Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015"

Transkript

1 Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

2 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig intet ansvar for tab, nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser base - ret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. M&C

3 Indholdsfortegnelse 1. Den største ændring af årsregnskabsloven siden Lovens grundstruktur fortsætter men størrelses grænserne forhøjes Overblik over de væsentligste ændringer i de enkelte regnskabsklasser Væsentlige ændringer for klasse A-virksomheder Væsentlige ændringer for små virksomheder (regnskabsklasse B) Væsentlige ændringer for virksomheder i regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) Væsentlige ændringer for børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber (regnskabsklasse D) Andre væsentlige ændringer alle virksomheder i regnskabsklasse B-D Ikrafttræden af ændringerne i årsrapporten hvornår og hvordan? Bilag oversigt over ændringer fordelt på paragraffer Kontakt en af vores eksperter i Assurance & Accounting Services Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år 3

4 4 Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år

5 1. Den største ændring af årsregnskabsloven siden 2001 Erhvervs- og Vækstministeren har den 28. januar 2015 fremsat et lovforslag for Folketinget, der lægger op til en meget omfattende ændring af årsregnskabsloven med forventet vedtagelse før sommeren Årsagen til denne betydelige ændring af årsregnskabsloven kan tilskrives to forhold: De europæiske regnskabsdirektiver er ændret. Danmark er derfor tvunget til at gennemføre en række ændringer. IFRS-tilpasning. Loven opdateres inden for rammerne af EU-direktivet så reglerne om indregning og måling (men ikke oplysninger!) så vidt muligt tilpasses de gældende internationale regnskabsstandarder (IFRS). Den hidtidige lov har alene været har moniseret med IFRS, som var gældende i 2001, da loven oprindeligt blev vedtaget. Ændringerne i forlængelse af det nye regnskabsdirektiv drejer sig primært om lettelser for små virksomheder i regnskabsklasse B, mens IFRS-tilpasningerne gælder generelt for alle virksomheder. Harmoniseringen til IFRS sikrer, at danske virksomheder lettest muligt kan gøre deres regnskaber forståelige i udlandet så f.eks. rapportering internt i udenlandske koncerner med danske selskaber bliver så let som mulig. Nærværende publikation beskriver de ændringer, som PwC skønner, er de væsentligste for danske virksomheder. Det skal dog nævnes, at lovforslaget indeholder et meget stort antal øvrige ændringer, som også kan have betydninger for den enkelte virksomheds årsrapport. Publikationen er opbygget, så det er muligt at få et overblik over de væsentligste ændringer det kan ses i tabellerne i afsnit 3. I de efterfølgende afsnit giver vi vores bud på ændringernes betydning for danske virksomheder. For en mere detaljeret oversigt over ændringsforslagene henvises til bilag, hvor ændringer er vist med angivelse af paragrafhenvisning til årsregnskabsloven. God læselyst! København, februar 2015 PwC Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år 5

6 2. Lovens grundstruktur fortsætter men størrelsesgrænserne forhøjes Lovens grundstruktur fastholdes de fire byggeklodser i form af klasse A-D opretholdes derfor: Regnskabsklasse Klasse D Børsnoterede virksomheder Klasse C Store virksomheder Klasse C Mellemstore virksomheder Karakteristika Børsnoterede og statslige aktieselskaber. Virksomheder, der ikke er små eller mellemstore. Virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: Balancesum på DKK 143 mio. (foreslået ændret til DKK 156 mio.) Nettoomsætning på DKK 286 mio. (foreslået ændret til DKK 313 mio.) Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250. Klasse B Små virksomheder Klasse A Virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: Balancesum på DKK 36 mio. (foreslået ændret til DKK 44 mio.) Nettoomsætning på DKK 72 mio. (foreslået ændret til DKK 89 mio.) Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50. Virksomheder med personlig hæftelse Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 3 (virksomheder og foreninger med begrænset ansvar) og 4 (andelsselskaber med begrænset ansvar), kan undlade at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: Balancesum på DKK 7 mio. Nettoomsætning på DKK 14 mio. Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år

7 Kapitalselskaber, herunder aktie- og anpartsselskaber, partnerselskaber og iværksætterselskaber, skal som minimum indplaceres i regnskabsklasse B. De kan således aldrig være i regnskabsklasse A. Med lovforslaget forhøjes størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven. Det betyder, at visse mellemstore selskaber (regnskabsklasse C) fremadrettet anses som små (regnskabsklasse B). Tilsvarende gælder for store selskaber i klasse C, der fremover anses som mellemstore. Samtidig ændres grænserne for, hvornår koncernregnskabspligten sætter ind. Danmark fortsætter dermed den historiske fastlæggelse af størrelsesgrænserne ved at lægge sig i den høje ende af intervallet fra regnskabsdirektivet. De nye størrelsesgrænser fremgår nedenfor: Efter ændringen vil forhøjelsen af størrelsesgrænserne for klasse B betyde, at omkring 95 % af de danske virksomheder skal indplaceres i denne regnskabsklasse, mens regnskabsklasse C vil indeholde knapt 5 % af virksomhederne. De resterende få virksomheder vil være indplaceret i regnskabsklasse D. Klasse B Mellemstor C Små koncerner I dag Lovforslag I dag Lovforslag I dag Lovforslag Omsætning Balancesum Gennemsnitligt antal ansatte Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år 7

8 3. Overblik over de væsentligste ændringer i de enkelte regnskabsklasser De væsentligste ændringer for små virksomheder og mellemstore virksomheder er efter PwC s vurdering følgende (se afsnit 2 vedrørende definitionen af de enkelte regnskabsklasser): Væsentlige ændringer for personligt drevne virksomheder (regnskabsklasse A) Ingen væsentlige ændringer. Væsentlige ændringer for små virksomheder (regnskabsklasse B) Ændring Betydning Omtalt i afsnit ÅRL 1 Opgørelsen af nettoomsætningen til brug for indplacering i regnskabsklasse ændres 2 Indførelse af en særlig gruppe af virksomheder mikrovirksomheder 3 Pro-rata-konsolidering i moderselskabsregnskabet afskaffes Virksomheder skal inkludere finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed ved opgørelsen af nettoomsætningen, hvis indtægterne overstiger virksomhedens øvrige nettoomsætning (Holdingselskaber og investeringsvirksomheder). Flere holdingselskaber og investeringsvirksomheder skal derfor aflægge årsrapport efter klasse C. Mikrovirksomhederne indplaceres fortsat i regnskabsklasse B, men kravene til virksomhederne er begrænset, idet de kan undlade en række oplysninger i årsrapporten. Får størst betydning for de selskaber, der indgår i arbejdsfællesskaber, hvor der ikke udarbejdes koncernregnskab stk a-b Porteføljekapitalandele, der ikke er børsnoterede, kan måles til kostpris i stedet for dagsværdi 5 Mulighed for at måle investeringsejendomme til dagsværdi via resultatopgørelsen, uanset om virksomheden har investering som hovedaktivitet Porteføljekapitalandele er kapitalandele, som ikke er ejerandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder eller joint ventures. Besiddes sådanne kapitalandele, kan man spare omkostningerne til en værdiansættelse til dagsværdi. Selskaber, der ikke har investering som hovedaktivitet, kan nu måle investeringsejendomme til dagsværdi og indregne værdireguleringen i resultatopgørelsen. De kan samtidig undlade afskrivning af investeringsejendommen stk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år

9 Væsentlige ændringer for små virksomheder (regnskabsklasse B) Ændring Betydning Omtalt i afsnit ÅRL 6 Investeringsvirksomheders mulighed for at måle andre investeringsaktiver end investeringsejendomme og de tilhørende forpligtelser til dagsværdi via resultatopgørelsen afskaffes 7 Restværdien (scrapværdien) på materielle og immaterielle anlægsaktiver skal revurderes årligt 8 Afskrivning af immaterielle aktiver kan foretages over en længere brugstid end 20 år 9 Senere indregning af hensatte forpligtelser til omstrukturering 10 Ikke længere muligt at indregne forslag til udbytte som en gældsforpligtelse 11 Ændringer i oplysningskravene i regnskabsklasse B Investeringsvirksomheder kan ikke længere måle andre investeringsaktiver end investeringsejendomme og tilhørende gældsforpligtelser til dagsværdi. Fremadrettet er der dog mulighed for at måle investeringsejendomme til dagsværdi, jf. nr. 5 ovenfor. Størst betydning for materielle anlægsaktiver, hvorefter de årlige afskrivninger reduceres, hvis restværdien vurderes højere. Virksomheder, som har anvendt en maksimal afskrivningsperiode på 20 år på immaterielle aktiver, får mulighed for en længere afskrivningsperiode. Goodwill skal fortsat afskrives. Anses brugstiden som ubestemmelig, afskrives over 10 år. Virksomheden skal fremover være forpligtet på balancedagen. Ændringen får betydning for omstruktureringer, der gennemføres omkring balancedagen. Egenkapitalen i årsrapporten vil som udgangspunkt blive forbedret. Det er fortsat muligt at trække udbytte op igennem en koncern på én gang, når indre værdis metode anvendes ( samtidighedsprincippet ). Som følge af maksimumharmonisering kan en række noteoplysninger fremadrettet undlades. Der henvises også til afsnit 5.2 vedrørende mikrovirksomheder, hvor der gælder endnu færre noteoplysningskrav stk stk stk Flere Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år 9

10 Væsentlige ændringer for mellemstore og store virksomheder (regnskabsklasse C) Ændring Betydning Omtalt i afsnit ÅRL 12 Mulighed for at aflægge årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse B 13 Præsentation af ophørende aktiviteter i særskilte poster i resultatopgørelsen og balancen 14 Kostprisen på egenfremstillede immaterielle og materielle anlægsaktiver behøver ikke længere at indeholde IPO 15 Ændring af reglerne om at undlade udarbejdelse af koncernregnskab med henvisning til en modervirksomheds koncernregnskab 16 Minoritetsinteresser i koncernregnskabet anses som en del af egenkapitalen, og resultatfordeling i resultatopgørelsen skal fordele resultat til minoriteterne og moderselskabets aktionærer 17 Yderligere oplysninger om konvertible gældsbreve, warrants og optioner 18 To muligheder for oplysning om transaktioner med nærtstående parter 19 Flere krav til indholdet af CSR-redegørelsen 20 Krav om land-for-landoplysninger om betalte skatter 21 Ændring af oplysningskravene i regnskabsklasse C En virksomhed i regnskabsklasse C, som er dattervirksomhed af en modervirksomhed, kan under visse betingelser aflægge årsrapporten efter reglerne i regnskabsklasse B. Fremadrettet skal en ophørende aktivitet præsenteres særskilt for at sætte fokus på den fortsættende aktivitet. Samtidig skal posterne, der indgår i den ophørende aktivitet, specificeres i noterne. Det bliver muligt at vælge ikke at indregne indirekte produktionsomkostninger (IPO) ved fremstilling af egne immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder udviklingsprojekter. Man kan fortsat godt indregne IPO er, hvis det ønskes. Der fastsættes yderligere betingelser for, hvornår bestemmelsen kan anvendes. Særligt kravene om, at der i det overliggende koncernregnskab skal være indeholdt en konsolideret ledelsesberetning, og at koncernregnskabet skal være revideret. Virksomhedernes samlede egenkapital og årets resultat vil blive større, idet minoritetsinteressernes andel af årets resultat og egenkapital vil blive præsenteret sammen med moderselskabets aktionærers andel af egenkapitalen og resultatet. Køb og salg af minoritetsandele skal indregnes på egenkapitalen. Oplysningerne omfatter fremadrettet også andre værdipapirer og rettigheder, som giver ret til at erhverve eksisterende kapitalandele eller tegne nye kapitalandele i virksomheden, f.eks. warrants eller optioner, der tildeles til medarbejderne. Fremadrettet kan oplyses enten om transaktioner, som ikke er indgået på markedsmæssige vilkår, eller alternativt alle transaktioner med nærtstående parter. Kravene gælder alene store C-virksomheder. CSR-redegørelsen skal indeholde flere forhold end hidtil. For virksomheder med under 500 ansatte gælder imidlertid en udskudt ikrafttræden, så de kan vente med at implementere de ekstra krav til regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2018 eller senere. Kravet omfatter alene store C-virksomheder inden for udvindingsindustrien eller skovning af primærskove. For store virksomheder inden for de pågældende brancher er formålet med oplysningerne, at der skabes yderligere gennemsigtighed vedrørende betalte skatter. Som følge af flytningen af en række oplysningskrav fra klasse B medfører det, at kravene til noteoplysninger fremover findes direkte i loven vedrørende klasse C a c a c 6.10 Flere 10 Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år

11 Væsentlige ændringer for børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber (regnskabsklasse D) Ændring Betydning Omtalt i afsnit ÅRL 22 Statslige aktieselskaber fritages fra at give segmentoplysninger 23 Ændring af oplysningskrav i regnskabsklasse D Der er tale om en lempelse. Det medfører en ligestilling til de selskaber, som aflægger årsrapport efter IFRS, men som ikke er børsnoteret. De børsnoterede selskaber skal fortsat afgive segmentoplysninger efter IFRS. Udvidelsen af kravene til CSR-redegørelse, som er beskrevet i afsnit 6.8, og kravene om en redegørelse for betalte skatter til offentlige myndigheder, som er beskrevet i afsnit 6.9, er ligeledes gældende for børsnoterede virksomheder, uanset om selskaberne aflægger årsrapport efter IFRS a 7.2 Flere Væsentlige ændringer alle virksomheder i regnskabsklasse B-D Ændring Betydning Omtalt i afsnit ÅRL 24 Justering af reglerne om virksomhedssammenslutninger, herunder fusioner og spaltninger 25 Ændringer i omfanget af bundne reserver på egenkapitalen 26 Ny mulighed for opgørelse af størrelsesgrænser for små koncerner Ændringerne får betydning for den regnskabsmæssige behandling af såvel koncerninterne som koncerneksterne virksomhedssammenslutninger, herunder fusioner og spaltninger. Fremadrettet vil merafskrivninger på anlægsaktiver, der er opskrevet, opløse bindingen på egenkapitalen tilsvarende. Herudover skal udviklingsprojekter, som indregnes som aktiver, føre til en tilsvarende binding på egenkapitalen. Ændringen gælder kun fremtidig indregning af udviklingsomkostninger efter lovens ikrafttræden. Se afsnit 9 vedrørende den særlige overgangsregel for bestemmelsen. Fremadrettet kan størrelsen på små koncerner, jf. muligheden for at undlade udarbejdelse af koncernregnskab, opgøres inkl. elimineringer/udligninger eller ekskl. elimineringer/udligninger. I sidstnævnte tilfælde forhøjes de beløbsmæssige størrelsesgrænser med 20 % og og Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år 11

12 4. Væsentlige ændringer for klasse A-virksomheder Der er ingen væsentlige ændringer for virksomheder i regnskabsklasse A. Disse vil derfor i al væsentlighed kunne fortsætte som hidtil. Det betyder, at virksomheder i regnskabsklasse A alene er forpligtet til at følge de forholdsvist få regler i årsregnskabsloven, når der udarbejdes et årsregnskab, som ikke udelukkende er rettet mod virksomheden selv. 12 Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år

13 5. Væsentlige ændringer for små virksomheder (regnskabsklasse B) 5.1 Opgørelse af nettoomsætningen ved indplacering i regnskabsklasser Hidtil har der ikke været noget krav om, at f.eks. holdingselskaber, der besidder kapitalandele i dattervirksomheder eller associerede virksomheder, har skullet medregne indtægter herfra som en del af nettoomsætningen ved opgørelse af nettoomsætningen til brug for indplacering i regnskabsklasserne. Det samme gælder virksomheder, der udelukkende har investeret i f.eks. aktier eller obligationer. Derfor har nettoomsætningen i disse virksomheder ofte kunnet holdes på et minimum ved fastlæggelse af regnskabsklassen, ligesom antallet af ansatte ofte har været begrænset. Virksomhederne har derfor ofte kunnet aflægge årsregnskab efter regnskabsklasse B. Fremadrettet skal nettoomsætningen til brug for indplaceringen i regnskabsklasserne opgøres inklusive finansielle indtægter i virksomheder, der har finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed, som samlet udgør det samme som virksomhedens nettoomsætning. Som finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed anses i denne sammenhæng nedenstående: Der må ikke ske modregning af positive og negative værdireguleringer af forskellige aktiver. Det betyder eksempelvis, at en virksomhed, som har kapitalandele i to dattervirksomheder, og indregner og måler disse efter indre værdis metode, skal medregne overskud fra dattervirksomhed A, mens underskud fra dattervirksomhed B ikke kan fratrækkes ved opgørelse af beregningsgrundlaget for nettoomsætning. Har virksomheden derimod valgt at måle kapitalandele i dattervirksomheder til kostpris, skal modtaget udbytte herfra indgå i beregningen af nettoomsætning. Alt andet lige vil ændringen betyde, at flere virksomheder (holdingvirksomheder og investeringsvirksomheder) skal aflægge årsrapport efter en højere regnskabsklasse, idet de formodentlig vil overskride størrelsesgrænsen for både nettoomsætning og balancesum. Virksomhedens indtægter kan i resultatopgørelsen præsenteres som hidtil. Det er kun ved opgørelse af nettoomsætningen til brug for fastlæggelse af regnskabsklassen, at nettoomsætningen skal opgøres anderledes end hidtil. Ændringen gælder også ved opgørelse af størrelsesgrænser for mellemstore virksomheder og små koncerner. Hvad betyder reglerne i praksis? Investeringsvirksomheder med positive værdireguleringer af investeringsejendomme, som hidtil har kunnet udarbejde årsregnskab efter klasse B, kan blive omfattet af en højere regnskabsklasse. Holdingselskaber, som har indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder eller indtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, kan blive omfattet af en højere regnskabsklasse. Når der er tale om danske mellemholdingselskaber, som ikke selv udarbejder koncernregnskab, men henviser til et overliggende koncernregnskab, og har indtægter af kapitalandele, risikeres det fremadrettet, at årsregnskabet skal udarbejdes efter regnskabsklasse C. Når det skal vurderes, om virksomheden opfylder kriterierne for at undlade at få foretaget revision eller kan nøjes med udvidet gennemgang er størrelsesgrænserne tillige relevante. Finansielle indtægter Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Indtægter fra andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder Andre finansielle indtægter Indtægter fra investeringsvirksomhed Positive værdireguleringer fra investeringsejendomme Realiserede gevinster ved salg af investeringsejendomme Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år 13

14 5.2 Indførelse af en særlig gruppe af virksomheder mikrovirksomheder Der indføres en ny gruppe af virksomheder mikrovirksomheder. Disse virksomheder underlægges særligt lempelige regler, primært vedrørende oplysningskravene til årsrapporten. De omfattede virksomheder er i lighed med i dag indplaceret i regnskabsklasse B, men er blot meget små. En virksomhed er en mikrovirksomhed, hvis den opfylder begge følgende to betingelser: 1 2 Virksomheden må ikke i to på hinanden følgende år overskride to af følgende størrelsesgrænser: Nettoomsætning: DKK 5.4 mio. Balancesum: DKK 2.7 mio. Gennemsnitligt antal ansatte: 10 Virksomheden kan ikke anvende reglerne, når: den besidder kapitalandele i dattervirksomheder eller associerede virksomheder, den udelukkende beskæftiger sig med investeringsvirksomhed, hvor der købes og sælges værdipapirer, fast ejendom mv., eller den på balancetidspunktet har aktiver eller forpligtelser vedrørende afledte finansielle instrumenter 14 Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år

15 Man skal derfor være særligt opmærksom på, at en mikrovirksomhed således ikke kan være et holdingselskab. Kravene til mikrovirksomheders årsrapport bliver fremadrettet: Ledelsespåtegning Ledelsesberetning Kan dog undlades, hvis ledelsen alene består af én person, dvs. en direktør og ingen bestyrelse f.eks. i et anpartsselskab. Denne undtagelse gælder i øvrigt for hele regnskabsklasse B og C. Virksomhedens væsentligste aktiviteter ( 76 a) Redegørelse for eventuelle ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold ( 76 a) Oplysninger om egne kapitalandele ( 77). Ledelsesberetningen kan udarbejdes som en note, hvis der ikke er sket ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. Oplysningerne om egne kapitalandele skal i så fald også gives i noterne. Hvad betyder reglerne i praksis? Helt små virksomheder inden for liberale erhverv tandlæger, læger, ejendomsmæglere, butikker mv. kan lave meget simple regnskaber. Forinden de simple regler tilvælges, bør banken eller andre væsentlige regnskabsbrugere involveres i modsat fald risikerer virksomheden at overse væsentlige informationsbehov, som nøglebrugere af årsrapporten har og måske har et kontraktsmæssigt krav på. Balance Resultatopgørelse Regnskabspraksis Opstilles efter de almindelige skemakrav. Opstilles efter de almindelige skemakrav. Beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis kan undlades. Mikrovirksomheder skal vælge årsregnskabslovens mest simple målemetode, som er kostpris. Det betyder, at mikrovirksomheder ikke må tilvælge følgende regnskabspraksis: Reguleringer af finansielle aktiver mv. til dagsværdi efter årsregnskabslovens 37. Finansielle aktiver og forpligtelser skal derfor altid indregnes til kostpris. Reguleringer af investeringsejendomme til dagsværdi via resultatopgørelsen (og dermed ingen afskrivning) efter årsregnskabslovens 38. Investeringsejendomme skal derfor altid indregnes til kostpris. De almindelige regler om opskrivninger af aktiver via egenkapitalen og en tilsvarende bunden reserve må fortsat godt benyttes. Noter Følgende noteoplysninger skal fremadrettet gives for mikrovirksomheder: Ændring i regnskabsmæssige skøn eller ændringer som følge af fejl ( 54) Oplysninger om op- og nedskrivninger ( 58) Renteomkostninger indregnet som del af kostprisen for aktiver ( 59) Indregning af aktiver, som ikke ejes af virksomheden ( 60) Efterbetaling fra eller tilbagebetaling til andelshavere for andelsvirksomheder ( 62) Samlede eventualforpligtelser ( 64) Aktiver eller passiver, der henhører under flere poster i balancen ( 67) Oplysninger om den mindste koncern, hvori virksomheden indgår ( 71) Tilgodehavender hos ledelsen ( 73) Storaktionærer ( 74) (Forventes ophævet med implementeringen af ejerregistret i selskabsloven). Følgende noter kan fremadrettet undlades af mikrovirksomheder: Anvendt regnskabspraksis Oplysning om gæld, der forfalder senere end fem år Oplysninger om særlige poster (nyt krav i klasse B) Oplysninger om gennemsnitligt antal ansatte (nyt krav i klasse B). Såfremt virksomheden vælger at anvende en af ovenstående undladelser, skal der oplyses herom i noterne. Revision/ udvidet gennemgang Muligt at tilvælge udvidet gennemgang af årsrapporten eller helt fravælge revision. Der er således ikke længere krav om egenkapitalopgørelse i hverken mikrovirksomheder eller andre virksomheder i klasse B. Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år 15

16 5.3 Pro-rata-konsolidering i moderselskabsregnskabet afskaffes En virksomhed, der indgår som deltager i en fælles ledet virksomhed (et joint venture), kan efter årsregnskabsloven indregne den pågældende fælles ledede virksomhed i sit årsregnskab efter indre værdis metode, kostprismetoden (eventuelt kombineret med opskrivninger til dagsværdi over egenkapitalen) eller ved pro-rata-konsolidering. Forudsætningen for at benytte sidstnævnte metode er imidlertid, at der er tale om en fælles ledet virksomhed, og at der er ubegrænset hæftelse for den fælles ledede virksomheds forpligtelser, jf. årsregnskabslovens 34. I den sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på, at virksomheden i et eventuelt koncernregnskab kan bruge pro-rata-konsolidering, hvis der er tale om en fælles ledet virksomhed, uanset om der er begrænset eller ubegrænset hæftelse for den fælles ledede virksomheds forpligtelser, jf. årsregnskabslovens 124. Fremadrettet vil det ikke længere være muligt at benytte pro-rata-konsolidering i selskabsregnskabet. Muligheden for at benytte pro-rata-konsolidering i koncernregnskabet opretholdes uændret. Det er imidlertid væsentligt at være opmærksom på, at der i lovbemærkningerne til lovforslaget fremgår følgende vedrørende indregning af fællesledede virksomheder i selskabsregnskabet: IFRS 11 opererer med et særligt begreb benævnt driftsfællesskab (joint operations). Andele i et driftsfællesskab skal efter IFRS indregnes efter den økonomiske interesse i projektet i såvel års- som koncernregnskabet. Dette vil ofte svare til pro-rata-konsolidering. for det formelle indhold, jf. årsregnskabslovens 13, stk. 1, nr. 2. Hvis metoden efter IFRS 11 anvendes på et driftsfællesskab, skal dette beskrives tydeligt under anvendt regnskabspraksis, jf. årsregnskabslovens 53. Det betyder, at der fortsat er visse muligheder for at anvende en pro-ratalignende metode i selskabsregnskabet, hvis det er muligt at argumentere for, at den fællesledede virksomhed anses som joint operations efter den internationale regnskabsstandard IFRS 11, Joint Arrangements. Hvad betyder reglerne i praksis? Entreprenørvirksomheder og andre, der ikke udarbejder koncernregnskab, risikerer at få en væsentlig påvirkning på deres hoved- og nøgletal, eftersom bl.a. omsætningen og omkostningerne falder væsentligt. Det skyldes, at resultatet fra en fællesledet virksomhed skal indregnes i én regnskabspost, hvis indre værdis metode anvendes, eller slet ikke indregnes, hvis kostprismetoden benyttes. Er den fælles ledede virksomhed reelt en selvstændig enhed, eller råder hver part over sine egne aktiver og hæfter for sine forpligtelser? I sidstnævnte tilfælde vil der i realiteten fortsat være tale om, at virksomheden skal indregne sine egne aktiver og forpligtelser samt sin andel af omsætningen og omkostningerne, jf. ovenfor vedrørende IFRS 11. Deltagelse i et driftsfællesskab, som defineret i IFRS 11, må anses for en så integreret del af virksomhedens aktiviteter, at metoden fra IFRS 11 vil kunne anvendes. Dette vil kunne ske med henvisning til det generelle krav om, at der ved udarbejdelsen af årsregnskabet skal lægges vægt på substansen i transaktioner mv. frem 16 Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år

17 5.4 Porteføljekapitalandele, der ikke er børsnoterede, kan måles til kostpris i stedet for dagsværdi Efter årsregnskabslovens 37 skal finansielle aktiver efter første indregning som hovedregel måles til dagsværdi og værdireguleringen indregnes direkte i resultatopgørelsen. Værdireguleringen skal ikke bindes på egenkapitalen. Der gælder imidlertid visse undtagelser, f.eks. vedrørende dattervirksomheder og associerede virksomheder, som indregnes og måles efter andre bestemmelser. Det har samtidig været et krav, at dagsværdien af de pågældende aktiver skal kunne opgøres pålideligt ellers kunne det finansielle aktiv alene måles til den historiske kostpris. Fremadrettet bliver det muligt at vælge at bruge kostpris fremfor dagsværdi, hvis virksomheden besidder kapitalandele i ikke-børsnoterede selskaber. Det løser en udfordring i de virksomheder, hvor man hidtil har brugt ressourcer på at opgøre en dagsværdi ved brug af en anerkendt værdiansættelsesmodel. Denne fastlæggelse af dagsværdien kan fremadrettet spares væk. Det er muligt at fortsætte med at benytte dagsværdi på unoterede kapitalandele. Såfremt dette ønskes, gælder det imidlertid for alle unoterede kapitalandele (anses som valg af regnskabspraksis). Her skal der således fortsat argumenteres for umulighed, hvis kapitalandele i det enkelte selskab ikke kan opgøres pålideligt til dagsværdi. Ved kapitalandele forstås fremadrettet aktier, anparter og ejerandele i interessentskaber, kommanditselskaber og andre ikke-regulerede selskabsformer. Kravet om brug af dagsværdi for børsnoterede kapitalandele er uændret. Det samme gælder for obligationer, der ikke beholdes til udløb disse måles også fortsat til dagsværdi. Hvad betyder reglerne i praksis? Selskaber, der har aktier i unoterede selskaber, kan fremadrettet undlade at bruge ressourcer på at opgøre de pågældende kapitalandele til dagsværdi (kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder har dog også hidtil kunnet måles til kostpris). Det skal nøje overvejes, om man fortsat ønsker at bruge dagsværdi. Fordelen er, at virksomhedens værdier kommer tydeligere frem og reguleringer til dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen og er samtidig en fri reserve under egenkapitalen, som kan anvendes til udbytteudlodning. Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år 17

18 Hvad betyder reglerne i praksis? Virksomheder, der ikke har investering som hovedaktivitet men besidder en investeringsejendom (f.eks. en udlejningsejendom) får mulighed for at indregne denne til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen. Der skal i så fald ikke længere afskrives på disse ejendomme. 5.5 Mulighed for at måle investeringsejendomme til dagsværdi med værdiregulering via resultatopgørelsen, uanset om virksomheden har investering som hovedaktivitet Virksomheder, der i dag som hovedaktivitet udøver investeringsvirksomhed, kan efter første indregning løbende regulere investeringsaktiver og dermed forbundne finansielle forpligtelser til dagsværdi. Bestemmelsen finder i dag anvendelse på investeringer i finansielle aktiver, investeringsejendomme, råstoffer og lignende materielle aktiver samt finansielle forpligtelser, der er forbundet dermed. Fremadrettet vil bestemmelsen blive modificeret. Én af ændringerne indebærer, at der ikke længere er krav om, at investering er virksomhedens hovedaktivitet. Samtidig indskrænkes de investeringsaktiver, der kan måles til dagsværdi via resultatopgørelsen, til investeringsejendomme. Det betyder, at andre virksomheder end investeringsvirksomheder frivilligt kan tilvælge brug af 38 for investeringsejendomme og dermed indregne disse ejendomme til dagsværdi. Modellen indebærer dog, at den tilhørende gæld ikke længere kan måles til dagsværdi. Dagsværdimodellen indebærer ligesom hidtil, at der ikke er krav om at afskrive på investeringsejendommene. Dagsværdireguleringerne indregnes i resultatopgørelsen. Disse reguleringer anses ikke for nettoomsætning, men skal indregnes i den ordinære drift som andre driftsindtægter, evt. i en særskilt post. Det skal dog nævnes, at sådanne reguleringer skal medtages, når virksomhedens indplacering i byggeklodsmodellen skal fastlægges, jf. de nye regler herom i afsnit 5.1. Dagsværdireguleringerne af investeringsejendomme er frie reserver og kan derfor anvendes til udbytteudlodning. Det skal dog understreges, at et tilvalg af regnskabspraksis, hvorefter investeringsejendomme opgøres til dagsværdi, skal ske efter årsregnskabslovens almindelige regler. Det indebærer, at ændringen kun må ske, hvis den nye praksis bedre fører til et retvisende billede. Ændringen skal så vidt muligt gennemføres med tilbagevirkende kraft, så sammenligningstal også ændres. Virksomheder i klasse C, der opstiller en 5-års oversigt i ledelsesberetningen, kan dog undlade tilpasning i de tre første år i oversigten. 5.6 Investeringsvirksomheders mulighed for at måle andre investeringsaktiver end investeringsejendomme og de tilhørende forpligtelser til dagsværdi via resultatopgørelsen afskaffes Der henvises til afsnit 5.5 ovenfor for en beskrivelse af de nuværende regler. Fremadrettet ændres bestemmelsen som nævnt ovenfor, så andre virksomheder end investeringsvirksomheder nu kan måle investeringsejendomme til dagsværdi via resultatopgørelsen. Herudover sker en væsentlig indskrænkning af bestemmelsen, som har betydning for de virksomheder, der i dag benytter bestemmelsen: Investeringsvirksomheder må ikke længere benytte reglerne på andet end investeringsejendomme. De tilhørende gældsforpligtelser må ikke længere måles til dagsværdi, selvom gældsforpligtelserne er direkte forbundet med investeringsaktiverne (investeringsejendommene). De skal fremadrettet måles til amortiseret kostpris. I korte træk betyder det, at de hidtidige særregler for investeringsvirksomheder ophæves investeringsvirksomhederne kan herefter alene benytte muligheden for at måle investeringsaktiver til dagsværdi på investeringsejendomme på lige fod med andre selskaber. På andre aktiver end investeringsejendomme må investeringsvirksomheden derfor anvende de almindelige regler i årsregnskabsloven: Almindelige porteføljeaktier dagsværdi eller kostpris efter årsregnskabslovens 37. Denne bestemmelse medfører i realiteten ingen ændring for sådanne kapitalandele. 18 Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år

19 Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder kan indregnes til kostpris, indre værdi eller dagsværdi via egenkapitalen. Her sker der væsentlige ændringer for de selskaber f.eks. kapitalfonde eller ventureselskaber der har tilkøbt dattervirksomheder eller associerede virksomheder, og som hidtil har målt disse investeringer til dagsværdi via resultatopgørelsen. Disse virksomheder er henvist til at benytte dagsværdiregulering via egenkapitalen eller indre værdi. Alternativt kan kostprismetoden benyttes. Gældsposter amortiseret kostpris efter årsregnskabslovens 37. Gælden må således ikke længere måles til dagsværdi, hvilket ellers hidtil har været et krav efter årsregnskabslovens 38. Hvad betyder reglerne i praksis? Investeringsselskaber, som investerer i ejendomme, kan fortsætte med dagsværdi via resultatopgørelsen for disse aktiver men ikke dagsværdiregulere den tilhørende gæld. Andre aktiver i investeringsselskaber f.eks. kapitalandele kan vælges målt til dagsværdi via resultatopgørelsen, hvis der er tale om såkaldte porteføljeaktier, dvs. hvor det hverken er dattervirksomheder eller associerede virksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, der hidtil har været anset som investeringsaktiver og som derfor har kunnet måles til dagsværdi via resultatopgørelsen skal nu måles til indre værdi eller kostpris (evt. kombineret med opskrivning til dagsværdi via egenkapitalen). 5.7 Restværdien (scrapværdien) på materielle og immaterielle anlægsaktiver skal revurderes årligt Efter årsregnskabslovens 43 skal materielle og immaterielle anlægsaktiver med begrænset brugstid formindskes med afskrivninger, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres brugstid. Afskrivninger skal beregnes under hensyntagen til aktivets forventede restværdi efter afsluttet brugstid. Dette gælder dog ikke investeringsejendomme, der løbende reguleres til dagsværdi i medfør af årsregnskabslovens 38, jf. afsnit 5.5 og 5.6 ovenfor. Det har hidtil været et krav, at restværdien alene blev fastlagt på tidspunktet for påbegyndelsen af brugen af aktivet og dermed ikke kunne reguleres efterfølgende, medmindre de oprindelige forudsætninger ændres, fx ved en ændring af levetiden. Det har haft den konsekvens, at i takt med, at f.eks. ejendomme er steget i værdi, har det ikke været muligt at regulere restværdien til at tage højde for den konstaterede prisstigning. I praksis har det dog været accepteret, at restværdien blev reguleret, hvis den forventede brugstid blev ændret dog kun således, at man ved den ændrede brugstid alene kunne fastsætte en restværdi baseret på forholdene tilbage på tidspunktet for anskaffelsen af aktivet. I praksis har man sjældent opereret med restværdier på immaterielle aktiver, og det vil fortsat være en undtagelse, at der indarbejdes restværdier på immaterielle aktiver. I praksis har IAS 38 s regler herom været udfyldende for årsregnskabsloven, hvilket har betydet, at der alene har kunnet indarbejdes restværdier på immaterielle aktiver, hvis der er en anden part, som har forpligtet sig til at erhverve aktivet ved endt brug, eller der er et aktivt marked for aktivet. Fremadrettet skal restværdien på anlægsaktiver reguleres årligt. Denne regulering skal dog ske under hensyntagen til en eventuel regulerings betydning for årsrapporten (væsentlighed). Det skal også understreges, at pligten til løbende at regulere restværdien ikke må føre til, at der tages hensyn til en forventet prisudvikling på aktivet. Alene når prisudviklin- Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år 19

20 Hvad betyder reglerne i praksis? Ejendomme, som virksomheden har ejet i en del år, og hvor restværdien må antages at være ændret væsentligt, kan nu afskrives mindre i fremtiden. Såfremt der ændres brugstid på materielle anlægsaktiver, skal restværdien baseres på den konstaterede prisudvikling opgjort på tidspunktet for ændringen af brugstiden. gen reelt har været konstateret, skal der tages hensyn hertil ved revurdering af restværdien. Af den grund vil det således heller ikke være muligt at fastsætte en restværdi på en ejendom, som fra første indregning svarer til kostprisen på ejendommen derved ville man jo tage hensyn til ejendommens forventede prisudvikling, og det er fortsat ikke tilladt. Det må antages, at hvis restværdien på et tidspunkt kommer til at svare til den bogførte værdi, stopper afskrivningen. Det vil dog formentlig kun være tilfældet med bygninger. I den forbindelse skal det understreges, at eftersom en grund behandles særskilt og normalt ikke afskrives, fordi den ikke antages at blive forringet i værdi, skal en eventuel værdistigning på den samlede ejendom også opdeles, så alene en mindre del må antages at skulle fordeles til bygningen. Det skyldes, at en stigning i restværdien meget ofte vil udtrykke en stigning i grundpriserne. 5.8 Afskrivning af immaterielle aktiver kan foretages over en længere brugstid end 20 år Efter årsregnskabslovens 43 har immaterielle aktiver hidtil som udgangspunkt skullet afskrives over en periode på maksimalt fem år. Denne periode har dog kunne forlænges op til 20 år, såfremt virksomheden har begrundet den forlængede brugstid. Fremadrettet skal immaterielle aktiver afskrives over brugstiden. Brugstiden kan således være en periode, som overstiger 20 år. Der gælder derfor ikke længere en maksimal afskrivningsperiode. Derudover skal en afskrivningsperiode ud over fem år ikke længere begrundes. En længere brugstid kan være relevant for kontraktslige rettigheder, fx en koncessionsrettighed. Der indføres herudover et krav om afskrivning af immaterielle anlægsaktiver over en periode på 10 år, såfremt brugstiden ikke kan fastlægges og derfor anses for ubestemmelig. I den sammenhæng må ubestemmelig ikke sammenlignes med det samme begreb, som også anvendes efter IAS 38. Efter IAS 38 skal sådanne aktiver således ikke afskrives men testes årligt for værdiforringelse. En sådan regnskabsmæssig behandling er ikke i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Her vil en fastlæggelse af, at brugstiden er ubestemmelig, derfor medføre et krav om afskrivning over 10 år. De foreslåede ændringer indebærer således, at goodwill fortsat skal afskrives efter årsregnskabsloven. Den eneste måde, hvorpå afskrivning på goodwill kan undlades, er derfor, hvis virksomheden overgår til at aflægge årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Det må antages, at uanset, at det fremadrettet bliver muligt at afskrive immaterielle aktiver over en periode, der overstiger 20 år, vil det i praksis være overordentlig vanskeligt at argumentere for en længere afskrivningsperiode på goodwill. Allerede i dag er det således vanskeligt i langt de fleste brancher at fastslå en lang forventet levetid på goodwill. Det skal i øvrigt bemærkes, at der fremover altid er krav om begrundelse for afskrivningsperioden på goodwill, uanset længden af afskrivningsperioden. Hvad betyder reglerne i praksis? Virksomheder, som har afskrevet immaterielle aktiver over 20 år og hvor brugstiden reelt har været længere skal nu afskrive over denne længere periode. Virksomheder, som hidtil har anvendt afskrivningsperioder på over fem år, skal ikke længere begrunde den forlængede afskrivningsperiode. Virksomheder, som har goodwill, skal fremadrettet begrunde afskrivningsperioden for goodwill og oplyse denne begrundelse i årsrapporten, uanset længden på den forventede levetid. 20 Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Årsregnskabsloven Lov nr. 738 af 1. juni 2015 den største ændring af årsregnskabsloven siden Er du klar?

Årsregnskabsloven Lov nr. 738 af 1. juni 2015 den største ændring af årsregnskabsloven siden Er du klar? www.pwc.dk Årsregnskabsloven Lov nr. 738 af 1. juni 2015 den største ændring af årsregnskabsloven siden 2001. Er du klar? August 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning.

Læs mere

Omsætning DKK 5,4 mio. Balancesum DKK 2,7 mio. Gennemsnitligt antal ansatte 10.

Omsætning DKK 5,4 mio. Balancesum DKK 2,7 mio. Gennemsnitligt antal ansatte 10. Den 28. januar 2015 fremsatte Erhvervs- og Vækstministeren et lovforslag til ændring af årsregnskabsloven Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Kim Tang Lassen

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Overblik ændringer til årsregnskabsloven September 2016

Overblik ændringer til årsregnskabsloven September 2016 www.pwc.dk Overblik ændringer til årsregnskabsloven September 2016 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau Oversigten kan ved hjælp af farvemarkeringen i venstre side anvendes til at få et overblik over ændringerne for regnskabsklasse B. Farvemarkeringernes betydning fremgår af Beierholms publikation Den nye

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

Regnskabsklasse C-stor ændringer på paragrafniveau

Regnskabsklasse C-stor ændringer på paragrafniveau Oversigten kan ved hjælp af farvemarkeringen i venstre side anvendes til at få et overblik over ændringerne for regnskabsklasse C-stor. Farvemarkeringernes betydning fremgår af Beierholms publikation Den

Læs mere

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FONDE REGNSKAB OG REVISION FONDE REGNSKAB OG REVISION Erhvervsdrivende fonde Ny årsregnskabslov Udfordringer Ikke-erhvervsdrivende fonde God regnskabsskik Tilsynsforpligtelse Kommunale overvejelser Blandet

Læs mere

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 www.beierholm.dk Tjeklisten har til formål at give overblik over oplysningskrav og medvirke til overholdelse af disse i årsrapporter

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

for ejendomsvirksomheder

for ejendomsvirksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Konsekvenser for ejendomsvirksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Kasper Elkjær Nielsen Telefon: 8932 5588 Mobil: 2321

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser Temaartikel 1 / november 2015 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser OPDATERET DECEMBER 2015 Hvad skal du vide? Alle størrelsesgrænser for opdeling i regnskabsklasser

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Nyt om regnskabsaflæggelse

Nyt om regnskabsaflæggelse www.pwc.dk Nyt om regnskabsaflæggelse Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Ny årsregnskabslov en del ændringer for erhvervsdrivende fondes årsrapporter 2 3 4 Fokuspunkter fra Fondsmyndigheden

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

www.pwc.dk Temamøde om årsregnskabsloven 2015 Ændringer til årsregnskabsloven

www.pwc.dk Temamøde om årsregnskabsloven 2015 Ændringer til årsregnskabsloven www.pwc.dk Temamøde om årsregnskabsloven 2015 Ændringer til årsregnskabsloven 32 Agenda Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget en ændring til årsregnskabsloven. Loven træder i kraft den 1. juli 2015

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS Weidekampsgade 6 2300

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej 1 9600 Aars

Læs mere

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr. 26204224

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler

Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler Temaartikel 7 / Januar 2016 Årsregnskabsloven 2016 Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler Resume ÅRL 2016's ændrede krav til indregning og måling betyder som udgangspunkt ændring

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder VIDEN OM Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder. REVISION

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen 9 4700 Næstved

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk PBC Finans ApS CVR-nr. 19394476 Dybbølvej 18

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere