Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl Juniorhuset Havnen 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6"

Transkript

1 Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl Juniorhuset Havnen 6 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, samt forslag til budget og kontingent for Valg af bestyrelse. Alle nuværende medlemmer af bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen i 2014 for en 2 årig periode. Der skal derfor ikke foretages nyvalg til bestyrelsen. 3 medlemmer er udpeget af h.h.v. Juelsminde Havn og Marina, Juelsminde Klakring Lokalarkiv og Turistforeningen. Disse medlemmer er ligeledes valg for en 2 årig periode. 5. Valg af 2 suppleanter. Suppleanterne er også valg for en 2 årig periode 6. Valg af revisor. Der foretages valg af revisor hvert år 7. Behandling af indkomne forslag. 8. Eventuelt. Efter generalforsamlingen bliver der forevist de nye fortællende interviews med blandt andre Knud Søndergaard. Desuden vil Knud Søndergaard holde et historisk foredrag om relationerne mellem byen, havnen og Palsgaard. Formanden Carsten Clausen bød velkommen til generalforsamligen og gik hereafter straks over til dagsordenen. Ad. 1 Bestyrelsen foreslog Steffen Eltang som dirigent. Steffen blev valgt uden modkanditat. Steffen takkede for valget og gav hereafter ordet til Carsten, der på vegne af bestyrelsen afgav beretning for det forgangne år: Ad var jo året, hvor vi skulle forsøge at leve op til og videreføre den succes, som var startet med Havnemuseets åbning lørdag den 20. juli Vi åbnede Havnemuseet St. Bededag den 16 maj. Sædvanen tro kørte vi vores koncept med røget makrel, øl, vand og glad musik fra vores husorkester Havnerotterne. En dejlig dag hvor mange af byens borgere kiggede forbi. I sæsonen 2014 har vi deltaget/arrangeret følgende aktiviteter: 23. juni solgte vi øl og vand på Storstranden til Sankt Hans bålet. Det var desværre lidt koldt, men alligevel tjente vi lidt ind til museet. Den 10. juli havde vi besøg af ca både fra USA. Vi havde arrangeret en stor barbecue i samarbejde med Juelsminde Fisk, og vi havde en hyggelig aften på røgepladsen. Der var desværre ikke så mange af sejlerne, der besøgte museet, men de tog af sted fra Juelsminde Havn & Marina med en god oplevelse rigere.

2 13. juli deltog vi igen i optoget i forbindelse med Havnefesten. Og igen blev det en succes med Ole Svendsen udklædt som Kong Neptun. Vi vandt en flot anden plads. 26. juli deltog vi i Pirates Days, hvor vi også havde en udstilling af gamle motorer fra Svend Due. Flot dag, hvor vejret igen var med os. Den 11. august havde vi så arrangeret Åbent Skib med Pia Bangs Venner. Men på grund af dårligt vejr, måtte de aflyse turen fra Kalundborg til Juelsminde. Og til slut havde vi et arrangement med Rotary den 13. august. Alt i alt nogle hyggelige arrangementer, hvor vi dels tjente nogle penge ind til Havnemuseets drift, og dels gjorde opmærksom på vores lille museum. Vi havde jo besluttet at opkræve entre i Entre var fastsat til 20 kr. for voksne, børn og medlemmer gratis adgang. Men det betød heldigvis ikke færre besøgende. Vi har fået ca kr. ind i entre. Vores nyindkøbte skærme fungerede godt. Her kunne de besøgende bl.a. se billeder og historier fra havnen, og på den store skærm viste vi forskellige film der relaterede til Havnemuseet. Der var lidt betjeningsproblemer i begyndelsen, men de er nu blevet rettet, så det skulle fungere perfekt til den nye sæson. På selve museet har vi haft 2 særudstillinger: dels JKL og Fregatten Jylland. Det var i år siden Fregatten Jylland den deltog i slaget ved Helgoland. Vi har også i 2014 med hjælp fra Egon Bay og Horsens Videoklub fået produceret 2 små videofilm, som vi senere i aften vil præsentere. Det er meningen, de skal vises på den store skærm i Havnemuseet. Den 1. november havde John Jensen arrangeret en flot medlemstur til Svendborg, hvor vi dels besøgte Simac - en teknisk skole, hvor de uddanner søofficerer, og dels et besøg på det gamle familieejede træskibsværft Ring Andersen, hvor der var nok at kigge på. Dagen sluttede på Restaurant Børsen i Svendborg, hvor vi bl.a. så en tro kopi af kabyssen på det gode skib Martha. Det er en hel institution. Det siges, at der ikke sejler et dansk skib på verdenshavene, som ikke kan vise filmen: Det gode skib Martha. En flot arrangeret tur. Midt sommer følte vi der manglede lidt medlemmer i forhold til Derfor fik vi lavet en lille appetitvækker i form af en folder, som vi husstandsomdelte i hele Juelsminde, Klakring området og hele sommerhusområdet i Juelsminde. Det gav pote. Vi sluttede året med at have 200 betalende medlemmer. Den 8. november havde vi sammen med Lokalarkivet arrangeret en fælles mindeudstilling i Galleri Havnesmeden for afdøde fisker Jens Misser. At drive sådan et museum kræver en masse frivillig arbejdskraft. Der er dels bestyrelsen, der gør et stort arbejde, men også rigtig mange frivillige bl.a. kustoderne, der gør det muligt at fremvise museet hele sommersæsonen. Det siger vi dem stor tak for, og det gjorde vi bl.a. ved at holde en medhjælperfest i Aquahallen den 18. september. Det var en hyggelig aften med stor deltagelse og igen musik fra Havnerotterne. Dem skylder vi en stor tak for altid at være på stikkerne, når vi beder om hjælp til underholdning.

3 2014 var også året, hvor vi opdaterede vores hjemmeside. Fra starten har Allan Jensen opbygget og vedligeholdt vores hjemmeside, men samtidig med at vi fik udviklet et program til registrering af museets effekter, har vi også opdateret hjemmesiden sammen med et par unge It-studerende. En stor tak til Allan. Den 23. maj i år slår vi igen dørene op til en ny sæson. Hertil har Olaf Bach tænkt sig at lave 2 særudstillinger. En om Juelsminde Sejl- og roklub, og en om Juelsminde Banen og dens store betydning for Fiskerihavnen. Tage Rasmussen har tilrettet åbningstiderne lidt i forhold til sidste år, og den 14. april afholder bestyrelsen en kustodeaften, så kustoderne kan blive klædt godt på til turisternes mange spørgsmål. Vi håber på stor opbakning til mødet. Som i måske har bemærket, bruger vi mere og mere internettet til kontakt og information til vores medlemmer. Jeg vil opfordre jer til at besøge vores nye hjemmeside Det har været et ønske fra vore medlemmer, at man modtog et medlemskort, når man havde betalt sit kontingent. Det har vi taget til efterretning. Så når i har betalt jeres kontingent, vil i første gang i besøger havnemuseet kunne få udleveret jeres medlemskort. Med disse ord vil jeg gerne, som sidste år, sige tak til alle for den flotte opbakning og imødekommenhed, vi møder over alt. Tak til de mange frivillige kustoder, der gør det muligt at fremvise museet. Og til sidst en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Dirigenten takkede for en fyldig og god beretning og efterlyste eventuelle bemærkninger til beretningen. Der var ingen bemærkninger fra de fremmødte, så beretningen var hermed godkendt. Ad. 3 Kassereren John Jensen fremlagde det reviderede årsregnskab 2014 og budget og forslag til kontingent for Driftresultatet blev et underskud på ,04 kr Budgettet for 2015 udviste stort set uændrede indtægter og udgifter I forhold til Kontingentet foreslog bestyrelsen uændret 200 kr. for enkelt medlemmer og som et nyt medlemsskab foreslog bestyrelsen et par-medlemsskab til 300 kr. Der blev spurgt ind til, om den ændrede fastsættelse af kontingentet ville betyde færre eller flere indtægter. Der blev svaret, at bestyrelsen håbede på lidt flere medlemmer og hermed lidt flere indtægter. Regnskab, budget og kontingent blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger. Ad. 4 Den generalforsamlings valgte bestyrelse fortsætter uændret, men derimod er Thomas Fænø, der er udpeget af Turistfoeningen, udtrådt af bestyrelsen. Dirigenten kunne oplyse, at Turistforeningen endnu ikke har udpeget et nyt medlem. Ad. 5 Suppleanterne Poul Frank Petersen og Ole Svendsen fortsætter uændret. Ad. 6 Freddy Frederiksen blev genvalgt. Der var en lille uoverensstemmelse mellem vedtægterne og indkaldelsen til generalforsamlingen. Af indkaldelsen fremgik det, at der er valg af revisor hvert år, men af vedtægterne fremgår det, at revisoren vælges for 2 år. Det er naturligvis vedtægterne, der er gældende.

4 Ad. 7 Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Ad. 8 Der blev spurgt om hele bestyrelsen er på valg næste år. Dirigenten oplyste, at der kun er 3 på valg næste år, men at de kan genvælges. Der blev spurgt til, hvor mange offentlige toiletter, der er åbne I vinterhalvåret. En af deltagerne havde erfaret, at der stort set ikke er åbne toiletter på havnen I vinterhalvåret. Det var ikke et spørgsmål, der direkte havde med Havnemuseet at gøre, men ud fra en turistmæssigt synsvinkel, er det jo ikke så godt. Det kunne oplyses, at de offentlige toiletter ved det gamle posthus er åbne hele året. I Havnemuseets åbningstid, vil det dog være muligt at benytte toiletterne ved Sejlklubbens klubhus. Der blev spurgt til planer for studieture I 2015 Tage Rasmussen kunne oplyse, at der helt sikkert vil blive arrangeret studietur(e) I løbet af Det er dog endnu ikke fastlagt hvor og hvornår. Det vil I god tid blive annonceret på vores hjemmeside. Tage benyttede lejligheden til at annoncere kustodemødet den 14. april kl i Sejlklubbens klublokale. Alle er velkomne også gerne nye kustoder. Dirigenten takkede for god ro og orden. Tak for indlæggene og en tak til bestyrelsen for det engagement og initiativ der bliver udvist. Formanden takkede dirigenten og rettede også en tak til de fremmødte medlemmer (ca. 55 medlemmer). Den oficielle del af generalforsamlingen var hermed slut. Efter en kort pause blev der vist de to film, der var blevet produceret henholdsvis med Knud Søndergaard og Ernst Madsen. Knud Søndergaard kommenterede og supplerede efterfølgende filmen om Havnen, Byen og Palsgard. Specielt fremhævede Knud Søndergaard den store betydning Tegværksejer Rousthøj fra Stenderup havde haft for byen og havnens udvikling. Carsten Clausen takkede Knud Søndergaard for hans medvirken og helt afslutningsvis orienterede Carsten om sin USA-tur, hvor han blandt andet havde aflagt besøg på Holocaust Museet I Houston. Museet havde tidligere haft kontakt til Juelsminde Havnemuseum (John), der havde været behjælpelig med tegninger mv. af en gammel Juelsminde Kutter Kirstine -, bygget af Aage Andersen, Juelsminde. Kutteren havde de fået transporteret til USA og lå nu fuldstændig adskilt. Den skulle renoveres og stå som et symbol på håbet. Det skulle relatere til danskernes hjælp til jøderne under 2. verdenskrig, hvor rigtig mange jøder blev sejlet over til Sverige. Ved siden af fiskekutteren stod en godsvogn, som skulle symbolisere den sidste rejse. Carsten oplyste, at der til sommer kommer en mindre deputation fra Holocaust Museet til Juelsminde Havnemuseum. Ref. Tom Laursen

5

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af generalforsamling i Hjerting Grandelaug den 27. februar 2014

Referat af generalforsamling i Hjerting Grandelaug den 27. februar 2014 Referat af generalforsamling i Hjerting Grandelaug den 27. februar 2014 Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Beretning 5. Regnskab 6. Indkomne forslag 7. Valg

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk Kasserer Arne

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

2. Årsmøde. Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus

2. Årsmøde. Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus 2. Årsmøde Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus Formand Carsten Roug byder velkommen og giver praktiske oplysninger,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere