Budgetopfølgning 2/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 2/2012"

Transkript

1 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat

2 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli, herunder opgøres det forventede regnskab for, det korrigerede, den samlede afvigelse ved BO2. Endelig beskrives den samlede kassevirkning af opfølgningen på drift, anlæg, jordforsyning og finansiering, som også kan ses i oversigten bagest. Budgetopfølgning 2/ (BO2/) følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune. Det overordnede mål med styringen er, at det fastlagte og servicerammen for driftsområdet skal overholdes. I dette notat for den samlede økonomi præsenteres først driftsresultatet og det forventede regnskab både for den samlede driftsøkonomi og for de lagte udgifter på servicerammen. Opfølgning på driften består udover en samlet opfølgning for Greve Kommune, også af opfølgning på udsving og kompenserende tiltag på det enkelte udvalgs område, jf. afsnit 2.1. Dernæst vises resultatet af Anlægsrapport 3 pr. 31. juli, som også indgår i den samlede resultatoversigt sidst i notatet. På de to sidste sider vises en samlet resultatoversigt for kommunens økonomi pr. 31. juli. 2. Driftsresultat ved BO2/ Afvigelserne ved BO2 betyder samlet set er afvigelse på den ordinære driftsvirksomhed på 6,1 mio. kr. Det skyldes primært færre indtægter som følge af tilbagebetaling af for meget opkrævet ejendomsskat samt en generel forventning om et faldende ejendomsskattegrundlag pga. finanskrisen med deraf afledte prisfald på såvel bolig- som erhvervsejendomsmarkedet. Hvis driftsoverførslerne fra til 2013 bliver på samme niveau som fra 2011 til, så virkningen af overførslerne mellem årene er neutral, bliver det forventede regnskab et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 98,3 mio. kr. Det forventede regnskab, hvis der ikke overføres driftsmidler til 2013 er et overskud på 59,0 mio. kr., se resultatoversigt sidst i notatet Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed var i det oprindelige et overskud på 79,1 mio. kr. Der er imidlertid givet tillægsbevillinger, driftsoverførsler for netto 44,1 mio. kr. siden vedtagelsen af Budget og frem til BO2/. Heraf er 39,3 mio. kr. overførsler på driften fra For at modvirke driftsoverførslernes belastning af Greve Kommunes serviceramme er der lagt med en overførselspulje på 30 mio. kr. i, så driftsoverførslernes faktiske belastning er reduceret til 9,3 mio. kr Fordeling af afvigelserne på driften ved BO2/ Ved BO2 er der et mindreforbrug på 0,028 mio. kr. på nettodriftsudgifterne. Fordelingen på udvalg af det samlede mindreforbrug fremgår af oversigten næste side: 2

3 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Driftsafvigelser Afvigelse Økonomi- og Planudvalget -1,509 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget 0,301 mio. kr. Børne- og Ungeudvalget -0,602 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget 0 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget 5,693 mio. kr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -3,855 mio. kr. Beredskabet 0 mio. kr. Samlet 0,028 mio. kr. Herunder kommenteres de største afvigelser og opmærksomhedspunkter ved BO2/: Økonomi- og Planudvalget På Økonomi- og Planudvalgets område forventes et merforbrug/mindreindtægt på 1,509 mio. kr. Den forventede afvigelse kan hovedsagelig tilskrives mindreindtægt på byggesagsgebyrer og merforbrug til tjenestemandspensioner. Opmærksomhedspunkt Restudfordring vedr. administrative effektiviseringer i Merforbrug på biler pga. stigende brændstofpriser Merudgifter til KMD som følge af etableringen af Udbetaling Danmark (2013) Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget forventer samlet et mindreforbrug/merindtægt på 0,301 mio. kr. Opmærksomhedspunkt Vintervedligeholdelse Børne- og Ungeudvalget På Børne- og Ungeudvalgets område forventes et merforbrug på 0,602 mio. kr. Dette merforbrug kan bl.a. tilskrives merudgifter til Støtteforanstaltninger mv. vedr. inklusion og Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge. Opmærksomhedspunkter Merforbrug på Mosedeskolen Kapacitet i daginstitutioner Dagplejen Privat børnepasning og kapacitet Genetableringsudgifter og tomgangsleje Greve Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget forventer at overholde udvalgets ramme. Opmærksomhedspunkt Lederskifte i klubberne Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget har et samlet mindreforbrug på i alt 5,7 mio. kr. på udvalgets område. Mindreforbruget dækker hovedsageligt over mindreforbrug på området for midlertidige og længerevarende botilbud og på området for hjælp, støtte og omsorg mv. efter Serviceloven. 3

4 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Der forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. udenfor servicerammen på udvalgets område ved BO2. Merforbruget skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på området for Fleksjob/ledighedsydelse og på området for Introduktionsprogram mv Opfølgning på servicerammen I forhold til overholdelse af servicerammen er der isoleret set ved BO2 anvist mindreforbrug for netto 0,1 mio. kr. Sanktionslovgivningen vedr. overholdelse af servicerammen er som bekendt blevet skærpet i den vedtagne Budgetlov, hvor kommunerne bliver målt på overholdelse af servicerammen i forhold til det oprindelige og ikke i forhold til aftaleniveauet for serviceudgifterne. Greve Kommunes oprindelige for indenfor servicerammen udgør i 2.032,714 mio. kr. Den overordnede forbrugsprocent indenfor servicerammen var i Greve Kommune pr. 31. juli på 55,7 pct. af det oprindelige, hvilket er 2,6 procentpoint under en ligelig fordelt forbrugsprocent, der vil udgøre 58,3 pct. pr. ultimo juli. Det bemærkes i øvrigt, at pr. 31. juli 2011 var forbrugsprocenten på servicerammen 59,2 pct. Siden vedtagelsen af er der givet tillægsbevillinger til mindreforbrug indenfor servicerammen for netto 10,359 mio. kr. Derudover er der omplaceret midler fra konti uden for servicerammen til merforbrug inden for servicerammen for samlet set 2,022 mio. kr. Der er endelig bevilget overførsler indenfor servicerammen for netto 40,076 mio. kr. Som nævnt i afsnit 2 er der i Budget afsat en pulje på 30 mio. kr. til at lette presset på Greve Kommunes serviceramme, hvorfor driftsoverførslernes belastning på servicerammen reduceres til 10,1 mio. kr. Bevægelserne siden vedtagelsen betyder, alt andet lige og med disse forudsætninger, at Greve Kommune vil overholde kommunens serviceramme i, hvis BO2/ godkendes og der efterfølgende overføres serviceudgifter for mindst 1,7 mio. kr. til. Hvis overførselsniveauet i 2011/ fastholdes i /2013 vil Greve Kommune isoleret set have et overskud på servicerammen på 38,4 mio. kr. Presset på servicerammen Bevægelser Oprindeligt (serviceudgifter) Tillægsbevillinger (serviceudgifter) 10,359 mio. kr. Omplaceringer til og fra serviceudgifter fra finansiering, anlæg eller -2,022 mio. kr. uden for serviceramme Afvigelse ved BO2/ 0,070 mio. kr. Driftsoverførsler af midler fra 2011 (servicerammen) -40,076 mio. kr. Pulje til driftsoverførsler tilgået kassen 30,000 mio. kr. Serviceramme korrigeret for bevægelser inkl. driftsoverførsler fra 2011 Overskridelse af oprindeligt (servicerammen), hvis der ikke er overføres drifts til 2013 Overholdelse af oprindeligt (servicerammen) ved uændret driftsoverførselsniveau ,714 mio. kr ,383 mio. kr. -1,669 mio. kr. 38,407 mio. kr. 3. Forventet resultat for anlægsområdet Anlægsrapport 3 for indeholder det oprindelige på 109,7 mio. kr., overførsler mellem 2011 og på 79,0 mio. kr., samt tillægsbevillinger på 77,0 mio. kr. Det giver et korrigeret i på 265,7 mio. kr. 4

5 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Jordsalgslisten indeholder nettosalgsindtægter i oprindeligt på 20,0 mio. kr. overførsler mellem 2011 og på -1,8 mio. kr. og tillægsbevillinger til merindtægter for 0,8 mio. kr. Det giver et korrigeret på 19,0 mio. kr. Det bemærkes, at det vedrørende salg af jord i Tune Nordøst har vist sig vanskeligt at sælge byggegrunde i, hvorfor det har været nødvendigt at udskyde det terede salg af byggegrunde i Tune Nordøst til Byrådet vedtog på mødet 26. juni at udskyde salget af grundene til Dette medfører isoleret set et kassetræk i på 20 mio. kr. Derudover forventes der i Anlægsrapport 3 afvigelser i form af mindreforbrug for samlet set 26,4 mio. kr. Samlet Anlægsrapport pr Investeringsoversigt Projektnavn Oprindeligt Korrigeret Årets forventede forbrug Udvalg Økonomi- og Planudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Ungeudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget I alt Jordforsyning pr Projektnavn Oprindeligt Korrigeret Årets forventede forbrug Udvalg Økonomi- og Planudvalget I alt Note: += merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhv merudgift/mindreindtægt 4. Den samlede kassevirkning Ses resultaterne på den ordinære drift i sammenhæng med resultaterne på anlæg, jordforsyningen og finansieringsområdet fås ændringen af likvide midler. Det forventede regnskab ved BO2/ pr. 31. juli med et uændret overførselsniveau er et kassetræk på 29,0 mio. kr. Dette skal ses i forhold til et kassetræk i det oprindelige på 0,1 mio. kr. Hvis der ikke er driftsoverførsler til 2013, vil kassetrækket udgøre 68,3 mio. kr. Nedenstående oversigt viser udviklingen i kassetrækket fra vedtagelsen af Budget i oktober 2011 til og med BO2: 5

6 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 4.1 Udvikling i kassetræk Beløb Kassetræk, opr. -0,1 mio. kr. Tillægsbevillinger, Finansiering 102,7 mio. kr. Tillægsbevillinger, Drift -4,8 mio. kr. Tillægsbevillinger, Anlæg -76,2 mio. kr. Afvigelser ved BO2, Drift -6,1 mio. kr. Afvigelser ved BO2, Anlæg 26,3 mio. kr. Tune NØ -20,0 mio. kr. Overførsler, Drift -39,3 mio. kr. Overførsler, Anlæg -80,8 mio. kr. Overførsler, Finansiering 0 mio. kr. Overførelsespulje nulstillet 30,0 mio. kr. Kassetræk ved BO2 inkl. overførsler -68,3 mio. kr. Hovedårsagen til denne udvikling skal findes på anlægssiden, hvor der hidtil i året bl.a. er givet tillægsbevillinger vedr. det nye plejecenter i Karlslunde. Modsvarende er der givet tillægsbevilling til at øge byggekreditten med 73,6 mio. kr. for at finansiere færdiggørelsen af boligdelen på det nye plejecenter. Dertil kommer den ekstraordinære store overførsel af anlægsmidler fra 2011 til. Endelig er der på driften givet tillægsbevillinger til merforbrug, og der forventes færre ejendomsskatteindtægter. 5. Det samlede overblik over Greve Kommunes økonomi På de følgende sider vises et samlet overblik over Greve Kommunes økonomi i form af resultatoversigt fordelt på de enkelte udvalgs områder. Oversigterne indeholder følgende kolonner: Oprindeligt Budget : Viser det oprindelige som vedtaget oktober Overførsler 2011-: Viser overførte midler fra 2011 til. Omplaceringer : Viser omplaceringer foretaget for året. Tillægsbevillinger : Viser tillægsbevillinger bevilget af Byrådet for året. Korrigeret Budget : Viser tet korrigeret med tillægsbevillinger, omplaceringer og overførsler. Forbrugspct.: Viser forbrugsprocenten på driften pr. 31. juli i forhold til korrigeret. BO2 - Forventet Regnskab : Viser det forventede regnskab som anslået i opfølgningen, inkl. afvigelser og kompenserende tiltag. BO2 - Samlet afvigelse : Viser de samlede afvigelser mellem det korrigerede og det forventede regnskab, som anslået i opfølgningen. BO2 - Heraf afvigelser på servicerammen: Viser de samlede afvigelser mellem det korrigerede og det forventede regnskab, der ligger indenfor servicerammen. 6

7 Netto, mio. kr. A B C D E F G H I BO2 BO2 Korrigeret Forventet Samlet Overførsler Omplaceringebevillinger Tillægs- Forbrugs- regnskab afvigelse 2011/ pct Oprindeligt Mio. kr. BO2 Heraf afvigelser på servicerammen RESULTATOVERSIGT Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.619,379 0,000 1,385 0, ,764 60,7% 2.614,628-6,136 0, Skatter og generelle tilskud 2.621,323 0,000 1,385 0, ,708 60,7% 2.616,572-6,136 0, Renter -1,944 0,000 0,000 0,000-1,944 63,8% -1,944 0,000 0,000 2 Driftsudgifter ekskl. brugerfinansieret, netto, i alt ,215-9,267-1,385-4, ,665 55,3% ,637 0,028 0, Administration -250,318-5,354 0,540-2, ,285 59,0% -258,794-1,509-1, Byråd, kommissioner og valg -6,884-0,081 0,017 0,075-6,873 56,1% -6,873 0,000 0, Tværgående områder* -90,513 26,580 12,369 6,342-45,222 61,4% -45,222 0,000 0,000 Økonomi- og Planudvalget, i alt -347,715 21,145 12,926 4, ,380 59,3% -310,889-1,509-1, Teknik og miljø -126,502-2,395-0,476-0, ,566 49,1% -129,265 0,301 0, Park&Vej 2,500 0,000 0,000 0,000 2,580-3,6% 2,580 0,000 0,000 Teknik- og Miljøudvalget, i alt -124,002-2,395-0,476-0, ,986 50,2% -126,685 0,301 0, Skoler -448,002-11,957-2,288-0, ,402 57,4% -461,402 1,000 1, Dagpleje og Daginstitutioner 0-6 år -203,818-5,193 0,013 1, ,698 62,6% -207,300 0,398 0, Forebyggelse og anbringelse -140,352-0,368 1,204-2, ,458 60,4% -144,958-2,500-5, Fritid - unge -14,671-0,003 0,065-0,115-14,724 57,8% -14,224 0,500 0,500 Børne- og Ungeudvalget, i alt -806,843-17,521-1,007-1, ,283 59,2% -827,885-0,602-3, Kultur -45,095-0,861-0,364 0,000-46,320 69,6% -46,320 0,000 0, Fritid -48,478-1,892 3,509-0,130-46,990 64,3% -46,990 0,000 0, Fritids- og Ungdomsklubber -22,564-0,408-3,276 0,000-26,248 62,1% -26,248 0,000 0,000 Kultur- og Fritidsudvalget i alt -116,137-3,161-0,130-0, ,558 65,8% -119,558 0,000 0, Retsbestemte sikringsydelser -203,956 0,000 0,000 0, ,956 50,9% -203,156 0,800 0, Voksne og handicap -177,802-0,966-12,426 1, ,095 45,7% -183,349 6,746 6, Hjemmepleje -260,614-5,261-1,216 4, ,175 58,8% -262,175 0,000 0, Sundhed -176,064-0,861 0,005 0, ,635 33,3% -178,488-1,853-1,853 Social- og Sundhedsudvalget, i alt -818,435-7,088-13,637 6, ,860 48,4% -827,167 5,693 4, Forsørgelsesudgifter -258,901 0,000 0,223-15, ,254 55,8% -276,033-1,779 0, Aktivitetstilbud -54,900-0,156 0,766 2,370-51,920 58,1% -53,996-2,076-0,013 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, i alt -313,801-0,156 0,989-13, ,174 56,2% -330,029-3,855-0, Beredskabet -13,283-0,091-0,050 0,000-13,424 85,4% -13,424 0,000 0,000 Beredskabskommissionen, i alt -13,283-0,091-0,050 0,000-13,424 85,4% -13,424 0,000 0,000 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 79,163-9,267 0,000-4,810 65,099 58,991-6,108 0,070 Ordinær driftsvirksomhed (opgivet med uændret overførselsniveau 2011/12 ift. /13) 104,366 98,258

8 A B D E G H I Korrigeret BO2 BO2 Overførsler Tillægsbevillinger Forventet Samlet afvigelse 2011/ regnskab Oprindeligt Netto, mio. kr. Mio. kr. 3 Anlægsudgifter ekskl. forsyning, netto -109,699-78,990-77, , ,359 26, Administration -9,533 1,794 1,819-5,920 1,725 7, Tværgående områder -1,700-1,461-3,161-3,161 Økonomiudvalget, i alt -11,233 0,333 1,819-9,081-1,436 7, Teknik og miljø -72,901-12,049-31, ,119-98,460 17, Park og vej -2,814-0,217-3,031-3,026 0,005 Teknik- og Miljøudvalget, i alt -72,901-14,863-31, , ,486 17, Skoler -10,113-2,298-4,607-17,018-16,546 0, Dagpleje og Daginstitutioner 0-6 år -1,000-1,193-2,193-2, Forebyggelse og anbringelse -1,000-1,000-1,000 Børne- og Ungeudvalget, i alt -12,113-2,298-5,800-20,211-19,739 0, Kultur -2,199-0,611-0,250-3,060-3,044 0, Fritid -0,659 3,026 0,529 2,896 2,892-0, Fritids- og Ungdomsklubber -0,653-0,653-0,653 Kultur- og Fritidsudvalget, i alt -2,858 2,415-0,374-0,817-0,805 0, Voksne og Handicap -0,500-0,500 0,000 0, Hjemmepleje -10,094-64,577-41, , ,892 0,058 Social- og Sundhedsudvalget, i alt -10,594-64,577-41, , ,892 0,558 BO2 Heraf afvigelser på servicerammen 4 Jordforsyning (funk ) 20,000-1,806 0,840 19,034-1,013-20,047 0, Salg af jord (anlæg) 20,000-1,806 0,840 19,034 18,987-0,047 Tune Nordøst (konsekvens af BY-beslutning 26/6 ) 0,000-20,000-20,000 I Resultat på det skattefinansierede område, i alt -10,536-90,063-80, , ,381 0,196 0,070 FINANSIERINGSOVERSIGT A Tilgang af likvide aktiver 28,064-90,063-49, , ,726 0,196 0,070 Resultat, punkt I -10,536-90,063-80, , ,381 0,196 0, Optagne lån 38,600 0,000 31,055 69,655 69,655 0,000 B Anvendelse af likvide aktiver -28,214 0,000 71,638 43,424 43,424 0,000 0, Afdrag på lån -30,999 0,000 0,000-30,999-30, Øvrige forskydninger (funk ) 2,785 0,000 71,638 74,423 74,423 Ændring af likvide aktiver, i alt (A+B) -0,149-90,063 21,702-68,498-68,302 0,196 0,070 Ændring af likvide midler (opgivet med uændret driftsoverførselsniveau 2011/12 ift. /13) -29,231-29,035 A. Oprindeligt F: Forbrugsprocent 1/1-31/7 B: Overførsler mellem 2011 og G: Forventet regnskab (E+H) C: Omplaceringer H: Samlet afvigelse BO2 D: Tillægsbevillinger meddelt frem til 31/7-12 I: Heraf afvigelser der ligger indenfor servicerammen E: Korrigeret inkl. overførsler, omplaceringer og tillægsbevillinger (A+B+C+D)

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

3. budgetkontrol 2007. Bilag

3. budgetkontrol 2007. Bilag 3. budgetkontrol 2007 Bilag til byrådets dagsorden 19. november 2007 Indhold Notat af 6. november 2007 fra økonomiafdelingen... 1 Resultatopgørelse, budget 2007... 5 Resultatopgørelse, budget 2008...

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere