Forslag til lokalplan nr FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED"

Transkript

1 Forslag til lokalplan nr FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007

2 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har til formål kort at orientere om baggrund og formål med lokalplanen, om eksisterende og fremtidige forhold, om lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning og lovgivning. LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er at fastlægge områdets anvendelse til boligformål, at fastsætte detaljerede retningslinier for boligområdet, at fastlægge retningslinier for veje og stier, at fastlægge retningslinier for grundejerforeninger og friarealer og at overføre den del af lokalplanområdet, der ligger i landzone til byzone. LOKALPLANENS OMRÅDE Lokalplanens område er vist på kortbilagene og omfatter matriklerne 13a, 13l, 53a og 53g alle Kongsted By, Kongsted. Området afgrænses mod nord og øst af boligområde, mod syd af Grunderupvej og mod vest af skolestien. DE NUVÆRENDE FORHOLD Det meste af området henligger i dag som brandtomt efter en brand i et snedkerfirma. Resten er almindelig boligbebyggelse. Dog er boligen på matr.nr. 13a Kongsted By, Kongsted med stråtag. DE FREMTIDIGE FORHOLD Indenfor området kan der opføres boligbyggeri til helårsbeboelse. Henholdsvis som tæt-lav boligbebyggelse åben-lav boligbebyggelse. Delområde I: Udstykning må kun ske i overensstemmelse med den på kortbilag 3 viste principskitse for udstykning til tæt-lav boligbebyggelse. Grunde til boligformål må ikke udstykkes mindre end 400 m 2. Den første parcel nærmest Gunderupvej er tilladt til en udstykning på minimum 300 m 2. Der må kun opføres en bolig pr. udstykning. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 30 og bygninger må kun opføres i én etage. Højden må ikke overstige 8,5 m og der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer på tagene indenfor området. Der må på tage opsættes integrere solfangere i tagfladen. Delområde II: Indenfor område II skal matriklerne være minimum 700 m 2. Resterende matrikler kan ikke udstykkes uanset størrelse. Der må kun opføres en bolig pr. udstykning. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Bygninger må kun opføres i én etage eventuelt med udnyttet tagetage og højden må ikke overstige 8,5 m. Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer på tagene indenfor området, der må dog opsættes integrere solfangere i tagfladen.

3 2 Figur 1: visualisering af ny bebyggelse i delområde I. Farven på tagene skal dog være rød. VAND OG KLOAK Området forsynes med vand fra Rønnede Vandværk og spildevandsafløb føres til det kommunale centralrenseanlæg. ZONEFORHOLD Området er delvist beliggende i landzone og i byzone. Den del, der ligger i landzone overføres til byzone ved lokalplanens godkendelse. ARKÆOLOGISKE INTERESSER Bygherre/entreprenør har mulighed for at indhente det arkæologiske museums udtalelse forud for jordarbejder jf. museumslovens 25. Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejder og udgifter til arkæologiske undersøgelse jf. museumslovens 27. Hvis museet i sin udtalelse vurderer, at der ikke på arealet findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren jf. museumslovens 27. En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Lokalplanen er omfattet af Kommuneplan 2005 for Rønnede Kommune - rammebestemmelser C2 -Kongsted centerområde og af boligområde B7. Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 2005 for Storstrøms Amt.

4 3 GRUNDVANDSBESKYTTELSE Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. For at leve op til retningslinjerne i Regionplan 2005 for Storstrøms Amt skal der ved bebyggelse og anvendelse af området tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen. For at beskytte grundvandet i anlægsfasen (byggemodning mv.) skal der træffes foranstaltninger såsom at undgå oplag af forurenende stoffer i nærheden af boringerne, ukrudt skal klippes og ikke bekæmpes kemisk. I det hele taget skal der oplyses om områdets sårbarhed i forbindelse med byggemodningen af området. Når bebyggelsen er etableret, vil grundejerforeningen blive opfordret til at informere om, hvad der kan gøres for at mindske risikoen for forurening. MILJØVURDERING Planforslaget er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planmyndigheden har truffet afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering med den begrundelse, at planen ikke skønnes at have en væsentlig miljømæssig indvirkning på området eller det omgivende miljø. Denne afgørelse forventes offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget med en klagefrist på 4 uger.

5 4 FAXE KOMMUNE Lokalplan nr LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Bestemmelser: I henhold til Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. aug med tilhørende ændringer pr. 20. december 2006, fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte lokalplanområde. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanens formål er: - at fastlægge områdets anvendelse til boligformål til helårsbeboelse, - at fastsætte detaljerede retningslinier for boligområdet, - at fastlægge retningslinier for veje og stier, - at fastlægge retningslinier for grundejerforeninger og friarealer og - at overføre den del af lokalplanområdet, der ligger i landzone til byzone. 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS Lokalplanens område er vist på kortbilagene og omfatter matr.nr: 13a, 13l, 53a og 53g, Kongsted By, Kongsted. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter denne lokalplans ikrafttræden udstykkes fra nævnte matrikelnummer. 2.2 Matriklerne 13a og 13l er beliggende i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse, overføres matriklerne til byzone. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til åben-lav og tæt-lav bebyggelse til helårsbeboelse. 3.2 Delområde I må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse. 3.3 Delområde II må anvendes til åben-lav boligbebyggelse. 3.4 Det er ikke tilladt at drive virksomhed i delområde I. Byrådet kan tillade, at der i delområde II fra boliger drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af: - at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig. - at virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådan måde, at områdets karakter af boligområde ikke brydes. - at virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende. - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til ved den pågældende bolig. 3.5 Vej-, parkerings- og opholdsarealer indenfor området kan udstykkes som fælles ejendom for boligejerne. 4 UDSTYKNING Delområde I: 4.1 Udstykning må kun ske i overensstemmelse med den på kortbilag 3 viste principskitse for udstykning.

6 5 4.2 Grunde til boligformål må ikke udstykkes mindre end 400 m 2 incl. del i fællesarealer og vej. Den første parcel nærmest Gunderupvej er tilladt til en udstykning på min. 300 m 2 incl. del i fællesarealer og vej. Der må kun udstykkes max. 10 boliger i området. Der må kun opføres en bolig pr. udstykning. 4.3 Vej-, sti,- og opholdsarealer indenfor delområdet kan udstykkes som fælles ejendom for boligejerne i delområdet. Delområde II: 4.4 Ved udstykning til åben-lav bebyggelse, skal grundene udstykkes med et areal på min. 700 m 2. Der må kun opføres en bolig pr. udstykning. 4.5 Matr.nr. 53a Kongsted By, Kongsted kan ikke udstykkes yderligere. 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG YDRE FREMTRÆDEN Delområde I: 5.1 Bebyggelsesprocenten for delområde I må ikke overstige Bygninger må kun opføres i én etage. Højden må ikke overstige 8,5 m. Tagmaterialer skal være røde betontegl uden refleksion. På tage må der opsættes integrerede solfangere i tagfladen. 5.3 Boligerne kan placeres som vist på den vejledende udstykningsplan på kortbilag 3, uanset om det skrå højdegrænseplan ikke overholdes for den enkelte ejendom. Delområde II: 5.3 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25 for hver enkelt ejendom. 5.4 Bygninger må kun opføres i én etage eventuelt med udnyttet tagetage. Højden må ikke overstige 8,5 m. Tagmaterialer skal være røde betontegl uden refleksion. På tage må der opsættes integrerede solfangere i tagfladen. 5.5 Der må ikke foretages terrænregulering mere end +/- 0,5 m i forhold til naturligt terræn uden forudgående aftale med Bygningsmyndigheden. 6 VEJE, PARKERING OG STIER Veje: 6.1 Vejadgang til lokalplanområdets delområde I sker via 1 overkørsel til Grunderupvej som vist på Kortbilag Vejadgang til delområde II sker dels fra Dyssevej og fra den interne vej i delområde I, som vist på Kortbilag Den interne vej i delområde I udlægges i en bredde af 8 m og anlægges med kørebane på 5 m. 6.4 Vejprojekt skal godkendes af vejmyndigheden og af forsyningsafdelingen med henblik på at renovationsvogne kan køre uhindret i området.

7 6 Parkering: 6.5 I delområde I skal der udlægges 1½ parkeringsplads til hver bolig indenfor delområdet, hvoraf den ene skal være i umiddelbar tilknytning til boligen og kan være carport eller garage. 6.6 I delområde II skal der på hver grund anlægges mindst 2 parkeringspladser til hver bolig, hvoraf den ene eller begge kan være garage eller carport. Stier: 6.7 I delområde I udlægges sti til skolestien som vist på Kortbilag 3. 7 FRIAREALER, HEGN OG BEPLANTNING 7.1 I delområde I skal udlægges fællesarealer for beboerne efter princippet på Kortbilag 3. Fællesarealerne må ikke udstykkes eller bebygges til beboelse. 7.2 Når grundejerforeningerne er dannet, skal de tage skøde på arealerne og fremtidigt forestå drift og vedligeholdelse. 7.2 På fællesarealerne i området, kan grundejerforeningerne efter Byrådets nærmere godkendelse beplante, opsætte bænke, borde og legeredskaber, samt bygge containerskjul eller lignende, til benyttelse for grundejerforeningernes medlemmer. 7.3 I delområde I må levende hegn mod adgangsvej være max 1,5 m højt og skal placeres 0,4 m bag skel mod vej. Der må ikke rejses plankeværk mod adgangsvej. 8 GRUNDEJERFORENING 8.1 Der skal oprettes en grundejerforening indenfor lokalplanområdets delområde I. Såfremt ejendomme indenfor delområde II har udkørsel til den interne vej i delområde II skal disse også være med i grundejerforeningen på lige vilkår med de resterende boliger i delområde I. 8.2 Grundejerforeningen skal oprettes senest når alle boligerne er indflyttet. 8.3 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet. 8.4 Grundejerforeningen er forpligtet til at tage skøde på evt. selvstændigt udstykkede vej-, sti- og fællesarealer, jf. 6 og 7, og skal vedligeholde veje, pladser, stier og friarealer. 8.5 Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 8.6 Grundejerforeningen er berettiget til, ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de nødvendige økonomiske midler for udførelse og administration af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. 9 OPVARMNING OG LEDNINGSANLÆG 9.1 Ny bebyggelse i området har tilslutningspligt til naturgasnettet.

8 7 9.2 I området må der etableres de for elforsyningen nødvendige kabler og transformatorstationer. Der må ikke etableres luftledninger. 10 LOKALPLANENS FORELØBIGE RETSVIRKNING 10.1 Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke udnyttes på en måde der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet under visse forudsætninger give tilladelse til udnyttelse af ejendommen i overensstemmelse med lokalplanforslaget. 11 LOKALPLANENS ENDELIGE RETSVIRKNING 11.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det skal understreges, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i lokalplanen. Byrådet kan meddele dispensationer til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

9

10 9

11 10 Faxe Kommune Kortbilag 1 til lokalplan nr for Tømrervænget ved Grunderupvej i Kongsted Matrikulære forhold

12 11

13 12 Faxe Kommune Kortbilag 2 til lokalplan nr for Tømrervænget ved Grunderupvej i Kongsted Lokalplangrænse og delområdegrænse

14 13

15 14 Faxe Kommune Kortbilag 3 til lokalplan nr for Tømrervænget ved Grunderupvej i Kongsted Vejledende udstykningsplan og princip for s vejadgang

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Boliger på vandværksgrunden

Boliger på vandværksgrunden Lokalplan nr. 11-010-0001 Novrup By Boliger på vandværksgrunden 19. december 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere