Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013"

Transkript

1 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013

2 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3. Udvikling på anlæg og ejendomssalg/byggemodning 4. Udvikling i renter, afdrag, finansiering og finansforskydninger 5. Finansiering 6. Kassebeholdningen og likviditet Bilag 1: Aktivitetsopfølgning på udvalgsområder Bilag 2: Resultatoversigt Bilag 3: Oversigt over rammeoverførsler, tillægsbevillinger og omplaceringer Budgetopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse i samarbejde med direktørområderne. Økonomi og Analyse Dato Fics brevid:

3 3 1. Samlet konklusion på budgetopfølgningen Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 viser, at det forventede årsregnskab på det skattefinansierede driftsområde inkl. indtægter fra skat og tilskud/udligning udgør 172,1 mio. kr. Dette er et netto mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 19,9 mio. kr. Mindreforbruget på det skattefinansierede driftsområde består af: Et mindreforbrug på serviceudgifterne på 51,5 mio. kr. Et merforbrug på overførselsudgifter og øvrige ikke-serviceudgifter på 24,9 mio. kr. Et merforbrug på renteudgifter på 6,2 mio. kr. Mindreindtægter på skat og tilskud/udligning på 0,4 mio. kr. På anlæg, byggemodning og ejendomssalg forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 104,8 mio. kr. Set i forhold til budgettet inkl. overførsler fra 2012 og tillægsbevillinger er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på anlæg, byggemodning og ejendomssalg. Når der endvidere tages højde for lån, afdrag, øvrige finansforskydninger (netto merindtægt på 45,4 mio. kr.) og den forventede balance brugerfinansierede område, vil det forventede regnskabsresultat medføre en forværring af de likvide aktiver på 53,5 mio. kr. Figur 1: Samlet konklusion på budgetopfølgningen i mio. kr. Finansiering På anlæg finansieres forventet merforbrug af tillægsbevillinger inkl. overførsler fra På øvrige områder forventes samlet mindreforbrug eller balance.

4 4 2. Udvikling nettodriftsudgifterne Serviceudgifter På serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 51,5 mio. kr. Dette er inkl. puljen til håndtering af overførsler på 25 mio. kr., der på nuværende tidspunkt ikke forventes brugt. Figur 2: Serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 42,4 mio. kr. Mindreforbruget består af: Mindreforbrug som følge af at puljen til håndtering af overførsler på 25 mio. kr. ikke forventes brugt. Mindreforbrug på 22,2 mio. kr. som følge af, at forliget med KTO kun vil give lønreguleringer på 0,54 pct. mod de 1,44 pct. der var afsat til formålet. Merudgift på 5,0 mio. kr. til initiativer for ledige. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Brandstationens driftsmidler. Skole- og Børneudvalget På Skole- og Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr.. Merforbruget består af: Merforbrug på 2,1 mio. kr. som følge af, at flere elever på Pædagogisk Assistentuddannelse er voksenelever, og at voksenelever er forbundet med højere udgifter. I forventningen er der taget højde for, at økonomien vedrørende høreapparater flyttes til Region Sjælland i I forventningen er der også taget højde for at økonomien vedrørende Idrætsskoler omplaceres fra Kultur- og Idrætsudvalget til Skole- og Børneudvalget. Det er i budgetopfølgningen forudsat, at skolernes mindreforbrug på løn i forbindelse med lockout af lærerne bliver anvendt senere i 2013.

5 5 Kultur- og Idrætsudvalget På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget består af: Merudgifter på 1,2 mio. kr. til sekretariatet vedr. Rockmuseet som finansieres af tillægsbevilling givet i juni 2012 i Byrådet. Udgifter på 0,2 mio.kr. til Vibyhallen, der finansieres under rammen for overførselsudgifter. Teknik- og Miljøudvalget På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget består af: Mindreudgifter på 3,3 mio. kr. på vedligeholdelse af kommunale bygninger til finansiering af hhv. merudgifter til Roskildehallerne og reetablering af brandstation Jyllinge. Udgifter til bygningsvedligeholdelse på 0,8 mio. kr., som finansieres under hhv. rammen for overførselsudgifter og rammen for ikke-serviceudgifter. Forebyggelses- og Socialudvalget På Forebyggelses- og Socialudvalgets område forventes under serviceudgifterne et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreforbruget består af: Mindreforbrug på familie og børneområdet på 4,0 mio. kr. som følge af øget fokus på forebyggelse, herunder iværksættelse af forebyggende indsatser med ekstern finansiering. Mindreforbrug på voksen og handicapområdet på 1,0 mio. kr. som følge af det fortsat øgede fokus på forebyggende indsatser. Ældre- og Omsorgsudvalget På Ældre- og Omsorgsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreforbruget består af: Mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på engangsudgifter til afledt drift i forbindelse med ibrugtagning af plejecenter Trekroner forventes lavere end forudsat. På øvrige udvalg forventes ingen afvigelser under serviceudgiftsrammen.

6 6 Overførselsudgifter På overførselsudgifter forventes et regnskabsresultat på samlet 843,5 mio. kr. Dette er et netto merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 18,3 mio. kr. Figur 3: Overførselsudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område forventes et merforbrug på 24,3 mio. kr. Merforbruget består af: Merforbrug på 7,5 mio. kr. som følge af flere personer på kontanthjælp. Merforbrug på 4,5 mio. kr. som følge af flere personer i seniorjob. Merforbrug på 6,5 mio. kr. som følge af udgifter til den nye uddannelsesordning for personer, der har mistet dagpengeretten som følge af nedsættelsen af perioden fra 4 til 2 år. Merforbrug på 6,0 som følge af flere personer på dagpenge end forudsat i budgettet. Udgifter på 0,2 mio. kr. som finansieres under serviceudgiftsrammen. Merforbruget forventes helt eller delvist finansieret via kompensation i midtvejsreguleringen og beskæftigelsestilskuddet jf. afsnit om finansiering. Teknik- og Miljøudvalget På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget består af: Udgifter på 0,3 mio. kr., der afholdes under serviceudgiftsrammen. Forebyggelses- og Socialudvalget På Forebyggelses- og Socialudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget består af: Mindreforbrug på førtidspension på 3,0 mio. kr. som følge af et større fald i aktiviteten som følge af Førtidspensionsreformen end forudsat. Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som følge af færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. På øvrige udvalg forventes ingen afvigelser under rammen til overførselsudgifter.

7 7 Øvrige ikke-serviceudgifter Fra 2013 er aktivitetsbestemt medfinansiering og almene ældreboliger flyttet fra serviceudgiftsrammen til en nyoprettet ramme for øvrige ikke-serviceudgifter. På øvrige ikke-serviceudgifter forventes et regnskabsresultat på samlet 261,5 mio. kr. Dette er et netto merforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Figur 4: Ikke-serviceudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes et netto mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget består af: Nettomindreudgifter på 0,5 mio. kr. der skyldes, at udgiften på 0,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse af ældreboliger fremover afholdes under serviceudgiftsrammen under TMU. Forebyggelses- og Socialudvalget På Forebyggelses- og Socialudvalgets område forventes et merforbrug på 5,6 mio. kr. Merforbruget består af: Merforbrug på 5,6 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering. Der er i budgettet forudsat et fald i aktiviteten i forhold til sidste år, hvilket endnu ikke ses. På øvrige udvalg forventes ingen afvigelser under rammen til øvrige ikke-serviceudgifter.

8 8 3. Udvikling på anlæg, ejendomssalg og byggemodning Samlet konklusion for anlæg samt ejendomssalg og byggemodning Det vedtagne budget på anlæg samt ejendomssalg udgør 155,1 mio. kr. Der er besluttet overførsler fra 2012 til 2013 og tillægsbevillinger for i alt 108,2 mio. kr., som herefter giver et samlet nettorådighedsbeløb på 263,2 mio. kr. i På anlæg samt ejendomssalg og byggemodning forventes et nettoregnskabsresultat i 2013 på 259,8 mio. kr. Tidligere års erfaring viser, at det ikke er lykkedes at gennemføre alle projekter, som forudsat i de aktuelle betalingsplaner f.eks. pga. forsinkelser i byggeriet eller uenighed om betalingen. Derfor vurderes det, at regnskabsresultatet samlet set vil ligge lavere end vurderet i de enkelte projekter. Vurderingen er på nuværende tidspunkt, at regnskabsresultat for alm. anlæg og byggemodning vil svare til et forbrug på ca. 90 %, i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsel. Overførslerne fra 2013 til 2014 skønnes ved denne budgetopfølgning at blive 30,3 mio. kr. vedr. anlæg og byggemodning. Figur 5: Samlet konklusion for anlæg i mio. kr.

9 9 Anlæg på udvalgsniveau Figur 6: Anlægsudgifter fordelt på udvalg i mio. kr. Økonomiudvalget Skole- og børneudvalget Kulturudvalget Teknik og miljøudvalget Forebyggelses- & Socialudvalget Ældre- & Omsorgsudvalget 1,0 8,6 8,6 0,0 4,5 4,5 2,8 38,5 47,9 45,1 60,6 53,2 55,0 41,2 41,2 Udgifter 74,4 108,8 106,9 Oprindeligt budget Oprindeligt budget inkl. till.bev. og overførsler Forventet regnskab Økonomiudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 8,6 mio. kr. Svarende til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Skole- og Børneudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 45,1 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Mindreforbruget på 2,7 mio. kr. skyldes hovedsageligt: Et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende Trekronerskolen køb af pavilloner. Beløbet overføres til Kulturudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 55 mio. kr. Dette er et merforbrug/mindreindtægt på 1,8 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Merforbruget/mindreindtægten på 1,8 mio. kr. skyldes hovedsageligt: En faktisk mindreindtægt på 1,3 mio. kr. vedrørende Rådmandshaven kunstgræsbaner. Det fulde tilskud er modtaget. Men da der ikke var taget højde for moms i bevillingen og rådighedsbeløbet, er tilskuddet lavere end forventet. Teknik- og Miljøudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 106,9 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Den samlede overførsel forventes at blive på 1,9 mio. kr. for udvalget. Mindreforbruget på 1,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt: Et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende M11 konkurrenceprogram til stibro. Beløbet overføres til Et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende Råstof/festivalområde - Åben Arena. Beløbet overføres til 2014.

10 10 Forebyggelses- og Socialudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 4,5 mio. kr. Svarende til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Ældre- og Omsorgsudvalget Der forventes et regnskabsresultat på 41,2 mio. kr. Svarende til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Byggemodning Figur 7: Byggemodning i mio. kr. Der forventes et regnskabsresultat på 32,9 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt: Et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende Trekroner syd erhvervsomr. etape 2. Et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende Industrivej 52 etablering af vej. Et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende Musicon Rabalder Parken fase 2 Ejendomssalg og køb Figur 8: Ejendomssalg i mio. kr. Der forventes et regnskabsresultat på 8,8 mio. kr. i indtægter. Dette er en mindreindtægt på 26,4 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Mindreindtægten på 26,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt: En skønnet mindreindtægt på 25 mio. kr. i forhold til det afsatte budget på i alt 40 mio. kr. (ejendomssalgspuljen) Dog kan enkeltstående erhvervssalg flytte billedet. Et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende købet af Hørhus. I forventningen indgår køb af Pharmacosmos.

11 11 4. Lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger Samlet konklusion Der forventes et samlet nettoregnskabsresultat på disse områder på 4.849,1 mio. kr., hvilket er en merindtægt i forhold til det oprindelige budget på 38,7 mio. kr. Figur 9: Samlet konklusion for lån, skat, tilskud/udligning og finansforskydninger i mio. kr. Renter og afdrag Figur 10: Renter og afdrag i mio. kr. For renter og afdrag forventes netto en merudgift på 3,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merudgiften består af: Merindtægt på 0,4 mio. kr. vedr. forrentning af den likvide kassebeholdning. Kommunen har søgt SKAT om eftergivelse/yderligere henstand med betaling af frigørelsesafgift. SKAT har ikke imødekommet ansøgningen om eftergivelse, men har ydet henstand med betaling af selve afgiften frem til Landsskatteretten har ikke givet kommunen medhold og sagen er nu påklaget til Landsretten. Der er ikke budgetteret eller betalt renter af afgiften siden Renter til og med 2011 udgør en merudgift på 3,5 mio.kr. Mindreindtægt på 0,3 mio. kr. på renter vedr. forsyningsvirksomheder, som skyldes at Roskilde Forsyning den har betalt et ekstraordinært afdrag på 8 mio. kr. på kommunens tilgodehavender. For renter og afdrag skønnes en samlet merudgift på 2,5 mio. kr.

12 12 Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning Figur 11: Lånoptagelse, skatter og tilskud/udligning i mio. kr. På lånoptagelse forventes en mindreindtægt på 11,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreindtægten skyldes: At budgettet er nedskrevet med tillægsbevillinger på 2,8 mio. kr. Mindreindtægt på 11,0 mio. kr. som følge af, at der i budgetopfølgningen vedr. anlæg forventes overførsel af lånefinansierede restrådighedsbeløb til 2014 på Kvalitetsfondsområderne og energiinvesteringer. På skatterne forventes en netto mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreindtægten består af: Mindreindtægten på 1,8 mio. kr. på grundskyld og dækningsafgift på grund af kendelser fra Skat. Det må forventes at denne mindreindtægt forøges i løbet af året da omvurderinger fortsætter til Merindtægt på 1,3 mio. kr. vedr. kommunal andel af skat på dødsboer. På tilskud og udligning forventes en merindtægt på 0,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merindtægten består af: Nettomerindtægt på 0,1 mio. kr. som følge af mindre regulering i 1/12-afregningen fra ministeriets side efter budgetvedtagelsen. Finansforskydninger Figur 12: Finansforskydninger i mio. kr. På finansforskydninger forventes en merindtægt på 50,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merindtægten består af: Merindtægter vedrører træk på byggekreditten vedr. Trekroner Plejecenter, som var budgetlagt i 2012, men først anvendes i 2013 til finansiering af overførte anlægsudgifter fra 2012.

13 13 5. Finansiering Der forventes i 2013 et samlet merforbrug på 64,5 mio. kr. Efter omplaceringer og tillægsbevillinger, herunder overførsler fra 2012 på anlæg, resterer et ufinansieret merforbrug på 29,1 mio. kr. som fordeler sig som vist i nedenstående figur. Overførsler fra 2012 på driften er ikke medtaget. Figur 13: Mer-/mindreforbrug efter tillægsbevillinger og omplaceringer i 1000 kr Mindreforbrug Merforbrug ,4 14, Finansiering af merforbrug på drift Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets har et merforbrug på driften på 24,5 mio. kr. Merforbruget forventes helt eller delvist finansieret via kompensation i midtvejsreguleringen og beskæftigelsestilskuddet. Skole- og Børneudvalgets merforbrug på driften på 2,1 mio. kr. forventes finansieret via den særlige præmie- og bonusordning for elever. På resterende udvalgsområder forventes balance eller et mindreforbrug på driften. Finansiering af merforbrug på anlæg Merforbrug på anlæg forventes finansieret af tillægsbevillinger og overførsler fra Der forventes ikke merforbrug på renter, finansiering og finansforskydninger Der forventes ikke merforbrug på det brugerfinansierede område.

14 14 6. Kassebeholdning og likviditet Der er foretaget skøn over trækket på den likvide beholdning frem til udgangen af Den likvide beholdning primo 2013 er opgjort til 232,4 mio. kr. I det vedtagne budget for 2013 er indregnet en forværring af kassebeholdningen på 14,1 mio. kr. Herudover er der korrigeret for godkendte ændringer til det vedtagne budget med i alt -57,4 mio. kr. i merudgift, herunder overførsler vedr. anlæg fra 2012 til Den administrative opsamling, ved denne budgetopfølgning, viser en forventet forbedring af kassebeholdningen på 17,7 mio. kr. Den forventede likvide beholdning ultimo 2013 kan herefter opgøres til 178,7 mio. kr.: Likvid beholdning primo, ,4 Budgetteret forbrug af beholdningen i ,1 Vedtaget ændringer til beholdningen i ,4 Administrativ opsamling/skøn inkl. overførsler til ,7 Kassebeholdning ultimo ,7 (Opgjort i mio. kr./ -=udgift /+-=indtægt) Efter kassekreditreglen skal den gennemsnitlige daglige saldo over de sidste 12 måneder for de likvide aktiver altid være positiv. Den forventede likvide beholdning ultimo 2013, opgjort efter kassekreditreglen, er beregnet på baggrund af en fremskrivning af udviklingen i den gennemsnitlige daglige likviditet. Den likvide beholdning ultimo 2013, opgjort efter kassekreditreglen, forventes at være mellem 400 og 450 mio.kr.

15 15 Bilag 1 - Aktivitetsskemaer til de enkelte udvalg Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Figur 1: Kontanthjælpsmodtagere Figur 2: Sygedagpengemodtagere Figur 3: Arbejdsløshedsdagpengemodtagere

16 16 Skole- og Børneudvalget Figur 4: Dagtilbud, SFO er og klubber Ældre- og Omsorgsudvalget Figur 5: Plejehjem, hjælpemidler og træning

17 17 Forebyggelses- og Socialudvalget Figur 5: Familie og børn** *Antal beregnede helårspladser **Aktiviteten for forebyggende foranstaltninger er endnu ikke fuldt opdateret i sagssystemet DUBU Figur 6: Voksen handicap og førtidspension *Antal beregnede helårspladser

18 18 Bilag 2 Resultatoversigt Tabel 1: Samlet konklusion på budgetopfølgning Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) Oprindeligt budget Forventet regnskab Afvigelse fra oprindeligt budget Driftsindtægter 4.834, ,0-0,4 Skat og tilskud/udligning 4.834, ,0-0,4 Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyningsområdet) , ,5 40,1 Serviceudgifter , ,5 51,5 Overførselsudgifter -823,7-843,5-19,7 Ikke-serviceudgifter -256,3-261,5-5,2 Renter -24,2-30,4-6,2 Resultat af ordinær driftvirksomhed 152,2 172,1 19,9 Anlægsudgifter -177,2-237,7-60,5 Byggemodning -17,9-30,9-13,0 Ejendomssalg- og køb 40,0 8,8-31,2 Anlæg i alt -155,1-259,8-104,8 Resultat af det skattefinansierede område -2,9-87,7-84,9 Optagne lån 293,2 285,1-8,2 Afdrag på lån (langfristet gæld) -76,1-73,3 2,8 Øvrige finansforskydninger -216,9-166,2 50,7 Samlet balance på det skattefinansierede område -2,7-42,2-39,5 Effekt af det brugerfinansierede område -11,3-11,3 0,0 Ændring af likvide aktiver -14,0-53,5-39,5 - Heraf afsat bufferpulje til håndtering af overførsler 25,0 0,0 25,0 Ændring af likvide aktiver ekskl. pulje til overførsler 11,0-53,5-64,5

19 19 Bilag 3 Oversigt over overførsler, tillægsbevillinger og omplaceringer Oversigt over finansiering 1000 kr. Merforbrug/ (+=merforbrug/(- mindreforbrug )=mindreforbrug) Omplaceringer* Tillægsbevillinger ekskl. overførsler Rammeoverførsler fra 2012 Ufinansieret afvigelse Økonomiudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Skole- og Børneudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Forebyggelses- og Socialudvalget Ældre- og Omsorgsudvalget Anlæg, byggemodning og ejendomssalg I alt *Der er omplaceret kr. fra Udviklingspuljen til Skjoldungelandet, som er et eksternt regnskab og derfor ikke er med i opgørelsen. Skøn over omplaceringer fra ØU til andre udvalg i kr. ØU BIU SBU KU TMU FSU ÆOU Barselsudligning(skøn) Frikøb af FTR timer Fleksjobpulje Fratrådte tjenestemænd Øvrige omplaceringer mellem udvalg I alt til budgetomplacering

20 20 Oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 31. marts 2013 Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften 19. marts 2013 (1.000 kr.) (+ = forbedring / - = forværring) Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Danmarks Rockmuseum (Afledt drift) Sti langs Tjærebyvej (Afledt drift) Initiativer for ledige Renovering af brandstationen i Jyllinge - brandvæsens drift (se anlæg) Renovering af brandstationen i Jyllinge - ejd.s drift (se anlæg) Udvidelse Roskilde Hallen, merudgift (se anlæg) Tillægsbevillinger vedr. skattefinansiet drift Tillægsbevillinger og omplaceringer på anlæg 19. marts 2013 (1.000 kr.) (+ = forbedring / - = forværring) Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Fælleshuset Skademosegård Kvælstof-vådområde i Salmosen (Udgift) Kvælstof-vådområde i Salmosen (indtægt) Renovering af brandstationen i Jyllinge Renovering af brandstationen i Jyllinge fra drift (se drift) Udvidelse Roskilde Hallen, merudgift (se drift) Udvidelse Roskilde Hallen, merudgift (kasseeffekt) Parkeringsstrategi (se drift) Tillægsbevillinger- alm. Anlæg Køb af ejendom - Pharmacosmos, Søndergade 13A+15 Viby Tillægsbevillinger - Ejd.salg og -køb Tillægsbevillinger i alt for anlæg Tillægsbevillinger og omplaceringer på lån, deponering mv. 19. marts 2013 (1.000 kr.) (+ = forbedring / - = forværring) Byrådsdato pkt.nr. Sag vedr: Endelig låneoptagelse 2012 (anlægsforbrug) Endelig låneoptagelse 2012 (ejd.skat) Endelig låneoptagelse 2012 (rentetilskrivning) Tillægsbevillinger - lån deponering mv

Halvårsregnskab. Pr. 30. juni 2013

Halvårsregnskab. Pr. 30. juni 2013 1 Halvårsregnskab Pr. 30. juni 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2014 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2014 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2016

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2016 - Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2017

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2017 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2017 Side2/28 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.2 De samlede driftsudgifter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.3

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 11 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder. BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalgets 1. behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalgets 1. behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 241925 Brevid. 1722653 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2014-2017 20. august 2013 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomi og Analyse 18. august 2011 Fics brevid: 1316053. Halvårsregnskab

Økonomi og Analyse 18. august 2011 Fics brevid: 1316053. Halvårsregnskab Økonomi og Analyse 18. august Fics brevid: 1316053 Halvårsregnskab 30. Juni 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne Indenrigs-

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab. Pr. 30. juni 2015

Halvårsregnskab. Pr. 30. juni 2015 Halvårsregnskab Pr. 30. juni 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2016

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2016 - Budgetopfølgning Pr. 31. august 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

Budgetovervejelser Budget

Budgetovervejelser Budget Budgetovervejelser Budget 2016-2019 Borgmester Joy Mogensen Status på de økonomiske principper Økonomisk balance Likviditet på min. 300 mio. kr. efter kassekreditreglen Ingen ufinansierede tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater Økonomiske resultater for 2014 Næstved Kommune er udfordret på økonomien. Kommunen har et udgiftsbehov, der ligger over landsgennemsnittet og et indtægtsgrundlag, der ligger under

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 212290 Brevid. 1521863 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Hvad udtrykker

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsregnskab. Pr. 30. juni 2016

Halvårsregnskab. Pr. 30. juni 2016 - Halvårsregnskab Pr. 30. juni 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. juli 205 2050076488 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til forventninger

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 pr. 30. juni

Halvårsregnskab 2017 pr. 30. juni Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 294708 Brevid. 2605047 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 7. juli 2017 Halvårsregnskab 2017 pr. 30. juni Side2/33 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. marts 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. marts 2010 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. marts 2010 Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere