Forberedelsespakke for kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forberedelsespakke for kommuner"

Transkript

1 spakke for kommuner

2 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre hospital Kettegård Allé 30 Afsnit P Hvidovre Layout: Herrmann & Fischer 2

3 Indhold Velkommen til I sikre hænder Ledelsens rolle...5 Opgaver for ledelsen på kommunalt niveau...6 Styregruppe...6 Forbedringsledelsesteam...7 Projektleder...7 Sponsor...8 Pilotenheder...9 Forbedringsteam...9 Forbedringskompetencer...11 Kommunikation at opbygge vilje...11 Erfaringer fra de fem gamle kommuner...12 Tidsplan sseminar...14 Sådan foregår forbedringsarbejdet i praksis...14 Litteratur

4 Velkommen til I sikre hænder Mange borgere er udsat for tryksår, medicineringsfejl og andre utilsigtede hændelser og skader i kontakten med sundhedsvæsenet. En del af skaderne medfører sygehusindlæggelser, som kunne undgås. Det er baggrunden for, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (SUM), Kommunernes Landsforening (KL) og Dansk Selskab for Patientsikkerhed (DSFP) i samarbejde gennemfører programmet I sikre hænder. I sikre hænder startede i fem kommuner i 2013, og nu går 14 kommuner videre med at sprede de gode erfaringer. Det ambitiøse mål med initiativet er på sigt, at alle borgere i landet skal modtage kommunale sundheds- og omsorgsydelser af samme høje kvalitet, og at kommunerne opbygger en varig platform for forbedringsarbejdet. På projektparternes vegne vil Dansk Selskab for Patientsikkerhed gerne byde de 14 nye kommuner velkommen til I sikre hænder. I kan være med til at realisere det ambitiøse mål. Vi glæder os til at arbejde sammen med jer. Teammøde på I sikre hænder plejecenter 4

5 23. november er 5-8 ledere, inklusive projektlederen, fra hver af de 14 nye kommuner inviteret til et forberedelsesseminar om I sikre hænder, men allerede nu kan kommunerne med fordel gå i gang med en række forberedelser. I første omgang er det opgaver, der involverer ledelsen af ældre-/sundheds-/omsorgsområdet på kommunalt niveau. Når projektleder og pilotenheder er udpeget, er der også en række opgaver, som de nye nøglepersoner kan begynde at forberede. Ledelsens rolle Hvis der skal opnås holdbare og vedvarende forbedringer, er det nødvendigt med grundlæggende forandringer i de daglige rutiner. Forbedringer sker kun, hvis man gør noget nyt, noget man ikke plejer. I organisationen vil der være ildsjæle, som har blik for, hvordan arbejdet kan tilrettelægges bedre. Men der vil også være modstand og barrierer imod forandring. Det er essentielt, at I sikre hænder har opmærksomhed og prioritet fra ledelsens side. Det gælder ledelsen både på det overordnede kommunale niveau og de lokale ledere på pilotenhederne. Ledelsen må demonstrere, at I sikre hænder er et vigtigt indsatsområde for kommunen/enheden, og at arbejdet i I sikre hænder har sammenhæng med det øvrige kvalitetsarbejde i kommunen. Her spiller kommunikationen omkring initiativet en vigtig rolle. Skal der skabes fremdrift i forbedringsarbejdet, kræver det opmærksomhed fra ledelsens side. Ledere fungerer som rollemodeller, og derfor virker det motiverende, hvis lederne selv tilegner sig kompetencer i forbedringsmetoder, deltager i læringsseminarer, er værter ved kommunebesøg og deltager i studieture. Deltagelse i I sikre hænder forudsætter, at: kommunen deler programmets ambition om at arbejde systematisk med forbedringsarbejde og datadrevet ledelse der er ledelsesopbakning på: Institutions-, direktions-, samt politisk niveau. Ledelsen skal være villig til at sikre fremdrift i patientsikkerhedsarbejdet, eliminere strukturelle forhindringer og tage ansvaret for, at forbedringerne fastholdes på langt sigt kommunen enten har - eller ønsker at have - en organisering, der understøtter tværfagligt samarbejde og sikrer mulighed for at inddrage forskellige faggrupper ledelsen i kommunen holder tæt kontakt til de medarbejdere, der arbejder i frontlinjen, og er i stand til at skabe motivation og resultater kommunen er indstillet på at afsætte de nødvendige ressourcer til, at medarbejdere og ledelse kan deltage i programmets arrangementer og uddannelsesforløb, i løbende opfølgning af borgernes/patienternes behov, samt til løbende monitorering af de indsatser, der igangsættes i forbindelse med programmet ansættelse af 1-2 fuldtids projektledere, der har ansvar for forankring og drift i kommunen 5

6 Opgaver for ledelsen på kommunalt niveau En af de første opgaver er at skabe en organisatorisk struktur omkring I sikre hænder. På baggrund af erfaringer fra de fem nuværende kommuner i I sikre hænder kan der gives nogle gode råd om, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan organisere indsatsen. For at forbedringsarbejdet skal få gennemslagskraft er der en række overvejelser, man som ledelse skal gøre sig, når arbejdet tilrettelægges. Når der udpeges projektleder, er det vigtigt at vælge en person med de rette kompetencer. Det er også nødvendigt, at projektlederen har adgang til organisationens beslutningstagere, sådan at de forhindringer, der opstår undervejs, kan fjernes. Styregruppe Erfaringerne viser, at en stærk styregruppe for projektet er en vigtig forudsætning for succes. Styregruppen skal gennem de kommende tre år sikre, at der er fremdrift og energi i forbedringsprocessen. Det er styregruppens ansvar, at kommunen når sine mål i I sikre hænder. Styregruppen afspejler ledelsens engagement i forbedringsarbejdet, træffer beslutninger, fjerner barrierer, tildeler økonomi, overvåger fremdriften, efterspørger data og planlægger spredningen. Blandt styregruppens opgaver er: at opbygge vilje i organisationen til forbedringsarbejdet at udvælge pilotenheder og medlemmerne af forbedringsteamene at afsætte nødvendige ressourcer, tid, økonomi, support til forbedringsarbejdet at hjælpe med at sætte mål for teamene at kvalitetsafdelingen stiller konkrete ressourcer, fx hjælp til data, til rådighed for teamene at efterspørge data og resultater af teamenes arbejde at fjerne barrierer for forbedringsarbejdet at formidle resultaterne af teamenes arbejde at udvikle en strategi for spredning af forbedringer Fra arbejdet i de nuværende kommuner i I sikre hænder er det blevet klart, at de kommuner, der opnår de bedste resultater, er de, hvor styregruppen har repræsentation fra kommunens øverste ledelse. Medlemmer af styregruppen kunne fx være ældrechefen og de ledere, der på kommuneniveau er ansvarlige for plejecentrene, for hjemmeplejen og for sygeplejen. Desuden lokale ledere, der er involveret i forbedringsarbejdet, fx forstanderne for de plejecentre, der er pilotenheder. Styregruppen skal ikke være større end nødvendigt for at træffe beslutninger. Men for at styregruppen kan træffe og eksekvere beslutninger, er det en fordel at inddrage fx hjælpemiddelcentralen, visitationen ol. i styregruppens arbejde, eventuelt kan disse støttefunktioner tilknyttes styregruppen ad hoc. Også de lokale pårørende-ældre-råd kan evt. ad hoc tilknyttes styregruppen. Det har vist sig hensigtsmæssigt, at styregruppen træder sammen mindst en gang om måneden, for at sikre at nødvendige beslutninger kan træffes uden forsinkelse. 6

7 Nye arbejdsgange for hjælpemidler Bente Øllgaard, projektleder i Thisted Kommune Da vi begyndte at arbejde med tryksårspakken, tænkte vi i starten ikke over det, men efter et stykke tid, fik vi en reaktion fra lederen af hjælpemiddelsektionen. Hun var blevet opmærksom på, at forbruget af hjælpemidler til forebyggelse af tryksår var øget. Vi inviterede hende med i styregruppen, og jeg var også ude og besøge hjælpemiddelsektionen. Fordi hun deltog i styregruppemøderne, fik vi hurtigt afklaret nogle ting, som gjorde arbejdsgangene nemmere for teamene: Vi fik indrettet det sådan, at det scoreskema, som vi bruger til at vurdere tryksårsrisiko, det kan nu også bruges som ansøgningsskema om hjælpemiddel i den elektroniske journal. Der blev samtidig skabt klarhed om, at når frontlinjemedarbejderne havde vurderet, at der var brug for et hjælpemiddel, så kunne hjælpemiddelsektionen ikke stille spørgsmålstegn ved den vurdering. De kunne hjælpe til at afklare, hvilket hjælpemiddel der var mest hensigtsmæssigt, men ikke, om der var brug for et hjælpemiddel. Tidligere var der også et problem med, at ventetiden på nogle hjælpemidler var længere, end det var hensigtsmæssigt. Det har vi også fået løst. Blandt andet har vi fået indrettet det sådan, at der i forbindelse med vores akutpladser og træningspladser er nogle små lokale depoter, med fx en ekstra trykaflastende madras, en ekstra pude osv. Sådan at der er mulighed for at give borgeren de relevante hjælpemidler hurtigt. Forbedringsledelsesteam Projektleder Det er hensigtsmæssigt, at der til at varetage den daglige drift af I sikre hænder, udnævnes en projektleder. Opgaverne for projektlederen er at hjælpe pilotenhederne og særligt de frontlinjeteam, som udfører forbedringsarbejdet i det daglige. Projektlederen sørger for, at teamene forstår deres opgaver, stiller krav til teamene, efterspørger mål, data og resultater og står til rådighed med viden, opmuntring og støtte. Mindst en gang om ugen tager projektlederen ud til alle igangværende team for at deltage i tavlemøder, se på data og diskutere fremdrift og barrierer. Projektlederjobbet er en udgående funktion, ikke et skrivebordsjob. Erfaringen er, at der på projektlederposten med fordel kan vælges en person, som har personligt mod og gennemslagskraft, ser muligheder, hvor andre ser forhindringer, er i stand til at motivere andre og evner at indgå i samarbejde og netværk. For at sikre at der løbende er tilstrækkelig kapacitet til at støtte, vejlede og coache frontlinjeteamene, er det en fordel, hvis der foruden en egentlig projektleder yderligere er mindst en medarbejder, der kan assistere med projektlederopgaverne. Det kan være en medarbejder, som har kompetencer inden for særlige dele af forbedringsarbejdet, fx brug af data. At opgaven ikke er isoleret til en enkelt person, gør kontinuiteten nemmere fx i ferieperioder. Senere i programmet, når I sikre hænder skal spredes til mange enheder og ikke kun de få pilotenheder, kan der desuden blive brug for ekstra kapacitet på denne post. I sikre hænder tilbyder, at projektlederen og yderligere en medarbejder modtager en uddannelse til forbedringsagent. 7

8 Sponsor I arbejdet i de nuværende kommuner i I sikre hænder har det vist sig, at fremskridtene går trægt, hvis ikke projektlederen har direkte adgang til og tydelig opbakning hos ledelsen på kommunalt niveau. For at sikre, at projektlederen er handlekraftig i det daglige, foreslås det, at der oprettes et forbedringsledelses-team, en slags direktion for I sikre hænder i kommunen. Forbedringsledelsesteamet kan fx bestå af projektlederen, assisterende projektleder(e) og en sponsor. Sponsoren er en leder fra det overordnede tværgående niveau i kommunen og er også medlem kommunens styregruppe for I sikre hænder. Sponsorens opgaver er blandt andre: at holde fokus på forbedringsarbejdet i kommunen at tale forbedringarbejdets sag over for den øvrige ledelse i kommunen at støtte projektlederen og teamene at koordinere på tværs at fjerne barrierer, som gør sig gældende på kommuneniveau. Forslag til organisation omkring I sikre hænder i kommunen Styregruppe Forbedringsledelsesteam Sponsor (leder) Projektleder Assisterende projektrleder Pilotenhed Team Pilotenhed Team Pilotenhed Team Netværk mellem de lokale team Forbedringsledelsesteamet varetager den daglige drift af I sikre hænder. Medlem af forbedringsledelsesteamet er blandt andet en sponsor, en kommunal leder, der også er medlem af styregruppen for I sikre hænder. 8

9 Pilotenheder Kommunen udpeger to-tre pilotenheder, herunder mindst et plejecenter, evt. en rehabiliteringsenhed og en hjemmepleje-sygepleje-enhed. Erfaringerne viser, at hvis man ikke har integreret hjemmesygepleje, kan det være en fordel at vælge pilotenheder, som ligger i samme område, sådan at de sygeplejersker, der betjener plejecentrene, også fra starten er med i forbedringsarbejdet. Erfaringerne viser, at de enheder, der opnår størst succes, er de, hvor både ledelse og medarbejdere er motiverede og har vilje og lyst til at gå i gang. Eventuelt enheder, hvor der i forvejen findes kompetencer i forbedringsarbejde, eller som tidligere har arbejdet med kvalitetsforbedringer og opnået resultater. For at sikre kontinuitet og forankring af forbedringsarbejdet, kan desuden vælges enheder, hvor personaleomsætningen er lav. Det er op til kommunens ledelse at vurdere, hvilke enheder der egner sig bedst til at gennemføre pilotfasen. Gerne i samarbejde med den nye projektleder. Dansk Selskab for Patientsikkerhed stiller sig også til rådighed med vejledning i valg af pilotenheder. Fordel, når pilotenhederne ligger i samme distrikt Plejecenterchef Lene Corydon-Petersen, Sønderborg Kommune Vi startede med tre pilotenheder en hjemmepleje, en hjemmesygepleje og et plejecenter. Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen hørte sammen, men plejecentret lå i et andet distrikt. Hvis vi skulle starte op igen ville det være en fordel, at plejecentret lå i samme distrikt, sådan at man kan prøve ting af på tværs samtidig. Forbedringsteam Grundstenene i arbejdet for forbedringer er de lokale team, der arbejder rent praktisk med at forbedre arbejdsgangene i dagligdagen. Teamet er ansvarlig for at afprøve og iværksætte forandringselementer, der kan føre til en bedre praksis. Det er vigtigt, at teammedlemmerne indgår i det daglige arbejde med borgerne og er direkte involverede i forandringsprocesserne. Det typiske forbedringsteam består af tre-fem frontlinjemedarbejdere, som deltager på de halvårlige læringsseminarer. Det er personer, som har ekspertise i og til dagligt beskæftiger sig med det område, som teamet skal arbejde med. Teamet sammensættes tværfagligt, sådan at det sikres, at alle aspekter af pleje og behandling tænkes ind. Teamet ledes normalt af en erfaren medarbejder, evt. med lokal lederfunktion. Særlige fagpersoner kan tilknyttes ad hoc, fx demenssygeplejerske, diætist, sårsygeplejerske eller fx en medarbejder med ekspertise i data. Disse vil typisk ikke deltage på læringsseminarerne. Når teamene sammensættes og teammedlemmerne udpeges, er det hensigtsmæssigt at kigge på både formelle kvalifikationer, personlige egenskaber og gennemslagskraft. De forbedringsteam, der nedsættes nu, bliver gennemgående over de kommende år. Teamene vil på læringsseminarer og andre netværksaktiviteter opnå kompetencer i forbedringsarbejde, og disse kompetencer styrkes og udbygges undervejs, sådan at der er en vekselvirkning mellem det praktiske forbedringsarbejde og den teoretiske viden. 9

10 For at opnå forbedringer er det ikke nok at gøre sig mere umage og arbejde hårdere. Det er nødvendigt, at ændre og tilpasse arbejdsgangene, sådan at der opnås større sikkerhed, og sådan at de opnåede forbedringer er forankrede i organisationen og derfor kan fastholdes. Det tager tid at udvikle nye arbejdsgange. Der er brug for at mødes i teamet, planlægge afprøvninger, gennemføre dem og beskrive resultatet. Erfaringsmæssigt bør der afsættes mindst en time ugentligt til forbedringsarbejdet pr. teammedlem. Til gengæld vil der på sigt være tid at spare, efterhånden som arbejdsgangene tilrettelægges mest muligt hensigtsmæssigt. Teammedlemmerne skal turde Hanne Miang, projektleder i Sønderborg Kommune, om at udvælge og dyrke de rette personer til forbedringsteamene: De er first-movers, igangsættere. Men de har også en personlighed, der gør, at de tør at stå frem, at de tør at gå foran. De er ikke blege for at tage diskussionen med deres kolleger. De kan sige tingene, så det kan forstås af alle, og hvis pressen ringer, tør de stille op. De skal selvfølgelig have ledelsesopbakning, men de skal også turde det. Vedholdenhed og insisteren er også gode egenskaber. Men det vigtigste er, at vi har de modige med. Det er ikke alle, der kan det hele fra starten, men som projektleder kan man dyrke teammedlemmerne, sådan at de bliver bedre til at performe. Jeg sætter tid af til at snakke med dem om, hvad opgaven er. Hjælper dem i gang. Og jeg prøver at give dem noget ekstra. Fx at de kan komme afsted til internationale konferencer og præsentere deres arbejde. De egenskaber, der er vigtige hos teammedlemmerne er uafhængige af deres uddannelsesbaggrund. Det kan være hjælpere, assistenter eller sygeplejersker. Det handler om personlighed. De skal være gode rollemodeller. Tværfaglighed i hjemmeplejeteamet Merete Larsen, projektleder i Frederiksberg Kommune: I forhold til forbedringsarbejdet i hjemmeplejen, så blev der i starten nedsat et team, bestående af hjælpere, assistenter og en sygeplejerske, der dog i starten ikke have mulighed for at deltage hver gang. Da det reelle tavlemøde skulle stå sin prøve, fandt teamet hurtigt ud af, at det var nødvendigt at tænke mere tværfagligt, således at alle faggrupper, herunder terapeuter og sygeplejersker, der også havde deres gang i hjemmet hos borgeren, deltog aktivt i tavlemødet. Det viste sig nemlig, at også deres viden og indspark var vigtige for at løse kerneopgaven med sammenhæng og kvalitet, der understøtter hinanden. 10

11 Forbedringskompetencer De deltagende kommuner vil blive bistået i at opnå kompetencer og kapacitet i at arbejde med systematisk forbedringsarbejde og datadrevet ledelse, som efterfølgende vil kunne anvendes til at opnå resultater også på andre områder. Det er målet at kommunerne opnår en varig platform for forbedringsarbejdet. Der er tilrettelagt et omfattende program for at understøtte den udvikling. Hver kommune inviteres til at deltage med: max 20 medarbejdere (inklusive ledere) på læringsseminarer (3x2dage) to medarbejdere på forbedringsagentuddannelsen op til 25 mellemledere på mellemlederprogram 5-8 ledere/projektledere på forberedelsesseminar Kommunikation at opbygge vilje Erfaringer fra forbedringsprojekter er, at kommunikation og formidling er vigtige elementer i infrastrukturen omkring forbedringsarbejdet. Det er nødvendigt for at sprede viden og information, og kommunikation kan også bruges til at skabe motivation og lyst til forbedring. Det kan fx ske ved, at der er åbenhed og gennemsigtighed omkring data og patientsikkerhedsproblemer. Ved at sætte fokus på problemernes omfang og gøre dem synlige kan der skabes en brændende platform, der giver medarbejderne lyst til at forbedre. Det kan fx ske ved at synliggøre data, eller ved at bruge patienthistorier, dvs. eksempler på, hvordan borgere unødigt er blevet skadet. At opbygge vilje i organisationen er en vigtig forberedelse til I sikre hænder. Styregruppen kan evt. inddrage kommunens kommunikationsafdeling for at tilrettelægge kommunikationen, sådan at den bedst muligt støtter op om forbedringsindsatsen. Det kan fx være, at der behov for et internt nyhedsbrev, nyheder på intranet og hjemmeside, lanceringsevent og evt. kontakt til den eksterne presse. I sikre hænder har en hjemmeside, der stiller fagligt materiale og nyheder fra DSFP til rådighed. På samme hjemmeside er der mulighed for at præsentere informationer og resultater på tværs af de deltagende kommuner med henblik på erfaringsudveksling, videndeling og gensidig inspiration. 11

12 Erfaringer fra de fem gamle kommuner Erfaringer fra de fem kommuner, der har været med siden 2013, viser, at skader og utilsigtede hændelser for en stor dels vedkommende kan elimineres, når der arbejdes målrettet med forbedringsmetoderne. Flere plejecentre og hjemmepleje-sygepleje-enheder har fx opnået mere end 300 dage mellem opståede tryksår og alvorlige medicinfejl. De fem gamle kommuner i I sikre hænder, Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Viborg og Thisted, er alle startet med to-tre pilotenheder, fordelt på plejecentre og hjemmepleje-sygepleje-enheder. I de fem kommuner er man nu godt i gang med at sprede internt til resten af kommunen. De fem kommuner vil i netværk og på læringsseminarer dele deres erfaringer om, hvordan de i praksis har opnået resultater. Erfaringerne vil også blive indarbejdet i et forbedringskatalog, som vil blive stillet til rådighed for de 14 nye kommuner. De fem kommuner får desuden en aktiv rolle i opskaleringen. Der udpeges et fakultet af kompetente ledere, projektledere og medarbejdere, der selv har haft succes med forbedringsarbejdet, og som kan fungere som eksperter på forbedringsmetoder og fagligt indhold på læringsseminarerne. November 2015: Et år uden tryksår og medicinfejl. Tillykke til Dragsbækcentret i Thisted. December dage uden tryksår og medicinfejl på Skovcentret, Lolland Kommune. Godt gået! I sikre hænder har produceret en kort video, der beskriver arbejdet for at udrydde tryksår. 12

13 Tidsplan Spredningen af I sikre hænder fra fem til 19 kommuner sker over en tre-årig periode i perioden sfasen starter nu og strækker sig frem til forberedelsesseminaret i november Derefter starter det lokale forbedringsarbejde i de udvalgte pilotenheder Uge 33: Kommunen udpeger projektleder Navne sendes til senest 16. august 2016 mhp. deltagelse i forbedringsagentuddannelsen. Tidsplan for forbedringsagentuddannelsen: uploads/2016/06/forbedringsagentuddannelsen_hold10.pdf Uge 35: Kommunen udpeger pilotenheder. Uge 36: 8. september DSFP holder webex for projektlederne om data og baselinemålinger, som herefter går i gang på pilotenhederne. Uge 43: oktober Projektledere deltager i 1. samling på forbedringsagentuddannelsen Uge 47: 23. november sseminar for udbredelse af I sikre hænder ( Sidste frist for tilmelding er 24. oktober februar Læringsseminar oktober Læringsseminar maj Læringsseminar 3 November 1-dags afslutningsseminar sseminar Ved forberedelsesseminaret deltager kommunens øverste ledelse, projektlederen samt lederne fra de udpegede pilotenheder. Formålet med seminaret er, at kommunens ledelse får en forståelse for, hvad det indebærer at deltage i et collaborativ (læringsnetværk), som er rammen om I sikre hænder de kommende to år. Blandt andet introduceres forbedringsarbejdets metoder, forbedringsmodellen og arbejde med tidstro data. Seminaret skal ruste kommunens ledere til at komme godt fra start og at forberede teamene til læringsseminar 1. 13

14 Sådan foregår forbedringsarbejdet i praksis I sikre hænder er ikke baseret på ny sundhedsfaglig viden, men handler om at ændre på vante arbejdsgange. Arbejdsgange, der ofte er udviklet med større eller mindre grad af tilfældighed, og som med tiden er blevet måden vi gør tingene på her. De kan være svære at ændre på, selv om de ikke leverer de ønskede resultater. I sikre hænder introducerer en ny forbedringstankegang, der har potentiale til at bryde vanerne og skabe varige forbedringer. I sikre hænder bygger på såvel internationale som danske erfaringer med forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet. Forbedringsarbejdet foregår i et systematisk arbejdende læringsnetværk (collaborativ), hvor flere organisationer arbejder sammen mod et fælles mål. Forbedringsmodellen anvendes som metode til implementering. Med forbedringsmodellen afprøver og tilpasser man sine ideer - først i lille skala. Det betyder, at ideer, der viser sig vanskelige at gennemføre, kan forkastes tidligt i forløbet. Gennem talrige, fortløbende afprøvninger og tilpasninger af forbedringsideer i stadig større skala, i mange forskellige situationer og under forskellige omstændigheder sikrer man, at gode ideer overlever, og dermed øger man chancerne for, at forandringer resulterer i blivende forbedringer. Organisationens ledelse har en helt central rolle i processen. Ledelsen identificerer og prioriterer indsatsområder, sætter mål for arbejdet, opretholder tæt kontakt til de team, der arbejder med forbedringer i dagligdagen, fjerner barrierer og sikrer, at kompetencerne i forbedringsmetoder er til stede i organisationen. 14

15 Forbedringsarbejdet varetages af de frontlinjemedarbejderne, der arbejder blandt borgerne til daglig, sosu-hjælpere og -assistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter osv. For hver enhed, der deltager i forbedringsarbejdet, etableres et forbedringsteam til at drive processen frem. På kommuneniveau er der desuden en projektleder, der varetager den daglig drift af I sikre hænder. Både ledelser, projektleder og team deltager i et systematisk arbejdende læringsnetværk et collaborativ, der udveksler ideer, erfaringer, resultater og engagement, efterhånden som arbejdet skrider frem. Netværket støttes af et sekretariat (DSFP) og et fakultet af fagpersoner med ekspertise i forbedringsmetoder. Netværket, inklusive ledere, mødes ca. halvårligt til læringsseminarer, hvor teamene fremlægger og diskuterer deres arbejde, og hvor eksperter underviser i forbedringsmetoder og brug af data i forbedringsarbejdet. Til læringsseminarerne har hvert team typisk udarbejdet et storyboard med præsentation af arbejdsproces og resultater. Ved seminarerne udveksles ideer og erfaringer, og teamene får kontakter til kolleger, der arbejder med tilsvarende problemstillinger. Mellem læringsseminarerne foregår det daglige forbedringsarbejde ude i praksis. Der gennemføres småskalaafprøvninger, som beskrevet i Forbedringsmodellen, og fremdriften monitoreres med lokale, tidstro data. En gang om måneden udarbejder teamet en kort beskrivelse af, hvordan det går med forbedringsarbejdet. Hvilke afprøvninger er teamet i gang med? Er der opnået resultater? Er der opstået barrierer? Projektlederen samler input fra teamene og supplerer med data i en månedsrapport. DSFP giver skriftlig feedback på månedsrapporten til projektlederen, som igen videreformidler feedback til de enkelte team. I arbejdsperioderne mellem læringsseminarerne opretholdes kontakten i netværket. Der er telefonkonferencer, gensidige besøg kommunerne imellem og besøg fra sekretariatet og fakultetet. Processen understøttes af en aktiv kommunikation, fejring af succes og åbenhed og gennemsigtighed omkring data. Storyboard på læringsseminar for I sikre hænder 15

16 Litteratur I sikre hænders hjemmeside Dansk Selskab for Patientsikkerheds vidensbase om forbedringsarbejde. Et kvalitetsprogram Fra Patientsikkert Sygehus til forbedringsarbejde på sundhedsområdet. Dansk Selskab for Patientsikkerhed, juli Forbedringsledelse nye dimensioner i lederskabet. Beth Lilja. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen nr. 6/ Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, High-Impact Leadership, IHI Seven Leadership Leverage Point, IHI Jim Reinertsen, How to Go Naked : Kommunikation som drivkraft for forbedringerne i det kommunale sundhedsvæsen. Dansk Selskab for Patientsikkerhed, februar

Forbedringsledelse. Ledelse af forbedringsarbejdet i I sikre hænder. Version 1, Februar 2017

Forbedringsledelse. Ledelse af forbedringsarbejdet i I sikre hænder. Version 1, Februar 2017 Forbedringsledelse Ledelse af forbedringsarbejdet i I sikre hænder Version 1, Februar 2017 Indhold Ledelse af forbedringsarbejdet i I sikre hænder side 3 Driverdiagram for forbedringsledelse side 4 Fem

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Forberedelsespakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Forberedelsespakken vil løbende blive

Læs mere

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at jeres kommune er udvalgt til at være del af I sikre hænder.

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at jeres kommune er udvalgt til at være del af I sikre hænder. From: Lene Vestersager Sent: 8 Jun 2016 16:03:05 +0200 To: Ingelise Juhl;Grethe Vestergaard Nielsen;Hanne Lykke Kaagaard;Birgitte Dam Anthonsen;Karen Margrethe Holdsbjerg-Larsen;Julie Maria Duval Pedersen

Læs mere

Fra projekt til kvalitetsprogram

Fra projekt til kvalitetsprogram Fra projekt til kvalitetsprogram I sikre hænder Sønderborg Kommune Joan Slaikjer Hansen Plejecenterchef Hanne Miang Projektleder og kvalitetskonsulent Sønderborg Kommune I sikre hænder Social og Senior

Læs mere

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER Idekatalog til ledelse af forbedringsprojekter Version 3, 1. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Blok 2: Hvordan opbygges et kollaborativ

Blok 2: Hvordan opbygges et kollaborativ Blok 2: Hvordan opbygges et kollaborativ 11.00 12.30 Operationalisering af et kollaborativ Har en defineret start og slutdato ( normalt 6-18 mdr.) Deltagerne er xx antal i teams på forskellig niveau og

Læs mere

Storyboard Thisted Kommune. Læringsseminar 10 november

Storyboard Thisted Kommune. Læringsseminar 10 november Storyboard Thisted Kommune Læringsseminar 10 november Thisted Kommune 44.249 indbyggere 12 plejecentre, incl. akutpladser og ud - gående akutteam Antal beboere: 450 beboere Antal ansatte: 617 fastansatte

Læs mere

Forbedringskatalog. Forbedringskatalog

Forbedringskatalog. Forbedringskatalog Forbedringskatalog Forbedringskatalog Version 1, udgivet februar 2017 3 I sikre hænder 2016 2018 5 En varig platform for forbedringer en ny forbedringskultur 5 Forbedringsarbejdet 8 Spredning internt i

Læs mere

I sikre hænder. Et samarbejde mellem SUM, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Beth Lilja, direktør

I sikre hænder. Et samarbejde mellem SUM, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Beth Lilja, direktør I sikre hænder Et samarbejde mellem SUM, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed Beth Lilja, direktør Thisted Kommune Frederiksberg Kommune Viborg Kommune Sønderborg Kommune Lolland Kommune Forberedelse

Læs mere

Forbedringsledelse nye dimensioner i lederskabet

Forbedringsledelse nye dimensioner i lederskabet Forbedringsledelse nye dimensioner i lederskabet Direkte kontakt mellem hospitalsledelse og ansatte omkring kvalitet og patientsikkerhed skaber energi og entusiasme hos begge parter Af Beth Lilja»Vores

Læs mere

Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika. Læringsmål for ledelsesseminar og læringsseminar

Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika. Læringsmål for ledelsesseminar og læringsseminar Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika Læringsmål for ledelsesseminar og læringsseminar Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedr. rationel anvendelse af antibiotika

Læs mere

I sikre hænder Ledersession Læringsseminar 2 KOLDING 6-7. maj 2014 Lægelig direktør Dorthe Crüger Sygehus Lillebælt

I sikre hænder Ledersession Læringsseminar 2 KOLDING 6-7. maj 2014 Lægelig direktør Dorthe Crüger Sygehus Lillebælt I sikre hænder Ledersession Læringsseminar 2 KOLDING 6-7. maj 2014 Lægelig direktør Dorthe Crüger Sygehus Lillebælt Kære ledelseskolleger Må jeg spørge jer om noget? Hvor mange tryksår havde I i jeres

Læs mere

Storyboard præsentation læringsseminar 5 November 10-11 2015

Storyboard præsentation læringsseminar 5 November 10-11 2015 Storyboard præsentation læringsseminar 5 November 10-11 2015 Team: Hjemmeplejen Frederiksberg Sølvi, sosu.hjælper i Hjemmehjælpsgruppe 32 Ninette, sosu.hjælper i Hjemmehjælpsgruppe 32 Nattanun, sosu.hjælper

Læs mere

forbedringerne Februar 2016

forbedringerne Februar 2016 Kommunikation fremmer forbedringerne Fejringer og medieomtale virker som drivkraft for forbedringer i det kommunale sundhedsvæsen. Resultater af spørgeskemaundersøgelse om effekten af kommunikation i projektet

Læs mere

Velkommen. V/ Charlotte Gjørup Hjemmeplejechef

Velkommen. V/ Charlotte Gjørup Hjemmeplejechef Velkommen V/ Charlotte Gjørup Hjemmeplejechef Program Kl. 10.00 10.15 Velkomst og kaffe V. Charlotte Gjørup Kl. 10.20 10.40 Kl. 10.45-11.30 Kl. 11.35-12.20 Kl. 12.20 13.00 KL. 13.00 13.10 KL. 13.10 13.15

Læs mere

Idekatalog: forbedringsledelse. Oplægsholder: Beth Lilja

Idekatalog: forbedringsledelse. Oplægsholder: Beth Lilja Idekatalog: forbedringsledelse Oplægsholder: Beth Lilja Elementer i forbedringsledelse Sæt patientsikkerhed øverst på dagsordenen Lyt til og involver patienter og pårørende Træf beslutninger på grundlag

Læs mere

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet LKT Antibiotika Opgaver i forbedringsarbejdet Dette er en oversigt over, hvad der forventes af forbedringsteamene før og imellem læringsseminarerne i LKT Antibiotika. Hvert punkt i oversigten er beskrevet

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 2, udgivet august 2015 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Udgivet af Dansk Selskab

Læs mere

Inddragelse af borgere og pårørende i pa2entsikkerhedsarbejdet i den kommunale ældrepleje.

Inddragelse af borgere og pårørende i pa2entsikkerhedsarbejdet i den kommunale ældrepleje. Inddragelse af borgere og pårørende i pa2entsikkerhedsarbejdet i den kommunale ældrepleje. Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed De % gode råd Pa%entens Bog Sig Undskyld

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

#patient17. Workshop 2: Skab fælles fremdrift i forbedringsarbejdet med et kollaborativ

#patient17. Workshop 2: Skab fælles fremdrift i forbedringsarbejdet med et kollaborativ #patient17 Workshop 2: Skab fælles fremdrift i forbedringsarbejdet med et kollaborativ Blok 4: Hold fast i de gode resultater og spredning heraf Spredning vs. skalering Nogle siger Spredning og opskalering

Læs mere

Storyboard præsentation læringsseminar 5 Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord. Sønderborg Kommune November 10-11 2015

Storyboard præsentation læringsseminar 5 Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord. Sønderborg Kommune November 10-11 2015 Storyboard præsentation læringsseminar 5 Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord Sønderborg Kommune November 10-11 2015 Team Distrikt Fjord - Sønderborg Hjemmeplejen Egernsundeved Dagligleder Lone Kelm

Læs mere

Ledelses interview v. interview af Beth Lilja

Ledelses interview v. interview af Beth Lilja Ledelses interview v. interview af Beth Lilja Thisted Kommune resultater vi er stolte af Vi er nu i gang med alle pakkerne og tryksårspakken er introduceret til alle plejecentrene. Pilotenheden på Dragsbækcentret

Læs mere

Rammer for kvalitet. - SUFs nye kvalitetsorganisation

Rammer for kvalitet. - SUFs nye kvalitetsorganisation KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 1: SUF s kvalitetsarbejde Sundheds- og Omsorgsforvaltningens nuværende

Læs mere

Ledelse. Forbedringsledelse. Elementer i forbedringsledelse: Sætte patientsikkerhed øverst på dagsordenen

Ledelse. Forbedringsledelse. Elementer i forbedringsledelse: Sætte patientsikkerhed øverst på dagsordenen Forbedringsledelse Ledere på alle niveauer har en meget vigtig rolle i arbejdet med at forbedre patientsikkerheden. Ledelsen skal sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Introduktion, indhold

Læs mere

I sikre hænder session 7 KL-ældrekonference. Tina Lynge Projektleder I sikre hænder Bente Øllgaard lokal projektleder Thisted

I sikre hænder session 7 KL-ældrekonference. Tina Lynge Projektleder I sikre hænder Bente Øllgaard lokal projektleder Thisted I sikre hænder session 7 KL-ældrekonference Tina Lynge Projektleder I sikre hænder Bente Øllgaard lokal projektleder Thisted Programmet Den brændende platform for hvorfor dette arbejde er nødvendigt Kort

Læs mere

Velkommen til læringsseminar for botilbud. I sikre hænder. Den 9. september 2015

Velkommen til læringsseminar for botilbud. I sikre hænder. Den 9. september 2015 Velkommen til læringsseminar for botilbud I sikre hænder Den 9. september 2015 Hvem er vi? CharloCe Rossing Kirsten Pultz Linda Thomsen Mira El- Souri BeMna Friese Bjarke Abrahamsen HenrieCe Mabeck September

Læs mere

Storyboard præsentation Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord. Sønderborg Kommune LS 6

Storyboard præsentation Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord. Sønderborg Kommune LS 6 Storyboard præsentation Hjemmepleje og sygepleje Distrikt Fjord Sønderborg Kommune LS 6 Team Distrikt Fjord - Sønderborg Hjemmeplejen Egernsundeved Dagligleder Lone Kelm (kel@sonderborg.dk) Social- og

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 3, udgivet januar 2017 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Udgivet af Dansk Selskab

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

IDEKATALOG: FORBEDRINGSLEDELSE

IDEKATALOG: FORBEDRINGSLEDELSE IDEKATALOG: FORBEDRINGSLEDELSE Idekatalog til ledelse af forbedringsprojekter Version 3, 15. september 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED September 2014 info@patientsikkerhed.dk www.patientsikkerhed.dk

Læs mere

Introduktion til forbedringsmodellen

Introduktion til forbedringsmodellen Introduktion til forbedringsmodellen LS I d. 7/2 kl. 13-14 (samt 14-15) Pernille Bechlund, faglig leder, Frederiksberg Kommune Bente Øllgaard, fagkoordinator, Thisted Kommune Søren Schousboe Laursen, projektleder,

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Godt på vej med Den Danske Kvalitetsmodel Alle vinder på god kvalitet

Godt på vej med Den Danske Kvalitetsmodel Alle vinder på god kvalitet Videnspredningsseminar 4. maj 2010 Godt på vej med Den Danske Kvalitetsmodel Alle vinder på god kvalitet Sygehus Nord Sygehusledelsen Administration Driftsafdeling Serviceafdeling Holbæk Kalundborg Roskilde

Læs mere

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter:

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng Bilag 1 Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Kvalitetsstrategi for plejecentre Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF)

Læs mere

Markedsdialog Nationalt Ledelsesprogram - Generelt møde den 3. maj 2016

Markedsdialog Nationalt Ledelsesprogram - Generelt møde den 3. maj 2016 Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling Danske Regioner Markedsdialog Nationalt Ledelsesprogram - Generelt møde den 3. maj 2016 Danske Regioner Formålet med markedsdialogen At indhente markedets input til

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Tryksår- fra uundgåelig sengelejekomplikationer til forebyggelig skader på plejecentre og i hjemmeplejen Kl. 11.00-12.30 og 13.30-15.

Tryksår- fra uundgåelig sengelejekomplikationer til forebyggelig skader på plejecentre og i hjemmeplejen Kl. 11.00-12.30 og 13.30-15. Tryksår- fra uundgåelig sengelejekomplikationer til forebyggelig skader på plejecentre og i hjemmeplejen Kl. 11.00-12.30 og 13.30-15.00 Ved Lone Kelm, Marlene Malling, Henriette Hansen Introduktion til

Læs mere

Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet. Version 1, oktober 2013

Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet. Version 1, oktober 2013 Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet Version 1, oktober 2013 Metoder til hurtige og holdbare forbedringer i sundhedsvæsenet Version 1, oktober 2013 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR

Læs mere

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen FAABORG-MIDTFYN Folketal: ca. 52.000 Antal borgere som modtager hjælp: Sygepleje - 1235 Hjemmeple jen - 1309 Privat leverandør

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

System of Profound Knowledge Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet gennem denne linse?

System of Profound Knowledge Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet gennem denne linse? System of Profound Knowledge Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet gennem denne linse? Læringsmål Efter sessionen har du fået indsigt i: Næste relevante skridt

Læs mere

Storyboard præsentation læringsseminar 6. Team Skovcentret Lolland Kommune

Storyboard præsentation læringsseminar 6. Team Skovcentret Lolland Kommune Storyboard præsentation læringsseminar 6 Team Skovcentret Lolland Kommune Hvem er vi som team Malene 50 % 50 % Henriette 50 % 20 % 10 % 10 % 10 % Liza 40 % 40 % 10 % 10 % Birgitte 30 % 25 % 15 % 15 % 15

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Vi arbejder med følgende: Stop Tryk: Implementering i eget team Braden risikovurdering/revurdering HUSK-tjekliste og generelle HUSK observationer Vi er ved at få indarbejdet

Læs mere

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune Profil til stillingen som sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder Mariagerfjord Kommune Denne profil beskriver de overordnede rammer for jobbets indhold samt forventninger til kandidaterne. Organisation. Sundhed-

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

der ikke er en tilfredsstillende kvalitet på området, og/eller der er en uhensigtsmæssig variation i behandlingskvaliteten eller forløbet

der ikke er en tilfredsstillende kvalitet på området, og/eller der er en uhensigtsmæssig variation i behandlingskvaliteten eller forløbet Invitation til at indstille emner til nye lærings- og kvalitetsteams Styregruppen for lærings- og kvalitetsteams inviterer alle interesserede parter til at indstille emner til kommende lærings- og kvalitetsteams.

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Team skovcentret Lolland kommune Pårørende 10 lejligheder 10 lejligheder Visitation Psykiatri 17 SSA TL 19 SSH Team Træning Sygehus 13 lejligheder 5 pladser 12 lejligheder

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Erfaringerne fra Enghaven og hjemmeplejen, Ringkøbing Skjern. Oplæg til FagMed d. 25.03.2014

Erfaringerne fra Enghaven og hjemmeplejen, Ringkøbing Skjern. Oplæg til FagMed d. 25.03.2014 Erfaringerne fra Enghaven og hjemmeplejen, Ringkøbing Skjern Oplæg til FagMed d. 25.03.2014 Dagens program Erfaringerne Samarbejde, trivsel og arbejdet med udfordrende borgere (30 min.) Resultater og positive

Læs mere

Program - Patientsikkerhedskonferencen 2016

Program - Patientsikkerhedskonferencen 2016 Program - Patientsikkerhedskonferencen 2016 Dag 1 08 30 Registrering og morgenbuffet 09 30 Velkomst og præsentation af det nye kvalitetsprogram v/ Ulla Astman, formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed,

Læs mere

15. december Faglige kvalitetsoplysninger

15. december Faglige kvalitetsoplysninger 15. december 2009 Faglige kvalitetsoplysninger Program 12.00-12.30 Introduktion til projektets formål, rammer og roller i udviklings- og afprøvningsforløbet 12.30-13.15 Præsentation af og spørgsmål til

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Juni 2010 Nedsættelse og kommissorium Arbejdsgruppen blev nedsat i midten af 2009 på foranledning

Læs mere

Når patientsikkerhed bliver synlig Et inspirationskatalog om tavler og tavlemøder i forbedringsarbejdet i I sikre hænder

Når patientsikkerhed bliver synlig Et inspirationskatalog om tavler og tavlemøder i forbedringsarbejdet i I sikre hænder Når patientsikkerhed bliver synlig Et inspirationskatalog om tavler og tavlemøder i forbedringsarbejdet i I sikre hænder www.isikrehænder.dk www.patientsikkerhed.dk Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Læs mere

Hvordan forbedrer vi i fællesskab sundhedsvæsenet? Rikke von Benzon Hollesen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Improvement advisor & coach

Hvordan forbedrer vi i fællesskab sundhedsvæsenet? Rikke von Benzon Hollesen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Improvement advisor & coach Hvordan forbedrer vi i fællesskab sundhedsvæsenet? Rikke von Benzon Hollesen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Improvement advisor & coach Agenda 1. Hvordan forbedrer vi kvalitet og patientsikkerhed i

Læs mere

Tirsdag den 24. marts 2015

Tirsdag den 24. marts 2015 Program for læringsseminar 3 4. marts 2015 (Justeringer kan forekomme) Dato: Tirsdag og onsdag den 24. og 25. marts 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf. +45 76 34 11 00 Tirsdag

Læs mere

Kvalitet for og med patienten

Kvalitet for og med patienten Kvalitet for og med patienten Region Syddanmarks Kvalitetsprogram Region Syddanmarks Kvalitetsprogram er en fælles ramme for de fem sygehus i regionen. Ambitionen med programmet er at skabe større værdi

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Kom godt i gang med ledelse af forbedringer - sammensæt din egen kursuspakke

Kom godt i gang med ledelse af forbedringer - sammensæt din egen kursuspakke Kom godt i gang med ledelse af forbedringer - sammensæt din egen kursuspakke 2017 1 Forord I Region Midtjylland har vi en vision om at skabe et sundhedsvæsen på patientens præmisser, hvor vi leverer den

Læs mere

Praktisk forbedringsarbejde Introduktion til forbedringsmodellen. Tina Lynge Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Praktisk forbedringsarbejde Introduktion til forbedringsmodellen. Tina Lynge Dansk Selskab for Patientsikkerhed Praktisk forbedringsarbejde Introduktion til forbedringsmodellen Tina Lynge Hvem er vi og hvordan arbejder vi? blev stiftet december 2001 med det formål at fungere som organisatorisk ramme for arbejdet

Læs mere

Mål og indikatorer Tryksår og medicin

Mål og indikatorer Tryksår og medicin Mål og indikatorer Tryksår og medicin Mål og indikatorer Tryksår og medicin Version 1, udgivet februar 2017 Indledning I Sikre Hænder har til formål at vise, at det er muligt med en målrettet indsats at

Læs mere

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere!

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! TTEAM - Tema 35 43 13. februar 6. april 2016 2017 Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! Det ambulante område i Region

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE SOM EN NATURLIG DEL AF DEN DAGLIGE DRIFT UKK Karina Kilde Afdelingssygeplejerske Elin S. Merklin Akutklinikken NOH Frederikssund BAGGRUND Tiden efter fusionen: Personalemæssigt

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Dato 31-03-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 abmo abmo@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler til forsøg

Læs mere

Hvordan er brugen af data til forbedring forbundet med de daglige borger opgaver?

Hvordan er brugen af data til forbedring forbundet med de daglige borger opgaver? Hvordan er brugen af data til forbedring forbundet med de daglige borger opgaver? LS 2 ISH 10 & 11 oktober 2017 Pia Tjørnelund, sygeplejerske Sønderborg kommune Arjen Stoop, chefkonsulent Dansk Selskab

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Storyboard præsentation Tangshave Plejecenter Sønderborg Kommune Læringsseminar 5 Den10. -11. november 2015

Storyboard præsentation Tangshave Plejecenter Sønderborg Kommune Læringsseminar 5 Den10. -11. november 2015 Storyboard præsentation Tangshave Plejecenter Sønderborg Kommune Læringsseminar 5 Den10. -11. november 2015 Team Tangshave Plejecenter - Sønderborg Plejecenterleder Lisbeth Andreasen (lana@sonderborg.dk)

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

En ny kvalitetsdagsorden! Tina Willemann, Faglig leder, DEFACTUM, Koncern Kvalitet

En ny kvalitetsdagsorden! Tina Willemann, Faglig leder, DEFACTUM, Koncern Kvalitet En ny kvalitetsdagsorden! Tina Willemann, Faglig leder, DEFACTUM, Koncern Kvalitet Region Midtjylland, Koncern Kvalitet, DEFACTUM DEFACTUM, et forsknings- og konsulenthus forankret i regionen, men vi samarbejder

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Kom godt i gang med pakken Skab vilje, ideer og handling

Kom godt i gang med pakken Skab vilje, ideer og handling Kom godt i gang med pakken Skab vilje, ideer og handling Læringsmål Efter sessionen har du fået inspiration til: Hvor du tager de første skridt i forbedringsarbejdet. Hvordan du kan bruge de forskellige

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Kvalitetsudvalg Akutafdelingen

Kvalitetsudvalg Akutafdelingen Kvalitetsudvalg Akutafdelingen Akut afdelingen 18-08-2009 Første skridt Kommissorium og medlemmer Nøglepersoner Akkreditering E-dok Første skridt 1. Oprette Kvalitetsudvalg (styregruppe): formand i kvalitetsrådet

Læs mere