Hans Chr. Spies SÅDAN BESTÅR DU ADVOKATEKSAMEN. advokateksamen.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hans Chr. Spies SÅDAN BESTÅR DU ADVOKATEKSAMEN. advokateksamen.dk"

Transkript

1 Hans Chr. Spies SÅDAN BESTÅR DU ADVOKATEKSAMEN advokateksamen.dk

2 Hans Chr. Spies Sådan består du Advokateksamen advokateksamen.dk 2015

3 Sådan består du Advokateksamen 1. udgave Udgivet af Hans Chr. Spies Ida Tesdorpfsvej 4 B, 1. tv Humlebæk Det er tilladt at downloade og udskrive denne bog på papir til eget brug.

4 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORBEREDELSE TIL EKSAMEN...5 EN STRATEGI FOR BESTÅELSE AF ADVOKATEKSAMEN...5 KURSUS RETSSAGENS FORBEREDELSE...7 KURSUS SAMARBEJDET MED KLIENTEN OM IDENTIFIKATION AF SAGENS KERNE...15 KURSUS 103A...19 FORHANDLING...19 KURSUS 103B...24 KLIENTKONTO...24 KURSUS 103C...26 HVIDVASK...26 KURSUS KOMMUNIKATION...31 KURSUS REGNSKABSFORSTÅELSE...40 KURSUS 106A...47 INTRODUKTION TIL ADVOKATVERDENEN...47 REGULERING OG HÅNDHÆVELSE...47 KURSUS 106B...50 FORSIKRING, GARANTI OG ERSTATNINGSFONDEN...50 KURSUS 106C...52 UAFHÆNGIGHED, PERSONLIG INTEGRITET OG HÆDERLIGHED...52 KURSUS 106D...54 PÅ HJEMMEBANE OG PÅ UDEBANE...54 KURSUS 106E...55 OPDRAGET OG MULIGHEDEN FOR AT HANDLE

5 KURSUS 106F...57 KOMPETENCE, BERETTIGET VARETAGELSE, SMØL OG UEFTERRETTELIGHED...57 KURSUS 106G...58 KOLLEGIALITET OG GRÆNSER FOR KAMMERATERIET...58 KURSUS HOVEDFORHANDLINGEN...59 KURSUS 108A...62 INTERESSEKONFLIKTER...62 KURSUS 108B...64 TAVSHEDSPLIGTEN...64 KURSUS 108C...66 BESKIKKELSE OG VIRKSOMHEDSFORMER...66 KURSUS 108D...68 ERSTATNINGSRETLIGT OG DISCIPLINÆRT ANSVAR...68 KURSUS 108E...70 SALÆRET...70 LITTERATURFORTEGNELSE...71 LOVOVERSIGT

6 Forord Målet med bogen er at sætte læseren i stand til at bestå advokateksamen. Bogen er opdelt i en række kapitler, der modsvarer de otte kurser, som den teoretiske del af advokatuddannelsen består af. Som udgangspunkt tilsigter bogen at dække de faglige mål, der er beskrevet for hver af de otte kurser. 1 Det bemærkes i den forbindelse, at Der er ikke noget lærebogspensum for eksamen, og at Det generelle beståelseskrav er, at den samlede opgavebesvarelse overvejende under hensyn til den indbyrdes vægtning af opgaverne opfylder fagets mål. 2 Bogen kan imidlertid ikke stå alene. Kun det væsentligste 3 er behandlet, og for så vidt angår detaljerne er det være nødvendigt at finde oplysningerne i det supplerende materiale, nævnt i tilknytning til de enkelte kapitler. Det bemærkes i den forbindelse, at Alle hjælpemidler undtagen online adgang til kommunikation med omverdenen er tilladt 4 til den skriftlig eksamen. Bogen burde dog dække de faglige mål i en sådan grad, at det er realistisk at kunne bestå advokateksamen inden for de afsatte tre timer ved at have et solidt kendskab til bogens indhold, idet det under eksamen som nævnt er tilladt at slå op i andet materiale. Se hertil det følgende kapitel. En særlig bemærkning skal gøres til kapitlerne, der knytter sig til kurserne 106 og 108. I disse kurser udgøres en væsentlig del af de faglige mål af kendskab til reglerne om god advokatskik. Der er ingen tvivl om, at de af Advokatrådet udstedte advokatetiske regler (AER) i den forbindelse udgør en vægtig retskilde. Betragter man de tidligere stillede eksamensopgaver og rettevejledningerne til disse, efterlades man imidlertid med det indtryk, at disse regler tillægges en lidt større retskildeværdi, end der er belæg for. 5 Denne fremstilling er loyal over for den således foretagne vægtning af retskildematerialet, hvilket har som konsekvens, at kapitlerne, som knytter sig til de nævnte kurser, ikke nødvendigvis indeholder en korrekt beskrivelse af gældende ret. For så vidt angår disse kapitler kan det derfor anbefales at læse det nævnte supplerende materiale lidt grundigere. Hans Chr. Spies 1 Som beskrevet den 1. august 2015 på 2 Jf. Advokatsamfundet: Advokateksamen, 1. august Ved vurderingen af hvad der væsentligt er også skelet til, i hvilket omfang fagets mål kan antages at være nået under modtagelse af undervisning på den almindelige jurauddannelse. 4 Jf. Advokatsamfundet: Advokateksamen, 1. august Se hertil Bryde Andersen s. 171ff. 5

7 Forberedelse til eksamen En strategi for beståelse af advokateksamen 1 Indledning For som jurist at kunne blive beskikket advokat, skal man i almindelighed 6 1) i mindst tre år have været i praktisk juridisk virksomhed, 2) have gennemført en teoretisk grunduddannelse, 3) have bestået en eksamen i forhold af særlig betydning for advokaterhvervet, og 4) bestået en praktisk prøve i retssagsbehandling. Denne bog tager sigte på at gøre det muligt for læseren at bestå eksamen i forhold af særlig betydning for advokaterhvervet, advokateksamen. Advokateksamen er skriftlig, og er tænkt som afslutning på den teoretiske grunduddannelse. 7 For at kunne deltage i eksamen skal man have været tilmeldt og betalt for samtlige af advokatuddannelsens otte kurser. 8 Op til hver eksamen udtages en række eksamensemner svarende til 4-6 undervisningsdage. Eksamen vil altid omfatte emner inden for god advokatskik. Eksaminanderne vil senest fire uger inden eksamen få oplyst, hvilke emner, der er udtrukket til eksamen. 9 2 Forberedelsen til advokateksamen Forinden deltagelsen i den teoretiske grunduddannelse kan det anbefales at have læst hele denne bog hurtigt igennem. Som forberedelse til de enkelte kurser bør man herefter orientere sig i det supplerende materiale. 6 Jf. retsplejelovens 119, stk. 2, nr. 4 og 5. 7 Jf. bek. 1473/2007 3, stk Jf. Advokatsamfundet: Advokateksamen, 1. august Jf. Advokatsamfundet: Advokateksamen, 1. august

8 Når de endelige emnerne til advokateksamen er trukket ud, bør man læse denne bogs kapitler, svarende til de udtrukne emner igen, samt endnu engang orientere sig i det supplerende materiale. I denne fase bør læsningen af denne bog være grundig, mens det supplerende materiale, bør gennemgås i en sådan grad, at man ved, hvor man skal slå op under eksamen. Herefter bør der trænes i opgaveløsning. Efter hvert kapitel er det angivet, hvilke tidligere eksamensopgaver der har været stillet i tilknytning til kapitlets emner. 7

9 Kursus 101 Retssagens forberedelse 1 Indledning I dette kapitel behandles en række emner af betydning, hvor en retlig konflikt efter omstændighederne skal finde sin løsning ved en domstol, og hvor en advokat skal bistå en part i sagen. 2 Processkrifter 2.1Stævning og svarskrift En sag for en domstol indledes med, at parten indleverer en stævning til retten. Kravene til indholdet af stævningen er beskrevet i retsplejelovens 348, stk. 2. Blandt de væsentligste oplysninger, som stævningen skal indeholde, er: 1) parternes navn og adresse, herunder angivelse af en postadresse, hvortil meddelelser til sagsøgeren vedrørende sagen kan sendes, og hvor forkyndelse kan ske, 2) angivelse af den ret, ved hvilken sagen anlægges, 3) sagsøgerens påstand, 4) en udførlig fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå påstanden støttes, 5) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som sagsøgeren agter at påberåbe sig, og 6) sagsøgerens forslag til sagens behandling, herunder forslag til temaer til drøftelse på det forberedende møde, jf Sammen med stævningen skal indleveres kopier af de dokumenter, som sagsøgeren agter at påberåbe sig, for så vidt de er i sagsøgerens besiddelse, jf. retsplejelovens 348, stk. 4. 8

10 Sagsøgte skal herefter indlevere et svarskrift, hvis indhold er nærmere beskrevet i retsplejelovens 351, stk. 2. De væsentligste elementer i svarskriftet er: 1) Sagsøgtes påstand, 2) angivelse af eventuelle modkrav, 3) en fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå påstanden og eventuelle modkrav støttes, 4) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som sagsøgte agter at påberåbe sig, 5) angivelse af en postadresse, hvortil meddelelser til sagsøgte vedrørende sagen kan sendes, og hvor forkyndelse kan ske, for så vidt sådan angivelse ikke allerede er foretaget, og 6) sagsøgtes forslag til sagens behandling, herunder forslag til temaer til drøftelse på det forberedende møde, jf Sagsøgte skal ligeledes sammen med svarskriftet indlevere kopier af de dokumenter, som sagsøgte vil påberåbe sig, for så vidt de er i sagsøgtes besiddelse, jf. retsplejelovens 351, stk Påstand og anbringender En retsregel består af en række betingende kendsgerninger, retsfaktum, og en retsfølge. Kan det konstateres, at der optræder nogle kendsgerninger, faktum, som lader sig beskrive af retsfaktum i reglen, skal retsfølgen indtræde: En påstand rummer en beskrivelse af en retsfølge. Et anbringende rummer en beskrivelse af et faktum. Et anbringende kan således anskues som et argument for, at man skal have ret i sin påstand, idet det således forudsættes, at der findes en retsregel, der knytter retsfaktum, svarende til det pågældende faktum, sammen med en retsfølge af det ønskede indhold. 9

11 En påstand vil eksempelvis kunne være, at Petersen skal anerkende, at Hansen er ejer af bilen med registreringsnummer AK Som anbringende kunne anføres, at Hansen har betalt Petersen kr. for bilen med registreringsnummer AK Angiver man på denne måde kun faktum, er det nødvendigt, at dommeren selv kan finde frem til, hvilken retsregel, der skal anvendes. I praksis kan dette være en lidt vanskelig opgave, og for at hjælpe dommeren på vej, vil man derfor i almindelighed supplere beskrivelsen af faktum i et anbringende med retlige kvalifikationer, som peger i retning af en bestemt retsregel. I det nævnte eksempel med bilen, kunne man derfor ved at ændre anbringendet til Hansen har købt bilen med registreringsnummer AK af Petersen for kr. Ved at knytte den retlige kvalifikation købt til anbringendet gøres det tydeligere, at den sigtes til den retsregel, at ejendomsretten kan gå over ved et køb. 2.3Anerkendelsessøgsmål og fuldbyrdelsessøgsmål Såfremt påstanden er formuleret således at den, hvis den følges, giver anledning til en dom, der kan tvangsfuldbyrdes ved fogedens hjælp, er der tale om et fuldbyrdelsessøgsmål. 10 Påstanden Sagsøgte skal til sagsøger betale kr er et eksempel herpå. Kan dommen derimod ikke tvangsfuldbyrdes ved fogedens hjælp, er der tale om et anerkendelsessøgsmål. 11 Påstanden Sagsøgte skal anerkende, at sagsøgte skylder sagsøger kr udgør et eksempel på dette. 2.4Supplerende materiale Den Danske Dommerforening: Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne, 9. januar Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret: Vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne, 8. maj Dahlager 2009: Kapitel 8 med eksempel på stævning og svarskrift i en småsag. 3 Sagsøkonomi 3.1Offentlig retshjælp Der kan efter bestemmelsen i retsplejelovens 323 ydes retshjælp i nærmere opregnede tilfælde. 10 Jf. Dahlager 2015 s. 127 og s. 128ff. 11 Jf. Dahlager 2015 s. 127 og s. 130f. 10

12 3.2Fri proces Såfremt der ikke er en retshjælpsforsikring, kan en person under nærmere betingelser få fri proces i medfør af bestemmelserne i retsplejelovens 325ff. 3.3Retshjælpsdækning og tredjemandstilskud Sagsomkostninger vil efter omstændighederne kunne dækkes af en retshjælpsforsikring eller tredjemandstilskud. 3.4Retsafgift Retsafgifter beregnes efter lov om retsafgifter Sagsomkostninger Sagsomkostninger skal som udgangspunkt betales af den part, som har iværksat de processuelle skridt, jf. retsplejelovens Vurdering af mulighed for forlig En advokat skal efter AER pkt på passende tidspunkter foreslå klienten at indgå forlig eller henvise sagen til mediation eller lignende. 3.6Supplerende materiale Dahlager 2009: Se særligt om sagsomkostninger s. 25f og kapitel Bevis Et bevis er noget, der kan sandsynliggøre faktum. Et billede af en person bag rattet i en bil, kan eksempelvis sandsynliggøre, at den pågældende ejer en bil. Man opdeler sædvanligvis retlige beviser i 1) vidneforklaringer, 2) partsforklaringer, 3) sagkyndige erklæringer (syn og skøn) og 4) dokumentbevis. Bevisbedømmelsen er fri, jf. retsplejelovens 344, og dette modsvares af, at der som udgangspunkt er mulighed for at føre ethvert bevis for retten. En bevisførelse kan imidlertid afskæres, hvis bevisførelsen skønnes at være uden betydning for sagen, jf. retsplejelovens Jf. lovbek. 1252/2014. Se tillige vejledning om retsafgifter af 5. september 2012 på 11

13 I dette afsnit vil blive behandlet reglerne om bevis, bortset fra sagkyndige erklæringer, der vil blive behandlet for sig selv i næste afsnit. 4.1Bevisbyrde I almindelighed påhviler bevisbyrden den, der har haft bedst mulighed for at sikre sig beviset eller som påstår noget, der afviger fra det sædvanlige. En part, der har købt et formuegode, vil således i almindelighed blive pålagt bevisbyrden for, at der er betalt for det pågældende formuegode. Men derudover kan det i loven være angivet, hvem bevisbyrden påhviler. 13 Når det eksempelvis i ligningslovens 9 D, hedder Godtgør den skattepligtige, at vedkommende som følge af varigt nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom har særlige udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads,... er der med brugen af ordet godtgør signaleret, at bevisbyrden påhviler den skattepligtige. 4.2Vidner Udgangspunktet er, at enhver har pligt til at vidne, jf. retsplejelovens 168, stk. 1. Dette udgangspunkt er dog fraveget af reglerne om vidneudelukkelse i retsplejelovens 169, 170 og 172 og om vidnefritagelse i retsplejelovens En advokat kan kontakte et vidne forud for vidneafhøringen for at klarlægge, hvad vidnet kan forklare og for at sætte vidnet i stand til at forberede sig på vidneafhøringen. Advokaten skal i den forbindelse være opmærksom på bestemmelsen i AER pkt. 18.3, om at vidnet skal gøres bekendt med, at vidnet ikke har pligt til at udtale sig til advokaten. 4.3Dokumentbevis I en tvist vil det ofte være tilfældet, at en part, der ønsker at føre bevis, ikke selv er i besiddelse af relevante dokumenter. For at få dokumenterne skaffet til veje, kan parten benytte sig af, at en modpart vil kunne provokeres til at fremlægge dokumenterne, idet en manglende fremlæggelse, bevismæssigt vil kunne blive lagt modparten til last, jf. retsplejelovens 344, stk En tredjemand, der ikke er part i sagen, vil ikke nødvendigvis tillægge den processuelle skadevirkning for modparten betydning. Retten kan imidlertid efter begæring af en part pålægge en sådan tredjemand at forevise eller udlevere dokumenter, der er undergivet tredjemands rådighed, jf. retsplejelovens 299, stk Jf. Dahlager 2015 s Se hertil Dahlager 2015 s. 154ff. 15 Se hertil tillige muligheden for en egentlig editionsbegæring i medfør af retsplejelovens

14 4.4Supplerende materiale Dahlager 2015: Kapitel 14, 15 og 16. Smith: Kapitel VII. 5 Syn og skøn Såfremt vurderingen af beviserne i en sag kræver sagkyndig bistand, er der to nærliggende muligheder. For det første, at retten under hovedforhandlingen kan tiltrædes af to sagkyndige dommere, jf. retsplejelovens 20, stk. 1. For det andet kan en part begære syn og skøn efter reglerne i retsplejelovens kapitel 19. Supplerende materiale Dahlager 2015: Kapitel 17, afsnit 17.2 om syn og skøn. Smith: Kapitel VII, afsnit 5.2. om syn og skøn efter retsplejelovens regler. 6 Advokatens fuldmagt, bemyndigelse og optræden En part kan give møde selv, jf. retsplejelovens 259, stk. 1, eller lade sig repræsentere, jf. retsplejelovens 260, stk. 1. En rettergangsfuldmægtigs handlinger eller undladelser er, for så vidt som de falder inden for fuldmagtens grænser, lige så bindende for parten, som om de var foretagne af denne selv, jf. retsplejelovens 263, stk. 1. En rettergangsfuldmægtigs procesfuldmagt er at betragte som en stillingsfuldmagt Retsmægling og mediation I stedet for at lade retten træffe afgørelse i en tvist, vil man kunne få en tredjemand til at forsøge at forlige parterne. Dette vil kunne foregå på aftaleretligt grundlag eller efter reglerne i retsplejelovens kapitel Forberedende retsmøde Retten indkalder snarest efter modtagelsen af processkrifterne parterne til et forberedende retsmøde. De punkter, der skal og kan diskuteres på dette forberedende møde er beskrevet i retsplejelovens 353, stk. 1. Supplerende materiale Dahlager 2015: Kapitel 6 om sagens gang efter indlevering af svarskrift. 16 Jf. Smith s Se hertil Dahlager 2015 s. 82f, og Gifford chapter

15 9 Præklusion og udeblivelse Parterne besidder som udgangspunkt den fulde rådighed over processen. For at sikre, at en tvist kan blive løst inden for rimelig tid, er der imidlertid fastsat regler om, hvor længe en part kan blive ved med at bringe nyt processtof ind i en sag, og regler om, at en parts undladelse af at medvirke i processen kan komme parten til skade. Reglerne om præklusion er at finde i retsplejelovens Retten kan tillægge en parts manglende medvirken i processen udeblivelsesvirkning. 19 Supplerende materiale: Dahlager 2015: Kapitel Kumulation 10.1 Objektiv kumulation Når flere krav behandles samlet i en sag mellem to parter, tales der om objektiv kumulation. Reglerne om objektiv kumulation fremgår af retsplejelovens Subjektiv kumulation Når flere parter sagsøges eller sagsøger under én sag, tales der om subjektiv kumulation. Reglerne om subjektiv kumulation fremgår af retsplejelovens 250. En tredjemand kan ved at indlevere stævning til retten indtræde som part i en sag i første instans, jf. retsplejelovens 251. Der tales i dette tilfælde om hovedintervention. Ønsker tredjemand ikke at være part i sagen, kan tredjemand indtræde i sagen som biintervenent, jf. retsplejelovens Gruppesøgsmål Gruppesøgsmål er nærmere reguleret i retsplejelovens kapitel 23a Supplerende materiale Dahlager 2015: Kapitel 11. Smith: Kapitel V, afsnit 4.3, om kumulation. 11 Stedlig og saglig kompetence, herunder småsagsproces Hvem der har stedlig kompetence, angår spørgsmålet om, hvilke af flere sideordnede domstole, der kan behandle en sag. Hvem der har saglig 18 Se hertil Dahlager 2015 s. 85ff. 19 Se hertil Dahlager 2015 s. 93ff. 14

16 kompetence angår ved hvilken domstol i domsstolshierakiet, en sag kan anlægges Stedlig kompetence Reglerne om stedlig kompetence er at finde i retsplejelovens kapitel 22 for så vidt angår tvister, der ikke er omfattet af en international overenskomst, jf. retsplejelovens 247, stk Saglig kompetence Reglerne om saglig kompetence er at finde i retsplejelovens kapitel 22. Udgangspunktet er efter domstolsreformen, at civile sager behandles ved en byret i første instans, jf. retsplejelovens Småsager Reglerne om småsager er at finde i retsplejelovens kapitel 39. Reglerne om småsager kan anvendes på sager, hvor sagsgenstanden har en økonomisk værdi på højst kr., eller hvor parterne efter tvisten er opstået har aftalt, at reglerne om småsager skal finde anvendelse Supplerende materiale Dahlager 2015: Kapitel 3 om stedlig kompetence og kapitel 2 og saglig kompetence. Dahlager 2009: Om småsager. 12 Kære og anke Rettens afgørelser kan i almindelighed indbringes for en højere instans ved kære eller anke Kære Reglerne om kære er at finde i retsplejelovens kapitel Anke Reglerne om anke er at finde i retsplejelovens kapitel Supplerende materiale Dahlager 2015: Kapitel 20 om kære og kapitel 19 om anke. 13 Relevante eksamensopgaver 24. juni 2015: Opgave 1, pkt. 6, 7, 8, 9 og 10, opgave 2, spørgsmål januar 2015: Opgave 1, pkt. 1, 2, 3, 4, 5, opgave 3, spørgsmål marts 2014: Opgave 1, pkt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, opgave 3. 15

17 Kursus 102 Samarbejdet med klienten om identifikation af sagens kerne 1 Indledning Når man som advokat gennem en potentiel klient stifter bekendtskab med en sag, vil der i almindelighed rejse sig tre spørgsmål: 1) Kan der øjnes en retlig løsning? Som jurist er man uddannet til at løse konflikter. Men primært konflikter, der har en retlig løsning. 20 2) Vil en sådan retlig løsning tilfredsstille klienten? Nogle advokater mener formentlig, at de arbejder for en højere sag, men de fleste advokater vil nok betragte det som et succeskriterium for deres opgavevaretagelse, at deres arbejde resulterer i et resultat, som klienten subjektivt er tilfreds med eller i det mindste objektivt varetager klientens tarv. 21 3) Er der forhold der gør, at man som advokat ikke bør bistå i sagen? Selvom der findes en retlig løsning, som vil kunne tilfredsstille klienten, kan der være forhold der gør, at man som advokat ikke bør bistå i sagen. Det kan eksempelvis være, at man ikke anser sig for fagligt kompetent på det pågældende område, eller at klienten gennem den retlige løsning forsøger at følge mål, man ikke selv mener at kunne stå inde for. Svarene på disse spørgsmål vil det ofte være lettest at få på grundlag af oplysninger fra den potentielle klient, og det er derfor væsentligt at beherske nogle værktøjer, der kan bidrage under arbejdet med at fremskaffe disse oplysninger. I afsnit 2 bestragtes en model, der er egnet til at kategorisere den viden, der indsamles. I afsnit 3 betragtes en model, der er egnet til at typologisere 20 Se dog kapitel 103a om forhandling. 21 Jf. herved De advokatetiske regler pkt Se hertil også pkt

18 de potentielle klienter, hvorfra viden indsamles. I afsnit 4 betragtes endelig en metode til at indhente oplysninger fra de potentielle klienter. 2 What / Why / How-modellen Modellen vil kunne bruges som skabelon for kategorisering af forskellige former for viden i forbindelse med løsningen af et konkret problem: What er viden om målet, herunder også, hvad der ønskes undgået. Why er viden om, hvorfor det tilstræbes at nå dette mål. How er viden om, hvordan målet kan nås. Drejer det sig om et retligt problem, kunne what f.eks. være et ønske om at opnå en tilladelse til udstykning af en grund. Why kunne være, at der ønskes mulighed for at opføre en aftægtsbolig på den nye parcel. How kunne herefter være reglerne for udstykning. 3 EISA-modellen Modellen er udviklet på baggrund af femfaktor-modellen af Costa og McCrae. 22 Modellen kan bruges som en skabelon for typologisering af personlighedstyper: 22 Se hertil Robert R. McCrae & Oliver P. John: An Introduction to the Five-Factor Model and Its Applications, Journal of Personality, Vol 60(2), June 1992, p

19 De fire personlighedstyper kan karakteriseres som følger: 23 Entusiasten er dominerende og følelsesorienteret. Adfærdsstil: Begejstret, følelsesladet, udadvendt, influerende, eksperimenterende, spontan. Kommunikationsstil: Muligheder, begejstring, nyhedsværdi, spænding, prestige, overblik. Supporteren er tilbageholdende og følelsesorienteret. Adfærdsstil: Følsom, indlevende, imødekommende, harmonisøgende, tålmodig, søger fællesskab. Kommunikationsstil: Følelser, værdier, personlige oplevelser, sammenhold, genkendelse, empati. Implementeren er dominerende og opgaveorienteret. Adfærdsstil: Styrende, resultatorienteret, effektive beslutninger, pragmatisk, direkte, utålmodig. Kommunikationsstil: Resultater, uafhængighed, fremgang, effektivitet, kontant. Analytikeren er tilbageholdende og opgaveorienteret. Adfærdsstil: Velovervejet, systematisk, pligtopfyldende, rationel, kritisk, formel. Kommunikationsstil: Kvalitet, sikkerhed, plan, struktur, logik, fakta. 23 Jf. rettevejledning til advokateksamen 26. juni 2014, opgave 3, spørgsmål 1. 18

20 4 BALA-modellen BALA-modellen indeholder en beskrivelse af, hvordan man kan bestemme en persons behov og få en accept af fra personen, at dette netop er behovet. Modellen er oprindeligt udviklet med henblik på salg. Modellen indeholder fire faser: Behov: Spørg ind til personens behov, for at finde de reelle behov. Accept: Få delaccept på, at de identificerede behov er de rigtige. Løsningsforslag: Stil forslag til, hvordan behovene kan opfyldes. Accept: Få accept på løsningsforslaget. 5 Supplerende materiale Stahlschmidt og Christensen: S. 93ff. 6 Relevante eksamensopgaver 26. juni 2014: Opgave 1, pkt. 6, 7, 8, 9, opgave 3, spørgsmål 1, 2, 3. 19

21 Kursus 103a Forhandling 1 Indledning En forhandling giver mulighed for at finde en løsning på en tvist, 24 som ikke nødvendigvis svarer til den løsning, man ville være nået frem til, hvis tvisten skulle løses på grundlag af gældende ret. Ønsket om en forhandlingsløsning kan være begrundet i flere forhold. F.eks. at konflikten kan blive løst hurtigere, eller at parterne kan opnå at opretholde eller få et bedre forhold til hinanden efterfølgende. Når man forhandler som advokat på vegne af en klient, er kriteriet for succes selvsagt om klienten vurderer resultatet af forhandlingen som tilfredsstillende Forhandlingstaktikker Man kan opdele forhandlingstaktikker i tre forskellige kategorier: 26 1) Konkurrerende taktik ( competitive ), 2) samarbejdende taktik ( cooperative ) og 3) problemløsende taktik ( problem-solving ). Den konkurrerende taktik er karakteriseret ved høje krav og trusler, og i det hele taget argumenter, der er egnet til at underminere modpartens tro på sin egen forhandlingsposition. Den samarbejdende taktik er karakteriseret ved rimelige tilbud til modparten og argumenter baseret på, hvad der må anses for at være rimeligt. Den problemløsende strategi er karakteriseret ved at forsøge at identificere og udnytte muligheder, der kan være til gavn for begge parter i forhandlingen. 24 En forhandling kan også have sigte på andet end løsning af en konflikt. Se hertil Gifford s. 41. Sådanne tilfælde vil imidlertid ikke blive behandlet her. 25 Jf. Gifford s. 13 og s Se hertil De advokatetiske regler pkt Jf. Gifford s

22 Den konkurrerende taktik giver anledning til forhandlinger, som kan betegnes som konkurrerende forhandlinger, mens den samarbejdende og problemløsende taktik giver anledning til forhandlinger, som kan betegnes som samarbejdende forhandlinger. 27 Operative elementer i hver af de tre taktikker kan bl.a. være følgende: 28 Konkurrerende Samarbejdende Indledende tilbud 1) Højt krav 2) Bestemt krav 3) Retfærdiggørelse af første krav 4) Falske krav 29 5) Krav som en betingelse for forhandling 6) Ufleksibelt første tilbud 7) Raseri som svar på modpartens første tilbud 1) Rimeligt og moderat krav 2) Retfærdiggørelse ved hjælp af objektive kriterier 3) Skiftende svar på den anden parts ekstreme krav Indsnævring af Lukning af forskelle forhandling 1) Overbevisning af modpart ved at bruge: a) Argumenter b) Trusler c) Afbrudte forhandlinger 2) Begrænsning af indrømmelser 3) Retfærdiggørelse af indrømmelser 1) Igangsætning af udveksling af indrømmelser 2) Løfter om indrømmelser 3) Argumenter baseret på objektive kriterier 4) Begrænsning af riskoen for ugengældte indrømmelser 1) Brug af deadlines og ultimatummer 2) Lave udkast til aftale når muligt 1) Sidste indrømmelse og invitation til gengældt indrømmelse 2) Opdeling af indrømmelserne 3) Konstruktive dobbelttydigheder 4) Fortolk sidste tilbud som bestemt, men ikke som sidste 5) Genåben forhandlinger, der er gået i hårdknude 27 Jf. Gifford s Jf. Gifford s Jfr. Gifford s

23 Problemløsende 1) Informationsudveksling før første forslag 2) Forsøg på at finde underliggende interesser hos modparten ved at stille spørgmål til denne 30 3) Etablering af en søgemodel 31 4) Præsentation af brobyggende forslag udarbejdet sammen med klienten 32 5) Udvikling af løsninger med modpartens forhandler 1. Evaluering af foreslåede brobyggende forslag Forfining af brobyggende løsninger gennem inkorporering Forsøg på at finde løsninger gennem trialand-error 35 1) Aftale om brobyggende løsning 36 2) Logrolling 37 3) Cost-cutting 38 4) Kompensation til den anden part 39 3 Valg af taktik I praksis vil man ofte vælge anvende en forhandlingsstrategi, i hvilken der i løbet af forhandlingerne bliver brugt forskellige forhandlingstaktikker. I forbindelse med valget af, hvilken taktik, der skal anvendes, kan følgende faktorer tillægges betydning: 40 1) Hvilken forhandlingsstrategi har modparten valgt? 30 Jf. Gifford s Jf. Gifford s. 139f. 32 Jf. Gifford s. 141ff. 33 Jf. Gifford s. 170ff. 34 Jf. Gifford s. 173f. 35 Jf. Gifford s Jf. Gifford s Jf. Gifford s Jf. Gifford s Jf. Gifford s Jf. Gifford s. 29ff. 22

24 Hvis modparten forventes at ville vælge en konkurrerende taktik, kan der argumenteres for, at man også selv bør vælge en sådan taktik. 2) Er der mulighed for at skabe ny værdi? Hvis der ikke er mulighed for at skabe ny værdi, kan en problemløsende taktik ikke anvendes. 3) Hvilken fase i forhandlingerne er der tale om? En samarbejdende og problemløsende taktik hører typisk bedst hjemme et stykke inde i forhandlingsforløbet. 4) Hvordan er den relative forhandlingsstyrke? 41 Man kan argumentere for, at en svagt stillet forhandlingspart bør vælge en samarbejdende eller problemløsende taktik. 5) Er der et ønske om fortsatte relationer til modparten? Ønsket om fortsatte relationer til modparten kan tale for at vælge en samarbejdende eller problemløsende taktik. 6) Hvilken holdning har klienten? 7) Hvordan er forhandlerens personlighed? Til brug for valget af den indledende taktik kan følgende model også give et bud: Forhandlingsstyrken kan defineres som evnen til at influere på den andens forhandlingsoptræden. Forhandlingsstyrken beror i hovedsagen på hvordan de to parter opfatter deres alternativer til en forhandlet løsning, altså hvor nødigt de vil have at forhandlingerne bryder sammen. Se hertil Gifford s Jf. advokateksamen den 26. marts 2015, rettevejledning til opgave 4, spørgsmål 1. 23

25 4 Relevante eksamensopgaver 26. marts 2015: Opgave 1, pkt. 11, 12, 13, 14, 15, opgave 4, spørgsmål 1, 2, januar 2014: Opgave 1, pkt. 11, 12, 13, 14, 15, opgave 4, spørgsmål 1. 24

26 Kursus 103b Klientkonto 1 Indledning Advokater vil ofte skulle håndtere betroede midler fra deres klienter. I medfør af retsplejelovens 127 har advokatsamfundet udarbejdet regler herom i den såkaldte klientkontovedtægt, som er at finde som bilag 2 til bekendtgørelse 725/ Advokatens pligter En advokat, der håndterer betroede midler for sine klienter, har pligt til at indrette sit bogholderi således, at det af bogholderiet til enhver tid fremgår, hvilket mellemværende, der er med de enkelte klienter, samt det samlede mellemværende med klienterne, klienttilsvaret, jf. vedtægten 1. Klientbogholderiet skal føres hver arbejdsdag, jf. vedtægtens 1, stk. 3. Klienttilsvaret skal anbringes på en særlig konto i et pengeinstitut, klientbankkonto, jf. vedtægtens 2, stk. 1. Det samlede klienttilsvar kan indsættes på flere forskellige klientbankkonti, jf. vedtægtens 2, stk. 3. Det skal mindst én gang hver arbejdsdag sikres, at der er overensstemmelse mellem klienttilsvaret og det samlede indestående på klientbankkontiene, jf. vedtægtens 2, stk Advokatsamfundets tilsyn Advokatrådet fastsætter hvert år en frist, inden for hvilken advokater, der det foregående år har håndteret betroede midler, skal indsende en erklæring om den samlede størrelse af betroede midler pr. 31. december (Formular I), og inden for hvilken advokater, der ikke har håndteret betroede midler, skal indsende en erklæring herom (Formular II). I tilfælde hvor der fremkommer klage over advokaten, eller hvor advokatrådet i øvrigt finder anledning hertil, kan advokatrådet beslutte ved en af rådet udpeget revisor at undersøge, om den pågældende overholder reglerne om behandlingen af betroede midler, jf. vedtægtens

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCESS // ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR ADVOKATENS ADFÆRD FORORD 2 2 De advokatetiske regler, punkt 8.1 // 3 De advokatetiske regler, punkt

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås:

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: 3. Hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: a) Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed, hvad enten

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Compass Advokatfirma udfører for kunden, i det omfang de ikke konkret er fraveget ved anden skriftlig

Læs mere

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme VEJLEDNING for advokater og advokatfirmaer om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 3. udgave, januar 2007 (j.nr. 04011408-04-0525) INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt.

1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt. Forretningsbetingelser 1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt. 2. Kontorets pligter Ved behandlingen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Foredrag om konfliktløsning

Foredrag om konfliktløsning Foredrag om konfliktløsning Mandag den 15. april 2013 Kl. 13.00 16.00 Advokat Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET Den 24. juni 2010 J.nr. 85A-VL-004-10 J.nr. 72A-ØL-008-08 72A-ØL-009-08 Vejledende takster pr. 1. juli 2010 ved betalingspåkrav samt inkassosager Pr. 1. juli

Læs mere