HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE"

Transkript

1 MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION - 1

2 HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? Offentlig innovation er at gøre noget nyt i den offentlige sektor, der skaber værdi. Værdi kan have mange former og skabes på mange måder. Værdi kan for eksempel skabes ved hjælp af en bedre måde at arbejde på eller ved hjælp af ny teknologi. Værdi kan være en bedre service oplevelse for borgere og virksomheder eksempelvis øget sundhed for psykisk syge, bedre indlæring hos skolebørn, mindre kriminalitet eller billigere måder at løse opgaverne på. Det kan også være at involvere omverdenen i udvikling af lokalområdet på en ny og bedre måde. Stort som småt. Bare det er gennemført og har skabt værdi. SAMARBEJDSPARTNERE Center for Offentlig Innovation vil søge aktive sam arbejdspartnere. COI er en lille enhed, som vil løse en stor del af sine opgaver ved at trække på kompetencer og erfaringer hos andre aktører på innovationsområdet. Valget af samarbejdspartnere vil ofte være inspireret af vore seks parter eller af spændende udveksling af indsigt i og iagttagelser om innovation. Samarbejde kan realiseres, hvor der identificeres muligheder for fælles udbytte af et samarbejde, og hvor sam arbejdspartneren vil lægge arbejde i at være med til at gennemføre centerets opgaver. ARBEJDSFORMER Netværk og partnerskaber Nogle arbejdsopgaver vil med fordel kunne løses ved at samle faglige netværk eller indgå partner skaber i kortere eller længere tid. Center for Offentlig Innovation vil afprøve muligheder for at facilitere sådanne netværk og partnerskaber med henblik på at dele viden og ikke mindst at øge udbredelsen og anvendelsen af den viden, der er høstet. Tilsvarende vil COI kunne indgå i større samarbejdsprojekter, herunder innovationsklynger, med henblik på at dele og nyttiggøre viden om offentlig innovation. Debat og kommunikation Center for Offentlig Innovation vil skabe og deltage i offentlig debat om modernisering af den offentlige sektor med afsæt i sin viden om offentlig innovation. COI vil desuden kommunikere målrettet om alle sine hovedaktiviteter på fysiske møder, digitalt og på print. COI vil gå i dialog med medarbejdere, ledere og politikere ved eksempelvis at deltage i Folkemødet på Bornholm, være til stede på de sociale medier, udvikle coi.dk og udgive en nyhedsmail et par gange om måneden. Mødevirksomhed Center for Offentlig Innovation kan få succes med sine opgaver ved at trække på andres faglighed. Derfor vil COI mødes med mange mennesker for at finde, kvalificere og sprede innovative tiltag. COI vil deltage i møder og konferencer for at opsøge og formidle viden og erfaringer her vil samarbejder med parterne blive prioriteret først. > CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION - 2

3 DOKUMENTATION AF RESULTATER Center for Offentlig Innovation ønsker at dokumentere resultaterne af sit arbejde, men der er mange andre end COI, der har væsentlig større indflydelse på, om den offentlige sektor bliver mere innovativ. Da COI mener, at det er væsentligt at kunne dokumentere resultater, vil COI ved igangsættelsen af alle hovedaktiviteter opstille mål for indsatsen, tænke dokumentation ind og løbende evaluere arbejdet sammen med de aktører, der indgår i aktiviteterne. Dokumentationen stilles til rådighed for parterne bag COI. AFGRÆNSNING AF INDSATSOMRÅDER Center for Offentlig Innovation har brug for at målrette og prioritere sine ressourcer. Det betyder, at store innovative opgaver, som andre offentlige organisationer allerede varetager, ikke vil blive taget op af COI i generel form, men alene indgå som elementer i mange af de initiativer, COI vil komme til at arbejde med. Det gælder bl.a.: Digitalisering og velfærdsteknologi Nøglen til offentligt-privat samarbejde Overenskomster International aktivitet, der rækker ud over Norden. COI vil som udgangspunkt ikke drive innovationsprojekter, men vil udnytte og udbrede de gode resultater af allerede gennemførte og igangværende innovationsprojekter. RELATIONER Innovationspanelet Parterne har samlet et panel af forskere og centrale praktikere, der er inspirations- og spar ringspartner for Center for Offentlig Innovation. Panelets med lemmer vil hver for sig, i undergrupper og samlet bidrage til arbejdet med de enkelte aktiviteter i handlingsplanen, hvor det er relevant. Styringslaboratorier Parterne gennemfører i 2014 og 2015 en række laboratorier med fokus på at udvikle styreformer, der afspejler principperne for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor. Der er foreløbig sat tre laboratorier i gang i 2014 i samarbejde med MindLab og KORA. Opgaven er at udvikle og afprøve ideer til nye styreformer med fokus på tillid og samarbejde, der resulterer i øget effektivitet, produktivitet, service oplevelse og borgerinddragelse på offentlige arbejdspladser. Styringslaboratorierne skal gøre det muligt at høste erfaringer med nye styreformer igennem lokale eksperimenter i lille skala, som sidenhen kan indgå som en del af beslutningsgrundlaget for udbredelse af nye styreformer i større skala. Center for Offentlig Innovation skal formidle læringen fra laboratorierne. Center for Offentlig Innovation er etableret af parterne på det offentlige arbejdsmarked: Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION - 3

4 HOVED- Aktiviteterne vil lægge forskelligt beslag på Center for Offentlig Innovations ressourcer. Prioriteringen vil blandt andet afhænge af efterspørgslen efter den konkrete aktivitet. Aktiviteter, der kan kvalificere nogle af de andre aktiviteter, vil blive igangsat tidligt, mens øvrige rulles gradvist ud. Målgrupper og samarbejdspartnere vil variere fra aktivitet til aktivitet. COI vil generelt samarbejde med dem, der har interesse i den konkrete aktivitet, og som prioriterer at gå aktivt ind i arbejdet CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION - 4

5 FINDE Center for Offentlig Innovation er sat i verden for at udbrede de mange innovative tiltag, som findes i den offentlige sektor. COI vil medvirke til at gøre det muligt og attraktivt for offentligt ansatte med gode eksempler på offentlig innovation at finde hinanden. COI vil desuden arbejde på selv at finde de gode eksempler og på at få andre, heriblandt borgerne, til at hjælpe med at udpege de gode eksempler. HOVED- KORTLÆGNING AF INNOVATIONSLANDSKABET Hvor lykkes det særlig godt at inddrage medarbejdernes og ledernes ideer i udviklingen af opgaverne? Hvem har gennemført et succesfuldt innovationsprojekt eller etableret en velfungerende innovationsenhed? Svar i form af gode eksempler findes alle rede, men et overblik findes ikke. Det er en stor udfordring for offentlige arbejds pladser, der gerne vil bruge andres erfaringer. COI vil derfor som en højt prioriteret opgave kortlægge det offentlige innovationslandskab. Kortlægningen skal vise, hvor der arbejdes innovativt og gerne også med hvilke resultater. COI vil søge at finde en model for at etablere og vedligeholde overblikket, som de innovative eksempler, projekter og enheder både selv ønsker at bidrage til og selv kan få gavn af. Kortlægningen er bl.a. inspireret af en igangværende kortlægning af offentlige-private innovationssamarbejder, som KORA og Roskilde Universitet gennemfører. DIALOG OM INNOVATIVE LØSNINGER COI vil indgå i dialog med offentlige medarbejdere, ledere, politikere og andre, der ønsker at arbejde innovativt med at udvikle den offentlige sektor til gavn for borgere og virksomheder. Dialogen vil få mange former. En konkret metode er webbaserede idéstorme, hvor man kan give sin mening til kende om et emne inden for en afgrænset periode. Herefter vurderes forslagene, og der arbejdes videre med nogle af dem. Eksempelvis kunne man måske idéstorme om nye løsninger hos andre, som man gerne selv vil genbruge. Formålet med idéstorme er at give let adgang til at kvalificere COI s arbejde med gode ideer, løsninger eller konstruktiv kritik. Samtidig kan COI høste i den kollektive viden, som de offentligt ansatte, borgere og andre besidder. Blandt inspirationskilderne er computerproducenten Dell og en lang række offentlige myndigheder, bl.a. Naturstyrelsen og Aarhus Kommune, der med god effekt har anvendt tilsvarende værktøjer. BORGERNES GODE HISTORIER COI ønsker at inddrage borgerne i arbejdet med at finde de gode innovative løsninger. Ved at lytte til borgernes fortællinger om gode erfaringer og oplevelser med det offentlige, kan COI få kendskab til innovative tiltag, der med fordel kan genbruges andre steder. Dette kan COI blandt andet gøre gennem bevægelsen #flinkdetoffentlige, der er opstået på de sociale medier som en modreaktion på nedladende snak om det offentlige. Bevægelsen opfordrer borgere til at dele gode oplevelser med det offentlige med hinanden. Hermed understøtter bevægelsen en kultur, hvor offentligt ansatte anerkendes for deres arbejde. Bag Flink Det Offentlige står Samfundslaboratoriet Borgerlyst, Gignal, Fucking Flink-bevægelsen, konsulenterne David Lorentzen fra Socialization og Harald Tokerød fra House & co., COI og en masse frivillige. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION - 5

6 KVALIFICERE Hvis man skal genbruge en løsning, som andre har udviklet, har man brug for at vide, hvordan og hvorfor løsningen virker. Når Center for Offentlig Innovation får kendskab til et innovativt tiltag, vil COI derfor spørge ind til virkning, proces, betingelser og dokumentation og stille denne viden til rådighed. COI ønsker derimod ikke at sætte sig til dommer over, hvad der er klogt på et givent fagligt område. HOVED- INNOVATIONSBAROMETER Der findes megen viden om, hvad der driver og fremmer innovationen i den private sektor fra den løbende statistik over innovation i private virksomheder. Men der findes ingen tilsvarende viden om innova tionen i den offentlige sektor. Derfor har en offentlig institution, der ønsker at arbejde innovativt, ikke samme opdaterede inspirationsgrundlag om innovationen inden for egen branche, som private virksomheder har. Det ønsker COI at rette op på ved at udarbejde et innovationsbarometer for den offentlige sektor baseret på en landsdækkende, repræsentativ spørgeskemaundersøgelse til offentlige institutioner. Ud over at skabe et inspirationsgrundlag, som den enkelte offentlige arbejdsplads umiddelbart kan spejle sig i, tjener barometeret to andre formål. For det første skabes et datagrundlag som andre, fx forskere, kan arbejde videre med, hvorved nytten af dataindsamlingen forøges. For det andet vil barometeret give COI et mere sikkert grundlag for at prioritere indsatsen dér, hvor den offentlige sektor får mest gavn af den. Innovationsbarometeret er inspireret af de tilsvarende undersøgelser i den private sektor, som først Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet, siden Danmarks Statistik har gennemført i en årrække. POLITIKERENS ROLLE Politikere kan både modvirke og understøtte offentlig innovation. De kan blandt andet understøtte innovation ved at stå imod, når de presses til at gribe til snuptagsløsninger, nye regler og detailstyring i stedet for at lade arbejdspladserne selv finde gode måder at løse problemer på. Politikere kan også arbejde aktivt med at skabe en kultur, hvor innovation trives, og hvor medarbejdere, ledere og borgere samarbejder om udviklingen af nye løsninger. Men det kan være svært at påtage sig rollen, når medier og politiske modstandere sidder på spring for at udstille og forfølge de mindste fejl. Inspireret af Kodeks for god offentlig topledelse i Danmark vil COI facilitere et netværk, der på tværs af partier, sektorer mv. drøfter, hvordan politikerne kan bidrage til, at vi får en mere innovativ offentlig sektor. Hensigten er ikke, at politikerne skal mene det samme eller arbejde på samme måde, men i stedet at de i fællesskab identificerer de væsentligste opgaver, politikere har for at kunne efterspørge og understøtte offentlig innovation. Aktiviteten forudsætter, at der kan skaffes tilstrækkelig bred opbakning fra medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd og Folketinget. > CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION - 6

7 HOVED- INNOVATIVE MEDARBEJDERE OG LEDERE Offentlige medarbejdere har mange gode ideer til, hvordan deres arbejdsopgaver kan løses bedre, men de kommer ikke nødvendigvis frem med dem, hvis samarbejdet på arbejdspladsen ikke er baseret på tillid og dialog. Mange offentlige arbejdspladser uddanner deres medarbejdere og ledere på alle niveauer i innovation. Det er godt. Men hvis organiseringen af arbejdet, incitamenter mv. ikke indbyder til, at medarbejderne og lederne bruger kompetencerne efter uddannelsen, er kræfterne spildt. I samarbejde med bl.a. arbejdstagerorganisationer og MindLab vil COI indsamle viden om og udvikle en række anbefalinger til, hvordan man kan få medarbejdernes og ledernes viden og ideer i spil, og hvordan man kan fremme en innovativ kultur og organisation. I arbejdet vil erfaringerne fra styringslaboratorierne indgå. DOKUMENTATION AF RESULTATER Innovation er at gøre noget nyt, der skaber værdi. Værdien behøver ikke at være økonomisk, selv om det ofte vil være tilfældet. Værdien kan fx også være øget borger- eller medarbejdertilfredshed inden for samme økonomiske ramme. Dokumentation af et innovativt tiltags effekt kan hjælpe COI med at vurdere, om tiltaget med fordel kan genbruges af andre. Men det kan være svært at dokumentere effekt, da det fra begyndelsen af innovationsprocesser er uklart, hvilken løsning man vil stå med i den sidste ende. Man ved ikke nødvendigvis, hvad der skal måles på, og man ligger ikke altid inde med de relevante tal for udgangspunktet. Da dokumentation af resultater er vigtig, vil COI søge svar på, hvordan det kan lykkes at dokumentere resultaterne af innovative offentlige tiltag. Det vil blandt andet ske ved blandt andet at facilitere drøftelser mellem forskere og praktikere og ved at invitere offentligt ansatte på tværs af fagområder og sektorer til at dele og at lade sig inspirere af hinandens måder at dokumentere resultater på. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION - 7

8 SPREDE Det kan være svært at genbruge andres løsninger. Center for Offentlig Innovation vil bidrage til udveksling af viden om den proces, der har ledt frem til målet, og om de enkelte elementer, som målet består af. Spredning er først sket, når andre bruger det kloge tiltag enten ved at kopiere det, tilpasse det eller anvende inspirationen til at udvikle en ny løsning. HOVED- SPREDNINGSMEKANISMER OG -MODELLER Vi får mere for skattekronerne, hvis vi efterligner og bygger videre på hinandens arbejde i stedet for at udvikle de samme løsninger flere steder. Men spredningen af gode innovative tiltag sker ikke af sig selv. Det kan der være mange årsager til. COI skal være klogere på, hvordan spredning i praksis sker, for at kunne understøtte en højere grad af spredning. COI vil derfor indgå partnerskaber med offentlige arbejdspladser, der ønsker at anvende hinandens løsninger, og med aktører med indsigt i, hvordan innovation kan spredes. COI håber på baggrund af partnerskaberne at kunne udlede generelle trin-for-trin-anbefalinger til, hvordan man kan gå til arbejdet med at genbruge hinandens løsninger. Denne viden stilles efterfølgende bredt til rådighed. INNOVATIONSPRAKTIK Videnspredning lykkes især via personlige møder. Derfor vil COI sammen med parterne bag centret udvikle en innovationspraktik, hvor medarbejdere og ledere ansat ét sted i den offentlige sektor tilbydes nogle dages praktik et andet sted i den offentlige sektor. Det vil være frivilligt, både om man som medarbejder vil tage i praktik, og om man som arbejdsgiver vil udbyde praktikpladser eller vil sende medarbejdere i praktik. Praktikstedet betaler ikke løn til praktikanten, der oppebærer sin sædvanlige løn hos egen arbejdsgiver. COI vil skabe og markedsføre en platform, hvor praktikant og praktiksted kan finde hinanden og sikre en god forventningsafstemning. Hovedparten af indsatsen vil ske op til en bestemt uge hvert år. Inspirationskilderne er bl.a. Danmarks vækst- og iværksætteruge (uge 47) og praktikpladsen.dk. INNOVATIONSWIKI Sammen med andre vil COI igangsætte en åben wiki dvs. et webbaseret forum for videndeling om offentlig innovation. COI vil benytte wikien som en platform for videndeling, hvor enhver frit kan bidrage. Formålet er at give medarbejdere og ledere i den offentlige sektor et redskab til videndeling, videnopsamling, dokumentation og samarbejde om offentlig innovation på tværs af den offentlige sektor, private virksomheder og civilsamfund. Wikien er nemt tilgængelig, involverende og dynamisk. På innnovationswikien vil ingen bidragsyder kunne være anonym, og alle redigeringer vil være tilgængelige i en historik, der krediterer den navngivne ophavsmand til hver enkelt redigering. Inspirationskilderne er naturligvis Wikipedia det åbne leksikon på nettet og en lang række andre emne- og organisationsspecifikke wikier, som i relevant omfang vil blive tænkt ind. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION - 8

9 FORMÅL Center for Offentlig Innovation skal medvirke til, at den offentlige sektor bliver mere innovativ. MÅL Center for Offentlig Innovation skal sikre, at gode løsninger fra et sted i den offentlige sektor spredes hurtigere til flere steder i den offentlige sektor, end det ville ske af sig selv. ROLLER Stifinderen som skaber overblik over opdateret viden om innovation i den offentlige sektor, som medarbejdere, ledere og politikere kan trække på. Oversætteren der gør det lettere for arbejdspladser at begynde en udviklingsproces eller at komme videre. Formidleren en Kirsten Giftekniv mellem dem med gode løsninger og erfaringer og dem med lysten til at forandre og lære af andre. Katalysatoren en inspirator, der indgår i debat- og mødevirksomhed med viden om innovation og med respekt for det faglige indhold i arbejdet. MÅLGRUPPER Medarbejdere, ledere og politikere, der ønsker at arbejde innovativt med den offentlige sektor, er i fokus for arbejdet: I fællesskab om en samlet opgave. Medarbejdere alene på den enkelte arbejdsplads, i enkelte faggrupper, i organisationer og som lokale eller centrale tillidsrepræsentanter. Ledere på den enkelte arbejdsplads, i den samlede organisation eller i foreninger og netværk på tværs af landet. Politikere i enkelte kommuner eller regioner og samlet i faglige og politiske foreninger samt medlemmer af Folketinget. Hertil kommer samarbejde med andre innovationsaktive samt offentligheden. RAMMER Parterne bag etableringen af COI udgøres af regeringen (Økonomi- og Indenrigsministeriet), KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne: fuldtidsbeskæftigede i staten fuldtidsbeskæftigede i kommunerne fuldtidsbeskæftigede i regionerne. Syv principper udgør parternes grundlag for samarbejdet om modernisering af den offentlige sektor: 1. Styringen i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater. 2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen. 3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar. 4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation. 5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker. 6. Ledelse og engagement skal fremme innovation. 7. Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer. COI er et element i udmøntningen af principperne, og COI arbejder på dette grundlag. Medarbejdere Pia Gjellerup, centerleder Majken Præstbro, chefkonsulent Monica Andersen, chefkonsulent Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION - 9

#ipraktik INNOVATIONSPRAKTIK. Hvorfor tage i innovationspraktik? Rejs ud eller få besøg og lær noget nyt om dig selv og andre

#ipraktik INNOVATIONSPRAKTIK. Hvorfor tage i innovationspraktik? Rejs ud eller få besøg og lær noget nyt om dig selv og andre Hvorfor tage i innovationspraktik? #ipraktik Innovationspraktik er en genvej til innovation, for når offentlige arbejdspladser bytter medarbejdere, vil værdifuld viden vandre fra ét sted til et andet.

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

#ipraktik INNOVATIONSPRAKTIK. Få besøg eller rejs ud og lær noget nyt om dig selv og andre

#ipraktik INNOVATIONSPRAKTIK. Få besøg eller rejs ud og lær noget nyt om dig selv og andre #ipraktik Få besøg eller rejs ud og lær noget nyt om dig selv og andre Brug nogle dage i uge 37 12.-16. september på at berige dig selv og din arbejdsplads INNOVATIONSPRAKTIK Hvorfor deltage i Innovationspraktikken?

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Konsulentbistand til udvikling af en model for spredning af innovation. 1. Udbyder. 2. Beskrivelse af opgaven

UDBUDSMATERIALE. Konsulentbistand til udvikling af en model for spredning af innovation. 1. Udbyder. 2. Beskrivelse af opgaven UDBUDSMATERIALE Konsulentbistand til udvikling af en model for spredning af innovation 1. Udbyder Sagsnr. 014-2014 Kontaktperson Monica Andersen Dato 05-01-2015 Center for Offentlig Innovation Købmagergade

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation GENTOFTE KOMMUNE Delpolitik for jobbesøg og jobrotation 1. Indledning Denne politik omhandler muligheden for jobbesøg og jobrotation for alle ansatte i Gentofte Kommune og er en delpolitik til Politik

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER Januar 2013 STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Ledelse af Samarbejdsdrevet Innovation

Ledelse af Samarbejdsdrevet Innovation Ledelse af Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet Dagtilbudskonference, 14. November, 2014 Nyt fokus på offentlig innovation Innovation har længe været set som kilde til økonomisk

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Hvorfor kommunalt demokrati? Kommunestyret er en grundpille i de nordiske samfund Det sikrer, at den offentlige styring tilpasses lokale forhold

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius Når kommune og frivillige skaber sammen

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius   Når kommune og frivillige skaber sammen Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius E-mail: nif@ishoj.dk Når kommune og frivillige skaber sammen At lære af andres erfaringer Når det kommer til udvikling af den offentlige sektor

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØNKOMMISSIONENS OPGAVE Kortlægge, analysere og drøfte: Om løn, ansættelsesog ledelsesstrukturer i den offentlige

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Dokk1 International Udmøntning af budgetmidler afsat til etablering af international

Læs mere

Vores organisationsfilosofi kort fortalt

Vores organisationsfilosofi kort fortalt Her ser vi dig her tør vi gå nye veje Vores organisationsfilosofi kort fortalt 1 Vi har to værdier Her ser vi dig og Her tør vi gå nye veje. Værdierne udtrykker det, der binder os sammen, og det, som skal

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Fremtidens uddannelser - Eksperimenter på kanten af et nyt uddannelsesparadigme 8. oktober 2014 Ledelse af samarbejdsdrevet innovation

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE den 28. maj 2013

GÅ-HJEM-MØDE den 28. maj 2013 GÅ-HJEM-MØDE den 28. maj 2013 INNOVATIONSLEDELSE -et tværkommunalt samarbejdsprojekt imellem Greve, Høje Taastrup og Stevns Kommune samt -Videncenter for Velfærdsledelse Birgitte Rømer HR-chef i Greve

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Mission innovation: en tilstandsrapport. Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Mission innovation: en tilstandsrapport. Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Mission innovation: en tilstandsrapport Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet 1. Fra NPM til NPG Temaer 2. Offentlig innovation i et NPG-perspektiv 3. Ledelsesopgaven 4. Hvad siger den nyeste

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Rammeaftale for samarbejdet mellem Socialforvaltningen i Københavns Kommune og de selvejende tilbud. [Vælg datoen]

Rammeaftale for samarbejdet mellem Socialforvaltningen i Københavns Kommune og de selvejende tilbud. [Vælg datoen] Rammeaftale for samarbejdet mellem Socialforvaltningen i Københavns Kommune og de selvejende [Vælg datoen] 2 Indholdsfortegnelse Rammeaftalens formål... 3 Baggrund for rammeaftalen... 3 Rammeaftalens parter...

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere