GENERELT STIGENDE TILFREDSHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELT STIGENDE TILFREDSHED"

Transkript

1 GENERELT STIGENDE TILFREDSHED Resultaterne af den tilfredshedsundersøgelse, som blev lavet blandt beboere og beboerdemokrater i starten af foråret, tegner et generelt billede af, at tilfredsheden med den service, BO-VEST og ejendomskontorerne yder, er stigende, når man sammenligner med resultaterne fra en tilsvarende undersøgelse i Først og fremmest er der en høj grad af enighed, blandt både beboere og beboerdemokrater, om at ejendomskontorenes service er blevet bedre det seneste år. Der er også en voksende enighed om, at bygningerne bliver vedligeholdt, udearealerne plejet og at fejl og mangler i boligerne bliver udbedret. Derudover er der også stor og voksende enighed om, at informationsniveauet er godt. Opbakning til høj kvalitet Beboerne udtrykker også stor opbakning til, at BO-VEST skal levere høj kvalitet samtidig med, at huslejen ikke må blive for høj. Parate til it I forbindelse med den digitaliseringsstrategi, der er under opsejling i BO-VEST, blev der også spurgt til beboernes it-parathed. Her blev det klart, at beboerne er godt rustet til en højere grad af digital kommunikation, og 29 pct. af beboerne giver desuden udtryk for, at de er motiverede for at blive opkvalificeret gennem uddannelse. En rapport med resultaterne af undersøgelsen vil blive lagt på BO-VESTs hjemmeside og udsendt til alle afdelingsbestyrelser inden sommerferien. Ti heldige vindere Undersøgelsens spørgeskema til beboerne blev sendt til 1000 tilfældigt udvalgte lejemål, repræsentativt fordelt mellem de tre boligorganisationer. Heraf svarede cirka en tredjedel. Spørgeskemaet til beboerdemokrater blev sendt til alle, der er aktive i beboerdemokratiet, hvoraf 121 besvarelser kom retur. Blandt de deltagende blev der trukket lod om 10 købmandskurve til en værdi af 1000 kroner. De heldige vindere var: Irene Iversen (4 Nord) Sarah Kragh-Maschvitsz (Galgebakken) Betina Sørensen (Blokland) Henrik Rasmussen (Blokland) Dogan Kartal (4 Række) Toni Pedersen (Solhusene) Lotte Holtoug (Capellavænget) Mads Jensen (Tranevænget) Poul Thomsen Wacher (Moserne) Mia Barting (Tranehaven). 1

2 EN AFTEN MED DEBAT OG STOR SPØRGELYST Beboerne er i centrum i BO-VEST. Det står klart ovenpå repræsentantskabsmødet i BO-VEST, hvor spørgelysten, debativeren og det kritiske, men alligevel meget konstruktive fokus, var i højsædet. Overskud i BO-VEST Derpå var der også opbakning til regnskabet for 2012, der viser et overskud til BO-VEST på kr., og efterfølgende kunne de fremmødte også stemme for budgettet for men også her var der debat og mange spørgsmål, for repræsentanterne ønskede tydeligvis at have indsigt i og forståelse for BO-VESTs økonomiske forhold. Næste punkt på dagsordenen var digitaliseringsstrategi. Her var administrerende direktør Ulrik Brock Hoffmeyer på podiet for at fortælle om, hvad BO-VEST allerede har gjort, skal gøre og gerne vil. Der var en livlig og spændende debat, da repræsentanter fra AB, VA og Tranemosegård var samlet til det årlige repræsentantskabsmøde i BO-VEST. Omkring 50 mennesker fra Albertslund, Brøndby, Ishøj og Greve debatterede og stillede spørgsmål på livet løs, men i en konstruktiv tone, hvor blikket hele tiden var rettet mod løsninger, der ville gøre tilværelsen nemmere for beboerne i de 36 boligafdelinger, BO-VEST administrerer. I sin mundtlige beretning kom BO-VESTs formand Vinie Hansen især ind på emner som strategi, frivilligt arbejde, boligpolitisk arbejde, boligsociale projekter, helhedsplaner og renoveringer og de kommende års digitaliseringer, der på en gang skal imødekomme en stadig større efterspørgsel på digitale selvbetjeningsløsninger, dog uden at hægte de mennesker, der ikke er fortrolige med det digitale univers af. Beretningen blev startskuddet på en lang debat blandt andet om beboernes rettigheder i forhold til boligselskabet, forslag til hvidbøger om renoveringer og det urimelige i at fjernvarmeselskaberne ændrer betalingsterminer til hver tredje måned, da det af en del almene beboere opleves som en stor sum penge at skulle af med på en gang. Beretningen blev dog vedtaget med meget stor opbakning fra repræsentantskabet. Ulrik Brock Hoffmeyer fortalte undervejs også om ambitionen om, at hver enkelt beboer i AB, VA og Tranemosegård får sin egne side under BO-VESTs hjemmeside, hvor man kan logge ind og se sine huslejebetalinger, varmeregninger, korrespondance med BO-VEST osv. Det vil være en mulighed for at løfte dem, der måtte ønske det fra fuld betjening over medbetjening til selvbetjening. Herefter var det AB-formand Karl Neumanns tur til at fortælle om BO-VESTs handlingsprogram for Det åbnede igen for en længere debat denne gang om behovet for konkrete og meget målbare underpunkter i programmet. Efter længere tid stod det dog klart, at der ikke var opbakning til dette, men at bestyrelsen skulle have et frirum til sit arbejde med indholdet af handlingsprogrammet, hvor de enkelte elementer i sig selv allerede er konkrete. Stigende tilfredshed Efter Karl Neumann blev det igen Vinie Hansens tur til at fremlægge resultatet af tilfredshedsundersøgelsen. Den viste, at både beboere og beboerdemokrater i stigende grad er tilfredse med BO-VEST om end der i sagens natur altid er plads til forbedringer rundt omkring. Biba Schwoon, medlem af BO-VESTs bestyrelse, kunne så præsentere resultaterne af undersøgelsen af det frivillige arbejde i de mange boligafdelinger, BO-VEST administrerer, herunder værktøjskassen for frivillige, som ligger på BO-VESTs hjemmeside. 2

3 Dorthe Larsen, formand i Tranemosegård, fremlagde det kommende års kursusprogram, inden hun under næste punkt i dagsordenen blev genvalgt uden modkandidater som næstformand i BO-VEST. Der var heller ikke modkandidater til Jørgen Fahlgren og Hugo Thuges genvalg til BO-VESTs bestyrelse, men der var kampvalg til suppleantposterne. Her var Helle Winkel (Tranevænget) og Jeannette Nauta-Ridderstrøm (AB Nord) på genvalg, men de fik kamp til stregen af Svend Larsen (Blokland). Det blev dog efter et tæt valg til genvalg til Helle og Jeannette. Slutteligt blev KPMG genvalgt som revisionsselskab og Vinie Hansen kunne takke for en god aften, der på bedste vis havde demonstreret, hvad beboerdemokratiet i almene boligområder er til for: Beboerne og en aktiv stillingtagen til det lokalområde, man er en del af. Repræsentantskabsmødet blev afholdt i BO-VESTs administration mandag den 27. maj INSPIRATION OG GODE RÅD TIL FRIVILLIGE BO-VESTs har henover efteråret og foråret arbejdet på at lave en værktøjskasse for frivillige. Det arbejde er nu afsluttet og værktøjskassen er klar til brug. Formålet med værktøjskassen for frivillige er at komme med en række redskaber, der kan hjælpe interesserede i gang med frivillige projekter i boligområderne. Desuden er det hensigten, at værktøjskassen skal give inspiration og hjælp til dem, der allerede arbejder som frivillige eller sidder som beboerrepræsentanter i afdelingsbestyrelserne. I den nye værktøjskasse finder man blandt andet inspiration til opstart af og allerede igangværende frivillige projekter, råd om regler og økonomi, skabeloner til for eksempel vedtægter, oplysninger om, hvordan man danner en forening og meget mere. Værktøjskassen er ligesom e-håndbogen for beboerdemokrater en underside til BO-VESTs hjemmeside, hvor man kan klikke sig rundt og få gode råd og inspiration. Du finder værktøjskassen for frivillige her: dk/sitecore/content/frivillighed.aspx 3

4 NY BOLIG- OG HR-CHEF I BO-VEST BO-VEST har foretaget en mindre organisationsændring, og ledelsen har fået et ekstra medlem. Carsten Brank er begyndt som chef for den nye afdeling, Bolig & HR og Carsten får dermed ansvaret for den daglige drift og udvikling af boligudlejningen samt HR-arbejdet. Med andre ord får BO-VESTs nye chef ansvaret for to af de vigtige interessenter i BO-VEST lejerne på den ene side, og medarbejderne på den anden. Carsten har det sidste år arbejdet i ATP med opbygning af bl.a. boligstøtteafdelingen i Udbetaling Danmark, der i høj grad har relation til boligorganisationer og den almene sektor. Det er også i forbindelse med det arbejde, at Carsten har fået kendskab til den almene sektor, og de spændende opgaver, der er her. Det var derfor, han sagde ja til stillingen. Carsten glæder sig til at bidrage med sin ledelses- og organisationserfaring i forbindelse med opbygning af en ny afdeling og til at sikre drift og fremdrift i organisationen generelt. BRANDE GIVER PRÆMIEFORHØJELSE Ildspåsættelserne i Albertslund, som især hærgede henover foråret, får nu ærgerlige konsekvenser for beboerne i Albertslund Boligselskab. Albertslund har i starten af året været hærget af brande. Her er flere af AB s boligafdelinger også blevet ramt. Som konsekvens heraf har AB s forsikringsselskab Tryg set sig nødsaget til at give en præmiestigning på samtlige ejendomme på 129 pct. En stigning der vil træde i kraft fra 1. januar Det vil desværre blive direkte mærkbart på huslejen for alle beboere i AB s boligafdelinger. Det præcise beløb vil først blive kendt i forbindelse med budgetlægningen, men der er formentlig tale om en stigning på ca. 100 kr. om måneden pr. bolig. Det er en rigtig uheldig situation, at de der påsætter brandene og skaber utryghed nu også er skyld i præmieforhøjelser, der bliver til huslejestigninger for samtlige beboere i AB. Derfor har BO-VEST allerede igangsat flere tiltag, som skal hjælpe til at undgå flere ildspåsætteler i fremtiden, så der igen kan blive skabt tryghed i området, og så yderligere stigninger i forsikringspræmierne kan undgås. Der er blandt andet blevet opsat mere lys i afdelingerne, tjekket for brandbart affald og flyttet ting væk fra bygningerne. Nogle afdelinger er også i gang med tiltag om anden affaldssortering og aflåsning af de eksisterende affaldsskure. Følgende AB-afdelinger har været ramt af brande: AB Syd, AB Etagehusene, AB Nord, Troldnøddegården og institutionen Frihjulet. 4

5 Nyhedsbrev Juni 2013 LANDSBYGGEFONDEN ER POSITIV Der var positive tilkendegivelser fra Landsbyggefonden, da de var på besigtigelse i Blokland i forbindelse med den fysiske helhedsplan i afdelingen. Som led i processen med helhedsplanen i Blokland var Landbyggefonden på besigtigelse i afdelingen den 30. maj. Helt generelt var Landbyggefonden meget positive overfor oplægget til helhedsplanen. mere på forslaget om at ombygge den ene af de korte blokke til rækkehuse. Støtte til nyt fælleshus Også et fælleshus på 300 kvadratmeter kan blive opført. Her opfordrede Landsbyggefonden endda til at fælleshuset bliver etableret så hurtigt som muligt, så det kan blive udnyttet til boligsociale aktiviteter, mens ABC-projektet stadig kører. Vil gerne yde lån Efter besigtigelsen er fonden indstillet på at yde støttede lån til en lang række ekstraordinære renoveringsarbejder, sammenlægning af lejligheder med øget tilgængelighed, forbedring af udearealer, en åbning af bebyggelsens lange blok ved nedrivning af et antal boliger og etablering af vinduer i de nye gavle. Landsbyggefonden gav til sidst udtryk for, at de forventer at kunne meddele skema A-tilsagn i år Derudover kan der også blive etableret nye boliger med tilgængelighed i den tidligere børneinstitution. Ved besigtigelsen deltog repræsentanter fra Landsbyggefonden, afdelingsbestyrelsen, ejendomskontoret, ABC sekretariatet, Albertslund Kommune, de tekniske rådgivere samt BO-VESTs administration. Landsbyggefonden var også positive overfor at se nær- 5

6 PUBLIKUMSREKORD TIL KULTURWEEKEND Der var mange besøgende, godt vejr og god stemning da KulturWeekenden for attende år i træk løb af stablen i Esplanadeparken i Brøndby Strand. der, foreningsboder, børnehjørne og meget mere. Blandt andet blev hele arrangementet rundet af med optræden fra Outlandish. De tre medlemmer af musikgruppen Isam, Lenny og Waqas er selv vokset op i Kisumparken og Brøndby strand, hvor de grundlagde deres musikalske karriere og kunne derfor fortælle mange gode historier fra dengang. Den succesrige weekend viser endnu engang, at det ved hjælp af mange foreninger og frivilliges indsats er muligt at løfte et stort arrangement til glæde for både områdets beboere og gæster ude fra. Balloner bliver sendt til vejrs ved åbningen af KulturWeekend KulturWeekenden er arrangeret i et samarbejde mellem de 9 boligafdelinger i Brøndby Strand, Brøndby Strand Kirke, Brøndby Kommune og lokale foreninger i bydelen Den årlige kulturfest i Brøndby Strand, som blev holdt i weekenden fra den 7. til den 9. juni, oplevede denne gang publikumsrekord. I løbet af weekenden mødte omkring op for at deltage i festlighederne. Også denne gang blev festlighederne skudt i gang med ballonopsætning og en åbningstale, som i år blev holdt af Grete Mietke, som er formand for Syng sammen. Hun talte blandt andet om kulturbegrebet og sagde, at Kultur- Weekenden med alle sine forskelligheder er et bevis på, at kultur ikke kun er noget fint, der foregår på kunstmuseer og i teatret. Brøndby Strands mangfoldighed blev herefter vist frem med både store og små musiknavne, loppe- og madbo- Omkring publikummer var kommet for at se koncerten med Outlandish 6

7 NY MODEL FOR UDSATTE BOLIGOMRÅDER Regeringen har sammen med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået en aftale om en ny model for de udsatte boligområder. Aftalen indeholder blandt andet to nye kriterier for, hvornår et boligområde kan blive defineret som socialt udsat. Udover de eksisterende tre kriterier om kriminalitet, etnicitet og beskæftigelse er der blevet tilføjet kriterier om uddannelse og indkomst. Fremover skal et boligområde opfylde tre ud af fem kriterier for at blive defineret som socialt udsat. Askerød ryger ud af listen De nye kriterier betyder at listen over særligt udsatte områder fremover vil indeholde 34 boligområder mod de nuværende 33. Mere specifikt vil 7 boligområder forlade listen, mens 8 nye kommer til. VA-afdelingen Askerød i Greve er blandt andre et af de områder, der ser ud til at forlade listen ved indførelsen af de nye kriterier. Der er dog indtil videre kun tale om en testopgørelse over de udsatte boligområder, da den officielle liste først vil blive opdateret i oktober måned senere på året. Mindre fokus på etnicitet Formålet med de nye kriterier er at gøre listen mere nuanceret og bredspektret. Samtidig lader det også til, at indførelsen af de to nye kriterier giver den etniske sammensætning mindre betydning. Ud af de otte nye boligområder, som vil komme med på listen, har kun to en for høj andel af indvandre i forhold til kriterierne, der siger, at andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 procent. De tre eksisterende kriterier: Andelen af årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 procent (gennemsnit for de seneste to år). Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 procent af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste to år). De to nye kriterier: Andelen af beboere i alderen år, der alene har en grunduddannelse (inklusive uoplyst uddannelse), overstiger 50 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. God sommer! Vi er nu officielt trådt ind i sommermånederne. Det betyder, at nyhedsbrevet holder en lille sommerpause. Næste nummer udkommer i august. Nyhedsbrevet ønsker alle en god sommer. 7

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev September 2013

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev September 2013 NYT FRA FORMANDEN Beboervenlige budgetter Som et led i BO-VESTs strategi, hvor beboerne og den gode service er i fokus, lanceres nu det beboervenlige budget. Formålet med det beboervenlige budget er først

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008 Året der gik, 2008 3 Brøndby Fjernvarme 5 Antenneforening i udvikling 6 Turbulent tid for TV-Brøndby 7 Vi er på vej Herfra og Videre

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

skræppebladet Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december.

skræppebladet Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december. Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december. t skræppebladet Det er planen at bygge et 28 etagers højhus på hjørnet af Edwin

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet.

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet. Sjov i afdelingen Bladet der dækker det væsentlige 40. Årgang nr. 2-2013 Jensen kommer op til lægen klædt ud som Napoleon. Doktor, De må tage en snak med min kone, hun går rundt og tror, hun er fru Jensen

Læs mere

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder Oktober 2014 #13 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT SIDE 4-12 BISPEHAVEN SIDE 13-15: Hvad

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Juni 2015 29. ÅRGANG Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2 Regnvandet i Kildeparken 1 skal direkte i jorden Læs fra side 6 Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Foto:

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Udvalg havde en plan Med vedtagelsen af forslaget i de fire organisationer træder en plan for sammenlægningen

Udvalg havde en plan Med vedtagelsen af forslaget i de fire organisationer træder en plan for sammenlægningen Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./december 2006 JA til Boligforeningen 3B De tre repræsentantskaber og delegeretforsamlingen har godkendt sammenlægningen af FB, KSB, H44 og 3B til

Læs mere

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00 Referat 29.10-09 Klokken 18.00 19.30 Afholdt på Lindelundsskolen klasselokale 21, Bredager 160, 2605 Brøndby I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

hjem til dig TRYGHED UNDER TAG Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag Læs mere side 2

hjem til dig TRYGHED UNDER TAG Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag Læs mere side 2 hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 16 / juni / 2011 Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag TRYGHED UNDER TAG Læs mere side 2 TRYGHED UNDER TAG / REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere