Vedtægter. for. Klintholm I/S. Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Klintholm I/S. Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner"

Transkript

1 Vedtægter for Klintholm I/S Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner

2 1. Navn og hjemsted Interessentkommunerne Formål Opgaver Samarbejdsregler, leverings- og aftagepligt Ejerandele og hæftelse Økonomi finansiering Bestyrelse Direktionen Tegningsregel Regnskab revision budget Misligholdelse Udtræden af interessentskabet Optagelse af nye interessentkommuner overdragelighed Opløsning Vedtægtsændringer Betingelser godkendelse Uoverensstemmelser mellem interessentkommunerne Ikrafttræden side 2

3 1. Navn og hjemsted 1.1 Interessentskabets navn er Klintholm I/S og hjemstedet er Svendborg Kommune. 2. Interessentkommunerne 2.1 Interessentskabet består af følgende interessenter: Faaborg - Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Langeland Kommune Nyborg Kommune Svendborg Kommune 3. Formål 3.1 Formålet med interessentskabet er at varetage de driftsopgaver på affaldsområdet, som interessentkommunerne ønsker udført af interessentskabet. Derudover kan interessentskabet varetage andre driftsopgaver på affaldsområdet, som har tilknytning til de aktiviteter, interessentskabet varetager for interessentkommunerne. Endelig kan interessentskabet varetage naturbevarende driftsopgaver ved og omkring de arealer, som ejes af interessentskabet eller interessentkommunerne, forudsat at disse er i sammenhæng med interessentskabets øvrige arbejdsområde. 4. Opgaver 4.1 Interessentkommunerne har ret til at overføre opgaver til interessentskabet. En overførelse af opgaver til interessentskabet kræver godkendelse af bestyrelsen, som tillige fastsætter vilkårene for tilbageførsel af opgaven til interessentkommunen. Overførsel af opgaver til interessentskabet kræver samtidig tilsynsmyndighedernes godkendelse. Følgende opgaver er overført til og udføres af interessentskabet: Alle opgaver vedrørende administrationen af selskabet herunder: Takstfastsættelse for den affaldshåndtering, der angår interessentskabets opgaveområde. Budgetfastsættelsen for interessentskabets virksomhed og størrelsen af den enkelte interessentkommunes betalingsforpligtelser over for interessentskabet. Regnskabsgodkendelse for interessentskabets virksomhed Alle opgaver vedrørende driften af de af selskabet ejede ejendomme. side 3

4 4.1.3 Alle opgaver vedrørende deponering af affald, herunder drift af deponeringsanlæg på interessentskabets ejendom. 4.2 Interessentkommunerne kan overføre driften af deponeringsanlæg, som er lokaliseret inden for interessentens geografiske område til interessentskabet. Opgaver vedrørende drift af interessenternes deponeringsanlæg kan omfatte affaldsmodtagelse, forsortering, deponeringer, nedlukninger og efterbehandling af miljøkontrol, jf. punkt 4.1. Sådanne aftaler skal forelægges bestyrelsen. 4.3 Interessentskabet kan udføre kontraktopgaver for interessentkommunerne efter bestyrelsens forudgående godkendelse. 4.4 Interessentskabet kan i overensstemmelse med herom gældende regler indgå samarbejdsaftaler med andre kommunale affaldsselskaber, enkeltkommuner eller private virksomheder samt oprette eller deltage i selskaber inden for interessentskabets formålsområde. 4.5 Interessentskabet kan inden for ledig behandlingskapacitet modtage og behandle affald fra leverandører udenfor interessentkommunernes geografiske område. 4.6 Interessentskabet kan indgå aftale om udlejning eller bortforpagtning af den del af interessentskabets ejendom, der ikke benyttes til interessentskabets virksomhed, til anvendelse inden for andre affaldshåndteringsformål samt til landbrugsmæssige formål. 5. Samarbejdsregler, leverings- og aftagepligt 5.1 Interessentkommunerne er forpligtet til aktivt at medvirke til opfyldelsen af interessentskabets formål. 5.2 Interessentkommunerne har pligt til at anvise alt deponeringsegnet affald til interessentskabet med følgende begrænsninger: Faaborg-Midtfyns Kommune har kun pligt til at anvise en mængde svarende til Ryslinge Kommunes andel af deponering i depot for blandet affald i perioden til deponiet på Klintholm. Øvrige mængder anvises efter aftale med interessentskabet. Kerteminde Kommune har kun pligt til at anvise en mængde svarende til Langeskov Kommunes andel i depot for blandet affald i perioden til deponiet på Klintholm. Øvrige mængder anvises efter aftale med interessentskabet. Interessentkommunerne har pligt til i deres affaldsregulativer at anvise affald til interessentskabet med de oven for angivne begrænsninger, samt de begrænsninger der måtte følge af den til enhver tid gældende lovgivning. side 4

5 5.3 Interessentskabet har pligt til at varetage de affaldshåndteringsopgaver, der er overført til interessentskabet. 5.4 Interessentskabets aftagepligt kan opfyldes enten ved modtagelse på egne anlæg eller ved indgåelse af leveringsaftaler med eksterne anlæg eller ved samarbejds- eller fællesskabsaftaler. 5.5 Svendborg Kommune har, som interessentskabets hjemkommune ved sin tiltræden af nærværende vedtægter, givet tilsagn om at ville medvirke aktivt til og være positiv indstillet over for tilvejebringelse af det fornødne plangrundlag kommuneplan og lokalplan, med henblik på at interessentskabet kan opfylde sine pligter. Svendborg Kommunes tilsagn er dog givet under udtrykkeligt forbehold om overholdelse af reglerne i planlovgivningen og gældende ret i øvrigt. I tilfælde af at interessentskabet ikke kan erhverve de nødvendige arealer ved mindelig aftale med de relevante lodsejere, er Svendborg Kommune under forbehold om fornøden hjemmel hertil forpligtet til at ekspropriere til fordel for interessentskabet, men dog uden omkostninger for kommunen. 6. Ejerandele og hæftelse 6.1 Interessentkommunerne besidder ejerandele i interessentskabet i forhold til deres respektive indbyggertal pr. seneste 1. januar, dog således at for år udgør 1. januar skæringsdatoen i forhold til indbyggertallet. 6.2 Ingen interessentkommune kan disponere retligt eller faktisk over sin andel af fællesformuen eller interessentskabets enkelte aktiver. Fællesformuen samt interessentskabets aktiver kan heller ikke gøres til genstand for udlæg eller anden retsforfølgning, for pligter, der er interessentskabet uvedkommende, og som måtte påhvile den enkelte interessentkommune. 6.3 Over for tredjemand hæfter interessentkommunerne solidarisk og ubegrænset for de pligter, der påhviler interessentskabet. 6.4 Interessentkommunernes indbyrdes hæftelse fordeles i forhold til interessentkommunernes indbyggertal pr. seneste 1. januar, jf. dog punkt For deponeringsanlæg fordeles den indbyrdes hæftelse mellem interessentkommunerne efter deponeret mængde affald pr. seneste 1. januar, jf. punkt Pr. 1. januar har interessentkommunerne deponeret følgende mængder affald: Svendborg Kommune: ,2 ton Nyborg Kommune: ,8 ton Kerteminde Kommune: ,6 ton side 5

6 Faaborg Midtfyn Kommune: ,4 ton Langeland Kommune: 2.007,9 ton 7. Økonomi finansiering 7.1 Der er i forbindelse med interessentskabets etablering, henholdsvis interessentkommunernes indtræden i interessentskabet foretaget et kapitalindskud, beregnet ud fra indbyggertal. Interessentkommunernes indskud: Svendborg Kommune: kr ,00 Nyborg Kommune: kr ,00 Kerteminde Kommune: kr ,00 Faaborg Midtfyn Kommune: kr ,00 Langeland Kommune: kr ,00 Følgende interessentkommuner har ikke fuldt ud indbetalt deres indskud, men mangler at indbetale: Kerteminde Kommune: kr ,00 Faaborg Midtfyn Kommune: kr ,00 Langeland Kommune: kr ,00 Ovenstående interessentkommuners udnyttelse af den i punkt 14.2 omtalte kredittid i forbindelse med indbetaling af indskud accepteres på vilkår af, at interessentskabet til ethvert tidspunkt på anfordring kan kræve skyldigt beløb indbetalt til interessentskabet, og at interessentkommunernes fulde indskud er indbetalt senest 15 år efter underskrift af disse vedtægter. Følgende interessentkommuner har indbetalt mere end deres indskud med et beløb på: Svendborg Kommune: kr ,00 Nyborg Kommune: kr ,00 Interessentkommuner som har indsat mere end deres indskud kan ikke kræve det for meget indbetalt beløb udbetalt til sig, førend de øvrige interessentkommuner har påbegyndt indbetalingen af deres resterende indskud. Tilbagebetaling til de interessentkommuner, som har indsat mere end deres indskud, sker i samme forhold, som de interessentkommuner, der ikke fuldt ud har indbetalt deres indskud, foretager indbetalinger, således at interessentskabets egenkapital svarende til indskuddet til hver en tid udgør kr , Interessentkommunernes faktiske indskudte kapital forrentes med diskontoen. Udbetaling til interessentkommunerne kan finde sted, hvis det fulde indskud er indbetalt, i side 6

7 modsat fald vil renten skulle tilskrives interessentkommunens indskudskonto. Udbetalt forrentning af indskudskapitalen skal interessentkommunerne indregne som en indtægt i forbindelse med gebyrfastsættelsen, jf. punkt 7.1 vedrørende udligning af indskudskonto. 7.3 Udgifterne ved interessentskabets drift finansieres via interessentkommunernes indskud, betaling på baggrund af interessentskabets takster, indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser samt af øvrige indtægter og betalinger for affaldsmodtagelse og håndtering. 7.4 Større anlægsinvesteringer kan interessentskabet enten finansiere via henlæggelser, der indregnes i taksterne eller ved lånefinansiering i overensstemmelse med de af Indenrigsministeriet til enhver tid fastsatte regler eller ved kapitalindskud fra interessentkommunerne. 7.5 Ved levering af affald til anlægget betales de til enhver tid værende vedtagne takster for sådant affald. 8. Bestyrelse 8.1 Bestyrelsen er interessentskabets øverste myndighed. 8.2 Hver interessentkommune udpeger et bestyrelsesmedlem blandt de respektive kommunalbestyrelsesmedlemmer for en periode svarende til den kommunale valgperiode. 8.3 For hvert bestyrelsesmedlem udpeger interessentkommunerne på samme måde en suppleant, der indkaldes til at give møde i det pågældende medlems forfald. 8.4 Formanden for bestyrelsen er det til enhver tid værende bestyrelsesmedlem, der er udpeget af Svendborg Kommune. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand. Næstformanden varetager i formandens forfald dennes opgaver. 8.5 Ethvert bestyrelsesmedlem eller interessentskabets direktør kan forlange indkaldelse af bestyrelsen med angivelse af dagsorden. 8.6 Bestyrelsen indkaldes af formanden, der leder dens møder. Sammen med indkaldelsen skal følge dagsorden og de nødvendige oplysninger. Bestyrelsen afholder mindst fire møder om året, herunder ordinære møder i henholdsvis marts og maj måned med mindst følgende dagsordenpunkter: - På martsmødet: Forelæggelse af det foregående års regnskab til godkendelse, - På majmødet: Behandling af det af direktionen udarbejdede budgetforslag for det næste regnskabsår samt overslagsårene. side 7

8 8.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne eller suppleanterne for de fraværende er til stede. 8.8 Der føres en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer samt fraværende bestyrelsesmedlemmers suppleanter ved mødernes afslutning. Hvert bestyrelsesmedlem kan kræve sin afvigende mening tilfør bestyrelsesprotokollen. 8.9 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Interessentskabets direktør er bestyrelsens sekretær. Forretningsorden skal bl.a. sikre, at der etableres et passende samarbejde mellem direktionen og interessentkommunernes administration Honoraret til bestyrelsesformanden fastsættes af bestyrelsen med tilsynsmyndighedernes godkendelse. Til bestyrelsens øvrige medlemmer ydes diæter efter reglerne i lov om kommunernes styrelse De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Hver interessentkommunes bestyrelsesmedlem har varierende stemmevægt i forhold til interessentkommunens indbyggerantal pr. seneste 1. januar Til vedtagelse af følgende kræves dog foruden vedtagelse i bestyrelsen efterfølgende godkendelse af samtlige interessentkommuner: a. optagelse af lån og påtagelse af gældsforpligtelser, b. påtagelse af garantiforpligtelser, c. erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, d. oprettelse eller deltagelse i selskaber eller andre juridiske personer, e. etablering af lejemål med interessentskabet både som lejer og som udlejer med mere end 10 års uopsigelighed, f. ændring af interne afregnings- og hæftelsesprincipper, g. indbetaling af kapitalindskud, h. optagelse af nye interessenter og vilkårene herfor, i. udtræden af interessenter, bortset fra udtræden efter opsigelse fra en interessent med kontraktlig varsel og efter udløbet af en uopsigelighedsperiode, j. vedtægtsændringer, k. interessentskabets opløsning. 9. Direktionen 9.1 Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af interessentskabets daglige drift, herunder administration af interessentskabets anlæg samt samarbejde med interessentkommunernes respektive administrationer. 9.2 I en direktørkontrakt fastlægges omfanget af direktørens kompetence samt samvirket mellem bestyrelse og direktør. side 8

9 9.3 Regler for direktørens løn og ansættelsesvilkår fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse med de for kommuner fastsatte regler og indgåede aftaler. 9.4 Direktøren ansætter og afskediger, inden for af bestyrelsen fastsatte rammer, øvrigt personale. 9.5 Løn- og ansættelsesforhold for øvrigt personale skal være i overensstemmelse med de for kommuner fastsatte regler og indgåede aftaler. 10. Tegningsregel 10.1 Interessentskabet tegnes på følgende måde: af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsesformanden (eller næstformanden) i forening med direktøren, eller af to øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren, eller i henhold til prokura meddelt af bestyrelsen 11. Regnskab revision budget 11.1 Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret Regnskabet udfærdiges i overensstemmelse med god regnskabsskik. Bestyrelsen kan beslutte, at regnskabsaflæggelse skal ske i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler under hensyntagen til eventuelle særligt for kommunale fællesskaber gældende retsforskrifter Regnskabet skal være opdelt på aktiviteter, og udgiftsregistreringen skal tilpasses hertil med henblik på at sikre, at hver enkelt ordning økonomisk hviler i sig selv. Der anvendes en intern rente svarende til diskontoen, som tilskrives de finansielle poster Årsregnskabet tillige med revisionsbemærkninger forelægges på bestyrelsesmødet i marts måned til bestyrelsens godkendelse Årsregnskabet skal indeholde en beregning af den indbyrdes hæftelse for regnskabsåret Årsregnskabet skal indeholde en beregning af størrelsen af interessentkommunernes indskudskapital samt en vurdering af udligningen af den faktiske indskudte kapital mellem kommunerne Interessentskabets regnskaber revideres af Kommunernes Revisionsafdeling eller af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. Revisionen skal udføres i overensstem side 9

10 melse med god revisionsskik. Revisionen har adgang til alle interessentskabets bøger, bilag og beholdninger og har krav på at få meddelt enhver oplysning, som måtte forlanges til bekræftelse af regnskabets rigtighed. Revisionen har pligt til at føre en revisionsprotokol, hvori der efter hver revision indføres bemærkninger om denne. Alle protokoltilførelser skal forelægges til udtalelse for bestyrelsen Det godkendte og reviderede regnskab sendes til orientering til interessentkommunerne samt til tilsynsmyndigheden sammen med revisionens bemærkninger. Fremsendelsen skal ske inden udgangen af juni måned Budgetforslaget for det følgende regnskabsår samt overslagsårene skal af direktionen forelægges for bestyrelsen til behandling og godkendelse på et møde inden udgangen af maj måned De af bestyrelsen godkendte budgetter og takster fremsendes til interessentkommunerne inden udgangen af juni måned med anmodning om, at taksterne indarbejdes i kommunernes gebyr. Endvidere fremsendes budgettet til orientering til revisor. 12. Misligholdelse 12.1 Skulle en af interessentkommunerne misligholde sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægter, tilkommer der de øvrige interessentkommuner sædvanlige misligholdelsesbeføjelser efter dansk ret. Tilsvarende gælder for interessentskabets misligholdelse over for en af interessentkommunerne. 13. Udtræden af interessentskabet 13.1 Udtræden af interessentskabet kan ske med 3 års varsel til udløbet af et regnskabsår Udtrædelsesvilkårene skal godkendes af de øvrige deltagere i interessentskabet samt af tilsynsmyndighederne Ved udtræden hæfter den udtrædende interessentkommune fortsat for de miljøforpligtelser, der er forbundet med affaldsdeponeringsanlægget. Miljøforpligtelsen opgøres på baggrund af hæftelsen i det pågældende år, hvori udtræden sker, jf. bestemmelsen vedrørende hæftelse i punkt Ved udtræden skal den udtrædende interessentkommune kompensere de tilbageværende interessentkommuner dels i forhold til de løbende forpligtelser, dels i forhold til eventuelle driftsforringelser og deraf følgende takstforhøjelse, som en interessentkommunes udtræden af interessentskabet måtte medføre for de tilbageværende interessenter. Størrelsen af den udtrædende interessentkommunes kompensationsbetaling fastlægges af en af interessentskabets uafhængig revisor blandt andet på baggrund af de udtrædelsesvilkår, der er fastlagt i forbindelse med den udtrædende interessents over side 10

11 førsel af opgaver til selskabet, jf. punkt 4.1. Udgifterne til den uafhængige revisors opgørelse af kompensationsbetaling deles lige mellem interessentskabet og den udtrædende interessent Ved udtræden har en interessentkommune ret til at få udbetalt indestående på sin indskudskonto. 14. Optagelse af nye interessentkommuner overdragelighed 14.1 Nye interessentkommuner kan optages i interessentskabet, såfremt de øvrige interessentkommuner godkender dette. Endvidere kræves tilsynsmyndighedernes godkendelse af optagelse af nye interessentkommuner Nye interessentkommuner kan kun optages i interessentskabet, såfremt et nærmere aftalt indskud er indbetalt, jf. nedenfor i punkt Alternativt kan der aftales en kredittid (maksimalt 15 år) med en nærmere aftalt rentesats, dog på det vilkår at interessentskabet til ethvert tidspunkt på anfordring kan kræve skyldigt beløb indbetalt til interessentskabet Den indtrædende interessentkommunes indskud beregnes på baggrund af dennes indbyggertal pr. seneste 1. januar og fastsættes forholdsmæssigt svarende til de øvrige interessentkommuners indskud. Ved beregning af størrelsen af en interessentkommunes indskud foretages en opgørelse af det fremtidige kapitalbehov, hvorfor en optagelse af nye interessenter kan give anledning til en omfordeling af interessentkommunernes indskudskonti Ingen af interessentkommunerne er berettiget til at overdrage deres rettigheder eller forpligtelser i medfør af disse vedtægter eller i henhold til aftaler indgået mellem interessentkommunerne og interessentskabet. 15. Opløsning 15.1 Interessentskabet kan opløses, hvis det vedtages ved enstemmighed på bestyrelsesmødet samt tiltrædes af samtlige interessentkommuners kommunalbestyrelser. Såfremt det besluttes at opløse interessentskabet, udpeger bestyrelsen et likvidationsudvalg, der erstatter bestyrelsen og forestår afviklingen Når afviklingen er tilendebragt med interessentkommunernes godkendelse, forelægger likvidationsudvalget regnskabet for interessentskabet på et særligt dertil indkaldt interessentskabsmøde. Regnskabet forelægges i revideret stand Den nettoformue, der måtte være til disposition udover dækning af eventuel gæld og betaling af omkostninger, udloddes til interessentkommuner fordelt blandt disse i for side 11

12 hold til indbyggertal i kommunerne ved regnskabsårets begyndelse i opløsningsåret, opgjort på samme måde som beskrevet i 6.4 og Svendborg Kommune har ret til ved opløsning men ikke pligt til at erhverve interessentskabets ejendom til markedspris Vilkårene for interessentskabets opløsning skal i det hele godkendes af tilsynsmyndighederne. Ligeledes fastsætter tilsynsmyndighederne vilkårene for interessentskabets opløsning i tilfælde af uenighed mellem interessentkommunerne. 16. Vedtægtsændringer 16.1 Til ændring af interessentskabets vedtægter kræves godkendelse fra alle interessentkommuner Foruden sådan vedtagelse kræves også godkendelse af tilsynsmyndighederne. 17. Betingelser godkendelse 17.1 Nærværende interessentskabsaftale er fra interessentkommunernes side betinget af godkendelse fra: Alle interessentkommunerne Tilsynsmyndighederne 17.2 Når disse betingelser er opfyldt, underskriver bestyrelsen en endelighedspåtegning på nærværende interessentskabsaftale. 18. Uoverensstemmelser mellem interessentkommunerne 18.1 Eventuelle tvistigheder, der måtte udspringe af nærværende interessentskab, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres af den i henhold til kommunestyrelsesloven kompetente tilsynsmyndighed, såfremt tilsynsmyndigheden har den fornødne kompetence til at behandle tvisten. Tilsynsmyndighedernes afgørelse kan prøves ved de almindelige domstole med værneting i henhold til retsplejelovens almindelige regler herom Tvister, der ikke kan afgøres af tilsynsmyndighederne, afgøres ved de almindelige domstole med Civilretten i Svendborg, henholdsvis Østre Landsret som værneting. 19. Ikrafttræden 19.1 Nærværende vedtægter træder i kraft med virkning fra den 1. januar. side 12

13 side 13

14 side 14

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægterne er gældende fra 01.04.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED...3 2 INTERESSENTER...3 3 FORMÅL...3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER...3 5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S Vedtægter som revideret 22.09.2006 1. Interessentskabet "Strandparken" består af følgende interessenter: Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Brøndby

Læs mere

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR:

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 4. december 2013 VEDTÆGTER 2013 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes

Læs mere

Vedtægter for Egedal og Frederikssunds Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S

Vedtægter for Egedal og Frederikssunds Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S Vedtægter for Egedal og Frederikssunds Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S Nærværende vedtægter erstatter eksisterende vedtægter med ikrafttrædelse 1. februar 2012. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. juli 2016 1. NAVN,

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

Samarbejdsaftale. for. DNS I/S (Arbejdstitel for Det Ny Selskab) mellem. Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner

Samarbejdsaftale. for. DNS I/S (Arbejdstitel for Det Ny Selskab) mellem. Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner VOJENS Rådhuscentret 21 DK 6500 Vojens Tlf. 74542156 Fax: 74590524 mail@bergadvokater.dk www.bergadvokater.dk Dato 24. maj 2013 Sag nr. 14-37383 Advokat Bjarne L. Ditlevsen bld@bergadvokater.dk Samarbejdsaftale

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Faaborg Forsynings-virksomheder

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

Vedtægter. for. Interessentskabet I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø består af:

Vedtægter. for. Interessentskabet I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø består af: 15.11.2006 Vedtægter for I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø (3 interessenter) Interessentskabet I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø består af: 1 Gladsaxe Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune og er pr. 01.01.1998

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S December 2015

Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S December 2015 Erik Jensen Partner eje@holst-law.com T +45 8934 1114 J.nr. 100037/370 EJE/JGE Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S December 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015 København september 2015 Sagsnr. 021613-0031 jhw/krl/liz Vedtægter for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade

Læs mere

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding 1. januar 2007 Vedtægt Vedtægt for I/S Vestforbrænding Vedtægt Side 3 1. afsnit ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Vestforbrænding. Dets hjemsted er Glostrup Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Østdeponi

Vedtægter. for. Østdeponi dato sagsnr reference xx Vedtægter for Østdeponi Version 28.08.2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den xx 1. Navn, hjemsted 1.1 Selskabets navn er Østdeponi (i det følgende Selskabet). 1.2 Selskabet er stiftet

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Fonden Vimby i Hjortshøj

V E D T Æ G T E R. Fonden Vimby i Hjortshøj V E D T Æ G T E R for Fonden Vimby i Hjortshøj Fondens navn og hjemsted 1 Fondens navn er Fonden Vimby i Hjortshøj Fondens hjemsted er Aarhus Kommune. Stifter og grundkapital 2 Fonden er stiftet af Støtteforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

Ændringer i nye vedtægter for hjælpemiddeldepotet i fht. eksisterende vedtægter

Ændringer i nye vedtægter for hjælpemiddeldepotet i fht. eksisterende vedtægter HJÆLPEMIDDELDEPOTET Ændringer i nye vedtægter for hjælpemiddeldepotet i fht. eksisterende vedtægter Nærværende ændringsdokument er udarbejdet med fokus på de ændringer, der har forretningsmæssig betydning

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter interessentskabet). Godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015 VEDTÆGTER FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger VEDTÆGTER for Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger 6. april 2016 Side 2 af 6 1 Pensionskassens formål Pensionskassens formål er at drive pensionskasse- og livsforsikringsvirksomhed. Livsforsikringsvirksomheden

Læs mere

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S AffaldPlus + Interessentskabets navn er I/S AffaldPlus +. 1 Interessentskabets navn Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter Interessentskabet ejes af følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab_godkendt Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab (CVR-nr. 31352894) 1 Navn og selskabsform

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Vedtægter for BioenergiSyd

Vedtægter for BioenergiSyd Vedtægter for BioenergiSyd 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa kommune. 2 Formål Foreningens formål er under hensyntagen til

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010 VEDTÆGTER Gældende pr. 1. januar 2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshavere / vandaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

Læs mere

Vedtægter. Sparekassen Bredebro. for. Sparekassen Bredebro. Navn- Hjemsted - Formål 1. Garantkapital 2

Vedtægter. Sparekassen Bredebro. for. Sparekassen Bredebro. Navn- Hjemsted - Formål 1. Garantkapital 2 Vedtægter for Sparekassen Navn- Hjemsted - Formål 1 Sparekassens navn er Sparekassen, dens hjemsted er Tønder Kommune. Sparekassens binavne er Skærbæk Sparekasse, Tønder Sparekasse, som er afdelinger af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Dall Villaby Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1 Formål 2 Selskabets

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

VEDTÆGTER. for DRAGSHOLM SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for DRAGSHOLM SPAREKASSE VEDTÆGTER for DRAGSHOLM SPAREKASSE NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG SELSKABSKONSTRUKTION 1 Sparekassens navn er Dragsholm Sparekasse. Dens hjemsted er Odsherred kommune. Dragsholm Sparekasse driver herudover

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S. 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S. 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 19. maj 2011 Claus Høeg Madsen Partner UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S Ref 5300319 Dok 926361 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune.

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BJERRINGBRO ELVÆRK Paragraf 1: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Foreningen Bjerringbro Elværk. Foreningens hjemsted er 8850 Bjerringbro, Viborg kommune. Paragraf 2: 1.

Læs mere

Vedtægt for Modtagestation Vendsyssel I/S

Vedtægt for Modtagestation Vendsyssel I/S Vedtægt for Modtagestation Vendsyssel I/S Gældende pr. 30. juni 2010 Vedtægt for Modtagestation Vendsyssel I/S 1. Navn/selskabsform/interessenter/hjemsted Stk. 1. Selskabets navn er Modtagestation Vendsyssel

Læs mere

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune.

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. RASK MØLLE VANDVÆRK VEDTÆGT 1 Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted Pensionsfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond, som har hjemsted i København. Fonden

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Sparekassen Bredebro

Sparekassen Bredebro Vedtægter for Sparekassen Bredebro Sparekassen Bredebro Navn- Hjemsted - Formål 1 stk. 1 Sparekassens navn er Sparekassen Bredebro, dens hjemsted er Tønder Kommune. Sparekassens binavne er Skærbæk Sparekasse,

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Dybbølsgade 41, 1721 København V Tlf. 33 22 88 20 * Fax 33 22 40 16 CVR nr. 18 21 08 51 Bank 5331-0240301 settlementet@settlementet.dk Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Navn og stifter 1 Stk.

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK Standardvedtægter for private almene vandforsyninger VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den er et interessentskab / andelsselskab / andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.),

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er I/S Glyngøre Vandværk. Selskabet har hjemsted i Sallingsund Kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

I/S St. Rørbæk Vandværk

I/S St. Rørbæk Vandværk Vedtægter for I/S St. Rørbæk Vandværk 2005 Vedtægter for I/S Store Rørbæk Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er stiftet i 1966, er et interessentskab, hvis navn er I/S Store Rørbæk Vandværk. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Funder Kirkeby Vandværk I/S

Funder Kirkeby Vandværk I/S Funder Kirkeby Vandværk I/S Vedtægter for Funder Kirkeby Vandværk I/S. Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis fulde navn er Funder Kirkeby Vandværk I/S. 1 Selskabet har hjemme i Silkeborg

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere