Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07."

Transkript

1 Social- og Sundhedsskolen - Fyn Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den Til stede: Direktør Erik Knudsen CVU Lillebælt - udpeget af CVU Lillebælt. Socialudvalgsformand Svendborg kommune Ulla Larsen - udpeget af Borgmesterforum Fyn. Næstformand i social- og sundhedssektoren FOA Odense Hanne Knudsen udpeget ad FOA Fyn. Underviser Ulla Jeppesen udpeget af medarbejderne (medarbejder rep. med stemmeret) Underviser Hanne Berg udpeget af medarbejderne. Skolechef Mogens Krag Andersen Viceskolechef Birgit Krogh Økonomichef Carlo Vajhøj (under pkt. 3-5). Afbud fra: Medlem af Regionsrådet, Jytte Lauridsen udpeget af Regionsrådet, region Syddanmark Dagsorden: 0. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer: punkt 9 blev flyttet frem som punkt Valg af mødeleder. Formanden for den midlertidige bestyrelse foreslås som mødeleder. Erik Knudsen blev valgt 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand. Erik Knudsen blev foreslået. Erik Knudsen blev valgt. 3. Orientering om budgettet. Budgettet var vedlagt som bilag. Carlo Vajhøj gennemgik de vigtigste takster i finansloven for 2007, med beregningsgrundlag, som er udgangspunkt for den tildelte økonomi. Ligeledes blev der orienteret om den 4 årige landsdækkende udligningsordning, der er fastfrosset med faste beløb for de 4 år og hvor det fremgår at skolen i disse 4 år skal aflevere penge. ( Materiale blev udleveret på mødet).

2 CV`s vurdering var, at skolen har en sund økonomi på sigt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 4. Forslag til regnskabsinstruks for Social- og Sundhedsskolen Fyn. Skolen har udarbejdet et forslag til regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen var eftersendt som bilag. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget og bemyndigede samtidig skolens leder til at foretage nødvendige justeringer i samarbejde med revisionen. 5. Udbud af revisionsopgaven for Social- og Sundhedsskolen Fyn Skolens leder har i samarbejde med økonomichefen udarbejdet forslag til udbudsmateriale i forhold til valg af revisor for Social- og Sundhedsskolen Fyn. Bestyrelses besluttede at sende udbudsmaterialet til 4 revisionsfirmaer. 6. Forventninger til hinanden i bestyrelsen. Vedtægter var vedlagt som bilag. EK og MKA udarbejder til næste bestyrelses møde et oplæg om, hvilke områder bestyrelsen kan/skal arbejde med i Drøftelse af og beslutning om forretningsorden for bestyrelsen. Skolens leder har udarbejdet et forslag til forretningsorden, som er vedlagt som bilag. Bestyrelsen godkendte forslaget med følgende ændringer: Skoleleder ændres til skolechef (gennem hele forretningsordenen for bestyrelsen.) Kapitel 1: Bestyrelsens arbejde. 1 Formanden leder bestyrelsens arbejde. I dennes fravær vælger bestyrelsen en af de eksterne medlemmer som mødeleder. 1 stk linie skrives: Formanden for uddannelsesudvalgene 2-3. linie skrives: Skolechefen kan uddelegere referatskrivning til anden person. Kapitel 2. Uddannelserne. 4 stk.3 Bestyrelsen kan en gang om året afholde et udvidet bestyrelsesmøde med deltagelse af repræsentanter for medarbejderne og øvrig ledelse om centrale problemstillinger for skolens virke. 4 - stk. 4 og 5 fjernes

3 Nyt stk. 4. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra skolechefen nye uddannelser på institutionen. Bilag 2. Standarddagsorden: Orienteringspunkterne (punkt 3-5) sættes til sidst på dagsordenen. Vedtægter: MKA tager kontakter Undervisningsministeriet vedrørende fjernelse af den del af 10 stk 1 som omhandler ansættelse og afskedigelse af institutions medarbejdere, idet bestyrelsen vil uddelegere denne beføjelse til skolechefen gennem forretningsordenen for bestyrelsen.. 8. Honorering af formanden for bestyrelsen. Ud fra BEK nr. 420 af 23/05/2001 og BEK nr af 04/12/2006 indstilles at Formanden for bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn honoreres med kr (i årligt grundbeløb pr. 1. oktober 1997) pr. kalenderår. Formanden aflønnes efter reglerne i BEK nr. 1275af 04/12/2006 Medlemmerne får rejsegodtgørelse. 9. Drøftelse af bestyrelsens sammensætning jf. 4stk.2. Skolens leder har fået en tilbagemelding fra Dansk Handel og Service om, at de ikke kan finde en lokal repræsentant fra de private udbydere til at indtræde i bestyrelsen. Der kan dog findes en repræsentant på landsplan. Det rejser spørgsmålet om hvorvidt vi skal acceptere det eller foreslå en ændring i vedtægterne, så der skal udpeges et andet medlem af en anden udpegningsberettiget. Da der ikke kunne findes et lokalforankret bestyrelsesmedlem fra Dansk Handel og Service medlemsvirksomheder, besluttede bestyrelsen, at se sig om efter en anden mulighed. Det afstedkom følgende spørgsmål: 1. Kan vi have flere indstillingsberettigede til et medlem af bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen kan vælge mellem de foreslåede medlemmer? 2. Normalt skal der være paritet mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter jf. lovens 5, stk. 4, 3. punktum. I den forbindelse vil vi spørge om det medlem bestyrelsen supplerer sig selv med også er omfattet af paritetskravet? Bestyrelsen bad skolechefen forespørge i Undervisningsministeriet i forhold til ovenstående. Desuden gav bestyrelsen skolechefen i ophav at medbringe minimum et forslag til selvsuppleret medlem af bestyrelsen til næste møde. Skolechefen undersøger endnu engang muligheden for at finde elevrepræsentanter til bestyrelsen. 10. Orientering om skolen og uddannelserne ved skolens chef.

4 - Skolen har til huse på 3 matrikler: Middelfart, Odense og Svendborg og er en fusion af 3 selvstændige skoler. Fusionen blev gennemført med virkning fra På alle 3 afdelinger udbydes følgende uddannelser og indgange til uddannelserne: Grundforløbet 20 uger med mulighed for forlængelse i op til 20 uger. Social- og sundhedshjælper uddannelsen (SSH) - 1år og 2 måneder med mulighed for afkortning eller forlængelse af skoledelen på 24 uger i op til 6 uger. Der er 2 indgange til uddannelsen skoleindgangen eller den praktiske indgang (mesterlæreindgangen, hvor man starter i praktik og der efter fortsætter på skolen). Desuden kan kommunerne vælge at optage op til 50% af eleverne på uddannelsen mens skolen optager resten af de dimensionerede/antal praktikpladser. Social- og sundhedsassistent uddannelsen (SSA)- 1 år og 8 måneder heraf 32 ugers skoleundervisning Desuden tilbyder afdelingen i Odense den pædagogiske grunduddannelse (PGU) 1 år og 7 ½ måned heraf 50 ugers skoleundervisning. Alle uddannelserne er vekseluddannelser hvor skoleperioder og praktikperioder afløser hinanden Skolen optager ca. 300 elever på grundforløbet i henholdsvis januar (Odense og Svendborg) og august (Odense, Svendborg og Middelfart). Skolen er dimensioneret til 738 elever på SSH uddannelsen. En dimensionering som kommunerne har haft svært ved at leve op til. Fra 2008 mangler der dog meget få pladser (jf. referat fra sidste møde i Fællesbestyrelsen) Skolen er dimensioneret til 308 elever på SSA uddannelsen, hvilket bliver opfyldt. I forbindelse med overgangen til selveje under staten er det besluttet at erhvervsuddannelserne, landbrugsuddannelserne og social- og sundhedsuddannelserne skal samles i en lov rammeloven som i øjeblikket er til høring. Udgangspunktet er at loven skal træde i kraft 1. august 2007 men der er mulighed for at dispensere for dette fra Undervisningsministeriets side. Vi afventer i spænding. Desuden har skolen en kursus- og udviklingsenhed med en omsætning på små 10 millioner kr. incl. AF`s (jobcentrenes) køb af uddannelsespladser. Skolen har gennem de sidste 3 år haft en ramme til afholdelse af AMU (ArbejdsMarkedsUddannelser) kurser på 2,5 3 millioner kr. Der ud over gennemføres forskellige IDV (IndtægtsDækketVirksomhed) aktiviteter. I den forbindelse vil jeg nævne at skolen netop har besluttet at indgå i et samarbejde med Tietgenskolen og Eductor(En kursus- og udviklingsvirksomhed som bygger på et samarbejde mellem Tietgenskolen og Skanderborg-Odder Handelsskole) omkring salg og markedsføring af vores kurser. Et samarbejde som er landsdækkende. Kursus- og udviklingsenheden er fysisk placeret på afdelingen i Middelfart med en kursusleder (ansat 1. februar), en kursusadministrator og 2 personer i kursusadministrationen. Underviserne i kursus- og udviklingsenheden er også undervisere på de ordinære uddannelser og er derfor fysisk placeret på de 3 afdelinger, hvor de refererer til deres respektive teamleder. Skolens organisation er i øvrigt opbygget med en skolechef, en viceskolechef (fratræder for at gå på efterløn ), en økonomichef, 3 afdelingschefer og 5 teamledere (3 i Odense og 2 i Svendborg)(se i øvrigt udleverede organisationsdiagram).

5 Skolen har i alt ca 120 fuldtidsansatte, en årlig omsætning på ca. 60 millioner kr og er blandt landets 3 største Social- og Sundhedsskoler. Skolen har indgået en aftale om driftsfællesskab med gymnasierne og VUC Fyn på It området - Bestyrelserne har stiftet en bestyrelsesforening for social- og sundhedsskoler kaldet B- SOSU, som i samarbejde med Undervisningsministeriet og konsulentvirksomheden Pluss Leadership har udviklet kurset At gøre en forskel det professionelle arbejde i den gode bestyrelse for bestyrelserne i de selvejende institutioner under Undervisningsministeriet. Bestyrelsen bedes overveje om den vil deltage i kurset. - I forhold til kørselsgodtgørelse for personalet i forbindelse med tjenstlig kørsel har staten et sæt regler og der har været en kutyme i Fyns Amt, som ikke nødvendigvis svarer til statens regler. Derfor har ledelsen opsagt denne kutyme til udgangen af april måned. Det vil give mulighed for at udfærdige et forslag til fremtidig kørselsafregning, som kan komme til høring i Samarbejdsudvalget inden det kan bringes til beslutning i bestyrelsen. Vil bestyrelsen bemyndige skoleledelsen til at udfærdige et sådant forslag? - Der var forslag til mødefrekvens og datoer i 2007: Beslutning på mødet blev følgende: Møde i april hvor åbningsbalancen bliver godkendt, hvor valg af revisor foretages, hvor mission, vision, strategier og mål for præsenteres. Dato: Torsdag den 19.april kl på afdelingen i Middelfart med efterfølgende let anretning. Møde i august som et strategiseminar/heldagsmøde hvor mål for kommende år og strategi i den forbindelse drøftes på baggrund af oplæg fra skolens ledelse. Dato: Tirsdag den 14. august kl på sted følger Møde i september hvor budgetforudsætninger præsenteres og drøftes med henblik på indarbejdelse i et budgetudkast. Dato: Onsdag den 26. september kl på afdelingen i Svendborg. Møde i december hvor budget 2008 vedtages. Evaluering af året der gået. Ledelsesmæssige udfordringer Datoforslag: Torsdag den 13. december kl med efterfølgende spisning. Sted afdelingen i Odense + ukendt spisested. Beslutning i forhold til punkt 4: Skolechefen udarbejder en skabelon til kørselsafregning Der vil blive udsendt kursus tilbud til bestyrelsen om bestyrelsesarbejdet (er efterfølgende udsendt). Der meldes tilbage til MKA med evt. ønske om deltagelse. Der var udfærdiget en adresseliste over bestyrelsesmedlemmerne, som blev ajourført på mødet (udsendes med referatet).

6 11. Evt. Intet Underskrifter:

Referat fra møde i den midlertidige bestyrelse ved Social- og Sundhedsskolen Fyn 15. februar 2006

Referat fra møde i den midlertidige bestyrelse ved Social- og Sundhedsskolen Fyn 15. februar 2006 Referat fra møde i den midlertidige bestyrelse ved Social- og Sundhedsskolen Fyn 15. februar 2006 Tilstede: Formand Erik Knudsen (EK), fra Kommuneforeningen Palle Hansborg-Sørensen(PHS), borgmester Munkebo

Læs mere

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00 Social- og Sundhedsskolen Fyn Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00 Til stede: Erik Knudsen, Jytte Lauridsen, Ulla Jeppesen, Heidi Larsen, Mogens Kragh Andersen,

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & Sundhedsskolen, Herning Den 25. marts 2008 Journal nr.: Bestyrelsen, 7. møde Sagsbehandler: SS Direkte nr.: 9627 2910 Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 20. januar 2011 kl. 17.30-20.00 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet var 1. Niels

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. juni 2014 kl. 18.00 på Virum Gymnasium. Vi begynder med en let anretning Mødested: Lærerværelset 1. Velkomst ved Mette Kynemund 2. Kommentarer til dagorden 3. Godkendelse

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i børne- og kulturforvaltningen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat. Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost

Referat. Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost Referat Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost I mødelokalet ved direktørens kontor Medlemmer Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen VEDTÆGTER FOR Hotel- og Restaurantskolen Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Hotel- og Restaurantskolen er en selvejende institution med hjemsted i Københavns Kommune, Region Hovedstaden og omfattet

Læs mere

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr. Bestyrelsen Referat Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Syd EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium er en selvejende institution med

Læs mere

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 30. aug.

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere