Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2013 i sag nr. BS R4-370/2008:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2013 i sag nr. BS R4-370/2008:"

Transkript

1 1 o S-Km Ses s Retten i Svendborg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2013 i sag nr. BS R4-370/2008: Karen Pedersen Odensevej Svendborg mod Transportministeriet, Vej direktoratet Thomas Helsteds Vej Skanderborg Sagens baggrund og parternes påstande I denne sag er der tvist om, hvorvidt sagsøgte kan tilpligtes at overtage hele sagsøgers ejendom, efter at der var foretaget et mindre ekspropriativt indgreb på ejendommen i forbindelse med anlæggelsen af Svendborgmotorvejen, subsidiært om sagsøgte kan tilpligtes at betale en større erstatning end den samlede erstatning på kr., som sagsøger blev tilkendt af Taksationskommisionen ved kendelse af 23. august Sagsøger, Karen Pedersen, har principalt nedlagt påstand om, at sagsøgte, Transportministeriet, Vejdirektoratet, skal tilpligtes at overtage hendes ejendom matr.nr. 37a Sørup, Svendborg Jorder, beliggende Odensevej 215, 5700 Svendborg, for kr. med tillæg af rente 3,5 %fra31. januar 2007 til sagens anlæg og herefter med procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. Karen Pedersen har subsidiært nedlagt påstand om, at Transportministeriet, Vejdirektoraret, tilpligtes at betale hende kr. med rente 3,5 % fra den 31. januar 2007 til sagens anlæg og fra sagens anlæg med tillæg af procesrente til betaling sker. Transportministeriet, Vejdirektoratet, har påstået frifindelse. Karen Pedersen er meddelt fri proces. Oplysningerne i sagen Karen Pedersen er ejer af ejendommen matr.nr. 37a Sørup, Svendborg Jorder, beliggende Odensevej 215, 5700 Svendborg. Ejendommen er en landejendom på m2 og anvendes til bolig og planteskoledrift med detailsalg. Det er Karen Pedersens søn, Bjarne Pedersen, der driver planteskolen. STD STO l-k 194-T3-L01 -M<XMD2(jO

2 Side 2/98 I forbindelse med anlæg af en motorvejfraodense til Svendborg blev der foretaget et ekspropriativt indgreb på Karen Pedersens ejendom. Der blev eksproprieret permanent 120 m2 til motorvej og 740 m2 til offentlig sti. Der blev tillagt ejendommen 120 m2 afskåret areal af matr.nr. 36b, ibd. Ekspropriationskommisionen bestemte i kendelse af 22. februar 2007, at Karen Pedersen ikke kunne kræve ejendommen overtaget i sin helhed. Kommissionen tildelte Karen Pedersen en samlet erstatning på kr., hvoraf kr. vedrørte arealafståelse, mens kr. vedrørte ulempeerstatning. I kendelsen hedder det blandt andet følgende: Ejendommens nuværende indkørsel bevares. Syd for indkørslen afbrydes hovedlandevejen, og vejen omklassificeres til kommunevej. Ca. 45 meter nord for indkørslen etableres en vendeplads på arealet mellem kommunevejen og motorvejen, således at store lastkøretøjer kan vende her og bakke ind gennem indkørslen. Nord for vendepladsen indsnævres kørebanen til ca. 6 meter, hvorimod vejbelægningen bibeholdes som hidtil mellem vendepladsen og afgrænsningen ved motorvejen. Vejdirektoratet har fremlagt luftfoto med kørekurver, som viser, at der er plads for sættevognstog til at bakke ind på ejendommen. Personbiler og mindre køretøjer får mulighed for at vende indkørslen til planteskolen. I Taksationskommisionens kendelse af 23. august 2007 hedder det blandt andet følgende: Karen Andrea Pedersen har som ejer af ovennævnte ejendom og planteskoleejer Bjarne Pedersen (ejerens søn) har som bruger ønsket efterprøvet den erstatning, der ved kendelse af 22. februar 2007 er fastsat af Ekspropriationskommissionen vedrørende anlægget af en motorvej mellem Odense og Svendborg (Rute 9) I sagens behandling for Taksationskommissionen har deltaget dennes formand, professor, dr. jur. Orla Friis Jensen, de af formanden for denne sag udtagne medlemmer, gårdejer Niels Knud Eriksen og plejeassistent Carl Erik Jensen, samt de kommunalt udpegede medlemmer, souschef Poul Erik Knudsen, Nyborg, og fiskeriforeningsformand Allan Buch, Middelfart. Til stede var endvidere brugeren, planteskoleejer Bjarne Pedersen, sammen med konsulent Ole Kirk og formanden for Danske Planteskoleejerforening, planteskoleejer Peter Schjøtt. For anlægsmyndigheden mødte landinspektør Nils Nybro Eriksen, landinspektør Kirsten Friis-Christensen og tilsynsingeniør Leif Sørensen, ligesom den ledende landinspektør, landinspektør Gunnar Aage, samt kommissionssekretær, fuldmægtig, cand.jur. Jens Hork var til stede. STD SO l-sto 1-K194-T3-LOI-M004D260

3 S-Km 1023 :3«s s Side 3/98 Derfremlagdesblandt andet udskrift af forhandlingsprotokollen for Ekspropriationskommissionen 85. og 86. hæfte, tegning nr , arealfortegnelse nr. 20, etape 4530, december 2006, med tilhørende ekspropriationsplaner, ejendomsvurdering, ejendomsattest, tingbogsattest, ankebegæring af 13. marts 2007, kopi af en omfattende brevveksling mellem brugeren og dennes rådgivere og henholdsvis folketingsmedlem, nuværende minister for familieog forbrugeranliggender, Carina Christensen, Transport- og Energiminister Flemming Hansen samt Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen. Endvidere fremlagdes brev af 16. august 2007 fra konsulent Ole Kirk til Taksationskommissionen med ejerens erstatningskrav for Taksationskommissionen. Ejendommen, der er noteret som en mindre landbrugsejendom på m 2, er pr. 1. oktober 2005 vurderet til en ejendomsværdi på kr., heraf grundværdi kr. Ejendommen anvendes til bolig for ejeren og planteskoledrift, som varetages af ejerens søn. Der eksproprieres permanent 120 m 2 til motorvej og 740 m 2 til offentlig sti. Der tillægges ejendommen 120 m 2 afskåret areal af matr. nr. 36b, ibd. Der pålægges byggelinier som anført i arealfortegnelsen. Som følge af indgrebet fjernes det meste af hækkene langs ejendommens østlige skel samt træer og beplantning på det eksproprierede areal ved hovedlandevejen. Ejendommens nuværende indkørsel bevares. Syd for indkørslen afbrydes hovedlandevejen, og vejen omklassificeres til kommunevej. Ca. 45 meter nord for indkørslen etableres en vendeplads på arealet mellem kommunevejen og motorvejen, således at store lastkøretøjer kan vende her og bakke ind gennem indkørslen. Nord for vendepladsen indsnævres kørebanen til ca. 6 meter, hvorimod vejbelægningen bibeholdes som hidtil mellem vendepladsen og afgrænsningen ved motorvejen. Vejdirektoratet har fremlagt luftfoto med kørekurver, som viser, at der er plads for sættevogntog til at bakke ind på ejendommen. Personbiler og mindre køretøjer far mulighed for at vende ved indkørslen til planteskolen. Ejeren er i forbindelse med ekspropriationen blevet tilbudt et erstatningsareal på m 2 af matr. nr. 36a, ibd., beliggende umiddelbart syd for ejendommen. Ejeren har imidlertid ikke ønsket at modtaget arealet, da det ligger for langt fra det område, hvor kunderne skal betjenes. Arealet beholdes derfor af den hidtidige ejer. På en kortere strækning ud for ejendommen, med slut cirka 20 m syd for indkørslen, anlægges en lysvold mellem den offentlige sti og motorvejen, men ingen egentlig støjvold ud for ejendommen. Ifølge Vejdirektoratets støjberegninger vil støjen faldefraover 69 db (A) i dag til db (A) i STD S01 -STO I -K194-T3-L01-M00-\D260

4 Side 4/ uden støjdæmpende foranstaltninger. Taksationskommisionen besigtigede ejendommen og fik forevist de påtænkte indgreb og beskrevet de påtænkte følger af ekspropriationen. Parteme havde herunder og under en efterfølgende forhandling lejlighed til at forelægge deres synspunkter og fremkomme med deres bemærkninger, ligesom kommisionens medlemmer stillede spørgsmål til belysning af sagen. Ekspropriationskommisionen har fastsat erstatningen således: "For arealafståelse 860 m 2 å 25 kr.: kr. Fradrag for arealtillæg 120 m 2 ; 0 kr. For samtlige ulemper, herunder for tab af træer og bevoksning, tab og fomngelse som følge af mistet lævirkning og øgede saltpåvirkninger, udgifter til etablering af og beslaglæggelse af areal til nyt læhegn, udgifter til trådhegn, driftsomlægninger og midlertidige driftsforstyrrelser som følge af indgrebene, herunder flytning og evt. tab af kulturer på de berørte arealer: kr. I alt: kr. Renter 3 Vi % p.a. fra den 31. januar 2007." Taksationskommisionens bemærkninger Taksationskommisionen finder efter besigtigelse af ejendommen og drøftelse af sagen, at Ekspropriationskommisionens erstatningsfastsættelse bør ændres. Taksationskommisionen er enig med Ekspropriationskommisionen i, at der ikke er grundlag for, at ejeren kan kræve ejendommen overtaget i sin helhed. Taksationskommisionen lægger endvidere til grund, at der i forbindelse med motorvejsanlægget skabes fornøden adgang til offentlig vej både for beboelsesejendommens og for planteskolens vedkommende. Imidlertid er det Taksationskommisionens opfattelse, at den tilkendte erstatning er utilstrækkelig til at dække de tab og udgifter for brugeren, som følger af anlægget, herunder navnlig tab af hegn med deraf følgende øget saltpåvirkning, udgifter til etablering af og beslaglæggelse af driftsareal til plantning af et nyt læghegn samt til nødvendige driftsomlægninger og midlertidige driftsforstyrrelser, såsom flytning og eventuelle tab af kulturer på de berørte arealer. På grundlag af en samlet afvejning og vurdering af ekspropriationsindgrebets omfang for ejendommen og navnlig for planteskolebedriften har Taksationskommisionen besluttet at forhøje den samlede erstatning herfor skønsmæssigt til kr., idet den tilkendte arealerstatning stadfæstes. STDO6l446-S01-S'n)l-K194-'n-L0!-MOO-\D26O

5 16- IS-20 {3-Km?1023 -Sess Side 5/98 Taksationskommisionens afgørelse er truffet i henhold til 19, 22 og 29 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 672 af 19. august Taksationskommisionens afgørelse "For arealafståelse 860 m 2 å 25 kr.: kr. Fradrag for arealtillæg 120 m 2 ; 0 kr. For samtlige ulemper, herunder for tab af træer og bevoksning, tab og fomngelse som følge af mistet lævirkning og øgede saltpåvirkninger, udgifter til etablering af og beslaglæggelse af areal til nyt læhegn, udgifter til trådhegn, driftsomlægninger og midlertidige driftsforstyrrelser som følge af indgrebene, herunder flytning og evt. tab af kulturer på de berørte arealer: kr. I alt: kr. Renter 3 % p.a. fra den 31. januar For udgifter til sagkyndig bistand for Ekspropriationskommisionen er der tillagt ejeren kr. For tilsvarende udgifter for Taksationskommisionen tillægges der samme et beløb af kr. Opmærksomheden henledes på, at sag om erstatning skal indbringes for domstolen inden 6 måneder efter, at Taksationskommisionens kendelse er afsendt. Vedrørende adgangsforhold Skønsmanden Børge Madsen har i skønserklæringer af 12. november 2009, 13. april 2010 og 18. august 2011 udtalt sig om adgangsforholdene til den i sagen omhandlede ejendom. Kammeradvokaten har i et brev af 15. september 2010 til Karen Pedersens advokat meddelt, at man med hensyn til adgangsforholdene til ejendommen er indstillet på at bedre disse, idet man foreslår, at dette kan ske ved, at man fjerner en del af hækken syd for den nuværende indkørsel. Kammeradvokaten anmodede samtidig sagsøgers advokat til at tage kontakt for en drøftelse heraf. Skønsmanden Claus S. Nielsen har tillige i skønserklæring af 28. november 2013 ved besvarelsen af underspørgsmål 3 c i spørgsmål 20 udtalt sig om adgangsforholdene til ejendommen. Vedrørende støipåvirkning Vejdirektoratet har udarbejdet rapport 288 fra 2004 med titlen "Motorvejs- STD SO 1 -STO 1 -KIW-T3-L01 -M0O-\D26O

6 Side 6/98 afslutning i Svendborg. Revideret forslag 2004". I rapporten hedder det blandt andet: 7. Forslag med B-anlæg, konsekvenser 7.1 Trafikale konsekvenser for rute 9 og krydsene på Ring Nord Ifølge de senest gennemførte trafikberegninger kan der forventes følgende trafikmængder på denfremtidigerute 9: biler pr. årsdøgn i 2015 nord for Ring Nord og biler pr. årsdøgn i 2015 syd for Ring Nord. 7.3 Støj Ud fra trafiktallene for 2015 er gennemført foreløbige beregninger af støjudbredelsen omkring rute 9 på strækningen mellem Heldagervej og Faaborgvej i Svendborg. Figur 7.1 viser støj udbredelsen i den nuværende situation alene hidrørende fra rute 9. Figur 7.3 viser støjudbredelsen alene hidrørendefrarute 9 efter gennemførelse af Forslag med B-anlæg, men før etablering af støjafskærmning. Der er ingen lovregler eller retningslinjer, der fastsætter bestemmelser for vejtrafikstøj ved boliger langs veje. Men hvor nye motorveje skal passere samlede boligområder, tilstræbes som udgangspunkt, at støjen ikke kommer til at overstige Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for det udendørs støjniveau på 55 db (A), som er gældende ved etablering af nye boligbebyggelser ved eksisterende trafikanlæg. Ved gennemførelse af Forslaget med B-anlæg vil derfor blive opsat støjskærme langs den nye motorvej ud for de sammenhængende boligområder, hvor det vil være relevant. Vejdirektoratet har udarbejdet støjzonekort dateret den 13. marts På kortet er anført "Støjniveau Eksisterende fohold", dvs. støjniveauet ved landevejen i Vejdirektoratet har endvidere udarbejdet støjzonekort dateret den 1. marts På kortet er anført "Støjniveau 2020", dvs. støjniveauet ved motorve- STD SO I -STO 1 -K1 '»-TS-Ul 1-MOOAD260

7 S-Km 1023: Ses s Side 7/98 jen i I en erklæring af 16. august 2007 har ingeniør Karl Grove Sørensen anført følgende blandt andet: "Kommentarer til det af Vejdirektoratet fremlagte materiale om støjforholdene omkring Rute 9, strækningen Stenstrup - Svendborg. Nedenstående kommentarer skal primært ses i relation til situationen omkring ejendommen Odensevej 215 (planteskole). 1. Baggrund Der foreligger forskelligt materiale som ved støj kort belyser støj udbredelsen fra den nuværende hovedlandevej H205 Odensvej og fra denfremtidigemotorvej (Forslag med B-anlæg). Støjkortene belyser støjudbredelsesforholdene omkring hovedlandevejen og motorvejen for forskellige årstal og med divergerende oplysninger om trafikintensitet, hvilket indebærer, at der kan drages de forkerte konklusioner med hensyn til, om trafikstøjbelastingen på en given lokalitet bliver højere eller lavere i den fremtidige situation med motorvej." 5. Konklusion I udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommisionen (85. hæfte) er det bl.a. anført, at "støjen ifølge støjberegninger vil falde fra over 69 db (A) i dag til db (A) i 2020, uden støjdæmpende foranstaltninger". I udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommisionen (86. hæfte) er det bl.a. anført, at "kommisionen skal bemærke, at der efter de oplyste støjtal ikke bliver tale om øgede støjgener ved ejendommens bolig". Med baggrund i de forud anførte kommentarer, vurderes der ikke at være belæg for ekspropriationskommisionens konklusioner om støj ved ejendommen Odensevej 215, da grundlaget herfor er forkert. Den anførte støjreduktion vil næppe forekomme i praksis, og det er sandsynligt, at der i stedet vil blive tale om en øget støjbelastning." Vejdirektoratet har udarbejdet støjrapport oktober 2009, der ifølge indledningen indeholder en undersøgelse af støjforholdene ved beboelsesbygningen beliggende Odensevej 215 i Svendborg. I rapporten hedder det blandt andet: 2. Beregningsmetode STDOG 1446-SO I -STOl-K IM-T3-L0I -M0O-\D26O

8 Side 8/98 Beregningerne er gennemført på grundlag af den fællesnordiske beregningsmodel for beregning af vejtrafikstøj, der er angivet i Miljøstyrelsens og Vejdirektoratets rapport nr. 178, 1998 "Beregningsmodel for vejtrafikstøj, revideret 1996". Modellen beregner det A-vægtede energiækvivalente lydtryksniveau på døgnbasis: LAeq,24h Støj rapporten indeholder to typer beregninger. Dels en beregning af støjniveauet på facaden af beboelsesbygningen på det sted, hvor der er mest støj fra motorvejen, og dels et støjzonekort over boligens omgivelser. Begge støjberegninger er udarbejdet i programmet SoundPLAN 6.5. Facadestøjniveau Beregningen er foretaget i to punkter placeret hhv. 2 m over terræn, svaerende til stueetagen, og 5 m over terræn, svarende til 1. sal. Beregningsresultaterne er angivet som frifeltværdier, som betyder, at den reflekterende støj fra bygningens egen facade ikke er medregnet. Støjzonekort Beregningen er foretaget i et net af punkter med indbyrdes afstand på 10 m. Beregingshøjden er 1,5 m over terræn. I beregningsresultatet er medregnet den reflekterende støj ffa bygningens egen facade. Beregningsresultatet er et kort over området med forskellige farver for de forskellige støj zoner. 3. Støjgrænser Der er ingen lovkrav til beskyttelse mod trafikstøj ved anlæg af nye veje. Bygningsmyndighederne har fastsat grænseværdier for støj, som skal overholdes, når der opføres nye beboelsesbygninger ved eksisterende veje. 4. Forudsætninger Trafik Der anvendes trafikdata baseret på løbende tællinger udført på Odensevej og motorvejen. Efter motorvejs åbning: Odensevej Motorvej STDO61446-S01 -STO I -K MOO.\D260

9 S-Km 1023 J Sess Side 9/98 Årsdøgntrafik sept' Trafikdata for Odensevej i før situationen, er fra år 2006 og fremskrevet med 3 % pr. år til år 2009, så beregningerne er sammenlignelig. Før motorvejs åbning: Odensevej Årsdøgntrafik De anvendte hastigheder er skiltede hastigheder for motorvejen (130 km/h) og for Odensevej (80 km/h.) Terræn I begge beregninger er der taget hensyn til terrænets udformning mellem beboelsesbygningen og motorvejen, idet det fx har afgørende betydning for støjniveauet, om motorvejen ligger over eller under terræn ud for ejendommen. Bygninger 1 begge beregninger er der taget hensyn til både den støjdæmpende virkning og til reflektionen af støjen fra nabobygninger til beboelsesbygningen. Asfaltbelægning Odensevej er beregnet med traditionel asfaltbelægning. Motorvejen er regnet med minus 2 db pga. støj reducerende asfalt. 5. Beregningsresultater Facadestøjniveau Beregningsresultaterne for det udvendige facadestøjniveau fremgår af bilag 2 og nedenstående skema. En almindelig isoleret beboelsesbygning vil med lukkede vinduer normalt dæmpe støjniveauet med mindst 25 db (A). Det i skemaet anførte støjniveau inde er derfor fremkommet ved at reducere det beregnede udvendige støjniveau med 25 db (A). Beregningsresultater STD SO l-sto I-K194-T3-L0I-MOOAD260

10 Side 10/98 Modtagersted Modtagerhøjde m Ude db(a) Inde db(a) Stueetage før motorvej Stueetage efter motorvej Støjzonekort Beregningsresultaterne for det udvendige støjniveau omkring beboelsesbygningen fremgår af bilag Konklusion Motorvejen medfører et støjniveau, der overskrider den anbefalede grænseværdi." Som bilag til rapporten var vedlagt en skitse med angivelse af målepunktet samt et af Vejdirektoratet udarbejdet støjzonekort dateret den 20. oktober 2009, hvorpå der er anført "Støjzonekort - Udarbejdet efter Nordisk Beregningsmetode". Kortet viser efter det oplyste den endelige beregning i 2009 af støjniveauet ved motorvejen. Vejdirektoratet har tillige udarbejdet vejzonekort dateret den 5. marts 2010, dvs. efter den første skønsforretning med skønsmanden Palle Voss. På støj zonekortet, der viser støjniveauet ved landevejen, er anført : "Støjzonekort - Udarbejdet med Nordisk Beregningsmetode Støjniveau år 2020 uden motorvej -fremskrevetmed 3% pr. år. Skønsmanden Palle Voss har i skønserklæringer af 23. august 2010 og 5. juli 2012 udtalt sig om støjbelastningen i forhold til den omhandlede ejendom. Skønsmanden Claus S. Nielsen har tillige ved besvarelsen af underspørgsmål 3 a i spørgsmål 20 udtalt sig om støjgener. I arbejdsrappport nr. 1, 2013, fra Miljøstyrelsen, der har titlen "Forskel mellem genepåvirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje" hedder det følgende blandt andet: "Konklusion og sammenfatning På baggrund af undersøgelserne omtalt i denne rapport er der ikke tvivl om, STD S01-ST0I-KI94-T3-L01 -M0O-\D26O

11 IS-KHW1023iSess Side 11/98 at støj fra motorveje er mere generende end støj fra andre veje. Den ene af de to undersøgelser viser, at en given gene for motorveje optræder ved et ca. 5 db lavere støjniveau end forudsagt af EU-kurven, mens den anden undersøgelse viser et af størrelsesorden 10 db lavere støjniveau. Tilsvarende viser den første af de undersøgelser en gene for andre veje, som er stort set som forudsat af EU-kurven. Den anden undersøgelse viser for veje i byer omtrent samme gene som forudsagt EU-kruven ved høje støjniveauer (Lden større end 70dB), men ved lavere støjniveauer en lavere gene end forudsagt af EUkurven. På baggrund af de to undersøgelser kan det konkluderes, at forskellen i gene ffa motorveje og andre veje svarer til mindst 5 db men kan være større (op til af størrelsesorden 10 db), og at forskellen i forhold til lettere trafikerede veje i byer endda kan være endnu større. Desuden viser analysen, at EU-kurven bedst svarer til genen fra "andre veje", mens motorvej derfor giver anledning til en gene, som er større end forudsat af EU-kurven." 4. Diskussion Det er meget muligt, at der selv inden for grupperne motorveje og andre veje er forskellige gener for forskellige vejtyper. Det kan tænkes, at konventionelle veje med meget tæt trafik giver anledning til en gene, som minder om motorveje, mens at veje i byer med begrænset trafik med mere spredte støjhændelser kan give anledning til en lavere gene end gennemsnittet af gruppen andre veje. Ligeledes kan det tænkes, at der er forskelle i genen ffa motorvej med forskelle i trafikmønster. Nogle af de forskelle, der er set i omtalte undersøgelser, vil kunne forklares af denne hypotese, men materialet giver ikke mulighed for at konkludere, om det er korrekt." I et brev af 17. marts 2010 fra Vejdirektoratet til Kammeradvokaten hedder det følgende blandt andet: Advokat Claus Olsens replik af 22. februar 2010 giver Vejdirektoratet anledning til følgende bemærkninger: Støj rapporten fra oktober 2009 Støj rapporten er udarbejdet efter syns- og skønsforretningen den 1. oktober 2009 i overensstemmelse med de aftaler, der blev truffet på forretningen, jf. referatet fra forretningen udarbejdet af Børge Madsen og dateret den 6. oktober Ifølge aftalen har Vejdirektorarets "støjfolk" efter kontakt med Palle Voss foretaget støjberegninger efter den fællesnordiske støj beregningsmodel - og ikke efter den nyeste beregningsmodel, NORD for at gøre sammen- STD06 im-sol-sto I-K W-n-LO 1.M00AD260

12 Side 12/98 ligningen med de tidligere fremlagte støj vurderinger lettere. Støjrapporten indeholder dels en beregning af facadestøjniveauet ved beboelsesbygningen før og efter anlæggelsen af motorvejen og dels et støjzonekort, der viser støjnniveauet efter anlæggelsen af motorvejen på de omkringliggende arealer - og altså også på ejendommens salgs- og udstillingsareal - som skønsmanden skal udtale sig om jf. skønstemaets spørgsmål 6 og 7. Claus Olsen efterlyser (opfordring (1)) et tilsvarende støjzonekort for støjniveauet før anlæggelsen af motorvejen. Dette vedlægges hermed og er samtidig fremsendt direkte til Tage Voss, så det kan indgå i hans vurdering og svar på spørgmsål 6 og 7. Det er Vejdirektoratets opfattelse, at Tage Voss herefter har det nødvendige materiale til at kunne besvare spørgsmålene. Hvis dette ikke skulle være tilfældet, er kontakten stadigvæk åben mellem ham og Vejdirektorarets "støjfolk". Med hensyn til det supplerende syns- og skønstema, har Vejdirektoratet ingen bemærkninger hertil, udover, at hvis skønsmanden efter besvarelsen fastholder, at indkørselsforholdene er for snævre - i modsætning til Vejdirektoratets egne beregninger - så er direktoratet parat til at udvide indkørslen efter nærmere aftale med ejeren. Med hensyn til udvidelsen af den allerede etablerede vendeplads på den gamle hovedvej ud for gartneriet, vil Vejdirektoratet, jf. brev 19. oktober 2009 (sagens bilag A), sørge for, at arbejdet bliver udført, så snartfrostener gået af jorden. Af et fremlagt luftfoto fremgår det, at der fra stuehusets yderste kant er 15 meter ud til den tidligere landevejs midte, mens der er 40 meter ud til motorvejens midte. Vedrørende saltpåvirkning I Vejdirektoratets rapport nr. 64 med titlen "Vejsalt, træer og buske" hedder det følgende blandt andet: 9.1 Luftransport og sprøjt Der findes mange undersøgelser, der belyser hvor langt væk vejsalt kan udbredes fra vejkanten. Dragsted (1988b) konkluderede, at vejsalt i høj grad deponeres indenfor en afstand af 3 mfravejen. Tilsvarende afstande angav Bradshaw et al. (1995) som kritiske i forhold til hvomår saltkoncentrationer STD SO I -STO I -K1 l ;4-T3-L01 -M0O-\D26O

13 W-mmG2S-Sess Side 13/98 var skadelige for plantevæksten. Bowers & Hesterberg (1976) har dog målt forhøjede koncentrationer af natrium især i jordens øverste jordlag indtil 7 m fra vejkanten. Dette svarede til Harris (1992), der beskrev et studie fra maine, hvor jorden blev analyseret i 0,15-0,2 m dybde i forskellige afstande fra vejen. Efter 18 år var natriumklorid niveauet meget højere og gik helt ud til mindst 15 m fra vejkanten. Salt koncentrationen var halvt så stor i 15 m afstand som ved 2 m afstand. Colwill et al. (1982) beskrev at 2 m fra vejkanten var klorid koncentrationerne mindre end halvt så store som i tilsvarende arealer beliggende i midterrabatten. I midten af den 4 m bred midterrabat fandt Colwill et al. (1982) ca. havldelen af den samlede saltmængde indenfor ca. 0,5 m ffa vejkanten. Bredde & Scheck-Hoffman (1985) angav, at vejsaltet lufttransporteres ud over 10 m ffa vejkanten, (se figur 9). Hutchinsom (1966) beskrev lignende afstandsrelationer til vejkanten i det første år efter vej saltning. Efter 18 års saltning var saltkoncentrationen i jorden, 20 m fra vejkanten, øget med næsten 500 % i forhold til det første saltningsår. Golwer (1991) beskrev, at saltsprøjt kan nå ud på ca. 10 m ffa vejkanten, men at vindtransporteret vejsalt når helt ud på 60 m ffa vejkanten. Wentzel (1974) har fundet skader på rødgran omtrent 80 m ffa vejkanten. Hofstra & Hall (1971) mere end 100 m væk som følge af lufttransporteret vejsalt om skader på træer der stod 150 m fra vejkanten. I en undersøgelse foretaget i vinteren 1995/1996 langs en motorvej på Sydsjælland fandtes at saltkoncentrationen i jorden såvel som på nålene var mærkbart forøget over 40 meter ffa vejkanten (Pedersen & Christensen Pers.Komm.) Burton (1992) viste at saltkoncentrationen langs vejkanterne, er afhængigt af trafikhastigheden, (tabel 4). Det ses af tabel 4, at koncentrationen som forventet stiger i afstand ffa vejen i takt med at hastigheden af trafikken stiger. Ved hastigheder på ca km/timen fandtes de største saltmængder indenfor 2 meter af vejkanten. Ved hastigheder omkring km/timen fandtes de største koncentrationer i 8-10 meters afstand fra vejen. Burton (1992) angav ikke typen af trafik og trafikintensitetten, men resultaterne vurderes alligevel at kunne betragtes som retningsgivende. Trafikhastighed (km/t) Afstand til største saltkoncentration (m) Max afstand saltsprøjt blev registreret i (m) 50 1, Tabel 4. Saltspredning som følge af trafikhastighed. Fra Burton (1992). STD SOI-STO I-Kl 94-T)-LO l-m0o-\d26o

14 Side 14/98 Skønsmanden Christian Als har i en skønserklæring af 14. juli 2011, hvor der er sket besigtigelse den 30. juni 2011, udtalt sig om vind- og saltgener. I en mail af 9. maj 2012 til Karen Pedersens advokat meddelte skønsmand Christian Als, at supplerende spørgsmål 19, 20, 21 ikke lå i hans del af opgaven og fremkom samtidig - efter at have faet forelagt Vejdirektoratets rapport nr med sine bemærkninger til spørgsmål 22. I et brev af 26. juni 2012 til Kammeradvokaten gentog skønsmand Christian Als, at de supplerende spørgsmål faldt uden for hans del af sagen, idet han på ny fremkom med bemærkninger til spørgsmål 22. Skønsmanden Per Boisen Andersen har i en skønserklæring, der efter det oplyste er modtaget af Karen Pedersens advokat den 15. august 2011, ligeledes udtalt sig om vind- og saltskader. Skønsmanden Per Boisen Andersen har efterfølgende i et brev af 7. maj 2012 til Karen Pedersens advokat meddelt, at han ikke besidder den faglig kompetence til at besvare supplerende spørgsmål 20, 21 og 22. I en mail af 3. juli 2012 til Kammeradvokaten meddelte skønsmanden Per Boisen Andersen - efter at have fået forelagt Vejdirektoratets rapport nr ved besvarelse af spørgsmål 22, hvorfra han havde sit kendskab til skader på grund af vejsalt. Vedrørende tab Det fremgår af årsopgørelse 2007, at den i sagen omhandlede ejendom er anført med en ejendomsværdi på kr. og en grundværdi på kr. I et brev til Karen Pedersen fremkom statsautoriseret ejendomsmægler Lars Lyster med en vurdering af ejendommen. I brevet hedder det følgende blandt andet: Idet jeg henviser til aftale samt besigtigelse af ovennævnte ejendom den 23. januar 2007, fremsender jeg hoslagt min vurdering af ejendommen. Jeg skal gøre opmærksom på at der ved vurderingen ikke er taget hensyn til den igangværende planteskole, men vurderingen er alene baseret på den faste ejendom incl. jordtilligende. Jeg forudsætter derfor at ejendommen er fri for lejemål. Det er min bedste vurdering at ejendommens kontante salgspris vil ligge i niveauet omkring kr. 1,5 mill, kontant. STD SO1-ST0 l-k 194-T3-L01 -MOO-\D260

15 Km 1023: Ses s Side 15/98 Skønsmanden Birthe Pedesen har i skønserklæringer af 14. januar, 15. april og 27. maj 2013 udtalt sig om ejendommens værdi. Af breve af 23. og 26. august 2011 fra registreret revisor Richard Christensen til Karen Pedersens advokat fremgår det, at nettoomsætningen i 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010 var kr., kr., kr., kr. og kr., mens resultatet før af- og nedskrivninger var kr., kr., kr., kr. og kr. Af årsrapporten for 2012 fremgår det, at nettoomsætningen i 2011 og 2012 udgjorde kr. og kr., mens resultat før af- og nedskrivninger var kr. og kr. Skønsmanden Claus S. Nielsen har ved besvarelsen af underspørgsmål 1 og 2 til spørgsmål 20 samt spørgsmål 21 udtalt sig om udgifter forbundet med nyetablering af salgs- og udstillingsarealer. Der er i sagen fremlagt en opgørelse over de træer, der er fældet i læhegnet. Opgørelsen er underskrevet af Bjarne Pedersen og Leif Sørensen fra Vejdirektoratet. Af tilbud af 17. februar 2011 fra P. Kortegaards Planteskole A/S indhentet af Bjarne Pedersen fremgår det, at prisen for en række planter udgør kr. ekskl. moms. Der er blandt andet tale om østrigsk fyr, skovfyr og ædelgran i forskellige størrelser. Skønsmanden Claus S. Nielsen er i skønserklæringen af 28. november 2013 ved besvarelse af spørgsmål 21.1 fremkommet med et forslag til beplantning ved reetablering af læhegnet og har angivet omkostningerne i forbindelse hermed. Han har efter det oplyste ved denne fastsættelse taget udgangspunkt i et tilbud af 27. november 2012 fra P. Kortegaards Planteskole A/S. Af prisberegning fra Svendborg Spildevand A/S dateret den 3. januar 2013 fremgår det, at den totale omkostning ved flytning af brandhane på ejendommen vil udgøre ,50 kr. / øvrigt Vejdirektoratet har i et brev af 15. juni 2012 til Kammeradvokaten anført følgende blandt andet: "FORESPØRGSEL VEDR. EVT. BYGGELINJEDISPENSATION PÅ EJENDOMMEN MATR. NR. 37 A SØRUP, SVENDBORG JORDER. MOTORVEJ NR. 41 SVENDBORGMOTORVEJEN, KM 37,120 HØJRE VEJSIDE. STD06U46-S0l-ST0l-K194- p n-l0l-m00-\d260

16 Side 16/98 Du har forespurgt, hvorledes Vejdirektoratet forventeligt vil stille sig, hvis Vejdirektoratet i fremtiden får en ansøgning vedr. dispensation ffa byggelinien til etablering af parkerings- og/eller salgsarealer på ovennævnte ejendom. Jeg har vedlagt et kortbilag, hvor byggelinjens udstrækning er vist med en blå stiplet linje. En dispensation fra byggelinjen beror naturligvis på en konkret ansøgning fra ansøger. En byggelinje har til formål at sikre, at motorvejen fremtidig kan udvides, samt sikre vejens tarv. Vejdirektoratet kan dispensere ffa byggelinjen hvis der ikke er tale om dyre bygværker, hvis det skønnes trafikalt forsvarligt og hvis hensynet til motorvejens fremtidige udvidelsesmuligheder tillader det. Der er ved en evt. anlæggelse af parkerings- og/eller salgsarealer på ovennævnte ejendom formodentligt ikke tale om et dyrt bygværk. Vejdirektoratet har pt. ikke udvidelsesplaner for Svendborgmotorvejen. Årsdøgnstrafikken på Svendborgmotorvejen er pt. ca , hvilket er noget under halvdelen af motorvejens kapacitet j.f. vejregelhåndbogen "kapacitet og serviceniveau" Vejregelrådet sept Vejdirektoratet vurderer, at der vil være gode muligheder for at opnå dispensation fra byggelinjen til etablering af parkeringsarealer og/eller salgs- og udstillingsarealer. Det må dog forventes, at Vejdirektoratet i forbindelse med en sådan dispensation vil stille vilkår om, at der tinglyses en deklaration, om at ejer, i tilfælde af vejudvidelse, med 3 måneders varsel, og uden omkostning fra vejbestyrelsen skal fjerne de anlagte parkeringsarealer og/eller salgs- og udstillingsarealer. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at Vejdirektoratet, med dette brev, alene har foretaget en generel vurdering af evt. dispensationsmuligheder fra Svendborgmotorvejens vejbyggelinjer. En dispensation fra Svendborgmotorvejens vejbyggelinjer, må naturligvis bero på en vurdering af en konkret ansøgning fra ansøger. Karen Pedersen har endelig fremlagt et støttebilag med angivelse af afstanden fra vej midten af motorvejen til stuehuset i forhold til de ejendomme, der er eksproprieret, og de ejendomme, der har modtaget erstatning for støjgener. STD SO 1 -STO 1 -K194-T3-L01 -M0O-\D260

17 01 M ' 1Q S KAW Ses s l Side 17/98 M Ul) I M O ro uo cn (D u V M Ul) Ol M Syn og skøn Skønsmanden Børge Madsen har i en skønserklæring af 12. november 2009 anførte følgende blandt andet: Spørgsmål 8 Syns- og skønsmanden bedes angive/beskrive adgangsvejen til planteskolen før det ekspropriative indgreb for såvel planteskolens kunder som leverandører af varer m.v. Svar Ud ffa tilsendte planer samt besigtigelse på stedet kunne det konstateres, at planteskolen var placeret langs den daværende hovedvej A9 med den indkørsel, man ser i dag. Tilkørselsforholdene for personbiler og varevogne kunne foregå uhindret. Som oplyst bakkede lastbiler ind. De store sættevogne med standardlængde på 16,5 meter kunne kun bakke ind, når de holdt i nordgående retning i det nordgående spor. Herfra bakkede man sydover, ind over den sydgående kørebane og ind i indkørslen. En manøvre, der kræver stor agtpågivenhed overfor landevejstrafikken. Spørgsmål 9 Syns- og skønsmanden bedes angive/beskrive adgangsvejen til planteskolen efter det ekspropriative indgreb for såvel planteskolens kunder som leverandører af varer m.v. Svar Den gamle kørebane er intakt nordfra indtil 15 meter før indkørslen til Odensevej 215. Det vil sige en 10 meter bred kørebane. Herfra snævrer den ind mod syd og udfor midten af indkørslen er kørebanebredden 6 meter. Vejen ender blindt cirka 15 meter syd for indkørslen i en bredde af 2 meter. Her er opsat en spærrebom. Cirka 50 meter før indkørslen er der etableret en vendeplads således at det er muligt for person- og varevogne samt mindre lastbiler at vende. Det er min opfattelse, at adgangs- og parkeringsforhold for person- og varevogne er de samme, måske lidt bedre, som før motorvejen, da der er i dag bedre mulighed for at parkere udenfor ejendommen specielt syd for indkørslen. For mindre lastbiler er det muligt at vende og bakke ind i planteskolens indkørsel. Sættevogne, som har en standardlængde på 16,5, meter kan ikke vende under de nuværende forhold. De vil sandsynligvis slet ikke køre ind ad den blinde vej, altså en klar forringelse af tilkørselsforholdene STD SO 1 -STO 1 -Kl, )4-'n-LOl-MOO-\D260

18 Side 18/98 for varer. Spørgsmål 10 I forbindelse med sin besvarelse af spørgsmål 10 bedes syns- og skønsmanden oplyse, om det efter det ekspropriative indgreb efter skønsmandens opfattelse fortsat vil være muligt for planteskolens leverandører af varer m.v. at komme til og fra planteskolen med de til vareleverancerne nødvendige/sædvanlige lastbiler. Svar Leverancer med varebiler og mindre lastbiler er stadig mulig. Dog er det mere besværligt for lastbilerne, idet de alle er nødt til at vende så fronten peger mod nord før de kan bakke ind i indkørslen. Før motorvejen var det muligt at bakke ind både ffa en nordlig og sydlig retning. I stadig stigende grad benyttes sættevogne til godstransport. En sættevogn består af en "trækker" påmonteret en "trailer" og har en standardlængde på 16,5 meter. Ved vejdirektoratets skrivelse af 19. oktober oplyses det, at man nu etablerer en vendeplads for sættevogne. Se bilag A og C. Denne løser det ene problem. Ifølge mine opmålinger på stedet samt brug af Vejdirektoratets planche for en sættevogns arealbehov, vil det ikke være muligt at bakke ind i indkørslen. Sættevognens trailer skærer ind over det nordlige hækbeplantede hjørne. Hvad angår sættevogne må konklusionen være, at forholdene er blevet væsentligt forringet, idet man ikke kan vende å én gang på den nye vendeplads og nu skal bakke 75 meter, samt at man ikke kan bakke ind i indkørslen, hvis man skal holde sig på kørebanen. Varer leveret med sættevogn efter etablering af den nye vendeplads må sættes af udenfor ejendommen. Der vedlægges: Bilag 1: Tegning med arealbehov for en sættevogn på Odensevej 215. Bilag 2: Vejdirektoratets planche med arealbehov for sættevognstog. Bilag 3: Oversigtsbillede Skønsmanden Børge Madsen har i en supplerende skønserklæring af 13. april 2010 anført følgende blandt andet: Spørgsmål 13 I fortsættelse af skønsmandens svar på spørgsmål 9 og 10 ønske oplyst, om svaret er foretaget ud fra en forudsætning om, at sættevognene er 2- eller 3-akslede. STD SO 1 -STO 1 -K194-T3-LO1 -M0O-\D26U

19 01 S Side 19/98 Svar Aller først vil jeg fastslå nogle benævnelser. Jeg har selv medvirket til forvirringen: Når man taler om en sættevogn, så taler man om den påhængte del (traileren). Når man taler om et sættevognstog, taler man om både bil (trækkeren) og sættevogn. På planchen, "arealbehov for sættevognstog", skønserklæringens bilag 2, er afbilledet et sættevognstog, hvor sættevognen er 1-akslet. Denne er min forudsætning. Spørgsmål 14 Såfremt der i skønsmandens svar på spørgsmålene 9 og 10 er taget udgangspunkt i 2-akslede sættevogne, ønskes spørgsmålene 9 og 10 gentaget ud fra den forudsætning, at der er tale om 3-akslede sættevogne. Svar Dajeg ikke har taget udgangspunkt i 2 akslede sættevogne, burde jeg ikke besvare dette spørgsmål. Dog vil jeg alligevel kommentere det: Jeg har spurgt kompetente personer, om en 3-akslet standard sættevogn opfører sig forskelligt fra den 1-akslede. Alle har svaret, at de opfører sig ens, idet afstanden ffa påhængspunktet til den 3-aksledes midterste aksel, som her bliver den teoretiske drejeaksel, er den samme som den tilsvarende afstand på den 1-akslede. Spørgsmål 15 Syns- og skønsmanden anmodes om at oplyse, hvorvidt den faktiske udførte indsnævring af kørebanen er udført i overensstemmelse med det i sagens bilag 1 - udskrift af forhandlingsprotokollen, side 1, venstre spalte, sidste afsnit anførte, hvor bl.a. er oplyst, at "nord for vendepladsen indsnævres kørebanen til ca. 6 m..." I tilfælde af benægtende besvarelse anmodes syns- og skønsmanden om at oplyse, hvorvidt en eventuel afvigelse har forværret vejadgangen mellem offentlig vej og ejendommen. Svar Efter besigtigelse af adgangsforholdene til ejendommen den 8. april 2010, kan jeg meddele, at der ikke er foretaget ændringer siden afgivelsen af min skønserklæring af 12. november Adgangsvejen er ikke blevet indsnævret nord for vendepladsen, så vejadgangen er ikke blevet forværret. STD SO I -STO l-ki 94-n-UI -M0O-\D26O

20 Side 20/98 Skønsmanden Børge Madsen har i en supplerende skønserklæring af 18. august 2011 anført følgende blandt andet: Spørgsmål 16 I fortsættelse af syns- og skønsmandens svar på spørgsmål 13 ønskes oplyst, om den 1-akslede sættevogn, som synsog skønsmanden for sin besvarelse har forudsat er forsynet med drejeligt akselsæt? I benægtende fald anmodes syns- og skønsmanden om at oplyse, hvorvidt dette giver anledning til ændring i sin besvarelse. Svar Ved besvarelse af spørgsmål 13 er der forudsat en fast aksel. Jeg har forespurgt hos Vejdirektoratet, men man har ikke kørekurver for sættevognstog med drejelige aksler. Hos én af de store leverandører af sættevogne, Krone Skandinavien A/S i Åbenrå, har jeg faet oplyst, at standard sættevogne med én drejelig aksel er yderst sjældne. Den mest almindelige type med drejelig aksel er en sættevogn med 3 aksler, hvoraf den forreste er løftbar og den bagerste tvangsstyres. Se bilag A. (Krone er Europas næststørste leverandør af sættevogne). Ved at indlægge en kørekurve fra en sådan sættevogn fås et arealbehov, som vist på denne skrivelses bilag B. Heraf fremgår, at det ikke er muligt at bakke ind uden at skære hjørnet ind mod huset. Spørgsmål 17 Såfremt det lægges til grund, at ejendommen betjenes af et sættevognstog med 3-akslet sættevogn med faste, ikke drejeligt akselsæt, anmodes syns- og skønsmanden om at oplyse/angive arealbehovet, herunder oplyse, hvorvidt et sådant sættevognstog kan betjene ejendommen med tilkørsel af leverancer til planteskolen. Svar I min besvarelse af spørgsmål 14, sidste afsnit, anfører jeg, at en treakslet og en enakslet sættevogn opfører sig ens. Arealbehovet er derfor angivet på bilag 1 fra min besvarelse af 12. november Her vedlagt som denne skrivelses bilag C. Det er således ikke muligt at bakke ind ad den nuværende indkørsel. Spørgsmål 18 Syns- og skønsmanden anmodes om at oplyse, hvorvidt anlægsarbejdetsyd for vendepladsen med indsnævring af den gamle Odense-landevej med 4 meter ud for indkørslen STD SO1-ST01 -K194-T3-L01 -MIX)-\D260

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

D O M. afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst.

D O M. afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst. D O M afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1688 16 Vejdirektoratet (advokat Louise Solvang

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m².

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m². 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har angivet ejendomsskat med

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Etablering af cykelsti mellem Thorsø og Sall

Etablering af cykelsti mellem Thorsø og Sall Dato 2. oktober 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 15/07542-23 Side 1/5 Etablering af cykelsti mellem Thorsø og Sall I brev af 5. maj 2015 har du klaget over

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje.

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 11/07286 AFSLAG PÅ DISPENSATION FRA VEJBYGGELINJE I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april 2013 12/05101-22 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 OMLÆGNING AF NY VEJADGANG I brev af 10. maj 2012 har du på vegne af ejeren af R vej 41, klaget

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Thomsen Enevold Sørensensvej 6 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING. dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE

AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING. dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE Ved forretningen den xx mødte: For Fredensborg Kommune: Dato: xx Sagsnr.: Indvarsling til åsteds- og forligsforretning

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere.

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere. Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/15225-17 Side 1/8 Etablering af stianlæg mellem Græsted og Helsinge Jeres j. nr.: 806-0000105821 I brev

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde.

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Notat Vurdering af beplantningsbælte/hegn omkring Helnæs Campingplads Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Revideret

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 77. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning, ekspropriation og

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 99, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling.

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling. Udkast til endelig afgørelse til endelig afgørelse om istandsættelse af den private fællesvej, Kildeager, i Snoldelev Til ejerne af Kildeager 1, 2, 3, 4, 5 og 7 LE34 Århus Ryhavevej 7 8210 Århus V Tlf

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

UDSKRIFT. forhandlingsprotokollen. for ekspropriation i henhold til. lov om miljøbeskyttelse jfr. procedure i h.t. lov om offentlige veje.

UDSKRIFT. forhandlingsprotokollen. for ekspropriation i henhold til. lov om miljøbeskyttelse jfr. procedure i h.t. lov om offentlige veje. UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for ekspropriation i henhold til lov om miljøbeskyttelse jfr. procedure i h.t. lov om offentlige veje. Ekspropriation til regnvandsbassin ved Birkelse Med henblik på

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 28 km mellem Lyngby og Ishøj og er planlagt til at åbne i 2023/2024. Den vil køre på tværs

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klager. J.nr. 2008-0051 UL/bib. København, den 28. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2008-0051 UL/bib. København, den 28. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Poul Erik Bech og Alex Lindsov v/chartis Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 22. februar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

6100 Haderslev. S T Æ V N I N G

6100 Haderslev.  S T Æ V N I N G Ret & Råd Advokaterne Gram&Witt I/S Advokat Claus Witt Laurids Skaus Gade 14 www.ret-raad.dk Tlf. (+45) 73 20 20 00 fax: (+45) 74 53 37 01 Journalnummer 305-16415-SHA S T Æ V N I N G Som advokat for Provas-Haderslev

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne Etablering af støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg 1. hæfte Besigtigelsesforretningen den 3.-4.

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Protokol til åstedsforretning.

Protokol til åstedsforretning. Protokol til åstedsforretning. Randers kommune har planlagt en ombygning af krydset Hadsundvej/Glentevej/Gråpilevej til lyssignalreguleret kryds. Der blev derfor afholdt åstedsforretning den 12. august

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune Aftenens ordstyrer Trine Sick Erik Stoklund Larsen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. august 2012 12/04097 VEJSYN Vejdirektoratet har behandlet en klage af 5. februar 2012 fra klager over Kommunens afgørelse af 22. december 2012 om istandsættelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2016 J.nr.: NMK-34-00558 KlageID: 91761 Ref.: EVAJP-NMKN AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 21,40 25,00 fra Lindholtvej til Morrevej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 21,40 25,00 fra Lindholtvej til Morrevej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 21,40 25,00 fra Lindholtvej til Morrevej Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere