Dato Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre"

Transkript

1 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato Udarbejdet af Vibeke Kjær og Hanne K. Andreasen Dato for Tilsynsbesøg Mødested Trappebæksvej 36, Svendborg Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Frank Hulgaard Stedfortræder Mogens F. Petterson Fra Centret deltog Konsulent Andre Socialfaglige konsulenter Vibeke Kjær og Hanne K. Andreasen 1

2 Sammenfattende vurdering: Det er Centerets vurdering, at der er foretaget gode overvejelser i forhold til at der fremadrettet sandsynligvis oftere vil forekomme udskiftning i beboergruppen. Der er taget stilling til hvordan medarbejderne skal håndtere disse situationer og mulige reaktioner fra beboerne fremadrettet. Det er Centerets vurdering at med den nuværende beboergruppe er hensigtsmæssigt at personaleressourcefordelingen er planlagt med massiv støtte i tiden fra Dette bevirker at der er større aktivitet og fleksibilitet i forhold til at arbejde med beboerne. Det er Centerets vurdering, at de enkelte beboere på botilbuddet er i overensstemmelse med den godkendte målgruppe. Det er Centerets vurdering i at Huset Trappebæksvej fremadrettet er opmærksom på at sikre nødvendig information om nye beboere og ud fra dette tilrettelægger den pædagogiske indsats. Huset Trappebæksvej har taget nødvendige forholdsregler i forhold til at en beboer er smittebærer af Hepatitis B Det er Centerets oplevelse, at personalet er velinformeret og har et indgående kendskab til beboerne på en måde, så de kan afværge konfliktsituationer med pædagogisk indsats. Ledelsen udviser en særlig opmærksomhed på at sikre at botilbuddets medarbejdere, så de kan agere i situationer der opleves som truende. Det er Centerets vurdering, at botilbuddets aktiviteter og arrangementer afspejler beboernes behov og funktionsniveau. Botilbuddets aktiviteter og muligheder fremgår på en indbydende og overskuelig måde, sat i trygge og strukturerede rammer. Der er tilrettelagt en pædagogisk praksis med særligt fokus på Recovery og rehabilitering, dette med en anerkendende og motiverende tilgang. Det er Centerets vurdering at personalet på botilbuddet fremstår velkvalificerede. Der arbejdes bevidst med at udvikle faglige og personlige kompetencer. Det vurderes at der er tilrettelagt en ansvarlig procedure omkring medicin håndtering, samt håndtering af utilsigtede hændelser. Det er Centerets vurdering at ledelse og bestyrelse samarbejder om at sikre at den pædagogiske praksis er i udvikling i forhold til den godkendte målgruppe. Det vurderes at de fysiske rammer er velegnede til formålet. Der er beboere der magter at bo i egen lejlighed og beboere der har brug for tryghed i at være tæt på andre beboere og medarbejdere, derfor profiterer af at bo på værelse og have direkte udgang til fællesarealer. Budget 2013 er godkendt af centeret, budgettet er fremskrevet med 1.5 %, hvilket svarer til det kommunale løn og prisskøn, som er udmeldt af kommunernes landsforening. Regnskab for 2012 afventer behandling. Det er centerets vurdering at, at botilbuddet samarbejder positivt og konstruktivt med alle for beboerne relevante samarbejdspartnere. 2

3 1. Prioritering af dagsorden og aftale om fokusemne: Dagsordenen er udsendt forinden tilsynsbesøget. Dagsorden præsenteres og gennemgås. Til stede er leder Frank Hulgaard, samt stedfortræder Mogens Frits Petterson. Frank Hulgaard udleverer et udkast på en rehabiliteringsplan, der ønskes drøftet senere i tilsynsbesøget. Rehabiliteringsplanen tilsendes Centeret når den er færdig. 2. Opfølgning fra sidste tilsynsbesøg: Tilsynsrapporten fra 2012, journaliseres. Stedet vil lægge tilsynsrapporten på hjemmesiden. Der følges op på følgende : Hvilken pædagogisk praksis, der tages udgangspunkt i i forhold til, at der fremadrettet oftere vil ske en naturlig udskiftning i beboergruppen? Der en praksis i Huset Trappebæksvej i forhold til hvordan det italesættes overfor beboerne, når en beboer flytter ind eller ud. Ofte forsøger personalet at lægge lidt låg på, da beboerne bliver påvirket når der er dårlige sagsforløb. De taler med beboerne om hvad der sker og forsøger at give dem en forståelse af situationen. Dette kan foregå på beboermøderne, samt i individuelle samtaler. Det kan ligeledes påvirke beboerne, når der er en beboer der bliver indlagt, dette italesættes ligeledes overfor de andre beboere. Den afprøvede personaleressourcefordeling hen over døgnet, under hensyn til beboerens døgnrytme? Man har på stedet de sidste par år forsøgt at omlægge personale ressourcerne således at en medarbejder har vagt alene fra kl. 15 til 21, der er dog en bagvagt som kan tilkaldes. Der lægges således en del timer og ressourcer i tidsrummet 8 til 16. og dette fungerer godt i forhold til den nuværende beboergruppe. De fleste beboere står op om morgenen, som en følge af de omlagte personale timer. Ligesom der er ressourcer til at have aktiviteter i de aktive timer i løbet af dagen. Der er en fast medarbejder i køkkenet mellem 9.00 og 14.00, og der serveres varm mad til middag. Det fungerer godt, som beboer og personale gruppen er nu. Det er holdningen i botilbuddet, at man kan lave det om, hvis behovet bliver anderledes. Der er ligeledes en fælles holdning om at lægge ressourcerne hvor der er størst behov for dem. Vurdering/konklusion: Det er Centerets vurdering, at der er foretaget gode overvejelser i forhold til at der fremadrettet sandsynligvis oftere vil forekomme udskiftning i beboergruppen. Der er taget stilling til hvordan medarbejderne skal håndtere disse situationer og mulige reaktioner fra beboerne fremadrettet. Det er Centerets vurdering at med den nuværende beboergruppe er hensigtsmæssigt at personaleressourcefordelingen er planlagt med massiv støtte i tiden fra Dette bevirker at der er større aktivitet og fleksibilitet i forhold til at arbejde med beboerne. 3. Fokusemne: Der er ikke aftalt særligt fokus emne. 3

4 4. Forhold vedrørende beboerne: Botilbuddet har en ledig plads. Svendborg kommune har henvendt sig angående en mulig ny beboer med diagnosen; paranoid skizofreni. Ledelsen vurderer at borgeren falder indenfor målgruppen i tilbuddet. De har haft overvejelser i forhold til om vedkommendei højere grad ville kunne profitere af et ophold på et psykiatrisk plejehjem. Borgeren er på nuværende tidspunkt tilknyttet det opsøgende psykoseteam. Huset Trappebæksvej har først på året modtaget en ny beboer. Han har dog i næsten hele perioden været fraværende af forskellige årsager, hvilket har bevirket, at handlekommunen har besluttet at han flyttes til et andet tilbud. Ledelsen oplever en frustration i forhold til dette, da de oplever, at der har været for kort tid til arbejdet og manglende mulighed for at arbejde med at få beboeren til at falde til. Forløbet afsluttes ved at stedfortræderen sammen med beboeren flytter hans indbo til det nye sted, dette med en bevidsthed om at afslutte tingene ordenligt. Ledelsen konkluderer, at det ved fremtidige visiteringer til Huset Trappebæksvej, er det nødvendigt med mere indgående beskrivelse af borgerens handleplan, sygdoms- og livsforløb. Dels for at sikre mere gennemskuelighed i samarbejdet med sagsbehandleren, dels for at beboeren så hurtigt som muligt kan profiterer af opholdet på Trappebæksvej. Alle beboere er inden for målgruppen. De har alle en sindslidelse. Flere har andre problematikker såsom fysiske sygdomme og lign. To af beboerne er i antabusbehandling via egen læge og med støtte fra medarbejderne på Trappebæksvej. Der er beboere, der har et blandingsmisbrug, de er tilknyttet misbrugscenteret i Svendborg Kommune. Der er en beboer med Hepatitis B. Det er undersøgt ved beboerens læge, hvilke forholdsregler stedet skal tage, i forhold til smitterisiko og særligt fokus på hygiejne. Den pågældende beboer deltager ikke i madlavningen. Alle nuværende beboere er på pension. Der er beboer møde en gang om måneden, her med information om huset og siden sidst. Der tages en runde, hvor der samtales om beboerens trivsel. Beboerne er gode til at tage hånd om hinanden. De klarer ofte deres konflikter med at snakke om tingene. Vurdering/konklusion: Det er Centerets vurdering, at de enkelte beboere på botilbuddet er i overensstemmelse med den godkendte målgruppe. Det er Centerets vurdering i at Huset Trappebæksvej fremadrettet er opmærksom på at sikre nødvendig information om nye beboere og ud fra dette tilrettelægger den pædagogiske indsats. Huset Trappebæksvej har taget nødvendige forholdsregler i forhold til at en beboer er smittebærer af Hepatitis B 5. Magtanvendelser: Der har ikke været nogen magtanvendelser siden sidste tilsyn. 4

5 Ledelsen giver udtryk for at de nye regler omkring magtanvendelse, har givet anledning til drøftelser i forhold til hvor langt kan borgeren kan gå før der gribes til handling. De har derfor bedt om et møde ved Svendborg Kommune, hvor de kan tale om de retningslinjer der er i forhold til retten til at afværge en ulykke. Personalet er instrueret i hvordan de skal forholde sig hvis der opstår en situation hvor de oplever sig truet. De skal skærme sig selv og ringe efter hjælp. De er instrueret i hvorvidt der skal ringes 112 eller 114. Vurdering/konklusion: Det er Centerets oplevelse, at personalet er velinformeret og har et indgående kendskab til beboerne på en måde, så de kan afværge konfliktsituationer med pædagogisk indsats. Ledelsen udviser en særlig opmærksomhed på at sikre at botilbuddets medarbejdere, så de kan agere i situationer der opleves som truende. 6. Pædagogik og aktiviteter: Den pædagogiske praksis er forsat centreret omkring; Recovery og den motiverende samtale, samt rehabiliteringstanken. Det handler her om at finde de ressourcer frem som borgenen har. Stedet støtter op i forhold til at beboeren får god kost, samt støtte til at opretholde sin hygiejne. De støtter op omkring de tiltag der kan være gode for at få beboeren i trivsel. De er opmærksomme på at skærme beboerne hvis de har en personlighed/ sindslidelse der gør at de er sårbare. De støtter beboerne i forhold til deres økonomi. De beskriver det som støtte til ADL. Fælles aktiviteterne er afstemt efter beboernes funktionsniveau og interesser. Der tilbydes kreative og musiske aktiviteter, samt mindre undervisningslektioner i eksempelvis dansk og matematik. Beboerne tilbydes NADA, samt motion og daglig bevægelse. Der samtales fælles om ønsker for ture og rejser. Beboerne har et haveanneks der fungerer som en lille Butik Gallerihuset, hvor deres kreationer sælges. Der er respekt omkring beboernes egne ønsker for deltagelse i fællesskabet. Omgivelserne til Huset på Trappebæksvej appelerer til udendørs samvær. Der er mulighed for at grille og have andet socialt samvær. I øjeblikket foregår der en tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne. Den foretages af Erik Ejlersen, der er stedets konsulent og psykolog. Han er ressourceperson i forhold til personalet og foretager sideløbende samtaler med beboerne. Den pædagogiske praksis i forhold til den enkelte beboer tilrettelægges til en vis grad her ud fra.. Det vides ikke hvor lang tid tilfredsundersøgelsen tager. Lige nu er der særligt fokus på :Rehabilitering, hvor der tages udgangspunkt i SMART modellen. Der laves delmål med særligt fokus på om målet er realistisk. De ønsker at beskrive på hjemmesiden, at de er et bo tilbud for sindslidende der arbejder med rehabilitering, recovery, harm reduction, med afsæt i ophold i Huset på Trappebæksvej. Den pædagogiske praksis er gået fra at være meget individ orienteret til at være gruppeorienteret. Kontaktperson systemet er lidt på vej ud. Stedet kalder dem oftere mentorer. Ligesom beboeren i højere grad selv kan vælge hvilken personale de helst vil have hjælp af. Medarbejderne arbejder i teams omkring beboerne 5

6 Vurdering og Konklusion: Det er Centerets vurdering, at botilbuddets aktiviteter og arrangementer afspejler beboernes behov og funktionsniveau. Botilbuddets aktiviteter og muligheder fremgår på en indbydende og overskuelig måde, sat i trygge og strukturerede rammer. Der er tilrettelagt en pædagogisk praksis med særligt fokus på Recovery og rehabilitering, dette med en anerkendende og motiverende tilgang. 7. Medarbejdere og kompetencer: Der er det antal medarbejdere der er foreskrevet i budgetter og de har relevante uddannelser, efteruddannelse og kurser i eks Recovery, kognitiv terapeutisk tilgang, NADA og førstehjælp. Alle medarbejdere er instrueret i at bruge hjertestarten, der forefindes ved huset. Hjertestarteren er registreret Hjertestater dk. Medarbejderne holder forsat holdningsmøder hvor de på heldagsmøde gennemgår hver enkelt beboer og når frem til en bred enighed om indsatsen overfor den enkelte. Det er her de sikrer en fælles pædagogisk praksis. Der afholdes personalemøder hver 14. dags, der omhandler de praktiske dagligdags ting. Medarbejderne deltager i fast ekstern supervision hver anden måned. De oplyser at de har stor glæde af dette. Ledelsen deltager ikke i supervision. Der er ligeledes kollegial supervision indbyrdes. Proceduren omkring medicin er som følgende: Den medicinansvarlige, får bestilt medicin. En doserer, en anden tjekker efter, den tredje der giver medicin til beboeren, tjekker igen at det er det korrekte medicin. Medicinen opbevares i et aflåst skab på kontoret. Personalet har nøgle hertil. Nogle af beboerne får en uge æske med medicin doseret til alle ugedage. Andre beboere får det udleveret dagligt. Enkelte beboere doserer selv deres medicin i samråd med en medarbejder. Der er lavet en medicin standard på stedet som kommer til gennemsyn og godkendelse ved to praktiserende læger og deres psykiater, hvilket er en procedure der foregår hver tredje/ fjerde år De utilsigtede hændelser indberettes som det foreskrives. Der har været en enkelt utilsigtet hændelse, hvor en beboer har taget den forkerte medicin, her blev en lægevagt kontaktet. Vurdering og konklusion: Det er Centerets vurdering at personalet på botilbuddet fremstår velkvalificerede. Der arbejdes bevidst med at udvikle faglige og personlige kompetencer. Det vurderes at der er tilrettelagt en ansvarlig procedure omkring medicin håndtering, samt håndtering af utilsigtede hændelser. 8. Organisation og ledelse: Personale ressource fordeling, se under punkt 2 Bestyrelsen er fuldtallig og samarbejdet med bestyrelsen fungerer hensigtsmæssigt. Der er altid en dagsorden til møderne og bestyrelsens medlemmer er engagerede og deltagende. Leder og stedfortræder udgør ledergruppen i Huset Trappebæksvej 6

7 Ledelsen tager initiativ til at den pædagogiske praksis og medarbejdernes kompetencer over tid opdateres i forhold til ny viden på området. Ledelsen sikrer at medarbejderne deltager i IFS (Interessegruppe for Psykiatrimedarbejdere) seminar én gang årligt. Lederen er med i bestyrelse af IFS. Vurdering og konklusion: Det er Centerets vurdering at ledelse og bestyrelse samarbejder om at sikre at den pædagogiske praksis er i udvikling i forhold til den godkendte målgruppe. 9. Fysiske rammer: De fysiske rammer er uændrede. Der er 7 værelser i hovedhuset og 7 lejligheder i rækkehuse i umiddelbar nærhed på den anden side af vejen I hovedhuset er der tale om et hyggeligt indrettet fællesrum og en stor have med gode fællesarealer. Der fremvises et beboerværelse i fælles huset. Der fremvises ligeledes en rækkehuslejlighed på den modsatte side af vejen. Lejligheden står tom. Den er nyrestaureret og fremstår med stor stue samt soveværelse med stort skab. Nyt køkken med spiseplads, samt et badeværelse i god størrelse med brus. Der var udgang til lille terrasse. Alt er pænt rent og velholdt. Lederen påpeger at det er højt prioriteret at hygiejne og vedligeholdelsestandarten er i orden. Vurdering og konklusion: Det vurderes at de fysiske rammer er velegnede til formålet. Der er beboere der magter at bo i egen lejlighed og beboere der har brug for tryghed i at være tæt på andre beboere og medarbejdere, derfor profiterer af at bo på værelse og have direkte udgang til fællesarealer. 10. Økonomi: Ledelsen oplyser at der ikke er nogle særlige oplysninger i forhold til økonomi. Det oplyses at den hænger sammen. Vurdering og konklusion: Budget 2013 er godkendt af centeret, budgettet er fremskrevet med 1.5 %, hvilket svarer til det kommunale løn og prisskøn, som er udmeldt af kommunernes landsforening. Regnskab for 2012 afventer behandling. 11. Samarbejdspartnere: Huset på Trappebæksvej har blandt andet samarbejde med kriminalforsorgen, misbrugsbehandlingen samt alkoholbehandlingen. Der er løbende samarbejde med pårørende, sagsbehandlere, akutteamet, psykiater, læge, supervisor samt hjemmesygeplejerske. Botilbuddet har indgået en fast aftale med læge Claus Sørensen, Svendborg. Han kan indkaldes efter behov. De er opmærksomme på at invitere naboer til forskellige arrangementer, og der opleves en god opbakning. Naboerne har blandt andet været inviteret til arrangement hvor leder Frank Hulgaard instruerede i brugen af hjerte starter. Hjertestarter er ophængt ved Huset på Trappebæksvej og der kan ved opkald til 112 blive oplyst kode til brug af denne. De har en god dialog med naboer og vægter at være åbne overfor et samarbejde. 7

8 Vurdering og konklusion: Det er centerets vurdering at, at botilbuddet samarbejder positivt og konstruktivt med alle for beboerne relevante samarbejdspartnere. 12. Tilbudsportalen: Kost beløb på tilbudsportalen passer ikke helt med de oplysninger der er på hjemmesiden. Revisoren arbejder dog på at samstemme det. Lederen oplyser at han skal ind og ændre på tilbudsportalen i forhold til nogle faktuelle detaljer omkring samarbejdspartnere. 13. Aftalte opfølgninger: Det drøftes hvorvidt Huset på Trappebæksvej yder behandling. Dette er omtalt på botilbuddets hjemmeside. Lederen vil undersøge om ordet dækker den ydelse de giver, samt om det holder sig til deres godkendelse. 14. Næste tilsynsbesøg: Der vil blive foretaget et uanmeldt tilsyn i efteråret Stedets kommentarer til tilsynsrapport: 16. Til tilsynsrapporten er knyttet følgende bilag: Beboeroversigt Personaleliste 8

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Dato for tilsyn: 26. september 2013 Tilsynsførende: Deltagere ved tilsynet og

Læs mere