Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning"

Transkript

1 Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning september 2016

2 Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning DAMVAD Analytics har for Olie Gas Danmark analyseret olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning gennem sektorens påvirkning af den øvrige økonomi. Analysens hovedkonklusioner: Sektoren beskæftiger personer, svarende til fuldtidsbeskæftigede. 1 fuldtidsjob i olie- og gassektoren skaber 1,6 fuldtidsjob i resten af Danmarks økonomi og bidrager med 1,6 mio. kr. BNP det er mere end de gennemsnitlige 1,2 og 0,9 mio. kr. i hhv. de danske industribrancher og i hele økonomien. I alt er fuldtidsarbejdspladser og 39 mia. kr. BNP i Danmark afhængige af olie- og gassektoren. 45 pct. af arbejdspladserne ligger i Region Syddanmark, heraf langt de fleste i Esbjerg sektoren beskæftiger ca. 10 pct. af den samlede beskæftigelse i Esbjerg Kommune. Sektoren selv beskæftiger mange højtuddannede og faglærte, mens de jobs der skabes uden for sektoren er blandt faglærte og ufaglærte (70 pct.). Definitioner Olie- og gassektoren er en samlebetegnelse for dels de olieog gasselskaber, som producerer olien og gassen i Nordsøen, dels den følgeindustri af virksomheder, som leverer teknologi og serviceydelser til olie- og gas selskaberne. I beregningerne af de samfundsøkonomiske effekter indgår dels sektorens eget direkte bidrag, sektorens afledte og inducerede effekter. Sektorens egen samfundsøkonomiske effekt består af den BNP, beskæftigelse og skattebetalinger, som skabes af sektorens produktion. Den afledte effekt er den effekt, der kommer af, at sektoren med køb af varer og services skaber økonomisk aktivitet og beskæftigelse i virksomheder uden for sektoren. Det kan være alt fra hotelovernatninger, indkøb af kontormaterialer og IT til virksomhedens rejseomkostninger. Den inducerede effekt er den effekt, der skabes ved at sektorens medarbejdere forbruger deres lønninger. 2 Olie Gas Danmark Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

3 FULDTIDSBESKÆFTIGEDE MIA. KR. Sektorens beskæftigelseseffekt Sektorens BNP-effekt I alt fuldtidsbeskæftigede I alt 39 mia. kr Inducerede Inducerede 11 mia. kr Afledte Olie- og gassektoren Afledte 8 mia. kr. Olie- og gassektoren 20 mia. kr I alt fuldtidsarbejdspladser er afhængige af olie- og gassektoren Olie- og gassektoren beskæftiger personer, svarende til fuldtidsarbejdspladser, i Danmark. Hertil kommer fuldtidsjobs som afledt effekt (virksomhedernes indkøb af varer og services) og fuldtidsjobs som induceret effekt (forbrug af medarbejderne lønninger) hos virksomheder der sælger til sektorens medarbejdere. For hvert fuldtidsjob i sektoren skaber sektoren dermed 1,6 fuldtidsjobs i den øvrige samfundsøkonomi. Målt i bidrag til Danmarks BNP, bidrager sektoren med 39 mia. kr. De 20 mia. kr. stammer fra sektoren selv, og de resterende 19 mia. kr. er henholdsvis afledte og inducerede effekter. Med et bidrag på 20 mia. kr. fra sektoren betyder det, at hver fuldtidsansat i olie- og gasindustrien bidrager med 1,6 mio. kr. Til sammenligning bidrager en gennemsnitlig fuldtidsansat i de danske industribrancher med 1,2 mio. kr. og gennemsnittet for hele Danmarks økonomi er 0,9 mio. kr. per fuldtidsmedarbejder. Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie Gas Danmark 3

4 50/50/50 150/150/ /500/ /3.500/ /3.500+/ Nordjylland 6% Direkte: 800 Afledt: 600 Induceret: 700 Midtjylland 11% Direkte: Afledt: Induceret: Hovedstaden 33% Direkte: Afledt: Induceret: Syddanmark 45% Direkte: Afledt: Induceret: Sjælland 5% Direkte: 600 Afledt: 500 Induceret: 500 Kilde: CVR, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Cirklerne angiver intervaller, hvor kommunerne er indplaceret. Forklaringen angiver intervallets øverste grænse. Cirklerne for afledt og induceret beskæftigelse afspejler, at beskæftigelsen skabes med udgangspunkt i den geografiske placering. Den præcise geografiske placering af den afledte og inducerede beskæftigelse er ikke mulig at bestemme med det anvendte datagrundlag. 4 Olie Gas Danmark Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

5 2. Olie- og gassektoren har stor betydning i Region Syddanmark 45 pct. af sektorens arbejdspladser er placeret i Region Syddanmark flest i Esbjerg. I Region Syddanmark udgør olie- og gassektoren 2 pct. af de private arbejdspladser, mens olie- og gasrelaterede arbejdspladser udgør hele 10 pct. af beskæftigelsen i Esbjerg Kommune. 3. Olie- og gassektoren beskæftiger højt uddannet arbejdskraft og skaber mange faglærte og ufaglærte jobs Blandt olie- og gasselskaberne har mere end 70 pct. af medarbejderne en videregående uddannelse. For leverandørindustrien er andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse godt 40 pct., og hertil kommer et stort antal faglærte (30 pct.). Ser man på de arbejdspladser, som skabes af den afledte og den inducerede effekt af olie- og gassektoren, er medarbejdersammensætningen mere lig den samlede danske arbejdsstyrke. Den beskæftigelse som sektoren skaber i virksomheder uden for sektoren udgøres af ca. 70 pct. faglærte og ufaglærte. Metode Analysen er baseret på data fra Olie Gas Danmark omfattende følgende materiale: Liste af virksomheder i sektoren indsamlet af Olie Gas Danmark koblet til CVR-registret. Information om de personer, svarende til fuldtidsbeskæftigede, ansat i sektoren fra QUARTZ (2012) og Region Syddanmark (2013). Disse tal er modelleret i en input-output-model, som detaljeret kortlægger de økonomiske strømme mellem brancher i økonomien. De økonomiske interaktioner kan bruges til at estimere sektorens effekter på nettet af leverandører til sektoren og på de brancher, hvor sektorens medarbejdere forbruger deres lønninger. Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie Gas Danmark 5

6 6 Olie Gas Danmark Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

7 Datapræsentation Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie Gas Danmark 7

8 Olie- og gassektoren i dag Sektoren beskæftiger i alt personer fordelt på ca. 300 virksomheder, hvis arbejde relaterer sig til indvinding af olie og gas eller til understøttelse heraf. De personer svarer til fuldtidsbeskæftigede. Sektoren omfatter ikke kun olie- og gasselskaber, som direkte står for indvindingen af olie og gas, men også en følgeindustri bestående af en række leverandørvirksomheder inden for shipping, maskinkonstruktion og rådgivende ingeniørvirksomhed. I det følgende refereres til sektoren som både olie- og gasselskaberne og dennes følgeindustri. Den anvendte definition af sektoren hviler på publikationen Den Danske Olie- og gassektors udvikling og samfundsmæssige betydning. Dekommissionering indgår ikke i analysen. Input-output-modeller kortlægger de økonomiske strømme mellem brancher i økonomien. I det følgende anvendes en sådan model til at estimere sektorens betydning for virksomheder og beskæftigede uden for sektoren selv.* *Metoden er almindeligt anvendt og velfunderet i den økonomiske litteratur. Resultaterne i denne rapport er sammenlignelige med fx analyser fra Dansk Metal og Landbrug og Fødevarer. Figur 1 Sådan er sektoren afgrænset Olie- og gassektoren Sektoren har økonomiske effekter i den øvrige økonomi Konstruktørvirksomhed specialieret i olie/gas Stålværk Olieselskab Forretningsservicevirksomhed Rådgivende ingeniørvirksomhed Effekter som opfanges af input-output-model 8 Olie Gas Danmark Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

9 MIA. KR. DATAPRÆSENTATION Sektorens økonomiske betydning i dag Sektoren skaber 39 mia. kr. BNP enten direkte eller gennem andre brancher. Sektoren selv bidrager med de 20 mia. kr. heraf. Det svarer til ca. 1,6 mio. kr. BNP per fuldtidsbeskæftiget, hvilket er højt sammenlignet med: Industrien i alt: 1,2 mio. kr. BNP per fuldtidsbeskæftiget. Hele økonomien: 0,9 mio. kr. BNP per fuldtidsbeskæftiget. Sektoren skaber desuden betydelig økonomisk aktivitet uden for sektoren. Denne består af: Afledt økonomisk aktivitet i virksomheder som leverer varer og services til sektoren. Dvs. aktivitet skabt gennem sektorens køb af varer og tjenester uden for sektoren. Induceret økonomisk aktivitet som følge af at ansatte i sektoren forbruger deres løn. Dvs. aktivitet skabt af lønninger forbrugt uden for sektoren.* Begge typer af effekter medregner hele den kæde af leverandører (værdikæden), som går forud for produktion i olie- og gassektoren. *Bemærk at de afledte og inducerede effekter lagt sammen udgør et overkantsskøn af sektorens effekt. Det skyldes, at folk ikke stopper helt med at forbruge, hvis de mister deres job. Mange vil derimod forbruge opsparing eller dagpenge i stedet. De inducerede effekter har dermed en tendens til at overestimere den samlede effekt. Desuden vil alle de estimerede effekter aftage over tid, fordi folk efterhånden kommer i nye jobs, hvis deres arbejdspladser ikke længere understøttes af olie- og gassektoren. Figur 2 Olie- og gassektorens BNP Bidrag I alt 39 mia. kr Inducerede 11 mia. kr Afledte 8 mia. kr Olie- og gassektoren 20 mia. kr. 0 Kilde: Danmarks Statistik, Quartz (2012) og egne beregninger. Note: Sektorens eget BNP-bidrag er estimeret på baggrund af sektorens BNP-bidrag i Denne er reduceret svarende til reduktionen i statens indtægter fra Nordsøen ifølge Økonomisk Redegørelse, december Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie Gas Danmark 9

10 MIA. KR. Sektoren skaber omsætning i andre brancher Sektoren omsætter selv årligt for 35 mia. kr. Herudover skaber sektoren 17 mia. kr. omsætning i de virksomheder, som leverer til sektoren. De afledte effekter skabes ikke kun i de virksomheder som direkte leverer til sektoren, men i hele værdikæden som går forud for produktion i olie- og gassektoren. Hertil kommer inducerede effekter af at medarbejderne i olie- og gassektoren forbruger deres lønninger. De afledte effekter skaber i høj grad beskæftigelse inden for serviceydelser som rådgivning, transport og IT. De inducerede effekter skabes også inden for serviceydelser, her særligt handel, hoteller og restauranter. Mange af disse er lokale erhverv, fx handel og transport, som skaber aktivitet i de områder sektoren opererer. Figur 3 Omsætning skabes også i andre brancher Inducerede 37 mia. kr. Afledte 17 mia. kr. Olie- og gassektoren 35 mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik, Quartz (2012) og egne beregninger. Note: Sektorens egen omsætning er estimeret på baggrund af sektorens omsætning i Denne er reduceret svarende til reduktionen i statens indtægter fra Nordsøen ifølge Økonomisk Redegørelse, december Olie Gas Danmark Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

11 FULDTIDSBESKÆFTIGEDE FULDTIDSBESKÆFTIGEDE DATAPRÆSENTATION Figur 4 Omsætningen skaber beskæftigelse i disse brancher Inducerede Handel Hoteller og restauranter Finansiering og forsikring Transport Sociale institutioner Andre serviceydelser m.v. Bygge og anlæg Rejsebureauer, rengøring m.v. Ejendomshandel og udlejning Rådgivning m.v. Sundhedsvæsen Føde, drikke og... Kultur og fritid Landbrug, skovbrug og fiskeri Undervisning Forlag, tv og radio It- og informationstjenester Reklame og øvrig erhvervsservice Telekommunikation Offentlig administration, forsvar Energiforsyning Vandforsyning og renovation Træ- og papirindustri, trykkerier Møbel og anden industri Plast- glas- og betonindustri Metalindustri Maskinindustri Elektronikindustri Transportmiddelindustri Tekstil- og læderindustri Fremst. af elektrisk udstyr Kemisk industri Råstofindvinding Medicilanindustri Forskning og udvikling Olieraffinaderier m.m. Afledte Rådgivning m.v. Rejsebureauer, rengøring m.v. Handel Transport Bygge og anlæg It- og informationstjenester Råstofindvinding Reklame og øvrig... Finansiering og forsikring Landbrug, skovbrug og fiskeri Metalindustri Hoteller og restauranter Andre serviceydelser m.v. Forlag, tv og radio Ejendomshandel og udlejning Møbel og anden industri m.v. Maskinindustri Offentlig administration Telekommunikation Træ- og papirindustri Plast-, glas- og betonindustri Undervisning Elektronikindustri Føde-, drikke- og... Kultur og fritid Vandforsyning og renovation Sundhedsvæsen Energiforsyning Fremst. af elektrisk udstyr Tekstil- og læderindustri Forskning og udvikling Kemisk industri Transportmiddelindustri Medicinalindustri Olieraffinaderier m.v. Sociale institutioner Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie Gas Danmark 11

12 FULDTIDSBESKÆFTIGEDE Olie- og gassektorens impact på beskæftigelsen Sektoren skaber beskæftigelse i andre brancher Sektoren beskæftiger personer svarende til ca fuldtidsbeskæftigede. Sektoren skaber desuden næsten fuldtidsbeskæftigede gennem køb af varer og tjenester i andre virksomheder. Dertil kommer knap fuldtidsbeskæftigede gennem forbruget af sektorens ansattes lønninger. I alt skabes ca. 1,6 jobs andre steder i økonomien for hvert job i olie- og gassektoren. En stor del af denne beskæftigelse forventes skabt lokalt og dermed i høj grad i danske yderområder, da en stor del af den afledte og inducerede beskæftigelse består af lokale erhverv, som det fremgik ovenfor. *De personer vurderes retvisende for 2015 selvom de er baseret på en opgørelse for I perioden fra udvidede sektoren aktiviteten, men har reduceret siden Figur 5 Olie- og gassektorens beskæftigelseseffekter I alt fuldtidsbeskæftigede Inducerede Afledte Olie- og gassektoren Kilde: Danmarks Statistik, Quartz (2012) og egne beregninger 12 Olie Gas Danmark Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

13 DATAPRÆSENTATION Uddannelse Sektoren skaber jobs til alle grupper Olie- og gasselskaberne beskæftiger mange højtuddannede. Sektoren skaber imidlertid også beskæftigelse blandt andre faggrupper gennem trækket på leverandører og gennem forbruget af lønudbetalinger. De afledte og inducerede jobs som sektoren skaber, afspejler således i højere grad uddannelsessammensætningen i befolkningen. Blandt de jobs sektoren skaber i andre virksomheder er ca. 70 pct. faglærte og ufaglærte. Figur 6 Uddannelsesfordeling UFAGLÆRT FAGLÆRT KVU/MVU LVU 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Olie- og gasselskaber Afledte Inducerede DK i alt Kilde: Danmarks Statistik, Quartz (2012) og egne beregninger Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie Gas Danmark 13

14 Olie- og gassektorens regionaløkonomiske impact Sektoren skaber beskæftigelse i hele landet Sektoren er centreret i Esbjerg med fuldtidsbeskæftigede inden for sektoren. Dette tal er formentlig undervurderet, jf. nedenfor. Syddanmark står for 45 pct. af beskæftigelsen relateret til sektoren. Det svarer til ca. 2 pct. af de private arbejdspladser i regionen og ca. 10 pct. af den samlede beskæftigelse i Esbjerg Kommune. Desuden skaber sektoren i høj grad aktivitet i en del yderområder, fx Frederikshavn, Svendborg og Ringkøbing. En stor del af den afledte og inducerede beskæftigelse vurderes at blive skabt lokalt, fordi branchefordelingen for de afledte og inducerede effekter i høj grad indikerer, at effekterne skabes i lokale erhverv. Den store aktivitet i København, Aalborg og Aarhus kan skyldes to forhold: En del offshore-aktivitet vil være tilknyttet virksomhedens hovedsæde, hvor medarbejderne måske reelt også bor i de store byer, selvom de skiber ud via Esbjerg eller Frederikshavn. Der kan i statistikkerne være for mange tilknyttet virksomhedernes hovedsæder, som reelt arbejder et andet sted. Det skyldes, at det kan være svært for virksomhederne at indberette arbejdssted for mobile medarbejdere, samt i øvrigt mangelfulde indberetninger til CVR. Note: Cirklerne angiver intervaller hvor kommunerne er indplaceret. Forklaringen angiver intervallets øverste grænse. Cirklerne for afledt og induceret beskæftigelse afspejler at beskæftigelsen skabes med udgangspunkt i den geografiske placering. Den præcise geografiske placering af den afledte og inducerede beskæftigelse er ikke mulig at bestemme med det tilgængelige datagrundlag. 14 Olie Gas Danmark Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

15 DATAPRÆSENTATION Figur 7 Fuldtidsbeskæftigelse direkte/afledt/induceret 50/50/50 150/150/ /500/ /3.500/ /3.500+/ Nordjylland 6% Direkte: 800 Afledt: 600 Induceret: 700 Midtjylland 11% Direkte: Afledt: Induceret: Hovedstaden 33% Direkte: Afledt: Induceret: Syddanmark 45% Direkte: Afledt: Induceret: Sjælland 5% Direkte: 600 Afledt: 500 Induceret: 500 Kilde: CVR, Danmarks Statistik og egne beregninger Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie Gas Danmark 15

16 MIA. KR Sektorens bidrag til statskassen Store indtægter fra Nordsøbeskatningen Olie- og gassektoren har gennem de sidste 40 år ydet et stort bidrag til den danske statskasse. Sektoren har bidraget med 404 mia. kr. samlet set over hele perioden, målt i dagens prisniveau, gennem kulbrinteskatten, selskabsskat fra kulbrintevirksomheder og udbytter fra Nordsøfonden.* I 2014 alene var indtægterne på knap 19 mia. kr. Nordsøbeskatningen omfatter ikke selskabsskatter for virksomhederne i sektoren, eller de personskatter som betales af medarbejderne. Nordsøbeskatningen er således blot en del af de skattebetalinger som kan henføres til sektoren. * Inkl. forløbere for den nuværende beskatning: rørledningsafgift og overskudsdeling. Figur 8 Nordsøbeskatningen, mia. kr Kilde: Energistyrelsen 16 Olie Gas Danmark Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

17 MIA. KR. MIA. KR. DATAPRÆSENTATION Person- og selskabsskat Virksomhederne i olie- og gassektoren bidrager med 300 mio. kr. til statskassen gennem selskabsskattebetalinger. Desuden faciliterer olie- og gassektoren selskabsskattebetalinger på ca. 600 mio. kr. gennem de afledte og inducerede økonomiske effekter. Medarbejderne i olie- og gassektoren bidrager med næsten 3 mia. kr. til statskassen gennem deres personskatter. Hertil kommer personskatter fra afledt og induceret beskæftigelse på hver knap 2 mia. kr. Note: Disse stammer fra virksomhederne i sektoren som ikke direkte beskæftiger sig med indvinding af olie og gas og ligger derfor ud over den selskabsskat, som er indregnet i Nordsøbeskatningen ovenfor. Note: Til beregning af personskatterne anvendes den observerede lønsum for hele sektoren og den gennemsnitlige skattesats fra Skatteministeriet. Denne sats er relativt lav og vurderes konservativ på trods af et antal personer ansat under fx forskerordning. Figur 9 Selskabsskatter Figur 10 Personskatter 1,0 7 0,9 0,8 0,7 Inducerede 0,3 6 5 Inducerede 1,8 0,6, 0,5 0,4 Afledte 0,3 4 3 Afledte 1,8 0,3 0,2 0,1 Olie- og gassektoren 0,3 2 1 Olie- og gassektoren 2,9 0,0 0 Kilde: Danmarks Statistik, Quartz (2012) og egne beregninger. Kilde: Danmarks Statistik, Quartz (2012), Skatteministeriet og egne beregninger. Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie Gas Danmark 17

18 18 Olie Gas Danmark Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

19 Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie Gas Danmark 19

20 Copenhagen Office Knabrostræde 30, 1st floor DK 1210 Copenhagen K Denmark Esbjerg Office Trafikhavnskaj 11 DK 6700 Esbjerg Denmark E: P: F: CVR/VAT-no:

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Højproduktive virksomheder

Højproduktive virksomheder Højproduktive virksomheder August 2012 2 Højproduktive virksomheder Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune NOTAT Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune 2008-2013 Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen er en afbalanceret udvikling, som sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur GLADSAXE KOMMUNE Overblik over erhvervsstruktur 1 FORORD Hvor står erhvervslivet i Gladsaxe stærkt? Hvilke brancher er særligt fremtrædende? Hvor har Gladsaxe konkurrencefordele, der kan skabe vækst i

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Vækstpotentiale i cleantech

Vækstpotentiale i cleantech Vækstpotentiale i cleantech Maj 2012 2 Vækstpotentiale i cleantech Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

- Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte

- Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte Lederundersøgelse Baggrund - Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Primært fokus på outplacement - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte - Online

Læs mere

Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen

Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen I de danske virksomheder er der i gennemsnit ansat to personer pr. i løbet af et år. I hotel- og restaurationsbranchen er der ansat

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

FURESØ KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur

FURESØ KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur FURESØ KOMMUNE Overblik over erhvervsstruktur 1 FORORD Hvor står erhvervslivet i Furesø stærkt? Hvilke brancher er særligt fremtrædende? Hvor har Furesø konkurrencefordele, der kan skabe vækst i kommunen

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DM Partner B2B Profilanalyse Fiktivt Firma X 48.357 tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DMP B2B Profilanalyse Match og berigelse med data fra eksterne kilder Kundedata Eksterne kilder DMP B2B Profilanalyse

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 De unge deltagervirksomheder Indeværende monitorering og effektvurdering omfatter strukturfondsprojekter

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Analyse af Automationspotentiale

Analyse af Automationspotentiale Analyse af Automationspotentiale Hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Executive Summary Udarbejdet for vækstforum Region Syddanmark Af Blue Ocean Robotics 2013 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse REGIONALT Baggrund og analyse Befolkningsudvikling Flytninger Pendlingsoplande Arbejdsstyrke Ledighed Erhverv DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER INTRO INDLEDNING BAGGRUND OG ANALYSE De danske regioner

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Demografisk betinget arbejdskraftmangel for faglærte i industrien

Demografisk betinget arbejdskraftmangel for faglærte i industrien Demografisk betinget arbejdskraftmangel for faglærte i industrien Analyse Januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 1. Indledning... 7 2. De industrifaglærtes arbejdsmarked... 8 3. Aldersprofiler...

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Virksomhedskonference

Virksomhedskonference Virksomhedskonference Beskæftigelsesmuligheder og uddannelseskrav i offshore sektoren olie/gas og vind, d. 18. juni 2013 Økonomisk Redegørelse siger forsigtig optimisme for dansk økonomi Det kan siges

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland NOTAT 8. august 2016 Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland J.nr. AMK Øst Baggrund Fremskrivningen af beskæftigelsen

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil I denne analyse foretages en beregning af potentialet for større i de forskellige dele af landet idet der tages højde for de kommunale forskelle i erhvervsstrukturen. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Fakta om erhvervsstrukturen i Gladsaxe Kommune

Fakta om erhvervsstrukturen i Gladsaxe Kommune Fakta om erhvervsstrukturen i Gladsaxe Kommune Med budgetaftalen for 2013 og 2014 har Byrådet sat Gladsaxe i vækst højt på dagsordenen med henblik på at sikre fremtidens velfærd. Der er i den forbindelse

Læs mere

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE-

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- Væksthus Midtjylland PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- DER I DEN LOKALE ERHVERVSSER- VICE I REGION MIDTJYLLAND TABELLER MED NØGLETAL FOR VEJLEDTE OG ALLE VIRKSOMHEDER (REV.) 9. MAJ 2011 KOLOFON Forfatter:

Læs mere