HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE"

Transkript

1 MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION - 1

2 HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? Offentlig innovation er at gøre noget nyt i den offentlige sektor, der skaber værdi. Værdi kan have mange former og skabes på mange måder. Værdi kan for eksempel skabes ved hjælp af en bedre måde at arbejde på eller ved hjælp af ny teknologi. Værdi kan være en bedre service oplevelse for borgere og virksomheder eksempelvis øget sundhed for psykisk syge, bedre indlæring hos skolebørn, mindre kriminalitet eller billigere måder at løse opgaverne på. Det kan også være at involvere omverdenen i udvikling af lokalområdet på en ny og bedre måde. Stort som småt. Bare det er gennemført og har skabt værdi. SAMARBEJDSPARTNERE Center for Offentlig Innovation vil søge aktive sam arbejdspartnere. COI er en lille enhed, som vil løse en stor del af sine opgaver ved at trække på kompetencer og erfaringer hos andre aktører på innovationsområdet. Valget af samarbejdspartnere vil ofte være inspireret af vore seks parter eller af spændende udveksling af indsigt i og iagttagelser om innovation. Samarbejde kan realiseres, hvor der identificeres muligheder for fælles udbytte af et samarbejde, og hvor sam arbejdspartneren vil lægge arbejde i at være med til at gennemføre centerets opgaver. ARBEJDSFORMER Netværk og partnerskaber Nogle arbejdsopgaver vil med fordel kunne løses ved at samle faglige netværk eller indgå partner skaber i kortere eller længere tid. Center for Offentlig Innovation vil afprøve muligheder for at facilitere sådanne netværk og partnerskaber med henblik på at dele viden og ikke mindst at øge udbredelsen og anvendelsen af den viden, der er høstet. Tilsvarende vil COI kunne indgå i større samarbejdsprojekter, herunder innovationsklynger, med henblik på at dele og nyttiggøre viden om offentlig innovation. Debat og kommunikation Center for Offentlig Innovation vil skabe og deltage i offentlig debat om modernisering af den offentlige sektor med afsæt i sin viden om offentlig innovation. COI vil desuden kommunikere målrettet om alle sine hovedaktiviteter på fysiske møder, digitalt og på print. COI vil gå i dialog med medarbejdere, ledere og politikere ved eksempelvis at deltage i Folkemødet på Bornholm, være til stede på de sociale medier, udvikle coi.dk og udgive en nyhedsmail et par gange om måneden. Mødevirksomhed Center for Offentlig Innovation kan få succes med sine opgaver ved at trække på andres faglighed. Derfor vil COI mødes med mange mennesker for at finde, kvalificere og sprede innovative tiltag. COI vil deltage i møder og konferencer for at opsøge og formidle viden og erfaringer her vil samarbejder med parterne blive prioriteret først. > CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION - 2

3 DOKUMENTATION AF RESULTATER Center for Offentlig Innovation ønsker at dokumentere resultaterne af sit arbejde, men der er mange andre end COI, der har væsentlig større indflydelse på, om den offentlige sektor bliver mere innovativ. Da COI mener, at det er væsentligt at kunne dokumentere resultater, vil COI ved igangsættelsen af alle hovedaktiviteter opstille mål for indsatsen, tænke dokumentation ind og løbende evaluere arbejdet sammen med de aktører, der indgår i aktiviteterne. Dokumentationen stilles til rådighed for parterne bag COI. AFGRÆNSNING AF INDSATSOMRÅDER Center for Offentlig Innovation har brug for at målrette og prioritere sine ressourcer. Det betyder, at store innovative opgaver, som andre offentlige organisationer allerede varetager, ikke vil blive taget op af COI i generel form, men alene indgå som elementer i mange af de initiativer, COI vil komme til at arbejde med. Det gælder bl.a.: Digitalisering og velfærdsteknologi Nøglen til offentligt-privat samarbejde Overenskomster International aktivitet, der rækker ud over Norden. COI vil som udgangspunkt ikke drive innovationsprojekter, men vil udnytte og udbrede de gode resultater af allerede gennemførte og igangværende innovationsprojekter. RELATIONER Innovationspanelet Parterne har samlet et panel af forskere og centrale praktikere, der er inspirations- og spar ringspartner for Center for Offentlig Innovation. Panelets med lemmer vil hver for sig, i undergrupper og samlet bidrage til arbejdet med de enkelte aktiviteter i handlingsplanen, hvor det er relevant. Styringslaboratorier Parterne gennemfører i 2014 og 2015 en række laboratorier med fokus på at udvikle styreformer, der afspejler principperne for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor. Der er foreløbig sat tre laboratorier i gang i 2014 i samarbejde med MindLab og KORA. Opgaven er at udvikle og afprøve ideer til nye styreformer med fokus på tillid og samarbejde, der resulterer i øget effektivitet, produktivitet, service oplevelse og borgerinddragelse på offentlige arbejdspladser. Styringslaboratorierne skal gøre det muligt at høste erfaringer med nye styreformer igennem lokale eksperimenter i lille skala, som sidenhen kan indgå som en del af beslutningsgrundlaget for udbredelse af nye styreformer i større skala. Center for Offentlig Innovation skal formidle læringen fra laboratorierne. Center for Offentlig Innovation er etableret af parterne på det offentlige arbejdsmarked: Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION - 3

4 HOVED- Aktiviteterne vil lægge forskelligt beslag på Center for Offentlig Innovations ressourcer. Prioriteringen vil blandt andet afhænge af efterspørgslen efter den konkrete aktivitet. Aktiviteter, der kan kvalificere nogle af de andre aktiviteter, vil blive igangsat tidligt, mens øvrige rulles gradvist ud. Målgrupper og samarbejdspartnere vil variere fra aktivitet til aktivitet. COI vil generelt samarbejde med dem, der har interesse i den konkrete aktivitet, og som prioriterer at gå aktivt ind i arbejdet CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION - 4

5 FINDE Center for Offentlig Innovation er sat i verden for at udbrede de mange innovative tiltag, som findes i den offentlige sektor. COI vil medvirke til at gøre det muligt og attraktivt for offentligt ansatte med gode eksempler på offentlig innovation at finde hinanden. COI vil desuden arbejde på selv at finde de gode eksempler og på at få andre, heriblandt borgerne, til at hjælpe med at udpege de gode eksempler. HOVED- KORTLÆGNING AF INNOVATIONSLANDSKABET Hvor lykkes det særlig godt at inddrage medarbejdernes og ledernes ideer i udviklingen af opgaverne? Hvem har gennemført et succesfuldt innovationsprojekt eller etableret en velfungerende innovationsenhed? Svar i form af gode eksempler findes alle rede, men et overblik findes ikke. Det er en stor udfordring for offentlige arbejds pladser, der gerne vil bruge andres erfaringer. COI vil derfor som en højt prioriteret opgave kortlægge det offentlige innovationslandskab. Kortlægningen skal vise, hvor der arbejdes innovativt og gerne også med hvilke resultater. COI vil søge at finde en model for at etablere og vedligeholde overblikket, som de innovative eksempler, projekter og enheder både selv ønsker at bidrage til og selv kan få gavn af. Kortlægningen er bl.a. inspireret af en igangværende kortlægning af offentlige-private innovationssamarbejder, som KORA og Roskilde Universitet gennemfører. DIALOG OM INNOVATIVE LØSNINGER COI vil indgå i dialog med offentlige medarbejdere, ledere, politikere og andre, der ønsker at arbejde innovativt med at udvikle den offentlige sektor til gavn for borgere og virksomheder. Dialogen vil få mange former. En konkret metode er webbaserede idéstorme, hvor man kan give sin mening til kende om et emne inden for en afgrænset periode. Herefter vurderes forslagene, og der arbejdes videre med nogle af dem. Eksempelvis kunne man måske idéstorme om nye løsninger hos andre, som man gerne selv vil genbruge. Formålet med idéstorme er at give let adgang til at kvalificere COI s arbejde med gode ideer, løsninger eller konstruktiv kritik. Samtidig kan COI høste i den kollektive viden, som de offentligt ansatte, borgere og andre besidder. Blandt inspirationskilderne er computerproducenten Dell og en lang række offentlige myndigheder, bl.a. Naturstyrelsen og Aarhus Kommune, der med god effekt har anvendt tilsvarende værktøjer. BORGERNES GODE HISTORIER COI ønsker at inddrage borgerne i arbejdet med at finde de gode innovative løsninger. Ved at lytte til borgernes fortællinger om gode erfaringer og oplevelser med det offentlige, kan COI få kendskab til innovative tiltag, der med fordel kan genbruges andre steder. Dette kan COI blandt andet gøre gennem bevægelsen #flinkdetoffentlige, der er opstået på de sociale medier som en modreaktion på nedladende snak om det offentlige. Bevægelsen opfordrer borgere til at dele gode oplevelser med det offentlige med hinanden. Hermed understøtter bevægelsen en kultur, hvor offentligt ansatte anerkendes for deres arbejde. Bag Flink Det Offentlige står Samfundslaboratoriet Borgerlyst, Gignal, Fucking Flink-bevægelsen, konsulenterne David Lorentzen fra Socialization og Harald Tokerød fra House & co., COI og en masse frivillige. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION - 5

6 KVALIFICERE Hvis man skal genbruge en løsning, som andre har udviklet, har man brug for at vide, hvordan og hvorfor løsningen virker. Når Center for Offentlig Innovation får kendskab til et innovativt tiltag, vil COI derfor spørge ind til virkning, proces, betingelser og dokumentation og stille denne viden til rådighed. COI ønsker derimod ikke at sætte sig til dommer over, hvad der er klogt på et givent fagligt område. HOVED- INNOVATIONSBAROMETER Der findes megen viden om, hvad der driver og fremmer innovationen i den private sektor fra den løbende statistik over innovation i private virksomheder. Men der findes ingen tilsvarende viden om innova tionen i den offentlige sektor. Derfor har en offentlig institution, der ønsker at arbejde innovativt, ikke samme opdaterede inspirationsgrundlag om innovationen inden for egen branche, som private virksomheder har. Det ønsker COI at rette op på ved at udarbejde et innovationsbarometer for den offentlige sektor baseret på en landsdækkende, repræsentativ spørgeskemaundersøgelse til offentlige institutioner. Ud over at skabe et inspirationsgrundlag, som den enkelte offentlige arbejdsplads umiddelbart kan spejle sig i, tjener barometeret to andre formål. For det første skabes et datagrundlag som andre, fx forskere, kan arbejde videre med, hvorved nytten af dataindsamlingen forøges. For det andet vil barometeret give COI et mere sikkert grundlag for at prioritere indsatsen dér, hvor den offentlige sektor får mest gavn af den. Innovationsbarometeret er inspireret af de tilsvarende undersøgelser i den private sektor, som først Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet, siden Danmarks Statistik har gennemført i en årrække. POLITIKERENS ROLLE Politikere kan både modvirke og understøtte offentlig innovation. De kan blandt andet understøtte innovation ved at stå imod, når de presses til at gribe til snuptagsløsninger, nye regler og detailstyring i stedet for at lade arbejdspladserne selv finde gode måder at løse problemer på. Politikere kan også arbejde aktivt med at skabe en kultur, hvor innovation trives, og hvor medarbejdere, ledere og borgere samarbejder om udviklingen af nye løsninger. Men det kan være svært at påtage sig rollen, når medier og politiske modstandere sidder på spring for at udstille og forfølge de mindste fejl. Inspireret af Kodeks for god offentlig topledelse i Danmark vil COI facilitere et netværk, der på tværs af partier, sektorer mv. drøfter, hvordan politikerne kan bidrage til, at vi får en mere innovativ offentlig sektor. Hensigten er ikke, at politikerne skal mene det samme eller arbejde på samme måde, men i stedet at de i fællesskab identificerer de væsentligste opgaver, politikere har for at kunne efterspørge og understøtte offentlig innovation. Aktiviteten forudsætter, at der kan skaffes tilstrækkelig bred opbakning fra medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd og Folketinget. > CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION - 6

7 HOVED- INNOVATIVE MEDARBEJDERE OG LEDERE Offentlige medarbejdere har mange gode ideer til, hvordan deres arbejdsopgaver kan løses bedre, men de kommer ikke nødvendigvis frem med dem, hvis samarbejdet på arbejdspladsen ikke er baseret på tillid og dialog. Mange offentlige arbejdspladser uddanner deres medarbejdere og ledere på alle niveauer i innovation. Det er godt. Men hvis organiseringen af arbejdet, incitamenter mv. ikke indbyder til, at medarbejderne og lederne bruger kompetencerne efter uddannelsen, er kræfterne spildt. I samarbejde med bl.a. arbejdstagerorganisationer og MindLab vil COI indsamle viden om og udvikle en række anbefalinger til, hvordan man kan få medarbejdernes og ledernes viden og ideer i spil, og hvordan man kan fremme en innovativ kultur og organisation. I arbejdet vil erfaringerne fra styringslaboratorierne indgå. DOKUMENTATION AF RESULTATER Innovation er at gøre noget nyt, der skaber værdi. Værdien behøver ikke at være økonomisk, selv om det ofte vil være tilfældet. Værdien kan fx også være øget borger- eller medarbejdertilfredshed inden for samme økonomiske ramme. Dokumentation af et innovativt tiltags effekt kan hjælpe COI med at vurdere, om tiltaget med fordel kan genbruges af andre. Men det kan være svært at dokumentere effekt, da det fra begyndelsen af innovationsprocesser er uklart, hvilken løsning man vil stå med i den sidste ende. Man ved ikke nødvendigvis, hvad der skal måles på, og man ligger ikke altid inde med de relevante tal for udgangspunktet. Da dokumentation af resultater er vigtig, vil COI søge svar på, hvordan det kan lykkes at dokumentere resultaterne af innovative offentlige tiltag. Det vil blandt andet ske ved blandt andet at facilitere drøftelser mellem forskere og praktikere og ved at invitere offentligt ansatte på tværs af fagområder og sektorer til at dele og at lade sig inspirere af hinandens måder at dokumentere resultater på. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION - 7

8 SPREDE Det kan være svært at genbruge andres løsninger. Center for Offentlig Innovation vil bidrage til udveksling af viden om den proces, der har ledt frem til målet, og om de enkelte elementer, som målet består af. Spredning er først sket, når andre bruger det kloge tiltag enten ved at kopiere det, tilpasse det eller anvende inspirationen til at udvikle en ny løsning. HOVED- SPREDNINGSMEKANISMER OG -MODELLER Vi får mere for skattekronerne, hvis vi efterligner og bygger videre på hinandens arbejde i stedet for at udvikle de samme løsninger flere steder. Men spredningen af gode innovative tiltag sker ikke af sig selv. Det kan der være mange årsager til. COI skal være klogere på, hvordan spredning i praksis sker, for at kunne understøtte en højere grad af spredning. COI vil derfor indgå partnerskaber med offentlige arbejdspladser, der ønsker at anvende hinandens løsninger, og med aktører med indsigt i, hvordan innovation kan spredes. COI håber på baggrund af partnerskaberne at kunne udlede generelle trin-for-trin-anbefalinger til, hvordan man kan gå til arbejdet med at genbruge hinandens løsninger. Denne viden stilles efterfølgende bredt til rådighed. INNOVATIONSPRAKTIK Videnspredning lykkes især via personlige møder. Derfor vil COI sammen med parterne bag centret udvikle en innovationspraktik, hvor medarbejdere og ledere ansat ét sted i den offentlige sektor tilbydes nogle dages praktik et andet sted i den offentlige sektor. Det vil være frivilligt, både om man som medarbejder vil tage i praktik, og om man som arbejdsgiver vil udbyde praktikpladser eller vil sende medarbejdere i praktik. Praktikstedet betaler ikke løn til praktikanten, der oppebærer sin sædvanlige løn hos egen arbejdsgiver. COI vil skabe og markedsføre en platform, hvor praktikant og praktiksted kan finde hinanden og sikre en god forventningsafstemning. Hovedparten af indsatsen vil ske op til en bestemt uge hvert år. Inspirationskilderne er bl.a. Danmarks vækst- og iværksætteruge (uge 47) og praktikpladsen.dk. INNOVATIONSWIKI Sammen med andre vil COI igangsætte en åben wiki dvs. et webbaseret forum for videndeling om offentlig innovation. COI vil benytte wikien som en platform for videndeling, hvor enhver frit kan bidrage. Formålet er at give medarbejdere og ledere i den offentlige sektor et redskab til videndeling, videnopsamling, dokumentation og samarbejde om offentlig innovation på tværs af den offentlige sektor, private virksomheder og civilsamfund. Wikien er nemt tilgængelig, involverende og dynamisk. På innnovationswikien vil ingen bidragsyder kunne være anonym, og alle redigeringer vil være tilgængelige i en historik, der krediterer den navngivne ophavsmand til hver enkelt redigering. Inspirationskilderne er naturligvis Wikipedia det åbne leksikon på nettet og en lang række andre emne- og organisationsspecifikke wikier, som i relevant omfang vil blive tænkt ind. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION - 8

9 FORMÅL Center for Offentlig Innovation skal medvirke til, at den offentlige sektor bliver mere innovativ. MÅL Center for Offentlig Innovation skal sikre, at gode løsninger fra et sted i den offentlige sektor spredes hurtigere til flere steder i den offentlige sektor, end det ville ske af sig selv. ROLLER Stifinderen som skaber overblik over opdateret viden om innovation i den offentlige sektor, som medarbejdere, ledere og politikere kan trække på. Oversætteren der gør det lettere for arbejdspladser at begynde en udviklingsproces eller at komme videre. Formidleren en Kirsten Giftekniv mellem dem med gode løsninger og erfaringer og dem med lysten til at forandre og lære af andre. Katalysatoren en inspirator, der indgår i debat- og mødevirksomhed med viden om innovation og med respekt for det faglige indhold i arbejdet. MÅLGRUPPER Medarbejdere, ledere og politikere, der ønsker at arbejde innovativt med den offentlige sektor, er i fokus for arbejdet: I fællesskab om en samlet opgave. Medarbejdere alene på den enkelte arbejdsplads, i enkelte faggrupper, i organisationer og som lokale eller centrale tillidsrepræsentanter. Ledere på den enkelte arbejdsplads, i den samlede organisation eller i foreninger og netværk på tværs af landet. Politikere i enkelte kommuner eller regioner og samlet i faglige og politiske foreninger samt medlemmer af Folketinget. Hertil kommer samarbejde med andre innovationsaktive samt offentligheden. RAMMER Parterne bag etableringen af COI udgøres af regeringen (Økonomi- og Indenrigsministeriet), KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne: fuldtidsbeskæftigede i staten fuldtidsbeskæftigede i kommunerne fuldtidsbeskæftigede i regionerne. Syv principper udgør parternes grundlag for samarbejdet om modernisering af den offentlige sektor: 1. Styringen i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater. 2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen. 3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar. 4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation. 5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker. 6. Ledelse og engagement skal fremme innovation. 7. Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer. COI er et element i udmøntningen af principperne, og COI arbejder på dette grundlag. Medarbejdere Pia Gjellerup, centerleder Majken Præstbro, chefkonsulent Monica Andersen, chefkonsulent Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION - 9

#ipraktik INNOVATIONSPRAKTIK. Hvorfor tage i innovationspraktik? Rejs ud eller få besøg og lær noget nyt om dig selv og andre

#ipraktik INNOVATIONSPRAKTIK. Hvorfor tage i innovationspraktik? Rejs ud eller få besøg og lær noget nyt om dig selv og andre Hvorfor tage i innovationspraktik? #ipraktik Innovationspraktik er en genvej til innovation, for når offentlige arbejdspladser bytter medarbejdere, vil værdifuld viden vandre fra ét sted til et andet.

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

#ipraktik INNOVATIONSPRAKTIK. Få besøg eller rejs ud og lær noget nyt om dig selv og andre

#ipraktik INNOVATIONSPRAKTIK. Få besøg eller rejs ud og lær noget nyt om dig selv og andre #ipraktik Få besøg eller rejs ud og lær noget nyt om dig selv og andre Brug nogle dage i uge 37 12.-16. september på at berige dig selv og din arbejdsplads INNOVATIONSPRAKTIK Hvorfor deltage i Innovationspraktikken?

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

81 arbejdspladser deltog i COI s innovationspraktik

81 arbejdspladser deltog i COI s innovationspraktik 8 deltog i COI s innovationspraktik Se hvilke der deltog og hvor de tog hen i uge 37 I uge 37 var 9 offentligt ansatte medarbejdere og ledere i innovationspraktik, hvor de i 2- dage arbejdede på en helt

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Tillidsreform i Randers

Tillidsreform i Randers MED Konference 2017 Tillidsreform i Randers Tak for invitationen Tidsramme: September 2014 SF i Randers oplyser at de vil arbejde målrettet med en tillidsreform i Randers kommune. Oktober 2014 I forbindelse

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

OFFENTLIGE INNOVATØRER HVEM SKABER NYE LØSNINGER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR?

OFFENTLIGE INNOVATØRER HVEM SKABER NYE LØSNINGER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR? ? OFFENTLIGE INNOVATØRER HVEM SKABER NYE LØSNINGER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR?? Hvem er de medarbejdere og ledere i den offentlige sektor, som arbejder for at skabe værdi på nye måder? Hvordan gør de, og

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation GENTOFTE KOMMUNE Delpolitik for jobbesøg og jobrotation 1. Indledning Denne politik omhandler muligheden for jobbesøg og jobrotation for alle ansatte i Gentofte Kommune og er en delpolitik til Politik

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Konsulentbistand til udvikling af en model for spredning af innovation. 1. Udbyder. 2. Beskrivelse af opgaven

UDBUDSMATERIALE. Konsulentbistand til udvikling af en model for spredning af innovation. 1. Udbyder. 2. Beskrivelse af opgaven UDBUDSMATERIALE Konsulentbistand til udvikling af en model for spredning af innovation 1. Udbyder Sagsnr. 014-2014 Kontaktperson Monica Andersen Dato 05-01-2015 Center for Offentlig Innovation Købmagergade

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

OKTOBER Innovationsbarometer Innovation skaber kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor

OKTOBER Innovationsbarometer Innovation skaber kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor OKTOBER 2017 Innovationsbarometer 2017 Innovation skaber kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor INNO VATIO NSB AR OMETER 201 7 INNOVATION SKABER KVALITET OG EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Offentlige arbejdspladser stjæler hinandens gode idéer men glemmer at undersøge, om de 12:55:42 virker - U

Offentlige arbejdspladser stjæler hinandens gode idéer men glemmer at undersøge, om de 12:55:42 virker - U INNOVATION Offentlige arbejdspladser stjæler hinandens gode idéer men glemmer at undersøge, om de virker Af Allan Christensen @journallan Torsdag den 3. november 2016, 05:00 Del: Offentlige arbejdspladser

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Innovation i Aarhus 2013-2014 1. Resume Med ønsket om, at opgaverne i fremtiden løses smartere og mere effektivt, satte byrådet

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Ledelse af Samarbejdsdrevet Innovation

Ledelse af Samarbejdsdrevet Innovation Ledelse af Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet Dagtilbudskonference, 14. November, 2014 Nyt fokus på offentlig innovation Innovation har længe været set som kilde til økonomisk

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Hvorfor kommunalt demokrati? Kommunestyret er en grundpille i de nordiske samfund Det sikrer, at den offentlige styring tilpasses lokale forhold

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER Januar 2013 STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius Når kommune og frivillige skaber sammen

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius   Når kommune og frivillige skaber sammen Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius E-mail: nif@ishoj.dk Når kommune og frivillige skaber sammen At lære af andres erfaringer Når det kommer til udvikling af den offentlige sektor

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Vores organisationsfilosofi kort fortalt

Vores organisationsfilosofi kort fortalt Her ser vi dig her tør vi gå nye veje Vores organisationsfilosofi kort fortalt 1 Vi har to værdier Her ser vi dig og Her tør vi gå nye veje. Værdierne udtrykker det, der binder os sammen, og det, som skal

Læs mere

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØNKOMMISSIONENS OPGAVE Kortlægge, analysere og drøfte: Om løn, ansættelsesog ledelsesstrukturer i den offentlige

Læs mere