Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013"

Transkript

1 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013

2 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3. Udvikling på anlæg og ejendomssalg/byggemodning 4. Udvikling i renter, afdrag, finansiering og finansforskydninger 5. Finansiering 6. Kassebeholdningen og likviditet Bilag 1: Aktivitetsopfølgning på udvalgsområder Bilag 2: Resultatoversigt Bilag 3: Oversigt over rammeoverførsler, tillægsbevillinger og omplaceringer Budgetopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse i samarbejde med direktørområderne. Økonomi og Analyse Dato Fics brevid:

3 3 1. Samlet konklusion på budgetopfølgningen Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 viser, at det forventede årsregnskab på det skattefinansierede driftsområde inkl. indtægter fra skat og tilskud/udligning udgør 172,1 mio. kr. Dette er et netto mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 19,9 mio. kr. Mindreforbruget på det skattefinansierede driftsområde består af: Et mindreforbrug på serviceudgifterne på 51,5 mio. kr. Et merforbrug på overførselsudgifter og øvrige ikke-serviceudgifter på 24,9 mio. kr. Et merforbrug på renteudgifter på 6,2 mio. kr. Mindreindtægter på skat og tilskud/udligning på 0,4 mio. kr. På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 104,8 mio. kr. Set i forhold til budgettet inkl. overførsler fra 2012 og tillægsbevillinger er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på anlæg, byggemodning og ejendomssalg. Når der endvidere tages højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger (netto merindtægt på 45,4 mio. kr.) og den forventede balance brugerfinansierede område, vil det forventede regnskabsresultat medføre en forværring af de likvide aktiver på 53,5 mio. kr. Figur 1: Samlet konklusion på budgetopfølgningen i mio. kr. Finansiering På anlæg finansieres forventet merforbrug af tillægsbevillinger inkl. overførsler fra På øvrige områder forventes samlet mindreforbrug eller balance.

4 4 2. Udvikling nettodriftsudgifterne Serviceudgifter På serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 51,5 mio. kr. Dette er inkl. puljen til håndtering af overførsler på 25 mio. kr., der på nuværende tidspunkt ikke forventes brugt. Figur 2: Serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 42,4 mio. kr. Mindreforbruget består af: Mindreforbrug som følge af at puljen til håndtering af overførsler på 25 mio. kr. ikke forventes brugt. Mindreforbrug på 22,2 mio. kr. som følge af, at forliget med KTO kun vil give lønreguleringer på 0,54 pct. mod de 1,44 pct. der var afsat til formålet. Merudgift på 5,0 mio. kr. til initiativer for ledige. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Brandstationens driftsmidler. Skole- og Børneudvalget På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr.. Merforbruget består af: Merforbrug på 2,1 mio. kr. som følge af, at flere elever på Pædagogisk Assistentuddannelse er voksenelever, og at voksenelever er forbundet med højere udgifter. I forventningen er der taget højde for, at økonomien vedrørende høreapparater flyttes til Region Sjælland i I forventningen er der også taget højde for at økonomien vedrørende Idrætsskoler omplaceres fra Kultur- og Idrætsudvalget til Skole- og Børneudvalget. Det er i budgetopfølgningen forudsat, at skolernes mindreforbrug på løn i forbindelse med lockout af lærerne bliver anvendt senere i 2013.

5 5 Kultur- og Idrætsudvalget På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget består af: Merudgifter på 1,2 mio. kr. til sekretariatet vedr. Rockmuseet som finansieres af tillægsbevilling givet i juni 2012 i Byrådet. Udgifter på 0,2 mio.kr. til Vibyhallen, der finansieres under rammen for overførselsudgifter. Teknik- og Miljøudvalget På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget består af: Mindreudgifter på 3,3 mio. kr. på vedligeholdelse af kommunale bygninger til finansiering af hhv. merudgifter til Roskildehallerne og reetablering af brandstation Jyllinge. Udgifter til bygningsvedligeholdelse på 0,8 mio. kr., som finansieres under hhv. rammen for overførselsudgifter og rammen for ikke-serviceudgifter. Forebyggelses- og Socialudvalget På Forebyggelses- og Socialudvalgets område forventes under serviceudgifterne et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreforbruget består af: Mindreforbrug på familie og børneområdet på 4,0 mio. kr. som følge af øget fokus på forebyggelse, herunder iværksættelse af forebyggende indsatser med ekstern finansiering. Mindreforbrug på voksen og handicapområdet på 1,0 mio. kr. som følge af det fortsat øgede fokus på forebyggende indsatser. Ældre- og Omsorgsudvalget På Ældre- og Omsorgsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreforbruget består af: Mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på engangsudgifter til afledt drift i forbindelse med ibrugtagning af plejecenter Trekroner forventes lavere end forudsat. På øvrige udvalg forventes ingen afvigelser under serviceudgiftsrammen.

6 6 Overførselsudgifter På overførselsudgifter forventes et regnskabsresultat på samlet 843,5 mio. kr. Dette er et netto merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 18,3 mio. kr. Figur 3: Overførselsudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område forventes et merforbrug på 24,3 mio. kr. Merforbruget består af: Merforbrug på 7,5 mio. kr. som følge af flere personer på kontanthjælp. Merforbrug på 4,5 mio. kr. som følge af flere personer i seniorjob. Merforbrug på 6,5 mio. kr. som følge af udgifter til den nye uddannelsesordning for personer, der har mistet dagpengeretten som følge af nedsættelsen af perioden fra 4 til 2 år. Merforbrug på 6,0 som følge af flere personer på dagpenge end forudsat i budgettet. Udgifter på 0,2 mio. kr. som finansieres under serviceudgiftsrammen. Merforbruget forventes helt eller delvist finansieret via kompensation i midtvejsreguleringen og beskæftigelsestilskuddet jf. afsnit om finansiering. Teknik- og Miljøudvalget På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget består af: Udgifter på 0,3 mio. kr., der afholdes under serviceudgiftsrammen. Forebyggelses- og Socialudvalget På Forebyggelses- og Socialudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget består af: Mindreforbrug på førtidspension på 3,0 mio. kr. som følge af et større fald i aktiviteten som følge af Førtidspensionsreformen end forudsat. Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som følge af færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. På øvrige udvalg forventes ingen afvigelser under rammen til overførselsudgifter.

7 7 Øvrige ikke-serviceudgifter Fra 2013 er aktivitetsbestemt medfinansiering og almene ældreboliger flyttet fra serviceudgiftsrammen til en nyoprettet ramme for øvrige ikke-serviceudgifter. På øvrige ikke-serviceudgifter forventes et regnskabsresultat på samlet 261,5 mio. kr. Dette er et netto merforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Figur 4: Ikke-serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes et netto mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget består af: Nettomindreudgifter på 0,5 mio. kr. der skyldes, at udgiften på 0,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse af ældreboliger fremover afholdes under serviceudgiftsrammen under TMU. Forebyggelses- og Socialudvalget På Forebyggelses- og Socialudvalgets område forventes et merforbrug på 5,6 mio. kr. Merforbruget består af: Merforbrug på 5,6 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering. Der er i budgettet forudsat et fald i aktiviteten i forhold til sidste år, hvilket endnu ikke ses. På øvrige udvalg forventes ingen afvigelser under rammen til øvrige ikke-serviceudgifter.

8 8 3. Udvikling på anlæg, ejendomssalg og byggemodning Samlet konklusion for anlæg samt ejendomssalg og byggemodning Det vedtagne budget på anlæg samt ejendomssalg udgør 155,1 mio. kr. Der er besluttet overførsler fra 2012 til 2013 og tillægsbevillinger for i alt 108,2 mio. kr., som herefter giver et samlet nettorådighedsbeløb på 263,2 mio. kr. i På anlæg samt ejendomssalg og byggemodning forventes et nettoregnskabsresultat i 2013 på 259,8 mio. kr. Tidligere års erfaring viser, at det ikke er lykkedes at gennemføre alle projekter, som forudsat i de aktuelle betalingsplaner f.eks. pga. forsinkelser i byggeriet eller uenighed om betalingen. Derfor vurderes det, at regnskabsresultatet samlet set vil ligge lavere end vurderet i de enkelte projekter. Vurderingen er på nuværende tidspunkt, at regnskabsresultat for alm. anlæg og byggemodning vil svare til et forbrug på ca. 90 %, i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsel. Overførslerne fra 2013 til 2014 skønnes ved denne budgetopfølgning at blive 30,3 mio. kr. vedr. anlæg og byggemodning. Figur 5: Samlet konklusion for anlæg i mio. kr.

9 9 Anlæg på udvalgsniveau Figur 6: Anlægsudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget Skole- og børneudvalget Kulturudvalget Teknik og miljøudvalget Forebyggelses- & Socialudvalget Ældre- & Omsorgsudvalget 1,0 8,6 8,6 0,0 4,5 4,5 2,8 38,5 47,9 45,1 60,6 53,2 55,0 41,2 41,2 Udgifter 74,4 108,8 106,9 Oprindeligt budget Oprindeligt budget inkl. till.bev. og overførsler Forventet regnskab Økonomiudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 8,6 mio. kr. Svarende til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Skole- og Børneudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 45,1 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Mindreforbruget på 2,7 mio. kr. skyldes hovedsageligt: Et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende Trekronerskolen køb af pavilloner. Beløbet overføres til Kulturudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 55 mio. kr. Dette er et merforbrug/mindreindtægt på 1,8 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Merforbruget/mindreindtægten på 1,8 mio. kr. skyldes hovedsageligt: En faktisk mindreindtægt på 1,3 mio. kr. vedrørende Rådmandshaven kunstgræsbaner. Det fulde tilskud er modtaget. Men da der ikke var taget højde for moms i bevillingen og rådighedsbeløbet, er tilskuddet lavere end forventet. Teknik- og Miljøudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 106,9 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Den samlede overførsel forventes at blive på 1,9 mio. kr. for udvalget. Mindreforbruget på 1,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt: Et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende M11 konkurrenceprogram til stibro. Beløbet overføres til Et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende Råstof/festivalområde - Åben Arena. Beløbet overføres til 2014.

10 10 Forebyggelses- og Socialudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 4,5 mio. kr. Svarende til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Ældre- og Omsorgsudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 41,2 mio. kr. Svarende til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Byggemodning Figur 7: Byggemodning i mio. kr. Der forventes et regnskabsresultat på 32,9 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt: Et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende Trekroner syd erhvervsomr. etape 2. Et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende Industrivej 52 etablering af vej. Et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende Musicon Rabalder Parken fase 2 Ejendomssalg og køb Figur 8: Ejendomssalg i mio. kr. Der forventes et regnskabsresultat på 8,8 mio. kr. i indtægter. Dette er en mindreindtægt på 26,4 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Mindreindtægten på 26,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt: En skønnet mindreindtægt på 25 mio. kr. i forhold til det afsatte budget på i alt 40 mio. kr. (ejendomssalgspuljen) Dog kan enkeltstående erhvervssalg flytte billedet. Et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende købet af Hørhus. I forventningen indgår køb af Pharmacosmos.

11 11 4. Lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger Samlet konklusion Der forventes et samlet nettoregnskabsresultat på disse områder på 4.849,1 mio. kr., hvilket er en merindtægt i forhold til det oprindelige budget på 38,7 mio. kr. Figur 9: Samlet konklusion for lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger i mio. kr. Renter og afdrag Figur 10: Renter og afdrag i mio. kr. For renter og afdrag forventes netto en merudgift på 3,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merudgiften består af: Merindtægt på 0,4 mio. kr. vedr. forrentning af den likvide kassebeholdning. Kommunen har søgt SKAT om eftergivelse/yderligere henstand med betaling af frigørelsesafgift. SKAT har ikke imødekommet ansøgningen om eftergivelse, men har ydet henstand med betaling af selve afgiften frem til Landsskatteretten har ikke givet kommunen medhold og sagen er nu påklaget til Landsretten. Der er ikke budgetteret eller betalt renter af afgiften siden Renter til og med 2011 udgør en merudgift på 3,5 mio.kr. Mindreindtægt på 0,3 mio. kr. på renter vedr. forsyningsvirksomheder, som skyldes at Roskilde Forsyning den har betalt et ekstraordinært afdrag på 8 mio. kr. på kommunens tilgodehavender. For renter og afdrag skønnes en samlet merudgift på 2,5 mio. kr.

12 12 Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning Figur 11: Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning i mio. kr. På lånoptagelse forventes en mindreindtægt på 11,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreindtægten skyldes: At budgettet er nedskrevet med tillægsbevillinger på 2,8 mio. kr. Mindreindtægt på 11,0 mio. kr. som følge af, at der i budgetopfølgningen vedr. anlæg forventes overførsel af lånefinansierede restrådighedsbeløb til 2014 på Kvalitetsfondsområderne og energiinvesteringer. På skatterne forventes en netto mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreindtægten består af: Mindreindtægten på 1,8 mio. kr. på grundskyld og dækningsafgift på grund af kendelser fra Skat. Det må forventes at denne mindreindtægt forøges i løbet af året da omvurderinger fortsætter til Merindtægt på 1,3 mio. kr. vedr. kommunal andel af skat på dødsboer. På tilskud og udligning forventes en merindtægt på 0,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merindtægten består af: Nettomerindtægt på 0,1 mio. kr. som følge af mindre regulering i 1/12-afregningen fra ministeriets side efter budgetvedtagelsen. Finansforskydninger Figur 12: Finansforskydninger i mio. kr. På finansforskydninger forventes en merindtægt på 50,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merindtægten består af: Merindtægter vedrører træk på byggekreditten vedr. Trekroner Plejecenter, som var budgetlagt i 2012, men først anvendes i 2013 til finansiering af overførte anlægsudgifter fra 2012.

13 13 5. Finansiering Der forventes i 2013 et samlet merforbrug på 64,5 mio. kr. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger, herunder overførsler fra 2012 på anlæg, resterer et ufinansieret merforbrug på 29,1 mio. kr. som fordeler sig som vist i nedenstående figur. Overførsler fra 2012 på driften er ikke medtaget. Figur 13: Mer-/mindreforbrug efter tillægsbevillinger og omplaceringer i 1000 kr Mindreforbrug Merforbrug ,4 14, Finansiering af merforbrug på drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets har et merforbrug på driften på 24,5 mio. kr. Merforbruget forventes helt eller delvist finansieret via kompensation i midtvejsreguleringen og beskæftigelsestilskuddet. Skole- og Børneudvalgets merforbrug på driften på 2,1 mio. kr. forventes finansieret via den særlige præmie- og bonusordning for elever. På resterende udvalgsområder forventes balance eller et mindreforbrug på driften. Finansiering af merforbrug på anlæg Merforbrug på anlæg forventes finansieret af tillægsbevillinger og overførsler fra Der forventes ikke merforbrug på renter, finansiering og finansforskydninger Der forventes ikke merforbrug på det brugerfinansierede område.

14 14 6. Kassebeholdning og likviditet Der er foretaget skøn over trækket på den likvide beholdning frem til udgangen af Den likvide beholdning primo 2013 er opgjort til 232,4 mio. kr. I det vedtagne budget for 2013 er indregnet en forværring af kassebeholdningen på 14,1 mio. kr. Herudover er der korrigeret for godkendte ændringer til det vedtagne budget med i alt -57,4 mio. kr. i merudgift, herunder overførsler vedr. anlæg fra 2012 til Den administrative opsamling, ved denne budgetopfølgning, viser en forventet forbedring af kassebeholdningen på 17,7 mio. kr. Den forventede likvide beholdning ultimo 2013 kan herefter opgøres til 178,7 mio. kr.: Likvid beholdning primo, ,4 Budgetteret forbrug af beholdningen i ,1 Vedtaget ændringer til beholdningen i ,4 Administrativ opsamling/skøn inkl. overførsler til ,7 Kassebeholdning ultimo ,7 (Opgjort i mio. kr./ -=udgift /+-=indtægt) Efter kassekreditreglen skal den gennemsnitlige daglige saldo over de sidste 12 måneder for de likvide aktiver altid være positiv. Den forventede likvide beholdning ultimo 2013, opgjort efter kassekreditreglen, er beregnet på baggrund af en fremskrivning af udviklingen i den gennemsnitlige daglige likviditet. Den likvide beholdning ultimo 2013, opgjort efter kassekreditreglen, forventes at være mellem 400 og 450 mio.kr.

15 15 Bilag 1 - Aktivitetsskemaer til de enkelte udvalg Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Figur 1: Kontanthjælpsmodtagere Figur 2: Sygedagpengemodtagere Figur 3: Arbejdsløshedsdagpengemodtagere

16 16 Skole- og Børneudvalget Figur 4: Dagtilbud, SFO er og klubber Ældre- og Omsorgsudvalget Figur 5: Plejehjem, hjælpemidler og træning

17 17 Forebyggelses- og Socialudvalget Figur 5: Familie og børn** *Antal beregnede helårspladser **Aktiviteten for forebyggende foranstaltninger er endnu ikke fuldt opdateret i sagssystemet DUBU Figur 6: Voksen handicap og førtidspension *Antal beregnede helårspladser

18 18 Bilag 2 Resultatoversigt Tabel 1: Samlet konklusion på budgetopfølgning Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) Oprindeligt budget Forventet regnskab Afvigelse fra oprindeligt budget Driftsindtægter 4.834, ,0-0,4 Skat og tilskud/udligning 4.834, ,0-0,4 Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyningsområdet) , ,5 40,1 Serviceudgifter , ,5 51,5 Overførselsudgifter -823,7-843,5-19,7 Ikke-serviceudgifter -256,3-261,5-5,2 Renter -24,2-30,4-6,2 Resultat af ordinær driftvirksomhed 152,2 172,1 19,9 Anlægsudgifter -177,2-237,7-60,5 Byggemodning -17,9-30,9-13,0 Ejendomssalg- og køb 40,0 8,8-31,2 Anlæg i alt -155,1-259,8-104,8 Resultat af det skattefinansierede område -2,9-87,7-84,9 Optagne lån 293,2 285,1-8,2 Afdrag på lån (langfristet gæld) -76,1-73,3 2,8 Øvrige finansforskydninger -216,9-166,2 50,7 Samlet balance på det skattefinansierede område -2,7-42,2-39,5 Effekt af det brugerfinansierede område -11,3-11,3 0,0 Ændring af likvide aktiver -14,0-53,5-39,5 - Heraf afsat bufferpulje til håndtering af overførsler 25,0 0,0 25,0 Ændring af likvide aktiver ekskl. pulje til overførsler 11,0-53,5-64,5

19 19 Bilag 3 Oversigt over overførsler, tillægsbevillinger og omplaceringer Oversigt over finansiering 1000 kr. Merforbrug/ (+=merforbrug/(- mindreforbrug )=mindreforbrug) Omplaceringer* Tillægsbevillinger ekskl. overførsler Rammeoverførsler fra 2012 Ufinansieret afvigelse Økonomiudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Skole- og Børneudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Forebyggelses- og Socialudvalget Ældre- og Omsorgsudvalget Anlæg, byggemodning og ejendomssalg I alt *Der er omplaceret kr. fra Udviklingspuljen til Skjoldungelandet, som er et eksternt regnskab og derfor ikke er med i opgørelsen. Skøn over omplaceringer fra ØU til andre udvalg i kr. ØU BIU SBU KU TMU FSU ÆOU Barselsudligning(skøn) Frikøb af FTR timer Fleksjobpulje Fratrådte tjenestemænd Øvrige omplaceringer mellem udvalg I alt til budgetomplacering

20 20 Oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 31. marts 2013 Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften 19. marts 2013 (1.000 kr.) (+ = forbedring / - = forværring) Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Danmarks Rockmuseum (Afledt drift) Sti langs Tjærebyvej (Afledt drift) Initiativer for ledige Renovering af brandstationen i Jyllinge - brandvæsens drift (se anlæg) Renovering af brandstationen i Jyllinge - ejd.s drift (se anlæg) Udvidelse Roskilde Hallen, merudgift (se anlæg) Tillægsbevillinger vedr. skattefinansiet drift Tillægsbevillinger og omplaceringer på anlæg 19. marts 2013 (1.000 kr.) (+ = forbedring / - = forværring) Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Fælleshuset Skademosegård Kvælstof-vådområde i Salmosen (Udgift) Kvælstof-vådområde i Salmosen (indtægt) Renovering af brandstationen i Jyllinge Renovering af brandstationen i Jyllinge fra drift (se drift) Udvidelse Roskilde Hallen, merudgift (se drift) Udvidelse Roskilde Hallen, merudgift (kasseeffekt) Parkeringsstrategi (se drift) Tillægsbevillinger- alm. Anlæg Køb af ejendom - Pharmacosmos, Søndergade 13A+15 Viby Tillægsbevillinger - Ejd.salg og -køb Tillægsbevillinger i alt for anlæg Tillægsbevillinger og omplaceringer på lån, deponering mv. 19. marts 2013 (1.000 kr.) (+ = forbedring / - = forværring) Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Endelig låneoptagelse 2012 (anlægsforbrug) Endelig låneoptagelse 2012 (ejd.skat) Endelig låneoptagelse 2012 (rentetilskrivning) Tillægsbevillinger - lån deponering mv

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

3. budgetkontrol 2007. Bilag

3. budgetkontrol 2007. Bilag 3. budgetkontrol 2007 Bilag til byrådets dagsorden 19. november 2007 Indhold Notat af 6. november 2007 fra økonomiafdelingen... 1 Resultatopgørelse, budget 2007... 5 Resultatopgørelse, budget 2008...

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen Sagsnr.: 820-2013-41699 Doknr.: 820-2013-185384 Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 12.03. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 28.2. Nyhedsbrevet

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere