Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen)"

Transkript

1 Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Godkendelse Kommuner Ballerup Kommune Kontakt: Linda Korthsen, , Billund Kommune Kontakt: Toke Egedahl Johnsen, , Bornholm Kommune Kontakt: Trine Dorow, , Faaborg-Midtfyn Kommune Kontakt: Sussie Støvring Rasmussen, , Fredensborg Kommune Kontakt: Niels Møller Andersen, , Frederikssund Kommune Kontakt: Hanne Sørensen, , Beskrivelse af tiltag på opholdsområdet Vi har siden Amternes nedlæggelse kun godkendt 1 soc.pæd. opholdssted. Vi hyrede en specialist fra Amtet som konsulent på opgaven. Men vores egen styrke er, at godkendelsen varetages af en socialrådgiver med grundigt lovkendskab og en socialpædagog med institutionserfaring Vi er særlig gode til at skabe kontakt i godkendelsesprocessen, da vi i godkendelsesprocessen har op til 6-8 møder om koncept, budgetter og regnskab samt organiseringsform Der er udarbejdet nye godkendelseskriterier økonomisk vejledning. Nye retningslinjer vedr. magtanvendelse og skema til indberetning. Bilag fra Bornholm om godkendelse - Manual i godkendelseskriterier Bilag fra Faaborg-Midtfyn om godkendelse - Generel godkendelse, undersøgelse og vurdering - Tjekliste ved godkendelsesansøgning At godkende et socialpædagogiske opholdssted kræver specialviden, da opgaven er omfattende. Der er mange forhold der skal afdækkes hvilket er tidskrævende. Der ligger forholdsvis få opholdssteder i Fredensborg Kommune, hvorfor opgaven er uddelegeret til en privat aktør med mange års erfaring indenfor området. Siden kommunalreformen i 2007 har der været en ansøgning om godkendelse af opholdssted. Ansøgningsprocessen skete i et tæt samarbejde mellem privat aktør og forvaltning, hvor der var stor fokus på pædagogikken og økonomien. Ansøger modtager relevant materiale, bl. a. relevant lovgivning samt Frederikssund kommunes vejledning til ansøger. Ansøger anmodes om selv at udarbejde en projektbeskrivelse, der gerne følger Frederikssund kommunes vejledning. Herudfra drøftes projektbeskrivelsens enkelte punkter ved møder i fornødent omfang. Ved møderne deltager to tilsynskonsulenter fra Frederikssund kommune samt relevante personer fra ansøgers kreds. Ansøger anmodes om at

2 møde med så mange personer, som det findes relevant og muligt bestyrelsesformand, leder, afdelingsleder, psykolog m.v. Projektbeskrivelsen omskrives løbende af ansøger. Når Frederikssund kommune har fået de nødvendige oplysninger/de oplysninger, ansøger kan og vil fremkomme med, foretages en vurdering, hvorefter kommunen træffer afgørelse om godkendelse. Den meget omfattende vejledning til ansøger gør det muligt at kvalificere forundersøgelsen, idet der kan skrives, spørges og drøftes ud fra et fælles grundlag. Gladsaxe Kommune Kontakt: Camilla Siv Hansen, , Greve Kommune Kontakt: Hanne Poulsen, , Gribskov Kommune Kontakt: Kristina Vang Jensen, , Bilag fra Frederikssund om godkendelse - Vejledning til ansøgere om godkendelse af private opholdssteder - Retningslinjer for behandling af ansøgning til godkendelse af privat opholdssted Der kommer dagligt brochure og mails fra opholdssteder. Hvis der er nogen der lyder attraktive tager 2 fam.pl.kons. som regel hen til opholdssted for et besøg for at vurdere, om det er et opholdssted som Gladsaxe Kommune vil kunne bruge. Opholdsstedet er i forvejen godkendt og der føres tilsyn med den stedlige kommune. Gladsaxe Kommune har ingen manualer/socialrapporter for brug af nye opholdssteder med ved besøget spørger de 2 fam.pl.kons. meget ind til stedets pædagogik, normering, faglighed. Herefter vurderer Gladsaxe Kommune om opholdsstedet arbejder ud fra samme faglighed og værdier som Gladsaxe kommune. I Gladsaxe Kommune er vi meget opmærksomme på, at for at opnå et formål med anbringelsen, så er det nødvendigt at myndighed og leverandør arbejder ud fra samme viden og teorier. Eks, ligges der i Gladsaxe Kommune stor vægt på, at det er nødvendigt for børn at have en kontakt og der skal arbejdes på en relation til de biologiske forældre, hvorfor et barn ikke skal anbringes på et opholdssted eller døgninst. Som arbejder ud fra den holdning om, at kontakten mellem barn og biologiske forældre skal begrænset i videst muligt omfang. Der er ikke aktuelt etableret private opholdssteder i Greve Kommune. Derfor er der ikke en praksis i forhold hertil. Greve har etableret et beredskab således at opgaven kan varetages hvis behovet viser sig. Greve fører fast tæt tilsyn (generelt og personligt) med alle opholdssteder hvis der er anbragt børn fra Greve Kommune. Der har gennem mange år været etableret samarbejde med de kommuner Greve har anbragte børn i. Vi besidder i Tilsynsenheden medarbejdere med både pædagogisk og juridisk baggrund, og har udarbejdet koncept for godkendelsesprocessen for at sikre, at man når hele vejen rundt om godkendelsesopgaven. Bilag fra Gribskov om godkendelse

3 Helsingør Kommune Kontakt: Birgitte Wittendorff, , Herning Kommune Kontaktperson Pia Bjerring Strandbygaard, , - Koncept for godkendelse Bilag fra Helsingør om godkendelse - Ydelseskatalog for private opholdssteder og botilbud Foretages af Tilsynsenheden Pædagogik: Ved godkendelse gennemgås værdier mål og metoder sammen med ansøgerne. Det de siger, skal også være det de skriver. Vi sammenholder deres økonomi og ideer omkring kompetenceudvikling med den pædagogiske praksis de har planlagt. Vi kender ikke alle pædagogiske retninger, men de bliver bedt om at redegøre for den pædagogik de ønsker at anvende og til det stiller vi både åbne, kritiske og konfronterende spørgsmål. Godkendelse af organisation/jura: Vi gennemgår organisationen for at se om der er sammenhænge med andre tilbud i kommunen eller i landet. Er lederne en del af flere tilbud og hvordan er evt. familie til lederne knyttet til tilbuddet og bestyrelsen. Vi forholder os kritisk til om rollerne på tilbuddet er klart defineret. Tilbud der ikke har klart defineret roller eller beskrivelse af organisatione bliver opfordret til at komme med en organisationsplan med funktionsbeskrivelse. Økonomi: Vi laver en kritisk gennemgang af alle enkeltposter i budgettet med ansøger. Hele godkendelsen ses i en helhed. Således at det man vil bruge penge på også hænger sammen med målgruppen, pædagogikken, de fysiske rammer og det ansatte personale. Manualen for godkendelse af private opholdssteder kan findes på Herning kommunes hjemmeside. Ansøgerne opfordres til at gennemgå manualen før indsendelse af ansøgning. Efter vi har modtaget ansøgningen indkalder vi ansøgerne til et møde, hvor de får lavet en kritisk gennemgang af deres ansøgning med to tilsynsførende. Vi opfordrer til at medlemmer af bestyrelsen også deltager i mødet. Ansøgerne har altid mulighed for en personlig samtale med de tilsynsførende undervejs i forløbet. Manualen Vejledning til budget, regnskabsaflæggelse og revision af private opholdssteder og botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere er under revision og forventes færdig i februar Den vil være at finde på - hvis der er ønske om at få den tilsendt når den er færdig vil vi meget gerne gøre det.

4 Hillerød Kommune Kontakt: Gitte Gjørup, , Hjørring Kommune Kontakt: Peter Harritsø, , Holstebro Kommune Kontakt: Kirsten Inge Laursen, , Bilag fra Herning om godkendelse - Manual for behandling af godkendelse, stofmisbrugere Når vi får en henvendelse om godkendelse af et opholdssted, starter vi med at holde et møde med ansøgerne, hvor vi lægger en plan ud fra den ansøgning vi har fået. Vi arbejder meget dialog baseret og lægger vægt på at få et kendskab til de personer, som står bag ansøgningen. Ud over alle de formelle og konkrete ting, som skal være i orden, lægger vi meget vægt på, at nye opholdssteder skal beskrive deres værdigrundlag, deres menneskesyn, samt den pædagogik de vil arbejde med i forhold til den målgruppe, de ønsker at blive godkendt til. Det er ofte nødvendigt med flere møder, så det kan blive en længere proces, hvor det skriftlige materiale til brug for ansøgningen løbende revideres og uddybes. Der er altid 2 konsulenter med i arbejdet, hvor den ene er primær og når det skriftlige grundlag er tilvejebragt, forelægges det med en indstilling til Tilsynsenheden (se under organisation), som har kompetence til godkendelse, evt. efter indhentning af yderligere oplysninger, såfremt Tilsynsenheden ønsker yderligere oplysninger. Selve godkendelsen udformes, som et brev med angivelse af antal pladser, målgruppe, målsætning, organisation, fysiske rammer, normering, aktuel pris, samt øvrige vilkår for godkendelsen. Det er et krav, at tilsynsrapporterne bliver lagt på Tilsynsportalen. 1) Retningslinjer for behandling af ansøgninger om at blive godkendt som privat opholdssted. Retningslinjerne sikrer at kommunen kommer omkring alle dele af et godkendelsesforløb 2) Kort vejledning til ansøger i forbindelse med et godkendelsesforløb. Pjecen giver ansøger et indblik i et godkendelsesforløb Bilag fra Hjørring om godkendelse - Vejledning til godkendelse - Samarbejdsfatale om godkendelse og tilsyn - Retningsliner for behandling af ansøgninger om godkendelse I forhold til godkendelse af nye opholdssteder er vi særlig gode til at sikre en god proces med mulighed for udvikling for ansøger og det nye sted. En nyansøgning starter ikke med udfyldelse af blanket, men med personlige samtaler med ansøger. Derudover udleveres kopi af retningslinjer for godkendelse af private opholdsteder. Gennem hele processen har vi løbende kontakt, både personlig og telefonisk, med ansøgeren. Ved at følge processen får vi en god fornemmelse og viden om af hvilke visioner, værdigrundlag og pædagogiske metoder der tænkes at skulle benyttes på det nye opholdssted. Ansøger har muligheden for at bruge os som sparringspartner og har derved muligheden for at tilrette det nye sted inden

5 godkendelsen f.eks. i forhold til målgruppeafgrænsning. Det er en kvalitet for det videre samarbejde og i tilsynet. Faldgruppen er at man kan blive overinvolveret. Vi får ekstern supervision og har interne drøftelser i afdelingen for at beholde fokus på rollen og undgå overinvolvering. Bilag fra Holstebro om godkendelse - Retningslinjer for behandling af ansøgninger, opholdssteder Ikast/Brande Kommune Kontakt: Steen Andersen, Jammerbugt Kommune Kontakt: Helle Drue Laursen, , Kolding Kommune Kontakt: Lis Møller Eriksen, , Langeland Kommune Kontakt: Åse Reck, , Bilag fra Ikast/Brande om godkendelse - Retningslinjer for godkendelse Vi har en meget grundig godkendelsesprocedure, som strækker sig over lang tid, hvor der tid til processen og hvor vi går i dybden med de enkelte delelementer af den samlede godkendelse. Vi lægger stor vægt på ledergodkendelsen og stiller store krav til de faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer. Vi ser en dygtig og kvalificeret ledelse som et væsentligt grundlag for at drive et godt opholdssted. Jammerbugt kommunes godkendelse og tilsyn med opholdsstederne for børn/unge varetages af 2 socialfaglige medarbejdere (begge socialrådgivere med erfaring og efteruddannelse) og 1 økonomisk medarbejder. Derudover juridisk bistand. Bilag fra Jammerbugt om godkendelse - Retningslinjer for behandling og godkendelse af overbelægning - Retningslinjer for godkendelse af personalesammensætning - Standardgodkendelse Godkendelsen tager udgangspunkt i en konkret ansøgning, som vurderes af pædagogiske, juridiske og økonomiske konsulenter Det som giver en særlig kvalitet i den anvendte metode i godkendelsesopgaven er: Der er en målrettet indsat for at sikre ensartethed i sagsbehandlingen samt at sikre effektivitet i opgaveløsningen. Dette opnås ved at der er udarbejdet en praksismanual for, hvilke forhold det skal/kan inddrages i forhold til vurdering af ansøgningen. Der er udarbejdet procedurebeskrivelse og hjælperedskaber til at sikre dette: - Praksismanual - Tjekliste vedr. godkendelse

6 - Eksempel på plan for et undersøgelsesforløb - Skabelon til udarbejdelse af notat vedr. undersøgelse og vurdering af ansøgning om generel godkendelse, som danner godkendelsesgrundlaget. Disse er vedhæftede. Desuden er der en række standardbreve, som anvendes i processen. Endvidere sikres kvaliteten og ensartetheden gennem tilrettelæggelse af arbejdet som udføres i et team, hvor der sparres og samarbejdes tæt om at løfte opgaverne i fællesskab så teamets samlede kompetencer kommer i spil for at sikre det bedst mulige resultat. Ved løsning af godkendelsesopgaver er der altid to konsulenter på opgaven. Endelig foregår processen vedr. undersøgelsen af ansøgning ved dialogbaseret vejledning og samarbejde med ansøger. Ansøgninger tilretter således ansøgning i processen således at denne lever op til lovgivningens krav mv. Mariagerfjord Kommune Kontakt: Kim Topholm Andersen, / , Bilag fra Langeland om godkendelse - Generel godkendelse - Tjekliste for godkendelse Vi mener at have fundet en god fremgangsmåde, som findes nærmere beskrevet i vedhæftede retningslinjer Bilag fra Mariagerfjord om godkendelse - Retningslinjer for godkendelses- og tilsynsenhed

7 Nordfyns Kommune Kontakt: Mads Korsgaard, , Odder Kommune Kontakt: Jørgen Møholt, , Rebild Kommune Kontakt: Peter Pejstrup, Nordfyns Kommune har indgået en bilateral aftale med Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier i Fåborg Midtfyn Kommune. Nedenstående er således udtryk for den procedure og det materiale, som Center for opholdsteder, botilbud og plejefamilier benytter og bl.a. i forbindelse med besvarelse af herværende skema har oplyst til Nordfyns Kommune. Det som giver en særlig kvalitet i den anvendte metode i godkendelsesopgaven er: Der er en målrettet indsat for at sikre ensartethed i sagsbehandlingen samt at sikre effektivitet i opgaveløsningen. Dette opnås ved at der er udarbejdet en praksismanual for, hvilke forhold det skal/kan inddrages i forhold til vurdering af ansøgningen. Der er udarbejdet procedurebeskrivelse og hjælperedskaber til at sikre dette: - Praksismanual - Tjekliste vedr. godkendelse - Eksempel på plan for et undersøgelsesforløb - Skabelon til udarbejdelse af notat vedr. undersøgelse og vurdering af ansøgning om generel godkendelse, som danner godkendelsesgrundlaget. Desuden er der en række standardbreve, som anvendes i processen. Endvidere sikres kvaliteten og ensartetheden gennem tilrettelæggelse af arbejdet som udføres i et team, hvor der sparres og samarbejdes tæt om at løfte opgaverne i fællesskab så teamets samlede kompetencer kommer i spil for at sikre det bedst mulige resultat. Ved løsning af godkendelsesopgaver er der altid 2 konsulenter på opgaven. Endelig foregår processen vedr. undersøgelsen af ansøgning ved dialogbaseret vejledning og samarbejde med ansøger. Ansøgninger tilretter således ansøgning i processen åledes at denne lever op til lovgivningens krav mv. Bilag fra Nordfyn om godkendelse - Generel godkendelse - Praksismanual VI bruger opdateret materiale fra Århus Amt. Det fungerer udmærket. Godkendelsesopgaven prioriteres frem for andre opgaver, der lægges til side, når der kommer en ansøgning. Bruger i øvrigt vejledning fra KL og Danske Regioner. Godkendelse af nye opholdssteder tager afsæt i en startpakke, der dels oplyser grundlæggende om et godkendelsesforløb og dels fokuserer på målgruppe, faglige kompetencer, lederrolle, ansvar, m.v. Bilag fra Rebild om godkendelse

8 Ringkøbing-Skjern Kommune Kontakt: Hanne Overgaard Hansen, , Slagelse Kommune Kontakt: Jonna Andersen, , Struer Kommune Kontakt: Anne Kirk, eller Lise Jakobsen, , Svendborg Kommune Kontakt: Inger Thorø Pedersen, , Varde Kommune Kontakt: Britta Delfs, , - Retningslinjer for behandling af godkendelser Der er udarbejdet og politisk besluttet retningslinjer for undersøgelses- og godkendelsesprocedurer. Der er nedsat et fast teambestående af konsulent, jurist og økonomimedarbejder, der løbende mødes og koordinerer både i forhold til undersøgelse, godkendelse og tilsyn. Bilag fra Ringkøbing-Skjern om godkendelse - Retningslinjer for behandling af ansøgning om godkendelse I Tilsynsenheden der fører det generelle tilsyn på kommunale og private tilbud for børn unge og voksne indenfor det specialiserede socialområde, er der udarbejdet politiske godkendte retningslinjer i forbindelse med godkendelse af private botilbud, samt et politisk vedtaget tilsynskoncept. Endvidere afholdes der 2 årlige dialogmøder med de private tilbud. På det ene møde er der fokus på temaer som f.eks. Barnets Reform, konflikthåndtering etc. og det andet møde er afholdes som er individuelle dialogmøder med de enkelte opholdsteder og botilbud omkring økonomi/budget og regnskab. I Struer kommune er vores godkendelsesprocedure, at ansøgere fremsender en beskrivelse af det opholdssted de vil oprette. det bliver gennemlæst og kommenteret af jurist, pædagogisk og økonomisk konsulent. Ansøger får tilbagemelding om, hvad vi ønsker uddybet og klarlagt. Når uddybningen er kommet retur, indkalder vi til møde med ansøger, hvor alle tre ovennævnte deltager, og endnu engang præciseres, hvad der ønskes uddybet. Processen kan være langvarig, idet vi ønsker, at projektet skal være så godt beskrevet som muligt, og vi gennem dialog med ansøgere kan få en fornemmelse af, om de kan handle, som de har agt. Vi lægger vægt på, om de pædagogisk er teoretisk velfunderet, erfaring indenfor området og kendskab til målgruppen, om økonomien er ok, om medarbejdernes sammensætning og indholdet i dagligdagen og det pædagogiske arbejde. Vi har i Svendborg kommune rigtig gode erfaringer med aftalen om, at Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier udfører godkendelses- og tilsynsopgaven i forhold til kommunens socialpædagogiske opholdssteder. Langt de fleste kommuner på Fyn benytter sig af denne ordning, som sikrer volumen, kvalitet og tværfaglige kompetencer i opgaveløsningen. På denne måde sikres kvaliteten og tilstedeværelsen af både pædagogiske, juridiske og økonomiske kompetencer omkring både godkendelser og det løbende tilsyn. Omkring godkendelse af private botilbud nedsættes et lille fast team bestående af: Ekstern socialpædagogisk konsulent, økonomikonsulent og chefkonsulent repræsenterende myndighedsdelen. Teamet lægger meget vægt på at være med så tidligt som muligt i etableringsfasen, således at der med initiativtagerne og det godkendende team kan etableres

9 Tilsyn Aalborg Kommune Kontakt: Marianne Yde, , Aarhus Kommune Kontakt: Lone Sproegel, , Billund Kommune Kontakt: Toke Egedahl Johnsen, , sparring i hele forløbet. Ovennævnte team udgør også det daglige tilsynsteam, hvor det er den eksterne socialpædagogiske konsulent, der varetager tilsyn såvel anmeldte som uanmeldte. Som lovgivningsmæssigt baggrundsmateriale anvendes bl.a. bekendtgørelsen og vejledning udarbejdet af KL og regionerne. Ansøgninger om godkendelse behandles i samarbejde med en privat leverandør. Den private leverandør undersøger projektdelen og leder/persongodkendelsen. Økonomi og organisering behandles alene i kommunen. Det private firma indstiller efter endt undersøgelse til kommunen. Kommunen træffer herefter en samlet afgørelse om godkendelse eller afslag, som inddrager observationer fra den private leverandør, forvaltningens egne møder med ansøgerne, ansøgningen med budget og evt. øvrige oplysninger. Proceduren sikrer, at der er flere øjne på sagen og forskellige kompetencer, således at ansøgningen er grundigt behandlet. Afgørelsen er alene en administrativ afgørelse i forvaltningen ud fra gældende lovgivning afgørelsen bliver ikke behandlet af det politiske niveau. Der findes på Aalborg Kommunes hjemmeside en Startpakke til ansøgere. Ved godkendelse udarbejdes der i samarbejde med ansøgerne et godkendelsesgrundlag, som er et væsentligt redskab i det efterfølgende tilsyn med stedet (jf. tilsyn med opholdssteder). Vi mener, at være gode til alle elementer i godkendelsesopgaven. Teamet er tværfagligt sammensat, med en koordinator. Der er pædagogisk indsigt, organisatorisk indsigt, og der kan trækkes på juridisk bistand. I teamet er der stor erfaring i forhold til økonomi, der er ansat en økonomimedarbejder til den del af opgaven. I teamet er der mange års erfaring i vurdering af de fysiske rammer. Vi har siden 2007 behandlet omkring 40 ansøgninger om godkendelser. Vi tilstræber systematik og ensartethed i sagsbehandlingen. Vi stiller klare krav til indhold og kvalitet i godkendelsesgrundlaget. Efter fremsendelse af det samlede godkendelsesgrundlag vil der maksimalt være sagsbehandlingstid på tre måneder. Bilag fra Aarhus om godkendelse - Godkendelse og tilsyn - Tilsyns- og godkendelsesredegørelse Billund kommune udfører fire tilsynsbesøg årligt, tre anmeldte og et uanmeldt. Tilsynet udføres på følgende måde: - et uanmeldt - deltagelse i et personalemøde - deltagelse i et børnemøde - udarbejdelse af tilsynsrapport hvor der også samtales med medarbejder og unge

10 Bornholms Regionskommune Kontakt: Trine Dorow, , Faaborg-Midtfyn Kommune Kontakt: Sussie Støvring Rasmussen, , Fredensborg Kommune Kontakt: Niels Møller Andersen, , Bilag fra Billund om tilsyn - Tilsynsrapport, skema Der er udarbejdet nye godkendelseskriterier økonomisk vejledning. Nye retningslinjer vedr. magtanvendelse og skema til indberetning Bilag fra Bornholm om tilsyn - Skema til indberetning af magtanvendelse - Manual vedr. magtanvendelser Bilag fra Faaborg-Midtfyn om tilsyn - Dagsorden for tilsynsbesøg - Eksempel, plan for undersøgelsesforløb - Planmanual, tilsyn - Tilsynsrapport - Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Som nævnt ovenfor kræver tilsynet med de socialpædagogiske opholdssteder specialviden og er en omfattende opgave, hvorfor tilsynet er udliciteret til Børn og Unge Center Hovedstaden (BUCH). Tilsynsbesøgene skal både være anmeldte og uanmeldte. De anmeldte aftales og tilrettelægges med opholdsstedets ledelse for at afdække det pædagogiske tilbuds indhold. Der kan indhentes dokumentation i form af vagtplaner, aktivitetsskemaer, mødestruktur osv. De uanmeldte tilsyn tilrettelægges efter en konkret vurdering. Der aflægges minimum tre besøg årligt og vil oftest gennemføres med to konsulenter fra BUCH. Tidsrammen for hvert tilsyn vil være mellem tre til fem timer. Opholdsstedet får tilknyttet en fast kontaktkonsulent, som kan kontaktes i de mellemliggende perioder. Årshjul for det generelle tilsyn i Fredensborg Kommune er: Januar marts - tilsyn - aflevering af regnskab for sidste år - tilsynsrapport forelægges og drøftes April juni - fokus på udviklingsprojekter - fokus på de fysiske rammer mv.

11 Juli september - 2. tilsyn. - regnskab færdigbehandlet - budget for næste år Oktober december - 3. tilsyn - budgetgodkendelse og takstfastsættelse for kommende år - tilsynsrapport udarbejdes Frederikssund Kommune Kontakt: Hanne Sørensen, , Gladsaxe Kommune Kontakt: Camilla Siv Hansen, , Greve Kommune Kontakt: Hanne Poulsen, , Bilag fra Frederikssund om tilsyn - Tilsynsmanual - Anmeldte tilsyn, skema - Uanmeldte tilsyn, skema Der findes ingen private opholdssteder indenfor børneområdet i Gladsaxe Kommune, hvorfor Gladsaxe Kommune ikke generelt godkender opholdssteder. Gladsaxe Kommune har for 1 år siden besluttet at der i alle anbringelsessager årligt skal udarbejdes en årshjul. Dette bl.a. for at skabe mere kvalitet i anbringelsessagerne. I årshjulet fremgår bl.a. dato for revidering af handleplan, dato for hvornår der skal modtages tilsynsrapporter fra fam.pl.kons. eller anbringelsesstedet. I samarbejde med fam.pl.kons. planlægges dato for opfølgningsmøder samt rådgiverens børnesamtaler med det anbragte barn osv. Ligeledes er der fokus på, at familier og børnene/de unge skal være mere deltagende på handleplansmøderne så de dermed får et større ejerskab til handleplanen og udviklingsmålene. Handleplanen skal dermed kunne fungere mere som et arbejdsredskab. Fokus i tilsynet er jo kontrol, men i Gladsaxe kommune ses det, at det bedste samarbejde til fordel for barnet opnås når dette går hånd i hånd med anerkendelse for det udførte arbejde, relevant råd og vejledning, mulighed for at udveksle overvejelser, synspunkter og ønsker, at blive udfordret på opgaven. Bilag fra Greve om tilsyn - Arbejdsgangsbeskrivelse

12 Gribskov Kommune Kontakt: Kristina Vang Jensen, , Tilsynsbesøg gennemføres som udgangspunkt af to medarbejdere og omfatter altid samtaler med hhv. ledelse, medarbejdere og anbragte børn. Der gennemføres et årligt uanmeldt tilsyn samt et årligt anmeldt tilsyn, der afsluttes med en rapport. Fokus er meget på servicelovens formåls-bestemmelse i 46, og hvordan/hvilke metoder, der anvendes for at leve op hertil. Navnlig børnenes oplevelse af at være på stedet og deres medinddragelse og indflydelse på eget liv og udvikling tillægges stor vægt. Tilsynet omfatter derudover årlig gennemgang af budget og regnskab, og alle opholdssteder inviteres til et møde, hvor budgetter gennemgås i disse gennemgange deltager en økonomikyndig medarbejder. Gribskov Kommune har den grundlæggende opfattelse, at opholdsstederne er private virksomheder, som selv er ansvarlige for driften og takstfastsættelsen, og at tilsynets rolle derfor mere er at sikre, at der er gennemsigtighed i økonomien, og at der ikke overføres midler til private m.v. Vurderes der via tilsynet eller via f.eks. underretninger og/eller klager, at der er problemer på et opholdssted, iværksættes straks en nærmere undersøgelse heraf. Undersøgelsens resultater kan i givet fald føre til iværksættelse af et egentligt skærpet tilsyn, der meddeles opholdsstedet, og hvori opholdsstedet påbydes at rette op på nogle forhold og komme med handleplaner herfor. Helsingør Kommune Kontakt: Birgitte Wittendorff, , Bilag fra Gribskov om tilsyn - Uanmeldte tilsyn - Generelle tilsyn Det er ganske vanskeligt at afgøre, om vi har metoder og materiale, som er særlig gode. - Vi er to, der fører tilsyn. - Vi har anmeldte og uanmeldte tilsyn (de sidste leveres af privat firma, så vi sikrer, at nogen kikker os over skulderen) - Vi har standard tilsynsrapporter (et eksempel vedlægges) - Tilsynsrapporterne lægges på Kommunens hjemmeside og vi kræver af stederne, at de lægger tilsynsrapporter på Tilbudsportalen. (vi kan ikke stille noget op, hvis de undlader) - Konklusionerne fra alle besøg forelægges politisk - Vi snakker med både ledere, personale, børn/unge og forældre - Vi har årshjul (et eksempel vedlægges) Bilag fra Helsingør om tilsyn - Eksempel på tilsynsrapport for opholdssted

13 Herning Kommune Kontaktperson Pia Bjerring Strandbygaard, , Foretages af Tilsynsenheden. Konceptet er som udgangspunkt ens for både private og kommunale tilbud Tilsynskonceptet tilpasses minimum hvert år i forhold til nye lovkrav, områder der bør have særlig fokus, og opfølgning på de foregående tilsyn. Der er politisk opbakning til at Tilsynsenheden løser opgaven således at politikerne ikke behøver at blive inddraget i ændringerne i konceptet, hvilket giver en meget fleksibel og omstillingsparat organisation. Tilsynet er tilrettelagt ud fra Tilsynsenhedens formulerede kvalitetsmål. Målene lever op til diverse lovgrundlag, politiske målsætninger, forvaltningernes målsætninger, kommunens værdier og det enkelte tilbuds målsætning/værdier. Kvalitetsmålene har til formål at gøre det nærværende og lettilgængeligt, hvad tilsynet kontrollerer og hvad der stilles krav om. Vores tilsyn har vist sig særligt effektive når vi dykker ned i dokumentationen for den enkelte borger. Her laver vi krydstjek mellem handleplaner, mål, delmål iværksatte tiltag, daglige notater, tilbuddets formulerede pædagogik og anskuelser. Desuden føres der samtaler, både formelle og uformelle med personalet og lederen med henblik på, at give dem mulighed for, at redegøre for de faglige refleksioner omkring et antal borgere. Det er ikke det personlige tilsyn, men det handler om en faglig gennemgang af kendt stof. Borgerens navn og cpr er for os irrelevant. Denne indgangsvinkel afdækker hele tilsynsområdet på en faglig og særdeles effektiv måde. Vi har med denne metode fundet at tiden for et tilsyn kan reduceres til det halve og resultaterne er langt mere anvendelige end stort opsatte tilsyn med fokusgruppe interview. LOS har været meget kritisk over for denne tilgang. Vi har haft en dialog med LOS som er endt ud i en aftale, som er sendt ud til vores private tilbud og som er vedhæftet dette skema. Info om ny praksis efter aftale med LOS Det økonomiske tilsyn og det drift orienterede tilsyn føres af de samme tilsynsførende i Tilsynsenheden, således at al viden omkring tilbuddet er samlet på et sted og der kan laves krydstjek. Vedhæftet fra 2011 konceptet: ens for både private og kommunale tilbud manual for tilsyn med tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen forberedende spørgsmål (spørgeskemaet omfatter mere end der er behov for og derfor tilpasses det typen af tilbud der skal føres tilsyn med) Infobrev til borgere og pårørende (borgerne modtager ligeledes en mundtlig information om tilsynet på selve tilsynsdagen, da det kan være vanskeligt at forklare dem hvad tilsynet handler om i et brev) rapport skabelon Spørgeskema ud fra kvalitetsmålene Desuden er der vedhæftet Rapport eksempler fra tre forskellige tilsyn: 1. Anmeldt tilsyn uden særlige anmærkninger 2. Uanmeldt/anmeldt tilsyn med henblik på at afklare om det skulle under skærpet tilsyn 3. Tilsyn på baggrund af klage/henvendelse

Håndbog for tilsyns på private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner

Håndbog for tilsyns på private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner 2011 Håndbog for tilsyns på private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner Gældende: private opholdssteder og døgninstitutioner for sårbare børn og unge Udfører: Det socialfaglige konsulentteam v.

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde - Afsluttende rapport Januar 2012 Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution Tilsyn Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2014 Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1 Leder Birgit Simonsen Konst. Leder Linna Mosegaard Hansen Bestyrelsesformand Knud Haaning Andersen Tilsynsførende Afd. leder:

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013 101 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Plan A Terapi og Kursuscenter Vodroffsvej 13 1900 Frederiksberg C 35 55 20 00 www.plan-a.nu E-mail. info@plan-a.nu

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere