Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011 Kl. 8:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Hans Olsen (A)

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering ØU - 1. behandling af forslag til budget

3 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/2 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den : Dagsordenen blev godkendt. Afbud: Hans Olsen (A)

4 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 11/1 Resumé: Resumé: Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Økonomiudvalget - Post/Orientering: a) Udkast Klimaplan b) Invitation - dialogmøde om Lejre Kommunes klimaplan 6. oktober 2011 Økonomiudvalget - Økonomi - årsrapport: a) Årsrapport 2011 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den : Orienteringen blev taget til efterretning. Afbud: Hans Olsen (A)

5 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 3. ØU - 1. behandling af forslag til budget Sagsnr.: 11/16620 Resumé: Budgetforslaget 2012 for drift, anlæg og finansiering til 1. behandlingen svarer til fremlæggelsen af Budgettet på budgetseminar 3 den 26. august Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens vedtagelse af udgiftssiden den 27. juni 2011 og budgetoversigt pr. 8. juli 2011 med indtægtssiden. I tillæg hertil er der pr. 26. august 2011 indarbejdet låneoptag og særtilskud efter 19 svarende til meldingerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Endelig indeholder budgetforslaget en investeringsoversigt som understøtter fuldt låneoptag samt fuldt træk af kvalitetsfondsmidlerne i hvert af årene Budgetforslaget det administrative budget viser en samlet kasseopbygning på 4,2 mio. kr. i 2012, et kassetræk på 3,4 mio. kr. i 2013, en kasseopbygning på 11 mio. kr. i 2014 og på 15,2 mio. kr. i Kasseopbygningen i overslagsårene skal ses i sammenhæng med indarbejdede rammebesparelser (gensidighedsaftalen) og den indarbejdede demografiregulering. Økonomiudvalget drøfter det udsendte materiale til brug for udarbejdelse af et politisk budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 14. september Sagsfremstilling: Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget Økonomiudvalgets budgetoplæg skal politisk behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Budgettet vedtages endeligt ved 2. behandlingen den 13. oktober Mellem budgettets 1. og 2. behandling kan de politiske partier indgive ændringsforslag, dog senest 28. september Kommunalbestyrelsen behandlede den 27. juni 2011 fagudvalgenes budgetoplæg som i år udgør udgiftssiden. I fagudvalgenes budgetoplæg er de rammebesparelser, som blev vedtaget i budgetlægningen for 2011, udmøntet. I notat af 8. juli 2011 er præsenteret en oversigt over budgetsituationen med baggrund i fagudvalgenes budgetoplæg og konsekvenser af KL s tilskudsmodel og dermed Lejre Kommunes samlede udgifter og indtægter. Skatter, tilskud og udligning tager udgangspunkt i det statsligt garanterede indtægtsgrundlag. Borgmesteren havde den 15. august 2011 møde med Indenrigs- og Sundhedsministeren med henblik på at forelægge grundlaget for Lejre Kommunes ansøgninger om lånedispensation for en række strukturinvesteringer og for ansøgning om særtilskud fra 19 puljen til særligt vanskeligt stillet kommuner i hovedstaden. Ved den lejlighed blev der fra ministeriets side tilkendegivet, at Lejre Kommune kan søge mellemfinansiering mens ledige bygninger står til salg. Ansøgningen om lånedispensation for i alt 45,7 mio. kr. blev den 23. august 2011 i mødekommet og Lejre Kommune kan således i 2012 igangsætte strukturinvesteringer på en lang række områder indenfor kvalitetsfondsområderne. Den 25. august 2011 modtog Lejre Kommune svar på ansøgningen om tilskud fra særtilskudspuljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder ( 19). Lejre Kommune modtager i mio. kr. i særtilskud.

6 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 På baggrund af udmeldingen om lånedispensationer, særtilskud, udfordringerne til budgettet som er beskrevet i notat af 8. juli samt Halvårsregnskabet/Forventet Regnskab har administrationen udarbejdet et nyt budgetoplæg, som blev forelagt på Budgetseminar 3 den 26. august Følgende ændringer er indeholdt: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen - KL skøn Udgifter til førtidspension Betaling til privat og efterskoler FLIS - fælleskommunalt ledelsesinformationssystem Klimaplan ,1 mio. kr. 4,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,2 mio. kr. Serviceudgiftsrammen og sanktionslovgivning Siden 2009 har en del af det kommunale bloktilskud været betinget af, at kommunerne har budgetteret deres udgifter i overensstemmelse med det aftalte. Det har medvirket til at give kommunerne et incitament til at budgettere i overensstemmelse med det, der er aftalt mellem regeringen og kommunerne. Det betingede bloktilskud udgør 3 mia. kr. i 2012 ligesom i Folketinget har indført sanktionslovgivning, som indebærer, at en overskridelse af servicerammen kan medføre en tilbagebetaling af bloktilskud til staten svarende til overskridelsen. Lovgivningsmæssigt er der lagt op til, at kommunerne vil blive målt ud fra oprindeligt budget. Sanktionerne træder i kraft, hvis kommunerne under ét overskrider serviceudgifterne. Under denne forudsætning er sanktionen tilrettelagt sådan, at den enkelte kommune skal tilbage betale 60 % af egen overskridelse som individuel straf og kommunerne rammes kollektivt med 40 % af tilbagebetalingen. Der er altså risiko for, at Lejre Kommune rammes af sanktioner uanset om kommunens eget budget overholdes eller ej. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion. Lejre Kommune har i 2011 ophævet skoleleasingprojektet og gennemført rammebesparelser, det betyder at serviceudgiftsniveauet i budgetoversigt er noget lavere end i den teknisk opgjorte serviceramme. i kr Serviceudgifter pr. 8. juli ØU: FLIS 600 ØU: Klimamedarbejder pulje aktivitet 200 BU. betaling privatskoler SSÆ:Aktivitetsbaseret medfinansiering sundhedsområdet - løft til KL skøn Serviceudgifter pr. 25. august KL s opgjorte tekniske serviceramme (Tabel G.1.12) Forskel Administrationen anbefaler, at man på dette grundlag foretager en politisk vurdering af mulighederne for at mindske risikoen for at skulle betale strafafgift. Lov- og Cirkulæreprogram (DUT) og Gensidighedsaftalen Samlet set er der et overskud i forbindelse med udmøntning af Gensidighedsaftalen og Lov- og Cirkulæreprogrammet. Dette skyldes, at der i Lov- og cirkulæreprogrammet indgår poster, som allerede er indarbejdet i budgettet på job- og arbejdsmarkedsområdet og ikke kræver yderligere midler. Gensidighedsaftalen indeholder til gengæld en række poster, som vurderes ikke at kunne realiseres i Lejre Kommune.

7 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 5 Samlet set er der et merprovenu på 1,1 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i overslagsårene. Det foreslås, at lade merprovenuet stå på sparepuljen hvor de fremtidige budgetreduktioner som følge af Gensidighedsaftalen står, da det erfaringsmæssigt viser sig overordentligt vanskelige at realisere de fulde beløb. Borgmesterens oplæg Borgmesteren har udarbejdet et oplæg til fremsendelse på Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet. Oplægget er vedhæftet dagsordnen. Forslagets økonomiske konsekvenser fremgår af oplæggets hovedoversigt. Administrationens vurdering: Direktionen kan anbefale, at det foreliggende administrative budgetoplæg lægges til grund for de politiske drøftelser om næste års budget. Økonomi og finansiering: Fra 2013 er renter og afdrag af lån på 45,7 mio. kr. indregnet ligesom der er indregnet renter i 2012 og 2013 til mellemfinansiering ved salg af rådhus, hvor det forudsættes at der optages lån på 8 mio. kr. i 2011 som afdrages i Budgetforslag 2012 indeholder nettodriftsudgifter for 1.363,4 mio. kr. og anlægsudgifter for 104,3 mio. kr. Budgetforslaget resulterer i en kasseopbygning på 4,2 mio. kr. i Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Økonomiudvalget fremsender forslag til Budget for med udgangspunkt i det administrative budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 14. september 2010, 2. at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvilket budgetforslag for , der sendes i høring hos de høringsberettigede parter i perioden fra september 2011, 3. at der holdes borgermøde den 21. september 2011 i kantinen på Allerslev Skole om budgetforslaget, 4. at fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 28. september Bilag: 1. Udvalgenes udmøntning af rammebesparelser i budget 2012 pr. 27. juni 2011Omplaceringer B xls 2. Budgetoversigt pr. 8. juli Ændringer i budgetoversigt 2012 fra 8. juli notat til 26. august oversigt 4. Investeringsoversigt 2012 pr. 26. august 2011 til 1. behandlingen.pdf

8 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 6 5. Hovedoversigt budget 2012 af 26. august til 1. behandlingen.pdf 6. Borgmesterens budgetoplæg pr. 1. september 2011.pdf Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget indstiller: At borgmesterens forslag til budget , jfr. bilag, anbefales til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. At budgetforslaget er også grundlaget for de videre politiske forhandlinger. At borgmesterens forslag til budget , jfr. bilag, udsendes i høring hos de høringsberettigede parter i perioden fra september At der holdes borgermøde den 21. september 2011 i kantinen på Allerslev Skole om budgetforslaget. At fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 28. september Afbud: Hans Olsen (A)

9 Bilag: 3.1. Udvalgenes udmøntning af rammebesparelser i budget 2012 pr. 27. juni 2011Omplaceringer B xls Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 06. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41938/11

10 Bevilling Budget Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) ØKONOMIUDVALG UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Budgettilretninger ialt

11 Bevilling Budget Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) ØKONOMIUDVALG I alt Rammebesparelse og Gensidighedsaftalen Indkøbsbesparelsen Fra 3 til 2 rådhuse Besparelsesinitiativer Indkøbsbesparelse: Ophævelse af skoleleasingprojekt Indkøbsbesparelse: IT udbud af tele og data kommunikation Indkøbsbesparelse: Årlig vedligehold IT (centralt hardware) som følge af udskiftning Indkøbsbesparelse: Stillingsannoncer Indkøbsbesparelse: Pulje til attraktiv arbejdsplads Udmøntes nye centre Fra 3 til 2 rådhuse Omplaceringer finansieres af besparelse som udmøntes på nye centre Udlejningsejendomme Klimamedarbejder besluttet KB jf. sagsnr.10/ Uudmøntet effektivisering jf. Økonomiaftalen Andet Ophævelse af skoleleasingprojekt

12 Bevilling Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID I alt Rammeaftale og gensidighedsaftalen Indkøbsbesparelse Besparelsesinitiativer Folkebiblioteket Fritidsfaciliteter Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Direktionens forslag kan ikke anbefales, idet udvalget ikke ønsker at reducere udgifterne til Musikskolen, Biblioteket, lokaletilskud og kulturelle aktiviteter. Udvalget for Kultur & Fritid anmoder om en nærmere analyse af budgettet til driften af Kulturhuset med henblik på reduktion af det fremlagte driftsbudget. Herunder ønskes mulighederne for at opdele driftsudgifterne i forhold til bibliotek, musikskole, arkiv og kulturhus undersøgt. Budget Juni 2011

13 Bevilling Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM I alt Rammebesparelser og besparelser som følge af Gensidighedsaftalen Indkøbsbesparelser Besparelsesinitiver 7/12 af rammebesparelsen udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum /12 af rammebesparelsen udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum Tilbud til børn og unge, udmøntes efter KLK analyse og undersøgelse af demografitilpasning Ungdomsskolen / Tandplejen Besparelse dagplejen Pulje daginstitutionsområdet ifm. gennemførelse af dagtilbudsplanen Note: Dette er en ny beregning som er gennemført pga. regnefejl på kr ved udvalgets budgetbehandling Budget Juni 2011

14 Bevilling Budget Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den Bilag vedr. administrationens forslag til udmøntning af rammebesparelse udleveret til udvalget. Sagen genoptages på ekstraordinært møde tirsdag den 14. juni 2011 kl. 17. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den Skoleområdet: 7/12 af rammebesparelsen svarende til 1,8 mill. kr. udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum. Tilbud til Børn og Unge: Den samlede rammebesparelse på kr. udmøntes efter nærmere analyse pba. KLK rapporten samt undersøgelser omkring demografi tilpasning som følge af det faldende børnetal. Udenfor folkeskolen: Den samlede rammebesparelse på kr. udmøntes på tandplejen og ungdomsskolen efter lønsum. Dagtilbud: Den samlede rammebesparelse på 1,8 mill kr. udmøntes ved; en besparelse på dagplejen på kr. en rammebesparelse på 1,0 mill. kr. udmøntet som en samlet pulje på daginstitutionsområdet i forbindelse med gennemførsel af dagtilbudsplanen Børn og Ungdom: Udvalgets resterende rammebesparelse på kr. udmøntes efter en samlet vurdering af udvalgets bevillingsområde.

15 Bevilling Budget Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ I alt Rammeaftale og gensidighedsaftalen Indkøbsbesparelse Besparelsesinitiativer Vandløb, vedligeholdelse mv Vandløb, vedligeholdelse mv Ejendomsvedligeholdelse Energistyring og -Mærkning Gebyrer Omplaceringer Materielgården - personalereduktion svarende til ét årsværk Vejvedligeholdelse - nedsat serviceniveau Vejvedligeholdelse - merudgift til vejafvandingsbidrag Vintervedligeholdelse - tilbageføring af del af rammebesparelse fra Agenda 21 (nedlægges) ?? Lokalplansarbejde (ny bevilling) Vandløb, vedligeholdelse mv

16 Bevilling Budget Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, - at byggesagsgebyr nedsættes jf. notat af 23. maj at de foreslåede omflytninger indenfor fagudvalgets budgetramme jf. notat. - at provenuet vedr. ændret udgift til Movia behandles udenfor rammen til Udvalget for Teknik og Miljø. - at bevilling til Klimaindsatsen søges prioriteret i den kommende budgetproces.

17 Bevilling Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED I alt Rammeaftale og gensidighedsaftalen Indkøbsbesparelse Besparelsesinitiativer 5.01 Ungdomsvejl. og særlig tilrett.udd ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den Indstillingerne anbefales. Budget Juni 2011

18 Bevilling Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE I alt Rammeaftale og gensidighedsaftalen Indkøbsbesparelse Besparelsesinitiativer Madservice Frit valg rengøring hver 3. uge Taksten ( 83) for børneydelser kan overføres direkte til børn og unge fra visitationen Ældredrift - fælles Sygepleje Aktivitet og Samvær Aktivitetscentre Socialpsykiatrisk Center Solvang Bramsnæsvig Bofællesskaberne Omplaceringer Aktivitetscentre flytte fra aktivitetsbudget til lønbudget Aktivitetscentre flytte fra aktivitetsbudget til lønbudget Bofællesskaberne flytte fra aktivitetsbudget til lønbudget Bofællesskaberne flytte fra aktivitetsbudget til lønbudget Hjælpemidler og Tilskud m.v Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den Udvalget anbefaler, at udmøntning af rammebesparelsen på i alt kr. foretages på følgende måde ud fra scenarie 9 i bilag 1: linie 1 madservice indgår i rammebesparelsen = kr. linie 2 undlades, grundet valg af linie 3 = 0 kr. linie 3 frit valg rengøring ændres til hver 3. uge = 8 gange mindre om året Budget = kr. Juni 2011

19 Bevilling Budget Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den Udvalget anbefaler, at udmøntning af rammebesparelsen på i alt kr. foretages på følgende måde ud fra scenarie 9 i bilag 1: linie 1 madservice indgår i rammebesparelsen = kr. linie 2 undlades, grundet valg af linie 3 = 0 kr. linie 3 frit valg rengøring ændres til hver 3. uge = 8 gange mindre om året = kr. linie 4 taksten for børneydelser 83 overføres direkte til børn og familie = kr. linie 5-6 KKR 2 % undlades = 0 kr. linie 7-10 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 11 rammereduktion Ældre drift fælles = kr. linie 12 ingen rammereduktion hjemmepleje = 0 kr. linie 13 rammereduktion sygeplejen = kr. linie 14 rammereduktion aktivitet og samvær = kr. linie 15 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 16 der omposteres kr. i tillægsbevilling til hjælpemidler = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 20 rammereduktion aktivitetscentre = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 23 rammereduktion socialpsykiatrisk center Horseager = kr. linie 24 rammereduktion Solvang = kr. linie 25 rammereduktion Bramsnæsvig botilbud = kr. linie 26 rammereduktion Bofællesskaberne = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr., at administrationen anmodes om at beregne, hvor stor en besparelse der skønnes at kunne tilvejebringes ved at udbyde praktisk hjælp og bistand. Herunder tidsperspektivet for gennemførelse af et udbud og ikrafttræden. Øvrige omposteringer anbefales.

20 Bilag: 3.2. Budgetoversigt pr. 8. juli 2011 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 06. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 91203/11

21 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Ulla Høyrup Mikkelsen Økonomi D E Dato: 8. juli 2011 J.nr.: 11/13409 Budgetoversigt pr. 8. juli 2011 Kommunalbestyrelsen behandlede den 27. juni 2011 fagudvalgenes budgetoplæg som i år udgør udgiftssiden. Efterfølgende er statsgarantien for 2012 og overslagsårene fra KL's tilskudsmodel indarbejdet i budgettet. Administrationen har udarbejdet en oversigt over budgetsituationen ud fra forudsætningerne i fagudvalgenes budgetoplæg og økonomiaftalen. Dette notat beskriver forudsætningerne for oversigten. Pris - og Lønskøn Økonomiaftalen indeholder ændringer i pl-skønnene i forhold til det fremlagte materiale på udgiftssiden. Administrationen har indarbejdet de nye pl-skøn fremadrettet. Konsekvensen af de nye skøn øger udgifterne i budget med 11,2 mio. kr. over 4 år. Det nye prisniveau er indarbejdet i drift og anlægsbudgettet nedenfor Konsekvens af nyt pris- og lønskøn

22 Budgetoversigt pr. 8. juli 2011 i kr Fagudvalgenes budgetrammer: 1 Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Drift i alt PL drift Indtægter Renter og bidrag Driftsresultat = + underskud/- overskud Anlæg vedtaget 2011: 1 Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Anlæg i alt PL Anlæg Afdrag Optagne lån Balanceforskydninger Finansieringsresultat = + kasseforbrug / - kasseopbygning Likvide aktiver efter kassekreditreglen Finansieringsresultat Likviditetsresultat Note: Den faktiske kassebeholdning pr. 31/ forventes at være på 45 mio. kr. Note: Specifikation af balanceforskydninger er vedlagt som bilag 1. Bemærkninger vedrørende drift Rammebesparelser Fagudvalgene har i maj/juni behandlet udmøntning af rammebesparelser besluttet i budget 2011, den kommunale del af gensidighedsaftalen og indkøbsbesparelsen. Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2011 fagudvalgenes budgetoplæg og dermed besparelserne. For at besparelserne kan give fuld virkning pr. 1. januar 2012 bliver de effektueret i løbet af efteråret Nogle af besparelserne er endnu ikke konkret udmøntet, det skyldes forskellige forhold som gør det hensigtsmæssigt at vente. På Økonomiudvalgets område udmøntes 5,2 mio. kr. på de nye centre, men fordelingen mellem centrene er ikke fastlagt. Det vurderes mest hensigtsmæssigt at afvente den præcise medarbej- Side 2 af 9

23 der-, opgave- og budgetfordeling mellem de nye centre inden besparelsen udmøntes konkret. Denne fordeling bliver ikke forelagt politisk godkendelse, men varetages af koncernledelsen i den nye organisation. På Udvalget for børn og ungdom udestår en konkret udmøntning af 1 mio. kr. vedrørende tilbud til børn og unge. Udmøntningen afventer administrationens konkrete initiativer på baggrund af KLK analysen og undersøgelse af demografitilpasning. Administrationen kommer i efteråret med konkret forslag til hvordan besparelsen kan omplaceres indenfor udvalget for børn og ungdom. Omplaceringen bliver forelagt politisk behandling i fagudvalget. Lov- og Cirkulæreprogram I 2012 indeholder Lov- og Cirkulæreprogrammet ændringer for 2,7 mio. kr. som udmøntes konkret på de relevante fagområder. Der vil blive fremlagt forslag til udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet til økonomiudvalgets 1. behandling af budget Gensidighedsaftalen I 2012 skal Lejre Kommune gennemføre effektiviseringer for 5 mio. kr. jf. gensidighedsaftalen vedtaget med økonomiaftalen Halvdelen svarende til 2,5 mio. kr. skal Lejre Kommune selv finde i besparelser, hvilket allerede er gjort i fagudvalgenes budgetoplæg vedtaget i Kommunalbestyrelsen 27. juni Den anden halvdel udmelder staten med konkrete initiativer. Statens bidrag til gensidighedsaftalen i 2012 omfatter i alt initiativer for knap ½ mia. kr. for hele landet. Lejre Kommunes andel udgør 1,6 mio. kr. derudover er der mereffekt af aftalen fra 2011 på 0,7 mio. kr. I alt betyder det at Lejre Kommune skal effektivisere for 2,3 mio. kr. Det er allerede forudsat i budgetlægningen for overslagsåret 2012, men nu kendes den konkrete udmøntning af aftalen. Der vil blive fremlagt forslag til udmøntning af den statslige andel af gensidighedsaftalen til økonomiudvalgets 1. behandling af budget For 2013 og 2014 er der lagt 5 mio. kr. ind hvert år, besparelsen er lagt ind i budgetrammen, og er ikke udmøntet. Forsyningen Der indgår årlige udgifter til renovation for 0,6 mio. kr. i budgettet. Udgifterne bliver modregnet i mellemværendet med renovationen. Side 3 af 9

24 2. Bemærkninger vedrørende anlæg Anlæg Anlægssiden svarer til det vedtagne i budget 2011 (vedlagt som bilag "Investeringsoversigt fra budget 2011"). Der arbejdes videre med oplæg til investeringsoversigt frem mod 3. budgetseminar. Kvalitetsfond Med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia.kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Der udmøntes 9 mia.kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i perioden I lyset af den aktuelle konjunktursituation blev regeringen og KL enige om, at der i 2010 fremrykkedes en udmøntning af kvalitetsfonden på 2 mia. kr. fra 2013, således at der i 2010 udmøntes i alt 4 mia. kr. af kvalitetsfonden. Der er tidligere blevet udmeldt en vejledende fordeling af kvalitetsfonden for årene med 2 mia. kr. årligt i disse år. Fremrykningen betyder, at den forudsatte udmøntning af 2 mia. kr. i 2013 blev fremrykket til Udmøntningen af resten af de udmeldte 22 mia. kr. er pt. ukendt, hvorfor der hidtil ikke er disponeret med yderligere kvalitetsfondsmidler i Lejre Kommune. Regeringen har i 2012 afsat kvalitetsfondsmidler for 2 mia. kr. Kvalitetsfonden medfinansierer anlægsinvesteringer på skole-, daginstitutions- og ældreområdet. De enkelte kommuner skal selv medfinansiere tilsvarende. Lejre Kommune kan i 2012 trække 9,5 mio. kr. fra kvalitetsfonden. KL's tilskudsmodel indeholder en forudsætning om at der også i årene frigives 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden. Under forudsætning af at disse midler bliver frigivet er det muligt at indregne midlerne til at medfinansiere Lejre Kommunes anlægsprogram. Kommunen skal finansiere en tilsvarende del. I nedenstående tabel fremgår det hvor mange midler der kan indregnes: mio. kr Tilskud -9,5-9,5-9,4-9,4 Indestående på depot -6,2-5,4-7,8-17,2 Disponible -15,7-14,9-17,2-26,7 Planlagt i budget ,4-7,1 0,0 0,0 Rest deponeres -5,4-7,8-17,2-26,7 Note: I bilaget "Investeringsoversigt fra budget 2011" er det markeret hvilke anlægsinvesteringer der er indregnet som kvalitetsfond. Side 4 af 9

25 Forventningen om yderligere kvalitetsfondsmidler i giver forskellige handlemuligheder: 1) Tilføre nye anlægsmidler inden for kvalitetsfondsområderne. Resultatet af dette er at halvdelen af de nye aktiviteter finansieres af kvalitetsfonden og halvdelen finansieres ved kasseforbrug. 2) Definere allerede budgetlagte rådighedsbeløb som kvalitetsfondsmidler, hvilket vil give en kasseforbedring. Det er naturligvis også muligt at kombinere valgmulighederne. 3. Finansiering Skat og udligning På indtægtssiden er det, statsgarantien, der er indarbejdet i 2012 og er anvendt som grundlag for fremskrivningen til overslagsårene. Fremskrivningen af udskrivningsgrundlag og tilskud/ udligning følger KL's vurderinger på landsplan men Lejre Kommunes befolkningsprognose i overslagsårene. Indenrigsministeriets statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012 er 10,4 procent højere end niveauet for Grundskyldspromillen er jf. KL s fremskrivning fra på 4,3 promille. I 2012 er der en stor efterregulering af på selskabsskat, det skyldes en efterregulering vedrørende 2003/2004 til transportfirmaet DSV. I 2012 skal Lejre Kommune tilbagebetale 6,1 mio. kr., hvor der er i budget 2011 var budgetteret med en indtægt på 9,5 mio. kr. Nettoeffekten er således en mindreindtægt på 15,6 mio. kr. i Mindreindtægten indgår i udligningsberegningen, hvilket betyder, at mindreindtægten reducere noget. For årene 2003 og 2004 var det SKAT-Roskilde der foretog fordelingen af selskabsskat for Gl. Lejre Kommune. Det har ikke været muligt, at få fremskaffet gamle bilag som viser fordelingen til andre kommuner. Lejre Kommune har derfor ikke mulighed for, at opkræve det store beløb hos andre kommuner. For årene 2003 og 2004 er der med stor sandsynlighed blevet fordelt selskabsskat til andre kommuner. Administrationen har henvendt sig til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at afdække om der er mulighed for at tilvejebringe de nødvendige oplysninger til at viderefordele udgiften. Lånoptagelse og afdrag Der er i 2012 forudsat lånoptagelse til energiforbedringer på 10,2 mio. kr. I er også optaget lån til betaling af ejendomsskat til pensionister på 4 mio. kr. årligt. Side 5 af 9

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Samling af administrationen på

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. august 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. august 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget mandag den 29. august 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Forventet Regnskab 2011-2...3

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Vedtaget budget 2010-13

Vedtaget budget 2010-13 Budget 2010-2013 Vedtaget budget 2010-13 Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsårene 2010-2012 fra det budget, som Byrådet vedtog den 7. oktober 2008.

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere