Ifö Sensor. Monteringsanvisning Monteringsvejledning Monteringsanvisning Assembly instructions

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ifö Sensor. Monteringsanvisning... 2-7 Monteringsvejledning... 8-13 Monteringsanvisning... 14-19 Assembly instructions... 20-25"

Transkript

1 Ifö Sensor SE Inbyggnadscistern - 4 lit. lågbyggd DK Indbygningscisterne - 4 l. lavtbygget NO Innbygningscisterne - 4 liter lavbygd GB Built-in Cistern - 4 Litre. Low construction SE DK NO GB Monteringsanvisning Monteringsvejledning Monteringsanvisning Assembly instructions

2 SE Måttsättning 00 c/c 6 41 Lämpligt område för placering av inbyggnadsbox Lämpligt område för placering av inbyggnadsbox Min. 82 Max ** * = Hålbild i vägg för ev. inspektionslucka ** = Vulsthöjd Inlopp vatten OBS! Cisternen skall monteras så att armaturen blir åtkomlig för service. Följs inte detta omfattar inte Ifö s garanti omkostnader i samband med demont/ montering av kakel eller liknande material. Före installation rekommenderas att väggar och golv runt och under cisternen förses med ett våtrumsmembran. För att detta skall förbli tätt krävs att inga hål borras i golvet. Det skall vid lägsta utrymmet finnas en mindre spalt mot badrummet så att eventuell vattenskada genast kan uppmärksammas. Stöd för språng (ingår ej i leverans)

3 Reservdelar Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB * * Pos. Ifö nr Benämning Backventil Utloppsventil Inloppsventil med stativ Flottör inlopp Inloppsrör Solenoid Kolv Ventilring Mutter Avstängningsventil 11 Lock 1 Cistern Språng * Förlängningsrör 16 Täcklock. (Tas bort vid montering av WC-skål.) * Inbyggnadsbox, batteri alternativt Inbyggnadsbox, nät Fäste solenoid Elektronikenhet, batteri alternativt Elektronikenhet, nät Lockmutter (lins) Täckbricka till inbyggnadsbox 10 * Tillval

4 Montering 2 Ifö-nyckel Lossa muttern med Ifö-nyckel eller 12 mm ringnyckel och lyft bort solenoid med fäste. OBS! Notera solenoidens läge så att den återmonteras på rätt plats. Lyft av locket. 3 4 Koppla inloppsröret med avstängningsventil till cisternarmaturen. Montera vattenröret genom cisternens urtag och anslut till avstängningsventilen. Öppna för vatten. OBS! Cisternen är konstruerad för anslutning till vattenrör med utv diam. 10. Sätt tillbaka locket och solenoiden och skruva fast muttern tills den snäpper. 112 Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB 90 Montera inbyggnadsboxen på önskad plats inom angivet område. Skruva bort lockmuttern (linsen). OBS! Viktigt att montera inbyggnadsboxen så att inte ofrivillig spolning utlöses av normala rörelser i rummet. Inbyggnadsboxen kan skruvas eller limmas mot väggen. Rostfri skruv ingår i leveransen. 4

5 6 Insex 3 mm Lossa de båda insexskruvarna och lyft ur elektronikenheten. Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB OBS! Vid installation och batteribyte kan det hända att WC-stolen gör en blindspolning vid första vattenpåfyllningen. Detta är fullt normalt. Vid dold förläggning av skarvsladden kan veckat skyddsrör med utvändig diameter 16 (elrör) användas. Ingår ej i Ifö s leverans. Vid installation för nätdrift gör så här: Koppla kabeln från elektronikenheten till ett nätaggregat som ger 6 VDC och minst 1. A och uppfyller IP44 (ingår ej i leverans från Ifö). Polaritet: brun kabel +, blå -. Lämpligast används Nätaggregat som beställs från UGAB AB telefon Nätaggregatet placeras max 4 m från elektronikenheten med en skarvsladd med kabeldiameter på minst 0,7 mm Sätt i de medlevererade batterierna. Plus-och minuspoler finns angivna i locket. Ifö-nyckel nr kan användas för att lyfta ur batterier Från solenoid Sladd elektronikenhet med tätningshylsa Passa in täckbrickan mot väggfästet och skruva fast lockmuttern. Använd verktyg Ifö Trä sladden genom väggfästet och anslut till solenoiden. Hylsan av silikonslang skyddar kontaktytorna mot oxidation. Återmontera elektronikenheten.

6 Spolning Klosetten spolar automatiskt när handen hålls mm framför lockmuttern. Spolningen sker med 1 sekunds fördröjning. En röd blinkning i knappens centrum indikerar att signalen gått fram mm För att förhindra funktionsstörningar får skåp, hyllor och dylikt inte monteras närmare än 0, m framför lockmuttern. För att förhindra upprepade spolningar och onödig batteriförbrukning kan WC-stolen endast spolas var 20:e sekund. Elektronikenheten gör själv en spolning om klosetten inte har använts på 24 timmar. Detta säkerställer en störningsfri funktion och förhindrar uttorkning av vattenlåset. Automatspolningen upprepas en gång per dygn så länge klosetten inte används. En upprepad röd blinkning var tredje sekund i lockmutterns centrum indikerar att batterierna måste bytas inom kort. I händelse av att inga batterier finns tillgängliga kan WC-stolen spolas manuellt. Cisternen är inställd för en spolvattenmängd av ca 4 liter. Spolvattenmängden kan inte ändras. Service Fel: WC-stolen spolar ej Åtgärd: Kontrollera att indikatorn blinkar vid handrörelse och att det hörs ett tydligt klick (OBS Spärtiden 20 sekunder) Prova sedan åtgärderna i följande ordning: A. Byt batterier B. Rengör / Byt ventilring C. Rengör / Byt lockmutter D. Byt solenoid E. Byt elektronikenhet /

7 Fel: Cisternen läcker WC stolen rinner Åtgärd: A. Kontrollera att ventilringen (Ifö nr 96308) är hel. Om inte byt den. B. Kontrollera att kolven (Ifö nr 96481) är hel. Om inte byt den. A. Byte av ventilring 96308: ( se även bilder vid montering ) 1. Lossa muttern och lyft bort solenoid med fäste. B. Byte av kolv 96481: 1. Pressa ner flottörfästet. 2. Plocka ut kolven Ifö nr Lyft av cisternlocket och stäng inloppsventilen. 3, 4. Lossa utloppsventilen genom att klämma ihop plastfjädern och lyft ur hela utloppsventilen.. Byt ventilringen Ifö nr

8 DK Måltagning 00 c/c 6 Maks. 82 Min Egnet område for placering af indbygningsboks Egnet område for placering af indbygningsboks Egnet område for placering af indbygningsboks Egnet område for placering af indbygningsboks ** * Hul i væggen til evt. inspektionsluge * Kantforhøjning Indløb vand NB! Cisternen skal monteres, så der er nem adgang for service af armaturet. Følges dette ikke, omfatter Ifö s garanti ikke omkostninger i forbindelse med demont/ montering af kakler eller lignende materiale. Inden installationen anbefales det, at vægge og gulv omkring og under cisternen forsynes med en vådrumsmembran. For at denne skal forblive tæt, kræves det, at ingen huller bores i gulvet. På det laveste sted skal der være en mindre spalte mod baderummet, så evt. vandskade straks opdages. Støtte til spring (indgår ikke i leverance)

9 Reservedele Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB * * Pos. Ifö Benævnelse Bagventil Udløbsventil Indløbsventil med stativ Flyder indløb Indløbsrør Solenoid Stempel Ventilring Møtrik Lukkeventil 11 Låg 1 Cisterne Spring * Forlængningsrør * 16 Dæklåg. (Fjernes ved montering af WC-skål.) * Indbygningsboks batteri alternativt * Fæste solenoid Forlængerledning Elektronikenhed, batteri alternativt Elektronikenhed, net Låsemøtrik (linse) Dækplade til indbygningsboks 10 * Valgfri 9

10 Montering 2 Ifö-nøgle Løsn møtrikken med Ifö-nøgle eller 12 mm ringnøgle og løft solenoiden med fæstet bort. OBS! Bemærk solenoidens placering så den genmonteres på det rigtige sted. Løft låget af. 3 4 Kobl indløbsrøret med lukkeventilen til cisternearmaturet. Monter vandrøret gennem cisternes udtag og tilslut til lukkeventilen. Åben for vandet. OBS! Cisternen er konstrueret til tilslutning til vandrør med udv. diam. 10. Sæt låget tilbage og solenoiden og skru møtrikken fat til den klikker. 112 Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB 90 Monter indbygningsboksen på den ønskede plads indenfor angivet område. Skru låsemøtrikken af (linsen). 10

11 OBS! Vigtigt at montere indbygningsboksen så ikke ufrivillig skylning udløses af normale bevægelser i rummet. Indbygningsboksen kan skrues eller limes mod væggen. Rustfri skruer indgår i leverancen. 6 Indvendigt sekskantet umbracoskrue 3 mm Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB OBS! Ved installation og batteriskift kan det ske at WCstolen foretager en blindskylning ved første vandpåfyldning. Dette er fuldstændig normalt. Ved skjult placering af forlængerledningen kan plisseret beskyttelsesrør med udvendig diameter 16 (elrør) anvendes. Indgår ikke i Ifö s leverance. Ved installation til netdrift gør sådan her: Kobl kablet fra elektronikenheden til en netaggregat som giver 6 VDC og mindst 1. A og opfylder kapslingsklasse IP44 (indgår ikke i Ifö s leverance). Polaritet: brunt kabel +, blåt -. Bedst egnet er Netaggregat , som bestilles hos UGAB AB telefon 0046 (0) Transformatoren må max placeres 4 m fra elektronikenheden med en forlængerledning som har en kabeldiameter på mindst 0,7 mm 2 Løsn begge umbracoskruerne og løft elektronikenheden ud. 9 7 Indsæt de medfølgende batterier. Plus- og minuspoler er angivet i låget. Ifö-nøgle nr kan anvendes til at løfte batterierne ud med Fra solenoid Forlængerledning med tætningshylster Tilpas dækpladen mod vægfæstet og skru låsemøtrikken fast. Anvend værktøj Ifö Før forlengerledningen gennem vægfæstet og tilslut til solenoiden. Hylstret af silikoneslange beskytter kontaktfladerne mod oxydering. Genmonter elektronikenheden. 11

12 Skylning Klosettet skyller automatisk når hånden holdes mm foran låsemøtrikken. Skylningen sker med 1 sekunds forsinkelse. Et rødt blink i knappens centrum indikerer at signalet er gået frem mm For at forhindre funktionsforstyrrelser må skab, hylder og lignende ikke monteres nærmere end 0. mm foran låsemøtrikken. For at forhindre gentagne skylninger og unødigt batteriforbrug kan WC-stolen kun skylles hvert 20. sekund. Elektronikenheden foretager selv en skylning hvis klosettet ikke har været brugt i 24 timer. Dette sikrer en uforstyrret funktion og forhindrer udtørring af vandlåsen. Automatskylning gentages en gang pr. døgn så længe klosettet ikke anvendes. Et gentaget rødt blik hvert tredje sekund i låsemøtrikkens centrum indikerer at batterierne skal skiftes indenfor kort tid. I tilfælde af at ingen batterier er tilgængelige kan WCstolen skylles manuelt. Cisternen er indstillet til en skyllevandsmængde på ca. 4 liter. Skyllevandsmængden kan ikke ændres. Service Fejl: WC-kummen skyller ikke Gør følgende: Kontrollér, at indikatoren blinker ved håndbevægelse, og at der høres et tydeligt klik (OBS spærretiden 20 sekunder). Prøv at gøre følgende i den viste rækkefølge: A. Skift batterier B. Rengør / skift Ventilring C. Rengør / skift Låsemøtrik D. Skift Magnetventil E. Skift Elektronikenhed /

13 Fejl: Cisternen lækker WC stolen løber Forholdsregel: A. Kontroller at ventilringen (Ifö nr 96308) er hel. Hvis ikke skift den. B. Kontroller at stemplet (Ifö nr 96481) er helt. Hvis ikke skift den. A. Udskiftning af ventilring 96308: (Se også billederne ved montering) 1. Løsn møtrikken og løft solenoiden med fæstet bort. 2. Løft cisternelåget af og luk indløbsventilen. B. Udskiftning af stempel 96481: 1. Tryk flyderfæstet ned. 2. Træk stemplet ud Ifö nr ,4. Løsn udløbsventilen ved at klemme plastikfje deren sammen og løfte hele udløbsventilen ud.. Skift ventilringen Ifö nr

14 NO Måloppsett 00 c/c 6 41 Passende område for plasering av innbygningsboks Passende område for plasering av innbygningsboks Max 1137 Min ** * = Hullbilde i vegg for evt. inspeksjonsluke ** = Forhøyningskant Innløp vann OBS! Cisternen skal monteres slik at rørarmaturen er tilgjengelig ved service. Hvis dette ikke følges omfattes ikke Ifös garantiomkostninger i forbindelse med demont./montering av flis eller lignende materiale. Før installasjon anbefales det at vegger og golv rundt og under cisternen utrustes med en våtromsmembran. For at dette skal forbli tett kreves det at det ikke bores hull i gulvet. Det skal ved det laveste rommet være en mindre spalte mot baderommet slik at en eventuell vannskade skal kunne oppdages med en gang. Støtte for spring ( inngår ikke i leveransen)

15 Reservedeler Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB * * Pos. Ifö nr Benevning Bakventil Utløpsventil Innløpsventil med stativ Flottørinnløp Innløpsrør Solenoid Ventil Ventilring Mutter Avstengingsventil 11 Lock 12 Cisterne Utspring * Forlengelsesrør 16 Dekklokk. (Taes bort ved montering av WC-skål.) * Festesolenoid Skjøteledning Elektronikkenhet, batteri alternativt Elektronikkenhet, nett Lokkmutter(linse) Lokk til innbygningsboks 10 * Tillegg 1

16 Montering 2 Ifö-nøkkel Løsne mutteren med Ifö-nøkkel eller 12 mm fastnøkkel og løft bort solenoiden med feste. OBS! Noter hvordan solenoiden ligger slik at den monteres tilbake på riktig plass. Løft av lokket 3 4 Koble innløpsrøret med avstengingsventil til cisternearmaturen. Monter vannrøret gjennom cisternens uttak og kobble til avstengingsventilen. Åpne for vann. OBS! Cisternen er konstruert for tilkobling til vannrør med utv. diameter 10. Sett tilbake lokket og solenoiden og skru fast mutteren til den er i hakk. 112 Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB 90 Montera inbyggnadsboxen på önskad plats inom angivet område. Skruva bort lockmuttern (linsen). OBS! Viktigt att montera inbyggnadsboxen så att inte ofrivillig spolning utlöses av normala rörelser i rummet. Inbyggnadsboxen kan skruvas eller limmas mot väggen. Rostfri skruv ingår i leveransen. 16

17 6 Insex 3 mm Løsne begge insexskruene og løft ut elektronikkenheten. Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB OBS! Ved installasjon og batteribytte kan det hende at WC-stolen gjør en blindspyling ved første vannpåfylling. Dette er helt normalt. Ved skjuling av skjøteledningen kan legert beskyttelsesrør med utvendigdiameter 16 (el-rør) anvendes. Inngår ikke i Ifö s leveranse. Ved installasjon med nettdrift gjør slik: Koble kabelen fra elektronikkenheten til nettaggregat som gir 6 VDC og minst 1. A og oppfyller kapslingsklasse IP44 (følger ikke med i Ifös leveranse). Polaritet: brun kabel +, blå -. Nettaggregat er det som er enklest å bruke og bestilles av UGAB AB på telefon Transformatoren monteres maksimalt 4 m fra elektronikkenheten med en kabel med kabeldiameter på minimum 0,7 mm Sett i de medfølgende batteriene. Plus-og minuspoler er angitt under lokket. Ifö-nøkkel nr kan anvendes for å løfte ut batterier Fra solenoid Overgangsledning med tetningshylse Tilpass dekkebrikken mot veggfestet og skru fast lokkmutteren. Anvend Ifö verktøy. Tre overgangsledning gjennom veggfestet og kobble til overgangsledningen til solenoiden. Hylsen av silikonslange beskytter kontaktene mot oksidasjon 17

18 Spyling Toalettet spyler automatisk når hånden holdes mm foran lokkmutteren. Spylingen skjer med et sekunds forsinkelse. En rød blinking i knappens sentrum indikerer at signalet er kommet fram mm For å forhindre funksjonsforstyrrelser får skap, hyllerog lignende ikke monteres nærmere enn 0, m foran lokkmutteren. For å forhindre repeterte spylinger og unødig batteriforbruk kan WC-stolen kun spyles hver 20. sekund. Elektronikenheten gjør selv en spyling om toalettet ikke har blitt anvendt på 24 timer. Dette sikrer en avbruddsfri funksjon og forhindrer uttørking av vannlåsen. Automatspylingen repeteres en gang per døgn så lenge toalettet ikke anvendes. En uavbrutt rød blinking hver tredje sekund i lokkmutterens sentrum indikerer at batteriene må byttes innen kort tid. I tilfelle at en ikke har batterier tilgjengelige kan WC-stolen spyles manuelt. Cisternen er innstilt for en spylevannmengde på ca. 4 liter. Spylevannsmengden kan ikke endres. Service Feil: Klosettet spyler ikke Tiltak: Kontroller at indikatoren blinker ved håndbeve gelsen, og at det høres et tydelig klikk (OBS sperretiden på 20 sekunder). Test disse tiltak i følgende rekkefølge: A. Bytt batterier B. Gjør ren / bytt Ventilring C. Gjør ren / bytt Lokkmutter D. Bytt Solenoid E. Bytt Elektronikkenhet /

19 Feil: Cisternen lekker WC stolen renner Handling: A. Kontroller at ventilringen (Ifö nr 96308) er hel. Dersom ikke, bytt den. B. Kontroller at ventilen(ifö nr 96481) er hel. Dersom ikke, bytt den. A. Bytte av ventilring 96308: ( se også bilder ved montering ) 1 Løsne mutteren og løft bort solenoiden med feste. 2 Løft av cisternelokket og steng innløpsventilen. B. Bytte av stempel 96481: 1. Press ned flottørfestet. 2. Plukk ut stempel Ifö nr , 4. Løsne utløpsventilen gjennom å klemme sammen plastfjærene og løft ut hele utløpsventilen.. Bytt ventilringen Ifö nr

20 GB Measuring up 00 c/c 6 41 Appropriate area for placing built-in box Appropriate area for placing built-in box Min. 82 Max ** * = Recess in wall for possible inspection hatch ** = Head height Inlet water NOTE! Fit the cistern so that the fittings can be easily accessed for service. If this is not followed, Ifö s warranty does not cover costs in connection with dismounting tiles or similar material. Before installation, it is recommended that walls and floor around and under the cistern are provided with a wet-room membrane. In order that this should remain waterproof, no holes may be drilled in the floor. At the lowest space there should be a small gap against the bathroom so that any water damage can be immediately detected Support for fillet (not included in delivery)

21 Spare parts Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB * * Pos. Designation Non-return valve Draining valve Inlet valve with support Float inlet Inlet pipe Solenoid Piston Valve ring Nut Stop valve 11 Lid 1 Cistern Fillet * Extension pipe 16 Sealing cap (removed when toilet is assembled) * Built-in box, battery, alternatively Built-in box, mains connection Solenoid fixings Electronic unit, battery, alternatively Electronic unit, mains connection Locking nut (lens) Cover plate for built-in box 10 *Optional 21

22 Assembly 2 Ifö key Slacken the nut with an Ifö key or a 12 mm cap key and lift out the solenoid with fixture. NB! Make a note of the position of the solenoid so that it can be reassembled in the correct position. 3 4 Lift the lid off. Connect the inlet pipe with shut-off valve to the cistern fitting. Install the water pipe through cistern s cutout, and connect to the shut-off valve. Open for water. NB! The cistern is designed to be connected to a water pipe with a 10 mm external diameter. Put back the lid and the solenoid and screw down the nut until it snaps on. 112 Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB 90 Assemble the built-in box in the selected position within the area shown. Screw down the locking nut (lens). NB! It is important to assemble the built-in box so that an unintentional flush is not triggered by normal movement within the room. The built-in box can be screwed or glued to the wall. Stainless steel screws are included in delivery. 22

23 6 NB! When installing batteries or changing them, it can happen that the toilet makes a dummy flush the first time the water is filled. This is quite normal. Allen key 3 mm Ifö 9643 Batch nr : 0019-A Ifö Sanitär AB With hidden placing of the extension lead, a folded protective pipe with an external diameter of 16 (electric piping) can be used. Not included in Ifö s delivery. To install for main power: Connect the lead from the electronic unit to a 6V DC power supply (1.A min) that complies with IP44 (not included from IFÖ). Polarity: brown +, blue -. Suitable for use is Power Pack available from UGAB AB, telephone +46 (0) Power pack must be placed max 4 m from electronic unit with extension cord with diameter min 0,7 mm 2. Slacken both socket head cap screws and lift out the electronic unit. 7 9 Insert the batteries included in delivery. Plus and minus poles are given on the lid. Ifö key no can be used to lift the batteries out From solenoid Extension lead with sealing sleeve Fit sealing washer against wall fixture and screw down the lock nut. Use tool Ifö Trend the extension lend through the wall fixture and connect to the solenoid. The sleeve of the silicon hose protects the contact surfaces from oxidisation. Install the electric unit again. 23

24 Flushing The toilet flushes automatically when a hand is held in front of the lock nut at a distance of mm. The flush occurs with a one-second delay. A red flashing light in the centre of the button indicates that the signal has been sent mm In order to prevent functional interruptions, cupboards, shelves or similar must not be installed closer than 0. metres in front of the lock nut. In order to prevent repeated flushing and unnecessary battery use, the toilet will only flush once every 20 seconds. The electronic unit will carry out a flush on its own accord if the toilet has not been used for 24 hours. This secures functions without interruption and prevents the water lock drying out. Automatic flush is repeated once every 24 hours as long as the toilet is not used. A red light flashing once every 3 seconds in the centre of the lock nut indicates that the batteries must soon be replaced. If it should happen that there are no batteries available, the toilet can be flushed manually. The cistern is installed for a flush volume of about 4 litres. The flush volume cannot be altered. Troubleshooting Fault: The toilet does not flush. What to do: Check that the indicator light blinks when a hand is moved over it, and that a distinct click is heard (N.B. Time delay 20 seconds). Try these steps in the following order: A. Replace the batteries. B. Clean / Replace Valve ring C. Clean / Replace Cover nut D. Replace Solenoid E. Replace Electronic unit /

25 Fault: Leaking cistern the toilet bowl overflows Action: A. Check that the valve ring (Ifö No ) is intact. If it is not, replace it. B. Check that the plunger (Ifö No ) is intact. If it is not, replace it. A. Replacement of valve ring 96308: (also refer to the illustrations when assembling) 1. Slacken the nut and lift out the solenoid with fixture. 2. Lift off the cistern lid and shut off the inlet valve. B. Replacement of plunger 96481: 1. Push down the float fixture. 2. Pull out the plunger, Ifö No ,4. Slacken the outlet valve by clamping the plastic spring together, and lift out the entire outlet valve.. Replace valve ring Ifö No

26 26

27 27

28 SE/För enkel tillgång till reservdelar, spara anvisningen! DK/Gem vejledningen, hvis du senere skulle få brug for reservedele! NO/For enkel tilgang til reservedeler, ta vare på bruksanvisningen GB/For simple access to spare parts, save these instructions! Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, SE Bromölla, , Tillverkning: Ifö Sanitär AB, SE-37 8 Mörrum, Distriktskontor: Malmö , Göteborg , Örebro , Stockholm , Sundsvall Norge: Ifø Sanitær A/S, Danmark: Max Sibbern,

Ifö Premont. SE Moduler och installationssystem. GB Modules and installation system. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning...

Ifö Premont. SE Moduler och installationssystem. GB Modules and installation system. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning... Ifö Premont 9-06 SE Moduler och installationssystem NO Moduler og installasjonssystem DK Moduler og installationssystem GB Modules and installation system 90 www.ifosanitar.com SE DK NO GB Monteringsanvisning...

Læs mere

Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5

Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5 6-0 80 8 80 97 SE DK NO GB Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.- Monterings- og Vedlikeholdsanvisning... 6-7 Operating and maintenance instruction... 8-9 SE

Læs mere

Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene - Uten- /innendørs

Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene - Uten- /innendørs UK - User Guide 3 DK - Brugsanvisning 9 SE - Bruksanvisning 15 NO - Bruksanvisning 21 Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene -

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации SW... M UK UK Instructions for for use use DK DE Brugsanvisning Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití

Læs mere

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual JAZZY 1121 KONCEPT STOL Servicemanual Version 3.0.0 KS 18022008 Indholdsfortegnelse 1.0...Introduktion... 3 2.0...Sikker service... 4 3.0...Værktøjsliste... 5 4.0...Vedligeholdelse... 6 4.1...Dagligt...

Læs mere

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany)

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Information last updated - Informationernes aktualitet - Opplysninger gjeldende: 08/2007 Ident.-No.: 08-2007-BA-611-GB/IE/DK/NO C ALARM AND

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Manual for Easy2Access A/S Pin code lock Easy-903 G2 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 70237032 www.easy2access.net www.e2a.net Dansk

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

SmartRadiator Controller Pro

SmartRadiator Controller Pro Brugermanual Operating Manual SmartRadiator Controller Pro 650CC-DK-W SmartRadiator Kontroller, Kommerciel Elektronisk Trådløs Radiator Termostat (p. 2) SmartRadiator Controller, Commercial Electronic

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD MONTERINGSANVISNING SV... 4 GUIDA DI MONTAGGIO IT... 21 ASENNUSOHJE FI... 6 GUÍA DE INSTALACIÓN ES... 24 MONTERINGSANVISNING DA...8 GUIA DE INSTALAÇÃO PT... 26 MONTERINGSVEILEDNING

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

FR-1X/FR-1XB (DK/NO)

FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0959 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

Posemaskine E-serie Juni 2001

Posemaskine E-serie Juni 2001 Posemaskine E-serie Juni 2001 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret.

Læs mere

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO.

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO. Ifö Space 000-1 SV 0, 0, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1 SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg GB Shower enclosures Standard A MODELL STL SPVR SPVK SPVF1 SPNR SPNK SPNF1

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej 22 8700 Horsens +45 7628 4100 www.scanheat.dk info@scanheat.dk

Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej 22 8700 Horsens +45 7628 4100 www.scanheat.dk info@scanheat.dk Tillykke med deres nye energipanel Gratulerer med deres nye energipanel Gratulerar med din nya energipanel Congratulations with your new Energypanel Herzlichen Glückwunsch mit Ihre neuen Energie-paneel

Læs mere

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk SA comet SA comet AV manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide is designed to get you off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere