Ifö Sensor. Monteringsanvisning Monteringsvejledning Monteringsanvisning Assembly instructions

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ifö Sensor. Monteringsanvisning... 2-7 Monteringsvejledning... 8-13 Monteringsanvisning... 14-19 Assembly instructions... 20-25"

Transkript

1 Ifö Sensor SE Inbyggnadscistern - 4 lit. lågbyggd DK Indbygningscisterne - 4 l. lavtbygget NO Innbygningscisterne - 4 liter lavbygd GB Built-in Cistern - 4 Litre. Low construction SE DK NO GB Monteringsanvisning Monteringsvejledning Monteringsanvisning Assembly instructions

2 SE Måttsättning 00 c/c 6 41 Lämpligt område för placering av inbyggnadsbox Lämpligt område för placering av inbyggnadsbox Min. 82 Max ** * = Hålbild i vägg för ev. inspektionslucka ** = Vulsthöjd Inlopp vatten OBS! Cisternen skall monteras så att armaturen blir åtkomlig för service. Följs inte detta omfattar inte Ifö s garanti omkostnader i samband med demont/ montering av kakel eller liknande material. Före installation rekommenderas att väggar och golv runt och under cisternen förses med ett våtrumsmembran. För att detta skall förbli tätt krävs att inga hål borras i golvet. Det skall vid lägsta utrymmet finnas en mindre spalt mot badrummet så att eventuell vattenskada genast kan uppmärksammas. Stöd för språng (ingår ej i leverans)

3 Reservdelar Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB * * Pos. Ifö nr Benämning Backventil Utloppsventil Inloppsventil med stativ Flottör inlopp Inloppsrör Solenoid Kolv Ventilring Mutter Avstängningsventil 11 Lock 1 Cistern Språng * Förlängningsrör 16 Täcklock. (Tas bort vid montering av WC-skål.) * Inbyggnadsbox, batteri alternativt Inbyggnadsbox, nät Fäste solenoid Elektronikenhet, batteri alternativt Elektronikenhet, nät Lockmutter (lins) Täckbricka till inbyggnadsbox 10 * Tillval

4 Montering 2 Ifö-nyckel Lossa muttern med Ifö-nyckel eller 12 mm ringnyckel och lyft bort solenoid med fäste. OBS! Notera solenoidens läge så att den återmonteras på rätt plats. Lyft av locket. 3 4 Koppla inloppsröret med avstängningsventil till cisternarmaturen. Montera vattenröret genom cisternens urtag och anslut till avstängningsventilen. Öppna för vatten. OBS! Cisternen är konstruerad för anslutning till vattenrör med utv diam. 10. Sätt tillbaka locket och solenoiden och skruva fast muttern tills den snäpper. 112 Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB 90 Montera inbyggnadsboxen på önskad plats inom angivet område. Skruva bort lockmuttern (linsen). OBS! Viktigt att montera inbyggnadsboxen så att inte ofrivillig spolning utlöses av normala rörelser i rummet. Inbyggnadsboxen kan skruvas eller limmas mot väggen. Rostfri skruv ingår i leveransen. 4

5 6 Insex 3 mm Lossa de båda insexskruvarna och lyft ur elektronikenheten. Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB OBS! Vid installation och batteribyte kan det hända att WC-stolen gör en blindspolning vid första vattenpåfyllningen. Detta är fullt normalt. Vid dold förläggning av skarvsladden kan veckat skyddsrör med utvändig diameter 16 (elrör) användas. Ingår ej i Ifö s leverans. Vid installation för nätdrift gör så här: Koppla kabeln från elektronikenheten till ett nätaggregat som ger 6 VDC och minst 1. A och uppfyller IP44 (ingår ej i leverans från Ifö). Polaritet: brun kabel +, blå -. Lämpligast används Nätaggregat som beställs från UGAB AB telefon Nätaggregatet placeras max 4 m från elektronikenheten med en skarvsladd med kabeldiameter på minst 0,7 mm Sätt i de medlevererade batterierna. Plus-och minuspoler finns angivna i locket. Ifö-nyckel nr kan användas för att lyfta ur batterier Från solenoid Sladd elektronikenhet med tätningshylsa Passa in täckbrickan mot väggfästet och skruva fast lockmuttern. Använd verktyg Ifö Trä sladden genom väggfästet och anslut till solenoiden. Hylsan av silikonslang skyddar kontaktytorna mot oxidation. Återmontera elektronikenheten.

6 Spolning Klosetten spolar automatiskt när handen hålls mm framför lockmuttern. Spolningen sker med 1 sekunds fördröjning. En röd blinkning i knappens centrum indikerar att signalen gått fram mm För att förhindra funktionsstörningar får skåp, hyllor och dylikt inte monteras närmare än 0, m framför lockmuttern. För att förhindra upprepade spolningar och onödig batteriförbrukning kan WC-stolen endast spolas var 20:e sekund. Elektronikenheten gör själv en spolning om klosetten inte har använts på 24 timmar. Detta säkerställer en störningsfri funktion och förhindrar uttorkning av vattenlåset. Automatspolningen upprepas en gång per dygn så länge klosetten inte används. En upprepad röd blinkning var tredje sekund i lockmutterns centrum indikerar att batterierna måste bytas inom kort. I händelse av att inga batterier finns tillgängliga kan WC-stolen spolas manuellt. Cisternen är inställd för en spolvattenmängd av ca 4 liter. Spolvattenmängden kan inte ändras. Service Fel: WC-stolen spolar ej Åtgärd: Kontrollera att indikatorn blinkar vid handrörelse och att det hörs ett tydligt klick (OBS Spärtiden 20 sekunder) Prova sedan åtgärderna i följande ordning: A. Byt batterier B. Rengör / Byt ventilring C. Rengör / Byt lockmutter D. Byt solenoid E. Byt elektronikenhet /

7 Fel: Cisternen läcker WC stolen rinner Åtgärd: A. Kontrollera att ventilringen (Ifö nr 96308) är hel. Om inte byt den. B. Kontrollera att kolven (Ifö nr 96481) är hel. Om inte byt den. A. Byte av ventilring 96308: ( se även bilder vid montering ) 1. Lossa muttern och lyft bort solenoid med fäste. B. Byte av kolv 96481: 1. Pressa ner flottörfästet. 2. Plocka ut kolven Ifö nr Lyft av cisternlocket och stäng inloppsventilen. 3, 4. Lossa utloppsventilen genom att klämma ihop plastfjädern och lyft ur hela utloppsventilen.. Byt ventilringen Ifö nr

8 DK Måltagning 00 c/c 6 Maks. 82 Min Egnet område for placering af indbygningsboks Egnet område for placering af indbygningsboks Egnet område for placering af indbygningsboks Egnet område for placering af indbygningsboks ** * Hul i væggen til evt. inspektionsluge * Kantforhøjning Indløb vand NB! Cisternen skal monteres, så der er nem adgang for service af armaturet. Følges dette ikke, omfatter Ifö s garanti ikke omkostninger i forbindelse med demont/ montering af kakler eller lignende materiale. Inden installationen anbefales det, at vægge og gulv omkring og under cisternen forsynes med en vådrumsmembran. For at denne skal forblive tæt, kræves det, at ingen huller bores i gulvet. På det laveste sted skal der være en mindre spalte mod baderummet, så evt. vandskade straks opdages. Støtte til spring (indgår ikke i leverance)

9 Reservedele Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB * * Pos. Ifö Benævnelse Bagventil Udløbsventil Indløbsventil med stativ Flyder indløb Indløbsrør Solenoid Stempel Ventilring Møtrik Lukkeventil 11 Låg 1 Cisterne Spring * Forlængningsrør * 16 Dæklåg. (Fjernes ved montering af WC-skål.) * Indbygningsboks batteri alternativt * Fæste solenoid Forlængerledning Elektronikenhed, batteri alternativt Elektronikenhed, net Låsemøtrik (linse) Dækplade til indbygningsboks 10 * Valgfri 9

10 Montering 2 Ifö-nøgle Løsn møtrikken med Ifö-nøgle eller 12 mm ringnøgle og løft solenoiden med fæstet bort. OBS! Bemærk solenoidens placering så den genmonteres på det rigtige sted. Løft låget af. 3 4 Kobl indløbsrøret med lukkeventilen til cisternearmaturet. Monter vandrøret gennem cisternes udtag og tilslut til lukkeventilen. Åben for vandet. OBS! Cisternen er konstrueret til tilslutning til vandrør med udv. diam. 10. Sæt låget tilbage og solenoiden og skru møtrikken fat til den klikker. 112 Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB 90 Monter indbygningsboksen på den ønskede plads indenfor angivet område. Skru låsemøtrikken af (linsen). 10

11 OBS! Vigtigt at montere indbygningsboksen så ikke ufrivillig skylning udløses af normale bevægelser i rummet. Indbygningsboksen kan skrues eller limes mod væggen. Rustfri skruer indgår i leverancen. 6 Indvendigt sekskantet umbracoskrue 3 mm Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB OBS! Ved installation og batteriskift kan det ske at WCstolen foretager en blindskylning ved første vandpåfyldning. Dette er fuldstændig normalt. Ved skjult placering af forlængerledningen kan plisseret beskyttelsesrør med udvendig diameter 16 (elrør) anvendes. Indgår ikke i Ifö s leverance. Ved installation til netdrift gør sådan her: Kobl kablet fra elektronikenheden til en netaggregat som giver 6 VDC og mindst 1. A og opfylder kapslingsklasse IP44 (indgår ikke i Ifö s leverance). Polaritet: brunt kabel +, blåt -. Bedst egnet er Netaggregat , som bestilles hos UGAB AB telefon 0046 (0) Transformatoren må max placeres 4 m fra elektronikenheden med en forlængerledning som har en kabeldiameter på mindst 0,7 mm 2 Løsn begge umbracoskruerne og løft elektronikenheden ud. 9 7 Indsæt de medfølgende batterier. Plus- og minuspoler er angivet i låget. Ifö-nøgle nr kan anvendes til at løfte batterierne ud med Fra solenoid Forlængerledning med tætningshylster Tilpas dækpladen mod vægfæstet og skru låsemøtrikken fast. Anvend værktøj Ifö Før forlengerledningen gennem vægfæstet og tilslut til solenoiden. Hylstret af silikoneslange beskytter kontaktfladerne mod oxydering. Genmonter elektronikenheden. 11

12 Skylning Klosettet skyller automatisk når hånden holdes mm foran låsemøtrikken. Skylningen sker med 1 sekunds forsinkelse. Et rødt blink i knappens centrum indikerer at signalet er gået frem mm For at forhindre funktionsforstyrrelser må skab, hylder og lignende ikke monteres nærmere end 0. mm foran låsemøtrikken. For at forhindre gentagne skylninger og unødigt batteriforbrug kan WC-stolen kun skylles hvert 20. sekund. Elektronikenheden foretager selv en skylning hvis klosettet ikke har været brugt i 24 timer. Dette sikrer en uforstyrret funktion og forhindrer udtørring af vandlåsen. Automatskylning gentages en gang pr. døgn så længe klosettet ikke anvendes. Et gentaget rødt blik hvert tredje sekund i låsemøtrikkens centrum indikerer at batterierne skal skiftes indenfor kort tid. I tilfælde af at ingen batterier er tilgængelige kan WCstolen skylles manuelt. Cisternen er indstillet til en skyllevandsmængde på ca. 4 liter. Skyllevandsmængden kan ikke ændres. Service Fejl: WC-kummen skyller ikke Gør følgende: Kontrollér, at indikatoren blinker ved håndbevægelse, og at der høres et tydeligt klik (OBS spærretiden 20 sekunder). Prøv at gøre følgende i den viste rækkefølge: A. Skift batterier B. Rengør / skift Ventilring C. Rengør / skift Låsemøtrik D. Skift Magnetventil E. Skift Elektronikenhed /

13 Fejl: Cisternen lækker WC stolen løber Forholdsregel: A. Kontroller at ventilringen (Ifö nr 96308) er hel. Hvis ikke skift den. B. Kontroller at stemplet (Ifö nr 96481) er helt. Hvis ikke skift den. A. Udskiftning af ventilring 96308: (Se også billederne ved montering) 1. Løsn møtrikken og løft solenoiden med fæstet bort. 2. Løft cisternelåget af og luk indløbsventilen. B. Udskiftning af stempel 96481: 1. Tryk flyderfæstet ned. 2. Træk stemplet ud Ifö nr ,4. Løsn udløbsventilen ved at klemme plastikfje deren sammen og løfte hele udløbsventilen ud.. Skift ventilringen Ifö nr

14 NO Måloppsett 00 c/c 6 41 Passende område for plasering av innbygningsboks Passende område for plasering av innbygningsboks Max 1137 Min ** * = Hullbilde i vegg for evt. inspeksjonsluke ** = Forhøyningskant Innløp vann OBS! Cisternen skal monteres slik at rørarmaturen er tilgjengelig ved service. Hvis dette ikke følges omfattes ikke Ifös garantiomkostninger i forbindelse med demont./montering av flis eller lignende materiale. Før installasjon anbefales det at vegger og golv rundt og under cisternen utrustes med en våtromsmembran. For at dette skal forbli tett kreves det at det ikke bores hull i gulvet. Det skal ved det laveste rommet være en mindre spalte mot baderommet slik at en eventuell vannskade skal kunne oppdages med en gang. Støtte for spring ( inngår ikke i leveransen)

15 Reservedeler Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB * * Pos. Ifö nr Benevning Bakventil Utløpsventil Innløpsventil med stativ Flottørinnløp Innløpsrør Solenoid Ventil Ventilring Mutter Avstengingsventil 11 Lock 12 Cisterne Utspring * Forlengelsesrør 16 Dekklokk. (Taes bort ved montering av WC-skål.) * Festesolenoid Skjøteledning Elektronikkenhet, batteri alternativt Elektronikkenhet, nett Lokkmutter(linse) Lokk til innbygningsboks 10 * Tillegg 1

16 Montering 2 Ifö-nøkkel Løsne mutteren med Ifö-nøkkel eller 12 mm fastnøkkel og løft bort solenoiden med feste. OBS! Noter hvordan solenoiden ligger slik at den monteres tilbake på riktig plass. Løft av lokket 3 4 Koble innløpsrøret med avstengingsventil til cisternearmaturen. Monter vannrøret gjennom cisternens uttak og kobble til avstengingsventilen. Åpne for vann. OBS! Cisternen er konstruert for tilkobling til vannrør med utv. diameter 10. Sett tilbake lokket og solenoiden og skru fast mutteren til den er i hakk. 112 Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB 90 Montera inbyggnadsboxen på önskad plats inom angivet område. Skruva bort lockmuttern (linsen). OBS! Viktigt att montera inbyggnadsboxen så att inte ofrivillig spolning utlöses av normala rörelser i rummet. Inbyggnadsboxen kan skruvas eller limmas mot väggen. Rostfri skruv ingår i leveransen. 16

17 6 Insex 3 mm Løsne begge insexskruene og løft ut elektronikkenheten. Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB OBS! Ved installasjon og batteribytte kan det hende at WC-stolen gjør en blindspyling ved første vannpåfylling. Dette er helt normalt. Ved skjuling av skjøteledningen kan legert beskyttelsesrør med utvendigdiameter 16 (el-rør) anvendes. Inngår ikke i Ifö s leveranse. Ved installasjon med nettdrift gjør slik: Koble kabelen fra elektronikkenheten til nettaggregat som gir 6 VDC og minst 1. A og oppfyller kapslingsklasse IP44 (følger ikke med i Ifös leveranse). Polaritet: brun kabel +, blå -. Nettaggregat er det som er enklest å bruke og bestilles av UGAB AB på telefon Transformatoren monteres maksimalt 4 m fra elektronikkenheten med en kabel med kabeldiameter på minimum 0,7 mm Sett i de medfølgende batteriene. Plus-og minuspoler er angitt under lokket. Ifö-nøkkel nr kan anvendes for å løfte ut batterier Fra solenoid Overgangsledning med tetningshylse Tilpass dekkebrikken mot veggfestet og skru fast lokkmutteren. Anvend Ifö verktøy. Tre overgangsledning gjennom veggfestet og kobble til overgangsledningen til solenoiden. Hylsen av silikonslange beskytter kontaktene mot oksidasjon 17

18 Spyling Toalettet spyler automatisk når hånden holdes mm foran lokkmutteren. Spylingen skjer med et sekunds forsinkelse. En rød blinking i knappens sentrum indikerer at signalet er kommet fram mm For å forhindre funksjonsforstyrrelser får skap, hyllerog lignende ikke monteres nærmere enn 0, m foran lokkmutteren. For å forhindre repeterte spylinger og unødig batteriforbruk kan WC-stolen kun spyles hver 20. sekund. Elektronikenheten gjør selv en spyling om toalettet ikke har blitt anvendt på 24 timer. Dette sikrer en avbruddsfri funksjon og forhindrer uttørking av vannlåsen. Automatspylingen repeteres en gang per døgn så lenge toalettet ikke anvendes. En uavbrutt rød blinking hver tredje sekund i lokkmutterens sentrum indikerer at batteriene må byttes innen kort tid. I tilfelle at en ikke har batterier tilgjengelige kan WC-stolen spyles manuelt. Cisternen er innstilt for en spylevannmengde på ca. 4 liter. Spylevannsmengden kan ikke endres. Service Feil: Klosettet spyler ikke Tiltak: Kontroller at indikatoren blinker ved håndbeve gelsen, og at det høres et tydelig klikk (OBS sperretiden på 20 sekunder). Test disse tiltak i følgende rekkefølge: A. Bytt batterier B. Gjør ren / bytt Ventilring C. Gjør ren / bytt Lokkmutter D. Bytt Solenoid E. Bytt Elektronikkenhet /

19 Feil: Cisternen lekker WC stolen renner Handling: A. Kontroller at ventilringen (Ifö nr 96308) er hel. Dersom ikke, bytt den. B. Kontroller at ventilen(ifö nr 96481) er hel. Dersom ikke, bytt den. A. Bytte av ventilring 96308: ( se også bilder ved montering ) 1 Løsne mutteren og løft bort solenoiden med feste. 2 Løft av cisternelokket og steng innløpsventilen. B. Bytte av stempel 96481: 1. Press ned flottørfestet. 2. Plukk ut stempel Ifö nr , 4. Løsne utløpsventilen gjennom å klemme sammen plastfjærene og løft ut hele utløpsventilen.. Bytt ventilringen Ifö nr

20 GB Measuring up 00 c/c 6 41 Appropriate area for placing built-in box Appropriate area for placing built-in box Min. 82 Max ** * = Recess in wall for possible inspection hatch ** = Head height Inlet water NOTE! Fit the cistern so that the fittings can be easily accessed for service. If this is not followed, Ifö s warranty does not cover costs in connection with dismounting tiles or similar material. Before installation, it is recommended that walls and floor around and under the cistern are provided with a wet-room membrane. In order that this should remain waterproof, no holes may be drilled in the floor. At the lowest space there should be a small gap against the bathroom so that any water damage can be immediately detected Support for fillet (not included in delivery)

21 Spare parts Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB * * Pos. Designation Non-return valve Draining valve Inlet valve with support Float inlet Inlet pipe Solenoid Piston Valve ring Nut Stop valve 11 Lid 1 Cistern Fillet * Extension pipe 16 Sealing cap (removed when toilet is assembled) * Built-in box, battery, alternatively Built-in box, mains connection Solenoid fixings Electronic unit, battery, alternatively Electronic unit, mains connection Locking nut (lens) Cover plate for built-in box 10 *Optional 21

22 Assembly 2 Ifö key Slacken the nut with an Ifö key or a 12 mm cap key and lift out the solenoid with fixture. NB! Make a note of the position of the solenoid so that it can be reassembled in the correct position. 3 4 Lift the lid off. Connect the inlet pipe with shut-off valve to the cistern fitting. Install the water pipe through cistern s cutout, and connect to the shut-off valve. Open for water. NB! The cistern is designed to be connected to a water pipe with a 10 mm external diameter. Put back the lid and the solenoid and screw down the nut until it snaps on. 112 Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB 90 Assemble the built-in box in the selected position within the area shown. Screw down the locking nut (lens). NB! It is important to assemble the built-in box so that an unintentional flush is not triggered by normal movement within the room. The built-in box can be screwed or glued to the wall. Stainless steel screws are included in delivery. 22

23 6 NB! When installing batteries or changing them, it can happen that the toilet makes a dummy flush the first time the water is filled. This is quite normal. Allen key 3 mm Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB With hidden placing of the extension lead, a folded protective pipe with an external diameter of 16 (electric piping) can be used. Not included in Ifö s delivery. To install for main power: Connect the lead from the electronic unit to a 6V DC power supply (1.A min) that complies with IP44 (not included from IFÖ). Polarity: brown +, blue -. Suitable for use is Power Pack available from UGAB AB, telephone +46 (0) Power pack must be placed max 4 m from electronic unit with extension cord with diameter min 0,7 mm 2. Slacken both socket head cap screws and lift out the electronic unit. 7 9 Insert the batteries included in delivery. Plus and minus poles are given on the lid. Ifö key no can be used to lift the batteries out From solenoid Extension lead with sealing sleeve Fit sealing washer against wall fixture and screw down the lock nut. Use tool Ifö Trend the extension lend through the wall fixture and connect to the solenoid. The sleeve of the silicon hose protects the contact surfaces from oxidisation. Install the electric unit again. 23

24 Flushing The toilet flushes automatically when a hand is held in front of the lock nut at a distance of mm. The flush occurs with a one-second delay. A red flashing light in the centre of the button indicates that the signal has been sent mm In order to prevent functional interruptions, cupboards, shelves or similar must not be installed closer than 0. metres in front of the lock nut. In order to prevent repeated flushing and unnecessary battery use, the toilet will only flush once every 20 seconds. The electronic unit will carry out a flush on its own accord if the toilet has not been used for 24 hours. This secures functions without interruption and prevents the water lock drying out. Automatic flush is repeated once every 24 hours as long as the toilet is not used. A red light flashing once every 3 seconds in the centre of the lock nut indicates that the batteries must soon be replaced. If it should happen that there are no batteries available, the toilet can be flushed manually. The cistern is installed for a flush volume of about 4 litres. The flush volume cannot be altered. Troubleshooting Fault: The toilet does not flush. What to do: Check that the indicator light blinks when a hand is moved over it, and that a distinct click is heard (N.B. Time delay 20 seconds). Try these steps in the following order: A. Replace the batteries. B. Clean / Replace Valve ring C. Clean / Replace Cover nut D. Replace Solenoid E. Replace Electronic unit /

25 Fault: Leaking cistern the toilet bowl overflows Action: A. Check that the valve ring (Ifö No ) is intact. If it is not, replace it. B. Check that the plunger (Ifö No ) is intact. If it is not, replace it. A. Replacement of valve ring 96308: (also refer to the illustrations when assembling) 1. Slacken the nut and lift out the solenoid with fixture. 2. Lift off the cistern lid and shut off the inlet valve. B. Replacement of plunger 96481: 1. Push down the float fixture. 2. Pull out the plunger, Ifö No ,4. Slacken the outlet valve by clamping the plastic spring together, and lift out the entire outlet valve.. Replace valve ring Ifö No

26 26

27 27

28 SE/För enkel tillgång till reservdelar, spara anvisningen! DK/Gem vejledningen, hvis du senere skulle få brug for reservedele! NO/For enkel tilgang til reservedeler, ta vare på bruksanvisningen GB/For simple access to spare parts, save these instructions! Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, SE Bromölla, , Tillverkning: Ifö Sanitär AB, SE-37 8 Mörrum, Distriktskontor: Malmö , Göteborg , Örebro , Stockholm , Sundsvall Norge: Ifø Sanitær A/S, Danmark: Max Sibbern,

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Sikker og enkel installation

Sikker og enkel installation DK 83-07 MS nr. 999703 2007 Sikker og enkel installation Ifö Sign installationssystem og Ifö S indbygningscisterne www.maxsibbern.dk En effektiv løsning med mange fordele. Ifö Sign installationssystem

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Ifö Sign Art. WC-stol. DK Toilet NO Klosett GB WC- Unit. SE Drift- och skötselinstruktion... 3-4 107-05. www.ifosanitar.com

Ifö Sign Art. WC-stol. DK Toilet NO Klosett GB WC- Unit. SE Drift- och skötselinstruktion... 3-4 107-05. www.ifosanitar.com Ifö Sign Art 107-05 6840 SE WC-stol DK Toilet NO Klosett GB WC- Unit 95210 www.ifosanitar.com SE Drift- och skötselinstruktion... 3-4 DK NO GB Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... 5-6 Monterings-og

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Ifö Premont. SE Moduler och installationssystem. GB Modules and installation system. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning...

Ifö Premont. SE Moduler och installationssystem. GB Modules and installation system. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning... Ifö Premont 9-06 SE Moduler och installationssystem NO Moduler og installasjonssystem DK Moduler og installationssystem GB Modules and installation system 90 www.ifosanitar.com SE DK NO GB Monteringsanvisning...

Læs mere

Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5

Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5 6-0 80 8 80 97 SE DK NO GB Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.- Monterings- og Vedlikeholdsanvisning... 6-7 Operating and maintenance instruction... 8-9 SE

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Designet og let at installere.

Designet og let at installere. Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup Tlf. 86 74 86 Fax 86 74 98 www.geberit.dk Designet og let at installere. DK/da/01.12/18557 by Geberit AB Nyhed Elegant design. Nem installation. kombinerer tidløst

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet. DK74-10 MS nr. 99903

Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet. DK74-10 MS nr. 99903 Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet DK74-10 MS nr. 99903 2 Enkel installation Ifö Sign installationsmoduler er udviklet i nært samarbejde med Nordiske installatører.

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO.

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO. Ifö Space 000-1 SV 0, 0, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1 SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg GB Shower enclosures Standard A MODELL STL SPVR SPVK SPVF1 SPNR SPNK SPNF1

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual autic Toilet med /6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual INSTALLATIONS MANUAL. Billede af installationen. Tag indløbsmøtrikken af, indsæt indløbsskrue ind i tankens

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna VisionNOVA omslag 04-07-06 5: Side MIC Camera A A A3 Monitor Technical specifications LOW A4 A5 A6 B B B8 B9 B0 Camera Frequency:.4 GHz Channel: 4 selectable channels Modulation: FM Antenna: Built-in omni-directional

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-908

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-908 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-908 Manual for Easy2Access A/S pin code lock Easy-908 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 0045 70 23 70 32 www.easy2access.net www.e2a.net teknik@easy2access.net

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Pigging systemer / Pigging Systems

Pigging systemer / Pigging Systems Pigging systemer / Pigging Systems DMV Pigging Systems Lukket og sterilt rørsystemet med CIP / SIP, Arc og Pigging ventiler Optimeret rengørings resultat ved brug af dynamiske grise 90 standard bøjninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Manual for Easy2Access A/S Pin code lock Easy-903 G2 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 70237032 www.easy2access.net www.e2a.net Dansk

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS BANO CISTERNE/ CISTERN

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS BANO CISTERNE/ CISTERN 14. november 2014 11:02 5970-EL CISTERNE M. HØJDEJUSTERING NRF 6035974 CISTERN W. HEIGHT-ADJUSTMENT 5970-MA CISTERNE M. HØJDEJUSTERING NRF 6035975 CISTERN W. HEIGHT-ADJUSTMENT MONTERINGSANVISNING INSTALLATION

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC NAUTIC WC DESIGNED By you NyHED NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC I denne brochure kan du læse om det nye Nautic wc med lav trykknap. De øvrige wc er og Gustavsbergs komplette sortiment finder du på vores

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel DANSK BANO GRÆNSESNIT STRUKTIONER INNHOLDSFORTEGNSE Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel Produktnr.: 5202/L, 5202/R, 5207-, 5207-MA Side 7-10 Toiletmodul/ cisterne Produktnr.: 5970-, 5970-MA,

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

triomont DEn EnKLEStE VEJ til VÆGHÆnGt WC og HÅnDVASK

triomont DEn EnKLEStE VEJ til VÆGHÆnGt WC og HÅnDVASK triomont DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC OG HÅNDVASK triomont DIT GAMLE BADEVÆRELSE ET BADEVÆRELSE OG 14 CM MERE BEHØVER DU IKKE. Drømmer du om væghængt wc og håndvask på dit badeværelse? Du tror måske,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

BANO GRENSEFLADE VVS

BANO GRENSEFLADE VVS B ibano BANO GRENSEFLADE VVS For nøjagtig placering af udtag/ udgang, se målsætning på gældende plantegning/ opstaltstegning/ arbejdstegning for det aktuelle projekt. 5200/L BANO HÅNDVASK, VENSTRE 5200/R

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200 CUBETON Brugsanvisning / Manual Baby Alarm/Monitor Model: AA4200 CUBETON Baby Alarm/ Monitor Model AA4200 Babyenhed / Baby unit Forældreenhed / Parent unit Ladestation /Charger pod Babyenhed 1. Natlys

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Produktoverblik. Set indefra Lille display som viser ur eller parkeringstidspunkt. Radiosignal-indikator. Indikator for Lavt Batteriniveau.

Produktoverblik. Set indefra Lille display som viser ur eller parkeringstidspunkt. Radiosignal-indikator. Indikator for Lavt Batteriniveau. Dansk Produktoverblik 2 Introduktion 3 Aktivering 4 Montering 6 Fejlfinding & gode råd 9 Vedligeholdelse 10 Service & garanti 10 Certifikater & godkendelser 11 DK Produktoverblik Set indefra Lille display

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere