KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST"

Transkript

1 KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST

2 FORORD Det specialiserede social- og specialundervisningsområde er et kommunalt kerneområde, og det er vigtigt, at vi står sammen om det - også på tværs af kommunegrænserne. FAKTA OM RAMMEAFTALEN Der er lidt over en halv million borgere i Nordjylland, hvilket gør Nordjylland til den mindste region i Danmark. Det gør samarbejdet på tværs af kommunerne særligt vigtigt. Især på det specialiserede social- og specialundervisningsområde, hvor kommunerne skal levere komplekse sociale ydelser til små målgrupper. Med rammeaftalen 2017 har kommunerne indgået en aftale om at samarbejde på tværs af kommunerne og sikre udvikling, koordinering og styring af de højt specialiserede ydelser. Det sikrer dermed, at regionens borgere, uanset bopælskommune, altid har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer i Nordjylland. I 2017 arbejdes der bl.a. med at kvalificere misbrugsområdet, hvilket skal bidrage til at sikre, at udbuddet af indsatser til unge stofmisbrugere matcher kommunernes og borgernes behov. Rammeaftalen vil endvidere sætte ind med en styrkelse af arbejdet med borgere med svære spiseforstyrrelser. For at udnytte ressourcerne bedst muligt på det specialiserede socialområde anbefaler KKR Nordjylland, at de nordjyske kommuner indgår i en fælles udgiftsreduktion på rammeaftaleområdet. Ud over en takstreduktion, der skal give en mere effektiv drift af rammeaftaletilbuddene, anbefaler KKR Nordjylland, at kommunerne får et endnu større fokus på at sikre bedre sammenhæng mellem borgerens behov og det visiterede tilbud. KKR Nordjylland ønsker, at Rammeaftalen 2017 skal være startskuddet til en ny måde at tænke tværkommunalt samarbejde på det specialiserede socialområde. Rammeaftalen skal sætte rammen for, hvad de nordjyske kommuner fremadrettet skal samarbejde om. I 2017 samler vi derfor dem, som dagligt arbejder med det specialiserede socialområde til en drøftelse om, hvad fokus for samarbejdet skal være - både politikere, fagfolk og brugerorganisationer. Jeg ser frem til næste års dialog mellem politikere, fagfolk og brugerorganisationer. Det bliver en spændende proces, der kan bidrage til at løfte vores gode nordjyske samarbejde til et endnu højere niveau samtidig med, at det vil bidrage til endnu bedre rammer for de nordjyske borgere i vores fælles rammeaftaletilbud. Rammeaftalen er en årlig aftale om faglig udvikling, styring og koordinering af det højt specialiserede socialområde. Det er en aftale, der indgås af de 11 kommuner i Nordjylland og Region Nordjylland. Følgende sociale tilbud indgår i Rammeaftalen: Alle regionale tilbud Kommunale tilbud som anvendes af andre kommuner end driftsherren kan indgå Kommunale tilbud der anvendes af mindst 4 kommuner ud over driftsherren skal indgå Kommunale tilbud kan undtages af rammeaftalen, hvis der er tale om tilbud af åbenlys lav kompleksitet I 2016 var der pladser i Rammeaftalen Heraf døgnpladser Heraf dagpladser Rammeaftaletilbuddene havde i 2016 et budget på ca. 1,8 mia. kr. Mogens Gade, Formand for KKR Nordjylland August 2016

3 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME... 1 UDVIKLINGSSTRATEGIEN... 2 Balance mellem udbud og efterspørgsel... 2 Fokusområder... 3 Det forstærkede samarbejde... 4 STYRINGSAFTALEN... 5 Udgiftsreduktion på rammeaftaleområdet GENTÆNKNING AF RAMMEAFTALEN I BILAG... 8

4 RESUME Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede social- og specialundervisningsområde, og derfor har de også ansvaret for at udarbejde Rammeaftalen i samarbejde med regionen. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, der tilsammen skal sikre principper for koordinering og udvikling på tværs af kommunerne. RAMMEAFTALENS FORMÅL Udviklingsstrategi Udviklingsstrategien koordinerer udviklingen af tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Derfor vurderes det hvert år med udviklingsstrategien, om der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på området. Med Rammeaftalen 2017 konkluderes det, at de nordjyske kommuner på myndighedsniveau oplever, at der er sammenhæng mellem deres behov og de udbudte tilbud. Driftsherrerne oplever ligeledes, at der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel, og har derfor ikke igangsat større kapacitetsjusteringer. I udviklingsstrategien for 2017 udpeges der ikke nye fokusområder. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil i stedet anvende 2017 til at samle enderne i forhold til tidligere års fokusområder. Det medfører, at arbejdet med at kortlægge og målrette indsatsen til unge stofmisbrugere fortsættes, samt at der igangsættes initiativer, som kan styrke de nordjyske kommuners viden om borgere med svære spiseforstyrrelser. Derudover anvendes 2017 til at arbejde målrettet med gentænkningen af Udviklingsstrategien, som fremadrettet skal sikre en visionær og strategisk Rammeaftale, der løbende understøtter udviklingen af det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Rammeaftalens formål Rammeaftalen skal sikre, at regionens borgere altid har adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer i Region Nordjylland. Gennem rammeaftalesamarbejdet sikrer de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland at området koordineres, styres og udvikles. Det er særligt vigtigt i forhold til små og komplekse målgrupper, hvor det skal sikres at ekspertise og ressourcer anvendes hensigtsmæssigt. Samtidig sikrer rammeaftalen en effektiv udnyttelse af tilbuddene og områdets økonomiske ressourcer. Styringsaftale Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for rammeaftaletilbuddene. Styringsaftalens primære formål er at beskrive principperne for finansiering, takstberegning og betalingsmodeller for kommunale og regionale sociale tilbud i den nordjyske region. Af styringsaftalen for 2017 fremgår KKR Nordjyllands beslutning om at anbefale kommunerne og regionen, at der skal udmøntes en 2 pct. udgiftsreduktion på rammeaftaletilbuddene i 2017, og en samlet reduktion på 5 pct. frem mod I Styringsaftalen beskrives metode for udmøntning og monitorering af udgiftsreduktionen.

5 UDVIKLINGSSTRATEGIEN Udviklingsstrategien koordinerer udviklingen af tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland, så der til stadighed er de nødvendige tilbud til små målgrupper og målgrupper med komplekse problemer. Udviklingsstrategien tager afsæt i de tendenser, bevægelser og udfordringer, som kommunerne og Region Nordjylland oplever omkring det specialiserede social- og undervisningsområde. FAKTA OM UDVIKLINGSSTRATEGIEN BALANCE MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL De nordjyske kommuner oplever på myndighedsniveau generelt, at der er god sammenhæng mellem deres behov og de udbudte tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Dette gør sig både gældende i forhold til den nuværende situation og den forventede fremtidige efterspørgsel. Driftsherrerne oplever ligeledes, at der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel, og har derfor ikke igangsat større kapacitetsjusteringer. Også i forhold til de lands- og landsdelsdækkende tilbud melder kommunerne på myndighedsniveau om, at deres behov hænger godt sammen med kapaciteten. Det vurderes dog, at der fortsat er behov for fokus på kapaciteten grundet lav belægning på enkelte tilbud jf. bilag 1. De lands- og landsdelsdækkende tilbud består af objektivt finansierede specialundervisningstilbud, hvor seks tilbud dækker hele landet og et af de landsdelsdækkende tilbud dækker Nordjylland. Udviklingsstrategien skal: sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i Nordjylland skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser. sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt. Den gennemgående tendens i de enkelte kommuners strategier på områderne er, at kommunerne ofte prioriterer at løse de sociale opgaver i nærmiljøet. Løsninger i nærmiljøet giver som udgangspunkt de bedste muligheder for lokalt at tilbyde sammenhængende og fleksible løsninger tilpasset den enkelte borgers behov, og mindsker risikoen for, at borgere med specielle handicaps isoleres fra familie og netværk som led i specialiserede forløb. I Nordjylland er der imidlertid samtidig en fælles forståelse af, at den enkelte kommune ikke nødvendigvis selv er i stand til at drive specialiserede tilbud og varetage samtlige indsatser, der imødekommer alle behov. Nogle indsatser forudsætter en så højt specialiseret viden, eller er målrettet så små målgrupper, at der ikke vil være et fagligt eller økonomisk bæredygtigt grundlag for, at de kan være til stede i alle kommuner. Kommunerne samarbejder derfor i regi af rammeaftalen med hinanden og Region Nordjylland om at koordinere og sikre, at de fornødne indsatser er til rådighed for borgerne på tværs af kommunegrænserne. Udviklingsstrategien skrives på baggrund af de kommunale myndigheders indmeldinger om behov for antal, indhold og omfang af tilbud, og på baggrund af driftsherrernes indmeldinger om forventninger til etablering og planlægning af nye foranstaltninger. Det kommunale myndighedsniveau er kommunernes visitationsfunktioner, som har ansvaret for at borgerne visiteres til de tilbud, som borgeren har behov for.

6 FOKUSOMRÅDER Med udviklingsstrategien kan der aftales fokusområder, som kommunerne vil arbejde med i det pågældende år. I udviklingsstrategien for 2017 udpeges der ikke nye fokusområder. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil i stedet anvende 2017 til at arbejde videre med tidligere års fokusområder og til at arbejde målrettet med gentænkningen af Rammeaftalen. CENTRALE UDMELDINGER Central udmelding om børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen udsendte den 1. november 2015 en central udmelding, der retter fokus på målgruppen af børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for socialt rehabiliterende tilbud. Der er indhentet oplysninger om målgruppens størrelse i Nordjylland, og det står klart, at der er tale om en meget lille målgruppe. Som følge af at det er meget få borgere i Nordjylland, der både har svære spiseforstyrrelser og behov for socialt rehabiliterende tilbud, så melder de nordjyske kommuner om en vidensudfordring. Kommunerne har sjældent borgere i målgruppen, hvilket betyder, at der ikke er opbygget en solid viden i kommunerne om de specialiserede tilbud og indsatser. Eksempelvis er der så få borgere i målgruppen i Nordjylland, at flere kommuner melder, at de ikke har haft borgere i målgruppen i de sidste 2 år. Der igangsættes en række initiativer for at sikre, at både kommunernes myndighedsfunktion og leverandørniveauet i Nordjylland får opbygget viden og kompetencer i forhold til målgruppen af børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser. Initiativerne implementeres i 2017 og evalueres herefter med henblik på en vurdering af om de har givet det ønskede resultat. Misbrugsområdet i Nordjylland Indmeldingerne til de seneste års udviklingsstrategier har vist, at der er behov for, at misbrugsområdet gives et særligt fælleskommunalt fokus, hvorfor det blev valgt som fokusområde med udviklingsstrategien I indmeldingerne til Udviklingsstrategien 2017 melder de nordjyske kommuner om, at der fortsat er behov for at sætte fokus på misbrugsområdet. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal kortlægge tilbudsviften til unge stofmisbrugere i Nordjylland, eftersom kommunerne særligt oplever udfordringer med udbuddet af indsatser til denne målgruppe. Formålet er at sikre, at der på tværs af kommunegrænserne er et tilstrækkeligt udbud af tilbud til målgruppen i Nordjylland. Arbejdsgruppen afrapporterer inden udgangen af 2016, og 2017 vil blive anvendt til at følge op på arbejdsgruppens arbejde. I forlængelse af evalueringen af kommunalreformen besluttede Folketinget, at etablere en national koordinationsstruktur, som varetages af Socialstyrelsen. Formålet er at forhindre en uhensigtsmæssig afspecialisering af det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde. Socialstyrelsen overvåger udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser samt indsamler og formidler viden om effekt af indsatserne på området. I regi af national koordination kan Socialstyrelsen udsende centrale udmeldinger. En Central Udmelding udsendes, hvis Socialstyrelsen vurderer, at der er behov for at sætte særligt fokus på en målgruppe for at indsatsten sikres og videreudvikles. Der er udsendt Centrale Udmeldinger på i alt tre målgrupper, hvor den seneste var målgruppen Børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsen kan udsende centrale udmeldinger årligt pr. 1. november til behandling i den kommende rammeaftale. Det er pt. ikke afklaret om Socialstyrelsen udmelder en målgruppe til behandling med næste Rammeaftale.

7 DET FORSTÆRKEDE SAMARBEJDE Det forstærkede samarbejde er en permanent overbygning på det eksisterende rammeaftalesamarbejde. Formålet er, at understøtte eksistensen af de mest specialiserede tilbud i Nordjylland, så det sikres, at borgerne i Nordjylland til stadighed har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer. Forskellen på det forstærkede samarbejde og det almindelige rammeaftalesamarbejde er, at de få tilbud, der er omfattet af det forstærkede samarbejde, er udvalgt fordi det er nogle af de mest specialiserede tilbud i regionen. Tilbud under det forstærkede samarbejde udvælges af et ekspertpanel ud fra kriterier, der fokuserer på tilbuddets målgruppe, kompetencer og specialiseringsprofil samt om det er det eneste tilbud af sin slags, der er i landsdelen. For alle tilbud der er med i det forstærkede samarbejde gælder følgende vilkår: Beskyttede konkurrencevilkår: De øvrige kommuner i regionen forpligter sig til ikke at oprette nye tilbud med samme indhold som de udpegede tilbud Systematisk, formaliseret og forpligtende dialog: Der er krav til driftsherren for de udvalgte tilbud om at være åben og gennemsigtig i driften for at give løbende indsigt i tilbuddets økonomiske og faglige bæredygtighed. Samtidig er kommunerne på myndighedsniveau forpligtet til at give udtryk for eventuelle ønsker om ændringer i ydelser eller indhold Tidlig fælles indsats: Driftsherren er forpligtet til at gøre opmærksom på begyndende vanskeligheder i tilbuddets faglige eller økonomiske bæredygtighed, hvorefter kommunerne forpligter sig til at indgå i en tæt dialog med driftsherren om mulige løsninger. Det forstærkede samarbejde giver et samlet sæt af klare dialogforpligtelser mellem myndighed og driftsherre med det formål at sikre, at de udvalgte tilbuds højt specialiserede kompetencer bevares i Nordjylland. Dette er ikke for at lave en fastfrysning af tilbuddene, men derimod en forpligtelse om at sikre dialogbaseret udvikling, så eventuelle ændringer og omlægninger sker på en koordineret og styret måde. TILBUD OMFATTET AF DET FORSTÆRKEDE SAMARBEJDE Følgende tilbud er omfattet af det forstærkede samarbejde: Fagcenter for Autisme og ADHD, herunder Enterne og Specialbørnehaven Birken Målgruppe: udviklingshæmmede børn og unge med hoveddiagnosen autisme ofte kombineret med særlig kompleks adfærd Neurocenter Østerskoven Målgruppe: unge og voksne mennesker med moderat, svær til meget svær medfødt hjerneskade Rehabiliteringscenter Strandgården Målgruppe: voksne mennesker med svær til meget svær hjerneskade Specialbørnehjemmet Kvisten Målgruppe: børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsniveau som har særligt behov for sygepleje Institut for Syn og Hørelse Målgruppe: mennesker med nedsat syn og hørelse eller andre kommunikationsproblemer Taleinstituttet og Hjerneskade Center Nordjylland Målgruppe: Børn med massive sproglige og kommunikative vanskeligheder samt mennesker med følger efter erhvervet hjerneskade Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen (afventer DAS) For mere information om det forstærkede samarbejde henvises til dette link

8 STYRINGSAFTALEN Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for rammeaftaletilbuddene. Styringsaftalens primære formål er at beskrive principperne for finansiering, takstberegning og betalingsmodeller for kommunale og regionale sociale tilbud i den nordjyske region. FAKTA OM STYRINGSAFTALEN Styringsaftalen skal sikre, at rammeaftaletilbuddene er økonomieffektive, har gennemsigtighed mellem pris og ydelse, samt har de bedste muligheder for udvikling. For at sikre dette, er Styringsaftalen baseret på følgende principper: Incitament til effektiv drift Driftsherren skal have incitament til at sikre en løbende økonomisk effektiv drift, herunder at der sker den nødvendige tilpasning af kapaciteten. Den løbende tilpasning er afgørende for at undgå tomme pladser og for at minimere risikoen for underskud. For at opnå den nødvendige smidighed og fleksibilitet kan driftsherre foretage midlertidige ændringer af tilbud i form af kapacitetstilpasninger. Endvidere skal myndighed have incitament til at indgå rettidig dialog med driftsherren om forventninger og ændringer i efterspørgslen. Taksterne skal være retvisende og omkostningsbaserede Sammenlignelige ydelser skal kunne sammenlignes på priserne udregnet efter samme principper. Takstsystemet skal være gennemsigtigt og understøtte en god sammenhæng mellem pris, indsats og borgerens behov. Administrationen af takstsystemet skal være enkel, men samtidig give mulighed for differentiering. Budgetsikkerhed for kommunerne og Regionen Risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind. De indarbejdede beregningsgrundlag, som er grundlag for taksterne, skal være realistiske i forhold til de faktiske forventede omkostninger. Løbende dialog og tilpasning af kapaciteten skal være med til at sikre kendskab til pladsbehovet samt sikre takststabilitet. Styringsaftalen lægger rammerne for økonomi- og kapacitetsudviklingen, herunder: Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen. Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen. Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud. Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser. Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi. Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud. Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner. Udviklingstiltag Driftsherren skal sikres finansiel mulighed for løbende udvikling. Omfanget af udviklingstiltag kan fastsættes i den årlige rammeaftale.

9 UDGIFTSREDUKTION PÅ RAMMEAFTALEOMRÅDET KKR Nordjylland anbefaler de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, at der udmøntes en udgiftsreduktion på rammeaftaletilbud på 2 pct. i 2017, stigende til i alt 5 pct. i I 2015 besluttede KKR Nordjylland at undersøge takstniveauet for tilbud til udvalgte målgrupper. Analysen viste, at enhedsomkostningerne i udvalgte nordjyske rammeaftaletilbud umiddelbart var højere end sammenlignelige tilbud fra andre regioner. I den forbindelse pegede analysen på behov for en mere målrettet visitation, eftersom der var tegn på, at de nordjyske borgere på nogle områder blev overvisiteret, det vil sige, at borgeren har fået tildelt flere ydelser. Det betyder dels, at borgeren får ydelser som de ikke har behov for, og det kan også resultere i, at borgeren ikke kan magte alle de ydelser eller tilbud som borgeren modtager. På baggrund af analysen har KKR Nordjylland besluttet, at udgiftsreduktionen for rammeaftaleområdet skal udmøntes delvis via en generel takstreduktion og delvis via dialog mellem de kommunale myndighedsfunktioner og de udførende driftsherrer, hvor man bl.a. ser på mere målrettet visitering. FAKTA OM UDGIFTSREDUKTIONEN Tabel 1. Udgiftsreduktion på rammeaftaleområdet Årlig udgifts- reduktion - heraf generel takstreduktion - heraf dialogbaseret tilgang I alt 2,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 5,0 % 1,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 2,5 % 1,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 2,5 % Takstreduktion Den enkelte driftsherre i Nordjylland skal reducere sit takstberegningsgrundlag for rammeaftaleområdet med 1 pct. i 2017 og i alt 2,5 pct. frem mod Dialogbaseret tilgang Myndighedskommunen og driftsherren skal gennem dialog sikre en direkte udgiftsreduktion for myndighedskommunens udgifter til borgere i rammeaftaletilbud. Dette kan ske bl.a. ske gennem de redskaber KKR s analyse anbefalede, herunder en mere målrettet visitering og revisitering. Driftsherre er forpligtet til at gå aktivt ind i dialogen med myndighed med henblik på at sikre den nødvendige udgiftsreduktion. Der følges op på udgiftsreduktionen løbende, og det vil i den forbindelse vurderes om udgiftsreduktionen opnås, eller om der er behov for yderligere konkrete tiltag

10 GENTÆNKNING AF RAMMEAFTALEN I 2018 Der er igangsat en gentænkning af Rammeaftalen 2018, som skal sikre en visionær og strategisk strategi, der kan bidrage til udviklingen af det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne. Gentænkningen af Rammeaftalen skal medvirke til, at alle relevante parter bliver involveret i udarbejdelsen af Rammeaftalen både fra brugerorganisationerne og fra fagligt og politisk niveau i kommunerne og Region Nordjylland. PROCES FOR RAMMEAFTALEN 2018 Rammeaftalen er indtil nu blevet udarbejdet på baggrund af spørgeskemaer, der er udfyldt af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Spørgeskemaerne har givet indblik i kommunernes forventninger til hvilke typer tilbud, der er behov for i det kommende år, samt hvilke tendenser og udfordringer som kommunerne og regionen oplever på området. Fokusområderne har dermed været valgt ud fra tendenser og udfordringer, der var flest af. Det har betydet, at de enkelte kommuner og regionen ikke har haft løbende indflydelse på udvælgelse af fokusområder eller haft mulighed for at indgå i en afklarende dialog om de oplevede tendenser og udfordringer. Der ønskes fremadrettet fokus på dialog og en større involvering af relevante parter. Gentænkningen af Rammeaftalen skal således bidrage til, at der sættes fokus på dialog særligt i forhold til udpegning af områder, som kommunerne og regionen skal arbejde sammen om. Det skal ske gennem tæt involvering af politikerne i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, ligesom fagfolk og brugerorganisationer skal inddrages løbende i arbejdet med Rammeaftalen. Gennem dialogen skal det sikres, at de hovedtendenser og temaer der går på tværs af kommunerne italesættes og drøftes og på baggrund heraf udvælges relevante fokusområder, som der skal arbejdes med i de kommende år. Relevante emner kan eksempelvis være de tilbudstyper, der går på tværs af kommunerne som Social Tilsyn eller Børnehus Nord. I forbindelse med udarbejdelsen af Rammeaftalen 2018 holdes der tre møder, hvor en bred række af interessenter inviteres til at gå i dialog om udvikling af det specialiserede socialområde. Kickoff-møde Tidspunkt: 24. oktober 2016 Deltagerkreds: Politikere, brugerorganisationer, embedsmænd Formål: Skyde processen i gang samt informere og gå i dialog om det kommende arbejde Workshop for fagfolk og brugerorganisationer Tidspunkt: januar 2017 Deltagerkreds: kommunale og regionale fagfolk samt repræsentanter fra brugerorganisationer Formål: at identificere hovedtendenser og udfordringer på det specialiserede socialområde i Nordjylland Politisk temadag Tidspunkt: april 2017 Deltagerkreds: politikere og embedsmænd fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland Formål: at drøfte og udpege temaer, som man ønsker at samarbejde om på tværs af kommunerne og regionen

11 BILAG Bilag til Udviklingsstrategi 2017 Bilag 1: Specifikation til Udviklingsstrategien En uddybning til Udviklingsstrategien der er rettet mod det administrative niveau i kommunerne og regionen Bilag 2: Afrapportering på den centrale udmelding vedr. spiseforstyrrelser De nordjyske kommuners og Region Nordjyllands svar på Socialstyrelsens Centrale Udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag til Styringsaftale 2017 Bilag 5: Specifikation til Styringsaftalen En uddybning til Styringsaftalen der er rettet mod det administrative niveau i kommunerne og regionen Bilag 6: Aftalevilkår for Specialundervisningstilbud En beskrivelse af de supplerende specifikke aftalevilkår for de enkelte specialundervisningstilbud, der drives af Region Nordjylland BILAG Hent bilag på hjemmesiden: Bilag 3: Model for forstærket samarbejde En beskrivelse af modellen og principperne for det forstærkede samarbejde i Nordjylland Bilag 4: Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde En beskrivelse af tilbuddene omfattet af det forstærkede samarbejde for

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Styringsaftale KKR. 1. januar

Styringsaftale KKR. 1. januar KKR NORDJYLLAND 1. januar Styringsaftale 2015 Styringsaftalen er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske kommuner

Læs mere

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: D R I F T S H E R R E S I N D S T I L L I N G A F T I L B U D T I L D E T F O R S T Æ R K E D E S A M A R B E J D E ( I N D M E L D I N G A F N Y E T I L B U D ) FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS National koordinationsstruktur I Regeringen vil: Etablere en ny dialogbaseret national koordinationsstruktur for den

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE v. Rammeaftale Sjælland National koordinationsstruktur: Socialstyrelsens rolle og centrale udmeldinger Socialstyrelsen

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd 2014

Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd 2014 Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd 2014 Udfordringer og nytænkning på det specialiserede socialområde i et nordjysk perspektiv med fokus på retssikkerhed for den udsatte borger,

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten

Læs mere

SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER. v. Rammeaftale Sjælland

SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER. v. Rammeaftale Sjælland SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER v. Rammeaftale Sjælland Socialstyrelsens centrale udmeldinger Baggrund: I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen fik Socialstyrelsen kompetence til at udsende

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Temadrøftelse af det specialiserede socialområde, herunder godkendelse af Styringsaftalen for 2015...2 Bilag 1: Styringsaftalen 2015.pdf...2

Læs mere

Velkomst 1. Godkendelse af dagsorden (side 2)

Velkomst 1. Godkendelse af dagsorden (side 2) Møde Den Administrative Styregruppe Tid 19. maj 2016, kl. 12.15-15.30 Sted Social Tilsyn Nord, Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå Deltagere Afbud Alice Aagaard Hagemann (Aalborg Kommune ÆH), Anne Krøjer Jacobsen

Læs mere

Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser

Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser INDLEDNING: FORMÅL NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR CENTRALE UDMELDINGER PROGRAM Workshoppens formål Behandling af Socialstyrelsens centrale

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Page 1 of 6 Indkaldelse Hanne Roed Henrik Qvist Henrik Gottlieb Hansen Susanne Gaarde Nicolaj Bang Olav Nørgaard Steen Jakobsen Tilde Bork Karina Due Page 2 of 6 1-30-73-63-14 Afrapportering på Centrale

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Styringsaftale KKR. 1. januar

Styringsaftale KKR. 1. januar KKR NORDJYLLAND 1. januar Styringsaftale 2014 Styringsaftalen er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske kommuner

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Revision af takstreglerne

Revision af takstreglerne Revision af takstreglerne Temamøde om styringsaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde, Aalborg, den 8. april 2014 Oplæg ved Maria Pilegaard, KL s Økonomisk Sekretariat Baggrunden

Læs mere

Endeligt udkast til rammeaftale for det specialiserede socialområde 2012

Endeligt udkast til rammeaftale for det specialiserede socialområde 2012 Endeligt udkast til rammeaftale for det specialiserede socialområde 2012 1 Forord... 3 Indledning... 4 2. Rammeaftalens parter... 6 2.3 Bruger- og interesseorganisationer... 7 3. Rammeaftalens proces -

Læs mere

Årsrapport for Enterne

Årsrapport for Enterne Årsrapport for Enterne 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Enterne Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter... 3 2. Formål med

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens Barfoed,

Læs mere

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden K O M M I S S O R I U M F O R A R B E J D S G R U P P E O M S T Y R I N S G A F T A L E N P Å D E T S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E F E B R U A R 2 0 1 2 Baggrund I forbindelse med

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Afrapportering KKR Nordjylland

Afrapportering KKR Nordjylland Afrapportering KKR Nordjylland Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen 1 INDLEDNING Socialstyrelsen udsendte i et brev til alle kommuner

Læs mere

Afrapportering KKR Nordjylland

Afrapportering KKR Nordjylland Afrapportering KKR Nordjylland Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National koordination Socialstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Socialstyrelsen udsendte den 1. november

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 Indhold Indledning...3 Overordnetambition...4 TemaerogprocesseriUdviklingsstrategien...5 Ministertema:Udviklingenibrugenafdeforskelligeformerforfamilieplejeanbringelser...5 Analyse

Læs mere

POLITISK TEMADAG - VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE. 28. april 2017 kl Musikkens Hus, Aalborg

POLITISK TEMADAG - VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE. 28. april 2017 kl Musikkens Hus, Aalborg POLITISK TEMADAG - VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE Rammeaftalen 2018 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede socialområde i Nordjylland? 28. april 2017 kl. 11.30-15.00 Musikkens Hus,

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg Universitet,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg Universitet, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den 02.11.2015 kl. 09.00 Aalborg Universitet, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Udlandsrejse 2 3 Rammeaftale 2016 for det specialicerede

Læs mere

Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Indhold Indledning... 3 Samarbejdsmodel om

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2017 Ledelsesresume Udviklingsstrategi og Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland 1 Resume: De 17

Læs mere

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Årsrapport for Specialbørnehaven Birken 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

KOM OG BIDRAG TIL RAMMERNE FOR

KOM OG BIDRAG TIL RAMMERNE FOR KOM OG BIDRAG TIL RAMMERNE FOR DET NORDJYSKE SAMARBEJDE PÅ SOCIALOMRÅDET Workshop om Rammeaftalen 2018 - Hvordan skal vi samarbejde på det specialiserede socialog undervisningsområde? 6. februar 2017 kl.

Læs mere

Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde

Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden Torsdag den 5. januar 2012 Indhold Kort

Læs mere

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år Baggrund for National koordination Evalueringen af kommunalreformen påpegede en bekymring for

Læs mere

Den nationale koordinationsstruktur. Det Faglige Råds årsrapport 2016

Den nationale koordinationsstruktur. Det Faglige Råds årsrapport 2016 Den nationale koordinationsstruktur Det Faglige Råds årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse 1. Det Faglige Råd... 3 2. Aktiviteter i 2016... 4 2.1 Centrale udmeldinger... 4 2.2 Forløbsbeskrivelser... 5 2.3

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Udviklingsstrategi sammenfatning

Udviklingsstrategi sammenfatning Click here to enter text. Udviklingsstratgei 2013 - sammenfatning Til Kopi til Fra KDK / KKR Sekretariat for rammeaftaler 27-02-2012 Sagsnr./Dok.nr. 2011-20535 / 2012-69524 Udviklingsstrategi 2013 - sammenfatning

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016

Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016 Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

Bilag til DAS. 16. januar 2015

Bilag til DAS. 16. januar 2015 Bilag til DAS 16. januar 2015 Punkt 4 (Spørgerammer indmeldinger til rammeaftalen 2016) Bilag 1: Udkast Indmeldingsskema Udviklingsstrategi 2016 Bilag 2: Udkast Indmeldingsskema Det forstærkede samarbejde

Læs mere

Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND

Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND Titel: Rammeaftale for specialundervisning 2007 Trykkeri: Aabybro Bogtrykkeri Udgivelsesdato: November 2006 Oplag: 1000 Yderlige informationer om

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar NORDJYLLAND

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar NORDJYLLAND KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategien er den ene del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen omfatter

Læs mere

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk. Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 11. oktober 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet begynder kl. 15.30 med besigtigelse af Kridthuset og kl.

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Temadrøftelse Fremtidens kommunestyre...2 Bilag 1: Fremtidens kommunestyre - endelig...2 3.3 Status vedrørende udgiftsreduktion på det specialiserede

Læs mere

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014 Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark Møde i KKR den 14. november 2014 Overordnede scenarier 1. Kommunerne overtager alle Region Syddanmarks sociale tilbud. 2. Kommunerne overtager

Læs mere

Rammeaftale 2016. Udviklingsstrategi og Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2016. Udviklingsstrategi og Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2016 Udviklingsstrategi og Styringsaftale De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2016 Udviklingsstrategi og Styringsaftale De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Læs mere

Udkast til Styringsaftale

Udkast til Styringsaftale Udkast til Styringsaftale 1. januar 2013 Styringsaftalen for 2013 er udarbejdet af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Styringsaftalen har til formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D D AG SORDEN 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 24-06-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken Søparken 1 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2012

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2012 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Specialundervisning 2012 INDLEDNING... 3 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 4 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 6 2.1 LOVGRUNDLAG... 6 2.2 ÅRSHJUL FOR INDGÅELSE AF DET KOMMENDE

Læs mere

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet 1. januar 2015 Kridtsløjfen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Kridtsløjfen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde Rammeaftale 2018 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland? FREDAG D. 7. APRIL 2017 Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede

Læs mere

Sager til behandling

Sager til behandling Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Den Administrative Styregruppe Tid Sted 8. april 2015, kl. 12.00-15.00 (Mødestart kl. 13.00. Frokost samt rundvisning og præsentation af Specialbørnehavnen

Læs mere

Rammeaftale 2015 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2015 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2015 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland 2 Indhold Rammeaftale 2015... 1 Styringsaftale for

Læs mere

Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen

Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Taleinstituttet - Børneafdelingen Indhold 1. Opsamling og særlige

Læs mere

Rammeaftale Syddanmark

Rammeaftale Syddanmark Rammeaftale 2017 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark Syddanmark Indhold Bilag til rammeaftalen 2017... 2 Indledning...

Læs mere

Opsamling fra kick-off mødet. Drøftelser om temaer, problemstillinger og visioner

Opsamling fra kick-off mødet. Drøftelser om temaer, problemstillinger og visioner Opsamling fra kick-off mødet Drøftelser om temaer, problemstillinger og visioner OPSAMLING Første bud på temaer og problemstillinger som kommunerne kan håndtere sammen eller hver for sig 2 Opsummering

Læs mere

Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed

Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed Bilag 20: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed I forbindelse med vedtagelse af rammeaftalen for 2012 har de 22 byråd og aftalt at samarbejde om højt specialiserede sociale tilbud.

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en

Læs mere

1. Indledning... 1 2. Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 3. Fælles ambitioner og initiativer... 3 3.1 Ambitioner og initiativer 2015... 3 4.

1. Indledning... 1 2. Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 3. Fælles ambitioner og initiativer... 3 3.1 Ambitioner og initiativer 2015... 3 4. STYRINGSAFTALE 2015 1. Indledning... 1 2. Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 3. Fælles ambitioner og initiativer... 3 3.1 Ambitioner og initiativer 2015... 3 4. Håndtering af lukning af tilbud eller

Læs mere

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015 Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar 2016 Årsrapport 2015 Udvikling, efterspørgsel og kapacitet i region Sjælland på voksenspecialundervisningsområde Resumé Klyngerne på voksenspecialundervisningsområdet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Styring og udvikling af det specialiserede socialområde

Styring og udvikling af det specialiserede socialområde Styring og udvikling af det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden Januar 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLD 1. Indledninng...3 2. Arbejdsgruppens analyser

Læs mere

Rammeaftale. Syddanmark

Rammeaftale. Syddanmark Rammeaftale 2018 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark Syddanmark Indhold Proces... 3 Indledning... 3 Indsatser...

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum Hovedstaden 16. november

Referat Regionalt Dialogforum Hovedstaden 16. november Referat Regionalt Dialogforum Hovedstaden 16. november 2015 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske Handicaporganisationer

Læs mere