Vedtægter. for. Klintholm I/S. Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Klintholm I/S. Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner"

Transkript

1 Vedtægter for Klintholm I/S Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner

2 1. Navn og hjemsted Interessentkommunerne Formål Opgaver Samarbejdsregler, leverings- og aftagepligt Ejerandele og hæftelse Økonomi finansiering Bestyrelse Direktionen Tegningsregel Regnskab revision budget Misligholdelse Udtræden af interessentskabet Optagelse af nye interessentkommuner overdragelighed Opløsning Vedtægtsændringer Betingelser godkendelse Uoverensstemmelser mellem interessentkommunerne Ikrafttræden side 2

3 1. Navn og hjemsted 1.1 Interessentskabets navn er Klintholm I/S og hjemstedet er Svendborg Kommune. 2. Interessentkommunerne 2.1 Interessentskabet består af følgende interessenter: Faaborg - Midtfyn Kommune Kerteminde Kommune Langeland Kommune Nyborg Kommune Svendborg Kommune 3. Formål 3.1 Formålet med interessentskabet er at varetage de driftsopgaver på affaldsområdet, som interessentkommunerne ønsker udført af interessentskabet. Derudover kan interessentskabet varetage andre driftsopgaver på affaldsområdet, som har tilknytning til de aktiviteter, interessentskabet varetager for interessentkommunerne. Endelig kan interessentskabet varetage naturbevarende driftsopgaver ved og omkring de arealer, som ejes af interessentskabet eller interessentkommunerne, forudsat at disse er i sammenhæng med interessentskabets øvrige arbejdsområde. 4. Opgaver 4.1 Interessentkommunerne har ret til at overføre opgaver til interessentskabet. En overførelse af opgaver til interessentskabet kræver godkendelse af bestyrelsen, som tillige fastsætter vilkårene for tilbageførsel af opgaven til interessentkommunen. Overførsel af opgaver til interessentskabet kræver samtidig tilsynsmyndighedernes godkendelse. Følgende opgaver er overført til og udføres af interessentskabet: Alle opgaver vedrørende administrationen af selskabet herunder: Takstfastsættelse for den affaldshåndtering, der angår interessentskabets opgaveområde. Budgetfastsættelsen for interessentskabets virksomhed og størrelsen af den enkelte interessentkommunes betalingsforpligtelser over for interessentskabet. Regnskabsgodkendelse for interessentskabets virksomhed Alle opgaver vedrørende driften af de af selskabet ejede ejendomme. side 3

4 4.1.3 Alle opgaver vedrørende deponering af affald, herunder drift af deponeringsanlæg på interessentskabets ejendom. 4.2 Interessentkommunerne kan overføre driften af deponeringsanlæg, som er lokaliseret inden for interessentens geografiske område til interessentskabet. Opgaver vedrørende drift af interessenternes deponeringsanlæg kan omfatte affaldsmodtagelse, forsortering, deponeringer, nedlukninger og efterbehandling af miljøkontrol, jf. punkt 4.1. Sådanne aftaler skal forelægges bestyrelsen. 4.3 Interessentskabet kan udføre kontraktopgaver for interessentkommunerne efter bestyrelsens forudgående godkendelse. 4.4 Interessentskabet kan i overensstemmelse med herom gældende regler indgå samarbejdsaftaler med andre kommunale affaldsselskaber, enkeltkommuner eller private virksomheder samt oprette eller deltage i selskaber inden for interessentskabets formålsområde. 4.5 Interessentskabet kan inden for ledig behandlingskapacitet modtage og behandle affald fra leverandører udenfor interessentkommunernes geografiske område. 4.6 Interessentskabet kan indgå aftale om udlejning eller bortforpagtning af den del af interessentskabets ejendom, der ikke benyttes til interessentskabets virksomhed, til anvendelse inden for andre affaldshåndteringsformål samt til landbrugsmæssige formål. 5. Samarbejdsregler, leverings- og aftagepligt 5.1 Interessentkommunerne er forpligtet til aktivt at medvirke til opfyldelsen af interessentskabets formål. 5.2 Interessentkommunerne har pligt til at anvise alt deponeringsegnet affald til interessentskabet med følgende begrænsninger: Faaborg-Midtfyns Kommune har kun pligt til at anvise en mængde svarende til Ryslinge Kommunes andel af deponering i depot for blandet affald i perioden til deponiet på Klintholm. Øvrige mængder anvises efter aftale med interessentskabet. Kerteminde Kommune har kun pligt til at anvise en mængde svarende til Langeskov Kommunes andel i depot for blandet affald i perioden til deponiet på Klintholm. Øvrige mængder anvises efter aftale med interessentskabet. Interessentkommunerne har pligt til i deres affaldsregulativer at anvise affald til interessentskabet med de oven for angivne begrænsninger, samt de begrænsninger der måtte følge af den til enhver tid gældende lovgivning. side 4

5 5.3 Interessentskabet har pligt til at varetage de affaldshåndteringsopgaver, der er overført til interessentskabet. 5.4 Interessentskabets aftagepligt kan opfyldes enten ved modtagelse på egne anlæg eller ved indgåelse af leveringsaftaler med eksterne anlæg eller ved samarbejds- eller fællesskabsaftaler. 5.5 Svendborg Kommune har, som interessentskabets hjemkommune ved sin tiltræden af nærværende vedtægter, givet tilsagn om at ville medvirke aktivt til og være positiv indstillet over for tilvejebringelse af det fornødne plangrundlag kommuneplan og lokalplan, med henblik på at interessentskabet kan opfylde sine pligter. Svendborg Kommunes tilsagn er dog givet under udtrykkeligt forbehold om overholdelse af reglerne i planlovgivningen og gældende ret i øvrigt. I tilfælde af at interessentskabet ikke kan erhverve de nødvendige arealer ved mindelig aftale med de relevante lodsejere, er Svendborg Kommune under forbehold om fornøden hjemmel hertil forpligtet til at ekspropriere til fordel for interessentskabet, men dog uden omkostninger for kommunen. 6. Ejerandele og hæftelse 6.1 Interessentkommunerne besidder ejerandele i interessentskabet i forhold til deres respektive indbyggertal pr. seneste 1. januar, dog således at for år udgør 1. januar skæringsdatoen i forhold til indbyggertallet. 6.2 Ingen interessentkommune kan disponere retligt eller faktisk over sin andel af fællesformuen eller interessentskabets enkelte aktiver. Fællesformuen samt interessentskabets aktiver kan heller ikke gøres til genstand for udlæg eller anden retsforfølgning, for pligter, der er interessentskabet uvedkommende, og som måtte påhvile den enkelte interessentkommune. 6.3 Over for tredjemand hæfter interessentkommunerne solidarisk og ubegrænset for de pligter, der påhviler interessentskabet. 6.4 Interessentkommunernes indbyrdes hæftelse fordeles i forhold til interessentkommunernes indbyggertal pr. seneste 1. januar, jf. dog punkt For deponeringsanlæg fordeles den indbyrdes hæftelse mellem interessentkommunerne efter deponeret mængde affald pr. seneste 1. januar, jf. punkt Pr. 1. januar har interessentkommunerne deponeret følgende mængder affald: Svendborg Kommune: ,2 ton Nyborg Kommune: ,8 ton Kerteminde Kommune: ,6 ton side 5

6 Faaborg Midtfyn Kommune: ,4 ton Langeland Kommune: 2.007,9 ton 7. Økonomi finansiering 7.1 Der er i forbindelse med interessentskabets etablering, henholdsvis interessentkommunernes indtræden i interessentskabet foretaget et kapitalindskud, beregnet ud fra indbyggertal. Interessentkommunernes indskud: Svendborg Kommune: kr ,00 Nyborg Kommune: kr ,00 Kerteminde Kommune: kr ,00 Faaborg Midtfyn Kommune: kr ,00 Langeland Kommune: kr ,00 Følgende interessentkommuner har ikke fuldt ud indbetalt deres indskud, men mangler at indbetale: Kerteminde Kommune: kr ,00 Faaborg Midtfyn Kommune: kr ,00 Langeland Kommune: kr ,00 Ovenstående interessentkommuners udnyttelse af den i punkt 14.2 omtalte kredittid i forbindelse med indbetaling af indskud accepteres på vilkår af, at interessentskabet til ethvert tidspunkt på anfordring kan kræve skyldigt beløb indbetalt til interessentskabet, og at interessentkommunernes fulde indskud er indbetalt senest 15 år efter underskrift af disse vedtægter. Følgende interessentkommuner har indbetalt mere end deres indskud med et beløb på: Svendborg Kommune: kr ,00 Nyborg Kommune: kr ,00 Interessentkommuner som har indsat mere end deres indskud kan ikke kræve det for meget indbetalt beløb udbetalt til sig, førend de øvrige interessentkommuner har påbegyndt indbetalingen af deres resterende indskud. Tilbagebetaling til de interessentkommuner, som har indsat mere end deres indskud, sker i samme forhold, som de interessentkommuner, der ikke fuldt ud har indbetalt deres indskud, foretager indbetalinger, således at interessentskabets egenkapital svarende til indskuddet til hver en tid udgør kr , Interessentkommunernes faktiske indskudte kapital forrentes med diskontoen. Udbetaling til interessentkommunerne kan finde sted, hvis det fulde indskud er indbetalt, i side 6

7 modsat fald vil renten skulle tilskrives interessentkommunens indskudskonto. Udbetalt forrentning af indskudskapitalen skal interessentkommunerne indregne som en indtægt i forbindelse med gebyrfastsættelsen, jf. punkt 7.1 vedrørende udligning af indskudskonto. 7.3 Udgifterne ved interessentskabets drift finansieres via interessentkommunernes indskud, betaling på baggrund af interessentskabets takster, indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser samt af øvrige indtægter og betalinger for affaldsmodtagelse og håndtering. 7.4 Større anlægsinvesteringer kan interessentskabet enten finansiere via henlæggelser, der indregnes i taksterne eller ved lånefinansiering i overensstemmelse med de af Indenrigsministeriet til enhver tid fastsatte regler eller ved kapitalindskud fra interessentkommunerne. 7.5 Ved levering af affald til anlægget betales de til enhver tid værende vedtagne takster for sådant affald. 8. Bestyrelse 8.1 Bestyrelsen er interessentskabets øverste myndighed. 8.2 Hver interessentkommune udpeger et bestyrelsesmedlem blandt de respektive kommunalbestyrelsesmedlemmer for en periode svarende til den kommunale valgperiode. 8.3 For hvert bestyrelsesmedlem udpeger interessentkommunerne på samme måde en suppleant, der indkaldes til at give møde i det pågældende medlems forfald. 8.4 Formanden for bestyrelsen er det til enhver tid værende bestyrelsesmedlem, der er udpeget af Svendborg Kommune. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand. Næstformanden varetager i formandens forfald dennes opgaver. 8.5 Ethvert bestyrelsesmedlem eller interessentskabets direktør kan forlange indkaldelse af bestyrelsen med angivelse af dagsorden. 8.6 Bestyrelsen indkaldes af formanden, der leder dens møder. Sammen med indkaldelsen skal følge dagsorden og de nødvendige oplysninger. Bestyrelsen afholder mindst fire møder om året, herunder ordinære møder i henholdsvis marts og maj måned med mindst følgende dagsordenpunkter: - På martsmødet: Forelæggelse af det foregående års regnskab til godkendelse, - På majmødet: Behandling af det af direktionen udarbejdede budgetforslag for det næste regnskabsår samt overslagsårene. side 7

8 8.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne eller suppleanterne for de fraværende er til stede. 8.8 Der føres en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer samt fraværende bestyrelsesmedlemmers suppleanter ved mødernes afslutning. Hvert bestyrelsesmedlem kan kræve sin afvigende mening tilfør bestyrelsesprotokollen. 8.9 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Interessentskabets direktør er bestyrelsens sekretær. Forretningsorden skal bl.a. sikre, at der etableres et passende samarbejde mellem direktionen og interessentkommunernes administration Honoraret til bestyrelsesformanden fastsættes af bestyrelsen med tilsynsmyndighedernes godkendelse. Til bestyrelsens øvrige medlemmer ydes diæter efter reglerne i lov om kommunernes styrelse De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Hver interessentkommunes bestyrelsesmedlem har varierende stemmevægt i forhold til interessentkommunens indbyggerantal pr. seneste 1. januar Til vedtagelse af følgende kræves dog foruden vedtagelse i bestyrelsen efterfølgende godkendelse af samtlige interessentkommuner: a. optagelse af lån og påtagelse af gældsforpligtelser, b. påtagelse af garantiforpligtelser, c. erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, d. oprettelse eller deltagelse i selskaber eller andre juridiske personer, e. etablering af lejemål med interessentskabet både som lejer og som udlejer med mere end 10 års uopsigelighed, f. ændring af interne afregnings- og hæftelsesprincipper, g. indbetaling af kapitalindskud, h. optagelse af nye interessenter og vilkårene herfor, i. udtræden af interessenter, bortset fra udtræden efter opsigelse fra en interessent med kontraktlig varsel og efter udløbet af en uopsigelighedsperiode, j. vedtægtsændringer, k. interessentskabets opløsning. 9. Direktionen 9.1 Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af interessentskabets daglige drift, herunder administration af interessentskabets anlæg samt samarbejde med interessentkommunernes respektive administrationer. 9.2 I en direktørkontrakt fastlægges omfanget af direktørens kompetence samt samvirket mellem bestyrelse og direktør. side 8

9 9.3 Regler for direktørens løn og ansættelsesvilkår fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse med de for kommuner fastsatte regler og indgåede aftaler. 9.4 Direktøren ansætter og afskediger, inden for af bestyrelsen fastsatte rammer, øvrigt personale. 9.5 Løn- og ansættelsesforhold for øvrigt personale skal være i overensstemmelse med de for kommuner fastsatte regler og indgåede aftaler. 10. Tegningsregel 10.1 Interessentskabet tegnes på følgende måde: af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsesformanden (eller næstformanden) i forening med direktøren, eller af to øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren, eller i henhold til prokura meddelt af bestyrelsen 11. Regnskab revision budget 11.1 Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret Regnskabet udfærdiges i overensstemmelse med god regnskabsskik. Bestyrelsen kan beslutte, at regnskabsaflæggelse skal ske i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler under hensyntagen til eventuelle særligt for kommunale fællesskaber gældende retsforskrifter Regnskabet skal være opdelt på aktiviteter, og udgiftsregistreringen skal tilpasses hertil med henblik på at sikre, at hver enkelt ordning økonomisk hviler i sig selv. Der anvendes en intern rente svarende til diskontoen, som tilskrives de finansielle poster Årsregnskabet tillige med revisionsbemærkninger forelægges på bestyrelsesmødet i marts måned til bestyrelsens godkendelse Årsregnskabet skal indeholde en beregning af den indbyrdes hæftelse for regnskabsåret Årsregnskabet skal indeholde en beregning af størrelsen af interessentkommunernes indskudskapital samt en vurdering af udligningen af den faktiske indskudte kapital mellem kommunerne Interessentskabets regnskaber revideres af Kommunernes Revisionsafdeling eller af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. Revisionen skal udføres i overensstem side 9

10 melse med god revisionsskik. Revisionen har adgang til alle interessentskabets bøger, bilag og beholdninger og har krav på at få meddelt enhver oplysning, som måtte forlanges til bekræftelse af regnskabets rigtighed. Revisionen har pligt til at føre en revisionsprotokol, hvori der efter hver revision indføres bemærkninger om denne. Alle protokoltilførelser skal forelægges til udtalelse for bestyrelsen Det godkendte og reviderede regnskab sendes til orientering til interessentkommunerne samt til tilsynsmyndigheden sammen med revisionens bemærkninger. Fremsendelsen skal ske inden udgangen af juni måned Budgetforslaget for det følgende regnskabsår samt overslagsårene skal af direktionen forelægges for bestyrelsen til behandling og godkendelse på et møde inden udgangen af maj måned De af bestyrelsen godkendte budgetter og takster fremsendes til interessentkommunerne inden udgangen af juni måned med anmodning om, at taksterne indarbejdes i kommunernes gebyr. Endvidere fremsendes budgettet til orientering til revisor. 12. Misligholdelse 12.1 Skulle en af interessentkommunerne misligholde sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægter, tilkommer der de øvrige interessentkommuner sædvanlige misligholdelsesbeføjelser efter dansk ret. Tilsvarende gælder for interessentskabets misligholdelse over for en af interessentkommunerne. 13. Udtræden af interessentskabet 13.1 Udtræden af interessentskabet kan ske med 3 års varsel til udløbet af et regnskabsår Udtrædelsesvilkårene skal godkendes af de øvrige deltagere i interessentskabet samt af tilsynsmyndighederne Ved udtræden hæfter den udtrædende interessentkommune fortsat for de miljøforpligtelser, der er forbundet med affaldsdeponeringsanlægget. Miljøforpligtelsen opgøres på baggrund af hæftelsen i det pågældende år, hvori udtræden sker, jf. bestemmelsen vedrørende hæftelse i punkt Ved udtræden skal den udtrædende interessentkommune kompensere de tilbageværende interessentkommuner dels i forhold til de løbende forpligtelser, dels i forhold til eventuelle driftsforringelser og deraf følgende takstforhøjelse, som en interessentkommunes udtræden af interessentskabet måtte medføre for de tilbageværende interessenter. Størrelsen af den udtrædende interessentkommunes kompensationsbetaling fastlægges af en af interessentskabets uafhængig revisor blandt andet på baggrund af de udtrædelsesvilkår, der er fastlagt i forbindelse med den udtrædende interessents over side 10

11 førsel af opgaver til selskabet, jf. punkt 4.1. Udgifterne til den uafhængige revisors opgørelse af kompensationsbetaling deles lige mellem interessentskabet og den udtrædende interessent Ved udtræden har en interessentkommune ret til at få udbetalt indestående på sin indskudskonto. 14. Optagelse af nye interessentkommuner overdragelighed 14.1 Nye interessentkommuner kan optages i interessentskabet, såfremt de øvrige interessentkommuner godkender dette. Endvidere kræves tilsynsmyndighedernes godkendelse af optagelse af nye interessentkommuner Nye interessentkommuner kan kun optages i interessentskabet, såfremt et nærmere aftalt indskud er indbetalt, jf. nedenfor i punkt Alternativt kan der aftales en kredittid (maksimalt 15 år) med en nærmere aftalt rentesats, dog på det vilkår at interessentskabet til ethvert tidspunkt på anfordring kan kræve skyldigt beløb indbetalt til interessentskabet Den indtrædende interessentkommunes indskud beregnes på baggrund af dennes indbyggertal pr. seneste 1. januar og fastsættes forholdsmæssigt svarende til de øvrige interessentkommuners indskud. Ved beregning af størrelsen af en interessentkommunes indskud foretages en opgørelse af det fremtidige kapitalbehov, hvorfor en optagelse af nye interessenter kan give anledning til en omfordeling af interessentkommunernes indskudskonti Ingen af interessentkommunerne er berettiget til at overdrage deres rettigheder eller forpligtelser i medfør af disse vedtægter eller i henhold til aftaler indgået mellem interessentkommunerne og interessentskabet. 15. Opløsning 15.1 Interessentskabet kan opløses, hvis det vedtages ved enstemmighed på bestyrelsesmødet samt tiltrædes af samtlige interessentkommuners kommunalbestyrelser. Såfremt det besluttes at opløse interessentskabet, udpeger bestyrelsen et likvidationsudvalg, der erstatter bestyrelsen og forestår afviklingen Når afviklingen er tilendebragt med interessentkommunernes godkendelse, forelægger likvidationsudvalget regnskabet for interessentskabet på et særligt dertil indkaldt interessentskabsmøde. Regnskabet forelægges i revideret stand Den nettoformue, der måtte være til disposition udover dækning af eventuel gæld og betaling af omkostninger, udloddes til interessentkommuner fordelt blandt disse i for side 11

12 hold til indbyggertal i kommunerne ved regnskabsårets begyndelse i opløsningsåret, opgjort på samme måde som beskrevet i 6.4 og Svendborg Kommune har ret til ved opløsning men ikke pligt til at erhverve interessentskabets ejendom til markedspris Vilkårene for interessentskabets opløsning skal i det hele godkendes af tilsynsmyndighederne. Ligeledes fastsætter tilsynsmyndighederne vilkårene for interessentskabets opløsning i tilfælde af uenighed mellem interessentkommunerne. 16. Vedtægtsændringer 16.1 Til ændring af interessentskabets vedtægter kræves godkendelse fra alle interessentkommuner Foruden sådan vedtagelse kræves også godkendelse af tilsynsmyndighederne. 17. Betingelser godkendelse 17.1 Nærværende interessentskabsaftale er fra interessentkommunernes side betinget af godkendelse fra: Alle interessentkommunerne Tilsynsmyndighederne 17.2 Når disse betingelser er opfyldt, underskriver bestyrelsen en endelighedspåtegning på nærværende interessentskabsaftale. 18. Uoverensstemmelser mellem interessentkommunerne 18.1 Eventuelle tvistigheder, der måtte udspringe af nærværende interessentskab, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres af den i henhold til kommunestyrelsesloven kompetente tilsynsmyndighed, såfremt tilsynsmyndigheden har den fornødne kompetence til at behandle tvisten. Tilsynsmyndighedernes afgørelse kan prøves ved de almindelige domstole med værneting i henhold til retsplejelovens almindelige regler herom Tvister, der ikke kan afgøres af tilsynsmyndighederne, afgøres ved de almindelige domstole med Civilretten i Svendborg, henholdsvis Østre Landsret som værneting. 19. Ikrafttræden 19.1 Nærværende vedtægter træder i kraft med virkning fra den 1. januar. side 12

13 side 13

14 side 14

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding 1. januar 2007 Vedtægt Vedtægt for I/S Vestforbrænding Vedtægt Side 3 1. afsnit ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Vestforbrænding. Dets hjemsted er Glostrup Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Faaborg Forsynings-virksomheder

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

for Andelsselskabet Slamforbrænding

for Andelsselskabet Slamforbrænding Sagsnr. 99010006 FC/LN Udkast indeholdende oprindelig formulering, skrevet med sort tekst. Tekst, der udgår, er overstreget. Ny tekst er skrevet med grønt. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Slamforbrænding

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 5 5. Optagelse af andelshavere:... 5 6. Andelsbevis:... 5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 VEDTÆGTER for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere