Anmodning i henhold til 10, jfr. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme på 280 mio. kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmodning i henhold til 10, jfr. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 280 mio. kr."

Transkript

1 Frederikssund Kommune Borgmesterkontoret Rådhuset Torvet Frederikssund Sagsnr OB/Ins Den 29. juni 2015 Anmodning i henhold til 10, jfr. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme på 280 mio. kr. På bestyrelsesmøde nr. 399, onsdag den 20. maj 2015 godkendte Vestforbrændings bestyrelse en foreløbig låneramme på 280 mio. kr. Indstillingen omfattede: at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 280 mio. kr. til finansiering af varmeplaner at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens 6, stk Om baggrunden for bestyrelsens beslutning tillader vi os at henvise til vedlagte indstilling af 29. april Vestforbrændings adgang til lånoptagelse er hjemlet i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. V VSTFORBRÆNDING JBY MOSVJ GLOSTRUP TLF FAX MAIL AN WB VR Svanemærket papir

2 På baggrund af ovenstående skal bestyrelsen til henhold til 10, stk. 14 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt således anmode om kommunalbestyrelsens samtykke til: at Vestforbrænding får godkendt foreløbig låneramme på 280 mio. kr. - til finansiering af varmeplaner at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens 6, stk Lån påregnes optaget i KommuneKredit. Hvis der måtte være spørgsmål, kan disse stilles til økonomichef hristian Weigel ( ). Med venlig hils Ole Bondo hristensen Formand for bestyrelsen Peter Basland Direktør 3 bilag net. vestfo r. dk/aktiviteter/ 1 5M6Doks/ / Brev borg rneste rko nto ret. docx

3 R c) I1T7 Den 4. september 2014 Init. /alh Sagsnr Vestforbrændings vedtægt 10. Bestyrelse Stk. 14. Interessentskabet kan foretage dispositioner over fast ejendom, optage lån eller foretage anden gældsstiftelse samt overtage garantiforpligtelser i overensstemmelse med de regler, som indenrigsministeren fastsætter i medfør af den kommunale styrelseslov. Sådanne dispositioner, bortset fra køb af fast ejendom, kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. http : //esd he r. ne t. vestfor. dk/a ktivi teter/ 1 4M9Doks/ / 1 0, st k. 14. docx VSTFORBRÆNDING

4 HD=TtU'' Den 4. september 2014 Init. /alh Sagsnr Vestforbrændings vedtægt 6. Hæftelse Stk. 2. Bestyrelsen kan dog indstille, at lån optages helt eller delvist uden solidarisk hæftelse. Stk. 3. Indbyrdes hæfter de enkelte interessenter for de af interessentskabet indgåede forpligtelser efter registerfolketallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen blev indgået, Københavns Kommune hæfter dog alene efter indbyggertallet i den i 4, stk. 4, nævnte del af Københavns Kommune. http : //esd he r. net. vestfo r. dk/aktivite te r/ 14M9 Doks/ / 6, st k docx VSTFORBRÆNDING

5 HJ3ZTLLMM Den 29. april 2015 SAX BSTYRLSSMØD NR. 399 ONSDAG DN 20. MAJ 2015 Punkt 3. - Indstillingssager. d. Indstilling om godkendelse af Investeringsforslag på 280 mio. kr. - projekt nr til dækning af udgifter i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune - Lyngby tape b. at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 280 mio. kr. til finansiering af projektet at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens 6 stk. 2-3, Bilag: Investeringsanmodning /3.d. Investeri ng sforslag fj ernva rme Lyng by -Taarbæk Kom mun e. docy Baggrund Bestyrelsen har på sit møde nr. 370 den 15. september 2010 vedtaget en bevilling på 5 mio. kr. - projekt nr til dækning af udgifter i forbindelse med forstudie for varmeplan n væsentlig del af fjernvarmemarkedet omfattet af Varmeplan 2015 ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvorfor der på et tidligt tidspunkt har været samtaler med kommunen om og i hvilket omfang Vestforbrænding skulle levere fjernvarme. Bestyrelsen har derfor på bestyrelsesmøde april 2012 godkendt en bevilling på 1 mio. kr. til videregang med planlægningen af fjernvarme i Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede 3. september 2012 at gøre Vestforbrænding til samarbejdspartner i forbindelse med VSTFORBRÆNDING

6 gennemførelse af en varmeplan for hele kommunen. Lyngby-Taarbæk Kommune udtrykte samtidig ønske om at Vestforbrænding bliver leverandør af fjernvarme til alle kunder i kommunen. Aktiviteter med Lyngby-Taarbæk Kommune Vestforbrænding og Lyngby-Taarbæk Kommune har siden efteråret 2012 samarbejdet ad to spor: Der er udarbejdet en strategisk energiplan for hele Lyngby-Taarbæk Kommune. Den strategiske energiplan er i 2013 godkendt i økonomiudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, og danner herefter rammen for kommunens udvikling på energiområdet. På denne baggrund udarbejdes konkrete projekter for fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette arbejde forestås i lighed med tidligere projektforslag af Vestforbrænding. X 0 111; O.0 f1 Bestyrelsen godkendte på sit møde nr. 384 d. 10. april 2013 at bevilge 318 mio. kr. til at iværksætte tape A af forsyning af Lyngby-Taarbæk Kommune med fjernvarme. Såvel salget til kunder som anlægsarbejderne under tape A er i god gænge. Derfor fremsendes hermed projektforslag for tape B af fjernvarmeforsyning af Lyngby-Taarbæk Kommune til Vestforbrændings bestyrelse til godkendelse. Projektforslaget omfatter de centrale dele af Virum-Sorgenfri og sigter på at forsyne en række større forbrugere. Gennemførelse af tape B vil betyde, at fjernvarmeprisen over tid kan sænkes yderligere for de eksisterende kunder. 1aJ M13 G) cax 0 ttn Projektforslaget vil efter bestyrelsens godkendelse blive forelagt Lyngby-Taarbæk Kommune til godkendelse august Projektet er et led i Vestforbrændings klima- og O 2-strategi, der bl. a. går ud på at hjælpe kommunerne i forbindelse med reduktion af O2 i forbindelse med opvarmning. Investeringsanmodningen er udarbejdet på baggrund af det projektforslag, der forventes fremsendt til Lyngby-Taarbæk Kommune. Projektforslag vedr. forsyning af Lyngby-Taarbæk Kommune tape B 17;c1) åv nc p V VSTFORBRÆNDING Projektet omfatter forsyning af større forbrugere i den centrale del af Virum-Sorgenfri i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det samlede marked udgør MWh/år.

7 3 Salgsarbejdet startes umiddelbart efter, at bevilling er godkendt i Vestforbrændings bestyrelse. Den samlede investering er opgjort til 280 mio. kr. Den samfundsøkonomiske forrentning af projektet er beregnet til 6 %, hvorfor projektforslaget kan gennemføres jf. varmeforsyningslovens bestemmelser. Samlet økonomisk oversigt L.yelymy._... 1.,, Samlet salg MWh X 0 (0 ro.c) -J Gl o "R.2 <1.2 2 `cr, T> go go cc& =o år) ven al) k' o Samlede indtægter 1000kr Driftsomkostninger 1000 kr Kompensation H MN 1000kr Afskrivning og forrentning 1000 kr Varmekøb 1000 kr Resultat 1000 kr Tilbagebetalingstiden er, jf. den vedlagte investeringsanmodning, beregnet til 18 år, hvilket er under anlæggets forventede tekniske levetid, der må skønnes til minimum 30 år. Den beregnede tilbagebetalingstid ligger under projektets levetid og regnskabsmæssige afskrivningstid på 25 år. Projektet vil derfor bidrage positivt til Vestforbrændings samlede økonomi, som det fremgår af tabellen ovenfor, hvor beregningerne er baseret på 3% forrentning og afskrivning på 25 år. Tids- og aktivitetsplan Projektet forventes gennemført efter nedenstående plan: Aktivitet Tidspunkt Salgsarbejde Medio 2015 Godkendelse i bestyrelse maj 2013 Godkendelse af projektforslag (kommune) medio 2015 Udbud Oktober 2015 Anlægsprojekt Januar 2016 Første kundetilslutning Medio 2016 N > a c U (1, 0. VSTFORBRÆNDING

8 Lovgivning og projektgennemførelsesmuligheder -4 Lovgivningen vedrørende ændring af områdeafgrænsning siger, at kommunalbestyrelser som hovedregel ikke kan godkende projekter, der ændrer områdeafgrænsning. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende projekter, hvis samfundsøkonomien taler for det, og de berørte forsyningsselskabers økonomi ikke forrykkes væsentligt. Den samfundsøkonomiske forrentning af projektet er beregnet til 6 %, og projektforslaget forventes at kunne godkendes af Lyngby-Taarbæk Kommune august Konsekvenser i relation klimaet Ved gennemførelse af ovenstående projekt vil der lokalt i Lyngby- Taarbæk Kommune blive opnået en O 2 -besparelse på ca tons/år. x c - ro re c J ro (1) Forudsætninger for igangsætning af anlægsprojekt Inden anlægsprojektet igangsættes, sikres det, at der er opnået bindende tilsagn fra et tilstrækkeligt antal kunder til at sandsynliggøre at den opstillede økonomi kan realiseres. Lyngby-Taarbæk Kommunes godkendelse af varmeforsyningsprojektet indebærer, at Vestforbrænding har forsyningspligt i det pågældende område. Anlægsprojektet påregnes derfor igangsat primo Følsomhedsvurderinger for projektet Tilbagebetalingstid ved investeringsforslag er beregnet til 18 år Der er beregnet følsomhed ud fra følgende parametre: (1) 276 7, LA o t-40-,?:r Qa1 d' Q) , Rentestigning til VF's gennemsnitsrente Rentestigning med 4% Udnyttelse af overskudsvarme om sommeren øget konkurrence hvis naturgasprisens falder med 10% Investering stiger med 5% eller tilslutning falder med 5 0/0 På grundlag af de udarbejdede følsomheder vurderes projektet at være meget robust +2 år +7 år -1 år +1 år 1 år z 4.1 a.) VSTFORBRÆNDING -ac

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding 1. januar 2007 Vedtægt Vedtægt for I/S Vestforbrænding Vedtægt Side 3 1. afsnit ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Vestforbrænding. Dets hjemsted er Glostrup Kommune.

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013:

RETTEN I SØNDERBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. juli 2014 i sag nr. BS C3-605/2013: Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg og Gråsten Varme A/S Bocks Bjerg 5A 6300 Gråsten

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3 » 1 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 København den 20. juni 2013 2 København den 20. juni 2013 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 Indledning Staten ved Transportministeriet,

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger De har den 10. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, vedrørende Kolding Kommunes optagelse af et lån på 30

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer Sidenr. 1103 Protokol Mødedato: 23. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Lis Ravn Ebbesen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG VARMEPLAN TVIS Oktober 2014 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG 4 BILAG A Planlægning og beslutningsprocessen 6 BILAG B Tekniske data for transmissionssystemet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere