Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013"

Transkript

1 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013

2 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3. Udvikling på anlæg og ejendomssalg/byggemodning 4. Udvikling i renter, afdrag, finansiering og finansforskydninger 5. Finansiering 6. Kassebeholdningen og likviditet Bilag 1: Aktivitetsopfølgning på udvalgsområder Bilag 2: Resultatoversigt Bilag 3: Oversigt over rammeoverførsler, tillægsbevillinger og omplaceringer Budgetopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse i samarbejde med direktørområderne. Økonomi og Analyse Dato Fics brevid:

3 3 1. Samlet konklusion på budgetopfølgningen Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 viser, at det forventede årsregnskab på det skattefinansierede driftsområde inkl. indtægter fra skat og tilskud/udligning udgør 172,1 mio. kr. Dette er et netto mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 19,9 mio. kr. Mindreforbruget på det skattefinansierede driftsområde består af: Et mindreforbrug på serviceudgifterne på 51,5 mio. kr. Et merforbrug på overførselsudgifter og øvrige ikke-serviceudgifter på 24,9 mio. kr. Et merforbrug på renteudgifter på 6,2 mio. kr. Mindreindtægter på skat og tilskud/udligning på 0,4 mio. kr. På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 104,8 mio. kr. Set i forhold til budgettet inkl. overførsler fra 2012 og tillægsbevillinger er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på anlæg, byggemodning og ejendomssalg. Når der endvidere tages højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger (netto merindtægt på 45,4 mio. kr.) og den forventede balance brugerfinansierede område, vil det forventede regnskabsresultat medføre en forværring af de likvide aktiver på 53,5 mio. kr. Figur 1: Samlet konklusion på budgetopfølgningen i mio. kr. Finansiering På anlæg finansieres forventet merforbrug af tillægsbevillinger inkl. overførsler fra På øvrige områder forventes samlet mindreforbrug eller balance.

4 4 2. Udvikling nettodriftsudgifterne Serviceudgifter På serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 51,5 mio. kr. Dette er inkl. puljen til håndtering af overførsler på 25 mio. kr., der på nuværende tidspunkt ikke forventes brugt. Figur 2: Serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 42,4 mio. kr. Mindreforbruget består af: Mindreforbrug som følge af at puljen til håndtering af overførsler på 25 mio. kr. ikke forventes brugt. Mindreforbrug på 22,2 mio. kr. som følge af, at forliget med KTO kun vil give lønreguleringer på 0,54 pct. mod de 1,44 pct. der var afsat til formålet. Merudgift på 5,0 mio. kr. til initiativer for ledige. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Brandstationens driftsmidler. Skole- og Børneudvalget På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr.. Merforbruget består af: Merforbrug på 2,1 mio. kr. som følge af, at flere elever på Pædagogisk Assistentuddannelse er voksenelever, og at voksenelever er forbundet med højere udgifter. I forventningen er der taget højde for, at økonomien vedrørende høreapparater flyttes til Region Sjælland i I forventningen er der også taget højde for at økonomien vedrørende Idrætsskoler omplaceres fra Kultur- og Idrætsudvalget til Skole- og Børneudvalget. Det er i budgetopfølgningen forudsat, at skolernes mindreforbrug på løn i forbindelse med lockout af lærerne bliver anvendt senere i 2013.

5 5 Kultur- og Idrætsudvalget På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget består af: Merudgifter på 1,2 mio. kr. til sekretariatet vedr. Rockmuseet som finansieres af tillægsbevilling givet i juni 2012 i Byrådet. Udgifter på 0,2 mio.kr. til Vibyhallen, der finansieres under rammen for overførselsudgifter. Teknik- og Miljøudvalget På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget består af: Mindreudgifter på 3,3 mio. kr. på vedligeholdelse af kommunale bygninger til finansiering af hhv. merudgifter til Roskildehallerne og reetablering af brandstation Jyllinge. Udgifter til bygningsvedligeholdelse på 0,8 mio. kr., som finansieres under hhv. rammen for overførselsudgifter og rammen for ikke-serviceudgifter. Forebyggelses- og Socialudvalget På Forebyggelses- og Socialudvalgets område forventes under serviceudgifterne et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreforbruget består af: Mindreforbrug på familie og børneområdet på 4,0 mio. kr. som følge af øget fokus på forebyggelse, herunder iværksættelse af forebyggende indsatser med ekstern finansiering. Mindreforbrug på voksen og handicapområdet på 1,0 mio. kr. som følge af det fortsat øgede fokus på forebyggende indsatser. Ældre- og Omsorgsudvalget På Ældre- og Omsorgsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreforbruget består af: Mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på engangsudgifter til afledt drift i forbindelse med ibrugtagning af plejecenter Trekroner forventes lavere end forudsat. På øvrige udvalg forventes ingen afvigelser under serviceudgiftsrammen.

6 6 Overførselsudgifter På overførselsudgifter forventes et regnskabsresultat på samlet 843,5 mio. kr. Dette er et netto merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 18,3 mio. kr. Figur 3: Overførselsudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område forventes et merforbrug på 24,3 mio. kr. Merforbruget består af: Merforbrug på 7,5 mio. kr. som følge af flere personer på kontanthjælp. Merforbrug på 4,5 mio. kr. som følge af flere personer i seniorjob. Merforbrug på 6,5 mio. kr. som følge af udgifter til den nye uddannelsesordning for personer, der har mistet dagpengeretten som følge af nedsættelsen af perioden fra 4 til 2 år. Merforbrug på 6,0 som følge af flere personer på dagpenge end forudsat i budgettet. Udgifter på 0,2 mio. kr. som finansieres under serviceudgiftsrammen. Merforbruget forventes helt eller delvist finansieret via kompensation i midtvejsreguleringen og beskæftigelsestilskuddet jf. afsnit om finansiering. Teknik- og Miljøudvalget På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget består af: Udgifter på 0,3 mio. kr., der afholdes under serviceudgiftsrammen. Forebyggelses- og Socialudvalget På Forebyggelses- og Socialudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget består af: Mindreforbrug på førtidspension på 3,0 mio. kr. som følge af et større fald i aktiviteten som følge af Førtidspensionsreformen end forudsat. Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som følge af færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. På øvrige udvalg forventes ingen afvigelser under rammen til overførselsudgifter.

7 7 Øvrige ikke-serviceudgifter Fra 2013 er aktivitetsbestemt medfinansiering og almene ældreboliger flyttet fra serviceudgiftsrammen til en nyoprettet ramme for øvrige ikke-serviceudgifter. På øvrige ikke-serviceudgifter forventes et regnskabsresultat på samlet 261,5 mio. kr. Dette er et netto merforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Figur 4: Ikke-serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes et netto mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget består af: Nettomindreudgifter på 0,5 mio. kr. der skyldes, at udgiften på 0,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse af ældreboliger fremover afholdes under serviceudgiftsrammen under TMU. Forebyggelses- og Socialudvalget På Forebyggelses- og Socialudvalgets område forventes et merforbrug på 5,6 mio. kr. Merforbruget består af: Merforbrug på 5,6 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering. Der er i budgettet forudsat et fald i aktiviteten i forhold til sidste år, hvilket endnu ikke ses. På øvrige udvalg forventes ingen afvigelser under rammen til øvrige ikke-serviceudgifter.

8 8 3. Udvikling på anlæg, ejendomssalg og byggemodning Samlet konklusion for anlæg samt ejendomssalg og byggemodning Det vedtagne budget på anlæg samt ejendomssalg udgør 155,1 mio. kr. Der er besluttet overførsler fra 2012 til 2013 og tillægsbevillinger for i alt 108,2 mio. kr., som herefter giver et samlet nettorådighedsbeløb på 263,2 mio. kr. i På anlæg samt ejendomssalg og byggemodning forventes et nettoregnskabsresultat i 2013 på 259,8 mio. kr. Tidligere års erfaring viser, at det ikke er lykkedes at gennemføre alle projekter, som forudsat i de aktuelle betalingsplaner f.eks. pga. forsinkelser i byggeriet eller uenighed om betalingen. Derfor vurderes det, at regnskabsresultatet samlet set vil ligge lavere end vurderet i de enkelte projekter. Vurderingen er på nuværende tidspunkt, at regnskabsresultat for alm. anlæg og byggemodning vil svare til et forbrug på ca. 90 %, i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsel. Overførslerne fra 2013 til 2014 skønnes ved denne budgetopfølgning at blive 30,3 mio. kr. vedr. anlæg og byggemodning. Figur 5: Samlet konklusion for anlæg i mio. kr.

9 9 Anlæg på udvalgsniveau Figur 6: Anlægsudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget Skole- og børneudvalget Kulturudvalget Teknik og miljøudvalget Forebyggelses- & Socialudvalget Ældre- & Omsorgsudvalget 1,0 8,6 8,6 0,0 4,5 4,5 2,8 38,5 47,9 45,1 60,6 53,2 55,0 41,2 41,2 Udgifter 74,4 108,8 106,9 Oprindeligt budget Oprindeligt budget inkl. till.bev. og overførsler Forventet regnskab Økonomiudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 8,6 mio. kr. Svarende til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Skole- og Børneudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 45,1 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Mindreforbruget på 2,7 mio. kr. skyldes hovedsageligt: Et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende Trekronerskolen køb af pavilloner. Beløbet overføres til Kulturudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 55 mio. kr. Dette er et merforbrug/mindreindtægt på 1,8 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Merforbruget/mindreindtægten på 1,8 mio. kr. skyldes hovedsageligt: En faktisk mindreindtægt på 1,3 mio. kr. vedrørende Rådmandshaven kunstgræsbaner. Det fulde tilskud er modtaget. Men da der ikke var taget højde for moms i bevillingen og rådighedsbeløbet, er tilskuddet lavere end forventet. Teknik- og Miljøudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 106,9 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Den samlede overførsel forventes at blive på 1,9 mio. kr. for udvalget. Mindreforbruget på 1,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt: Et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende M11 konkurrenceprogram til stibro. Beløbet overføres til Et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende Råstof/festivalområde - Åben Arena. Beløbet overføres til 2014.

10 10 Forebyggelses- og Socialudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 4,5 mio. kr. Svarende til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Ældre- og Omsorgsudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 41,2 mio. kr. Svarende til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Byggemodning Figur 7: Byggemodning i mio. kr. Der forventes et regnskabsresultat på 32,9 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt: Et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende Trekroner syd erhvervsomr. etape 2. Et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende Industrivej 52 etablering af vej. Et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende Musicon Rabalder Parken fase 2 Ejendomssalg og køb Figur 8: Ejendomssalg i mio. kr. Der forventes et regnskabsresultat på 8,8 mio. kr. i indtægter. Dette er en mindreindtægt på 26,4 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Mindreindtægten på 26,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt: En skønnet mindreindtægt på 25 mio. kr. i forhold til det afsatte budget på i alt 40 mio. kr. (ejendomssalgspuljen) Dog kan enkeltstående erhvervssalg flytte billedet. Et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende købet af Hørhus. I forventningen indgår køb af Pharmacosmos.

11 11 4. Lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger Samlet konklusion Der forventes et samlet nettoregnskabsresultat på disse områder på 4.849,1 mio. kr., hvilket er en merindtægt i forhold til det oprindelige budget på 38,7 mio. kr. Figur 9: Samlet konklusion for lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger i mio. kr. Renter og afdrag Figur 10: Renter og afdrag i mio. kr. For renter og afdrag forventes netto en merudgift på 3,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merudgiften består af: Merindtægt på 0,4 mio. kr. vedr. forrentning af den likvide kassebeholdning. Kommunen har søgt SKAT om eftergivelse/yderligere henstand med betaling af frigørelsesafgift. SKAT har ikke imødekommet ansøgningen om eftergivelse, men har ydet henstand med betaling af selve afgiften frem til Landsskatteretten har ikke givet kommunen medhold og sagen er nu påklaget til Landsretten. Der er ikke budgetteret eller betalt renter af afgiften siden Renter til og med 2011 udgør en merudgift på 3,5 mio.kr. Mindreindtægt på 0,3 mio. kr. på renter vedr. forsyningsvirksomheder, som skyldes at Roskilde Forsyning den har betalt et ekstraordinært afdrag på 8 mio. kr. på kommunens tilgodehavender. For renter og afdrag skønnes en samlet merudgift på 2,5 mio. kr.

12 12 Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning Figur 11: Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning i mio. kr. På lånoptagelse forventes en mindreindtægt på 11,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreindtægten skyldes: At budgettet er nedskrevet med tillægsbevillinger på 2,8 mio. kr. Mindreindtægt på 11,0 mio. kr. som følge af, at der i budgetopfølgningen vedr. anlæg forventes overførsel af lånefinansierede restrådighedsbeløb til 2014 på Kvalitetsfondsområderne og energiinvesteringer. På skatterne forventes en netto mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreindtægten består af: Mindreindtægten på 1,8 mio. kr. på grundskyld og dækningsafgift på grund af kendelser fra Skat. Det må forventes at denne mindreindtægt forøges i løbet af året da omvurderinger fortsætter til Merindtægt på 1,3 mio. kr. vedr. kommunal andel af skat på dødsboer. På tilskud og udligning forventes en merindtægt på 0,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merindtægten består af: Nettomerindtægt på 0,1 mio. kr. som følge af mindre regulering i 1/12-afregningen fra ministeriets side efter budgetvedtagelsen. Finansforskydninger Figur 12: Finansforskydninger i mio. kr. På finansforskydninger forventes en merindtægt på 50,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merindtægten består af: Merindtægter vedrører træk på byggekreditten vedr. Trekroner Plejecenter, som var budgetlagt i 2012, men først anvendes i 2013 til finansiering af overførte anlægsudgifter fra 2012.

13 13 5. Finansiering Der forventes i 2013 et samlet merforbrug på 64,5 mio. kr. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger, herunder overførsler fra 2012 på anlæg, resterer et ufinansieret merforbrug på 29,1 mio. kr. som fordeler sig som vist i nedenstående figur. Overførsler fra 2012 på driften er ikke medtaget. Figur 13: Mer-/mindreforbrug efter tillægsbevillinger og omplaceringer i 1000 kr Mindreforbrug Merforbrug ,4 14, Finansiering af merforbrug på drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets har et merforbrug på driften på 24,5 mio. kr. Merforbruget forventes helt eller delvist finansieret via kompensation i midtvejsreguleringen og beskæftigelsestilskuddet. Skole- og Børneudvalgets merforbrug på driften på 2,1 mio. kr. forventes finansieret via den særlige præmie- og bonusordning for elever. På resterende udvalgsområder forventes balance eller et mindreforbrug på driften. Finansiering af merforbrug på anlæg Merforbrug på anlæg forventes finansieret af tillægsbevillinger og overførsler fra Der forventes ikke merforbrug på renter, finansiering og finansforskydninger Der forventes ikke merforbrug på det brugerfinansierede område.

14 14 6. Kassebeholdning og likviditet Der er foretaget skøn over trækket på den likvide beholdning frem til udgangen af Den likvide beholdning primo 2013 er opgjort til 232,4 mio. kr. I det vedtagne budget for 2013 er indregnet en forværring af kassebeholdningen på 14,1 mio. kr. Herudover er der korrigeret for godkendte ændringer til det vedtagne budget med i alt -57,4 mio. kr. i merudgift, herunder overførsler vedr. anlæg fra 2012 til Den administrative opsamling, ved denne budgetopfølgning, viser en forventet forbedring af kassebeholdningen på 17,7 mio. kr. Den forventede likvide beholdning ultimo 2013 kan herefter opgøres til 178,7 mio. kr.: Likvid beholdning primo, ,4 Budgetteret forbrug af beholdningen i ,1 Vedtaget ændringer til beholdningen i ,4 Administrativ opsamling/skøn inkl. overførsler til ,7 Kassebeholdning ultimo ,7 (Opgjort i mio. kr./ -=udgift /+-=indtægt) Efter kassekreditreglen skal den gennemsnitlige daglige saldo over de sidste 12 måneder for de likvide aktiver altid være positiv. Den forventede likvide beholdning ultimo 2013, opgjort efter kassekreditreglen, er beregnet på baggrund af en fremskrivning af udviklingen i den gennemsnitlige daglige likviditet. Den likvide beholdning ultimo 2013, opgjort efter kassekreditreglen, forventes at være mellem 400 og 450 mio.kr.

15 15 Bilag 1 - Aktivitetsskemaer til de enkelte udvalg Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Figur 1: Kontanthjælpsmodtagere Figur 2: Sygedagpengemodtagere Figur 3: Arbejdsløshedsdagpengemodtagere

16 16 Skole- og Børneudvalget Figur 4: Dagtilbud, SFO er og klubber Ældre- og Omsorgsudvalget Figur 5: Plejehjem, hjælpemidler og træning

17 17 Forebyggelses- og Socialudvalget Figur 5: Familie og børn** *Antal beregnede helårspladser **Aktiviteten for forebyggende foranstaltninger er endnu ikke fuldt opdateret i sagssystemet DUBU Figur 6: Voksen handicap og førtidspension *Antal beregnede helårspladser

18 18 Bilag 2 Resultatoversigt Tabel 1: Samlet konklusion på budgetopfølgning Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) Oprindeligt budget Forventet regnskab Afvigelse fra oprindeligt budget Driftsindtægter 4.834, ,0-0,4 Skat og tilskud/udligning 4.834, ,0-0,4 Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyningsområdet) , ,5 40,1 Serviceudgifter , ,5 51,5 Overførselsudgifter -823,7-843,5-19,7 Ikke-serviceudgifter -256,3-261,5-5,2 Renter -24,2-30,4-6,2 Resultat af ordinær driftvirksomhed 152,2 172,1 19,9 Anlægsudgifter -177,2-237,7-60,5 Byggemodning -17,9-30,9-13,0 Ejendomssalg- og køb 40,0 8,8-31,2 Anlæg i alt -155,1-259,8-104,8 Resultat af det skattefinansierede område -2,9-87,7-84,9 Optagne lån 293,2 285,1-8,2 Afdrag på lån (langfristet gæld) -76,1-73,3 2,8 Øvrige finansforskydninger -216,9-166,2 50,7 Samlet balance på det skattefinansierede område -2,7-42,2-39,5 Effekt af det brugerfinansierede område -11,3-11,3 0,0 Ændring af likvide aktiver -14,0-53,5-39,5 - Heraf afsat bufferpulje til håndtering af overførsler 25,0 0,0 25,0 Ændring af likvide aktiver ekskl. pulje til overførsler 11,0-53,5-64,5

19 19 Bilag 3 Oversigt over overførsler, tillægsbevillinger og omplaceringer Oversigt over finansiering 1000 kr. Merforbrug/ (+=merforbrug/(- mindreforbrug )=mindreforbrug) Omplaceringer* Tillægsbevillinger ekskl. overførsler Rammeoverførsler fra 2012 Ufinansieret afvigelse Økonomiudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Skole- og Børneudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Forebyggelses- og Socialudvalget Ældre- og Omsorgsudvalget Anlæg, byggemodning og ejendomssalg I alt *Der er omplaceret kr. fra Udviklingspuljen til Skjoldungelandet, som er et eksternt regnskab og derfor ikke er med i opgørelsen. Skøn over omplaceringer fra ØU til andre udvalg i kr. ØU BIU SBU KU TMU FSU ÆOU Barselsudligning(skøn) Frikøb af FTR timer Fleksjobpulje Fratrådte tjenestemænd Øvrige omplaceringer mellem udvalg I alt til budgetomplacering

20 20 Oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 31. marts 2013 Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften 19. marts 2013 (1.000 kr.) (+ = forbedring / - = forværring) Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Danmarks Rockmuseum (Afledt drift) Sti langs Tjærebyvej (Afledt drift) Initiativer for ledige Renovering af brandstationen i Jyllinge - brandvæsens drift (se anlæg) Renovering af brandstationen i Jyllinge - ejd.s drift (se anlæg) Udvidelse Roskilde Hallen, merudgift (se anlæg) Tillægsbevillinger vedr. skattefinansiet drift Tillægsbevillinger og omplaceringer på anlæg 19. marts 2013 (1.000 kr.) (+ = forbedring / - = forværring) Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Fælleshuset Skademosegård Kvælstof-vådområde i Salmosen (Udgift) Kvælstof-vådområde i Salmosen (indtægt) Renovering af brandstationen i Jyllinge Renovering af brandstationen i Jyllinge fra drift (se drift) Udvidelse Roskilde Hallen, merudgift (se drift) Udvidelse Roskilde Hallen, merudgift (kasseeffekt) Parkeringsstrategi (se drift) Tillægsbevillinger- alm. Anlæg Køb af ejendom - Pharmacosmos, Søndergade 13A+15 Viby Tillægsbevillinger - Ejd.salg og -køb Tillægsbevillinger i alt for anlæg Tillægsbevillinger og omplaceringer på lån, deponering mv. 19. marts 2013 (1.000 kr.) (+ = forbedring / - = forværring) Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Endelig låneoptagelse 2012 (anlægsforbrug) Endelig låneoptagelse 2012 (ejd.skat) Endelig låneoptagelse 2012 (rentetilskrivning) Tillægsbevillinger - lån deponering mv

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomi og Analyse 18. august 2011 Fics brevid: 1316053. Halvårsregnskab

Økonomi og Analyse 18. august 2011 Fics brevid: 1316053. Halvårsregnskab Økonomi og Analyse 18. august Fics brevid: 1316053 Halvårsregnskab 30. Juni 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne Indenrigs-

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 212290 Brevid. 1521863 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Hvad udtrykker

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august Økonomi og Analyse Sagsnr. 283237 Brevid. 2387719 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Samlet overblik over budget 2017-2020 til budgetbehandlingerne i august 18. august 20166 Generelle

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. august 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. august 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. august Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31.marts 2013 Side 3 II.A Økonomisk råderum

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 BrevID. 1669719 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses-

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

12. november 2010 Notat vedr. budgetopfølgning Budgetopfølgning 2010 ændrede budgetforudsætninger pr. 30.september 2010.

12. november 2010 Notat vedr. budgetopfølgning Budgetopfølgning 2010 ændrede budgetforudsætninger pr. 30.september 2010. 12. november 2010 Notat vedr. budgetopfølgning 2010 Bilag A Budgetopfølgning 2010 ændrede budgetforudsætninger pr. 30.september 2010. Notatet er disponeret således: Resumé Serviceudgiftsrammen Ændret udgiftspres

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. september 2011 Fics brevid: Budgetopfølgning

Økonomi og Analyse 27. september 2011 Fics brevid: Budgetopfølgning Økonomi og Analyse 27. september 2011 Fics brevid: 1334573 Budgetopfølgning 31. august 2011 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere