Ifö Sensor. Monteringsanvisning Monteringsvejledning Monteringsanvisning Assembly instructions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ifö Sensor. Monteringsanvisning... 2-7 Monteringsvejledning... 8-13 Monteringsanvisning... 14-19 Assembly instructions... 20-25"

Transkript

1 Ifö Sensor SE Inbyggnadscistern - 4 lit. lågbyggd DK Indbygningscisterne - 4 l. lavtbygget NO Innbygningscisterne - 4 liter lavbygd GB Built-in Cistern - 4 Litre. Low construction SE DK NO GB Monteringsanvisning Monteringsvejledning Monteringsanvisning Assembly instructions

2 SE Måttsättning 00 c/c 6 41 Lämpligt område för placering av inbyggnadsbox Lämpligt område för placering av inbyggnadsbox Min. 82 Max ** * = Hålbild i vägg för ev. inspektionslucka ** = Vulsthöjd Inlopp vatten OBS! Cisternen skall monteras så att armaturen blir åtkomlig för service. Följs inte detta omfattar inte Ifö s garanti omkostnader i samband med demont/ montering av kakel eller liknande material. Före installation rekommenderas att väggar och golv runt och under cisternen förses med ett våtrumsmembran. För att detta skall förbli tätt krävs att inga hål borras i golvet. Det skall vid lägsta utrymmet finnas en mindre spalt mot badrummet så att eventuell vattenskada genast kan uppmärksammas. Stöd för språng (ingår ej i leverans)

3 Reservdelar Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB * * Pos. Ifö nr Benämning Backventil Utloppsventil Inloppsventil med stativ Flottör inlopp Inloppsrör Solenoid Kolv Ventilring Mutter Avstängningsventil 11 Lock 1 Cistern Språng * Förlängningsrör 16 Täcklock. (Tas bort vid montering av WC-skål.) * Inbyggnadsbox, batteri alternativt Inbyggnadsbox, nät Fäste solenoid Elektronikenhet, batteri alternativt Elektronikenhet, nät Lockmutter (lins) Täckbricka till inbyggnadsbox 10 * Tillval

4 Montering 2 Ifö-nyckel Lossa muttern med Ifö-nyckel eller 12 mm ringnyckel och lyft bort solenoid med fäste. OBS! Notera solenoidens läge så att den återmonteras på rätt plats. Lyft av locket. 3 4 Koppla inloppsröret med avstängningsventil till cisternarmaturen. Montera vattenröret genom cisternens urtag och anslut till avstängningsventilen. Öppna för vatten. OBS! Cisternen är konstruerad för anslutning till vattenrör med utv diam. 10. Sätt tillbaka locket och solenoiden och skruva fast muttern tills den snäpper. 112 Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB 90 Montera inbyggnadsboxen på önskad plats inom angivet område. Skruva bort lockmuttern (linsen). OBS! Viktigt att montera inbyggnadsboxen så att inte ofrivillig spolning utlöses av normala rörelser i rummet. Inbyggnadsboxen kan skruvas eller limmas mot väggen. Rostfri skruv ingår i leveransen. 4

5 6 Insex 3 mm Lossa de båda insexskruvarna och lyft ur elektronikenheten. Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB OBS! Vid installation och batteribyte kan det hända att WC-stolen gör en blindspolning vid första vattenpåfyllningen. Detta är fullt normalt. Vid dold förläggning av skarvsladden kan veckat skyddsrör med utvändig diameter 16 (elrör) användas. Ingår ej i Ifö s leverans. Vid installation för nätdrift gör så här: Koppla kabeln från elektronikenheten till ett nätaggregat som ger 6 VDC och minst 1. A och uppfyller IP44 (ingår ej i leverans från Ifö). Polaritet: brun kabel +, blå -. Lämpligast används Nätaggregat som beställs från UGAB AB telefon Nätaggregatet placeras max 4 m från elektronikenheten med en skarvsladd med kabeldiameter på minst 0,7 mm Sätt i de medlevererade batterierna. Plus-och minuspoler finns angivna i locket. Ifö-nyckel nr kan användas för att lyfta ur batterier Från solenoid Sladd elektronikenhet med tätningshylsa Passa in täckbrickan mot väggfästet och skruva fast lockmuttern. Använd verktyg Ifö Trä sladden genom väggfästet och anslut till solenoiden. Hylsan av silikonslang skyddar kontaktytorna mot oxidation. Återmontera elektronikenheten.

6 Spolning Klosetten spolar automatiskt när handen hålls mm framför lockmuttern. Spolningen sker med 1 sekunds fördröjning. En röd blinkning i knappens centrum indikerar att signalen gått fram mm För att förhindra funktionsstörningar får skåp, hyllor och dylikt inte monteras närmare än 0, m framför lockmuttern. För att förhindra upprepade spolningar och onödig batteriförbrukning kan WC-stolen endast spolas var 20:e sekund. Elektronikenheten gör själv en spolning om klosetten inte har använts på 24 timmar. Detta säkerställer en störningsfri funktion och förhindrar uttorkning av vattenlåset. Automatspolningen upprepas en gång per dygn så länge klosetten inte används. En upprepad röd blinkning var tredje sekund i lockmutterns centrum indikerar att batterierna måste bytas inom kort. I händelse av att inga batterier finns tillgängliga kan WC-stolen spolas manuellt. Cisternen är inställd för en spolvattenmängd av ca 4 liter. Spolvattenmängden kan inte ändras. Service Fel: WC-stolen spolar ej Åtgärd: Kontrollera att indikatorn blinkar vid handrörelse och att det hörs ett tydligt klick (OBS Spärtiden 20 sekunder) Prova sedan åtgärderna i följande ordning: A. Byt batterier B. Rengör / Byt ventilring C. Rengör / Byt lockmutter D. Byt solenoid E. Byt elektronikenhet /

7 Fel: Cisternen läcker WC stolen rinner Åtgärd: A. Kontrollera att ventilringen (Ifö nr 96308) är hel. Om inte byt den. B. Kontrollera att kolven (Ifö nr 96481) är hel. Om inte byt den. A. Byte av ventilring 96308: ( se även bilder vid montering ) 1. Lossa muttern och lyft bort solenoid med fäste. B. Byte av kolv 96481: 1. Pressa ner flottörfästet. 2. Plocka ut kolven Ifö nr Lyft av cisternlocket och stäng inloppsventilen. 3, 4. Lossa utloppsventilen genom att klämma ihop plastfjädern och lyft ur hela utloppsventilen.. Byt ventilringen Ifö nr

8 DK Måltagning 00 c/c 6 Maks. 82 Min Egnet område for placering af indbygningsboks Egnet område for placering af indbygningsboks Egnet område for placering af indbygningsboks Egnet område for placering af indbygningsboks ** * Hul i væggen til evt. inspektionsluge * Kantforhøjning Indløb vand NB! Cisternen skal monteres, så der er nem adgang for service af armaturet. Følges dette ikke, omfatter Ifö s garanti ikke omkostninger i forbindelse med demont/ montering af kakler eller lignende materiale. Inden installationen anbefales det, at vægge og gulv omkring og under cisternen forsynes med en vådrumsmembran. For at denne skal forblive tæt, kræves det, at ingen huller bores i gulvet. På det laveste sted skal der være en mindre spalte mod baderummet, så evt. vandskade straks opdages. Støtte til spring (indgår ikke i leverance)

9 Reservedele Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB * * Pos. Ifö Benævnelse Bagventil Udløbsventil Indløbsventil med stativ Flyder indløb Indløbsrør Solenoid Stempel Ventilring Møtrik Lukkeventil 11 Låg 1 Cisterne Spring * Forlængningsrør * 16 Dæklåg. (Fjernes ved montering af WC-skål.) * Indbygningsboks batteri alternativt * Fæste solenoid Forlængerledning Elektronikenhed, batteri alternativt Elektronikenhed, net Låsemøtrik (linse) Dækplade til indbygningsboks 10 * Valgfri 9

10 Montering 2 Ifö-nøgle Løsn møtrikken med Ifö-nøgle eller 12 mm ringnøgle og løft solenoiden med fæstet bort. OBS! Bemærk solenoidens placering så den genmonteres på det rigtige sted. Løft låget af. 3 4 Kobl indløbsrøret med lukkeventilen til cisternearmaturet. Monter vandrøret gennem cisternes udtag og tilslut til lukkeventilen. Åben for vandet. OBS! Cisternen er konstrueret til tilslutning til vandrør med udv. diam. 10. Sæt låget tilbage og solenoiden og skru møtrikken fat til den klikker. 112 Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB 90 Monter indbygningsboksen på den ønskede plads indenfor angivet område. Skru låsemøtrikken af (linsen). 10

11 OBS! Vigtigt at montere indbygningsboksen så ikke ufrivillig skylning udløses af normale bevægelser i rummet. Indbygningsboksen kan skrues eller limes mod væggen. Rustfri skruer indgår i leverancen. 6 Indvendigt sekskantet umbracoskrue 3 mm Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB OBS! Ved installation og batteriskift kan det ske at WCstolen foretager en blindskylning ved første vandpåfyldning. Dette er fuldstændig normalt. Ved skjult placering af forlængerledningen kan plisseret beskyttelsesrør med udvendig diameter 16 (elrør) anvendes. Indgår ikke i Ifö s leverance. Ved installation til netdrift gør sådan her: Kobl kablet fra elektronikenheden til en netaggregat som giver 6 VDC og mindst 1. A og opfylder kapslingsklasse IP44 (indgår ikke i Ifö s leverance). Polaritet: brunt kabel +, blåt -. Bedst egnet er Netaggregat , som bestilles hos UGAB AB telefon 0046 (0) Transformatoren må max placeres 4 m fra elektronikenheden med en forlængerledning som har en kabeldiameter på mindst 0,7 mm 2 Løsn begge umbracoskruerne og løft elektronikenheden ud. 9 7 Indsæt de medfølgende batterier. Plus- og minuspoler er angivet i låget. Ifö-nøgle nr kan anvendes til at løfte batterierne ud med Fra solenoid Forlængerledning med tætningshylster Tilpas dækpladen mod vægfæstet og skru låsemøtrikken fast. Anvend værktøj Ifö Før forlengerledningen gennem vægfæstet og tilslut til solenoiden. Hylstret af silikoneslange beskytter kontaktfladerne mod oxydering. Genmonter elektronikenheden. 11

12 Skylning Klosettet skyller automatisk når hånden holdes mm foran låsemøtrikken. Skylningen sker med 1 sekunds forsinkelse. Et rødt blink i knappens centrum indikerer at signalet er gået frem mm For at forhindre funktionsforstyrrelser må skab, hylder og lignende ikke monteres nærmere end 0. mm foran låsemøtrikken. For at forhindre gentagne skylninger og unødigt batteriforbrug kan WC-stolen kun skylles hvert 20. sekund. Elektronikenheden foretager selv en skylning hvis klosettet ikke har været brugt i 24 timer. Dette sikrer en uforstyrret funktion og forhindrer udtørring af vandlåsen. Automatskylning gentages en gang pr. døgn så længe klosettet ikke anvendes. Et gentaget rødt blik hvert tredje sekund i låsemøtrikkens centrum indikerer at batterierne skal skiftes indenfor kort tid. I tilfælde af at ingen batterier er tilgængelige kan WCstolen skylles manuelt. Cisternen er indstillet til en skyllevandsmængde på ca. 4 liter. Skyllevandsmængden kan ikke ændres. Service Fejl: WC-kummen skyller ikke Gør følgende: Kontrollér, at indikatoren blinker ved håndbevægelse, og at der høres et tydeligt klik (OBS spærretiden 20 sekunder). Prøv at gøre følgende i den viste rækkefølge: A. Skift batterier B. Rengør / skift Ventilring C. Rengør / skift Låsemøtrik D. Skift Magnetventil E. Skift Elektronikenhed /

13 Fejl: Cisternen lækker WC stolen løber Forholdsregel: A. Kontroller at ventilringen (Ifö nr 96308) er hel. Hvis ikke skift den. B. Kontroller at stemplet (Ifö nr 96481) er helt. Hvis ikke skift den. A. Udskiftning af ventilring 96308: (Se også billederne ved montering) 1. Løsn møtrikken og løft solenoiden med fæstet bort. 2. Løft cisternelåget af og luk indløbsventilen. B. Udskiftning af stempel 96481: 1. Tryk flyderfæstet ned. 2. Træk stemplet ud Ifö nr ,4. Løsn udløbsventilen ved at klemme plastikfje deren sammen og løfte hele udløbsventilen ud.. Skift ventilringen Ifö nr

14 NO Måloppsett 00 c/c 6 41 Passende område for plasering av innbygningsboks Passende område for plasering av innbygningsboks Max 1137 Min ** * = Hullbilde i vegg for evt. inspeksjonsluke ** = Forhøyningskant Innløp vann OBS! Cisternen skal monteres slik at rørarmaturen er tilgjengelig ved service. Hvis dette ikke følges omfattes ikke Ifös garantiomkostninger i forbindelse med demont./montering av flis eller lignende materiale. Før installasjon anbefales det at vegger og golv rundt og under cisternen utrustes med en våtromsmembran. For at dette skal forbli tett kreves det at det ikke bores hull i gulvet. Det skal ved det laveste rommet være en mindre spalte mot baderommet slik at en eventuell vannskade skal kunne oppdages med en gang. Støtte for spring ( inngår ikke i leveransen)

15 Reservedeler Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB * * Pos. Ifö nr Benevning Bakventil Utløpsventil Innløpsventil med stativ Flottørinnløp Innløpsrør Solenoid Ventil Ventilring Mutter Avstengingsventil 11 Lock 12 Cisterne Utspring * Forlengelsesrør 16 Dekklokk. (Taes bort ved montering av WC-skål.) * Festesolenoid Skjøteledning Elektronikkenhet, batteri alternativt Elektronikkenhet, nett Lokkmutter(linse) Lokk til innbygningsboks 10 * Tillegg 1

16 Montering 2 Ifö-nøkkel Løsne mutteren med Ifö-nøkkel eller 12 mm fastnøkkel og løft bort solenoiden med feste. OBS! Noter hvordan solenoiden ligger slik at den monteres tilbake på riktig plass. Løft av lokket 3 4 Koble innløpsrøret med avstengingsventil til cisternearmaturen. Monter vannrøret gjennom cisternens uttak og kobble til avstengingsventilen. Åpne for vann. OBS! Cisternen er konstruert for tilkobling til vannrør med utv. diameter 10. Sett tilbake lokket og solenoiden og skru fast mutteren til den er i hakk. 112 Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB 90 Montera inbyggnadsboxen på önskad plats inom angivet område. Skruva bort lockmuttern (linsen). OBS! Viktigt att montera inbyggnadsboxen så att inte ofrivillig spolning utlöses av normala rörelser i rummet. Inbyggnadsboxen kan skruvas eller limmas mot väggen. Rostfri skruv ingår i leveransen. 16

17 6 Insex 3 mm Løsne begge insexskruene og løft ut elektronikkenheten. Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB OBS! Ved installasjon og batteribytte kan det hende at WC-stolen gjør en blindspyling ved første vannpåfylling. Dette er helt normalt. Ved skjuling av skjøteledningen kan legert beskyttelsesrør med utvendigdiameter 16 (el-rør) anvendes. Inngår ikke i Ifö s leveranse. Ved installasjon med nettdrift gjør slik: Koble kabelen fra elektronikkenheten til nettaggregat som gir 6 VDC og minst 1. A og oppfyller kapslingsklasse IP44 (følger ikke med i Ifös leveranse). Polaritet: brun kabel +, blå -. Nettaggregat er det som er enklest å bruke og bestilles av UGAB AB på telefon Transformatoren monteres maksimalt 4 m fra elektronikkenheten med en kabel med kabeldiameter på minimum 0,7 mm Sett i de medfølgende batteriene. Plus-og minuspoler er angitt under lokket. Ifö-nøkkel nr kan anvendes for å løfte ut batterier Fra solenoid Overgangsledning med tetningshylse Tilpass dekkebrikken mot veggfestet og skru fast lokkmutteren. Anvend Ifö verktøy. Tre overgangsledning gjennom veggfestet og kobble til overgangsledningen til solenoiden. Hylsen av silikonslange beskytter kontaktene mot oksidasjon 17

18 Spyling Toalettet spyler automatisk når hånden holdes mm foran lokkmutteren. Spylingen skjer med et sekunds forsinkelse. En rød blinking i knappens sentrum indikerer at signalet er kommet fram mm For å forhindre funksjonsforstyrrelser får skap, hyllerog lignende ikke monteres nærmere enn 0, m foran lokkmutteren. For å forhindre repeterte spylinger og unødig batteriforbruk kan WC-stolen kun spyles hver 20. sekund. Elektronikenheten gjør selv en spyling om toalettet ikke har blitt anvendt på 24 timer. Dette sikrer en avbruddsfri funksjon og forhindrer uttørking av vannlåsen. Automatspylingen repeteres en gang per døgn så lenge toalettet ikke anvendes. En uavbrutt rød blinking hver tredje sekund i lokkmutterens sentrum indikerer at batteriene må byttes innen kort tid. I tilfelle at en ikke har batterier tilgjengelige kan WC-stolen spyles manuelt. Cisternen er innstilt for en spylevannmengde på ca. 4 liter. Spylevannsmengden kan ikke endres. Service Feil: Klosettet spyler ikke Tiltak: Kontroller at indikatoren blinker ved håndbeve gelsen, og at det høres et tydelig klikk (OBS sperretiden på 20 sekunder). Test disse tiltak i følgende rekkefølge: A. Bytt batterier B. Gjør ren / bytt Ventilring C. Gjør ren / bytt Lokkmutter D. Bytt Solenoid E. Bytt Elektronikkenhet /

19 Feil: Cisternen lekker WC stolen renner Handling: A. Kontroller at ventilringen (Ifö nr 96308) er hel. Dersom ikke, bytt den. B. Kontroller at ventilen(ifö nr 96481) er hel. Dersom ikke, bytt den. A. Bytte av ventilring 96308: ( se også bilder ved montering ) 1 Løsne mutteren og løft bort solenoiden med feste. 2 Løft av cisternelokket og steng innløpsventilen. B. Bytte av stempel 96481: 1. Press ned flottørfestet. 2. Plukk ut stempel Ifö nr , 4. Løsne utløpsventilen gjennom å klemme sammen plastfjærene og løft ut hele utløpsventilen.. Bytt ventilringen Ifö nr

20 GB Measuring up 00 c/c 6 41 Appropriate area for placing built-in box Appropriate area for placing built-in box Min. 82 Max ** * = Recess in wall for possible inspection hatch ** = Head height Inlet water NOTE! Fit the cistern so that the fittings can be easily accessed for service. If this is not followed, Ifö s warranty does not cover costs in connection with dismounting tiles or similar material. Before installation, it is recommended that walls and floor around and under the cistern are provided with a wet-room membrane. In order that this should remain waterproof, no holes may be drilled in the floor. At the lowest space there should be a small gap against the bathroom so that any water damage can be immediately detected Support for fillet (not included in delivery)

21 Spare parts Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB * * Pos. Designation Non-return valve Draining valve Inlet valve with support Float inlet Inlet pipe Solenoid Piston Valve ring Nut Stop valve 11 Lid 1 Cistern Fillet * Extension pipe 16 Sealing cap (removed when toilet is assembled) * Built-in box, battery, alternatively Built-in box, mains connection Solenoid fixings Electronic unit, battery, alternatively Electronic unit, mains connection Locking nut (lens) Cover plate for built-in box 10 *Optional 21

22 Assembly 2 Ifö key Slacken the nut with an Ifö key or a 12 mm cap key and lift out the solenoid with fixture. NB! Make a note of the position of the solenoid so that it can be reassembled in the correct position. 3 4 Lift the lid off. Connect the inlet pipe with shut-off valve to the cistern fitting. Install the water pipe through cistern s cutout, and connect to the shut-off valve. Open for water. NB! The cistern is designed to be connected to a water pipe with a 10 mm external diameter. Put back the lid and the solenoid and screw down the nut until it snaps on. 112 Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB 90 Assemble the built-in box in the selected position within the area shown. Screw down the locking nut (lens). NB! It is important to assemble the built-in box so that an unintentional flush is not triggered by normal movement within the room. The built-in box can be screwed or glued to the wall. Stainless steel screws are included in delivery. 22

23 6 NB! When installing batteries or changing them, it can happen that the toilet makes a dummy flush the first time the water is filled. This is quite normal. Allen key 3 mm Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB With hidden placing of the extension lead, a folded protective pipe with an external diameter of 16 (electric piping) can be used. Not included in Ifö s delivery. To install for main power: Connect the lead from the electronic unit to a 6V DC power supply (1.A min) that complies with IP44 (not included from IFÖ). Polarity: brown +, blue -. Suitable for use is Power Pack available from UGAB AB, telephone +46 (0) Power pack must be placed max 4 m from electronic unit with extension cord with diameter min 0,7 mm 2. Slacken both socket head cap screws and lift out the electronic unit. 7 9 Insert the batteries included in delivery. Plus and minus poles are given on the lid. Ifö key no can be used to lift the batteries out From solenoid Extension lead with sealing sleeve Fit sealing washer against wall fixture and screw down the lock nut. Use tool Ifö Trend the extension lend through the wall fixture and connect to the solenoid. The sleeve of the silicon hose protects the contact surfaces from oxidisation. Install the electric unit again. 23

24 Flushing The toilet flushes automatically when a hand is held in front of the lock nut at a distance of mm. The flush occurs with a one-second delay. A red flashing light in the centre of the button indicates that the signal has been sent mm In order to prevent functional interruptions, cupboards, shelves or similar must not be installed closer than 0. metres in front of the lock nut. In order to prevent repeated flushing and unnecessary battery use, the toilet will only flush once every 20 seconds. The electronic unit will carry out a flush on its own accord if the toilet has not been used for 24 hours. This secures functions without interruption and prevents the water lock drying out. Automatic flush is repeated once every 24 hours as long as the toilet is not used. A red light flashing once every 3 seconds in the centre of the lock nut indicates that the batteries must soon be replaced. If it should happen that there are no batteries available, the toilet can be flushed manually. The cistern is installed for a flush volume of about 4 litres. The flush volume cannot be altered. Troubleshooting Fault: The toilet does not flush. What to do: Check that the indicator light blinks when a hand is moved over it, and that a distinct click is heard (N.B. Time delay 20 seconds). Try these steps in the following order: A. Replace the batteries. B. Clean / Replace Valve ring C. Clean / Replace Cover nut D. Replace Solenoid E. Replace Electronic unit /

25 Fault: Leaking cistern the toilet bowl overflows Action: A. Check that the valve ring (Ifö No ) is intact. If it is not, replace it. B. Check that the plunger (Ifö No ) is intact. If it is not, replace it. A. Replacement of valve ring 96308: (also refer to the illustrations when assembling) 1. Slacken the nut and lift out the solenoid with fixture. 2. Lift off the cistern lid and shut off the inlet valve. B. Replacement of plunger 96481: 1. Push down the float fixture. 2. Pull out the plunger, Ifö No ,4. Slacken the outlet valve by clamping the plastic spring together, and lift out the entire outlet valve.. Replace valve ring Ifö No

26 26

27 27

28 SE/För enkel tillgång till reservdelar, spara anvisningen! DK/Gem vejledningen, hvis du senere skulle få brug for reservedele! NO/For enkel tilgang til reservedeler, ta vare på bruksanvisningen GB/For simple access to spare parts, save these instructions! Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, SE Bromölla, , Tillverkning: Ifö Sanitär AB, SE-37 8 Mörrum, Distriktskontor: Malmö , Göteborg , Örebro , Stockholm , Sundsvall Norge: Ifø Sanitær A/S, Danmark: Max Sibbern,

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Ifö Public Steel Sensor

Ifö Public Steel Sensor Ifö Public Steel Sensor 89-03 Reservdelar SE Monteringsanvisning Monteringsvejledning Monteringsanvisning Assembly instructions 810080, 810081 810082, 810083 83001 SE Tack för att du valde Ifö Public Steel

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Ifö Sign 6860, 6870, 6862. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... DK Toilet 33-06-2. www.ifosanitar.com

Ifö Sign 6860, 6870, 6862. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... DK Toilet 33-06-2. www.ifosanitar.com Ifö Sign 33-06-2 6860, 6870, 6862 DK Toilet 6860 6870 6862 95226 www.ifosanitar.com DK Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... Reservedele 2 96660 3 91782 1 96763 4 98302 5 98303 6 98304 7 98305

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Ifö Public Steel Sensor

Ifö Public Steel Sensor Ifö Public Steel Sensor 15-07 8710080, 8710081 8710082, 8710083 Monteringsanvisning SE Ifö Urinal Sensor DK Ifö Urinal Sensor NO Ifö Urinal Sensor Ifö Urinal Sensor 8735001 www.ifosanitar.com SE Tack för

Læs mere

NewTime S-1. Monteringsvejledning

NewTime S-1. Monteringsvejledning NewTime S-1 Monteringsvejledning Kassens indhold 4x Rawlplugs 4x Skruer 2 4x Hætter 4x Pakninger Toilet Det skal du bruge Boremaskine Bor, 6mm Stjerneskruetrækker Silicone baseret vådrums fugemasse. Slange

Læs mere

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Rev.nr 161012 O 2,5mm T15 T25 C1 C2 C3 3 m x3 C4 C5 C6 C7 3,5x9,5 1 3,5x25 1 x2 A1 4220000 Endast 8x20 Bare 8x20 Kun 8x20 Vain 8x20

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Ophængning af brændeovnen på væg

Ophængning af brændeovnen på væg 4 9 7 5 3 9 7 6 1 4 10 8 10 11 11 3 11 368,4 150 11 Ophængning af brændeovnen på væg Dansk Vægbeslaget (1) placeres på væggen i den valgte højde. Der skal være en minimumsafstand på 7 cm fra gulvet til

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

3800 3860 3861 3862 3870 3871 3893 3894 DK

3800 3860 3861 3862 3870 3871 3893 3894 DK Ifö Cera -0-87-0 800 80 8 8 870 87 89 89 DK Toilet GB WC-Unit 800 8 80 8 870 87 89 89 987 www.ifosanitar.com DK Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning - GB Operating and maintenance instruction...

Læs mere

BIS Pre-Væg System, Alpro Flisebelagt dør

BIS Pre-Væg System, Alpro Flisebelagt dør W BIS Pre-Væg System, Alpro Flisebelagt dør BIS WC Rammer BIS Walkon BIS Walkon Quattro BIS Walkon Top BIS Walkon Comfort BISMAT VN (Quattro) BIS Control Panel Ellipse / Cube BIS Control Panel Space (BISMAT

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel.

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel. FutureVent Mounting instruction Ventilation row (WFV), Insolation box (WFB), Regenerator (WFR), Control unit (WFC), Drip edge (WFD), Outdoor screen (WFS), Mounting frame (WFF) & Indoor grill (WFG) DK Montagevejledning

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

99.48.03-F DK GB. Motor type AV. Instructions

99.48.03-F DK GB. Motor type AV. Instructions 99.48.03-F DK GB Motor type AV Instructions 2 Ventilmotor type AV DK Ventilmotoren (fig. 1) består af en drejemotor med påbygget krumtapmekanisme, der ændrer den drejende bevægelse til en op- og nedadgående.

Læs mere

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer Alle E-Fly. Vælg I2C Vælg I2C PCB kit version og serienummer Afmonter batteri før montering af tester Afmonter batteri og hold Tænd/on tasten nede, for at aflade systemet Monterings vejledning Forbind

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions 99.39.03-A DK GB Pressure Differential Controls TD56-2 Instructions Fig. 1A DK 1. Nedre kammer nippelbøsning 2. Øvre kammer nippelbøsning 3. Gummi membran 4. Fjeder 5. Justering af setpunkt GB 1. Lower

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Model Great Lift Design by Jens Juul Eilersen

Model Great Lift Design by Jens Juul Eilersen Arm height: 60 cm Arm width: 9 cm Total depth (frame): 107 cm Seat depth: 67 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 70/83 cm Arm height: 60 cm Arm width: 9 cm Total depth (frame): 107 cm Seat depth:

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as SERVICEKURSUS 2014 C. Reinhardt as Elektrisk system TMM4 Sensor DP06 DP07 V.1 erstattes af V.3 DP03 DP16 DP10 V.2 V.3 Display Indstilling af motor support i procent: Tænd for display på tænd knap. Hold

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

Ifö Cera SE DK NO GB 96-04

Ifö Cera SE DK NO GB 96-04 Ifö Cera 96-0 860 990 SE DK NO GB Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 6-7 Operating and maintenance instruction...

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Motor type V Instructions H DK GB

Motor type V Instructions H DK GB Motor type V Instructions 99.48.01-H DK GB Ventilmotor type V DK Ventilmotoren (fig. 1) består af en drejemotor med påbygget krumtapmekanisme, der ændrer den drejende bevægelse til en op- og nedadgående.

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel Art. nr. 19806415 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15

Læs mere

AutoClose by Pressalit

AutoClose by Pressalit AutoClose by Pressalit Pressalit A/S Pressalitvej 1. -8680 Ry. Tel. (+45) 8788 8788. Fax (+45) 8788 8789 pressalit@pressalit.com. www.pressalit.com a division of Pressalit Group A/S 28 A3501 /02-10 SV

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 3.6.4.1 Nyt perspektiv indenfor anlægsarbejde Vi ved af erfaring, at ændringer/forandringer og udbygning i løbet af bygningstiden i forøget omfang optræder. Problemer med konstruktionen,

Læs mere

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk 2011 / 2012 COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk COLORS BY COPENHAGEN Colors by Copenhagen design by Michael Waltersdorff Konceptet er som det første

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Sikker og enkel installation

Sikker og enkel installation DK 83-07 MS nr. 999703 2007 Sikker og enkel installation Ifö Sign installationssystem og Ifö S indbygningscisterne www.maxsibbern.dk En effektiv løsning med mange fordele. Ifö Sign installationssystem

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

Ifö Sign Art. WC-stol. DK Toilet NO Klosett GB WC- Unit. SE Drift- och skötselinstruktion... 3-4 107-05. www.ifosanitar.com

Ifö Sign Art. WC-stol. DK Toilet NO Klosett GB WC- Unit. SE Drift- och skötselinstruktion... 3-4 107-05. www.ifosanitar.com Ifö Sign Art 107-05 6840 SE WC-stol DK Toilet NO Klosett GB WC- Unit 95210 www.ifosanitar.com SE Drift- och skötselinstruktion... 3-4 DK NO GB Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... 5-6 Monterings-og

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G IFDB-M Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt IFDB-M er en indendørs vægboks til Riserkabler med plads til 24 splidsninger. Et

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

MONTERINGSAVISNING BANO HØJDEJUSTERBAR TOILLET/CISTERNE

MONTERINGSAVISNING BANO HØJDEJUSTERBAR TOILLET/CISTERNE 14. november 2014 11:43 DK MONTERINGSAVISNING 5970-EL Bano høydejusterbar toilett/cisterne, elektrisk 5970-MA Bano høydejusterbar toilett/cisterne, manuel BANO HØJDEJUSTERBAR TOILLET/CISTERNE Vid fabrikationsfel

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

Frame System Part Numbers

Frame System Part Numbers 52 FRAMES Frame System Part Numbers Square Corner Part Numbers Round Corner Part Numbers White Black Almond Gray Brown Navy Taupe Black Almond Gray Brown Sizes Insert (not included) 2 x 4 1 59 / 64 x 3

Læs mere

L-dørgreb / L-handles

L-dørgreb / L-handles 10.103 L-Dørgreb med flange uden lås, rillet, 36 mm, alloy-krom. Fluted L-handle, non-locking, 36 mm, alloychrome. 10.206S L-dørgreb med flange og lås alloy-krom, med 2 nøgler FS880, buet, 44 mm. Arched

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

Ifö Premont. GB Modules and installation system. SE Moduler och installationssystem. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning...

Ifö Premont. GB Modules and installation system. SE Moduler och installationssystem. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning... Ifö Premont 7-0 SE Moduler och installationssystem NO Moduler og installasjonssystem DK Moduler og installationssystem GB Modules and installation system 90 www.ifosanitar.com SE DK NO GB Monteringsanvisning...

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

WIFI INTERNET ADAPTOR

WIFI INTERNET ADAPTOR WIFI INTERNET ADAPTOR Trådløs forbindelse fra inverter/gateway til router NETGEAR WNCE2001 DANSK QUICKSTART VEJLEDNING Indhold 1 Stikforbindelser... 3 2 Etablering af forbindelse til router... 3 2.1 Adapteren

Læs mere

Modulerende kuglehane

Modulerende kuglehane 690 Modulerende kuglehane Cim 690 Modulerende kugleventil Cim 690 kuglehane er en modulerende ventil på grund af venturi boring som gør det muligt at op linear eller logaritmisk flow. Cim 690 kuglehaner

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere