Sammenslutningen BOSS OF SCANDINAVIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenslutningen BOSS OF SCANDINAVIA"

Transkript

1 BETÆNKNING om Sammenslutningen BOSS OF SCANDINAVIA Afgivet af Boss-udvalget BETÆNKNING NR. 690 KØBENHAVN 1973

2 Statens trykningskontor Ha bet.

3 Indholdsfortegnelse KAPITEL I. KAPITEL II. Side Udvalgets kommissorium m.v. og tilrettelæggelsen af udvalgets arbejde 7 Redegørelse vedrørende stiftelsen og sammenbruddet af sammenslutningen Boss of Scandinavia.. 9 Afsnit 1. Afsnit 2. Gennemgang af de i sammenslutningen deltagende selskabers oprettelse og økonomiske forhold 10 A. Crowns Herrekonfektion A/S, Maribo 10 B. Konfektionsfabrikken Saxon A/S, Nyborg 13 C. Dress-On Konfektion A/S, København 17 D. Haderslev Konfektionsfabrik A/S, Haderslev 19 E. Trio Konfektion A/S, Svendborg 21 Sammenslutningsplanerne og deres gennemførelse, herunder kommanditselskabets finansiering 26 A. Oplæggene og forhandlingerne på Hotel Marina 26 B. Forhandlingerne på Stensgård den 31. oktober - 1. november C. Det afsluttende stiftelsesmøde den december 1966 på Stensgård 38 D. Åbnings status 41 Afsnit 3. Sammenslutningens virksomhed 47 A. Administration 47 B. Virksomheden i tiden 1. januar maj Investering i ejendomme og købte virksomheder Likviditet og finansiering Bogholderiet Produktions- og salgsforhold Stillingen pr. 1. juni C. Virksomheden fra 1. juni 1967 til sammenbruddet Likviditets-, produktions- og salgsforhold 66

4 4 Side 2. Bestræbelser på fremskaffelse af likvide midler 68 a. Forholdet til Dansk Factoring A/S og Sambekas A/ S 70 b. Forholdet til Walker Brothers 75 c. Forholdet til toldvæsenet Driften efter 1. juni D. Forholdet til Haderslev Konfektionsfabrik A/S 85 Afsnit 4. Boss' overtagelse af A/S Rothby Konfektion, Jørgen Suder A/S og Aktieselskabet De Danske Bomuldsspinderier 89 A. A/S Rothby Konfektion, Rødby 89 B. Jørgen Suder A/S, Skanderborg 90 C. Aktieselskabet De Danske Bomuldsspinderier 94 Afsnit 5. Sammenslutningens sammenbrud 10 7 Afsnit 6. Sammendrag 111 KAPITEL III. Udvalgets vurderinger og konklusioner 114 Afsnit 1. Hovedårsagerne til sammenslutningens sammenbrud 114 Afsnit 2. Reglerne om statsautoriserede revisorer 116 Afsnit 3. Kommanditselskabers forhold til aktieselskabslovgivningen 122 Afsnit 4. Vurdering af adgangen til kreditgivning 127 Afsnit 5. Tegningsreglerne i aktieselskabsloven 129 Afsnit 6. Forhold i forbindelse med tinglysningsloven 138 Bilag Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Beretning af 3. december 1968 fra Centralanstalten for Revision vedrørende Crowns Herrekonfektion A/S's indgangsstatus pr. 10. januar Supplement af 6. juni 1969 til den i bilag 1 nævnte revisionsberetning af 3. december Statsautoriseret revisor E. Lundgaard Andersens skønserklæring af 6. marts 1970 afgivet til Østre Landsret 177

5 5 Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Side Borregaard Christensens "Betragtninger vedrørende sammenslutning af et antal konfektionsfabrikker" - september John Eidemaks "Salgsoplæg for sammenslutning af herrekonfektionsfabrikker" - september Beretning af 25. maj 1968 fra Centralanstalten for Revision vedrørende foreløbige balancer pr. 2. november 1967 m. v 235

6

7 Kapitel I Udvalgets kommissorium m.v. og tilrettelæggelsen af udvalgets arbejde Folketinget vedtog den 24. april følgende beslutning: "Foranlediget af forholdene omkring stiftelsen og sammenbruddet af Boss of Scandinavia opfordrer folketinget regeringen til at nedsætte et sagkyndigt udvalg til at undersøge forholdene omkring den kapital- og kreditformidling til dansk erhvervsliv, der foregår gennem finansierings- og factoringselskaber og lignende virksomheder, samt til, når retssagen vedrørende Boss of Scandinavia er afsluttet ved byretten, på grundlag af de i sagen fremkomne oplysninger at lade udvalget, suppleret med eventuelt yderligere fornøden sagkundskab, foretage en g;ennemgang af dette materiale også med henblik på at undersøge omstændighederne i forbindelse med stiftelsen og sammenbruddet af sammenslutningen Boss of Scandinavia, herunder om de opståede tab kunne være afværget ved ændret lov eller ændret administrativ praksis." x ) I overensstemmelse hermed nedsatte handelsministeriet den 27. juni 1969 det'pågældende udvalg. Til formand for udvalget udnævntes professor, dr. jur. Knud Illum, og til medlemmer af udvalget udnævntes endvidere professor Søren Gammelgaard og statsautoriseret revisor Erling Jørgensen. Til at lede udvalgets sekretariatsarbejde udpegedes ekspeditionssekretær, nuværende afdelingschef, cand. jur. Jens Selmer, handelsministeriet, og til at være til rådighed for sekretariatsarbejdet udpegedes fuldmægtig, cand. polit. Holger Eriksen og fuldmægtig, cand. jur. Hagen Jørgensen, handelsministeriet. 1. januar 1972 afløstes afdelingschef Jens Selmer af ekspeditionssekretær, cand. jur. Frede Christensen, handelsministeriet, som leder af udvalgets sekretariat. Endvidere har bankinspektør Jørgen Moe, Tilsynet med banker og sparekasser, deltaget i udarbejdelsen af nærværende betænkning. Udvalget har siden sin nedsættelse afholdt ialt 31 møder. I overensstemmelse med første del af sit kommissorium afgav udvalget i november 1971 en delbetænkning om finansieringsselskaber og lignende virksomheder. 2 ) M Folketingstidende , Tillæg C, sp ) Betænkning om finansieringsselskaber og lignende virksomheder afgivet af Boss-udvalget. Betænkning nr. 628, København 1971.

8 8 I nærværende betænkning beskæftiger man sig med den del af kommissoriet, der vedrører selve Boss-sagen. Betænkningen er udarbejdet på grundlag af et overordentligt stort materiale, som omfatter de mod de tiltalte i Boss-sagen afsagte domme ved Københavns Byret x ) og ved Østre Landsret 2 ) samt et meget omfattende bilagsmateriale, som udvalget har modtaget fra anklagemyndighederne og andre offentlige myndigheder - oftest i fotokopi. Udvalget skønner, at det samlede materiale, som er gennemgået, omfatter ialt ca sider. I betænkningens KAPITEL II gives en redegørelse for stiftelsen og sammenbruddet af sammenslutningen Boss of Scandinavia baseret på ovennævnte materiale. Medens KAPITEL II giver en refererende beskrivelse af sagens kendsgerninger, indeholder KAPITEL III udvalgets vurderinger og konklusioner. I kapitlets første afsnit behandler udvalget hovedårsagerne til sammenslutningens sammenbrud. Derefter behandles i særlige afsnit de områder, hvor erfaringerne fra Boss-sagen kan give anledning til overvejelser om ændret lovgivning og/eller administrativ praksis. Det drejer sig om reglerne om statsautoriserede revisorer, kommanditselskabers forhold til aktieselskabslovgivningen, adgangen til kreditgivning, tegningsreglerne i aktieselskabslovgivningen og endelig forhold i forbindelse med tinglysningsloven. Med afgivelsen af nærværende betænkning afslutter udvalget sit arbejde. København i maj Søren Gammelgaard Knud Illum Erling Jørgensen (formand) Frede Christensen Holger Eriksen Hagen Jørgensen l ) Udskrift af dombogen for Københavns Byrets 2. afdeling. Dom af 30. september 1969 i sag nr. 394/1967: Anklagemyndigheden mod de tiltalte Arne Borregaard Christensen, John Eidemak, Frode Hansen, Cai Gregers Sørensen, Knud Thorning Hansen og John Erik Dahl Jensen. z ) Udskrift af Østre Landsrets Dombog. Dom af 15. juli 1971 i sagen I. a. s. nr. 386/1969: Anklagemyndigheden mod de tiltalte Arne Borregaard Christensen, Frode Hansen, Cai Gregers Sørensen, Knud Thorning Hansen og John Erik Dahl Jensen.

9 Kapitel II Redegørelse vedrørende stiftelsen og sammenbruddet af sammenslutningen Boss of Scandinavia Som nævnt i kapitel I er det hensigten i det følgende at give en refererende kronologisk anført beskrivelse af omstændighederne i forbindelse med oprettelsen, driften og sammenbruddet af den sammenslutning af en række herrekonfektionsfabrikker m. v., som blev gennemført under navnet Boss of Scandinavia, men hvis officielle navn var Scandinavian Clothing Industries Ltd. Sammenslutningen skete ved oprettelsen af et kommanditselskab i december 1966, som blev oprettet af 5 mindre konfektionsfabrikker, og som trådte i virksomhed den 1. januar 1967, men brød sammen i november s. å., efter at yderligere 3 konfektionsvirksomheder og 1 tekstilvirksomhed var blevet tilsluttet derved, at sammenslutningen opkøbte de pågældende virksomheder eller en aktiemajoritet i dem. For bedømmelsen af dette foretagendes muligheder er det af betydning indledningsvis at meddele nogle oplysninger om de enkelte deltagende selskabers forhold før sammenslutningen. Fremstillingen er ordnet på den måde, at der først i afsnit 1 behandles hvert af de 5 selskaber, der oprindeligt gik ind som kommanditister i det kommanditselskab, der udgjorde sammenslutningen, nemlig: Crowns Herrekonfektion A/S, Maribo, Konfektionsfabrikken Saxon A/S, Nyborg, Dress-On Konfektion A/S, København, Haderslev Konfektionsfabrik A/S, Haderslev, og Trio Konfektion A/S, Svendborg. I andet afsnit gennemgås sammenslutningsplanerne og deres gennemførelse, herunder kommanditselskabets finansiering. Selve sammenslutningens virksomhed i tiden fra stiftelsen til sammenbruddet behandles i afsnit 3. I afsnit 4 er behandlet forholdene i de selskaber, som sammenslutningen senere overtog, samt omstændighederne omkring overtagelsen af disse selskaber. Endelig omtales sammenslutningens sammenbrud i afsnit 5.

10 10 Afsnit 1 Gennemgang af de i sammenslutningen deltagende selskabers oprettelse og økonomiske forhold A. Crowns Herrekonfektion A/S, Maribo Crowns Pierrekonfektion A/S var en videreførelse af en i slutningen af 20'erne startet virksomhed ved navn Svensk Herrekonfektion, København, der ejedes af fru Esther Maria Eidemak. Den 4. november 1964 stiftedes aktieselskabet "Crowns Herrekonfektion A/S", som overtog den af Svensk Herrekonfektion hidtil drevne virksomhed, og som indtrådte i en af Svensk Herrekonfektion sluttet lejeaftale med Maribo kommune om leje af et industrihus. Selskabet blev den 12. november 1965 optaget i aktieselskabsregisteret. Dets formål var fabrikation og salg af herretøj, og den tegnede aktiekapital udgjorde kr., hvoraf fru Esther Maria Eidemak ejede kr. Landsretssagfører Thorning Hansen var formand for bestyrelsen, og John Eidemak var salgschef. Af de fornævnte personer er der særlig grund til at hæfte sig ved John Eidemak, som sammen med revisor Arne Borregaard Christensen og direktør Frode Hansen var de drivende kræfter bag Boss-sammenslutningen. Ved oprettelsen af Crowns Herrekonfektion A/S havde selskabet antaget statsautoriseret revisor K. G. Jensen, København, til at yde regnskabsmæssig bistand, og arbejdet hermed blev rent faktisk udført af revisor Arne Borregaard Christensen, der kom til at virke som økonomisk rådgiver for virksomheden, navnlig efter at den i 1964 flyttede fra København til Maribo. I forbindelse med forskellige rationaliseringsforanstaltninger, som iværksattes inden for virksomheden, fik Eidemak et nært samarbejde med Borregaard, og de kom herunder ind på tanken om at sammenslutte flere konfektionsfabrikker, således at produktion, administration og salg kunne rationaliseres. Fra Københavns politi har udvalget modtaget følgende regnskabsmateriale vedrørende Crowns Herrekonfektion A/S: Åbningsstatus pr. 4. november 1964, regnskab for tiden 4/ til 31/ med status pr. 1. november 1965 samt regnskab for tiden 1/ til 10/ med status pr. 10. januar På grund af den forestående sammenslutning i Boss of Scandinavia omfattede det sidste regnskab 14 måneder, og status dannede grundlag for fortegnelsen over aktiver og passiver, som blev overdraget til Boss. I forbindelse med retssagen i byretten anmodede anklagemyndigheden Centralanstalten for Revision om at foretage en gennemgang af Crowns' regnskaber, jfr. herved Centralanstaltens beretninger af 3. december 1968 (bilag nr. 1) og af 6. juni 1969 (bilag nr. 2). Af udskrift af byrettens dombog I side 152, jfr. side 67-68, fremgår, at retten af tre af Centralanstalten opstillede alternative muligheder for bedømmelse af Crowns' regnskabsforhold fandt at måtte lægge alternativ III til grund. Dette indebærer, at det kan forudsættes, at der i perioden før 10. januar 1967 er udstedt fakturaer på usolgte varer for et samlet beløb af kr., og uden at der inden 10. januar 1967 er udstedt tilsvarende kreditnotaer. Centralanstalten for Revision har antaget, at der på lageret pr. 10. januar 1967 udover de optalte

11 varer har ligget færdigvarer til delvis dækning af ovennævnte fakturabeløb, svarende til et vareforbrug og en arbejdsløn (dvs. excl. bruttoavance) på kr. Endvidere er det lagt til grund, at der før 10. januar 1967 er sket leverancer af råvarer og lignende til Crowns Herrekonfektion A/S til et samlet beløb af kr., hvilket beløb først er bogført efter 10. januar Som følge heraf er der af Centralanstalten for Revision foretaget en række korrektioner af såvel driftsregnskab for 1. november til 10. januar 1967 som af status pr. 10. januar 1967, jfr. opstillingerne i tabel 1. Som sammenligningsgrundlag er medtaget en opstilling baseret på regnskabstallene i et spørgeskema, som Crowns Herrekonfektion A/S ligesom de øvrige virksomheder, der var med i forhandlingerne om oprettelsen af Bosssammenslutningen, udfyldte og indsendte i september 1966, og som dannede grundlag for overvejelserne om sammenslutningens økonomi. 11

12 12 Tabel 1. Driftsregnskab og status for Crowns Herrekonfektion A/S

13 Det fremgår af opstillingen i tabel 1, at selskabet i 1964/65 havde et betydeligt underskud, hvilket antagelig står i forbindelse med virksomhedens flytning. Underskuddet var ifølge det korrigerede regnskab ikke reduceret væsentligt i 1965/66. Den betydelige difference mellem selskabets egenkapital pr. 31/ ifølge spørgeskemaet forud for sammenslutningen og egenkapitalen pr. 10/ ifølge det korrigerede regnskab skyldes bl. a., at varelageret i den førstnævnte status er opgjort til en værdi, der er knap 2 mill. kr. lavere end i sidstnævnte status. Selskabets regnskaber er udarbejdet og underskrevet af statsautoriseret revisor K. G. Jensen uden forbehold. I forbindelse med ankesagen i landsretten har statsautoriseret revisor E. Lundgaard Andersen som skønsmand afgivet en erklæring af 6. marts 1970 (bilag nr. 3) som svar på en anmodning om at gennemgå status for Crowns Herrekonfektion A/S ved indtrædelsen i Boss pr. 10/ I erklæringen fremhæves bl.a., at regnskabstallene pr. 10. januar 1967 med tilhørende specifikationer viser, at der ikke i passiverne er medregnet skyldige renter til et beløb af ca kr. af den rentekrævende gæld. Endvidere er der ikke i regnskabsårene 1964/6 5 og 1965/66 foretaget afskrivninger på selskabets driftsmidler, og posten driftsmidler i status pr. 10. januar 1967 bør derfor reduceres med et samlet afskrivningsbeløb på kr. Statsautoriseret revisor E. Lundgaard Andersen har i landsretten udtalt, at han på grundlag af det for ham forelagte regnskabsmateriale vil skønne, at selskabet er gået ind i Boss med en værdi, der er kr. for høj. Dette beløb kan dog være indtil kr. lavere. Østre landsret udtaler (udskrift af landsrettens dombog side 55): "Med hensyn til Crowns regnskab pr. 10. januar 1967 må landsretten på grundlag af de afgivne forklaringer og skønsmandens erklæringer anse det for bevist, at selskabets egenkapital i regnskabet er opført med et beløb, der er mellem 1 og 1,7 million kr. for højt, således at Crowns er gået ind i sammenslutningen enten uden egenkapital eller med et kapitalunderskud på nogle hundrede tusinde kr. Dette skyldes dels de i skønsmandens erklæring af 6. marts 1970 anførte regnskabsmæssige fejl, hvorefter en række udgiftsposter ikke er medtaget i regnskabet, dels bogføringen af de i tiden op til den 10. januar 1967 udstedte fakturaer, der ikke var dækket af vareleverancer. En nøjagtig opgørelse af regnskabets forbedring gennem disse faktureringer har ikke været mulig på grund af den revisionsmæssigt ganske utilfredsstillende og helt uforsvarlige optælling af varelageret pr. 10. januar 1967." B. Konfektionsfabrikken Saxon A/S, Nyborg Stiftelsen fandt sted den 28. november 1956, og selskabet blev optaget i aktieselskabs-registeret den 20. juni Dets formål var at drive handel og fabrikation samt enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse dermed stående virksomhed såvel i indland som i udland, men tillige at erhverve, administrere og udnytte fast ejendom samt drive finansieringsvirksomhed. Selskabets direktører var Frode Hansen og Max Nielsen. 13

14 14 Det fremgår af udskrift af byrettens dombog I side 20 f, at virksomhedens eneste aftager indtil 1. januar 1967 var A/S Sambekas. Dette selskab blev stiftet i 1949 på initiativ af Frode Hansen som en indkøbsforening for en kreds af herreekviperingshandlere, der betegnede sig som "Deres Tøjekspert". I 1966 formidlede dette selskab leverancer til ca. 100 forretninger over hele landet, og Sambekas 1 aktiekapital var efterhånden blevet udvidet fra oprindelig kr. til 1, 5 millioner kr. Sambekas A/S ejede aktiekapitalen i Konfektionsfabrikken Saxon A/S, der havde en aktiekapital på kr., og Saxon ejede kr. af den samlede aktiekapital på kr. i ejendomsselskabet Saxongården Nyborg A/S. Revisor Arne Borregaard Christensen udførte fra 1958 i sin egenskab af medarbejder i revisionsfirmaet Palle Hansen og K.G. Jensen også revisionen i de tre ovennævnte selskaber, og det var således Borregaard, der gjorde Frode Hansen kendt med planerne om oprettelse af en sammenslutning af herrekonfektionsfabrikker. Fra Københavns politi har udvalget modtaget regnskaber for Konfektionsfabrikken Saxon A/S for tiden 1. juli 1965 til 30. juni 1966 med status pr. 1. juli 1966 samt for tiden 1. juli 1966 til 30. juni 1967 med status pr. 1. juli I tabel 2 gives henholdsvis driftsregnskaber og status. Regnskaberne er udarbejdet af revisionsfirmaet Palle Hansen og K.G. Jensen og underskrevet af Palle Hansen uden forbehold. Som sammenligningsgrundlag er medtaget regnskabstallene for tiden 1. juli 1965 til 30. juni 1966 med status pr. 30. juni 1966 fra det spørgeskema, som Saxon udfyldte med henblik på sammenslutningen. Det fremgår af opstillingen i tabel 2, at selskabet i 1966/67 havde en betydelig nedgang i omsætningen. En endnu stærkere reduktion af omkostningerne bevirkede imidlertid, at nettofortjenesten steg. Der henvises i øvrigt til statsautoriseret revisor E. Lundgaard Andersens gennemgang af regnskaberne nedenfor. Centralanstalten for Revision har foretaget en særlig gennemgang af mellemregningen mellem Sambekas og Saxon før den 31. december Centralanstalten har i skrivelse af 31. oktober oplyst, at mellemregningskontoen i henhold til foreliggende regnskaber har haft følgende størrelse på de angivne datoer: 30/ tilgodehavende hos Sambekas A/S ca kr. 30/ gæld til Sambekas A/S ca kr. 31/ gæld til Sambekas A/S ca kr. I Centralanstaltens beretning anføres det endvidere, at Saxon efter regnskaberne ikke har haft nævneværdige banklån bortset fra et lån på ca kr. i Københavns Discontokasse, hvilket beløb ifølge det oplyste var videreudlånt tii detailbutikker ("Deres Tøjekspert"). Den fornødne finansiering er derfor formidlet via Sambekas, der har betalt kreditorer og inkasseret debitorer. Den betydelige stigning i gælden til Sambekas fra 30/6 til 31/ på ca kr. skyldes ifølge Centralanstalten i det væsentlige, at fremvaluterede debitorer, der normalt er overtaget af Sambekas, er blevet tilbageført til Saxon i forbindelse med overdragelse af aktiver og passiver til

15 15 Tabel 2. Driftsregnskab og status for Konfektionsfabrikken Saxon A/S Driftsregnskab:

16 16 Boss. Disse oplysninger er meddelt Centralanstalten af statsautoriseret revisor K. G. Jensens kontor. Centralanstalten anfører, at mellemregningsforholdet indtil 31/12 19RR må antages at være normalt mellem moder- og datterselskab, når man tager hensyn til, at Saxon har været leverandør til Sambekas-kunder. I forbindelse med ankesagen for landsretten har statsautoriseret revisor E. Lundgaard Andersen foretaget en gennemgang af selskabets regnskaber og har herom i landsretten udtalt følgende (dombog side 29-30): "Selskabet, der har regnskabsår pr. 1. juli, har opnået en omsætning på ca. kr , - i hvert af de to regnskabsår, der ligger umiddelbart forud for sammenlægningen med de andre selskaber i BOSS of Scandinavia. Der har kunnet gennemføres en god konsolidering, således at der i tiden indtil 1. juli 1966 til aktiekapitalen på kr , - har kunnet lægges synlige reserver på kr , - samt kunnet etableres en kursreguleringsfond på kr , -, sidstnævnte fond praktisk taget udelukkende opstået ved opskrivning af selskabets aktier i Saxongården A/S. Som egenkapital må yderligere betragtes den skattemæssige nedskrivning på varelageret pr. 1. juli 1966 med kr , -, efter det for mig foreliggende formindsket med kr , - i regnskabsåret, ud fra en nedskrivning på kr , - på varebeholdningen ved regnskabsårets begyndelse. Tilsyneladende har selskabet i regnskabet for året 1. juli juni 1966 indtægtsført, hvad man tidligere havde afskrevet på iordreværende varer kr ,-. Efter det for mig foreliggende regnskabsmateriale var driftsmidlerne pr. 1. juli 1966 bogført således: Maskiner og inventar kr , 74 Automobil , 20 Kedelanlæg 8.887,50 kr ,44 Driftsmidlerne, der indgår i BOSS of Scandinavia's åbningsstatus pr. 1. januar 1967 fra dette selskab, andrager følgende: Maskiner og inventar kr , 09 Automobil(er) , 20 Kedelanlæg , 50 Kontormaskiner , 11 kr , 90 Det må antages, at de højere beløb pr. 1. januar 1967 i forhold til pr. 1. juli 1966 er udtryk for nyanskaffelser i de nævnte seks måneder. Endvidere synes det at fremgå, at der ikke er foretaget afskrivninger i selskabet i perioden 1. juli december 1966 på disse aktiver. Det bemærkes, at selskabets aktier i Saxongården A/S ikke overdrages til BOSS of Scandinavia, og at ej heller kursreguleringsfonden, der har sammenhæng hermed, overgår til BOSS of Scandinavia. "

17 17 C. Dress-On Konfektion A/S, København Stiftelsen fandt sted den 15. januar 1953 under navnet "Houmand Poulsen & Co. A/S", medens selskabet under navnet Dress-On Konfektion A/S blev optaget 25. september 1961 i aktieselskabs-registeret. Formålet var at drive fabrikation fortrinsvis af herrehabitter, regnvejrstøj m.v., og den tegnede aktiekapital udgjorde kr. Vekselerer Preben Golf Lauemøller havde eneprokura. Svend Pålsson var direktør og fik senere eneprokura. Selskabet havde virksomheder i Brønshøj, Ruds-Vedby og Asserbo. Det fremgår af udskrift af byrettens dombog I side 21, at direktør Pålsson og vekselerer Lauemøller hver ejede halvdelen af aktiekapitalen på kr. Vekselerer Preben Lauemøller deltog i forhandlingerne om etableringen af Boss-sammenslutningen og udnævntes til bestyrelsesmedlem af og direktør for det i december 1966 stiftede datoselskab (A/S af 5/ ), som var eneste komplementar i Boss-sammenslutningen. Vekselerer Lauemøller har under sagen oplyst, at Dress-On's hovedkunde gennem mange år var Sambekas i Nyborg, og at han herigennem lærte direktør Frode Hansen at kende. Det var da også denne, som i sommeren 1966 foreslog Lauemøller, at Dress-On indtrådte i den planlagte sammenslutning af herrekonfektionsfabrikker. Lauemøller har i den forbindelse anført, at han måtte forudse, at såfremt hans selskab ikke gik med ind i sammenslutningen, ville han kunne påregne inden for kort tid at miste Sambekas som kunde, idet man da blot ville henvende sig til en anden fabrik, som kunne tilslutte sig sammenslutningen. Fra Københavns politi har udvalget alene modtaget regnskabet for Dress- On Konfektion A/S for tiden 1. juli til 30. juni 1966 med status pr. 1. juli 1966, hvorved bemærkes, at driftsregnskabet er mangelfuldt, idet udgiftssiden ikke medfulgte, Selskabet har under 10 aktionærer, og regnskaberne er derfor ikke offentlig tilgængelige i aktieselskabs-registeret. Der henvises imidlertid til statsautoriseret revisor E. Lundgaard Andersens nedenfor anførte i landsretten afgivne udtalelse om sin gennemgang af selskabets regnskab for året 196 5/66. I tabel 3 gives en opstilling, hvori foruden ovennævnte regnskaber er anført regnskabstallene, således som de fremgår af det spørgeskema, som Dress-On Konfektion A/S udfyldte med henblik på sammenslutningen. Af varesalget på ca. 3,6 mill. kr. i 1965/66 mener vekselerer Lauemøller, at ca. 1, 5 mill. kr. vedrører leverancer til Sambekas. I et notat af 28. november 1968 har revisionsfirmaet Christiansen og Engelbrechtsen, statsautoriserede revisorer, der for politiet har udført forskelligt arbejde i sagen, i forbindelse med en gennemgang af selskaberne udtalt vedrørende Dress-On, at dette selskabs bogholderi på indtrædelsestidspunktet bærer præg af at være omhyggeligt og velført. I forbindelse med ankesagen :x>r landsretten har statsautoriseret revisor E. Lundgaard Andersen foretaget en gennemgang af selskabets regnskaber og har herom i landsretten udtalt følgende (dombog side 30-31): "Dette selskabs seneste årsregnskab forud for åbningsstatus for BOSS of Scandinavia foreligger pr. 1. juli Selskabet har i dette år gjort en omsætning på godt kr , -, og efter de maksimalt tilladte skattemæssige afskrivninger på driftsmidlerne er opnået en fortjeneste på kr , -, der er anvendt til ekstra nedskrivning på varelageret.

18 18 Tabel 3. Driftsregnskab og status for Dress-On Konfektion A/S Driftsregnskab: 1964/ /66 iflg. spørge- (udgiftssiden skema forud mangler) for sammenslutningen kr. Varesalg Vareforbrug Produktionsomkostninger incl. produktiv løn Bruttoavance Andre omkostninger incl. afskrivninger Nettoresultat 57 Status: Aktiver: 30/ / iflg: spørgeskema forud for sammenslutningen kr. Likvide beholdninger 4 4 Aktier 9 9 Debitorer Varelager Maskiner, inventar Andre aktiver Aktiver ialt Passiver: Kreditorer Bankgæld Andre passiver Egenkapital Passiver ialt

19 19 Gennem afskrivninger er posten maskiner og inventar pr. 1. juli 1966 nedbragt til kr , -, mens selskabets to automobiler er nedskrevet til godt kr , -. Selskabet har gennem årene haft en ret beskeden indtjening, men har dog pr. 1. juli 1966 kunnet forøge egenkapitalen, bestående af aktiekapital kr ,-, med lovmæssige reserver på kr ,-, en ekstra reservefond på kr , - samt nedskrivning på varelager kr ,-. Selskabet har ladet udarbejde ekstraordinær opgørelse pr. 1. januar 1967 til brug for åbnings status for BOSS of Scandinavia. Efter at der også for disse seks måneder, perioden 1. juli december 1966, er foretaget maksimalt tilladte afskrivninger på driftsmidler, automobiler m. v., konstateredes et overskud for perioden stort kr , -, hvori dog er inkluderet indtægtsføring af fornævnte lagernedskrivning pr. 1. juli 1966 kr ,-. Ved gennemførelse af de fulde skattemæssige afskrivninger er posten maskiner, inventar og automobiler for Brønshøjvirksomhedens vedkommende pr. 1. januar 1967 nedskrevet til kr ,-, hvortil kommer tilsvarende post for Ruds-Vedby med kr , -, angiveligt til kostpris, og for Asserbo med kr , -. Disse aktiver indgår herefter i åbningsstatus pr. 1. januar 1967 for BOSS med kr ,-. Selskabet har, når bortses fra perioden 1. juli december 1966, på en omsætning, der ifølge det senest foreliggende årsregnskab udgjorde knapt kr ,-, ikke kunnet indtjene overskud til konsolidering af særlig betydning. " D. Haderslev Konfektionsfabrik A/S, Haderslev Stiftelsen fandt sted 14. april 1962, og selskabet blev optaget i aktieselskabs-registeret den 5. juli Dets formål var at drive fabrikationsvirksomhed og handel i og uden for Danmark med alle inden for konfektionsbranchen til enhver tid faldende artikler. Aktiekapitalen udgjorde kr., og direktør var N. H. Kullberg. Det fremgår af byrettens dombog I side 51 ff, at direktør Kullberg deltog i forhandlingerne om stiftelsen af Bos s-sammenslutningen og herunder også i stiftelsen af komplementaraktieselskabet af 5. december 1966, ligesom han var medlem af Boss-koncernens tekniske udvalg. Fra Københavns politi har udvalget modtaget regnskaber for Haderslev Konfektionsfabrik A/S for tiden 1. september august 1964 med status pr. 31. august 1964, 1. september august med status pr. 31. august og 1. september august 1966 med status pr. 31. august I tabel 4 gengives henholdsvis driftsregnskaber og status samt regnskabstallene, således som de fremgår af det spørgeskema, som Haderslev Konfektionsfabrik A/S udfærdigede med henblik på sammenslutningen. I forbindelse hermed henvises i øvrigt til den efter regnskabsoversigterne anførte gennemgang af selskabets regnskaber af statsautoriseret revisor E. Lundgaard Andersen.

20 2 0 Tabel 4. Driftsregnskab og status for Haderslev Konfektionsfabrik A/S Driftsregnskab: 1/ / /65 1/9 19R5-31/ / iflg. spørge- 31/ skema forud for sammenslutningen kr. Varesalg Vareforbrug Arbejdsløn Bruttoavance Andre omkostninger 77_5 849 R Nettoresultat Status: Aktiver: 31/ / / / iflg. spørgeskema forud for sammenslutningen kr. Likvide beholdninger Debitorer Varelager Maskiner, inventar m. v Andre aktiver Aktiver ialt Passiver: Kreditorer Sønderjyllands investeringsfond Bankgæld (eksportkredit) Afskrivningskonto for varelager og for varer købt på bindende kontrakt Andre passiver Egenkapital ^ Passiver ialt

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v.

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Kendelse af 25. september 1995. 95-12.636. Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Aktieselskabslovens 135. (Eskil

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A. Den 18. juli 2008 blev der i sag nr. 24/2006-R Advokat C ved advokat D som kurator for B ApS under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE LAGERLIGNINGEN Beholdning primo + Tilgang i perioden = Til rådighed for forbrug - Forbrug i perioden = Beholdning ultimo Gælder for alle balanceposter - såvel for fysiske

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 8 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Årsregnskab Mandag den 4. juni 2007 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

TRIOLIFE ApS. Gurrevej Kvistgård. Årsrapport 1. januar december 2015

TRIOLIFE ApS. Gurrevej Kvistgård. Årsrapport 1. januar december 2015 TRIOLIFE ApS Gurrevej 439 3490 Kvistgård Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2016 De Hua Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Revisoreksamen 2015 Modul C

Revisoreksamen 2015 Modul C Revisoreksamen 2015 Modul C Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cdrommer, egne usbstik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION j.nr. 2013-7627 December 2013 Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis Beregningsskemaet udfyldes i 2 tempi. Kopi af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C klaget over registreret revisor A. Den 16. oktober 2008 blev der i sag nr. 58/2007-R B A/S v/ sportsdirektør C mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

SEE AND PAY APS ELVERHØJEN 21, 3600 FREDERIKSSUND CVR.NR ÅRSRAPPORT 2015/16 1. OKTOBER SEPTEMBER

SEE AND PAY APS ELVERHØJEN 21, 3600 FREDERIKSSUND CVR.NR ÅRSRAPPORT 2015/16 1. OKTOBER SEPTEMBER GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SEE

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 27. APRIL 2005 (SAG NR. 1-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 27. APRIL 2005 (SAG NR. 1-2004-R) Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 27. APRIL 2005 (SAG NR. 1-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 22. december 2003 indgav K klage

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Tinghallen A/S CVR-nr Tingvej Viborg. Selskabets navn, hjemsted og formål.

V E D T Æ G T E R. for. Tinghallen A/S CVR-nr Tingvej Viborg. Selskabets navn, hjemsted og formål. V E D T Æ G T E R for Tinghallen A/S CVR-nr. 40774718 Tingvej 3 8800 Viborg Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Tinghallen A/S, Viborg. Selskabets hjemsted er Viborg Kommune. Selskabets

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten:

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten: 7.5.1. Indledning Københavns Kommune er repræsenteret i en lang række selskaber af vidt forskellig art både størrelsesmæssigt, opgavemæssigt og selskabsretligt. Nedenstående retningslinier omfatter selskaber,

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse Finanstilsynet 5. juli 2010 Lov om finansiel virksomhed 207-210 Fortolkning af reglerne om omdannelse Indledning Ifølge 207-210 i lov om finansiel virksomhed (herefter benævnt FiL) kan en sparekasse omdannes

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj København den 21. december 2007 Manglende godkendelse af årsregnskab 2006 samt tilbagebetaling af tilskud 2004,

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR Biografforeningen Kino Møn Storegade 55 4780 Stege 6. regnskabsår CVR. NR. 34169144 ÅRSRAPPORT FOR 1. JANUAR 2016 TIL 31. DECEMBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til aktieselskabslovens 6a

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere