Målsætninger... 1 Kommunikationsplan... 5 Revideret tidsplan:... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målsætninger... 1 Kommunikationsplan... 5 Revideret tidsplan:... 6"

Transkript

1 Noa Sagsnr.: 2015/ Dao: 30. augus 2016 Tiel: Bilag il udvalgssag sepember 2016 Sagsbehandler: Chrisina Faber Skolekonsulen De lærende eam professionalisering af samarbejde Projek søe af A.P. Møller Fonden. Bilag il brug for Udvalg og Byråd. Sepember/Okober Bilage er sids udarbejdede overblik over projeke. Der foreages løbende ilreninger. Indhold vedr. reviderede målsæninger og idsplan: Målsæninger... 1 Kommunikaionsplan... 5 Revidere idsplan:... 6 Målsæninger Projekes overordnede målsæning er, a lærerne via eamsamarbejde i fageams kvalificeres i arbejde med elevens læringsprogression, hvilke skal øge elevens læring. Med projeke skal de fagfaglige fokus således sikres i eame. For a skabe de kvalificerende fageams er der ale om e kulurforandringsprojek, basere på en praksisændring i de eksiserende eams og eablering af en lang række eams, hvor disse endnu ikke eksiserer. Der skal udvikles en kulur med fokus på evidens, daa og den læringsmålssyrede undervisning. Projekes resulaer vil kunne be- eller afkræfe projekes hypoese om, a de professionaliserede eamsamarbejde kvalificerer lærerens undervisningsplanlægning, hvilke giver effek på elevens læring. Denne forvenede ændring skal afspejles gennem en række kvaniaive og kvaliaive indikaorer, der vil belyse projekes akiviesmål, resulamål og effekmål.

2 Akiviesmål Der igangsæes i projekperioden 40 eams fordel på 6 marikler i fagene dansk, maemaik, engelsk og naur & eknik 1. Eableringen af eamsene igangsæes via re eammøder med eksern og inern bisand. I forhold il de eksiserende eams skal der ske en praksisændring af mødekuluren, så fageame i højere grad bliver fokusere på inddragelse af evidens og daa. Efer eableringen af eamsene afsæes fremadree 20 imer på årsbasis il de videre arbejde i fageame i fagene dansk og maemaik. For så vid angår fagene engelsk og naur & eknik afsæes 10 imer på årsbasis. Heril kommer opkvalificeringen af de 7 læringsvejledere der vil gennemgå en vejlederuddannelse med fokus på de evidensbaserede eamsamarbejde. Uddannelsen vil være opbygge over é enkel, radiionel modulforløb kombinere med coaching af de enkele vejledere 2. Ligeledes vil de ilknyede ressourcepersoner gennemgå samme grundliggende modulforløb med samme fokus på de evidensbaserede samarbejde. Akiviesmålene dokumeneres via prookoller over afholde møder sam fremmøde ved disse og fakuraer vedr. gennemføre forløb. Forvalningen indsamler dokumenaionen. Resulamål Resulamåle er en øge professionalisering af eamsamarbejde if. inddragelse af daa og evidens med fokus på den læringsmålssyrede undervisning. I forhold il, a der er ale om e kulurforandringsprojek, vil der dels være ale om en opleve effek hos lærerne, dels vil der være ale om en organisaorisk praksisændring, hvor der afholdes faggruppemøder med e skarp fokus. Målsæningen om øge anvendelse af evidens og daa i arbejde med læringsmålssyrede undervisning ønsker vi a dokumenere på følgende vis: A. Survey i saren af forløbe, hvor der dels spørges il eammedlemmernes forvenning il de kommende eamsamarbejde if. i hvor høj grad der i fageame er fokus på læring og øge brug af evidens? B. Survey i sluningen af forløb vil dels korlægge i hvor høj grad disse forvenninger er bleve indfrie, dels korlægge, hvilke emner der konkre har være drøfe, har ny forskning være drøfe og vurderes de, a videndelingen har give ændring af undervisningspraksis? Spørgsmålene om mødernes reelle indhold vil også belyses via referaer jf. afsni om akiviesmål. Kvaliaive inerviews. Surveyen vil blive supplere med kvaliaive inerviews med en gruppe udvalge lærere i saren og afsluningen af forløbe. 1 Grunde skolesrukuren iværksæes samlede fageams på værs af mariklerne i hovedparen af fag. Så hver skole har fageams. Der er ikke lærerer nok il, a de giver mening a eablere fageams på hver marikel. Dansk er undage, da der er ilsrækkelig med anal lærere il a eablere fageams på hver marikel. 2 Førse modul afslues med en eksamen. Den reserende opkvalificering foregår via coaching af vejlederne.

3 Måling af forandringsproces med værkøje Call. Call er udvikle il a måle forandringsprocesser i skolen med fokus på læringscenere ledelse og læringsfællesskaber. Vi vil måle på følgende paramere: Mål & forvenninger, undersøe kvalie i undervisning & ledelse af professionelles læring & udvikling. Målingerne vil blive korlag af forvalningen. Effekmåle Effekmåle er, a elevernes læringsudbye øges gennem perioden. Den forvenede effek på elevernes læringsprogression ønsker vi a belyse via en række kvaniaive målinger: Karakerfremgang i fagene dansk og maemaik så de svarer il landgennemsni i Akuel ligger karakerniveaue i henholdsvis 6,0 i dansk & 5,8 i maemaik mod e naional gennemsni på 6,9 i dansk og 7,0 i maemaik (De bemærkes, a gennemsnie referer il allene fra 2014/2015, hvor ansøgningen er skreve). Iagage posiiv udvikling i elevernes progression De naionale es vil blive anvend il a give en indikaion af elevens faglige niveau. De vil være fage maemaik der følges, ide de vil være disse fageams projeke sarer med, hvilke giver e vis idsmæssig spænd il a måle en fremgang. De vil være al fra forårsmålingen i 2016, der måler 4. klasse der benyes, hvilke vil blive fulg op ad målingen i De skal bemærkes, a der vil være en idsmæssig forskydning på e år mellem de gennemføre målinger og projekes sar. Forskydningen skyldes, a de naionale es ikke gennemføres i ak med projekbeskrivelsens idsplan. Tallene vil blive sammenhold med beregning fra den såkalde Beregner, der måler elevens læringsprogression i fage maemaik. Målingen vil blive sammenhold med udvalge klasser, hvis lærere har medvirke i fageam konra klasser, hvis lærere endnu ikke har medvirke i fageam. For så vid angår de øvrige fag vil der blive gennemfør en ilsvarende måling, men denne vil ligge udenfor projekperioden. Der vil således blive foreage lignende målinger i fagene dansk, naur & eknik sam engelsk i ak projekes udrulning Posiiv fremgang i analle af uddannelsesparae elever fra den nuværende procensas på 93,8% il 95% Posiiv udvikling i løfeevne. Da vi akuel ikke har de nuværende al, men førs ulimo maj har al i fage dansk, kan vi ikke definere en procenmæssig fremgang. Den måling der vil blive foreage, vil måle fremgangen i dansk fra Procensasen vil blive faslag i maj måned. Kvaliesrapporen vil danne grundlag for denne måling. Målingerne ved blive korlag af forvalningen. Evaluering: Den afsluende evaluering vil blive foreage af den inerne projekleder i samarbejde med den ekserne konsulen. Resulaer opsamles i en hvidbog. Hvidbogen vil opsamle resulaerne fra de kvaniaive målinger såvel som den vil behandle de kvaliaive maeriale. De opsamlede erfaringer skal

4 bruges som anvisninger for bes pracice i arbejde med fageams. Hvidbogen vil udgøre grundlage for den inerne videndeling og forankring af projeke i Halsnæs, da vi her vil have formulere en køreplan for eablering af e fageam og srukuren il de meodisk arbejdede fageam med fokus på evidens og læringsmålssyring. Ligeledes vil hvidbogen spille en cenral rolle i den ekserne formidling af projekes resulaer og silles il rådighed for alle ineresserede. Hvidbogen er således også ænk som væsenlig udgangspunk for de afsluende seminar hvoril ineresserede fra øvrige kommuner m.v. invieres. Som led i evalueringen vil vi herudover foreage en række inerviews med elever fra en klasse i dansk og maemaik. Inerviewene skal afdække, hvorvid projeke har bidrage il en skærpe faglig bevidshed hos eleven er forsåelse af fage bleve øge? De o klasser vil blive inerviewe i saren af projeke og afsluningsvis. De vil dreje sig om en 4. klasse, der inerviewes igen i 6. klasse. Inerviewene vil blive foreage af den inerne projekleder. Tabeloversig over målsæninger Målsæning Baseline Hvad og hvordan Meode og dokumenaion Eablering af fageams 2016: Enkele skoler har i dee skoleår iværksa fagudvalg dog ikke i den form, som projeke beskriver 2018: 49 fageams er eablere Eablering af eams som beskreve i ansøgning Uddannelse Øge professionalisme i fageam Karakerfremgang il landsgennemsni i dansk og maemaik 2016: 7 Vejledere og plc ere opkvalifceres. Vejledere får yderligere uddannelse i løbe af projekperioden. 2016:Survey i sar af forløb belyser forvenninger il 2018: Survey ved projekafsluning belyser om forvenninger er indfriede 2015: Dansk 0,9 % & maemaik 1,2 % fra landsgennemsni. 2018: Karakere på landsgennemsni 7 Vejledere og x anal plc ere opkvalificeres Survey udsendes il alle delagere i fageam før opsar og eferfølgende ved projekudløb Dokumenaion i form af referaer fra møder Fakuraer for gennemføre forløb Survey designes af forvalningen Tal fra afgangseksamen 2018 Posiiv fremgang i 2016: Andel af elever Tal fra de naionale es

5 naionale esresulaer Sigende læringsprogression Fremgang i anal af elever der vurderes uddannelsesparae med gode resulaer i maemaik 3 x procenpoin 2018: Øgning af andel af elever med gode resulaer i maemaik 2016: Læringsniveau 4. klasse i maemaik 2018: Læringsprogression i 6. klasse er sigende 2015: 93, 8 % vurderes uddannelsesparae. 2018: Posiiv fremgang af uddannelsesparae elever il 95% Tal måles via beregner Måling af fremgang Kommunikaionsplan Der vil blive iværksa en række forskellige ilag il a sikre informaion og formidling om projeke il de relevane ineressener. Tilagene, som vil blive formidle af fagforvalningen i mege æ samarbejde med Kommunikaionsafdelingen, er inddel i nedensående skema: Ineressen Tilag Tidspunk Budskab Medie Faglærer 1.Informaionsbrev om opsar af projek. 2.Samle informaionsmøde (lærere,ressourcepersone r, skoleledere, undervisningsinsiuion og forvalning) 3.Delagelse i afsluende konference 1. Før projeksar 2. Før projeksar Spændende ilag 2. Spørgsmål, ejerskab og prakisk informaion 3. Videndeling, opsamling og forankring Ressourceperson 1)Informaionsbrev 2)Særlig informaionsmøde om projeksar for ressourcepersoner 3) Informaionsmøde for alle 4)Delagelse i afsluende konference med hvidbog 3 Dvs. elever der præsere på karakerniveau 4 & 7 1)Før projeksar 2) Før projeksar 3) Før projeksar 4) 1.Spændende ilag 2. Ejerskab, prakisk info og spørgsmål. 3. Prakisk og ejerskab 4. Videndeling 1. Inrane 2. Fremmøde 3. Fremmøde Personlig brev (Pernille: vi skal også finde nogle relevane plc ere? 2, 3 & 4: fremmøde

6 Skoleledelse 1)Informaionsbrev om projeksar 2)Delagelse i info-møde 3)Løbende informaion& dialog på cenrale ledermøder i forvalningen 4) Delagelse i konference med hvidbog Delagelse i afsluende konference 1. Før projeksar 2. Før projeksar 3) Løbende informaio n & dialog Forældre Informaionsbrev Før projeksar Offenlighed & øvrige kommuner Kredsen/fagforenin g Fonden 1)Pressemeddelser ifm. bevillingsbrev 2)Pressemeddelse ved afsluning på projek 3) Konference og hvidbog Informaion om bevilling efer underskrivelse af bevillingsbrev Sausnoaer medioopsar, efer piloforsøg og efer projekafsluning 1)før opsar 2)efer afsluning 3) efer afsluning Før projeksar 1. Plan over forløb og info 2. Prakisk og ejerskab 3. Ejerskab og problemløsning 4. Videndeling, opsamling og ejerskab Orienering om bevilling og projek 1&2:Spændend e ilag i Halsnæs 3: Videndeling og opsamling Spændende ak for gode inpu Løbende orienering om udfordringer og fremdrif. 1)Mail 2 &3: fremmøde 4: Personlige inviaion Inrane 1&2:Pressemeddels r Afales med fonden. 3: Inviaion pr. mail il alle kommuner Mail Rapporform Revidere idsplan: Tidsskema: Periode Anal eams/ilag Hvem /hvordan Forår 2016 Projekmodning Ressourcepersoner udvælges Informaionskampagne Logisikgruppe i gang med finpudsning. Forvalning og skoler Eferår 2016 A. 7 læringsvejledere og 12 ressourcepersoner påbegynder opkvalificering B. 6 eams i maemaik igangsæes. A. 7 læringsvejledere sarer fra mars længerevarende forløb indeholdende é fagmodul sam eferfølgende coaching forløb. Ressourcepersoner delager også på fagmodule.

7 Januar 2017 Forår 2017 Eferår 2017 projek Forår 2018 Eferår eams i maemaik igangsæes. (Udskoling). 1 fageam i O. klasse i maemaik. 4 eams i dansk (udskoling). Grunde dansk er e sor fag med mange lærere eableres fageams på hver marikel. 10 eams i dansk igangsæes. (Indskoling og mellemrin). O. klasse e fageam i dansk. 9 eams i engelsk igangsæes (indskoling, mellemrin og udskoling) 6 eams i naurfag sæes i gang i indskoling og mellemrin. En konsulen facilieer i samarbejde med lokale ressourcepersoner - 3 møder a 3 imer i de 6 fageams. (9 imer). 4 Den ekserne konsulen vil medvirke i alle møder. B. Ressourcepersoner i gang med uddannelse Evaluering og ilrening af forløb. 3x3 møder i 8 fageams. (9 imer). 3x3 møder i 11 fageams. (9 imer). 3x3 møder i 9 fageams. (9 imer). 3x3 møder i 6 fageams i dansk udskoling. ( 9 imer). Forår 2019 Opsamling og formidling af resulaer Jf. oprindelig ansøgning

f r a i d é t i l p r o j e k t i n n o v a t i o n i n n o v a i o n i o n i n n o v a t n o v a t i n n o v a t i

f r a i d é t i l p r o j e k t i n n o v a t i o n i n n o v a i o n i o n i n n o v a t n o v a t i n n o v a t i f r a i d é i l p r o j e k e n m e o d e i l n y æ n k n i n g o g p r o b l e m l ø s n i n g n o v a i s p r o c e s s e n i n d e h o l d e r... n n o v a p r e j e k Toolki & Mindhouse er o konsulenvirksomheder,

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 1 specifikaion Indholdsforegnelse 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Formål 1.3 Overordnede rammer for syseme 2 3 1.4 Definiioner og forkorelser 4 1.5 Besvarelse af krav 4 2. 2.1 Funkionelle krav

Læs mere

Strategi for brug af mere netværkspleje

Strategi for brug af mere netværkspleje Sraegi for brug af mere neværkspleje Projekleder Gie Ørum Madsen Dao Januar 2011 Denne projekbeskrivelse er en revision af den oprindelige projekbeskrivelse fra mars 2010. Baggrunden for revisionen er,

Læs mere

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk

Bilag 1E: Totalvægte og akseltryk Vejdirekorae Side 1 Forsøg med modulvognog Slurappor Bilag 1E: Toalvæge og ryk Bilag 1E: Toalvæge og ryk Dee bilag er opdel i følgende dele: 1. En inrodukion il bilage 2. Resulaer fra de forskellige målesaioner,

Læs mere

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011

Badevandet 2010 Teknik & Miljø - -Maj 2011 Badevande 2010 Teknik & Miljø - Maj 2011 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Naur Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2011 Tiel: Badevande, 2010 Teks og layou: Forside: Journalnummer:

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2015

tegnsprog Kursuskatalog 2015 egnsprog Kursuskaalog 2015 Hvordan finder du di niveau? Hvor holdes kurserne? Hvordan ilmelder du dig? 5 Hvad koser e kursus? 6 Tegnsprog for begyndere 8 Tegnsprog på mellemniveau 10 Tegnsprog for øvede

Læs mere

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

Vækst på kort og langt sigt

Vækst på kort og langt sigt 12 SAMFUNDSØKONOMEN NR. 1 MARTS 2014 VÆKST PÅ KORT OG LANG SIGT Væks på kor og lang sig Efer re års silsand i dansk økonomi er de naurlig, a ineressen for a skabe økonomisk væks er beydelig. Ariklen gennemgår

Læs mere

Punk t. 2.0 Velkommen til Eske Brand, nyt medlem i UDDU, YODA-repræsentant. Møde-sted flyttes fremover til Middelfart. PWK sørger for lokale.

Punk t. 2.0 Velkommen til Eske Brand, nyt medlem i UDDU, YODA-repræsentant. Møde-sted flyttes fremover til Middelfart. PWK sørger for lokale. : Dao for møde: Side Dagsorden il møde i UDDU december 2015 7/12 kl. 10.15 1 Referen: Udfærdige dao : Mødesed oropædkirurgisk afdeling Tilsedeværende: Per Wagner, Søren Kold, Andreas Balslev Clausen, Jakob

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/paienforløb Samarbejdsafale mellem kommuner og region om borger/paienforløb i Region Syddanmark Forord il medarbejderen 2 3 Denne pjece indeholder en kor version af den regionale

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,4% Horsensvej Anal besvarelser: 375 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocen: 76,4% Forældreilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Aarhus Kommune har i perioden okober november 2015

Læs mere

c. Godkendelse af dagsordenen ( ) d. Godkendelse af referat fra UDDU møde februar 2015 Ingen indsigelser

c. Godkendelse af dagsordenen ( ) d. Godkendelse af referat fra UDDU møde februar 2015 Ingen indsigelser : Dao for møde: Side Dagsorden il møde i UDDU maj 2015 07.05.15 1/7 Referen: Udfærdige dao : Mødesed Tilsedeværende: Søren Kold, Susanne Malle, Marie Fridberg,, Jakob Kli,, 1.0 Formalia a. Valg af dirigen

Læs mere

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark Program il Udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Triniy for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 2.5.2014 KEU syd Praksisdag Syd 2. maj 2014 Målgruppen for Praksisdag

Læs mere

Tilføjelse i administrationsgrundlaget for LAR

Tilføjelse i administrationsgrundlaget for LAR oa. augus Sagsnr. Dok. nr. Udarbejde af: va-lil Tilføjelse i adminisraionsgrundlage for LR Erhvervsfirmaer i Svendborg kommune sam Svendborg kommune har forespurg, om de vil kunne lade sig gøre for erhverv

Læs mere

Grønne regnskaber 2012

Grønne regnskaber 2012 Grønne regnskaber 2012 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-8512 Dok. nr.:

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

For lidt efterspørgsel efter viden, innovation og forskning

For lidt efterspørgsel efter viden, innovation og forskning B A T k a r e l l e BAT Nr. 3 maj 2008 Bygningsarbejdernes idéer og opfindelser bliver ikke udnye ilsrækkelig i byggerie. De viser en rappor, som Teknologisk Insiu neop har lag sidse hånd på. Side 3 De

Læs mere

Produktionspotentialet i dansk økonomi

Produktionspotentialet i dansk økonomi 51 Produkionspoeniale i dansk økonomi Af Asger Lau Andersen og Moren Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling 1 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den økonomiske udvikling er i Danmark såvel som i alle andre

Læs mere

Eksponentielle sammenhänge

Eksponentielle sammenhänge Eksponenielle sammenhänge y 800,95 1 0 1 y 80 76 7, 5 5% % 1 009 Karsen Juul Dee häfe er en forsäelse af häfe "LineÄre sammenhänge, 008" Indhold 14 Hvad er en eksponeniel sammenhäng? 53 15 Signing og fald

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2016

tegnsprog Kursuskatalog 2016 egnsprg Kursuskaalg 201 4 Hvrdan finder du di niveau? 4 Hvr hldes kurserne? 4 Hvrdan ilmelder du dig? 5 Hvad kser e kursus? Tegnsprg fr begyndere Tegnsprg på mellemniveau 10 Tegnsprg fr øvede 12 Sikker

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

Lad totalinddækning mindske nedslidningen

Lad totalinddækning mindske nedslidningen B A T k a r e l l e Nr. 5 sepember 2006 3 mia. il ny forebyggelsesfond og eksra midler il Arbejdsilsyne, var de glade budskab, da forlige om fremidens velfærd var i hus lige før sommerferien. Side 2 Arbejdsilsyne

Læs mere

8.14 Teknisk grundlag for PFA Plus: Bilag 9-15 Indholdsforegnelse 9 Bilag: Indbealingssikring... 3 1 Bilag: Udbealingssikring... 4 1.1 Gradvis ilknyning af udbealingssikring... 4 11 Bilag: Omkosninger...

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

5 Lønindeks for den private sektor

5 Lønindeks for den private sektor 57 5 Lønindeks for den privae sekor 5.1 Grundlæggende informaion om indekse 5.2 Navn Lønindeks for den privae sekor. Der offenliggøres e ilsvarende lønindeks for den offenlige sekor, der i princippe beregnes

Læs mere

Efterspørgslen efter læger 2012-2035

Efterspørgslen efter læger 2012-2035 2013 5746 PS/HM Eferspørgslen efer læger 2012-2035 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 Anal eferspurge læger i sundhedsudgifalernaive Anal eferspurge læger i finanskrisealernaive

Læs mere

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter...

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter... Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s201-8310tr anbj er gj-k on ak @l ok al el ef onen. dk www.

Læs mere

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken

Sammenhæng mellem prisindeks for månedstal, kvartalstal og årstal i ejendomssalgsstatistikken 6. sepember 2013 JHO Priser og Forbrug Sammenhæng mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og årsal i ejendomssalgssaisikken Dee noa gennemgår sammenhængen mellem prisindeks for månedsal, kvaralsal og

Læs mere

Udlånsvækst drives af efterspørgslen

Udlånsvækst drives af efterspørgslen N O T A T Udlånsvæks drives af eferspørgslen 12. januar 211 Kor resumé Der har den senese id være megen fokus på bankers og realkrediinsiuers udlån il virksomheder og husholdninger. Især er bankerne fra

Læs mere

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2014

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2014 ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2014 Udbud 1 Februar 2014 Besemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) 1 Særlige Beingelser (SB) 2 Særlig Arbejdsbeskrivelse for Syring og Samarbejde (SABSOS) 3 Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Øresund en region på vej

Øresund en region på vej OKTOBER 2008 BAG OM NYHEDERNE Øresund en region på vej af chefkonsulen Ole Schmid Sore forvenninger il Øresundsregionen Der var ingen ende på, hvor god de hele ville blive når broen blev åbne, og Øresundsregionen

Læs mere

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2015 Udbud 1 Februar 2015 Besemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) 1 Særlige Beingelser (SB) 2 Særlig Arbejdsbeskrivelse for Syring og Samarbejde (SAB-SOS) 3 Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008 Tjekkie Šěpán Vimr lærersuderende Rappor om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie Frankrig 15.12.-19.12.2008 Konak med besøgslæreren De indledende konaker (e-mail) blev foreage med de samme undervisere hvilke

Læs mere

Estimation af markup i det danske erhvervsliv

Estimation af markup i det danske erhvervsliv d. 16.11.2005 JH Esimaion af markup i de danske erhvervsliv Baggrundsnoa vedrørende Dansk Økonomi, eferår 2005, kapiel II Noae præsenerer esimaioner af markup i forskellige danske erhverv. I esimaionerne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 23.12.2008 L 346/89 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 11. sepember 2008 om indsamling af daa om euro og drifen af Currency Informaion Sysem 2 (ECB/2008/8)

Læs mere

FJERNVARME 2011. Muffer og fittings af plast

FJERNVARME 2011. Muffer og fittings af plast FJERNVARME 2 Muffer og fiings af plas INDHOLDSFORTEGNELSE Muffer Lige muffer Side 4 Krympemuffer Side 5 Svejsemuffer Side 6 Skydemuffer Side 7 Redukionsmuffer Side 9 Ballonmuffer Side 4 Slumuffer Side

Læs mere

A. Valg af udførelsesmetode og materiel

A. Valg af udførelsesmetode og materiel A. Val af udførelseseode o aeriel I dee kapiel beskrives, vorledes ovedakivieerne udføres, sa vilke aeriel der benyes. I dee kapiel benyes der ænder. A.1 Val af raveaskiner I forbindelse ed val af askine

Læs mere

Fremadrettede overenskomster i byggeriet

Fremadrettede overenskomster i byggeriet B A T k a r e l l e Nr. 2 april 2007 Mange unge i dag ved ikke, hvad fagforeningen sår for, og de er fagforeningens forpligigelse a videregive arven il de kommende generaioner. Side 4 Ny forskning fra

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. stx141-matn/a-05052014 Maemaik A Sudenereksamen Forberedelsesmaeriale il de digiale eksamensopgaver med adgang il inernee sx141-matn/a-0505014 Mandag den 5. maj 014 Forberedelsesmaeriale il sx A ne MATEMATIK Der skal afsæes

Læs mere

Dokumentation for regelgrundskyldspromillen

Dokumentation for regelgrundskyldspromillen Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Marcus Mølbak Inghol 17. okober 2012 Dokumenaion for regelgrundskyldspromillen Resumé: I dee modelgruppepapir dokumeneres konsrukionen af en idsrække for regelgrundskyldspromillen

Læs mere

Institut for Matematiske Fag Matematisk Modellering 1 UGESEDDEL 4

Institut for Matematiske Fag Matematisk Modellering 1 UGESEDDEL 4 Insiu for Maemaiske Fag Maemaisk Modellering 1 Aarhus Universie Eva B. Vedel Jensen 12. februar 2008 UGESEDDEL 4 OBS! Øvelseslokale for hold MM4 (Jonas Bæklunds hold) er ændre il Koll. G3 på IMF. Ændringen

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Efterårssemestret 2003

RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Efterårssemestret 2003 RETTEVEJLEDNING TIL Tag-Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Eferårssemesre 2003 Generelle bemærkninger Opgaven er den redje i en ny ordning, hvorefer eksamen efer førse semeser af makro på 2.år

Læs mere

BAT Nr. 6 oktober 2006. Skatteminister Kristian Jensen vil erstatte 2.700 medarbejdere med postkort!

BAT Nr. 6 oktober 2006. Skatteminister Kristian Jensen vil erstatte 2.700 medarbejdere med postkort! B A T k a r e l l e BAT Nr. 6 okober 2006 I BAT har vi med ineresse bemærke de 13 nye iniiaiver, som Beskæfigelsesminiseren har iværksa med de formål a gøre de leere for danske virksomheder a få udenlandsk

Læs mere

PROSPEKT FOR. Hedgeforeningen Jyske Invest

PROSPEKT FOR. Hedgeforeningen Jyske Invest Prospek PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Inves Ansvar for prospek Hedgeforeningen Jyske Inves er ansvarlig for prospekes indhold. Vi erklærer herved, a oplysningerne i prospeke os bekend er rigige og

Læs mere

Finansministeriets beregning af gab og strukturelle niveauer

Finansministeriets beregning af gab og strukturelle niveauer Noa. november (revidere. maj ) Finansminiseries beregning af gab og srukurelle niveauer Vurdering af oupugabe (forskellen mellem fakisk og poeniel produkion) og de srukurelle niveauer for ledighed og arbejdssyrke

Læs mere

Pensionsformodel - DMP

Pensionsformodel - DMP Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Marin Junge og Tony Krisensen 19. sepember 2003 Pensionsformodel - DMP Resumé: Vi konsruerer ind- og udbealings profiler for pensionsformuerne. I dee ilfælde kigger

Læs mere

Dansk Byggeri rejser useriøs kritik

Dansk Byggeri rejser useriøs kritik B A T k a r e l l e BAT Nr. 5 sepember 2007 Den 29. juni besluede forligsparierne a revidere Øsafalen. Revisionen kom i sand efer god en måneds forhandlinger mellem Beskæfigelsesminiserie, Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator Side 1/6 Kompak mikroprocessorregulaor Indbygningshus ih. DIN 43 700 Kor beskrivelse er en kompak mikroprocessorsyre opunksregulaor med fronrammemåle 96mm x 96mm. Alle re udførelser af regulaoren har e

Læs mere

Hvorfor en pjece til lønmodtagere gift med landmænd?

Hvorfor en pjece til lønmodtagere gift med landmænd? Hvorfor en pjece il lønmodagere gif med landmænd? Fordi 60 pc. af alle landbokvinder er lønmodagere og mange yngre landbokvinder ikke er opvokse på e landbrug, og mange heller ikke på lande. Fordi de kan

Læs mere

Nye veje til at motivere og aktivere de unge på arbejdsmarkedet

Nye veje til at motivere og aktivere de unge på arbejdsmarkedet Nye veje il a moivere og akivere de unge på arbejdsmarkede Disposiion -Særlig ilreelag forløb for unge nyledige for Jobcener Næsved - Hvad skal der være fokus på se med vores øjne? - Nogle forslag.. Særlig

Læs mere

Vejen Kommune vil opfylde målet om 2 % CO2 reduktion vha. energiforbedringer af kommunens bygninger.

Vejen Kommune vil opfylde målet om 2 % CO2 reduktion vha. energiforbedringer af kommunens bygninger. CO2 beregning for Vejen Kommune. Vejen Kommunes CO2 beregning er inddel i 2008 2009 og 2009 osv. De skyldes a varmeværkerne afregner i Maj/Juni. Til gengæld afregner elværkerne i december, hvorfor a elforbruge

Læs mere

Allan Bødskov Andersen og Lars Mayland Nielsen, Økonomisk Afdeling

Allan Bødskov Andersen og Lars Mayland Nielsen, Økonomisk Afdeling 7 Tillidsindikaorer Allan Bødskov Andersen og Lars Mayland Nielsen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING Officielle daa for den økonomiske akiviesmæssige udvikling, herunder BNP og des underkomponener, bliver

Læs mere

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13 Side 1 af 34 Tielblad Dao: 16. december 2004 Forelæser: Ben Dalum og Björn Johnson Vejleder: Ger Villumsen Berglind Thorseinsdoir Charloa Rosenquis Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne

Læs mere

Emne: Dato for møde: Side. UDDU juni 2016 6/6 kl. 10-15 1. Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Middelfart Sygehus

Emne: Dato for møde: Side. UDDU juni 2016 6/6 kl. 10-15 1. Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Middelfart Sygehus : Dao for møde: Side UDDU juni 2016 6/6 kl. 10-15 1 Referen: Udfærdige dao : Mødesed Tilsedeværende: Middelfar Sygehus 1. Formalia a. Valg af dirigen Søren Kold Valg af referen: Maj Haubuf Godkendelse

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbruges Byggeblade Love og vedæger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03 Beregning af ilsrækkelig opbevaringskapacie Udgive Mars 1993 Beregning af dyreenheder (DE) jf. bilag il bekendgørelsen om

Læs mere

FitzHugh Nagumo modellen

FitzHugh Nagumo modellen FizHugh Nagumo modellen maemaisk modellering af signaler i nerve- og muskelceller Torsen Tranum Rømer, Frederikserg Gymnasium Fagene maemaik og idræ supplerer hinanden god inden for en lang række emner.

Læs mere

Referat af. Møde i medicinhåndteringsgruppen, HEV. Hospitalsenheden Vest. Kvalitet og Udvikling

Referat af. Møde i medicinhåndteringsgruppen, HEV. Hospitalsenheden Vest. Kvalitet og Udvikling Hospialsenheden Ves Kvalie og Udvikling Lægaardvej 12 7500 Holsebro Tel. +45 7843 8725 pos@ves.rm.dk www.ves.rm.dk Refera af 5. juni 2015 Jeanee Henriksen Møde i medicinhånderingsgruppen, HEV Lokal lf.

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi , revideret udgave UDKAST

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi , revideret udgave UDKAST SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkelig Samvirkes sraegi 2012-2017, revidere udgave UDKAST Indledning 1 Dee er en revidere udgave af den oprindelige sraegi, som blev vedage i 2012. Den reviderede version er

Læs mere

Handleplanen ligger således i forlængelse af den brændende platform faglighed og uddannelse og områdefortællingen:

Handleplanen ligger således i forlængelse af den brændende platform faglighed og uddannelse og områdefortællingen: Notat Sagsnr.: 2015/0001189 Dato: 27. februar 2015 Titel: Udkast til handleplan for evidensbaserede indsatser Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Med henblik på at styrke fagligheden på hele

Læs mere

Tårnby Kommune. Information. Det reviderede fælles elevplanskoncept med baggrund i Fælles Mål 2009. Fælles skoleudvikling

Tårnby Kommune. Information. Det reviderede fælles elevplanskoncept med baggrund i Fælles Mål 2009. Fælles skoleudvikling Tårnby Kommune Information Det reviderede fælles elevplanskoncept med baggrund i Fælles Mål 2009 Fælles skoleudvikling De nye elevplaner Elevplanerne er blevet evalueret af elever, forældre og lærere.

Læs mere

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst

Baggrundsnotat: Estimation af elasticitet af skattepligtig arbejdsindkomst d. 02.11.2011 Esben Anon Schulz Baggrundsnoa: Esimaion af elasicie af skaepligig arbejdsindkoms Dee baggrundsnoa beskriver kor meode og resulaer vedrørende esimaionen af elasicieen af skaepligig arbejdsindkoms.

Læs mere

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Pensions- og hensæelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Indhold 1 Indledning 6 1.1 Lovgrundlag.............................. 6 1.2 Ordningerne.............................. 6 2 Risikofakorer

Læs mere

Aalborg Universitet. Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website Kirkeskov, Jesper. Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website Kirkeskov, Jesper. Publication date: 2004 Aalorg Universie Praksisorienere forskningsformidling via e offenlig wesie Kirkeskov, Jesper Pulicaion dae: 2004 Documen Version Forlages endelige version (ofe forlages pdf) Link o pulicaion from Aalorg

Læs mere

BAT Nr. 1 februar 2007. Industriens år INDHOLD

BAT Nr. 1 februar 2007. Industriens år INDHOLD B A T k a r e l l e BAT Nr. 1 februar 2007 Bedre arbejdsmiljø, overholdelse af idsfriser, færre mangler - resulaerne fra re års arbejde med BygSoL-projeke er il a age og føle på. Side 2 Trods høje økonomiske

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Afmærkning af vejarbejder på statsveje. Tegningsbilag - motorveje

Afmærkning af vejarbejder på statsveje. Tegningsbilag - motorveje Afmærkning af vejarbejder på sasveje Tegningsbilag - moorveje Drifsområde - maj 2008 Indholdsforegnelse DRI nr. Kor beegnelse overskrifer på egningerne 00 Generel il egningsbilage Arbejder i eller fra

Læs mere

Servitutter. - og deres betydning for ejendomsværdien

Servitutter. - og deres betydning for ejendomsværdien Serviuer - og deres beydning for ejendomsværdien H OLGER M ADSEN - M ADS N. O LSEN - M ARTIN L UNN K ANDIDATPROJEKT L ANDINSPEKTØRUDDANNELSEN I NSTITUT FOR PLANLÆGNING A ALBORG U NIVERSITET D. 2. J UNI

Læs mere

Med RUT kan myndighederne effektivisere deres kontrolindsats

Med RUT kan myndighederne effektivisere deres kontrolindsats B A T k a r e l l e BAT Nr. 2 april 2008 I indeværende folkeingssamling skal Folkeinge beslue en ændring af Øsafalen med de formål a sramme op omkring regisreringen og konrollen af udsaionerende virksomheder.

Læs mere

BAT Nr. 3 maj 2006. Den 4. april fremsatte EU kommissionen et revideret forslag til et Servicedirektiv.

BAT Nr. 3 maj 2006. Den 4. april fremsatte EU kommissionen et revideret forslag til et Servicedirektiv. B A T k a r e l l e Nr. 3 maj 2006 Den 4. april fremsae EU kommissionen e revidere forslag il e Servicedirekiv. Side 3 De økonomiske miniserier er i skarp konkurrence om, hvem der kan fremmane sørs flaskehalspanik

Læs mere

Referat af. Møde i medicinhåndteringsgruppen, HEV. Hospitalsenheden Vest. Kvalitet og Udvikling

Referat af. Møde i medicinhåndteringsgruppen, HEV. Hospitalsenheden Vest. Kvalitet og Udvikling Hospialsenheden Ves Kvalie og Udvikling Lægaardvej 12 7500 Holsebro Tel. +45 7843 8725 pos@ves.rm.dk www.ves.rm.dk Refera af 2. okober 2015 Jeanee Henriksen Møde i medicinhånderingsgruppen, HEV Lokal lf.

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L)

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L) Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Tiel (emne) Bevilling IM-kono Konoype Forklarende eks (herunder poliisk besluning) 2015 (2015 KFU Absalonsgade 8, 1658 København

Læs mere

Ny ligning for usercost

Ny ligning for usercost Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 8. okober 2008 Ny ligning for usercos Resumé: Usercos er bleve ændre frem og ilbage i srukur og vil i den nye modelversion have noge der minder om

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Aleik Forbund Forbundsmappe - Afsni 06 Danmarksurneringen (DT) Sæson 2015 Dao Hvor Changes / Ændringer 09. okober 2010 Srib DAF Senior-konference Vedage ændringer 02. januar 2011 Glosrup (08-04-2011)

Læs mere

En-dimensionel model af Spruce Budworm udbrud

En-dimensionel model af Spruce Budworm udbrud En-dimensionel model af Sprce dworm dbrd Kenneh Hagde Mandr p Niel sen o g K asper j er ing Søby Jensen, ph.d-sderende ved oskilde Universie i hhv. maemaisk modellering og maemaikkens didakik. Maemaisk

Læs mere

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen

Fysikrapport: Vejr og klima. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ann-Sofie N. Schou og Camilla Jensen Fysikrappor: Vejr og klima Maila Walmod, 13 HTX, Rosklide I gruppe med Ann-Sofie N Schou og Camilla Jensen Afleveringsdao: 30 november 2007 1 I dagens deba høres orde global opvarmning ofe Men hvad vil

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Referat af. Møde i medicinhåndteringsgruppen, HEV. Tirsdag den 15. december Hospitalsenheden Vest. Kvalitet og Udvikling

Referat af. Møde i medicinhåndteringsgruppen, HEV. Tirsdag den 15. december Hospitalsenheden Vest. Kvalitet og Udvikling Hospialsenheden Ves Kvalie og Udvikling Refera af Lægaardvej 12 7500 Holsebro Tel. +45 7843 8725 pos@ves.rm.dk www.ves.rm.dk Møde i medicinhånderingsgruppen, HEV Tirsdag den 15. december 2014 16. december

Læs mere

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Folkeskolereformen Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Glostrup Skole Skolen i skolen Involveringsprocessen Forankret i den strategiske ledelse & udviklingsenheden Afdelingslederne procesagenter

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Den erhvervspolitiske værdi af støtten til den danske vindmølleindustri

Den erhvervspolitiske værdi af støtten til den danske vindmølleindustri N N N '(7.2120,6.( 5c' 6 (. 5 ( 7 $ 5, $ 7 ( 7 Den erhvervspoliiske værdi af søen il den danske vindmølleindusri Svend Jespersen Arbejdspapir 2002:3 Sekreariae udgiver arbejdspapirer, hvori der redegøres

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

Modellering af benzin- og bilforbruget med bilstocken bestemt på baggrund af samlet forbrug

Modellering af benzin- og bilforbruget med bilstocken bestemt på baggrund af samlet forbrug Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* 13. maj 2005 Modellering af benzin- og bilforbruge med bilsocken besem på baggrund af samle forbrug Resumé: Dee redje papir om en ny model for biler og benzin

Læs mere

ALLE MED. skole og hjem et partnerskab. d. 10. marts 2015. Uddybning af ansøgning til A. P. Møller Fonden

ALLE MED. skole og hjem et partnerskab. d. 10. marts 2015. Uddybning af ansøgning til A. P. Møller Fonden ALLE MED skole og hjem et partnerskab d. 10. marts 2015 Uddybning af ansøgning til A. P. Møller Fonden Udarbejdet af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune i samarbejde med zoomstory Uddybning

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2017

ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2017 ASFALTARBEJDER AALBORG KOMMUNE 2017 Udbud Februar 2017 Besemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) 1 Særlige Beingelser (SB) 2 Særlig Arbejdsbeskrivelse for Syring og samarbejde (SABSOS) 3 Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Ejendomsinvestering og finansiering

Ejendomsinvestering og finansiering Ejendomsinvesering og finansiering Dag 5 1 Ejendomsinvesering og finansiering Undervisningsplan Inrodukion Inveseringsejendomsmarkede Teori- og meodegrundlag Inrodukion il måling af ejendomsafkas Renesregning

Læs mere

Funktionel form for effektivitetsindeks i det nye forbrugssystem

Funktionel form for effektivitetsindeks i det nye forbrugssystem Danmarks Saisik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh. augus 007 Funkionel form for effekiviesindeks i de nye forbrugssysem Resumé: Der findes o måder a opskrive effekiviesudvidede CES-funkioner med o

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Indhold: Baggrund, vision og målbare mål Projektorganisation Projektelementer Omfang Uddannelsesplan Tidsramme Skoleledernes rolle Udvælgelse

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Fra idé til projekt NYMØLLE TEGLVÆRKS HAVN

Fra idé til projekt NYMØLLE TEGLVÆRKS HAVN Fra idé il projek NYMØLLE TEGLVÆRKS HAVN f r a i d é i l p r o j e k I n d l e d n i n g Da Chresen Jensen i 1852 grundlagde Nymølle eglværk, var områdes syrkeposiioner mege anderledes end i dag. Dog er

Læs mere

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1 Styrk Sproget Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer Side 1 Formål med dagen At sætte fokus på ledelse og organisering af sprogmiljøer. Udvikling og forankring gennem løbende

Læs mere