Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A Helsinge Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25"

Transkript

1 Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A Helsinge Tlf Dagsorden: Indkaldelse til: 53. ordinære generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter Bymosegårdsvej 11, 3200 Helsinge 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) Jarl Baadsmand, Brian Hansen og Bo Harhorn afgår efter tur, men modtager genvalg. 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år) Bo Moltved Christiansen og Michael Toft Pagh modtager genvalg. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt. Årsrapport og beretning ligger til gennemsyn på kontoret Skovgårdsvej 4 A, i kontorets åbningstid kl til fra onsdag den 25. marts Andelshavere / varmeaftagere i restance i henhold til vedtægternes 6. 7, kan ikke deltage i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har dog ret til at overvære denne. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt Helsinge Fjernvarme senest 10 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål. INDKALDELSEN BEDES MEDBRAGT.

2 Helsinge Fjernvarme Beretning år 2014 Generelt 2014 blev igen et år med mange aktiviteter og nye udfordringer for Helsinge Fjernvarme. Etableringen af det nye solvarmeanlæg har således lagt beslag på mange ressourcer hos medarbejdere og bestyrelse. Ud over den normale drift af kraftvarmeværket og ledningsnettet har Helsinge Fjernvarme i 2014 fortsat leveret administrations og driftsbistand til Vejby-Tisvilde Fjernvarme og administrationsbistand til Helsinge Vandværk. Konstituering Efter generalforsamlingen 2. april 2014 har bestyrelsen konstitueret sig med Ole Juel Jensen som formand, Jarl Baadsmand som næstformand, Jørgen Skovsende som kasserer, Brian Hansen som sekretær, Bo Harhorn som bestyrelsesmedlem og Peter Jarl Salberg som Gribskov Kommunes repræsentant. Suppleanter valgt for en 1-årig periode er Bo Moltved Christiansen og Michael Toft Pagh. Produktion / salg Varmeåret 2014 har været meget varmere (2399 graddage) end et normalår (3112 graddage). Varmesalget på MWh blev dermed 11 % mindre end budgetteret og samtidig var varmesalget 15 % lavere end i Dette skyldes i begge tilfælde det lave antal graddage i El-produktionen blev kun MWh, og dermed 52 % mindre end budgetteret og 26 % mindre end produktionen i Dette skyldes fortsat lave el-salgspriser, som har gjort det mindre attraktivt at producere el i Varmeproduktionen på motorer har samtidig kun været MWh svarende til 8 % af den samlede Varmeproduktionen på gaskedler har været MWh eller hele 78 % af den samlede Varmeproduktionen på EL kedlen har været MWh svarende til 9 % af den samlede Varmeproduktionen fra solvarmeanlægget udgjorde 2357 MWh eller godt 5 % af den samlede Gasforbruget til motorer og gaskedler blev m3, og dermed 26 % mindre end det budgetterede og 22 % lavere end forbruget i Dette skyldes lavere El-produktion på motorer, større varmeproduktion på EL-kedel og lavere samlet Det frie el-marked Helsinge Fjernvarme har fortsat i 2014 haft aftale om salg og køb af el med NEAS ENERGY (tidligere Nordjysk El-handel) som produktionsbalanceansvarlig (det firma, der formidler køb og salg af el på det frie el-marked). El-salget er sket på spot- og regulerkraftmarkedet med henblik på at opnå den bedst mulige salgspris for el-produktionen. Men der har igen i en stor del af 2014 været så lave el-priser, at det ikke har været rentabelt at producere el på motorerne. Samtidig har mulighederne for at deltage på regulerkraftmarkedet været begrænset. Gennemsnitssalgsprisen for den producerede el i 2014 har været 374 kr./mwh. Der har til gengæld været bedre mulighed for varmeproduktion på EL-kedlen, og gennemsnitsprisen for den producerede varme herfra har været 379 kr./mwh. På grund af de lave el- priser i 2014 er der desuden opnået et produktionsuafhængigt pristillæg (årligt grundbeløb) på næsten 6,6 mio. kr. Solvarmeanlæg Det eksisterende solvarmeanlæg på m2 har nu været i drift siden maj måned 2012 og fungerer fortsat tilfredsstillende. Som omtalt på sidste års generalforsamling er der til udvidelse af solvarmeanlægget erhvervet et areal på ca. 8 ha beliggende mellem Kildevejen og udstykningen Ammendrup Bygade. 2

3 Vores rådgiver Rambøll har i løbet af foråret udarbejdet udbudsmateriale, indhentet tilbud og afholdt licitation på udførelse af solvarmeanlægget inkl. en ny 60 m2 teknikbygning og transmissionsledning herfra til kraftvarmeværket på Skovgårdsvej. Anlægsarbejderne blev herefter udført som planlagt i perioden juni november og den nye udvidelse af solvarmeanlægget på m2 er færdig og taget i brug i slutningen af november Der mangler dog etablering af et 4 m bredt plantebælte langs Kildevejen og langs sydskellet mod udstykningen Ammendrup Bygade. På grund af vinteren er dette udskudt til april-maj Med den nye udvidelse af solvarmeanlægget forventes den samlede årlige varmeproduktion at udgøre ca MWh eller 20 % af varmeproduktionen til Helsinge Fjernvarmes forbrugere. Den daglige solvarmeproduktion kan følges på Helsinge Fjernvarmes hjemmeside: eller på: De samlede anlægsudgifter til udvidelsen af solvarmeanlægget udgør ca. 28 mio. kr. og tilbagebetalingstiden for investeringen vil være ca. 9 år. For Helsinge Fjernvarme er en udvidelse af solvarmeanlægget den mest effektive måde at skære ned på omkostningerne. Sammen med forventede fortsat lave gaspriser og bortfald af forsyningssikkerhedsafgiften, har det således medført at aconto afregningsprisen for 2015 er sænket med yderligere 5 % i forhold til afregningsprisen for Ledningsnet Der er i årets løb ikke foretaget renovering og udskiftning af hovedledninger. Ledningsnettet er dog i fornødent omfang blevet vedligeholdt, og der er foretaget de nødvendige reparationer og omlægninger som følge af nye tilslutninger. Da der stadigvæk er mange gamle stikledninger, opfordres forbrugerne til at kontakte Helsinge Fjernvarme ved større ombygning og renoveringer, samt ved etablering af ny belægning i indkørsel. Helsinge Fjernvarme udskifter stikledningen uden udgift for forbrugeren. Varmepriser Varmeafregningspriserne for 2014 er i forbindelse med årsafregningen sænket med 14 % i forhold til de i årets løb opkrævede aconto varmepriser. Årsagen hertil er at udgifterne til gaskøb, som sker via HMN på det frie marked Nord Pool Gas, har været lavere end forventet. Desuden har Helsinge Fjernvarme modtaget en større tilbagebetaling af PSO afgift, som fejlagtigt var opkrævet fra DONG i forbindelse med elforbrug til EL-kedlen på kraftvarmeværket. Helsinge Fjernvarmes forbrugere har som følge heraf modtaget en tilbagebetaling i forbindelse med årsafregningen. I praksis er dette sket ved modregning/udbetaling i forbindelse med betaling af 1. rate for 2015 i januar. For et såkaldt normalt hus på 130 m2 med et varmeforbrug på 18 MWh svarer prissænkningen til en årlig besparelse på 3100 kr. Hertil kommer desuden en besparelse som følge af, at 2014 har været 23 % varmere end et normalt år. For et normalt hus har besparelsen herved været ca kr. I henhold til Dansk Fjernvarmes prisundersøgelse for 2014 udgjorde udgiften til opvarmning af et hus på 130 m² og med et forbrug på 18,1 MWh ved individuel naturgas kr. inkl. moms og ved individuel oliefyr knap kr. inkl. moms. Opvarmning fra Helsinge Fjernvarme kostede i 2014 med det samme forbrug kr. inkl. moms, eller lidt over gennemsnitsprisen for decentrale kraftvarmeværker. Energibesparelser Helsinge Fjernvarme skal opfylde sin andel af fjernvarmeselskabernes samlede sparemål, og for Helsinge Fjernvarme udgør dette MWh i 2014, men stiger til 1545 MWh i Selv om bidraget på ca MWh fra udvidelsen af solvarmeanlægget i 2014 betyder at energisparemålet vil være dækket 5 år frem, skal bestyrelsen endnu engang opfordre vore forbrugere til at få udført energibesparende foranstaltninger og fortælle herom til Helsinge Fjernvarme inden arbejdet sættes i gang. Idet nye forbrugere giver et væsentligt bidrag til opfyldelse af energisparemålet og Helsinge Fjernvarmes faste udgifter, vil der i 2015 fortsat tilbydes rabat på fjernvarmetilslutning for alle eksisterende ejendomme ved eksisterende hovedledninger, idet der kun skal betales for stikledningen. 3

4 Serviceordningen Helsinge Fjernvarme tilbyder gratis serviceeftersyn hos vores forbrugere, mod at Helsinge Fjernvarme får retten til at indberette de realiserede energibesparelser til Energistyrelsen. Det betyder at disse energibesparelser ikke kan overdrages til andre. Serviceordningens første eftersyn udføres af en godkendt vvs-installatør eller en servicemontør, som har fået en specialuddannelse inden for fjernvarme. De efterfølgende serviceeftersyn udføres efter behov af Helsinge Fjernvarmes egen servicemontør med samme specialuddannelse. Serviceordningen tilbydes gratis til alle forbrugere med almindelige boliger. Serviceordningens anbefalede ændringer og forbedringer på varmeanlægget vil især for forbrugere med dårlig afkøling og/eller stort varmeforbrug give gode muligheder for besparelse på varmeregningen. For at tilskynde alle forbrugere med gennemsnitlig årsafkøling mindre end 25 grader til at forbedre deres husinstallationer, er gratis serviceeftersyn obligatorisk for disse forbrugere. Nye tilslutninger I 2014 har der fortsat været tilbud om fordelagtig fjernvarmetilslutning til nye forbrugere med eksisterende el- og olieopvarmning ved eksisterende hovedledninger. Den samlede effekt heraf har dog været begrænset og der er i alt kun tilsluttet 10 nye forbrugere. Af kommende større tilslutninger kan stadigvæk nævnes det resterende nye boligområde kaldet EGELY med 14 rækkehuse beliggende mellem Frederiksborgvej og Vognmarken. Desuden forventes den kommende nye springhal ved Helsingehallerne også tilsluttet. Garantiprovision på kommunegaranterede lån På Økonomiudvalgsmødet 22. april 2014 blev det besluttet at anbefale Byrådet at opkræve garantiprovision af kommunale lånegarantier stillet til bl.a. Helsinge Fjernvarme. Bestyrelsen for Helsinge Fjernvarme var helt uforstående overfor dette krav, herunder at det skulle ske for de nuværende lånegarantier med tilbagevirkende kraft og dermed påfører vore forbrugere en årlig merudgift på næsten kr. svarende til en forøgelse af vore renteudgifter med 25 %. I et brev til samtlige byrådsmedlemmer opfordrede vi derfor Byrådet til ikke at opkræve garantiprovision af eksisterende kommunale lånegarantier. Desuden opfordrede vi til, at opkrævning af garantiprovision kun sker som en engangsydelse af fremtidige kommunale lånegarantier og ikke som en løbende garantiprovision. I begge tilfælde gerne med en betydelig lavere takst, så det ikke forringer Helsinge Fjernvarmes økonomi og begrænser muligheden for fremtidige investeringer i blandt andet solvarmeanlæg. Desuden anførte vi, at Gribskov Kommune og tidligere Helsinge Kommune på intet tidspunkt i forbindelse med de stillede lånegarantier har oplyst om, at der evt. ville blive opkrævet garantiprovision. Det har desuden af indstillingen til byrådsgodkendelsen af lånegarantierne fremgået, at risikoen ved en kommunal garanti var lav. Ifølge Dansk Fjernvarme har ingen kommuner nogensinde skullet udbetale penge som følge af garantiforpligtelser til fjernvarmeværker. Byrådet har i hvert fald foreløbig lyttet til vore argumenter, for forslaget blev taget af dagsordenen den 23. juni 2014 og sendt tilbage til behandling i Økonomiudvalget. Desuden er det efterfølgende ved en byretsdom i Sønderborg fastslået, at Sønderborg Kommunen ikke må kræve garantiprovision med tilbagevirkende kraft fra fjernvarmeselskaberne i Sønderborg og Gråsten. Sønderborg Kommune har dog anket dommen til Landsretten. Men vi håber at Gribskov Kommune vil afvente resultatet herfra og tage hensyn til vore argumenter. Personale Dette omfatter driftsleder Leif Jakobsen, driftsassistenterne Claus Adamsen, Jørgen Pedersen og Tom Anker Baungaard. I administrationen er det uændret Annie Forsberg, Lotte Sørensen og Jens Larsen der varetager de daglige opgaver. Igen i år en stor tak til medarbejderne for deres indsats i årets løb. Bestyrelsen 4

5 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER Budget kr. tkr. tkr. NETTOOMSÆTNING/PRODUKTIONSVÆRDI Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger BRUTTORESULTAT Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger RESULTAT FØR RENTER Finansielle indtægter Finansielle omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT

6 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER kr. tkr. Kraftvarmeanlæg Motorer Energimålere Ledningsnet og brønde Grunde og bygninger Solvarmeanlæg EDB Biler Materielle anlægsaktiver Indskud i DFP og DFF-EDB A/S Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Brændselsbeholdninger Beholdninger Tilgodehavende hos forbrugere Andre tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER kr. tkr. Indskudskapital pr. 1. marts EGENKAPITAL Kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Efterbetaling forbrugere Efterbetaling fraflyttere Leverandører af varer og tjenesteydelser Deposita, forbrugere Anden gæld Resultat til indregning i kommende års priser Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER

7 STATISTIK PRISUDVIKLING UDEN MOMS: Variabel afgift kr./mwh Fast afgift kr./m Fast bidrag bolig kr./m Fast bidrag erhverv kr./m Fast bidrag kælder kr./m ,50 16,50 15,50 Målerleje kr./år Tilsluttede forbrugere/målere Antal Tilsluttet rumfang 1000 m Tilsluttet boligareal 1000 m Tilsluttet erhvervsareal 1000 m Tilsluttet kælderareal 1000 m Andel af gæld ved udtrædelse kr./m2 174,21 178,65 189,42 173,63 226,97 PRODUKTION: Gas uden afgift (EL-prod.) 1000 m EL-produktion MWh Gas med afgift (varmeprod.) 1000 m EL-køb elkedel (varmeprod.) MWh Varmeproduktion motorer MWh Varmeproduktion kedler MWh Varmeproduktion EL-kedel MWh Varmeproduktion sol MWh Varmeproduktion til net MWh Varmesalg MWh Ledningstab MWh Ledningstab % Spædevand m Skyggegraddage iflg. T.I./DFF Skyggegraddage i % (normalår 3112) Naturgas anvendt til EL-produktion er fritaget for naturgasafgift og Co2-afgift. 7

8 BUDGET FOR ÅRET 2015 Beløb i hele kr. Indtægter: EL-salg Varme-salg MWh Effektafgift Abonnementsafgift 805 Indtægter i alt Udgifter: Produktionsomkostninger: Motorer - gas/vand/kemikalier Kedler - gas/vand/kemikalier EL-kedel - el -34 Vedligeholdelse, afskrivninger m.m. motorer/kedler Øvrigt produktionsanlæg -110 Øvrige produktionsomkostninger -480 Personale, kørsel, lokale og administrationsomkostninger Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger: Hovedledninger inkl. afskrivninger Stikledninger inkl. afskrivninger -492 Brønde inkl. afskrivninger -50 Målerudgifter inkl. afskrivninger -271 Øvrige distributionsomkostninger -10 Personale, kørsel og administrationsomkostninger Distributionsomkostninger i alt Administrationsomkostninger: Bestyrelse, generalforsamling m.v Administrationsomkostninger -710 Øvrige administrationsomkostninger -791 Administrationsomkostninger i alt Andre driftsindtægter 63 Andre driftsudgifter 0 Renteindtægter 5 Renteudgifter Ekstraordinære poster 0 Henlæggelse -800 Udgifter i alt Forventet overdækning fra tidligere år 282 Balance 0 8

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2012/13. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Sammendrag af årsrapport

Sammendrag af årsrapport Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Sammendrag af årsrapport 2014 Grenaa Varmeværk A.m.b.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Omlægning af ledningsnet på Bispetorvet. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Omlægning af ledningsnet på Bispetorvet. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2009 2010 Omlægning af ledningsnet på Bispetorvet Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

Årsrapport 2010 2012

Årsrapport 2010 2012 Årsrapport 2012 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4 side 5 side 6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport Årsrapport 2010 2010

Årsrapport Årsrapport 2010 2010 Årsrapport 2010 Indhold side 2-6 Ledelsesberetning side 7 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning side 7 Nøgletal side 8 Resultatopgørelse side 9 Balance side 10-12 Noter side 13 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 NEMT TRYGT BILLIGT

ÅRSBERETNING 2014 NEMT TRYGT BILLIGT ÅRSBERETNING 214 NEMT TRYGT BILLIGT SÅDAN GIK 214 Velkommen til generalforsamling 215 Varme- og regnskabsår 214 er gået, og Viborg Fjernvarmes bestyrelse og ledelse ser tilbage på et begivenhedsrigt år.

Læs mere

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 -1- Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 10 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 15 Balance 16

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Årsrapport 2010 2014

Årsrapport 2010 2014 Årsrapport 214 21 Indhold Ledelsesberetning side 2-6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet side 7 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er et forbrugerejet Ledelsesberetning

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 51. regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 51. regnskabsår ÅRSRAPPORT 2007 51. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE SELSKABSOPLYSNINGER... 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Hoved- og nøgletal... 6 Ledelsesberetning... 7 ÅRSRAPPORT

Læs mere

Faxe Fjernvarmeselskab. a.m.b.a. Årsrapport for 2014. Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015.

Faxe Fjernvarmeselskab. a.m.b.a. Årsrapport for 2014. Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015. Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Årsrapport for 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er - Selskabets hjemsted er Ebeltoft. Formål 2. Selskabets formål er at anlægge og drive fjernvarmeværket i Ebeltoft

Læs mere