Tid: Den 17. marts 2007, kl Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia."

Transkript

1 dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent) Petter Astrup (referent) Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 5. Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år 6. Indkomne forslag 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af bestyrelsessuppleant 10. Valg af revisor 11. Valg af revisorsuppleant 12. Fastsættelse af diæter og honorar 13. Eventuelt. Vestergade 21,1 Telefon: Vojens fele'fax'.72 ' d-n=ltbyqq=r, Kasserer: Henrik Henriksen, Ryttermarken 29, 57oo Svendborg Telefon

2 Dansk Tækkemandslaugs formand, Søren Vodder bød velkommen til DTLs generalforsamli ng Ad. 1. Valg af dirigent Søren Vodder foreslog på bestyrelsens vegne, Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri som dirigent. Michael H. Nielsen blev enstemmigt valgt. Michael H. Nielsen konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt lovligt i overensstemmelse med vedtægterne. Dog manglede der dato på indkaldelsen, hvilket ikke gav anledninger til problemer, da der var dato på kuverten. Der blev oplyst, at der var fremmødt 22 stemmeberettigede af DTLs - medlemmer. 4d.2. Valg af referent Michael H. Nielsen foreslog på bestyrelsens vegne Petter Astrup, Dansk Byggeri som referent. Petter Astrup blev enstemmigt valgt. Ad. 3. Formandens beretning til godkendelse Søren Vodder aflagde beretning for DTLs aktiviteter siden sidste generalforsamling. Og kom ind på følgende: o DTLs samarbejde med Jysk Tækkemandslaug, som ikke har været let. Vi håber dog det fører til noget godt og fortsætter den lange proces, som vi har sat i gang. o Opstramningen af bygningsreglementet, som følge Kyoto-aftalen. Kyoto-aftalen er en international traktat, hvis formål er at beskytte jordens klima. Danmark skal opnå besparelser i varmeregningen på 25-30% for nybyggeri. Ændringerne i bygningsreglementet giver en del flere opgaver, ikke mindst for os, når vi ændrer på klimaskærmen.. Bindedagen, som sidste år blev afholdt hos Jens Greve i Mariager. Dagen blev arrangeret af DTL Jylland, i samarbejde med Jysk Tækkemandslaug. På bindedagen var temaet arbejdsmiljø, med vægt på tækkebroer, hvilket gav en heftig debat.. DTL fik i 2006 en svendeprisliste, som svendene kan arbejde efter og vi som mestre kan beregne prisen til svenden, når vi skal kalkulere et nyt tag. Der skal lyde en opfordring til at bruge den, så vi i prøveperioden på 3 år, kan få den tilpasset.. Arets højdepunkt, seminaret, var denne gang præget af fagets problem, råd i stråtage. Derfor havde DTL allieret sig med Henk Horlinks fra den hollandske tækkeorganisation, som har forsket i problemet i mange år.. Overenskomsten 2007, som netop for byggeriets vedkommende er færdig. Nyt er bl.a. en uddannelsesfond, et krav fra folketinget, for at få sat efteruddannelse i gang. Michael H. Nielsen overgav formandens beretning til debat på generalforsamlingen. Veslergade 21,1 Telefon: Vojens Telefax: d-n=kbyqq=r,

3 Gangbrosproblematikken blev diskuteret og der blev spurgt til- Hvad bestyrelsen havde besluttet i sagen? Til det kunne Erling Bach Pedersen forklare hans synspunkt i sagen, hvor han mener at DTL er gået med til alt for meget. Han mener ikke, at det er DTLs bestyrelses opgave, at gøre reglerne strengere end kravene fra Arbejdstilsynet. Ydermere mener Erling Bach Pedersen, at Arbejdstilsynet har fået gennemtrumfet mere end de har beføjelse til. Der var flertal i bestyrelsen, til at få sagen genoptaget. Splittelsen i bestyrelsen og udmeldinger i bladet Tækkemanden har gjort, at Dansk Byggeri ikke ville gå ind i sagen. Hvis DTL der i mod, kan stille med en enig bestyrelse, er Dansk Byggeri villig til, at genoptage sagen. Der blev spurgt til, hvad samarbejdet med Jysk Tækkemandslaug gik ud på? Søren Vodder mener, at Jysk Tækkemandslaug går for meget enegang. Erling Bach Pedersen redegjorde for hans opfattelse af samarbejde og kunne meddele, at han ikke længere har tillid til Søren Vodder som formand. Efterfølgende blev beretningen overgivet til generalforsamlingens godkendelse. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Ad. 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse DTLs kasserer Henrik Henriksen, gennemgik det udleverede årsregnskab for DTL Regnskabet er underskrevet og godkendt af DTLs revisorer. Arets resultat på ,- kr. foreslås overført til egenkapitalen. Ad. 5. Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år a. Stadig holde fokus på arbejdsmiljøet. f.eks. ved at sætte fokus på det i bladet "Tækkemanden". b. Arbejdet med bogen om materialelære, til lærlingeuddannelsen, fortsætter. c. Fortsat få opsamlet dispensationer, med afstand til skel. d. Udvikle en let tilgængelig tækkevejledning/folder til kunder. e. Få medlemmerne til at bruge tækkeprislisten og få indsendt regnskaber til sekretariatet. f. Få etableret en Erfagruppe, som skal opsamle viden til brug for erfaringsudveksling og Tækkevejledningen. g Få indarbejdet kvalitetssikring i tækkefaget, med henblik på, at få registreret metoder, for evt. at se om der kan være sammenhæng mellem arbejdets udførelse og de problemer der kan være med taget. h. Arbejde aktivt for et godt samarbejde, mellem DTLs medlemmer og andre interesseorganisationer. i. Få udbygget og styrket medlemskredsen Vojens Telelax: d.n=kbyqq*.,

4 Ad. 6. lndkomne forslag Der var ikke indkommet nogle forslag til vedtægtsændringer eller andre bindende beslutninger for DTL. Ad. 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Henrik Henriksen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for DTL, for året 2007, med forslag om uændret kontingent og indskud. Indskud: 1.000,- kr. Fast kontingent: 1.500,- kr. pr år Lønsumskontingent: 0, 3% Kontingent for associerede medlemmer: 1.000,- kr. Generalforsaml i ngen vedtog bestyrelsens budgetforslag. Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Søren Vodder - modtager genvalg. Erling Bach Pedersen - modtager genvalg. Finn Hansen, Nykøbing Fl. blev forslået til bestyrelsen. Stemmerne fordelte sig med: 10 stemmer til Søren Vodder 19 stemmertil Erling Bach Pedersen 15 stemmer til Finn Hansen Efter afstemning var det klart, at Erling Bach Pedersen og Finn Hansen blev valgt til bestyrelsen, for en 2 årlig periode. Ad. 9 Valg af bestyrelsessuppleant Per Keis - modtager genvalg. Finn Guld - modtager genvalg. Peter Høy, Nr. Alslev ønskede at stille op som suppleant. Stemmerne fordelte sig med: 18 stemmer til Per Keis 14 stemmer til Finn Guld 12 stemmer til Peter Høy Efter afstemning var det klart, at Per Keis og Finn Guld Hansen blev valgt til suppleant for en 1 årlig periode. Ad. 10. Valg af revisor På valg: Brian Randrup Nielsen - ikke på valg. Finn Guld - modtager genvalg 6500 Vojens Telelax: d-n=kbyqq=.,

5 Da Brian Randrup Nielsen er bestyrelsesmedlem, blev der foreslået at hans kone Mette Urup Andersen skulle vælges som revisor. Mette Urup Andersen blev enstemmigt valgt. Ad. 11. Valg af revisorsuppleant Erik Jensen modtager genvalg. Erik Jensen blev enstemmigt valgt. A.d.12. Fastsættelse af diæter og honorar Henrik Henriksen, foreslog på bestyrelsens vegne, en uændret betaling for diæter og honorar, der betales med fortæringsudgifter og rejsegodtgørelse iht. statens takster ved bestyrelsesmøder. Generalforsam lin gen vedtog enstemm igt forslaget. Ad. 13. Eventuelt. Der blev udtrykt irritation over den måde man tiltaler hinanden. Til det blev der sagt, at tækkemændene er nået langt i forhold til tidligere, og at tonen er god, Afslutning på generalforsamlingen Dirigenten, Michael H. Nielsen afsluttede sit hverv som dirigent. Generalforsamlingen sluttede kl Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Henrik Henriksen, Fyn Næstformand: Erling Bach Pedersen, Jylland Kasser: Brian Randrup Nielsen, Jylland Bestyrelsesmedlem: Jens Carl Kuno Nielsen, Sjælland Bestyrelsesmedlem: Finn Hansen, Sjælland Da Brian blev kasserer, betyder det at hans kone Mette Urup Andersen, ikke kan være revisor. Det vil sige, at Mette kun havde en meget kort periode som revisor, ca. 2 timer. Bestyrelsen var enig om, at det nu er suppleanten Erik Jensen fra Sjælland, der er kasserer Vojens Telefax: d-n=kbyqq=.,

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde 15. marts 2012 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere