Andelsboligforeningen Sund Parken Rantzausminde, afd. C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Sund Parken Rantzausminde, afd. C"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Sund Parken Rantzausminde, afd. C 20. marts 2015 Protokollat over afd.c s ordinære generalforsamling d. 19. marts 2015 afholdt I Egense forsamlingshus. Generalforsamlingen blev afholdt efter den forudgående fællesspisning. Bestyrelsesformand Vagn R. Hansen bød velkommen til de fremmødte andelshavere samt til revisor Jørn Christiansen fra Dansk Revision Som dagsordenspunkt nr.1 foreslog bestyrelsesformanden Ida Lauridsen som generalforsamlingens dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede følgende: Skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen var udsendt d. 20. februar. Dermed var den i vedtægterne 24, stk. 1 nævnte 14 dages frist så rigeligt overholdt. Indkaldelsen var vedlagt følgende dokumenter: Bestyrelsens skriftlige beretning for Afdelingens underskrevne årsrapport for Forslag til foreningens driftsbudget for Bestyrelsens forslag til besvarelse af grundejerforeningens henvendelse ved mail af 26. januar Der blev konstateret en repræsentation fra 12 ud af de 14 boliger, svarende til 86 %. Generalforsamlingen var dermed gyldig og fuldt ud beslutningsdygtig. Dirigenten oplæste dernæst generalforsamlingens dagsorden i henhold til foreningens vedtægter 23: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsrapport for Godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen af andele. 4. Forelæggelse og godkendelse af driftsbudget for Forslag. 6. Valg til bestyrelsen og af bestyrelsessuppleanter. 7. Valg af administrator. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Ad. 2. Bestyrelsens beretning. Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformanden. Denne havde følgende supplerende bemærkninger til den skriftlige og udsendte årsberetning:

2 Bygnings- og boligforhold. Bolig nr. 85 er til salg uden at der indtil nu har været den store køberinteresse. Salgspriser på ejendomme i almindelighed i det sydfynske er gennem en del år faldet med ca. 30 %. På A/B-markedet går salget af boliger meget trægt. I salgssituationer ses betydelige prisfald fra maksimalprisniveauet. Årsagerne til salgsvanskelighederne skal bl.a. ses på baggrund af et vigende befolkningsantal på Sydfyn. Samtidig har et negativt omdømme af boligerne på Krebsen, hvor grundejerforeningens førte vendetta mod Svendborg kommune, ikke ligefrem været befordrende for gode salgsmuligheder. For afd. C s vedkommende er der et par områder, som er væsentlige for, at afdelingens boliger ad åre vil være salgsbare, nemlig: 1. at boligafgifternes størrelse holdes i ro. 2. at boligerne fortsat, såvel indvendigt som udvendigt, optræder som vel vedligeholdte. Andelshavernes fælles indsats med hække- og græsklipning, renholdelse af skrænter, vedligehold med maling af carporte og redskabsrum må fortsat høre til vor husorden, hvilket jo også eliminerer anvendelse af kostbar ekstern ydelse. Energirenovering. Bestyrelsen har noteret sig, at afdelingens nye gasfyr siden installationen sidste forår har arbejdet særdeles tilfredsstillende. Pr. nærværende har et par boliger rapporteret om besparelser i forbrugte antal m3 gas på over 20% i forhold til aflæsningen sidste år. I januar i år har vi fremskaffet et nyt energimærke til afløsning af det forrige fra Kravene til fortsat minimering af energiforbrug er imidlertid fortsat blevet skærpet, så forventningerne om med de nye gasfyr at kunne forbedre energimærket med en oprykkende klasse, kunne ikke indfris. Vi beholder vores hidtidige C-energimærkning, som i øvrigt nu har en 10-års gyldighedsperiode. De i energimærkningen nævnte renoveringsforslag som afd. C fremover passende kan udføre opfattes umiddelbart af bestyrelsen som ikke særligt realiserbare. Årsrapporten. Revisor vil iht. dagsorden gennemgå årsrapporten. Som supplement kan tilføjes, at konsekvensen af det nye 2,5% kontantlån bl.a. er, at trods stigningen i afdrag på 25% falder den årlige ydelse på lånet med godt kr. Forholdet til grundejerforeningen. Grundejerforeningens forespørgsel til afdelingerne om, hvor langt skal GSR gå/føre sagerne er foreløbig besvaret ved bestyrelsens notat til grundejerforeningen, som er vedlagt i afd. C s indkaldelse til generalforsamlingen. I mulig erkendelse af, at GSR på sin generalforsamling den 15. april næppe i deres beretning vil fremkomme med tilbundsgående redegørelse for afdelingernes svar på GSR s udsendte fore- 2

3 spørgsel, har afd. C den16. marts som forslag anmodet om, at GSR-redegørelsen om afdelingernes svar på GSR-forespørgsel skal behandles som forslag iht. dagsorden pkt. 4. Endvidere har afd. C til samme dagsorden pkt. 4 stillet skriftligt forslag om, at afdelingernes kontingent til GSR i 2015 forbliver 0-kr. Begrundelsen herfor er, at GSR s likvide kassebeholdning pr. 31/ var på kr., Denne kassebeholdning vil med et bugetteret omkostningsforbrug på kr. i indeværende år, fortsat pr. 31/ udgøre godt kr. Afd. C ser derfor ingen anledning til, at grundejerforeningen skal ophobe økonomiske midler ved at opkræve kontingent i I den efterfølgende debat om beretningen var der en del spørgsmål og kommentarer. Specielt blev synspunkter om energirenovering med solceller, ekstra isoleringsmuligheder og energiglas drøftet. Efterfølgende indhentede dirigenten forsamlingens godkendelse af såvel den skiftlige beretning som af formandens supplerende bemærkninger. Ad. 3. Årsrapporten. Revisor Jørn Christiansen gennemgik årsrapporten og belyste de forskellige afsnit. Regnskabstallene såvel driftsmæssig som i status er påvirket af den store nettoinvestering i de nye gasfyr på kr. Til vedligeholdskontoen er der overført kr. Denne udgør herefter kr. Egenkapitalen udgør kr. pr. 31/ , hvilker svarer til 35,8% af prioritetsgælden. Den negative swapværdi på afdelingens to swaplån er desværre gennem året steget en del som følge af det fortsat faldende renteniveau, og udgør kr. ved udgangen af Den samlede andelskapital udgør kr. pr 31/ , hvilket er en anelse lavere end for et år siden. I årsrapporten på siderne 17,18 og 19 ses afdelingens nøgleoplysninger, der er udarbejdet i henhold til lovgivningens bekendtgørelse af december 2013 og modificeret i januar I tilknytning til årsrapporten, der forligger uden revisionsbemærkninger, er der udarbejdet såvel regnskabserklæring som revisionsprotokollat. Disse rapporter beror i bestyrelsens varetægt.. Efter en del uddybende spørgsmål og kommentarer indhentede dirigenten forsamlingens godkendelse af årsrapporten. Ad. 4. Forelæggelse og godkendelse af driftsbudget for Bestyrelsesformanden gennemgik og kommenterede det skriftlige budgetforslag. Dette viser et beskedent driftsoverskud på kr. Omkring omkostningerne til You-See udspandt der sig en drøftelse om de fortsat stigende omkostninger, der for grundpakken til afdelingen i 2015 nu vil udgøre ikke mindre end kr. Bestyrelsen gav tilsagn om undersøgelse af, hvorvidt afdelingen og andelshaverne med fordel kan opnå lavere omkostningsydelser ved alternative medieudbydere. 3

4 Vedrørende ejendomsskatter blev det oplyst, at man næppe før en gang i år 2018 kan forvente alternativt udspil om ejendomsværdigrundlaget for skatteberegning fra den undersøgelsesgruppe, som regeringen har nedsat til formålet... Efter drøftelserne indhentede dirigenten forsamlingens godkendelse af driftsbudgettet for Ad. 5. Forslag. Bestyrelsen har udarbejdet det med indkaldelsen vedlagte notat, som besvarelse af GSR s forespørgsel ved mail af 26. januar, nemlig: En forhandlingsløsning er påkrævet Afd. C afslår: En søgsmålafgørelse i privatretsligt regi ved domstole. Bestyrelsens besvarelse ønskes bekræftet på afd, C s generalforsamling. I den efterfølgende debat om bestyrelsens forslag og forholdene til grundejerforeningen stillede Arne Skov Jørgensen det tillægsforslag, at bestyrelsen på GSR s generalforsamlingen stiller krav om, at GSR indkalder alle andelshavere til Stormøde i Egense forsamlingshus. Formålet med dette møde skal være, at GSR-bestyrelsen redegør for de seneste 6 års bestyrelsesmanøvrer om forholdene på Krebsen set i forhold til Svendborg kommune. Det stillede tillægsforslag fra Arne Skov Jørgensen vakte ved den efterfølgende debat forsamlingens tilslutning. Efterfølgende indhentede dirigenten forsamlingens tilslutning til: 1. Generalforsamlingens bekræftelse på bestyrelsens notat til GSR. 2. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at udarbejde forslag til GSRgeneralforsamlingen lydende på: Afd. C stiller krav om, at GSR indkalder alle andelshavere fra de otte andelsboligforeninger på Krebsen til Stormøde i Egense forsamlingshus. Dagsorden for Stormødet skal være: GSR-bestyrelsen skal redegøre for sine manøvrer på krebsen gennem de seneste 6 år. Navnlig skal bestyrelsen motivere og redegøre for nytteværdien af de mange klager over Svendborg kommune og behandlingen i efterfølgende ankesager ved henholdsvis Vejdirektoratet, Natur- og Miljøklagenævnet, Ombudsmandsinstitutionen samt Statsamtet i Åbenrå. Ad. 6. Valg til bestyrelsen og af bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsesformand Vagn R. Hansen er på valg. Han genopstiller til en ny toårig periode. Bestyrelsesmedlemmerne Anton Nielsen og Dan Schou er begge på valg. De genopstiller begge til en ny toårig periode. Dirigenten indhentede forsamlingens godkendelse til valgene af såvel bestyrelsesformand som af begge bestyrelsesmedlemmerne. 4

5 Herudover foreslås nyvalg til bestyrelsen af Jesper Langkilde, dog foreløbigt kun for et år. Dirigenten indhentede forsamlingens godkendelse til valget af Jesper Langkilde. Endvidere er begge bestyrelsessuppleanter på valg. De modtager begge genvalg. Dirigenten indhentede forsamlingens godkendelse af valgene af Margit Skov Jørgensen og Bente Sørensen. Begge for et år. Bestyrelsen består herefter af følgende: Bestyrelsesformand Vagn R. Hansen. Bestyrelsesmedlem Anton Nielsen. Dan Schou. Ivan Lassen. Jesper Langkilde. Samt bestyrelsessuppleanterne Margit Skov Jørgensen og Bente Sørensen. Ad. 7. Valg af administrator. Som administrator foreslog bestyrelsen Dansk Revision, Svendborg. Forsamlingen godkendte valget. Ad. 8. Valg af revisor. Som revisor foreslog bestyrelsen valg af Jørn Skaarup Christiansen. Forsamlingen godkendte valget. Ad. 9. Eventuelt. Flemming Christoffersen opfordrede de andelshavere, som gør brug af daglig offentlig service til at henstille til kommunens bilende personale om at parkere hensigtsmæssigt og ikke spærre boligindkørsler, som ellers kan medføre manøvreskader på bilparken. Opmærksomheden skal endvidere henledes på, at boligvejen samtidig er brandvej for udrykningskøretøjer... Således passeret på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformanden for afsluttende bemærkninger. Denne takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Han takkede revisor for årets samarbejde og indsats samt takkede andelshaverne for fremmødet og ønskede alle en god sommer.. Ida Lauridsen Generalforsamlingens dirigent Vagn R. Hansen. Anton Nielsen Dan Schou Bestyrelsesformand. Bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlem. Jesper Langkilde Bestyrelsesmedlem. Ivan Lassen Bestyrelsesmedlem. 5

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 587/flb Flemming Bie flb@valdal.com Til medlemmerne af Gårdlauget Grønneport Referat af ordinær generalforsamling afholdt i Gårdlauget Grønneport hos Valdal Advokatfirma, Øster Allé 33, 2100 København

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2009 År 2009, tirsdag den 19. maj, kl. 19.30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i beboerrummet "Mejeriet",

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere