Hans Chr. Spies SÅDAN BESTÅR DU ADVOKATEKSAMEN. advokateksamen.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hans Chr. Spies SÅDAN BESTÅR DU ADVOKATEKSAMEN. advokateksamen.dk"

Transkript

1 Hans Chr. Spies SÅDAN BESTÅR DU ADVOKATEKSAMEN advokateksamen.dk

2 Hans Chr. Spies Sådan består du Advokateksamen advokateksamen.dk 2015

3 Sådan består du Advokateksamen 1. udgave Udgivet af Hans Chr. Spies Ida Tesdorpfsvej 4 B, 1. tv Humlebæk Det er tilladt at downloade og udskrive denne bog på papir til eget brug.

4 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORBEREDELSE TIL EKSAMEN...5 EN STRATEGI FOR BESTÅELSE AF ADVOKATEKSAMEN...5 KURSUS RETSSAGENS FORBEREDELSE...7 KURSUS SAMARBEJDET MED KLIENTEN OM IDENTIFIKATION AF SAGENS KERNE...15 KURSUS 103A...19 FORHANDLING...19 KURSUS 103B...24 KLIENTKONTO...24 KURSUS 103C...26 HVIDVASK...26 KURSUS KOMMUNIKATION...31 KURSUS REGNSKABSFORSTÅELSE...40 KURSUS 106A...47 INTRODUKTION TIL ADVOKATVERDENEN...47 REGULERING OG HÅNDHÆVELSE...47 KURSUS 106B...50 FORSIKRING, GARANTI OG ERSTATNINGSFONDEN...50 KURSUS 106C...52 UAFHÆNGIGHED, PERSONLIG INTEGRITET OG HÆDERLIGHED...52 KURSUS 106D...54 PÅ HJEMMEBANE OG PÅ UDEBANE...54 KURSUS 106E...55 OPDRAGET OG MULIGHEDEN FOR AT HANDLE

5 KURSUS 106F...57 KOMPETENCE, BERETTIGET VARETAGELSE, SMØL OG UEFTERRETTELIGHED...57 KURSUS 106G...58 KOLLEGIALITET OG GRÆNSER FOR KAMMERATERIET...58 KURSUS HOVEDFORHANDLINGEN...59 KURSUS 108A...62 INTERESSEKONFLIKTER...62 KURSUS 108B...64 TAVSHEDSPLIGTEN...64 KURSUS 108C...66 BESKIKKELSE OG VIRKSOMHEDSFORMER...66 KURSUS 108D...68 ERSTATNINGSRETLIGT OG DISCIPLINÆRT ANSVAR...68 KURSUS 108E...70 SALÆRET...70 LITTERATURFORTEGNELSE...71 LOVOVERSIGT

6 Forord Målet med bogen er at sætte læseren i stand til at bestå advokateksamen. Bogen er opdelt i en række kapitler, der modsvarer de otte kurser, som den teoretiske del af advokatuddannelsen består af. Som udgangspunkt tilsigter bogen at dække de faglige mål, der er beskrevet for hver af de otte kurser. 1 Det bemærkes i den forbindelse, at Der er ikke noget lærebogspensum for eksamen, og at Det generelle beståelseskrav er, at den samlede opgavebesvarelse overvejende under hensyn til den indbyrdes vægtning af opgaverne opfylder fagets mål. 2 Bogen kan imidlertid ikke stå alene. Kun det væsentligste 3 er behandlet, og for så vidt angår detaljerne er det være nødvendigt at finde oplysningerne i det supplerende materiale, nævnt i tilknytning til de enkelte kapitler. Det bemærkes i den forbindelse, at Alle hjælpemidler undtagen online adgang til kommunikation med omverdenen er tilladt 4 til den skriftlig eksamen. Bogen burde dog dække de faglige mål i en sådan grad, at det er realistisk at kunne bestå advokateksamen inden for de afsatte tre timer ved at have et solidt kendskab til bogens indhold, idet det under eksamen som nævnt er tilladt at slå op i andet materiale. Se hertil det følgende kapitel. En særlig bemærkning skal gøres til kapitlerne, der knytter sig til kurserne 106 og 108. I disse kurser udgøres en væsentlig del af de faglige mål af kendskab til reglerne om god advokatskik. Der er ingen tvivl om, at de af Advokatrådet udstedte advokatetiske regler (AER) i den forbindelse udgør en vægtig retskilde. Betragter man de tidligere stillede eksamensopgaver og rettevejledningerne til disse, efterlades man imidlertid med det indtryk, at disse regler tillægges en lidt større retskildeværdi, end der er belæg for. 5 Denne fremstilling er loyal over for den således foretagne vægtning af retskildematerialet, hvilket har som konsekvens, at kapitlerne, som knytter sig til de nævnte kurser, ikke nødvendigvis indeholder en korrekt beskrivelse af gældende ret. For så vidt angår disse kapitler kan det derfor anbefales at læse det nævnte supplerende materiale lidt grundigere. Hans Chr. Spies 1 Som beskrevet den 1. august 2015 på 2 Jf. Advokatsamfundet: Advokateksamen, 1. august Ved vurderingen af hvad der væsentligt er også skelet til, i hvilket omfang fagets mål kan antages at være nået under modtagelse af undervisning på den almindelige jurauddannelse. 4 Jf. Advokatsamfundet: Advokateksamen, 1. august Se hertil Bryde Andersen s. 171ff. 5

7 Forberedelse til eksamen En strategi for beståelse af advokateksamen 1 Indledning For som jurist at kunne blive beskikket advokat, skal man i almindelighed 6 1) i mindst tre år have været i praktisk juridisk virksomhed, 2) have gennemført en teoretisk grunduddannelse, 3) have bestået en eksamen i forhold af særlig betydning for advokaterhvervet, og 4) bestået en praktisk prøve i retssagsbehandling. Denne bog tager sigte på at gøre det muligt for læseren at bestå eksamen i forhold af særlig betydning for advokaterhvervet, advokateksamen. Advokateksamen er skriftlig, og er tænkt som afslutning på den teoretiske grunduddannelse. 7 For at kunne deltage i eksamen skal man have været tilmeldt og betalt for samtlige af advokatuddannelsens otte kurser. 8 Op til hver eksamen udtages en række eksamensemner svarende til 4-6 undervisningsdage. Eksamen vil altid omfatte emner inden for god advokatskik. Eksaminanderne vil senest fire uger inden eksamen få oplyst, hvilke emner, der er udtrukket til eksamen. 9 2 Forberedelsen til advokateksamen Forinden deltagelsen i den teoretiske grunduddannelse kan det anbefales at have læst hele denne bog hurtigt igennem. Som forberedelse til de enkelte kurser bør man herefter orientere sig i det supplerende materiale. 6 Jf. retsplejelovens 119, stk. 2, nr. 4 og 5. 7 Jf. bek. 1473/2007 3, stk Jf. Advokatsamfundet: Advokateksamen, 1. august Jf. Advokatsamfundet: Advokateksamen, 1. august

8 Når de endelige emnerne til advokateksamen er trukket ud, bør man læse denne bogs kapitler, svarende til de udtrukne emner igen, samt endnu engang orientere sig i det supplerende materiale. I denne fase bør læsningen af denne bog være grundig, mens det supplerende materiale, bør gennemgås i en sådan grad, at man ved, hvor man skal slå op under eksamen. Herefter bør der trænes i opgaveløsning. Efter hvert kapitel er det angivet, hvilke tidligere eksamensopgaver der har været stillet i tilknytning til kapitlets emner. 7

9 Kursus 101 Retssagens forberedelse 1 Indledning I dette kapitel behandles en række emner af betydning, hvor en retlig konflikt efter omstændighederne skal finde sin løsning ved en domstol, og hvor en advokat skal bistå en part i sagen. 2 Processkrifter 2.1Stævning og svarskrift En sag for en domstol indledes med, at parten indleverer en stævning til retten. Kravene til indholdet af stævningen er beskrevet i retsplejelovens 348, stk. 2. Blandt de væsentligste oplysninger, som stævningen skal indeholde, er: 1) parternes navn og adresse, herunder angivelse af en postadresse, hvortil meddelelser til sagsøgeren vedrørende sagen kan sendes, og hvor forkyndelse kan ske, 2) angivelse af den ret, ved hvilken sagen anlægges, 3) sagsøgerens påstand, 4) en udførlig fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå påstanden støttes, 5) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som sagsøgeren agter at påberåbe sig, og 6) sagsøgerens forslag til sagens behandling, herunder forslag til temaer til drøftelse på det forberedende møde, jf Sammen med stævningen skal indleveres kopier af de dokumenter, som sagsøgeren agter at påberåbe sig, for så vidt de er i sagsøgerens besiddelse, jf. retsplejelovens 348, stk. 4. 8

10 Sagsøgte skal herefter indlevere et svarskrift, hvis indhold er nærmere beskrevet i retsplejelovens 351, stk. 2. De væsentligste elementer i svarskriftet er: 1) Sagsøgtes påstand, 2) angivelse af eventuelle modkrav, 3) en fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå påstanden og eventuelle modkrav støttes, 4) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som sagsøgte agter at påberåbe sig, 5) angivelse af en postadresse, hvortil meddelelser til sagsøgte vedrørende sagen kan sendes, og hvor forkyndelse kan ske, for så vidt sådan angivelse ikke allerede er foretaget, og 6) sagsøgtes forslag til sagens behandling, herunder forslag til temaer til drøftelse på det forberedende møde, jf Sagsøgte skal ligeledes sammen med svarskriftet indlevere kopier af de dokumenter, som sagsøgte vil påberåbe sig, for så vidt de er i sagsøgtes besiddelse, jf. retsplejelovens 351, stk Påstand og anbringender En retsregel består af en række betingende kendsgerninger, retsfaktum, og en retsfølge. Kan det konstateres, at der optræder nogle kendsgerninger, faktum, som lader sig beskrive af retsfaktum i reglen, skal retsfølgen indtræde: En påstand rummer en beskrivelse af en retsfølge. Et anbringende rummer en beskrivelse af et faktum. Et anbringende kan således anskues som et argument for, at man skal have ret i sin påstand, idet det således forudsættes, at der findes en retsregel, der knytter retsfaktum, svarende til det pågældende faktum, sammen med en retsfølge af det ønskede indhold. 9

11 En påstand vil eksempelvis kunne være, at Petersen skal anerkende, at Hansen er ejer af bilen med registreringsnummer AK Som anbringende kunne anføres, at Hansen har betalt Petersen kr. for bilen med registreringsnummer AK Angiver man på denne måde kun faktum, er det nødvendigt, at dommeren selv kan finde frem til, hvilken retsregel, der skal anvendes. I praksis kan dette være en lidt vanskelig opgave, og for at hjælpe dommeren på vej, vil man derfor i almindelighed supplere beskrivelsen af faktum i et anbringende med retlige kvalifikationer, som peger i retning af en bestemt retsregel. I det nævnte eksempel med bilen, kunne man derfor ved at ændre anbringendet til Hansen har købt bilen med registreringsnummer AK af Petersen for kr. Ved at knytte den retlige kvalifikation købt til anbringendet gøres det tydeligere, at den sigtes til den retsregel, at ejendomsretten kan gå over ved et køb. 2.3Anerkendelsessøgsmål og fuldbyrdelsessøgsmål Såfremt påstanden er formuleret således at den, hvis den følges, giver anledning til en dom, der kan tvangsfuldbyrdes ved fogedens hjælp, er der tale om et fuldbyrdelsessøgsmål. 10 Påstanden Sagsøgte skal til sagsøger betale kr er et eksempel herpå. Kan dommen derimod ikke tvangsfuldbyrdes ved fogedens hjælp, er der tale om et anerkendelsessøgsmål. 11 Påstanden Sagsøgte skal anerkende, at sagsøgte skylder sagsøger kr udgør et eksempel på dette. 2.4Supplerende materiale Den Danske Dommerforening: Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne, 9. januar Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret: Vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne, 8. maj Dahlager 2009: Kapitel 8 med eksempel på stævning og svarskrift i en småsag. 3 Sagsøkonomi 3.1Offentlig retshjælp Der kan efter bestemmelsen i retsplejelovens 323 ydes retshjælp i nærmere opregnede tilfælde. 10 Jf. Dahlager 2015 s. 127 og s. 128ff. 11 Jf. Dahlager 2015 s. 127 og s. 130f. 10

12 3.2Fri proces Såfremt der ikke er en retshjælpsforsikring, kan en person under nærmere betingelser få fri proces i medfør af bestemmelserne i retsplejelovens 325ff. 3.3Retshjælpsdækning og tredjemandstilskud Sagsomkostninger vil efter omstændighederne kunne dækkes af en retshjælpsforsikring eller tredjemandstilskud. 3.4Retsafgift Retsafgifter beregnes efter lov om retsafgifter Sagsomkostninger Sagsomkostninger skal som udgangspunkt betales af den part, som har iværksat de processuelle skridt, jf. retsplejelovens Vurdering af mulighed for forlig En advokat skal efter AER pkt på passende tidspunkter foreslå klienten at indgå forlig eller henvise sagen til mediation eller lignende. 3.6Supplerende materiale Dahlager 2009: Se særligt om sagsomkostninger s. 25f og kapitel Bevis Et bevis er noget, der kan sandsynliggøre faktum. Et billede af en person bag rattet i en bil, kan eksempelvis sandsynliggøre, at den pågældende ejer en bil. Man opdeler sædvanligvis retlige beviser i 1) vidneforklaringer, 2) partsforklaringer, 3) sagkyndige erklæringer (syn og skøn) og 4) dokumentbevis. Bevisbedømmelsen er fri, jf. retsplejelovens 344, og dette modsvares af, at der som udgangspunkt er mulighed for at føre ethvert bevis for retten. En bevisførelse kan imidlertid afskæres, hvis bevisførelsen skønnes at være uden betydning for sagen, jf. retsplejelovens Jf. lovbek. 1252/2014. Se tillige vejledning om retsafgifter af 5. september 2012 på 11

13 I dette afsnit vil blive behandlet reglerne om bevis, bortset fra sagkyndige erklæringer, der vil blive behandlet for sig selv i næste afsnit. 4.1Bevisbyrde I almindelighed påhviler bevisbyrden den, der har haft bedst mulighed for at sikre sig beviset eller som påstår noget, der afviger fra det sædvanlige. En part, der har købt et formuegode, vil således i almindelighed blive pålagt bevisbyrden for, at der er betalt for det pågældende formuegode. Men derudover kan det i loven være angivet, hvem bevisbyrden påhviler. 13 Når det eksempelvis i ligningslovens 9 D, hedder Godtgør den skattepligtige, at vedkommende som følge af varigt nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom har særlige udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads,... er der med brugen af ordet godtgør signaleret, at bevisbyrden påhviler den skattepligtige. 4.2Vidner Udgangspunktet er, at enhver har pligt til at vidne, jf. retsplejelovens 168, stk. 1. Dette udgangspunkt er dog fraveget af reglerne om vidneudelukkelse i retsplejelovens 169, 170 og 172 og om vidnefritagelse i retsplejelovens En advokat kan kontakte et vidne forud for vidneafhøringen for at klarlægge, hvad vidnet kan forklare og for at sætte vidnet i stand til at forberede sig på vidneafhøringen. Advokaten skal i den forbindelse være opmærksom på bestemmelsen i AER pkt. 18.3, om at vidnet skal gøres bekendt med, at vidnet ikke har pligt til at udtale sig til advokaten. 4.3Dokumentbevis I en tvist vil det ofte være tilfældet, at en part, der ønsker at føre bevis, ikke selv er i besiddelse af relevante dokumenter. For at få dokumenterne skaffet til veje, kan parten benytte sig af, at en modpart vil kunne provokeres til at fremlægge dokumenterne, idet en manglende fremlæggelse, bevismæssigt vil kunne blive lagt modparten til last, jf. retsplejelovens 344, stk En tredjemand, der ikke er part i sagen, vil ikke nødvendigvis tillægge den processuelle skadevirkning for modparten betydning. Retten kan imidlertid efter begæring af en part pålægge en sådan tredjemand at forevise eller udlevere dokumenter, der er undergivet tredjemands rådighed, jf. retsplejelovens 299, stk Jf. Dahlager 2015 s Se hertil Dahlager 2015 s. 154ff. 15 Se hertil tillige muligheden for en egentlig editionsbegæring i medfør af retsplejelovens

14 4.4Supplerende materiale Dahlager 2015: Kapitel 14, 15 og 16. Smith: Kapitel VII. 5 Syn og skøn Såfremt vurderingen af beviserne i en sag kræver sagkyndig bistand, er der to nærliggende muligheder. For det første, at retten under hovedforhandlingen kan tiltrædes af to sagkyndige dommere, jf. retsplejelovens 20, stk. 1. For det andet kan en part begære syn og skøn efter reglerne i retsplejelovens kapitel 19. Supplerende materiale Dahlager 2015: Kapitel 17, afsnit 17.2 om syn og skøn. Smith: Kapitel VII, afsnit 5.2. om syn og skøn efter retsplejelovens regler. 6 Advokatens fuldmagt, bemyndigelse og optræden En part kan give møde selv, jf. retsplejelovens 259, stk. 1, eller lade sig repræsentere, jf. retsplejelovens 260, stk. 1. En rettergangsfuldmægtigs handlinger eller undladelser er, for så vidt som de falder inden for fuldmagtens grænser, lige så bindende for parten, som om de var foretagne af denne selv, jf. retsplejelovens 263, stk. 1. En rettergangsfuldmægtigs procesfuldmagt er at betragte som en stillingsfuldmagt Retsmægling og mediation I stedet for at lade retten træffe afgørelse i en tvist, vil man kunne få en tredjemand til at forsøge at forlige parterne. Dette vil kunne foregå på aftaleretligt grundlag eller efter reglerne i retsplejelovens kapitel Forberedende retsmøde Retten indkalder snarest efter modtagelsen af processkrifterne parterne til et forberedende retsmøde. De punkter, der skal og kan diskuteres på dette forberedende møde er beskrevet i retsplejelovens 353, stk. 1. Supplerende materiale Dahlager 2015: Kapitel 6 om sagens gang efter indlevering af svarskrift. 16 Jf. Smith s Se hertil Dahlager 2015 s. 82f, og Gifford chapter

15 9 Præklusion og udeblivelse Parterne besidder som udgangspunkt den fulde rådighed over processen. For at sikre, at en tvist kan blive løst inden for rimelig tid, er der imidlertid fastsat regler om, hvor længe en part kan blive ved med at bringe nyt processtof ind i en sag, og regler om, at en parts undladelse af at medvirke i processen kan komme parten til skade. Reglerne om præklusion er at finde i retsplejelovens Retten kan tillægge en parts manglende medvirken i processen udeblivelsesvirkning. 19 Supplerende materiale: Dahlager 2015: Kapitel Kumulation 10.1 Objektiv kumulation Når flere krav behandles samlet i en sag mellem to parter, tales der om objektiv kumulation. Reglerne om objektiv kumulation fremgår af retsplejelovens Subjektiv kumulation Når flere parter sagsøges eller sagsøger under én sag, tales der om subjektiv kumulation. Reglerne om subjektiv kumulation fremgår af retsplejelovens 250. En tredjemand kan ved at indlevere stævning til retten indtræde som part i en sag i første instans, jf. retsplejelovens 251. Der tales i dette tilfælde om hovedintervention. Ønsker tredjemand ikke at være part i sagen, kan tredjemand indtræde i sagen som biintervenent, jf. retsplejelovens Gruppesøgsmål Gruppesøgsmål er nærmere reguleret i retsplejelovens kapitel 23a Supplerende materiale Dahlager 2015: Kapitel 11. Smith: Kapitel V, afsnit 4.3, om kumulation. 11 Stedlig og saglig kompetence, herunder småsagsproces Hvem der har stedlig kompetence, angår spørgsmålet om, hvilke af flere sideordnede domstole, der kan behandle en sag. Hvem der har saglig 18 Se hertil Dahlager 2015 s. 85ff. 19 Se hertil Dahlager 2015 s. 93ff. 14

16 kompetence angår ved hvilken domstol i domsstolshierakiet, en sag kan anlægges Stedlig kompetence Reglerne om stedlig kompetence er at finde i retsplejelovens kapitel 22 for så vidt angår tvister, der ikke er omfattet af en international overenskomst, jf. retsplejelovens 247, stk Saglig kompetence Reglerne om saglig kompetence er at finde i retsplejelovens kapitel 22. Udgangspunktet er efter domstolsreformen, at civile sager behandles ved en byret i første instans, jf. retsplejelovens Småsager Reglerne om småsager er at finde i retsplejelovens kapitel 39. Reglerne om småsager kan anvendes på sager, hvor sagsgenstanden har en økonomisk værdi på højst kr., eller hvor parterne efter tvisten er opstået har aftalt, at reglerne om småsager skal finde anvendelse Supplerende materiale Dahlager 2015: Kapitel 3 om stedlig kompetence og kapitel 2 og saglig kompetence. Dahlager 2009: Om småsager. 12 Kære og anke Rettens afgørelser kan i almindelighed indbringes for en højere instans ved kære eller anke Kære Reglerne om kære er at finde i retsplejelovens kapitel Anke Reglerne om anke er at finde i retsplejelovens kapitel Supplerende materiale Dahlager 2015: Kapitel 20 om kære og kapitel 19 om anke. 13 Relevante eksamensopgaver 24. juni 2015: Opgave 1, pkt. 6, 7, 8, 9 og 10, opgave 2, spørgsmål januar 2015: Opgave 1, pkt. 1, 2, 3, 4, 5, opgave 3, spørgsmål marts 2014: Opgave 1, pkt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, opgave 3. 15

17 Kursus 102 Samarbejdet med klienten om identifikation af sagens kerne 1 Indledning Når man som advokat gennem en potentiel klient stifter bekendtskab med en sag, vil der i almindelighed rejse sig tre spørgsmål: 1) Kan der øjnes en retlig løsning? Som jurist er man uddannet til at løse konflikter. Men primært konflikter, der har en retlig løsning. 20 2) Vil en sådan retlig løsning tilfredsstille klienten? Nogle advokater mener formentlig, at de arbejder for en højere sag, men de fleste advokater vil nok betragte det som et succeskriterium for deres opgavevaretagelse, at deres arbejde resulterer i et resultat, som klienten subjektivt er tilfreds med eller i det mindste objektivt varetager klientens tarv. 21 3) Er der forhold der gør, at man som advokat ikke bør bistå i sagen? Selvom der findes en retlig løsning, som vil kunne tilfredsstille klienten, kan der være forhold der gør, at man som advokat ikke bør bistå i sagen. Det kan eksempelvis være, at man ikke anser sig for fagligt kompetent på det pågældende område, eller at klienten gennem den retlige løsning forsøger at følge mål, man ikke selv mener at kunne stå inde for. Svarene på disse spørgsmål vil det ofte være lettest at få på grundlag af oplysninger fra den potentielle klient, og det er derfor væsentligt at beherske nogle værktøjer, der kan bidrage under arbejdet med at fremskaffe disse oplysninger. I afsnit 2 bestragtes en model, der er egnet til at kategorisere den viden, der indsamles. I afsnit 3 betragtes en model, der er egnet til at typologisere 20 Se dog kapitel 103a om forhandling. 21 Jf. herved De advokatetiske regler pkt Se hertil også pkt

18 de potentielle klienter, hvorfra viden indsamles. I afsnit 4 betragtes endelig en metode til at indhente oplysninger fra de potentielle klienter. 2 What / Why / How-modellen Modellen vil kunne bruges som skabelon for kategorisering af forskellige former for viden i forbindelse med løsningen af et konkret problem: What er viden om målet, herunder også, hvad der ønskes undgået. Why er viden om, hvorfor det tilstræbes at nå dette mål. How er viden om, hvordan målet kan nås. Drejer det sig om et retligt problem, kunne what f.eks. være et ønske om at opnå en tilladelse til udstykning af en grund. Why kunne være, at der ønskes mulighed for at opføre en aftægtsbolig på den nye parcel. How kunne herefter være reglerne for udstykning. 3 EISA-modellen Modellen er udviklet på baggrund af femfaktor-modellen af Costa og McCrae. 22 Modellen kan bruges som en skabelon for typologisering af personlighedstyper: 22 Se hertil Robert R. McCrae & Oliver P. John: An Introduction to the Five-Factor Model and Its Applications, Journal of Personality, Vol 60(2), June 1992, p

19 De fire personlighedstyper kan karakteriseres som følger: 23 Entusiasten er dominerende og følelsesorienteret. Adfærdsstil: Begejstret, følelsesladet, udadvendt, influerende, eksperimenterende, spontan. Kommunikationsstil: Muligheder, begejstring, nyhedsværdi, spænding, prestige, overblik. Supporteren er tilbageholdende og følelsesorienteret. Adfærdsstil: Følsom, indlevende, imødekommende, harmonisøgende, tålmodig, søger fællesskab. Kommunikationsstil: Følelser, værdier, personlige oplevelser, sammenhold, genkendelse, empati. Implementeren er dominerende og opgaveorienteret. Adfærdsstil: Styrende, resultatorienteret, effektive beslutninger, pragmatisk, direkte, utålmodig. Kommunikationsstil: Resultater, uafhængighed, fremgang, effektivitet, kontant. Analytikeren er tilbageholdende og opgaveorienteret. Adfærdsstil: Velovervejet, systematisk, pligtopfyldende, rationel, kritisk, formel. Kommunikationsstil: Kvalitet, sikkerhed, plan, struktur, logik, fakta. 23 Jf. rettevejledning til advokateksamen 26. juni 2014, opgave 3, spørgsmål 1. 18

20 4 BALA-modellen BALA-modellen indeholder en beskrivelse af, hvordan man kan bestemme en persons behov og få en accept af fra personen, at dette netop er behovet. Modellen er oprindeligt udviklet med henblik på salg. Modellen indeholder fire faser: Behov: Spørg ind til personens behov, for at finde de reelle behov. Accept: Få delaccept på, at de identificerede behov er de rigtige. Løsningsforslag: Stil forslag til, hvordan behovene kan opfyldes. Accept: Få accept på løsningsforslaget. 5 Supplerende materiale Stahlschmidt og Christensen: S. 93ff. 6 Relevante eksamensopgaver 26. juni 2014: Opgave 1, pkt. 6, 7, 8, 9, opgave 3, spørgsmål 1, 2, 3. 19

21 Kursus 103a Forhandling 1 Indledning En forhandling giver mulighed for at finde en løsning på en tvist, 24 som ikke nødvendigvis svarer til den løsning, man ville være nået frem til, hvis tvisten skulle løses på grundlag af gældende ret. Ønsket om en forhandlingsløsning kan være begrundet i flere forhold. F.eks. at konflikten kan blive løst hurtigere, eller at parterne kan opnå at opretholde eller få et bedre forhold til hinanden efterfølgende. Når man forhandler som advokat på vegne af en klient, er kriteriet for succes selvsagt om klienten vurderer resultatet af forhandlingen som tilfredsstillende Forhandlingstaktikker Man kan opdele forhandlingstaktikker i tre forskellige kategorier: 26 1) Konkurrerende taktik ( competitive ), 2) samarbejdende taktik ( cooperative ) og 3) problemløsende taktik ( problem-solving ). Den konkurrerende taktik er karakteriseret ved høje krav og trusler, og i det hele taget argumenter, der er egnet til at underminere modpartens tro på sin egen forhandlingsposition. Den samarbejdende taktik er karakteriseret ved rimelige tilbud til modparten og argumenter baseret på, hvad der må anses for at være rimeligt. Den problemløsende strategi er karakteriseret ved at forsøge at identificere og udnytte muligheder, der kan være til gavn for begge parter i forhandlingen. 24 En forhandling kan også have sigte på andet end løsning af en konflikt. Se hertil Gifford s. 41. Sådanne tilfælde vil imidlertid ikke blive behandlet her. 25 Jf. Gifford s. 13 og s Se hertil De advokatetiske regler pkt Jf. Gifford s

22 Den konkurrerende taktik giver anledning til forhandlinger, som kan betegnes som konkurrerende forhandlinger, mens den samarbejdende og problemløsende taktik giver anledning til forhandlinger, som kan betegnes som samarbejdende forhandlinger. 27 Operative elementer i hver af de tre taktikker kan bl.a. være følgende: 28 Konkurrerende Samarbejdende Indledende tilbud 1) Højt krav 2) Bestemt krav 3) Retfærdiggørelse af første krav 4) Falske krav 29 5) Krav som en betingelse for forhandling 6) Ufleksibelt første tilbud 7) Raseri som svar på modpartens første tilbud 1) Rimeligt og moderat krav 2) Retfærdiggørelse ved hjælp af objektive kriterier 3) Skiftende svar på den anden parts ekstreme krav Indsnævring af Lukning af forskelle forhandling 1) Overbevisning af modpart ved at bruge: a) Argumenter b) Trusler c) Afbrudte forhandlinger 2) Begrænsning af indrømmelser 3) Retfærdiggørelse af indrømmelser 1) Igangsætning af udveksling af indrømmelser 2) Løfter om indrømmelser 3) Argumenter baseret på objektive kriterier 4) Begrænsning af riskoen for ugengældte indrømmelser 1) Brug af deadlines og ultimatummer 2) Lave udkast til aftale når muligt 1) Sidste indrømmelse og invitation til gengældt indrømmelse 2) Opdeling af indrømmelserne 3) Konstruktive dobbelttydigheder 4) Fortolk sidste tilbud som bestemt, men ikke som sidste 5) Genåben forhandlinger, der er gået i hårdknude 27 Jf. Gifford s Jf. Gifford s Jfr. Gifford s

23 Problemløsende 1) Informationsudveksling før første forslag 2) Forsøg på at finde underliggende interesser hos modparten ved at stille spørgmål til denne 30 3) Etablering af en søgemodel 31 4) Præsentation af brobyggende forslag udarbejdet sammen med klienten 32 5) Udvikling af løsninger med modpartens forhandler 1. Evaluering af foreslåede brobyggende forslag Forfining af brobyggende løsninger gennem inkorporering Forsøg på at finde løsninger gennem trialand-error 35 1) Aftale om brobyggende løsning 36 2) Logrolling 37 3) Cost-cutting 38 4) Kompensation til den anden part 39 3 Valg af taktik I praksis vil man ofte vælge anvende en forhandlingsstrategi, i hvilken der i løbet af forhandlingerne bliver brugt forskellige forhandlingstaktikker. I forbindelse med valget af, hvilken taktik, der skal anvendes, kan følgende faktorer tillægges betydning: 40 1) Hvilken forhandlingsstrategi har modparten valgt? 30 Jf. Gifford s Jf. Gifford s. 139f. 32 Jf. Gifford s. 141ff. 33 Jf. Gifford s. 170ff. 34 Jf. Gifford s. 173f. 35 Jf. Gifford s Jf. Gifford s Jf. Gifford s Jf. Gifford s Jf. Gifford s Jf. Gifford s. 29ff. 22

24 Hvis modparten forventes at ville vælge en konkurrerende taktik, kan der argumenteres for, at man også selv bør vælge en sådan taktik. 2) Er der mulighed for at skabe ny værdi? Hvis der ikke er mulighed for at skabe ny værdi, kan en problemløsende taktik ikke anvendes. 3) Hvilken fase i forhandlingerne er der tale om? En samarbejdende og problemløsende taktik hører typisk bedst hjemme et stykke inde i forhandlingsforløbet. 4) Hvordan er den relative forhandlingsstyrke? 41 Man kan argumentere for, at en svagt stillet forhandlingspart bør vælge en samarbejdende eller problemløsende taktik. 5) Er der et ønske om fortsatte relationer til modparten? Ønsket om fortsatte relationer til modparten kan tale for at vælge en samarbejdende eller problemløsende taktik. 6) Hvilken holdning har klienten? 7) Hvordan er forhandlerens personlighed? Til brug for valget af den indledende taktik kan følgende model også give et bud: Forhandlingsstyrken kan defineres som evnen til at influere på den andens forhandlingsoptræden. Forhandlingsstyrken beror i hovedsagen på hvordan de to parter opfatter deres alternativer til en forhandlet løsning, altså hvor nødigt de vil have at forhandlingerne bryder sammen. Se hertil Gifford s Jf. advokateksamen den 26. marts 2015, rettevejledning til opgave 4, spørgsmål 1. 23

25 4 Relevante eksamensopgaver 26. marts 2015: Opgave 1, pkt. 11, 12, 13, 14, 15, opgave 4, spørgsmål 1, 2, januar 2014: Opgave 1, pkt. 11, 12, 13, 14, 15, opgave 4, spørgsmål 1. 24

26 Kursus 103b Klientkonto 1 Indledning Advokater vil ofte skulle håndtere betroede midler fra deres klienter. I medfør af retsplejelovens 127 har advokatsamfundet udarbejdet regler herom i den såkaldte klientkontovedtægt, som er at finde som bilag 2 til bekendtgørelse 725/ Advokatens pligter En advokat, der håndterer betroede midler for sine klienter, har pligt til at indrette sit bogholderi således, at det af bogholderiet til enhver tid fremgår, hvilket mellemværende, der er med de enkelte klienter, samt det samlede mellemværende med klienterne, klienttilsvaret, jf. vedtægten 1. Klientbogholderiet skal føres hver arbejdsdag, jf. vedtægtens 1, stk. 3. Klienttilsvaret skal anbringes på en særlig konto i et pengeinstitut, klientbankkonto, jf. vedtægtens 2, stk. 1. Det samlede klienttilsvar kan indsættes på flere forskellige klientbankkonti, jf. vedtægtens 2, stk. 3. Det skal mindst én gang hver arbejdsdag sikres, at der er overensstemmelse mellem klienttilsvaret og det samlede indestående på klientbankkontiene, jf. vedtægtens 2, stk Advokatsamfundets tilsyn Advokatrådet fastsætter hvert år en frist, inden for hvilken advokater, der det foregående år har håndteret betroede midler, skal indsende en erklæring om den samlede størrelse af betroede midler pr. 31. december (Formular I), og inden for hvilken advokater, der ikke har håndteret betroede midler, skal indsende en erklæring herom (Formular II). I tilfælde hvor der fremkommer klage over advokaten, eller hvor advokatrådet i øvrigt finder anledning hertil, kan advokatrådet beslutte ved en af rådet udpeget revisor at undersøge, om den pågældende overholder reglerne om behandlingen af betroede midler, jf. vedtægtens

Hans Chr. Spies SÅDAN BESTÅR DU ADVOKATEKSAMEN. 2. udgave advokateksamen.dk

Hans Chr. Spies SÅDAN BESTÅR DU ADVOKATEKSAMEN. 2. udgave advokateksamen.dk Hans Chr. Spies SÅDAN BESTÅR DU ADVOKATEKSAMEN 2. udgave advokateksamen.dk Hans Chr. Spies Sådan består du Advokateksamen advokateksamen.dk 2015 Sådan består du Advokateksamen 2. udgave Udgivet af Hans

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

Hans Chr. Spies SÅDAN BESTÅR DU ADVOKATEKSAMEN. 3. udgave. advokateksamen.dk

Hans Chr. Spies SÅDAN BESTÅR DU ADVOKATEKSAMEN. 3. udgave. advokateksamen.dk Hans Chr. Spies SÅDAN BESTÅR DU ADVOKATEKSAMEN 3. udgave advokateksamen.dk Hans Chr. Spies Sådan består du Advokateksamen advokateksamen.dk 2016 Sådan består du Advokateksamen 3. udgave Udgivet af Hans

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 1693 63 08 1. januar 2016 1. Generelt. Lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Læreplan for Retssagens forberedelse

Læreplan for Retssagens forberedelse Delemne: Processkrifter Den skriftlige forberedelse af retssagen er afgørende for sagens bedst mulige tilrettelæggelse. Advokatfuldmægtige skal derfor kunne udarbejde processkrifter, som fastlægger sagens

Læs mere

Læreplan for Retssagens forberedelse

Læreplan for Retssagens forberedelse Delemne: Processkrifter Den skriftlige forberedelse af retssagen er afgørende for sagens bedst mulige tilrettelæggelse. Advokatfuldmægtige skal derfor kunne udarbejde processkrifter, som fastlægger sagens

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 8. april 2014 Sag 2014-0037052 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. maj 2015 Sag 2015-1895 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 6. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at Vekselkontoret 28. maj 2015 Sag 2015-1913 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontor S ApS 12. februar 2013 Sag 2013-0033123 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 31. januar 2013 tilsynsbesøg hos S ApS, CVRnr. (udeladt). Formålet

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12.

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12. Revisionsselskab Revisor 29. oktober 2013 Sag 2013-0035462 Afgørelse vedrørende S, CVR-nr.... og registreret revisor... overholdelse af hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen aflagde tilsynsbesøg i henhold til

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Inatsisartutlov nr. 5 af 19. maj 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

Læreplan for God advokatskik II

Læreplan for God advokatskik II Delemne: Interessekonflikt Advokaters uafhængighed er afgørende for dennes virke i retssamfundet, herunder særligt for klientens tillid til advokaten. Advokatfuldmægtige skal derfor lære, hvordan de kan

Læs mere

Kære kollega. Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn.

Kære kollega. Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn. GODT TILSYN Kære kollega Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn. Advokatrådet skal, efter hvidvaskloven og Folketingets ønske, føre et skærpet tilsyn med, at alle

Læs mere

Læreplan for Kommunikation

Læreplan for Kommunikation Læreplan for Kommunikation Advokater skal kunne kommunikere hensigtsmæssigt i mange situationer: ved møder, i retten, i forbindelse med akkvisition osv. Advokatfuldmægtige skal derfor lære at forberede

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 4. juni 2015 Sag 2015-2013 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen var den 26. november 2014 på kontrolbesøg hos..., CVR-nr. på selskabets adresse. På mødet var... repræsenteret

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS.

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Selskab S ApS 13. maj 2013 Sag 2013-0034037 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Formålet med tilsynsbesøget var

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012

Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012 Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012 Formålet med minivejledningen: Denne vejledning er en kort og summarisk gennemgang af de grundlæggende forpligtelser for advokater i medfør af hvidvaskloven.

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 27. marts 2015 Sag 2015-2249 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. februar 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 8. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 8. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 8. juni 2010 15. maj 2010. Nr. 604. Bekendtgørelse om godkendelse af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler I medfør af 79 i retsplejelov

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrivningen er baseret på lbk. nr. 442 af 11. maj 2007 med indarbejdelse

Læs mere

Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation. Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne

Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation. Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne Dagens emner Indledning Definitioner Regler En mediations forløb Partsadvokatens rolle før, under og efter

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 17. april 2015 Sag 2015-2680 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9. marts 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre tilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCESS // ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR ADVOKATENS ADFÆRD FORORD 2 2 De advokatetiske regler, punkt 8.1 // 3 De advokatetiske regler, punkt

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

DENLAW ADVOKATER JULIAN JENSEN ADVOKAT, LL.M.

DENLAW ADVOKATER JULIAN JENSEN ADVOKAT, LL.M. DENLAW Advokater Julian Jensen Advokat, LL.M. Østergade 55 1100 København K T: +45 33 13 15 11 M: +45 27 28 01 51 E: jj@denlaw.dk H: www.denlaw.dk CVR-nr.: 33443129 FORRETNINGSBETINGELSER Advokatfirmaet

Læs mere

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at:

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at: Vekselkontor 1. juli 2013 Sag 2013-0031924 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. juni 2013 et tilsynsbesøg hos, CVR-nr.... Vekselkontoret var under

Læs mere

Minivejledning om hvidvaskloven, 3. udgave, januar 2011

Minivejledning om hvidvaskloven, 3. udgave, januar 2011 Minivejledning om hvidvaskloven, 3. udgave, januar 2011 Formålet med minivejledningen: Denne vejledning er en kort og summarisk gennemgang af de grundlæggende forpligtelser for advokater i medfør af hvidvaskloven.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 31. oktober 2016 Sag X16-BE-47-DN Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 22. september 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2015 og til støtte for nuværende og kommende kandidater, som ønsker en vejledning

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af ændring af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler

Bekendtgørelse om godkendelse af ændring af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler BEK nr 725 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-4000-0188 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. februar 2014 (J.nr. 2013-0035150) Ansøgning om begrænset

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december STATSAUTORISERET REVISIONSSELSKAB 24. januar 2014 Sag 2013-0035954 /PMN Hvidvasktilsyn afholdt den 16. december 2013. Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december 2013, hvor

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) AMALIEGADE 10 1256 KØBENHAVN K. J.nr. 41054 ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD Scandinavian Airlines System Danmark Norge Sverige og SAS Danmark A/S 1. Indledning Den

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere