10 Bornholms Regionskommune Kontakt: Trine Dorow, , Faaborg-Midtfyn Kommune Kontakt: Sussie Støvring Rasmussen, , Fredensborg Kommune Kontakt: Niels Møller Andersen, , Bilag fra Billund om tilsyn - Tilsynsrapport, skema Der er udarbejdet nye godkendelseskriterier økonomisk vejledning. Nye retningslinjer vedr. magtanvendelse og skema til indberetning Bilag fra Bornholm om tilsyn - Skema til indberetning af magtanvendelse - Manual vedr. magtanvendelser Bilag fra Faaborg-Midtfyn om tilsyn - Dagsorden for tilsynsbesøg - Eksempel, plan for undersøgelsesforløb - Planmanual, tilsyn - Tilsynsrapport - Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Som nævnt ovenfor kræver tilsynet med de socialpædagogiske opholdssteder specialviden og er en omfattende opgave, hvorfor tilsynet er udliciteret til Børn og Unge Center Hovedstaden (BUCH). Tilsynsbesøgene skal både være anmeldte og uanmeldte. De anmeldte aftales og tilrettelægges med opholdsstedets ledelse for at afdække det pædagogiske tilbuds indhold. Der kan indhentes dokumentation i form af vagtplaner, aktivitetsskemaer, mødestruktur osv. De uanmeldte tilsyn tilrettelægges efter en konkret vurdering. Der aflægges minimum tre besøg årligt og vil oftest gennemføres med to konsulenter fra BUCH. Tidsrammen for hvert tilsyn vil være mellem tre til fem timer. Opholdsstedet får tilknyttet en fast kontaktkonsulent, som kan kontaktes i de mellemliggende perioder. Årshjul for det generelle tilsyn i Fredensborg Kommune er: Januar marts - tilsyn - aflevering af regnskab for sidste år - tilsynsrapport forelægges og drøftes April juni - fokus på udviklingsprojekter - fokus på de fysiske rammer mv.

11 Juli september - 2. tilsyn. - regnskab færdigbehandlet - budget for næste år Oktober december - 3. tilsyn - budgetgodkendelse og takstfastsættelse for kommende år - tilsynsrapport udarbejdes Frederikssund Kommune Kontakt: Hanne Sørensen, , Gladsaxe Kommune Kontakt: Camilla Siv Hansen, , Greve Kommune Kontakt: Hanne Poulsen, , Bilag fra Frederikssund om tilsyn - Tilsynsmanual - Anmeldte tilsyn, skema - Uanmeldte tilsyn, skema Der findes ingen private opholdssteder indenfor børneområdet i Gladsaxe Kommune, hvorfor Gladsaxe Kommune ikke generelt godkender opholdssteder. Gladsaxe Kommune har for 1 år siden besluttet at der i alle anbringelsessager årligt skal udarbejdes en årshjul. Dette bl.a. for at skabe mere kvalitet i anbringelsessagerne. I årshjulet fremgår bl.a. dato for revidering af handleplan, dato for hvornår der skal modtages tilsynsrapporter fra fam.pl.kons. eller anbringelsesstedet. I samarbejde med fam.pl.kons. planlægges dato for opfølgningsmøder samt rådgiverens børnesamtaler med det anbragte barn osv. Ligeledes er der fokus på, at familier og børnene/de unge skal være mere deltagende på handleplansmøderne så de dermed får et større ejerskab til handleplanen og udviklingsmålene. Handleplanen skal dermed kunne fungere mere som et arbejdsredskab. Fokus i tilsynet er jo kontrol, men i Gladsaxe kommune ses det, at det bedste samarbejde til fordel for barnet opnås når dette går hånd i hånd med anerkendelse for det udførte arbejde, relevant råd og vejledning, mulighed for at udveksle overvejelser, synspunkter og ønsker, at blive udfordret på opgaven. Bilag fra Greve om tilsyn - Arbejdsgangsbeskrivelse

12 Gribskov Kommune Kontakt: Kristina Vang Jensen, , Tilsynsbesøg gennemføres som udgangspunkt af to medarbejdere og omfatter altid samtaler med hhv. ledelse, medarbejdere og anbragte børn. Der gennemføres et årligt uanmeldt tilsyn samt et årligt anmeldt tilsyn, der afsluttes med en rapport. Fokus er meget på servicelovens formåls-bestemmelse i 46, og hvordan/hvilke metoder, der anvendes for at leve op hertil. Navnlig børnenes oplevelse af at være på stedet og deres medinddragelse og indflydelse på eget liv og udvikling tillægges stor vægt. Tilsynet omfatter derudover årlig gennemgang af budget og regnskab, og alle opholdssteder inviteres til et møde, hvor budgetter gennemgås i disse gennemgange deltager en økonomikyndig medarbejder. Gribskov Kommune har den grundlæggende opfattelse, at opholdsstederne er private virksomheder, som selv er ansvarlige for driften og takstfastsættelsen, og at tilsynets rolle derfor mere er at sikre, at der er gennemsigtighed i økonomien, og at der ikke overføres midler til private m.v. Vurderes der via tilsynet eller via f.eks. underretninger og/eller klager, at der er problemer på et opholdssted, iværksættes straks en nærmere undersøgelse heraf. Undersøgelsens resultater kan i givet fald føre til iværksættelse af et egentligt skærpet tilsyn, der meddeles opholdsstedet, og hvori opholdsstedet påbydes at rette op på nogle forhold og komme med handleplaner herfor. Helsingør Kommune Kontakt: Birgitte Wittendorff, , Bilag fra Gribskov om tilsyn - Uanmeldte tilsyn - Generelle tilsyn Det er ganske vanskeligt at afgøre, om vi har metoder og materiale, som er særlig gode. - Vi er to, der fører tilsyn. - Vi har anmeldte og uanmeldte tilsyn (de sidste leveres af privat firma, så vi sikrer, at nogen kikker os over skulderen) - Vi har standard tilsynsrapporter (et eksempel vedlægges) - Tilsynsrapporterne lægges på Kommunens hjemmeside og vi kræver af stederne, at de lægger tilsynsrapporter på Tilbudsportalen. (vi kan ikke stille noget op, hvis de undlader) - Konklusionerne fra alle besøg forelægges politisk - Vi snakker med både ledere, personale, børn/unge og forældre - Vi har årshjul (et eksempel vedlægges) Bilag fra Helsingør om tilsyn - Eksempel på tilsynsrapport for opholdssted

13 Herning Kommune Kontaktperson Pia Bjerring Strandbygaard, , Foretages af Tilsynsenheden. Konceptet er som udgangspunkt ens for både private og kommunale tilbud Tilsynskonceptet tilpasses minimum hvert år i forhold til nye lovkrav, områder der bør have særlig fokus, og opfølgning på de foregående tilsyn. Der er politisk opbakning til at Tilsynsenheden løser opgaven således at politikerne ikke behøver at blive inddraget i ændringerne i konceptet, hvilket giver en meget fleksibel og omstillingsparat organisation. Tilsynet er tilrettelagt ud fra Tilsynsenhedens formulerede kvalitetsmål. Målene lever op til diverse lovgrundlag, politiske målsætninger, forvaltningernes målsætninger, kommunens værdier og det enkelte tilbuds målsætning/værdier. Kvalitetsmålene har til formål at gøre det nærværende og lettilgængeligt, hvad tilsynet kontrollerer og hvad der stilles krav om. Vores tilsyn har vist sig særligt effektive når vi dykker ned i dokumentationen for den enkelte borger. Her laver vi krydstjek mellem handleplaner, mål, delmål iværksatte tiltag, daglige notater, tilbuddets formulerede pædagogik og anskuelser. Desuden føres der samtaler, både formelle og uformelle med personalet og lederen med henblik på, at give dem mulighed for, at redegøre for de faglige refleksioner omkring et antal borgere. Det er ikke det personlige tilsyn, men det handler om en faglig gennemgang af kendt stof. Borgerens navn og cpr er for os irrelevant. Denne indgangsvinkel afdækker hele tilsynsområdet på en faglig og særdeles effektiv måde. Vi har med denne metode fundet at tiden for et tilsyn kan reduceres til det halve og resultaterne er langt mere anvendelige end stort opsatte tilsyn med fokusgruppe interview. LOS har været meget kritisk over for denne tilgang. Vi har haft en dialog med LOS som er endt ud i en aftale, som er sendt ud til vores private tilbud og som er vedhæftet dette skema. Info om ny praksis efter aftale med LOS Det økonomiske tilsyn og det drift orienterede tilsyn føres af de samme tilsynsførende i Tilsynsenheden, således at al viden omkring tilbuddet er samlet på et sted og der kan laves krydstjek. Vedhæftet fra 2011 konceptet: ens for både private og kommunale tilbud manual for tilsyn med tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen forberedende spørgsmål (spørgeskemaet omfatter mere end der er behov for og derfor tilpasses det typen af tilbud der skal føres tilsyn med) Infobrev til borgere og pårørende (borgerne modtager ligeledes en mundtlig information om tilsynet på selve tilsynsdagen, da det kan være vanskeligt at forklare dem hvad tilsynet handler om i et brev) rapport skabelon Spørgeskema ud fra kvalitetsmålene Desuden er der vedhæftet Rapport eksempler fra tre forskellige tilsyn: 1. Anmeldt tilsyn uden særlige anmærkninger 2. Uanmeldt/anmeldt tilsyn med henblik på at afklare om det skulle under skærpet tilsyn 3. Tilsyn på baggrund af klage/henvendelse

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for personrettet tilsyn (del af værktøjskassen)

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for personrettet tilsyn (del af værktøjskassen) Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for personrettet tilsyn (del af værktøjskassen) Personrettet tilsyn Kommune Ballerup Kommune Kontakt: Linda Korthsen, 4477 2946, lik@balk.dk Billund Kommune

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

1. LOVGRUNDLAG Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:... 2

1. LOVGRUNDLAG Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:... 2 Opdateret juli 2011. Administrationsgrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen for det generelle driftsorienterede tilsyn med private og kommunale tilbud omfattet af eksternt socialfagligt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.0.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Molevitten Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010 Notat < Emne Koncept for tilsyn med kommunale sociale tilbud i samt private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud til stofmisbrugere beliggende i Århus Kommune Til Kopi til oktober 2010 Tilsynsenheden

Læs mere

Anmeldt/Uanmeldt tilsyn. Prærien. Østergade 13, 7490 Aulum Henrik Thoftgaard. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Anmeldt/Uanmeldt tilsyn. Prærien. Østergade 13, 7490 Aulum Henrik Thoftgaard. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Anmeldt/Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 16.4.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Prærien Østergade 1, 7490 Aulum Henrik

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 29-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Himmelblaa Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17-03-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1, Herning

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Brændgård Brændgårdvej 12, 7400 Herning Lone Landkildehus. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Brændgård Brændgårdvej 12, 7400 Herning Lone Landkildehus. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 10.05.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Brændgård Brændgårdvej 12, 700 Herning Lone Landkildehus Tilsynsførende: Tilsynsførende:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneliv. Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børneliv. Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 15-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneliv Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 27..2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Himmelblaa Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det socialretlige tilsyn. I henhold til 15, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Haderup Børnehus. Skolevænget 3, Haderup. Dorthe S Vestergaard. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Haderup Børnehus. Skolevænget 3, Haderup. Dorthe S Vestergaard. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 19.1.016 Tilbud: Adresse: Leder: Haderup Børnehus Skolevænget 3, Haderup Dorthe S Vestergaard Tilsynsførende:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 12-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Østbyens Børnecenter Holbækvej 40, Herning

Læs mere

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres ved, at

Læs mere

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune 1 Det socialretlige tilsyn.... 3 Indledning... 3 1. Opholdsstedets oplysningspligt... 3 2. Generelt om

Læs mere

Redegørelse for tilsyn på handicapområdet

Redegørelse for tilsyn på handicapområdet Redegørelse for tilsyn på handicapområdet J.nr.: Sagsid.: 1023853 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1022470) Resume: Odder Kommune har i 2007 ført tilsyn på alle institutioner og private tilbud i kommunen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri Dato: 07.06.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Tre Birke Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch Joan Nørgaard Mia Mortensen

Læs mere

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser for børn og unge i alderen 6 til 18 år. Journalnummer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 3.3.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Læringscenter Syd Degnekrogen 4, Arnborg Brian

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med dag- og døgntilbud inden for det specialiserede socialområde

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med dag- og døgntilbud inden for det specialiserede socialområde Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med dag- og døgntilbud inden for det specialiserede socialområde Revideret september 2016 Ældre og Social Service Lovgrundlag Kommunalbestyrelsens generelle

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Eventyrhaven. Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Eventyrhaven. Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 15-04-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Eventyrhaven Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Feldborg Frie Børneunivers. Bredgade 76, Feldborg. Johnny Hessellund. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Feldborg Frie Børneunivers. Bredgade 76, Feldborg. Johnny Hessellund. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.1.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Pædagogisk leder Tilsynsførende: Tilsynsførende: Feldborg Frie Børneunivers

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej 55, Kibæk Nauja Ulsøe. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej 55, Kibæk Nauja Ulsøe. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: 8.3.2016 Natur og idrætsinstitutionen Klatretræet Ollingevej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnecenter Nord. Lyngens kvarter 225, Herning. Jan Juelsgaard Kjellstrøm. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børnecenter Nord. Lyngens kvarter 225, Herning. Jan Juelsgaard Kjellstrøm. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 5..016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnecenter Nord Lyngens kvarter 5, Herning Jan

Læs mere

Referat Handleplansmøde UngNorddjurs døgntilbud: Unghuset Plus 2 23.1.13

Referat Handleplansmøde UngNorddjurs døgntilbud: Unghuset Plus 2 23.1.13 Referat Handleplansmøde UngNorddjurs døgntilbud: Unghuset Plus 2 23.1.13 Deltagere i Handleplansmødet: Afdelingsleder: Susanne Rasmussen Socialkonsulent Maja Elisiussen Socialkonsulent Tinne Poulsen Leder

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Side 1 af 6 BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Højgaard børnehus. Anne-mariesvej 12, Lind Susanne Illum. Konst. Leder. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Højgaard børnehus. Anne-mariesvej 12, Lind Susanne Illum. Konst. Leder. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.4.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Højgaard børnehus Anne-mariesvej 12, Lind Susanne

Læs mere

Arbejdsgruppen om tilsyn

Arbejdsgruppen om tilsyn Arbejdsgruppen om tilsyn Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 188368 Brevid. 1171698 Ref. CHDA Dir. tlf. 4631 5871 christad@roskilde.dk NOTAT: Standard for generelt tilsyn med generelt

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27.

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status 2015 Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. oktober 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneby Øst Frølundvej 49, Hammerum 7400 Herning Morten Kristensen. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneby Øst Frølundvej 49, Hammerum 7400 Herning Morten Kristensen. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 15.03.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Børneby Øst Frølundvej 49, Hammerum 7400 Herning Morten Kristensen Tilsynsførende:

Læs mere

Redegørelse for det generelle tilsyn med opholdssteder og døgninstitution 2011/2012

Redegørelse for det generelle tilsyn med opholdssteder og døgninstitution 2011/2012 NOTAT Redegørelse for det generelle tilsyn med opholdssteder og døgninstitution 2011/2012 Notatet indeholder Indledning Lovgrundlag Indhold i tilsynet metoder - procedure Konklusion Forundersøgelse af

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov.

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. VERSION 2 JUNI 2011 Tilsyn Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. 1. Indledning og formål Kommunalbestyrelsen er efter Retssikkerhedslovens

Læs mere

Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område

Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område Region

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012 Kvalitetsstandard Det driftsorienterede, generelle tilsyn med: Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler Det konkrete tilsyn med: Anbragte børn

Læs mere

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn.

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn. Socialtilsyn Syd Socialtilsyn Midt Socialtilsyn Nord Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden Den 2. oktober 2013 NOTAT Dimensioneringsforudsætninger for de fem Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Guide for Tilsyn Socialafdelingen Januar 2010

Guide for Tilsyn Socialafdelingen Januar 2010 Guide for Tilsyn Socialafdelingen Januar 2010 Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Lovgrundlag/ gældende regler på området...3 Formål med tilsyn...3 Eksterne tilsynsmyndigheder...4 Overordnede principper for

Læs mere

Dato for tilsyn: 12. maj 2009 ANMELDT TILSYN. STEDETS NAVN: Ousbjerggårdfonden Bjerget TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE

Dato for tilsyn: 12. maj 2009 ANMELDT TILSYN. STEDETS NAVN: Ousbjerggårdfonden Bjerget TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE Dato for tilsyn: 12. maj 2009 ANMELDT TILSYN STEDETS NAVN: Ousbjerggårdfonden Bjerget TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE 1 Tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet, lovgrundlag, rammer og vurderingsterminologi

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Dato: Sinding-Ørre midt-punkt, Hvepsere-den/Midgården. Kurt Østergaard. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Dato: Sinding-Ørre midt-punkt, Hvepsere-den/Midgården. Kurt Østergaard. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard Tilbud: Adresse: TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Leder: Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 02.05.16 Sinding-Ørre midt-punkt, Hvepsere-den/Midgården Kurt Østergaard Tilsynsførende:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnehuse. Thyrasvej 9 Torben Delfs. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnehuse. Thyrasvej 9 Torben Delfs. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17.05.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Østbyens Børnehuse Thyrasvej 9 Torben Delfs

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Tilsynskoncept for tilsynet på det specialiserede børne- unge og voksenområde i Slagelse Kommune i

Tilsynskoncept for tilsynet på det specialiserede børne- unge og voksenområde i Slagelse Kommune i Tilsynskoncept for tilsynet på det specialiserede børne- unge og voksenområde i Slagelse Kommune i 2011-2013 Indledning Center for Handicap og Socialpsykiatri og Misbrug i Slagelse Kommune fører tilsyn

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Tilsyn med private opholdssteder m.m. i Haderslev Kommune

Tilsyn med private opholdssteder m.m. i Haderslev Kommune Tilsyn med private opholdssteder m.m. i Haderslev Kommune Gældende fra den 1 januar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Andre tilsynsmyndigheder...3 Oversigt over hvilke typer af tilbud Tilsynet omfatter...4

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på 2015 Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere Årsrapport 2014, herunder

Læs mere

Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport

Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Med udgangspunkt i standarddagsordenen og de ydelser der er aftalt med de fynske kommuner er udarbejdet nedenstående vejledning til udarbejdelse at tilsynsrapporten.

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn på plejefamilieområdet (del af værktøjskassen)

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn på plejefamilieområdet (del af værktøjskassen) Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn på plejefamilieområdet (del af værktøjskassen) Godkendelse Kommune Albertslund Kommune Kontakt: Bente Møller, 4368 6462, Bente.Moller@albertslund. dk Beskrivelse

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

1. Resumé. 2.1 Erfaringer fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Notat om modeller for tilsyn. Delegering af tilsyn 07-01-2008

1. Resumé. 2.1 Erfaringer fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Notat om modeller for tilsyn. Delegering af tilsyn 07-01-2008 Notat om modeller for tilsyn Delegering af tilsyn Kommunen har mulighed for at delegere det praktiske socialfaglige tilsyn med eksempelvis bosteder til private. Selve myndighedsopgaven iværksættelse af

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

NOTAT: Standard for generelt tilsyn på opholdssteder og døgninstitutioner jf Lov om Social Service 66 og 67 samt (familiebehandlingssted 107 og 109)

NOTAT: Standard for generelt tilsyn på opholdssteder og døgninstitutioner jf Lov om Social Service 66 og 67 samt (familiebehandlingssted 107 og 109) Arbejdsgruppen om tilsyn Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 188368 Brevid. 1171698 Ref. CHDA Dir. tlf. 4631 5871 christad@roskilde.dk NOTAT: Standard for generelt tilsyn på opholdssteder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Lind Aktivitetscenter. Lind Hovedgade 20, Lind Bodil Mouritzen. Mia Mortensen. Pia Strandbygaard

Uanmeldt tilsyn. Lind Aktivitetscenter. Lind Hovedgade 20, Lind Bodil Mouritzen. Mia Mortensen. Pia Strandbygaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Lind Aktivitetscenter Dato: 25-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Lind Aktivitetscenter Lind Hovedgade 20, Lind Bodil Mouritzen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Dato: Bo og Støttecenter Herning, Bostøttekorpset Herluftrollesvej 1 B 7400 Herning Susanne Østergaard.

Uanmeldt tilsyn. Dato: Bo og Støttecenter Herning, Bostøttekorpset Herluftrollesvej 1 B 7400 Herning Susanne Østergaard. Tilbud: Adresse: TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Leder: Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri Dato: 30.05.2016 Bo og Støttecenter Herning, Bostøttekorpset Herluftrollesvej 1 B 7400 Herning Susanne Østergaard

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Det generelle driftsorienterede tilsyn på de sociale tilbud beliggende i Odsherred Kommune

Det generelle driftsorienterede tilsyn på de sociale tilbud beliggende i Odsherred Kommune Det generelle driftsorienterede tilsyn på de sociale tilbud beliggende i Odsherred Kommune (Retningslinjer) Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... s. 3 2. Lovgrundlag... s. 4 3. Det driftsorienterede

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Opholdsstedet Lille Egholt Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Fonden Det Lille Opholdssted Egholt, Herredsvejen 7, 6064 Jordrup Tlf.: 75 55 81

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge NOTAT Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge 31. maj 2012 Sagsbehandler: LB Dok.nr.: 2012/0060786-2 Børne- og Ungestaben Godkendelse I henhold til Servicelovens

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Ørnhøj friplejehjem Hovedgade Ørnhøj Steen Lund. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn A - Rapport. Ørnhøj friplejehjem Hovedgade Ørnhøj Steen Lund. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn A - Rapport Plejecenter/daghjem Sundhed og Ældre Dato: 29.09.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Ørnhøj friplejehjem Hovedgade 36 6973 Ørnhøj Steen Lund Tilsynsførende:

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Specialundervisning for voksne

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Specialundervisning for voksne Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2015 Specialundervisning for voksne Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning Tilsynsenheden

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker Uanmeldt tilsyn d.19.6. 2013 Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, n Spicker Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn

Læs mere

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk SOCIALTILSYN NORD www.socialtilsynnord.hjoerring.dk Socialtilsyn Nord Lov om Socialtilsyn blev vedtaget juni 2013 Socialtilsyn Nord er ét af 5 nye Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Fåborg-Midtfyn, Holbæk,

Læs mere