2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen."

Transkript

1 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen Lars Aalund Kruuse Preben Jensen Jens Mejer Pedersen Poul Erik Madsen Hans Skjerning Peter Enevold Helle Karina Pedersen Charlotte Norgren Hegelund Revisor Peter Sandal Jeppesen deltog under punkt 3. Afbud Svenn Haargaard Martin Rasmussen John Bille Jane Jegind Steen Qvist Jan Sylvester Iversen 1. Underskrift af referat fra møde den 25. november 2009 Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. Rektor supplerede med en kort orientering om vinteroptaget på akademiet, hvor der er en pæn fremgang på tre af uddannelserne, og generelt er der en fornuftig stigning for akademiet som helhed. Desuden nævnte rektor branding og PR-arbejdet i forbindelse med fx de projektaktiviteter, akademiet deltager i. Erhvervsakademiet Lillebælt er fortsat forholdsvis ukendt, og derfor er der behov for en ekstraordinær indsats for at synliggøre os i mediebilledet Meddelelser fra formanden Der har været afholdt et direktør-/rektormøde samt et direktør-/rektor-/formandsmøde, da der har været forskellige problemstillinger mellem moderskolerne og akademiet. Der har været uklarheder i forhold til fordeling af beslutningskompetencer mellem rektor, direktører og akademichefer, ligesom der har været uklarhed om, om der fortsat er fuld opbakning til lightmodellen. På rektor-/direktørmødet blev man enige om lave en klarere beskrivelse af beslutningsprocesser, herunder mødefora, og mødekadencer. 1

2 Konklusionen på mødet med rektor/direktør/formandskaberne var, at der fortsat er fuld opbakning til lightmodellen for Erhvervsakademiet Lillebælt, og at målet er, indenfor denne ramme, at skabe det bedst mulige grundlag for vækst og udvikling af uddannelserne. Den planlagte strategiproces skal se på, hvilke opgaver skolerne med fordel kan gå sammen om. Det er desuden aftalt, at der i slutningen af året afholdes et møde mellem direktører/rektor/ formandskaberne, hvor der blandt andet drøftes udlægningsaftaler. Poul Erik Madsen bemærkede, at såfremt der drøftes ændringer af akademiets struktur, bør dette tages op på bestyrelsesmøde, eftersom det må være et anliggende for hele bestyrelsen. Thomas Johansen nævnte, at der ikke var tale om, at man havde etableret en bestyrelse i bestyrelsen. Der var tale om, at de fire moderskoler havde behov for at sikre, at der køres efter samme mål. Det er vigtigt, at der er enighed om, hvad der arbejdes efter. Peter Zinck nævnte, at der er fokus på erhvervsakademierne i Operation X i tv den 25. marts, hvor emnet er udenlandske studerende fra 3. lande. Notat om dette emne blev omdelt på mødet. Det er vigtigt at gøre det etisk og moralsk rigtige i forhold til uddannelserne og undgå kassetænkning. Jens Mejer orienterede om, at Erhvervsakademiet Lillebælt overholder de spilleregler, som er under udarbejdelse ( code of conduct ). Der er fortsat en udfordring i at øge gennemførelsen for studerende fra 3.lande, men man er dog kommet op på væsentlig bedre tal indenfor de seneste par år. 3. Godkendelse af årsregnskab for 2009 Det fremsendte årsregnskab blev gennemgået af revisor. Det bemærkes, at resultatet af undervisningsaktiviteter er meget tæt på det budgetterede (1.943 STÅ i forhold til budget på 1.952). Der er gennemført udviklingsaktiviteter i et omfang svarende til 2,8 mio. kr. Den resterende del af udviklingsbevillingen (4,2 mio. kr.) er overført til Udgifterne til drift og etablering udgør samlet 6,6 mio. kr. (note 3, 4 og 5 i årsregnskabet), svarende til budget. Det samlede resultat er 0,3 mio. kr., som foreslås overført i egenkapital. Årsrapporten er aflagt efter loven og bekendtgørelsen for erhvervsakademiers uddannelser. Det er første år, EA Lillebælt aflægger et ordinært regnskab. Revisorpåtegningen var blank. Ledelsesberetningens økonomiske oversigt er ikke specielt relevant, da det er første år, der udarbejdes et samlet regnskab. 2

3 Poul Erik Madsen spurgte hvorfor det ikke af regnskabet fremgår tydeligt, at Erhvervsakademiet har taxameterindtægterne. Den samlede omsætning i erhvervsakademiet fremgår ikke direkte af regnskabet. Revisor henviste til, at principperne for regnskabsaflæggelse er et krav fra Undervisningsministeriet, men at han også selv fandt det misvisende. Spørgsmålet har ikke været drøftet hverken i formandskabet eller blandt rektorerne. Revisionen har heller ikke drøftet det i deres kreds, men har givet udtryk over for ministeriet, at det er en misvisende måde at fremlægge et regnskab. Peter Enevold gav udtryk for, at det bør være muligt at udarbejde et regnskab, der er mere retvisende og forståeligt. Det ser ikke ud til, at ministeriet har taget højde for, at akademierne kører efter en lightmodel. Det blev besluttet, at Jens Mejer tager initiativ til at spørgsmålet drøftes med ministeriet og Danske Erhvervsskoler lederne. Regnskabet blev herefter godkendt. Revisor gennemgik herefter revisionsprotokollen, der blev underskrevet. Formanden takkede revisor for fremlæggelsen. 4. Orientering om udviklingskontrakt med UVM Det fremsendte udkast til udviklingskontrakt er sendt til UVM som oplæg til dialogmøde 26/3, hvor formand, næstformand, rektor og Torben Hansen deltager. På finansloven er afsat 29 mio. kr. om året i en treårig periode til erhvervsakademierne. Erhvervsakademiet Lillebælts andel heraf forventes at ligge på ca. 3,5 mio. kr. årligt. Udviklingskontrakten er rammen for udmøntningen af disse midler. Udviklingskontrakten er bygget op efter ressourceregnskabsmodellen. Resultatkrav og indikatorer er opstillet af UVM. De indledende henvisninger til mission, vision og værdier er akademiets egne. Målemetode og datakilde samt bemærkninger er erhvervsakademiets forslag til, hvordan vi mere konkret fylder rammerne ud. En del af måldataene indhenter UVM selv, det gælder fx beskæftigelsestal, og andre data skal vi fremskaffe, og der skal ske en årlig delafrapportering. På dialogmødet den 26/3 får vi ministeriets reaktion på vores udkast til kontrakt. UVM forestiller sig yderligere en dialogrunde, og den endelige kontrakt underskrives senest 1. juli Der var ingen yderligere kommentarer til kontrakten. 3

4 5. Godkendelse af model for indgåelse af udlægningsaftaler med moderskolerne Det blev indstillet, at bestyrelsen godkender den fremlagte principmodel for indgåelse af udlægningsaftaler med moderskolerne. Modellen skal sikre, at bestyrelsen kan overholde sin ansvarsforpligtelse jf. 8 i vedtægterne. Helle Karina Pedersen bemærkede, at det må være muligt at lave en form for regnskabspraksis, så der bliver gennemsigtighed, hvortil formanden svarede, at det ingen mening giver, at skolernes regnskaber skal fremlægges, da regnskabsprincipperne er meget forskellige. Desuden kan uddannelserne ikke måles op imod hinanden, da de ikke er ens. Samarbejdet må bero på tillid, loyalitet og troværdighed. Bestyrelsen konkluderede, at den fremlagte model for udlægningsaftaler sikrer, at bestyrelsen kan leve op til sit ansvar. 6. Medlemskab af Danske Erhvervsskoler - bestyrelserne Det blev indstillet, at Erhvervsakademiet Lillebælt melder sig ind i bestyrelsesforeningen jf. det fremsendte brev. Formanden havde modtaget et svar fra Danske Erhvervsskoler bestyrelserne og har henvendt sig til foreningen og anket over brevets ordlyd. Formandskabet indstiller, at Erhvervsakademiet Lillebælt melder sig ind i DE bestyrelserne, da flere andre akademier har meldt sig ind. Der er altid mulighed for at udmelde sig, hvis foreningen ikke lever op til forventninger og løfterne. Det var enighed om at fremsende det foreslåede brev, og der følges op på de givne løfter om, at kontingentet samlet set ikke må stige, og at der effektiviseres i DE. 7. Orientering om strategiproces i Erhvervsakademiet Lillebælt Rektor gav en kort orientering om den planlagte proces ledende frem til bestyrelsens strategiseminar den 4. oktober Herefter kan der udarbejdes en virksomhedsplan for akademiet, så der kan træffes de fornødne beslutninger og dispositioner i henhold til de mål, der er opstillet i strategiplanen. Processen vil involvere ledere og nøglemedarbejdere, og der vil være en løbende dialog med formandskabet, så processen holdes på sporet. Hvis der er behov herfor, vil elementer midtvejs blive taget op på næstkommende bestyrelsesmøde. Poul Erik Madsen bemærkede, at det er en god proces at tage centrale ting op i, men der skal tages stilling til, hvad der skal ske efter Der skal være en synergi, der går på tværs af moderskolerne. Der skal være nogle strategiske overvejelser over, hvad der bydes på i en lightmodel. Lone Thomsen nævnte, at det også er vigtigt at vide, hvilke synspunkter, politikerne har. Peter Enevold bemærkede, at det er arbejdsmarkedets parter, der har nøglen til, hvad der skal ske. Politikerne vil ikke komme med udmeldinger, før vi er meget tæt på

5 Thomas Johansen bad om, at akademicheferne bliver involveret i strategidagen, fx med oplæg om, hvordan de ser udviklingsmuligheder indenfor deres områder. Strategiseminaret for bestyrelsen den 4. oktober 2010 skal være hele dagen ikke som tidligere udmeldt fra kl Bestyrelsesmødet den 23. september 2010 aflyses og afholdes i forbindelse med strategimødet den 4. oktober Orientering om resultaterne af ENNOVA-målinger ENNOVA-undersøgelsen af de studerendes studieglæde og trivsel er gennemført, og det er igangsat opfølgningsarbejde på de enkelte uddannelser. På bestyrelsesmødet gav rektor en kort orientering om hovedresultaterne og planen for opfølgningen af resultaterne. Det er det samme målingsværktøj, der bruges på professionshøjskolerne og akademierne. EA Lillebælt har deltaget som en af 5 institutioner. Svarprocenten for EA Lillebælt har været 71, hvilket er meget flot. EA Lillebælt scorer lidt over middel. Der måles på tre overordnede områder: Studieglæde Udbytte Loyalitet Der er stor variation i resultaterne uddannelserne imellem. Laboranter og procesteknolog ligger rigtig godt. Dårligst ligger de nye overbygningsuddannelser, og alle moderskoler har uddannelser, der både scorer højt og lavt. Resultaterne drøftes med uddannelsesledere, der videreformidler og drøfter med undervisere og studerende. Den 16/ fremlægges et endeligt oplæg til uddannelseslederne. Lars Kruuse bemærkede, at IT- og elektronik kan ligge lavt, da der er mange internationale studerende på denne uddannelse, som blandt andet ikke deltager i det sociale liv på skolen. Helle Karina Pedersen nævnte, at de uddannelser, der har det klareste job- og karriereperspektiv tilsyneladende giver større tilfredshed og mindre frafald. Hans Skjerning opfordrede til, at der bliver lavet delrapporter, så det sikres, at alle kan benchmarke inden for akademiet, hvilket de øvrige direktører nikkede til. Lone Thomsen nævnte, at det er vigtigt at have kontakt med de, der lige er blevet færdige. Teknisk Landsforbund har netop holdt møde for deres nyuddannede medlemmer, og et stor del af dem, der lige er blevet færdige, har ikke fået job. Nogle af dem bør have informationer om muligheder for overbygningsuddannelser. Lone Thomsen roste skolerne for at være aktivt opsøgende med information om uddannelsesmuligheder. 5

6 9. Eventuelt Det er en udfordring at nå ud i alle hjørnerne i regionen. Der er et tiltag omkring Svendborg Erhvervsskole, som har henvendt sig for at etablere en markedsføringsøkonomuddannelse i Svendborg. Jens Mejer har sammen med Jette Mølholm fra TietgenSkolen haft et møde med Svendborg Erhvervsskole om, hvordan et udbud ville kunne placeres. TietgenSkolen vil kunne hjælpe i gang i forhold til det ledelsesmæssige, administrative og undervisningsmæssige område, mens Svendborg skal sikre, at der er en solid lokal opbakning, herunder at der er et tilstrækkeligt antal virksomheder, som vil tage studerende i praktik. Det skal tages stilling til, hvordan erhvervsakademiet formelt set kan indgå aftale om udlægning af uddannelser til ikke-moderskoler. Det er formelt sidste samling i den siddende bestyrelse, idet der skal ske en nyudpegning for den kommende periode. Det betyder ikke nødvendigvis, at der vil være en stor udskiftning af medlemmer, men på nuværende tidspunkt er det kendt, at Charlotte Norgren Hegelund, Lars Kruse og Preben Jensen udtræder af bestyrelsen. Formanden takkede bestyrelsen for indsatsen i den forløbne periode. Referent Anne Skovby Peter Zinck, formand Lone Engberg Thomsen John Bille Jan Sylvester Iversen Preben Jensen Poul Erik Madsen Steen Qvist _ Charlotte Norgren Hegelund Torben Mølgaard Andersen, næstformand Svenn Haargaard Thomas Johansen Martin Rasmussen Jane Jegind Helle Karina Pedersen Lars Aalund Kruuse 6

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Referatet blev godkendt.

Referatet blev godkendt. Fremmødte: Henrik Salée, Ingo Østerskov, Leif Bille, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Søren Slotsaa, Karsten Skyum Pedersen, Claus Spiegelhauer, Mogens Nielsen, Kurt Pedersen, Flemming Krogh, Abbas Razvi,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere