Budgetopfølgning 2/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 2/2012"

Transkript

1 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat

2 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli, herunder opgøres det forventede regnskab for, det korrigerede, den samlede afvigelse ved BO2. Endelig beskrives den samlede kassevirkning af opfølgningen på drift, anlæg, jordforsyning og finansiering, som også kan ses i oversigten bagest. Budgetopfølgning 2/ (BO2/) følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune. Det overordnede mål med styringen er, at det fastlagte og servicerammen for driftsområdet skal overholdes. I dette notat for den samlede økonomi præsenteres først driftsresultatet og det forventede regnskab både for den samlede driftsøkonomi og for de lagte udgifter på servicerammen. Opfølgning på driften består udover en samlet opfølgning for Greve Kommune, også af opfølgning på udsving og kompenserende tiltag på det enkelte udvalgs område, jf. afsnit 2.1. Dernæst vises resultatet af Anlægsrapport 3 pr. 31. juli, som også indgår i den samlede resultatoversigt sidst i notatet. På de to sidste sider vises en samlet resultatoversigt for kommunens økonomi pr. 31. juli. 2. Driftsresultat ved BO2/ Afvigelserne ved BO2 betyder samlet set er afvigelse på den ordinære driftsvirksomhed på 6,1 mio. kr. Det skyldes primært færre indtægter som følge af tilbagebetaling af for meget opkrævet ejendomsskat samt en generel forventning om et faldende ejendomsskattegrundlag pga. finanskrisen med deraf afledte prisfald på såvel bolig- som erhvervsejendomsmarkedet. Hvis driftsoverførslerne fra til 2013 bliver på samme niveau som fra 2011 til, så virkningen af overførslerne mellem årene er neutral, bliver det forventede regnskab et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 98,3 mio. kr. Det forventede regnskab, hvis der ikke overføres driftsmidler til 2013 er et overskud på 59,0 mio. kr., se resultatoversigt sidst i notatet Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed var i det oprindelige et overskud på 79,1 mio. kr. Der er imidlertid givet tillægsbevillinger, driftsoverførsler for netto 44,1 mio. kr. siden vedtagelsen af Budget og frem til BO2/. Heraf er 39,3 mio. kr. overførsler på driften fra For at modvirke driftsoverførslernes belastning af Greve Kommunes serviceramme er der lagt med en overførselspulje på 30 mio. kr. i, så driftsoverførslernes faktiske belastning er reduceret til 9,3 mio. kr Fordeling af afvigelserne på driften ved BO2/ Ved BO2 er der et mindreforbrug på 0,028 mio. kr. på nettodriftsudgifterne. Fordelingen på udvalg af det samlede mindreforbrug fremgår af oversigten næste side: 2

3 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Driftsafvigelser Afvigelse Økonomi- og Planudvalget -1,509 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget 0,301 mio. kr. Børne- og Ungeudvalget -0,602 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget 0 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget 5,693 mio. kr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -3,855 mio. kr. Beredskabet 0 mio. kr. Samlet 0,028 mio. kr. Herunder kommenteres de største afvigelser og opmærksomhedspunkter ved BO2/: Økonomi- og Planudvalget På Økonomi- og Planudvalgets område forventes et merforbrug/mindreindtægt på 1,509 mio. kr. Den forventede afvigelse kan hovedsagelig tilskrives mindreindtægt på byggesagsgebyrer og merforbrug til tjenestemandspensioner. Opmærksomhedspunkt Restudfordring vedr. administrative effektiviseringer i Merforbrug på biler pga. stigende brændstofpriser Merudgifter til KMD som følge af etableringen af Udbetaling Danmark (2013) Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget forventer samlet et mindreforbrug/merindtægt på 0,301 mio. kr. Opmærksomhedspunkt Vintervedligeholdelse Børne- og Ungeudvalget På Børne- og Ungeudvalgets område forventes et merforbrug på 0,602 mio. kr. Dette merforbrug kan bl.a. tilskrives merudgifter til Støtteforanstaltninger mv. vedr. inklusion og Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge. Opmærksomhedspunkter Merforbrug på Mosedeskolen Kapacitet i daginstitutioner Dagplejen Privat børnepasning og kapacitet Genetableringsudgifter og tomgangsleje Greve Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget forventer at overholde udvalgets ramme. Opmærksomhedspunkt Lederskifte i klubberne Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget har et samlet mindreforbrug på i alt 5,7 mio. kr. på udvalgets område. Mindreforbruget dækker hovedsageligt over mindreforbrug på området for midlertidige og længerevarende botilbud og på området for hjælp, støtte og omsorg mv. efter Serviceloven. 3

4 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Der forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. udenfor servicerammen på udvalgets område ved BO2. Merforbruget skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på området for Fleksjob/ledighedsydelse og på området for Introduktionsprogram mv Opfølgning på servicerammen I forhold til overholdelse af servicerammen er der isoleret set ved BO2 anvist mindreforbrug for netto 0,1 mio. kr. Sanktionslovgivningen vedr. overholdelse af servicerammen er som bekendt blevet skærpet i den vedtagne Budgetlov, hvor kommunerne bliver målt på overholdelse af servicerammen i forhold til det oprindelige og ikke i forhold til aftaleniveauet for serviceudgifterne. Greve Kommunes oprindelige for indenfor servicerammen udgør i 2.032,714 mio. kr. Den overordnede forbrugsprocent indenfor servicerammen var i Greve Kommune pr. 31. juli på 55,7 pct. af det oprindelige, hvilket er 2,6 procentpoint under en ligelig fordelt forbrugsprocent, der vil udgøre 58,3 pct. pr. ultimo juli. Det bemærkes i øvrigt, at pr. 31. juli 2011 var forbrugsprocenten på servicerammen 59,2 pct. Siden vedtagelsen af er der givet tillægsbevillinger til mindreforbrug indenfor servicerammen for netto 10,359 mio. kr. Derudover er der omplaceret midler fra konti uden for servicerammen til merforbrug inden for servicerammen for samlet set 2,022 mio. kr. Der er endelig bevilget overførsler indenfor servicerammen for netto 40,076 mio. kr. Som nævnt i afsnit 2 er der i Budget afsat en pulje på 30 mio. kr. til at lette presset på Greve Kommunes serviceramme, hvorfor driftsoverførslernes belastning på servicerammen reduceres til 10,1 mio. kr. Bevægelserne siden vedtagelsen betyder, alt andet lige og med disse forudsætninger, at Greve Kommune vil overholde kommunens serviceramme i, hvis BO2/ godkendes og der efterfølgende overføres serviceudgifter for mindst 1,7 mio. kr. til. Hvis overførselsniveauet i 2011/ fastholdes i /2013 vil Greve Kommune isoleret set have et overskud på servicerammen på 38,4 mio. kr. Presset på servicerammen Bevægelser Oprindeligt (serviceudgifter) Tillægsbevillinger (serviceudgifter) 10,359 mio. kr. Omplaceringer til og fra serviceudgifter fra finansiering, anlæg eller -2,022 mio. kr. uden for serviceramme Afvigelse ved BO2/ 0,070 mio. kr. Driftsoverførsler af midler fra 2011 (servicerammen) -40,076 mio. kr. Pulje til driftsoverførsler tilgået kassen 30,000 mio. kr. Serviceramme korrigeret for bevægelser inkl. driftsoverførsler fra 2011 Overskridelse af oprindeligt (servicerammen), hvis der ikke er overføres drifts til 2013 Overholdelse af oprindeligt (servicerammen) ved uændret driftsoverførselsniveau ,714 mio. kr ,383 mio. kr. -1,669 mio. kr. 38,407 mio. kr. 3. Forventet resultat for anlægsområdet Anlægsrapport 3 for indeholder det oprindelige på 109,7 mio. kr., overførsler mellem 2011 og på 79,0 mio. kr., samt tillægsbevillinger på 77,0 mio. kr. Det giver et korrigeret i på 265,7 mio. kr. 4

5 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Jordsalgslisten indeholder nettosalgsindtægter i oprindeligt på 20,0 mio. kr. overførsler mellem 2011 og på -1,8 mio. kr. og tillægsbevillinger til merindtægter for 0,8 mio. kr. Det giver et korrigeret på 19,0 mio. kr. Det bemærkes, at det vedrørende salg af jord i Tune Nordøst har vist sig vanskeligt at sælge byggegrunde i, hvorfor det har været nødvendigt at udskyde det terede salg af byggegrunde i Tune Nordøst til Byrådet vedtog på mødet 26. juni at udskyde salget af grundene til Dette medfører isoleret set et kassetræk i på 20 mio. kr. Derudover forventes der i Anlægsrapport 3 afvigelser i form af mindreforbrug for samlet set 26,4 mio. kr. Samlet Anlægsrapport pr Investeringsoversigt Projektnavn Oprindeligt Korrigeret Årets forventede forbrug Udvalg Økonomi- og Planudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Ungeudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget I alt Jordforsyning pr Projektnavn Oprindeligt Korrigeret Årets forventede forbrug Udvalg Økonomi- og Planudvalget I alt Note: += merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhv merudgift/mindreindtægt 4. Den samlede kassevirkning Ses resultaterne på den ordinære drift i sammenhæng med resultaterne på anlæg, jordforsyningen og finansieringsområdet fås ændringen af likvide midler. Det forventede regnskab ved BO2/ pr. 31. juli med et uændret overførselsniveau er et kassetræk på 29,0 mio. kr. Dette skal ses i forhold til et kassetræk i det oprindelige på 0,1 mio. kr. Hvis der ikke er driftsoverførsler til 2013, vil kassetrækket udgøre 68,3 mio. kr. Nedenstående oversigt viser udviklingen i kassetrækket fra vedtagelsen af Budget i oktober 2011 til og med BO2: 5

6 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 4.1 Udvikling i kassetræk Beløb Kassetræk, opr. -0,1 mio. kr. Tillægsbevillinger, Finansiering 102,7 mio. kr. Tillægsbevillinger, Drift -4,8 mio. kr. Tillægsbevillinger, Anlæg -76,2 mio. kr. Afvigelser ved BO2, Drift -6,1 mio. kr. Afvigelser ved BO2, Anlæg 26,3 mio. kr. Tune NØ -20,0 mio. kr. Overførsler, Drift -39,3 mio. kr. Overførsler, Anlæg -80,8 mio. kr. Overførsler, Finansiering 0 mio. kr. Overførelsespulje nulstillet 30,0 mio. kr. Kassetræk ved BO2 inkl. overførsler -68,3 mio. kr. Hovedårsagen til denne udvikling skal findes på anlægssiden, hvor der hidtil i året bl.a. er givet tillægsbevillinger vedr. det nye plejecenter i Karlslunde. Modsvarende er der givet tillægsbevilling til at øge byggekreditten med 73,6 mio. kr. for at finansiere færdiggørelsen af boligdelen på det nye plejecenter. Dertil kommer den ekstraordinære store overførsel af anlægsmidler fra 2011 til. Endelig er der på driften givet tillægsbevillinger til merforbrug, og der forventes færre ejendomsskatteindtægter. 5. Det samlede overblik over Greve Kommunes økonomi På de følgende sider vises et samlet overblik over Greve Kommunes økonomi i form af resultatoversigt fordelt på de enkelte udvalgs områder. Oversigterne indeholder følgende kolonner: Oprindeligt Budget : Viser det oprindelige som vedtaget oktober Overførsler 2011-: Viser overførte midler fra 2011 til. Omplaceringer : Viser omplaceringer foretaget for året. Tillægsbevillinger : Viser tillægsbevillinger bevilget af Byrådet for året. Korrigeret Budget : Viser tet korrigeret med tillægsbevillinger, omplaceringer og overførsler. Forbrugspct.: Viser forbrugsprocenten på driften pr. 31. juli i forhold til korrigeret. BO2 - Forventet Regnskab : Viser det forventede regnskab som anslået i opfølgningen, inkl. afvigelser og kompenserende tiltag. BO2 - Samlet afvigelse : Viser de samlede afvigelser mellem det korrigerede og det forventede regnskab, som anslået i opfølgningen. BO2 - Heraf afvigelser på servicerammen: Viser de samlede afvigelser mellem det korrigerede og det forventede regnskab, der ligger indenfor servicerammen. 6

7 Netto, mio. kr. A B C D E F G H I BO2 BO2 Korrigeret Forventet Samlet Overførsler Omplaceringebevillinger Tillægs- Forbrugs- regnskab afvigelse 2011/ pct Oprindeligt Mio. kr. BO2 Heraf afvigelser på servicerammen RESULTATOVERSIGT Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.619,379 0,000 1,385 0, ,764 60,7% 2.614,628-6,136 0, Skatter og generelle tilskud 2.621,323 0,000 1,385 0, ,708 60,7% 2.616,572-6,136 0, Renter -1,944 0,000 0,000 0,000-1,944 63,8% -1,944 0,000 0,000 2 Driftsudgifter ekskl. brugerfinansieret, netto, i alt ,215-9,267-1,385-4, ,665 55,3% ,637 0,028 0, Administration -250,318-5,354 0,540-2, ,285 59,0% -258,794-1,509-1, Byråd, kommissioner og valg -6,884-0,081 0,017 0,075-6,873 56,1% -6,873 0,000 0, Tværgående områder* -90,513 26,580 12,369 6,342-45,222 61,4% -45,222 0,000 0,000 Økonomi- og Planudvalget, i alt -347,715 21,145 12,926 4, ,380 59,3% -310,889-1,509-1, Teknik og miljø -126,502-2,395-0,476-0, ,566 49,1% -129,265 0,301 0, Park&Vej 2,500 0,000 0,000 0,000 2,580-3,6% 2,580 0,000 0,000 Teknik- og Miljøudvalget, i alt -124,002-2,395-0,476-0, ,986 50,2% -126,685 0,301 0, Skoler -448,002-11,957-2,288-0, ,402 57,4% -461,402 1,000 1, Dagpleje og Daginstitutioner 0-6 år -203,818-5,193 0,013 1, ,698 62,6% -207,300 0,398 0, Forebyggelse og anbringelse -140,352-0,368 1,204-2, ,458 60,4% -144,958-2,500-5, Fritid - unge -14,671-0,003 0,065-0,115-14,724 57,8% -14,224 0,500 0,500 Børne- og Ungeudvalget, i alt -806,843-17,521-1,007-1, ,283 59,2% -827,885-0,602-3, Kultur -45,095-0,861-0,364 0,000-46,320 69,6% -46,320 0,000 0, Fritid -48,478-1,892 3,509-0,130-46,990 64,3% -46,990 0,000 0, Fritids- og Ungdomsklubber -22,564-0,408-3,276 0,000-26,248 62,1% -26,248 0,000 0,000 Kultur- og Fritidsudvalget i alt -116,137-3,161-0,130-0, ,558 65,8% -119,558 0,000 0, Retsbestemte sikringsydelser -203,956 0,000 0,000 0, ,956 50,9% -203,156 0,800 0, Voksne og handicap -177,802-0,966-12,426 1, ,095 45,7% -183,349 6,746 6, Hjemmepleje -260,614-5,261-1,216 4, ,175 58,8% -262,175 0,000 0, Sundhed -176,064-0,861 0,005 0, ,635 33,3% -178,488-1,853-1,853 Social- og Sundhedsudvalget, i alt -818,435-7,088-13,637 6, ,860 48,4% -827,167 5,693 4, Forsørgelsesudgifter -258,901 0,000 0,223-15, ,254 55,8% -276,033-1,779 0, Aktivitetstilbud -54,900-0,156 0,766 2,370-51,920 58,1% -53,996-2,076-0,013 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, i alt -313,801-0,156 0,989-13, ,174 56,2% -330,029-3,855-0, Beredskabet -13,283-0,091-0,050 0,000-13,424 85,4% -13,424 0,000 0,000 Beredskabskommissionen, i alt -13,283-0,091-0,050 0,000-13,424 85,4% -13,424 0,000 0,000 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 79,163-9,267 0,000-4,810 65,099 58,991-6,108 0,070 Ordinær driftsvirksomhed (opgivet med uændret overførselsniveau 2011/12 ift. /13) 104,366 98,258

8 A B D E G H I Korrigeret BO2 BO2 Overførsler Tillægsbevillinger Forventet Samlet afvigelse 2011/ regnskab Oprindeligt Netto, mio. kr. Mio. kr. 3 Anlægsudgifter ekskl. forsyning, netto -109,699-78,990-77, , ,359 26, Administration -9,533 1,794 1,819-5,920 1,725 7, Tværgående områder -1,700-1,461-3,161-3,161 Økonomiudvalget, i alt -11,233 0,333 1,819-9,081-1,436 7, Teknik og miljø -72,901-12,049-31, ,119-98,460 17, Park og vej -2,814-0,217-3,031-3,026 0,005 Teknik- og Miljøudvalget, i alt -72,901-14,863-31, , ,486 17, Skoler -10,113-2,298-4,607-17,018-16,546 0, Dagpleje og Daginstitutioner 0-6 år -1,000-1,193-2,193-2, Forebyggelse og anbringelse -1,000-1,000-1,000 Børne- og Ungeudvalget, i alt -12,113-2,298-5,800-20,211-19,739 0, Kultur -2,199-0,611-0,250-3,060-3,044 0, Fritid -0,659 3,026 0,529 2,896 2,892-0, Fritids- og Ungdomsklubber -0,653-0,653-0,653 Kultur- og Fritidsudvalget, i alt -2,858 2,415-0,374-0,817-0,805 0, Voksne og Handicap -0,500-0,500 0,000 0, Hjemmepleje -10,094-64,577-41, , ,892 0,058 Social- og Sundhedsudvalget, i alt -10,594-64,577-41, , ,892 0,558 BO2 Heraf afvigelser på servicerammen 4 Jordforsyning (funk ) 20,000-1,806 0,840 19,034-1,013-20,047 0, Salg af jord (anlæg) 20,000-1,806 0,840 19,034 18,987-0,047 Tune Nordøst (konsekvens af BY-beslutning 26/6 ) 0,000-20,000-20,000 I Resultat på det skattefinansierede område, i alt -10,536-90,063-80, , ,381 0,196 0,070 FINANSIERINGSOVERSIGT A Tilgang af likvide aktiver 28,064-90,063-49, , ,726 0,196 0,070 Resultat, punkt I -10,536-90,063-80, , ,381 0,196 0, Optagne lån 38,600 0,000 31,055 69,655 69,655 0,000 B Anvendelse af likvide aktiver -28,214 0,000 71,638 43,424 43,424 0,000 0, Afdrag på lån -30,999 0,000 0,000-30,999-30, Øvrige forskydninger (funk ) 2,785 0,000 71,638 74,423 74,423 Ændring af likvide aktiver, i alt (A+B) -0,149-90,063 21,702-68,498-68,302 0,196 0,070 Ændring af likvide midler (opgivet med uændret driftsoverførselsniveau 2011/12 ift. /13) -29,231-29,035 A. Oprindeligt F: Forbrugsprocent 1/1-31/7 B: Overførsler mellem 2011 og G: Forventet regnskab (E+H) C: Omplaceringer H: Samlet afvigelse BO2 D: Tillægsbevillinger meddelt frem til 31/7-12 I: Heraf afvigelser der ligger indenfor servicerammen E: Korrigeret inkl. overførsler, omplaceringer og tillægsbevillinger (A+B+C+D)

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling 1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/6 2017 Sagsnr. 779-2017-12789 Dok.nr. 779-2017-224959 Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling ÅBENT BESLUTNING ØKONOMIUDVALG DEN 12. SEPTEMBER 2017 Fraværende:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere