MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2015) 285 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EU-handlingsplan for bekæmpelse af smugling af migranter ( ) DA DA

2 I. INDLEDNING I den europæiske dagsorden for migration, som Europa-Kommissionen vedtog den 13. maj 2015, udpeges bekæmpelse af smugling af migranter som en prioritet med henblik på at forebygge kriminelle netværks udnyttelse af migranter og mindske incitamentet til ulovlig migration. Der fastsættes også i dagsordenen et mål om at omdanne smugling af migranter fra at være en aktivitet med "lav risiko og stort afkast" til en aktivitet med "stor risiko og lavt afkast" for kriminelle. Også i den europæiske dagsorden om sikkerhed, som Kommissionen vedtog den 28. april 2015, fremhæves samarbejde både inden for EU og med tredjelande med henblik på at bekæmpe smugling af migranter som en prioritet i bekæmpelsen af organiserede kriminelle netværk. Denne handlingsplan for bekæmpelse af smugling af migranter beskriver de specifikke foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre de to omtalte dagsordener på dette område, og indarbejder de vigtigste foranstaltninger, som allerede er fastlagt i dagsordenerne. Hensynsløse kriminelle netværk tilrettelægger rejser for et stort antal migranter, der er desperate efter at komme til EU. De tjener godt, samtidig med at de sætter migranters liv på spil. For at få størst mulig profit stuver smuglere ofte hundredvis af migranter sammen om bord på synkefærdige både bl.a. små gummibåde eller udtjente fragtskibe eller lastbiler. Utallige migranter drukner til søs, bliver kvalt i containere eller omkommer i ørkenen. Ifølge Den Internationale Organisation for Migration 1 (IOM) skønnes over migranter at have mistet livet i Middelhavet i Ca menes at være druknet i løbet af de første fire måneder af Migranternes menneskerettigheder tilsidesættes oftest på det groveste gennem misbrug og udnyttelse. Ulovlig migration ad søvejen, især ad de centrale og østlige Middelhavsruter, er steget voldsomt i det seneste år med næsten migranter i 2014 næsten tre gange så mange som i Det samme gælder de risici, som migranterne står overfor, når de skal krydse Middelhavet. Der er set lignende stigninger på andre migrationsruter, f.eks. i det vestbalkanske område, i 2014, hvorfra det højeste antal ulovlige migranter rejste ind i EU siden Smuglere behandler migranter som en vare svarende til narkotika og våben, som de smugler ad samme ruter. De ændrer hurtigt smuglerruterne afhængigt af sikkerhedssituationen i transitlandene eller i retshåndhævelsesindsatsen. De misbruger også procedurerne for lovlig indrejse og lovligt ophold. Busselskaber har f.eks. åbent gjort reklame over for statsborgere i Kosovo for muligheden for at misbruge velfærdssystemet og tilbagesendelsesbistanden i EU. Der er rigtig gode penge at tjene på smugling af migranter, og de kriminelle netværk trives takket være den lave risiko for at blive afsløret og straffet. Selv om der ikke findes oplysninger om, hvor meget menneskesmuglingsnetværk tjener globalt, viser Den Internationale Migrationsorganisation: Fatal Journeys - Tracking Lives Lost during Migration, Data fra Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EUmedlemsstaternes Ydre Grænser (FRONTEX) Idem. 2

3 enkeltstående sager, at der er tale om store summer. I bare ét tilfælde, hvor der var 360 migranter om bord på fragtskibet Ezadeen, da det blev opdaget den 1. januar 2015 som led i den fælles operation Triton, menes smuglerne at have tjent 2,5 mio. EUR. II. EUROPA SKAL SÆTTE HÅRDERE IND OVER FOR SMUGLING AF MIGRANTER Det er meget vigtigt at have et stærkt samarbejde på EU-plan samt med oprindelses- og transitlande uden for EU, strategiske partnere, internationale organisationer og civilsamfundet, hvis man skal optrevle smuglernes aktiviteter, bringe smuglerne for retten og beslaglægge deres aktiver. Denne første EU-handlingsplan indeholder konkrete foranstaltninger til bekæmpelse og forebyggelse af smugling af migranter, samtidig med at den sikrer beskyttelse og overholdelse af menneskerettighederne. Den bygger på en tværfaglig tilgang, hvor aktører og organisationer på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan inddrages. Den dækker alle faser af og former for smugling af migranter og alle migrationsruter. Handlingsplanen bør ses i lyset af den indsats, EU i øvrigt gør for at afhjælpe de dybereliggende årsager til ulovlig migration i samarbejde med oprindelses- og transitlande og for at forhindre det tab af menneskeliv, som menneskesmuglere og menneskehandlere forårsager. Den bør også ses i sammenhæng med de igangværende bestræbelser på at fastlægge en operation som led i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) med det formål systematisk at identificere, opbringe og destruere skibe, der anvendes af smuglere. Smuglernetværk kan svækkes, hvis færre mennesker efterspørger deres tjenester. Det er også grunden til, at det er så vigtigt at åbne op for sikrere og lovlige måder at komme ind i EU på. Sideløbende med den indsats, der gøres for at slå ned på smugling af migranter, skal der også gøres en stor indsats for at få sendt migranter, der ikke har ret til at opholde sig i EU, tilbage til deres hjemland. En effektiv tilbagesendelsespolitik har en stor afskrækkende virkning, da migranter sandsynligvis ikke er lige så villige til at betale smuglere store summer for at bringe dem til EU, hvis de ved, at de hurtigt vil blive sendt hjem igen. Denne handlingsplan fokuserer på smugling af migranter. Menneskehandel, som er en anden forbrydelse 4, selv om den har tæt forbindelse til menneskesmugling, behandles på EU-plan i en særskilt strategi 5. Gennemførelsen af foranstaltningerne i denne plan vil blive sat i værk straks og vil ske i samordning med andre relaterede strategier på EU-plan 6. Der vil blive truffet yderligere foranstaltninger i løbet af de næste år for at sætte ind over for denne forbrydelse, som hele tiden ændrer karakter Forskellen mellem de to er, at migranterne i førstnævnte tilfælde frivilligt deltager i den ulovlige migrationsproces ved at betale for en menneskesmuglers ydelser med henblik på at krydse en international grænse, mens de i det andet tilfælde er ofre, der er tvunget til ekstreme former for udnyttelse, der kan være knyttet til grænsepassage. De to fænomener er ikke lette at adskille, da personer, der starter deres rejser på frivillig basis, samtidig er sårbare over for netværk, der udnytter mennesker arbejdsmæssigt eller seksuelt. EU's strategi for bekæmpelse af menneskehandel , COM(2012) 286 final af EU's strategi for maritim sikkerhed, EU's strategi for internetsikkerhed og EU's strategi for bekæmpelse af menneskehandel

4 1. EN ØGET INDSATS FRA DE RETSHÅNDHÆVENDE OG DØMMENDE INSTANSERS SIDE Hvis smugling af migranter skal gøres til en aktivitet med stor risiko og lavt afkast, er det afgørende at få ødelagt de kriminelle gruppers forretningsmodel og bringe forbryderne for retten. Det forudsætter, at medlemsstaterne får større kapacitet til at efterforske forbrydere i de netværk, der smugler migranter, og at EU-agenturerne får større mulighed for at yde støtte. Det kræver også en større koordination mellem de retshåndhævende og de dømmende instanser i EU, og at de forskellige agenturer inddrages. Kommissionen vil i 2016 fremsætte forslag med henblik på dels at forbedre de gældende EU-retsregler om bekæmpelse af smugling af migranter 7, som definerer den lovovertrædelse, det er at hjælpe med til ulovlig indrejse og ulovligt ophold, dels at styrke strafferammen. Den ønsker at sikre, at der findes hensigtsmæssige strafferetlige sanktioner, uden at der dog af denne grund skal være risiko for, at det kan gøres strafbart at yde hjælp til migranter i nød. Identifikation, opbringning og destruktion af skibe Hvis man vil forhindre og slå ned på smugling af migranter ad søvejen, skal der gøres en systematisk indsats for at identificere, opbringe og destruere skibe, som påtænkes anvendt af smuglere. Der vil blive udarbejdet en liste over de former for skibe, som man har mistanke om vil blive anvendt i Middelhavet. Det omfatter f.eks. registrerede fartøjer, som er udtjente og skal sendes til skrot. De relevante EUagenturer og medlemsstaternes myndigheder bør fastsætte risikokriterier med henblik på at identificere sådanne skibe og sikre, at de systematisk overvåges ved hjælp af Eurosur og samtlige agenturers kapaciteter. Når menneskerne om bord er bragt i sikkerhed, bør både, som anvendes eller er bestemt til at blive anvendt af smuglere, systematisk bugseres ind til land eller destrueres på havet. Kommissionen og de relevante EU-agenturer, navnlig Frontex, vil yde medlemsstaterne finansiel og teknisk støtte til at bugsere bådene ind til kysten og få dem skrottet. Disse bestræbelser skal ses i sammenhæng med indførelsen af en FSFP-operation, som skal bidrage til at optrevle netværk, der smugler migranter. Smuglere skal fratages deres fortjeneste Det er meget vigtigt at foretage proaktive finansielle efterforskninger med henblik på at beslaglægge og inddrive kriminelle aktiver og bekæmpe hvidvaskning af penge, hvis man vil svække de kriminelle netværk, der er involveret i smugling af migranter. EU bør øge samarbejdet med de finansielle efterretningskontorer og andre relevante netværk, der beskæftiger sig med finansielle strømme, inden for smugling af migranter. Som beskrevet i den europæiske dagsorden om sikkerhed bør de retshåndhævende myndigheder have kapacitet til at sætte fokus på finansieringen af de organiserede kriminelle gruppe, der er involveret i smugling af migranter. De nationale kontorer for 7 I 2002 vedtog EU regler for at slå hårdt ned på smugling af migranter, den såkaldte "smuglerpakke", som består af direktiv 2002/90/EF om definition af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold og rammeafgørelse 2002/946/RIA om styrkelse af de strafferetlige rammer med henblik på bekæmpelse af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold. 4

5 inddrivelse af aktiver og Camden Assets Recovery Inter-agency Network bør gøre det til en prioritet at gå efter de penge, der har tilknytning til netværk, der smugler migranter. Kommissionen vil med støtte fra de relevante EU-agenturer indlede et samarbejde med finansielle institutioner, såsom banker, pengeoverførselsformidlere og udstedere af kreditkort, om sporing af aktiver, der har tilknytning til smuglere af migranter. EU bør endvidere øge sit samarbejde med tredjelande væsentligt, således at udbytte fra strafbare forhold kan opspores og konfiskeres i migranternes oprindelses- og transitlande. Større operationelt samarbejde om bekæmpelse af smugling af migranter Der bør oprettes ét kontaktpunkt om smugling af migranter i hver medlemsstat for at øge det operationelle samarbejde, koordineringen og informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne og med EU-agenturerne. Kommissionen vil nedsætte en kontaktgruppe om smugling af migranter bestående af repræsentanter for EU-agenturer med det formål at styrke det operationelle samarbejde og informationsudvekslingen mellem de relevante EU-agenturer. Sideløbende hermed vil EU-agenturernes kapacitet til at imødegå smugling af migranter blive øget. Eurojust bør nedsætte en tematisk gruppe om smugling af migranter med det formål at styrke og formalisere samarbejdet mellem nationale anklagere og øge den gensidige retshjælp. Det er meget vigtigt at yde støtte til kapacitetsopbygningen med henblik på at hjælpe medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder med at nedbringe smuglingen af migranter, og det samme gælder brugen af fælles efterforskningshold og gensidig bistand i sager om smugling af migranter. Eurojust kan yde et stort bidrag ved at finansiere de fælles efterforskningshold og yde støtte til gensidig retshjælp i straffesager. Kommissionen vil i samarbejde med relevante EU-agenturer, navnlig Cepol og Europol, samt Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere kortlægge uddannelsesbehovet på EU-plan og nationalt niveau med henblik på en mere målrettet kapacitetsopbygning. Dette bør omfatte skræddersyet uddannelse af dommerstanden, de retshåndhævende myndigheder, grænsevagter og konsulære myndigheder om samarbejde på tværs af grænser med henblik på bekæmpelse af smugling af migranter. Agenturet for Grundlæggende Rettigheder vil se på de aspekter, der vedrører grundlæggende rettigheder, navnlig for så vidt angår smuglede migranter. De foranstaltninger til bekæmpelse af smugling af migranter, der træffes som led i EU-politikcyklussen for organiseret og grov international kriminalitet, vil blive optrappet, herunder det grænseoverskridende samarbejde om dokumentfalsk, proformaægteskaber og andre former for misbrug af procedurer for lovlig indrejse og lovligt ophold. Specifikke foranstaltninger Revision af EU-lovgivningen om smugling af migranter i 2016 Oprettelse af en liste over mistænkelige skibe og overvågning af disse skibe Støtte til medlemsstaterne til at få både, som formodes at skulle anvendes af smuglere, bugseret ind til kysten, eller til at få disse både destrueret til havs Indledning af et samarbejde med finansielle institutioner med henblik på at fremme finansiel efterforskning 5

6 Oprettelse af ét kontaktpunkt om smugling af migranter i hver medlemsstat Nedsættelse af en kontaktgruppe om smugling af migranter bestående af repræsentanter for EU-agenturer Nedsættelse af en tematisk gruppe om smugling af migranter i Eurojust-regi 2. BEDRE INDSAMLING OG UDVEKSLING AF OPLYSNINGER Hvis der skal sættes effektivt ind over for smuglernetværk, er det vigtigt at indsamle og udveksle oplysninger om metoder, smuglernetværkenes økonomiske modeller, forbindelser mellem menneskehandel og andre forbrydelser og om finansielle overførsler. På nuværende tidspunkt findes der kun sporadisk viden om smugling af migranter, fordi der er tale om en forbrydelse, der foregår i det skjulte og hurtigt ændrer karakter. Netværkenes måde at fungere på afhænger i høj grad af, hvilken region der er tale om, og under hvilke omstændigheder migranterne betaler. Det er derfor afgørende at få områdespecifikke oplysninger. De kriminelle organisationer, der er er involveret i smugling af migranter, kan drive både lovlig og ulovlig virksomhed, men manglende forskning og dokumentation gør det vanskeligt at få et klart billede af disse forbindelser. EU-agenturernes kapacitet til at indsamle, udveksle og analysere oplysninger om smugling af migranter bør styrkes. Der bør gøres bedre brug af de risikoanalyser, Frontex foretager af ruter, der benyttes til smugling af migranter. Som led i de øjeblikkelige foranstaltninger, der er varslet i den europæiske dagsorden for migration, bør Europols fokus på smugling af migranter og dets fælles operationelle hold (JOT) MARE styrkes, således at det bliver EU's informationsknudepunkt for sager om smugling af migranter ad søvejen. Inden for rammerne af JOT MARE bør der udsendes et operationelt hold ad hoc med henblik på at øge indsamlingen af oplysninger og den operationelle kapacitet. Frontex og den foreslåede nye FSFPoperation EUNAVFOR MED bør knyttes tæt til holdet, navnlig ved hjælp af effektive informationsudvekslingsordninger. Øget indsamling og udveksling af oplysninger i tredjelande EU-delegationernes kapacitet på migrationsområdet bør styrkes ved at udsende europæiske migrationsforbindelsesofficerer til de vigtigste lande. Disse bør indgå i det eksisterende netværk af indvandringsforbindelsesofficerer og knytte forbindelser med de relevante EU-agenturer. Kommissionen vil i 2016 evaluere den gældende EUlovgivning om indvandringsforbindelsesofficerer 8 og overveje, om den bør revideres med henblik på at øge deres evne til at indhente og udveksle relevante oplysninger. Samarbejdet med Interpols regionale bureauer i de vigtige afrikanske lande bør styrkes for at øge udvekslingen af politioplysninger om smugling af migranter. Efterretningsfællesskabet mellem Afrika og Frontex bør videreudvikles som en platform for informationsudveksling og fælles analysearbejde med tredjelande. Det bør overvejes at lancere lignende platforme i andre vigtige regioner. Eksisterende værktøjer til indsamling af oplysninger skal udnyttes fuldt ud 8 Rådets forordning (EF) nr. 377/2004 af 19. februar 2004 om oprettelse af et netværk af indvandringsforbindelsesofficerer. EUT L 64 af , s. 1. 6

7 EU bør videreudvikle overvågningen af de områder, der ligger før grænserne, med henblik på at få identificeret smuglere tidligt og forhindre illegale afsendelser af migranter, bl.a. ved hjælp af Frontex' værktøjer såsom Eurosur. Nu, hvor der er undertegnet en aftale mellem Frontex og EU's satellitcenter Satcen, bør muligheden for at benytte satellitbilleder udnyttes fuldt ud. EU's IT-systemer (f.eks. SIS II og VIS) og det europæiske netværk til bekæmpelse af dokumentfalsk bør benyttes til at opnå bedre risikoanalyser og afsløre tilfælde af ulovlig indrejse og ulovligt ophold ved hjælp af lookalike-dokumenter, falske eller forfalskede dokumenter eller ombytning af nationalitet. Samarbejdet mellem relevante EU-netværk, EU-agenturer og Interpol bør styrkes. Det bør overvejes at foretage en opgradering af værktøjer, som gør det muligt at udveksle oplysninger om falske identiteter og rejsedokumenter, såsom Interpols Dial-Doc og Frontex' referencehåndbog for grænsevagter og retshåndhævende instanser, og at sikre en mere udbredt anvendelse af heraf. Den brændpunktstilgang, som blev introduceret i den europæiske dagsorden for migration, bør sætte EU-agenturerne i stand til at yde væsentlig støtte på stedet til udsatte medlemsstater og derved bekæmpe smugling af migranter. Europol bør i samarbejde med Frontex og Eurojust udsende fælles mobile hold, der kan yde operationel støtte og støtte i form af oplysninger på stedet til de udsatte medlemsstater. Uddannede debriefings- og screeningshold vil blive anvendt mere bredt til at udspørge migranter, der ankommer til EU's ydre grænser. Den koncentration og samkøring af oplysninger, der derved opnås, burde understøtte undersøgelserne. På grundlag af det pilotprojekt, der gennemføres af Det Europæiske Asylstøttekontor, bør der endvidere udarbejdes standardprocedurer for indsamling af oplysninger om hjælp til ulovlig migration på et hensigtsmæssigt stadium i proceduren for behandling af asylansøgninger i fuld overensstemmelse med såvel europæiske og internationale menneskerettigheder og europæisk og international flygtningeret. Kommissionen vil uddybe henstillingerne til medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder med hensyn til indsamling af oplysninger om smugling, der er indhentet fra ulovlige migranter, der er blevet pågrebet, i fuld overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder. Disse vil indgå i den håndbog om tilbagesendelse, som Kommissionen vil forelægge i Overvågning af internetindhold og udvikling af videngrundlaget Menneskesmuglere benytter internettet til at tiltrække migranter. Europol vil hjælpe de nationale myndigheder med at finde frem til og om nødvendigt stille krav om, at internetindhold, der benyttes af menneskesmuglere, fjernes i overensstemmelse med national lovgivning. Der bør med dette for øje etableres et tættere samarbejde med internetudbydere og sociale medier. Eurojust vil spille en vigtig rolle med hensyn til at fremme udvekslingen af bedste praksis og indkredse vanskeligheder vedrørende indsamling og anvendelse af elektroniske beviser i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning, der vedrører smugling af migranter, under hensyntagen til de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Det er afgørende, at der forskes i og udarbejdes risikoanalyser af forbindelserne mellem smugling og andre forbrydelser, hvis der skal rettes op på den manglende viden på området, især for så vidt angår handel med mennesker, alvorlig udnyttelse af arbejdskraft, narkotika og andre varer samt terrorisme. Der bør ses nøje på 7

8 forbindelserne mellem smugling af migranter og finansielle forbrydelser i samarbejde med Den Finansielle Aktionsgruppe. Kommissionen vil med støtte fra de relevante EU-agenturer udvide den indsamling af kriminalitetsstatistikker, som Eurostat allerede foretager regelmæssigt, således at den også kommer til at omfatte data om smugling af migranter. Specifikke foranstaltninger Udsendelse af europæiske indvandringsforbindelsesofficerer til vigtige EUdelegationer Evaluering i 2016 og eventuel revision af EU-lovgivningen om indvandringsforbindelsesofficerer Styrkelse af JOT MARE som EU's informationsknudepunkt om smugling af migranter Videreudvikling af efterretningsfællesskabet mellem Afrika og Frontex Øget overvågning af området før de ydre grænser med fuld inddragelse af Eurosur Større støtte fra Europol til kortlægning af internetindhold, der anvendes af smuglere Medtagelse af data om smugling af migranter i Eurostats regelmæssige indsamling af kriminalitetsstatistikker 3. BEDRE FOREBYGGELSE AF MENNESKESMUGLING OG ØGET BISTAND TIL SÅRBARE MIGRANTER Det er vigtigt at gøre opmærksom på de risici, der er for menneskesmugling og ulovlig migration, hvis man vil forhindre potentielle migranter, herunder dem i særlig sårbare situationer, såsom børn, i at foretage farlige rejser også fra transitlande. Vidnesbyrd fra migranter bekræfter, at menneskesmuglere benytter sociale medier til at udbrede oplysninger om, hvilke tjenester de udbyder. Det er derfor med hjælp fra diasporasamfundene i EU vigtigt at få oplysninger ud i medierne, som modbeviser smuglernes løgne. Kommissionen vil indlede oplysningskampagner og forebyggende kampagner i vigtige oprindelses- og transitlande for migranter i samarbejde med EU- Udenrigstjenesten og de pågældende lande, når den har vurderet virkningen af de kampagner, den i øjeblikket finansierer i Etiopien og Niger. Kampagnerne vil også oplyse potentielle migranter om deres rettigheder og om mulighederne for lovlig indrejse i EU. Bistand til sårbare migranter EU bør gøre en større indsats for at yde bistand og beskyttelse til migranter, der er blevet smuglet ind, navnlig sårbare grupper som børn og kvinder. Kommissionen vil i 2016 indlede en høring og foretage en konsekvensanalyse af en eventuel revision af direktiv 2004/81/EF 9 om udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, og til migranter, som er blevet smuglet ind i EU, og som samarbejder med de kompetente myndigheder. 9 Rådets direktiv 2003/81/EF af 29. april 2004 om udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, eller som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de kompetente myndigheder, EUT L 261 af , s

9 Virksomheder skal have hjælp til at forhindre smugling af migranter De forebyggende foranstaltninger bør rettes mod de virksomheder, der mærker smugling mest. Det er vigtigt at etablere partnerskaber med erhvervsdrivende i de mest udsatte sektorer transport og shipping hvis de skal kunne træffe hensigtsmæssige foranstaltninger. Kommissionen vil i 2017 udarbejde en håndbog om forebyggelse af smugling af migranter, herunder eventuelt en adfærdskodeks for styrmænd og operatører af handelsskibe og fiskerfartøjer. Den vil beskrive bedste praksis for, hvordan sikkerhedsforanstaltninger kan fremmes, og for, hvordan det sikres, at den kontrol, som foretages af offentlige institutioner og erhvervsdrivende med henblik på at forhindre ulovlig migration, er tilstrækkelig. Kommissionen vil også undersøge mulighederne for at udarbejde retningslinjer om smugling af migranter til grænsemyndigheder og konsulære tjenester. Tilbagesendelser skal blive et mere effektivt middel til at afværge smugling Hvis man vil forhindre potentielle migranter i at nå til EU med menneskesmugleres hjælp, skal det gøres klart for dem, at de hurtigt vil blive sendt tilbage til deres hjemland, hvis de ikke har ret til lovligt ophold i EU. I øjeblikket benytter smuglernetværk sig af, at forholdsvis få afgørelser om tilbagesendelse håndhæves, til at tiltrække migranter (39,2 % af afgørelser om tilbagesendelser blev håndhævet i 2013). EU's system til at tilbagesende ulovlige migranter eller dem, hvis asylansøgning er blevet afvist, skal forbedres under fuld overholdelse af de standarder og garantier, der sikrer en værdig og human tilbagesendelse i overensstemmelse med EU's tilbagesendelsesdirektiv 10. Som annonceret i den europæiske dagsorden for migration og på grundlag af den igangværende evaluering, som afsluttes i år, vil Kommissionen foreslå en ændring af Frontex' retsgrundlag, således at dets rolle i forbindelse med tilbagesendelser styrkes. Der skal gøres bedre brug af Schengeninformationssystemet (SIS) til at håndhæve afgørelser om tilbagesendelse. Kommissionen vil evaluere SIS i Den vil i den forbindelse undersøge muligheden for og rimeligheden af at indføre medlemsstaternes afgørelser om tilbagesendelse i SIS for at gøre dem lettere at finde frem til. Derved vil medlemsstaternes myndigheder kunne se, om en pågrebet ulovlig migrant er omfattet af en afgørelse om tilbagesendelse, der er truffet i en anden medlemsstat. Kommissionen vil også overveje at gøre det obligatorisk for medlemsstaternes myndigheder at indføre alle indrejseforbud i SIS, således at de kan håndhæves i hele EU ifølge det gældende SIS-regelværk er dette i dag frivilligt. En indførelse af alle indrejseforbud i SIS ville være med til at forhindre, at ulovlige migranter, som allerede er omfattet af et indrejseforbud, der er udstedt af én medlemsstat, rejser ind i Schengenområdet igen gennem en anden medlemsstat. Kommissionen vil desuden yde migranternes oprindelses- eller transitlande teknisk støtte til opbygningen af deres kapacitet til at integrere tilbagevendte personer, således at det sikres, at tilbagesendelserne er holdbare. EU bør også gøre en større indsats for at overbevise tredjelande om at tage deres statsborgere, der opholder sig ulovligt i Europa, tilbage i overensstemmelse med deres internationale forpligtelse. 10 Betragtning 29 i direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, EUT L 348 af , s

10 Kommissionen vil foreslå, at der om nødvendigt indledes forhandlinger om EUtilbagetagelsesaftaler med de lande, hvorfra den ulovlige migration er størst. Cotonouaftalen med AVS-landene 11 indeholder allerede en specifik forpligtelse vedrørende tilbagetagelse. Kommissionen vil sætte hårdere ind over for beskæftigelse af ulovlige migranter for derigennem at skabe mindre incitament til ulovlig migration og udnyttelse af migranter. Den vil øge håndhævelsen af sanktioner for at beskæftige ulovlige migranter ved at forbedre afsløringen heraf og øge inspektionerne. Kommissionen vil sammen med medlemsstaterne fastlægge mål for antallet af inspektioner, der skal udføres hvert år inden for de økonomiske sektorer, der er mest præget af ulovlig beskæftigelse 12, såsom byggesektoren, landbrugssektoren, gartnerisektoren, sektoren for husarbejde/rengøringsarbejde og sektoren for catering- og hospitalsydelser. Specifikke foranstaltninger Informationskampagner og forebyggende kampagner i tredjelande om de farer, der er forbundet med smugling Indledning af en høring i 2016 og en konsekvensanalyse om en eventuel revision af EU's direktiv 2004/81/EF om opholdstilladelser Udarbejdelse af en håndbog om smugling af migranter i 2017 Udarbejdelse af retningslinjer til grænsemyndigheder og konsulære tjenester Evaluering af gældende EU-retsregler om SIS med henblik på at undersøge mulighederne for at gøre tilbagesendelser mere effektive og reducere ulovlig migration Forslag om at indlede forhandlinger om tilbagetagelse med de lande, hvorfra der kommer flest ulovlige migranter Fastsættelse af mål for antallet af inspektioner, der skal foretages hvert år i de økonomiske sektorer, hvor beskæftigelsen af illegale indvandrere er størst 4. STYRKET SAMARBEJDE MED TREDJELANDE Et tæt samarbejde med tredjelande langs hele smuglerruten er en forudsætning for at kunne slå ned på smugling af migranter og ved hjælp af effektiv efterforskning og retsforfølgning få bugt med straffriheden. Dette bør ses i sammenhæng med en vedholdende indsats fra EU's side for at gøre noget ved de dybere liggende årsager til ulovlig migration i samarbejde med oprindelses- og transitlande. Der bør være fokus på støtte til grænseforvaltning, ungdom og beskæftigelse og mobilitet. EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen vil indlede et bilateralt eller regionalt samarbejde med relevante partnere eller udvide et eksisterende samarbejde med fokus på praktiske foranstaltninger til at forhindre smugling af migranter, herunder ved hjælp af Rabatprocessen, Khartoumprocessen, Budapestprocessen, Pragprocessen, dialogen mellem AVS og EU, migrations- og mobilitetsdialogen 11 I henhold til Cotonouaftalens artikel 13 skal hver af AVS-staterne på en af Den Europæiske Unions medlemsstaters anmodning og uden yderligere formaliteter acceptere tilbagevenden og tilbagetagelse af eventuelle statsborgere, som befinder sig ulovligt på denne medlemsstats område. Hver af Den Europæiske Unions medlemsstater skal på en AVS-stats anmodning og uden yderligere formaliteter acceptere tilbagevenden og tilbagetagelse af eventuelle statsborgere, som befinder sig ulovligt på denne stats område. 10

11 mellem EU og Afrika og Maltatopmødet om migration. Der vil om nødvendigt blive nedsat særlige arbejdsgrupper, såsom den der planlægges nedsat om Niger. Der bør gøres fuld brug af de politiske dialoger som led i Cotonouaftalen mellem Afrika, Vestindien og Stillehavslandene og EU samt af EU's naboskabspolitik og andre relevante multilaterale samarbejdsrammer. Samarbejdet mellem EU og Tyrkiet, som begge har et problem med ulovlig migration, er meget vigtigt. EU bør opfordre partnerlandene til at blive part i FN-konventionen om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og FN-protokollen om bekæmpelse af smugling af migranter til lands, ad søvejen og ad luftvejen. Kommissionen vil yde støtte til projekter, der går ud på at hjælpe tredjelande med at håndhæve lovgivning i overensstemmelse med protokollen. Kapacitetsopbygning i tredjelande Da en ringe kapacitet til at håndhæve lovgivning vanskeliggør informationsudveksling og samarbejde samt efterforskning og retsforfølgelse af menneskesmugling i tredjelande, er det afgørende at få overført færdigheder og ressourcer. Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten vil øge den finansielle og tekniske bistand til tredjelande for at støtte udarbejdelsen af nationale og regionale strategier til bekæmpelse af smugling af migranter, udarbejdelsen af politikker for bekæmpelse af korruption, som vedrører smugling af migranter, og indførelsen af integrerede grænseforvaltningssystemer. Dette kunne omfatte risikoanalyser, fælles grænsekontrol og grænsepatruljering, større sikkerhed indbygget i pas, identitetsdokumenter og andre rejsedokumenter, og bør øge grænsemyndighedernes kapacitet til at afsløre falske identitetsdokumenter. Styrkelsen af FSFP-missioner og FSFP-operationer, såsom EUCAP Sahel Niger og EUCAP Sahel Mali, om grænseforvaltning vil bidrage til at nå disse mål. Det skal sikres, at de forskellige EUværktøjer koordineres effektivt, herunder ved hjælp af fælles programmering og EUtrustfonde. Kommissionen vil yde væsentlig finansiel støtte som hjælp til at styrke tredjelandes retshåndhævende og dømmende instansers indsats over for menneskesmugling. Formålet er at øge kapaciteten i de enkelte lande samt at skabe et samarbejde mellem dem ved hjælp af informationsudveksling, fælles regional uddannelse og fælles efterforskning. Kommissionen vil også yde finansiel og teknisk støtte til at starte eller forbedre indsamlingen, udvekslingen og analysen af data om smugling af migranter mellem oprindelses-, transit- og bestemmelseslande. EU's indsats i tredjelande skal være mere sammenhængende og have større virkning Ved at handle sammen og kombinere midler, ekspertise og de forskellige styrker kan EU's indsats mod smugling af migranter i udlandet få en større virkning. Hvis man vil opnå størst mulig effekt og undgå dobbeltarbejde, er det en forudsætning, at der skabes større sammenhæng mellem EU-medlemsstaternes eksterne foranstaltninger og de relevante berørte parter. Der bør etableres et EU-samarbejde og sikres en EU-koordination i forbindelse med smugling af migranter i de vigtigste oprindelses- og transitlande ved regelmæssigt at samle netværkene af indvandringsforbindelsesofficerer, europæiske migrationsforbindelsesofficerer, medlemsstaternes diplomatiske repræsentationer, FSFP-missioner og FSFP-operationer og internationale organisationer såsom IOM, UNHCR, UNODC eller Interpol. Sådanne platforme bør også sikre, at der er 11

12 overensstemmelse mellem EU's interne og eksterne politik vedrørende smugling af migranter. Ved hjælp af en fælles eller koordineret planlægning af EU's og medlemsstaternes støtte til tredjelande med henblik på bekæmpelse af smugling af migranter bør det på grundlag af en kortlægning af foranstaltningerne i vigtige lande og regioner være muligt at sikre en optimal anvendelse af ressourcerne. Specifikke foranstaltninger Etablering eller styrkelse af bilaterale eller regionale samarbejdsrammer Finansiering af projekter med det formål at hjælpe tredjelande med at udarbejde strategier om smugling af migranter, øge de retshåndhævende og dømmende instansers indsats og udvikle en integreret grænseforvaltning Etablering af EU-samarbejdsplatforme om smugling af migranter i relevante lande og regioner uden for EU Bedre udnyttelse af EU-midler ved hjælp af fælles og koordineret planlægning 12

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 28.4.2015 COM(2015) 185 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Den europæiske

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET Kl. 15.44 sætter du dig ind i toget på Københavns Hovedbanegård, og kl. 20.16 ankommer du til Hamburg. Undervejs har du dårligt registreret, at du har

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG OM EN FÆLLESSKABSPOLITIK FOR TILBAGESENDELSE AF PERSONER MED ULOVLIGT OPHOLD

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG OM EN FÆLLESSKABSPOLITIK FOR TILBAGESENDELSE AF PERSONER MED ULOVLIGT OPHOLD KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.04.2002 KOM(2002) 175 endelig GRØNBOG OM EN FÆLLESSKABSPOLITIK FOR TILBAGESENDELSE AF PERSONER MED ULOVLIGT OPHOLD (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 Denne arrestordre er udstedt af en kompetent judiciel myndighed. Der anmodes om, at nedenstående person anholdes og overgives med henblik på strafforfølgning eller fuldbyrdelse

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

SCHENGEN BERØRER OGSÅ DANSK UDLÆNDINGEPOLITIK

SCHENGEN BERØRER OGSÅ DANSK UDLÆNDINGEPOLITIK NOTAT SCHENGEN BERØRER OGSÅ DANSK UDLÆNDINGEPOLITIK Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Den danske udlændingepolitik

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3408 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen SAMLENOTAT for ekstraordinært rådsmøde (retlige og indre anliggender) den

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Oversigt over vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Dette bilag indeholder en oversigt over vedtagne retsakter på området for retlige og indre anliggender, der er omfattet af Danmarks

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

15790/1/11 REV 1 la/js/mc/nd/nd/gm 1 DG H 2B

15790/1/11 REV 1 la/js/mc/nd/nd/gm 1 DG H 2B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 4. november 2011 (16.11) (OR. en) 15790/1/11 REV 1 COPEN 281 EUROJUST 163 ENFOPOL 370 EJN 137 GENVAL 110 ENFOCUSTOM 127 NOTE fra: Rådssekretariatet til: delegationerne

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA

FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser FRONTEX LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA Arbejdsprogram 2012 Det Europæiske Agentur for Forvaltning af

Læs mere

Et fælles europæisk asylsystem

Et fælles europæisk asylsystem Et fælles europæisk asylsystem Indre anliggender Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union. Frikaldsnummer (*): 00 800 6 7 8 9 10

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.5.2004 KOM(2004) 391 endelig 2004/0127 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en fællesskabskodeks for personers passage af de

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Udkast til spørgeskema om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Version af 20.01.2015 Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2004 KOM(2004) 99 endelig 2004/0029 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

EU GØR DET NEMMERE AT EFTERFORSKE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

EU GØR DET NEMMERE AT EFTERFORSKE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER BRIEF EU GØR DET NEMMERE AT EFTERFORSKE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER Kontakt: Ph.d., cand.jur. et scient.pol, Trine Thygesen Vendius +45 20 92 63 23 kontakt@thinkeuropa.dk RESUME Med vedtagelsen af den europæiske

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 29.6.2012 2011/0299(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 Udkast til udtalelse Marielle Gallo (PE489.674v01-00) Retningslinjer for

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v1.1 1. Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information

Læs mere

Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 2618 - RIA Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 4. november 2004 Med henblik på mødet i Folketingets

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere