Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes"

Transkript

1 Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni 2007 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om samtykke til undladelse af offentligt udbud i forbindelse med salg af et kommunalt ejet areal til et partnerselskab Statsforvaltningen traf den 20. november 2007 afgørelse om, at der ikke kunne meddeles dispensation fra offentligt udbud ved salg af det kommunalt ejede areal til partnerselskabet, idet kommunen ikke har godtgjort, at et offentligt udbud vil kunne lægge hindringer i vejen for et salg af ejendommen eller for virkeliggørelsen af projektet. Statsforvaltningen fandt henset hertil ikke grundlag for at tage stilling til samtykke efter lånebekendtgørelsen til et regelmæssigt driftstilskud til driftsselskabet. Svendborg Kommune har herefter anmodet statsforvaltningen om alligevel at afgive en vejledende udtalelse vedrørende støtten til Svendborghallerne. For en nærmere gennemgang af sagens baggrund henvises til statsforvaltningens afgørelse af 20. november Statsforvaltningen skal vejledende udtale følgende: Statsforvaltningen forstår Svendborg Kommune således, at der ikke foreligger en gensidig bebyrdende aftale mellem partnerskabet Svendborghallerne og kommunen. Driftstilskuddet er således at betragte som ren kommunal støtte til Svendborghallerne P/S. En kommune kan kun udføre eller støtte en aktivitet i det omfang, der er en kommunal interesse deri, jf. Jens Garde og Karsten Revsbech, Kommunalret, 2002, s. 18 ff. Det er i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis anerkendt, at fremme af kultur- og idrætslivet i kommunen udgør en lovlig kommunal interesse, jf. Hans Gammeltoft- Hansen, Forvaltningsret, 2002, s. 714f. Det er endvidere almindeligt antaget, at en opgave, som en kommune skal kunne påtage sige efter kommunalfuldmagten, skal være almennyttig. TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK STORETORV AABENRAA JOURNAL NR.: /70 SAGSBEHANDLER: IMSOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: CVR- NR EAN- NR EKSPEDITIONSTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: TELEFONTID: MANDAG- ONSDAG: TORSDAG: TELEFONTIDEN ER I PERIODEN FRA DEN TIL DEN (BEGGE DAGE INCL.) ÆNDRET TIL MANDAG- ONSDAG: TORSDAG:

2 Dette indebærer for det første, at der ikke må være tale om begunstigelse af (grupper af) enkeltpersoner, medmindre dette er en sekundær følge af et primært fællesskabsformål. For det andet skal der principielt være fri og lige adgang for kommunens borgere til at modtage den kommunale vare eller ydelse, således at de, der ikke kan få del deri, udskilles efter saglige kriterier, jf. Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2002, s. 691 ff. Det sidst anførte følger også af den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, jf. anf. st., s. 340 ff. I lighed med hvad der gælder, når en kommune yder støtte til en idrætsforening, jf. Indenrigsministeriets skrivelser af 30. oktober 1990 og 15. oktober 1991 til en kommunalbestyrelse, refereret i Indenrigsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold, 1991, pkt. 3.5., må det antages, at en kommune ikke er forpligtet til at støtte alle i kommunen beliggende virksomheder, der varetager den pågældende kommunale aktivitet. De ovenfor anførte krav gælder ikke blot, når kommunen selv udfører en opgave, men også når den overlader udførelsen til private med kommunal støtte. Det fremgår af sagen, at Svendborghallerne skal drives i privat regi - som et partnerselskab efter aktieselskabslovens regler. Statsforvaltningen har ingen bemærkninger til selve partnerskabskonstruktionen. I forhold til det private erhvervsliv er der to generelle begrænsninger for kommunalfuldmagtens udstrækning, jf. Jens Garde og Karsten Revsbech, Kommunalret, 2002, s. 66 f., Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., anf. st., s. 693 ff. og s. 731 f. For det første må kommuner ikke yde støtte til enkeltvirksomheder. For det andet må den kommunale aktivitet ikke bevirke en væsentlig konkurrenceforvridning på det private marked. De anførte begrænsninger gælder dog ikke ubetinget. I Jens Garde og Karsten Revsbech, Kommunalret, 2002, anføres således s. 68 følgende: Det generelle forbud mod at yde individuel økonomisk støtte til private erhvervsvirksomheder er undergivet en vigtig modifikation. Kommunen kan yde individuel økonomisk støtte til en privat erhvervsvirksomhed i det omfang, der herved varetages en lovlig kommunal interesse. Denne SIDE 2

3 modifikation er dog forholdsvis begrænset. Den tager i alt væsentligt sigte på det forhold, at en kommune i stedet for selv at udføre en lovlig kommunal opgave kan give tilskud eller anden økonomisk støtte til en privat virksomhed, som udfører en tilsvarende opgave Se endvidere Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2002, s. 730 ff., hvor der bl.a. anføres følgende: I almindelighed antages det, at dersom en kommune lovligt selv kan varetage en opgave inden for kommunalfuldmagtens rammer, vil kommunen også lovligt kunne give tilskud til, at private varetager opgaven Tilskud til at private varetager en kommunal opgave medfører ikke nogen fravigelse af det flere gange tidligere nævnte almindelige forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner og virksomheder Der er således afgørende forskel på støtte til selve virksomheden og støtte til (en af) virksomhedens aktiviteter. Hvis en kommune ønsker at støtte bestemte aktiviteter, er det følgelig et krav, hvis overholdelse kommunen skal påse, at støtten ikke går til andet end den pågældende aktivitet og dermed indebærer indirekte støtte til selve den pågældende virksomhed. Støtten skal med andre ord øremærkes til den kommunale aktivitet. Statsforvaltningen har noteret sig, at tilskuddet ydes som et driftstilskud, og ikke knytter sig til kommunens brug af hallerne, der ydes vederlagsfrit i det omfang forholdene muliggør det. Svendborg Kommune har oplyst, at støtten vil blive øremærket, men uden nærmere at have angivet kriterierne herfor. Der er således på det foreliggende efter statsforvaltningen opfattelse, risiko for at støtten også går til formål som kommunen ikke lovligt vil kunne støtte, hvis støtten ydes til Svendborghallerne til brug for den generelle drift f.eks. til brug for betaling af el, vand, varme og lys mv., uden at det egentlig kan udskilles til de øremærkede formål. Statsforvaltningen finder, at Svendborg Kommune udover at øremærke støtten, skal iagttage nogle sikringsakter, således, at kommunen til enhver tid kan føre kontrol og tilsyn med, hvad støtten anvendes til. SIDE 3

4 Da Svendborg Kommune ikke er repræsenteret i bestyrelsen, og således den vej har indflydelse på midlernes anvendelse, bør støtten betinges af kommunens gennemgang af regnskaberne eller af en revisors erklæring om midlernes anvendelse. Kommunen bør endvidere forlange, at aktiviteterne holdes adskilt - regnskabsmæssigt og organisatorisk. Statsforvaltningen har noteret sig, at Svendborg Kommune vil forlange, at der indføres en udbyttebegrænsningsklausul i selskabets vedtægter, samt en reduktionsbestemmelse, hvorefter driftsskuddet reduceres, såfremt driftsselskabet opnår et overskud, der overstiger udbytteklausulen. Statsforvaltningen finder, at kommunen herved kan sikre, at der ikke ydes støtte til en privat virksomhed der drives med økonomisk fortjeneste for øje, og har ikke yderligere bemærkninger hertil. Godkendelse af driftstilskud efter lånebekendtgørelsen: 13, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen) lyder således: 13. En kommunalbestyrelse kan ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere. Under henvisning til lånebekendtgørelsens 13, stk. 1 bemærkes, at en eventuel beslutning om at give et bindende tilsagn om driftsstøtte for en periode ud over tre år vil kræve statsforvaltningens godkendelse. På det foreliggende grundlag (manglende øremærkning af støtten samt udarbejdelse af nærmere retningslinier herfor mv.) kan statsforvaltningen ikke godkende, at Svendborg Kommune yder et driftstilskud på 6,75 mill.kr. stigende til 8,43 mill.kr. til Svendborghallerne P/S over en 10-årig periode. Klagevejledning : Statsforvaltningens afslag kan i medfør af 52, stk. 2 i styrelsesloven påklages til Velfærdsministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K. I øvrigt SIDE 4

5 Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet: (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Benedikte Holm kontorchef / Ingeborg Mamsen Nissen fuldmægtig SIDE 5

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger De har den 10. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, vedrørende Kolding Kommunes optagelse af et lån på 30

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere