MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2015) 285 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EU-handlingsplan for bekæmpelse af smugling af migranter ( ) DA DA

2 I. INDLEDNING I den europæiske dagsorden for migration, som Europa-Kommissionen vedtog den 13. maj 2015, udpeges bekæmpelse af smugling af migranter som en prioritet med henblik på at forebygge kriminelle netværks udnyttelse af migranter og mindske incitamentet til ulovlig migration. Der fastsættes også i dagsordenen et mål om at omdanne smugling af migranter fra at være en aktivitet med "lav risiko og stort afkast" til en aktivitet med "stor risiko og lavt afkast" for kriminelle. Også i den europæiske dagsorden om sikkerhed, som Kommissionen vedtog den 28. april 2015, fremhæves samarbejde både inden for EU og med tredjelande med henblik på at bekæmpe smugling af migranter som en prioritet i bekæmpelsen af organiserede kriminelle netværk. Denne handlingsplan for bekæmpelse af smugling af migranter beskriver de specifikke foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre de to omtalte dagsordener på dette område, og indarbejder de vigtigste foranstaltninger, som allerede er fastlagt i dagsordenerne. Hensynsløse kriminelle netværk tilrettelægger rejser for et stort antal migranter, der er desperate efter at komme til EU. De tjener godt, samtidig med at de sætter migranters liv på spil. For at få størst mulig profit stuver smuglere ofte hundredvis af migranter sammen om bord på synkefærdige både bl.a. små gummibåde eller udtjente fragtskibe eller lastbiler. Utallige migranter drukner til søs, bliver kvalt i containere eller omkommer i ørkenen. Ifølge Den Internationale Organisation for Migration 1 (IOM) skønnes over migranter at have mistet livet i Middelhavet i Ca menes at være druknet i løbet af de første fire måneder af Migranternes menneskerettigheder tilsidesættes oftest på det groveste gennem misbrug og udnyttelse. Ulovlig migration ad søvejen, især ad de centrale og østlige Middelhavsruter, er steget voldsomt i det seneste år med næsten migranter i 2014 næsten tre gange så mange som i Det samme gælder de risici, som migranterne står overfor, når de skal krydse Middelhavet. Der er set lignende stigninger på andre migrationsruter, f.eks. i det vestbalkanske område, i 2014, hvorfra det højeste antal ulovlige migranter rejste ind i EU siden Smuglere behandler migranter som en vare svarende til narkotika og våben, som de smugler ad samme ruter. De ændrer hurtigt smuglerruterne afhængigt af sikkerhedssituationen i transitlandene eller i retshåndhævelsesindsatsen. De misbruger også procedurerne for lovlig indrejse og lovligt ophold. Busselskaber har f.eks. åbent gjort reklame over for statsborgere i Kosovo for muligheden for at misbruge velfærdssystemet og tilbagesendelsesbistanden i EU. Der er rigtig gode penge at tjene på smugling af migranter, og de kriminelle netværk trives takket være den lave risiko for at blive afsløret og straffet. Selv om der ikke findes oplysninger om, hvor meget menneskesmuglingsnetværk tjener globalt, viser Den Internationale Migrationsorganisation: Fatal Journeys - Tracking Lives Lost during Migration, Data fra Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EUmedlemsstaternes Ydre Grænser (FRONTEX) Idem. 2

3 enkeltstående sager, at der er tale om store summer. I bare ét tilfælde, hvor der var 360 migranter om bord på fragtskibet Ezadeen, da det blev opdaget den 1. januar 2015 som led i den fælles operation Triton, menes smuglerne at have tjent 2,5 mio. EUR. II. EUROPA SKAL SÆTTE HÅRDERE IND OVER FOR SMUGLING AF MIGRANTER Det er meget vigtigt at have et stærkt samarbejde på EU-plan samt med oprindelses- og transitlande uden for EU, strategiske partnere, internationale organisationer og civilsamfundet, hvis man skal optrevle smuglernes aktiviteter, bringe smuglerne for retten og beslaglægge deres aktiver. Denne første EU-handlingsplan indeholder konkrete foranstaltninger til bekæmpelse og forebyggelse af smugling af migranter, samtidig med at den sikrer beskyttelse og overholdelse af menneskerettighederne. Den bygger på en tværfaglig tilgang, hvor aktører og organisationer på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan inddrages. Den dækker alle faser af og former for smugling af migranter og alle migrationsruter. Handlingsplanen bør ses i lyset af den indsats, EU i øvrigt gør for at afhjælpe de dybereliggende årsager til ulovlig migration i samarbejde med oprindelses- og transitlande og for at forhindre det tab af menneskeliv, som menneskesmuglere og menneskehandlere forårsager. Den bør også ses i sammenhæng med de igangværende bestræbelser på at fastlægge en operation som led i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) med det formål systematisk at identificere, opbringe og destruere skibe, der anvendes af smuglere. Smuglernetværk kan svækkes, hvis færre mennesker efterspørger deres tjenester. Det er også grunden til, at det er så vigtigt at åbne op for sikrere og lovlige måder at komme ind i EU på. Sideløbende med den indsats, der gøres for at slå ned på smugling af migranter, skal der også gøres en stor indsats for at få sendt migranter, der ikke har ret til at opholde sig i EU, tilbage til deres hjemland. En effektiv tilbagesendelsespolitik har en stor afskrækkende virkning, da migranter sandsynligvis ikke er lige så villige til at betale smuglere store summer for at bringe dem til EU, hvis de ved, at de hurtigt vil blive sendt hjem igen. Denne handlingsplan fokuserer på smugling af migranter. Menneskehandel, som er en anden forbrydelse 4, selv om den har tæt forbindelse til menneskesmugling, behandles på EU-plan i en særskilt strategi 5. Gennemførelsen af foranstaltningerne i denne plan vil blive sat i værk straks og vil ske i samordning med andre relaterede strategier på EU-plan 6. Der vil blive truffet yderligere foranstaltninger i løbet af de næste år for at sætte ind over for denne forbrydelse, som hele tiden ændrer karakter Forskellen mellem de to er, at migranterne i førstnævnte tilfælde frivilligt deltager i den ulovlige migrationsproces ved at betale for en menneskesmuglers ydelser med henblik på at krydse en international grænse, mens de i det andet tilfælde er ofre, der er tvunget til ekstreme former for udnyttelse, der kan være knyttet til grænsepassage. De to fænomener er ikke lette at adskille, da personer, der starter deres rejser på frivillig basis, samtidig er sårbare over for netværk, der udnytter mennesker arbejdsmæssigt eller seksuelt. EU's strategi for bekæmpelse af menneskehandel , COM(2012) 286 final af EU's strategi for maritim sikkerhed, EU's strategi for internetsikkerhed og EU's strategi for bekæmpelse af menneskehandel

4 1. EN ØGET INDSATS FRA DE RETSHÅNDHÆVENDE OG DØMMENDE INSTANSERS SIDE Hvis smugling af migranter skal gøres til en aktivitet med stor risiko og lavt afkast, er det afgørende at få ødelagt de kriminelle gruppers forretningsmodel og bringe forbryderne for retten. Det forudsætter, at medlemsstaterne får større kapacitet til at efterforske forbrydere i de netværk, der smugler migranter, og at EU-agenturerne får større mulighed for at yde støtte. Det kræver også en større koordination mellem de retshåndhævende og de dømmende instanser i EU, og at de forskellige agenturer inddrages. Kommissionen vil i 2016 fremsætte forslag med henblik på dels at forbedre de gældende EU-retsregler om bekæmpelse af smugling af migranter 7, som definerer den lovovertrædelse, det er at hjælpe med til ulovlig indrejse og ulovligt ophold, dels at styrke strafferammen. Den ønsker at sikre, at der findes hensigtsmæssige strafferetlige sanktioner, uden at der dog af denne grund skal være risiko for, at det kan gøres strafbart at yde hjælp til migranter i nød. Identifikation, opbringning og destruktion af skibe Hvis man vil forhindre og slå ned på smugling af migranter ad søvejen, skal der gøres en systematisk indsats for at identificere, opbringe og destruere skibe, som påtænkes anvendt af smuglere. Der vil blive udarbejdet en liste over de former for skibe, som man har mistanke om vil blive anvendt i Middelhavet. Det omfatter f.eks. registrerede fartøjer, som er udtjente og skal sendes til skrot. De relevante EUagenturer og medlemsstaternes myndigheder bør fastsætte risikokriterier med henblik på at identificere sådanne skibe og sikre, at de systematisk overvåges ved hjælp af Eurosur og samtlige agenturers kapaciteter. Når menneskerne om bord er bragt i sikkerhed, bør både, som anvendes eller er bestemt til at blive anvendt af smuglere, systematisk bugseres ind til land eller destrueres på havet. Kommissionen og de relevante EU-agenturer, navnlig Frontex, vil yde medlemsstaterne finansiel og teknisk støtte til at bugsere bådene ind til kysten og få dem skrottet. Disse bestræbelser skal ses i sammenhæng med indførelsen af en FSFP-operation, som skal bidrage til at optrevle netværk, der smugler migranter. Smuglere skal fratages deres fortjeneste Det er meget vigtigt at foretage proaktive finansielle efterforskninger med henblik på at beslaglægge og inddrive kriminelle aktiver og bekæmpe hvidvaskning af penge, hvis man vil svække de kriminelle netværk, der er involveret i smugling af migranter. EU bør øge samarbejdet med de finansielle efterretningskontorer og andre relevante netværk, der beskæftiger sig med finansielle strømme, inden for smugling af migranter. Som beskrevet i den europæiske dagsorden om sikkerhed bør de retshåndhævende myndigheder have kapacitet til at sætte fokus på finansieringen af de organiserede kriminelle gruppe, der er involveret i smugling af migranter. De nationale kontorer for 7 I 2002 vedtog EU regler for at slå hårdt ned på smugling af migranter, den såkaldte "smuglerpakke", som består af direktiv 2002/90/EF om definition af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold og rammeafgørelse 2002/946/RIA om styrkelse af de strafferetlige rammer med henblik på bekæmpelse af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold. 4

5 inddrivelse af aktiver og Camden Assets Recovery Inter-agency Network bør gøre det til en prioritet at gå efter de penge, der har tilknytning til netværk, der smugler migranter. Kommissionen vil med støtte fra de relevante EU-agenturer indlede et samarbejde med finansielle institutioner, såsom banker, pengeoverførselsformidlere og udstedere af kreditkort, om sporing af aktiver, der har tilknytning til smuglere af migranter. EU bør endvidere øge sit samarbejde med tredjelande væsentligt, således at udbytte fra strafbare forhold kan opspores og konfiskeres i migranternes oprindelses- og transitlande. Større operationelt samarbejde om bekæmpelse af smugling af migranter Der bør oprettes ét kontaktpunkt om smugling af migranter i hver medlemsstat for at øge det operationelle samarbejde, koordineringen og informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne og med EU-agenturerne. Kommissionen vil nedsætte en kontaktgruppe om smugling af migranter bestående af repræsentanter for EU-agenturer med det formål at styrke det operationelle samarbejde og informationsudvekslingen mellem de relevante EU-agenturer. Sideløbende hermed vil EU-agenturernes kapacitet til at imødegå smugling af migranter blive øget. Eurojust bør nedsætte en tematisk gruppe om smugling af migranter med det formål at styrke og formalisere samarbejdet mellem nationale anklagere og øge den gensidige retshjælp. Det er meget vigtigt at yde støtte til kapacitetsopbygningen med henblik på at hjælpe medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder med at nedbringe smuglingen af migranter, og det samme gælder brugen af fælles efterforskningshold og gensidig bistand i sager om smugling af migranter. Eurojust kan yde et stort bidrag ved at finansiere de fælles efterforskningshold og yde støtte til gensidig retshjælp i straffesager. Kommissionen vil i samarbejde med relevante EU-agenturer, navnlig Cepol og Europol, samt Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere kortlægge uddannelsesbehovet på EU-plan og nationalt niveau med henblik på en mere målrettet kapacitetsopbygning. Dette bør omfatte skræddersyet uddannelse af dommerstanden, de retshåndhævende myndigheder, grænsevagter og konsulære myndigheder om samarbejde på tværs af grænser med henblik på bekæmpelse af smugling af migranter. Agenturet for Grundlæggende Rettigheder vil se på de aspekter, der vedrører grundlæggende rettigheder, navnlig for så vidt angår smuglede migranter. De foranstaltninger til bekæmpelse af smugling af migranter, der træffes som led i EU-politikcyklussen for organiseret og grov international kriminalitet, vil blive optrappet, herunder det grænseoverskridende samarbejde om dokumentfalsk, proformaægteskaber og andre former for misbrug af procedurer for lovlig indrejse og lovligt ophold. Specifikke foranstaltninger Revision af EU-lovgivningen om smugling af migranter i 2016 Oprettelse af en liste over mistænkelige skibe og overvågning af disse skibe Støtte til medlemsstaterne til at få både, som formodes at skulle anvendes af smuglere, bugseret ind til kysten, eller til at få disse både destrueret til havs Indledning af et samarbejde med finansielle institutioner med henblik på at fremme finansiel efterforskning 5

6 Oprettelse af ét kontaktpunkt om smugling af migranter i hver medlemsstat Nedsættelse af en kontaktgruppe om smugling af migranter bestående af repræsentanter for EU-agenturer Nedsættelse af en tematisk gruppe om smugling af migranter i Eurojust-regi 2. BEDRE INDSAMLING OG UDVEKSLING AF OPLYSNINGER Hvis der skal sættes effektivt ind over for smuglernetværk, er det vigtigt at indsamle og udveksle oplysninger om metoder, smuglernetværkenes økonomiske modeller, forbindelser mellem menneskehandel og andre forbrydelser og om finansielle overførsler. På nuværende tidspunkt findes der kun sporadisk viden om smugling af migranter, fordi der er tale om en forbrydelse, der foregår i det skjulte og hurtigt ændrer karakter. Netværkenes måde at fungere på afhænger i høj grad af, hvilken region der er tale om, og under hvilke omstændigheder migranterne betaler. Det er derfor afgørende at få områdespecifikke oplysninger. De kriminelle organisationer, der er er involveret i smugling af migranter, kan drive både lovlig og ulovlig virksomhed, men manglende forskning og dokumentation gør det vanskeligt at få et klart billede af disse forbindelser. EU-agenturernes kapacitet til at indsamle, udveksle og analysere oplysninger om smugling af migranter bør styrkes. Der bør gøres bedre brug af de risikoanalyser, Frontex foretager af ruter, der benyttes til smugling af migranter. Som led i de øjeblikkelige foranstaltninger, der er varslet i den europæiske dagsorden for migration, bør Europols fokus på smugling af migranter og dets fælles operationelle hold (JOT) MARE styrkes, således at det bliver EU's informationsknudepunkt for sager om smugling af migranter ad søvejen. Inden for rammerne af JOT MARE bør der udsendes et operationelt hold ad hoc med henblik på at øge indsamlingen af oplysninger og den operationelle kapacitet. Frontex og den foreslåede nye FSFPoperation EUNAVFOR MED bør knyttes tæt til holdet, navnlig ved hjælp af effektive informationsudvekslingsordninger. Øget indsamling og udveksling af oplysninger i tredjelande EU-delegationernes kapacitet på migrationsområdet bør styrkes ved at udsende europæiske migrationsforbindelsesofficerer til de vigtigste lande. Disse bør indgå i det eksisterende netværk af indvandringsforbindelsesofficerer og knytte forbindelser med de relevante EU-agenturer. Kommissionen vil i 2016 evaluere den gældende EUlovgivning om indvandringsforbindelsesofficerer 8 og overveje, om den bør revideres med henblik på at øge deres evne til at indhente og udveksle relevante oplysninger. Samarbejdet med Interpols regionale bureauer i de vigtige afrikanske lande bør styrkes for at øge udvekslingen af politioplysninger om smugling af migranter. Efterretningsfællesskabet mellem Afrika og Frontex bør videreudvikles som en platform for informationsudveksling og fælles analysearbejde med tredjelande. Det bør overvejes at lancere lignende platforme i andre vigtige regioner. Eksisterende værktøjer til indsamling af oplysninger skal udnyttes fuldt ud 8 Rådets forordning (EF) nr. 377/2004 af 19. februar 2004 om oprettelse af et netværk af indvandringsforbindelsesofficerer. EUT L 64 af , s. 1. 6

7 EU bør videreudvikle overvågningen af de områder, der ligger før grænserne, med henblik på at få identificeret smuglere tidligt og forhindre illegale afsendelser af migranter, bl.a. ved hjælp af Frontex' værktøjer såsom Eurosur. Nu, hvor der er undertegnet en aftale mellem Frontex og EU's satellitcenter Satcen, bør muligheden for at benytte satellitbilleder udnyttes fuldt ud. EU's IT-systemer (f.eks. SIS II og VIS) og det europæiske netværk til bekæmpelse af dokumentfalsk bør benyttes til at opnå bedre risikoanalyser og afsløre tilfælde af ulovlig indrejse og ulovligt ophold ved hjælp af lookalike-dokumenter, falske eller forfalskede dokumenter eller ombytning af nationalitet. Samarbejdet mellem relevante EU-netværk, EU-agenturer og Interpol bør styrkes. Det bør overvejes at foretage en opgradering af værktøjer, som gør det muligt at udveksle oplysninger om falske identiteter og rejsedokumenter, såsom Interpols Dial-Doc og Frontex' referencehåndbog for grænsevagter og retshåndhævende instanser, og at sikre en mere udbredt anvendelse af heraf. Den brændpunktstilgang, som blev introduceret i den europæiske dagsorden for migration, bør sætte EU-agenturerne i stand til at yde væsentlig støtte på stedet til udsatte medlemsstater og derved bekæmpe smugling af migranter. Europol bør i samarbejde med Frontex og Eurojust udsende fælles mobile hold, der kan yde operationel støtte og støtte i form af oplysninger på stedet til de udsatte medlemsstater. Uddannede debriefings- og screeningshold vil blive anvendt mere bredt til at udspørge migranter, der ankommer til EU's ydre grænser. Den koncentration og samkøring af oplysninger, der derved opnås, burde understøtte undersøgelserne. På grundlag af det pilotprojekt, der gennemføres af Det Europæiske Asylstøttekontor, bør der endvidere udarbejdes standardprocedurer for indsamling af oplysninger om hjælp til ulovlig migration på et hensigtsmæssigt stadium i proceduren for behandling af asylansøgninger i fuld overensstemmelse med såvel europæiske og internationale menneskerettigheder og europæisk og international flygtningeret. Kommissionen vil uddybe henstillingerne til medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder med hensyn til indsamling af oplysninger om smugling, der er indhentet fra ulovlige migranter, der er blevet pågrebet, i fuld overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder. Disse vil indgå i den håndbog om tilbagesendelse, som Kommissionen vil forelægge i Overvågning af internetindhold og udvikling af videngrundlaget Menneskesmuglere benytter internettet til at tiltrække migranter. Europol vil hjælpe de nationale myndigheder med at finde frem til og om nødvendigt stille krav om, at internetindhold, der benyttes af menneskesmuglere, fjernes i overensstemmelse med national lovgivning. Der bør med dette for øje etableres et tættere samarbejde med internetudbydere og sociale medier. Eurojust vil spille en vigtig rolle med hensyn til at fremme udvekslingen af bedste praksis og indkredse vanskeligheder vedrørende indsamling og anvendelse af elektroniske beviser i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning, der vedrører smugling af migranter, under hensyntagen til de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Det er afgørende, at der forskes i og udarbejdes risikoanalyser af forbindelserne mellem smugling og andre forbrydelser, hvis der skal rettes op på den manglende viden på området, især for så vidt angår handel med mennesker, alvorlig udnyttelse af arbejdskraft, narkotika og andre varer samt terrorisme. Der bør ses nøje på 7

8 forbindelserne mellem smugling af migranter og finansielle forbrydelser i samarbejde med Den Finansielle Aktionsgruppe. Kommissionen vil med støtte fra de relevante EU-agenturer udvide den indsamling af kriminalitetsstatistikker, som Eurostat allerede foretager regelmæssigt, således at den også kommer til at omfatte data om smugling af migranter. Specifikke foranstaltninger Udsendelse af europæiske indvandringsforbindelsesofficerer til vigtige EUdelegationer Evaluering i 2016 og eventuel revision af EU-lovgivningen om indvandringsforbindelsesofficerer Styrkelse af JOT MARE som EU's informationsknudepunkt om smugling af migranter Videreudvikling af efterretningsfællesskabet mellem Afrika og Frontex Øget overvågning af området før de ydre grænser med fuld inddragelse af Eurosur Større støtte fra Europol til kortlægning af internetindhold, der anvendes af smuglere Medtagelse af data om smugling af migranter i Eurostats regelmæssige indsamling af kriminalitetsstatistikker 3. BEDRE FOREBYGGELSE AF MENNESKESMUGLING OG ØGET BISTAND TIL SÅRBARE MIGRANTER Det er vigtigt at gøre opmærksom på de risici, der er for menneskesmugling og ulovlig migration, hvis man vil forhindre potentielle migranter, herunder dem i særlig sårbare situationer, såsom børn, i at foretage farlige rejser også fra transitlande. Vidnesbyrd fra migranter bekræfter, at menneskesmuglere benytter sociale medier til at udbrede oplysninger om, hvilke tjenester de udbyder. Det er derfor med hjælp fra diasporasamfundene i EU vigtigt at få oplysninger ud i medierne, som modbeviser smuglernes løgne. Kommissionen vil indlede oplysningskampagner og forebyggende kampagner i vigtige oprindelses- og transitlande for migranter i samarbejde med EU- Udenrigstjenesten og de pågældende lande, når den har vurderet virkningen af de kampagner, den i øjeblikket finansierer i Etiopien og Niger. Kampagnerne vil også oplyse potentielle migranter om deres rettigheder og om mulighederne for lovlig indrejse i EU. Bistand til sårbare migranter EU bør gøre en større indsats for at yde bistand og beskyttelse til migranter, der er blevet smuglet ind, navnlig sårbare grupper som børn og kvinder. Kommissionen vil i 2016 indlede en høring og foretage en konsekvensanalyse af en eventuel revision af direktiv 2004/81/EF 9 om udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, og til migranter, som er blevet smuglet ind i EU, og som samarbejder med de kompetente myndigheder. 9 Rådets direktiv 2003/81/EF af 29. april 2004 om udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, eller som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de kompetente myndigheder, EUT L 261 af , s

9 Virksomheder skal have hjælp til at forhindre smugling af migranter De forebyggende foranstaltninger bør rettes mod de virksomheder, der mærker smugling mest. Det er vigtigt at etablere partnerskaber med erhvervsdrivende i de mest udsatte sektorer transport og shipping hvis de skal kunne træffe hensigtsmæssige foranstaltninger. Kommissionen vil i 2017 udarbejde en håndbog om forebyggelse af smugling af migranter, herunder eventuelt en adfærdskodeks for styrmænd og operatører af handelsskibe og fiskerfartøjer. Den vil beskrive bedste praksis for, hvordan sikkerhedsforanstaltninger kan fremmes, og for, hvordan det sikres, at den kontrol, som foretages af offentlige institutioner og erhvervsdrivende med henblik på at forhindre ulovlig migration, er tilstrækkelig. Kommissionen vil også undersøge mulighederne for at udarbejde retningslinjer om smugling af migranter til grænsemyndigheder og konsulære tjenester. Tilbagesendelser skal blive et mere effektivt middel til at afværge smugling Hvis man vil forhindre potentielle migranter i at nå til EU med menneskesmugleres hjælp, skal det gøres klart for dem, at de hurtigt vil blive sendt tilbage til deres hjemland, hvis de ikke har ret til lovligt ophold i EU. I øjeblikket benytter smuglernetværk sig af, at forholdsvis få afgørelser om tilbagesendelse håndhæves, til at tiltrække migranter (39,2 % af afgørelser om tilbagesendelser blev håndhævet i 2013). EU's system til at tilbagesende ulovlige migranter eller dem, hvis asylansøgning er blevet afvist, skal forbedres under fuld overholdelse af de standarder og garantier, der sikrer en værdig og human tilbagesendelse i overensstemmelse med EU's tilbagesendelsesdirektiv 10. Som annonceret i den europæiske dagsorden for migration og på grundlag af den igangværende evaluering, som afsluttes i år, vil Kommissionen foreslå en ændring af Frontex' retsgrundlag, således at dets rolle i forbindelse med tilbagesendelser styrkes. Der skal gøres bedre brug af Schengeninformationssystemet (SIS) til at håndhæve afgørelser om tilbagesendelse. Kommissionen vil evaluere SIS i Den vil i den forbindelse undersøge muligheden for og rimeligheden af at indføre medlemsstaternes afgørelser om tilbagesendelse i SIS for at gøre dem lettere at finde frem til. Derved vil medlemsstaternes myndigheder kunne se, om en pågrebet ulovlig migrant er omfattet af en afgørelse om tilbagesendelse, der er truffet i en anden medlemsstat. Kommissionen vil også overveje at gøre det obligatorisk for medlemsstaternes myndigheder at indføre alle indrejseforbud i SIS, således at de kan håndhæves i hele EU ifølge det gældende SIS-regelværk er dette i dag frivilligt. En indførelse af alle indrejseforbud i SIS ville være med til at forhindre, at ulovlige migranter, som allerede er omfattet af et indrejseforbud, der er udstedt af én medlemsstat, rejser ind i Schengenområdet igen gennem en anden medlemsstat. Kommissionen vil desuden yde migranternes oprindelses- eller transitlande teknisk støtte til opbygningen af deres kapacitet til at integrere tilbagevendte personer, således at det sikres, at tilbagesendelserne er holdbare. EU bør også gøre en større indsats for at overbevise tredjelande om at tage deres statsborgere, der opholder sig ulovligt i Europa, tilbage i overensstemmelse med deres internationale forpligtelse. 10 Betragtning 29 i direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, EUT L 348 af , s

10 Kommissionen vil foreslå, at der om nødvendigt indledes forhandlinger om EUtilbagetagelsesaftaler med de lande, hvorfra den ulovlige migration er størst. Cotonouaftalen med AVS-landene 11 indeholder allerede en specifik forpligtelse vedrørende tilbagetagelse. Kommissionen vil sætte hårdere ind over for beskæftigelse af ulovlige migranter for derigennem at skabe mindre incitament til ulovlig migration og udnyttelse af migranter. Den vil øge håndhævelsen af sanktioner for at beskæftige ulovlige migranter ved at forbedre afsløringen heraf og øge inspektionerne. Kommissionen vil sammen med medlemsstaterne fastlægge mål for antallet af inspektioner, der skal udføres hvert år inden for de økonomiske sektorer, der er mest præget af ulovlig beskæftigelse 12, såsom byggesektoren, landbrugssektoren, gartnerisektoren, sektoren for husarbejde/rengøringsarbejde og sektoren for catering- og hospitalsydelser. Specifikke foranstaltninger Informationskampagner og forebyggende kampagner i tredjelande om de farer, der er forbundet med smugling Indledning af en høring i 2016 og en konsekvensanalyse om en eventuel revision af EU's direktiv 2004/81/EF om opholdstilladelser Udarbejdelse af en håndbog om smugling af migranter i 2017 Udarbejdelse af retningslinjer til grænsemyndigheder og konsulære tjenester Evaluering af gældende EU-retsregler om SIS med henblik på at undersøge mulighederne for at gøre tilbagesendelser mere effektive og reducere ulovlig migration Forslag om at indlede forhandlinger om tilbagetagelse med de lande, hvorfra der kommer flest ulovlige migranter Fastsættelse af mål for antallet af inspektioner, der skal foretages hvert år i de økonomiske sektorer, hvor beskæftigelsen af illegale indvandrere er størst 4. STYRKET SAMARBEJDE MED TREDJELANDE Et tæt samarbejde med tredjelande langs hele smuglerruten er en forudsætning for at kunne slå ned på smugling af migranter og ved hjælp af effektiv efterforskning og retsforfølgning få bugt med straffriheden. Dette bør ses i sammenhæng med en vedholdende indsats fra EU's side for at gøre noget ved de dybere liggende årsager til ulovlig migration i samarbejde med oprindelses- og transitlande. Der bør være fokus på støtte til grænseforvaltning, ungdom og beskæftigelse og mobilitet. EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen vil indlede et bilateralt eller regionalt samarbejde med relevante partnere eller udvide et eksisterende samarbejde med fokus på praktiske foranstaltninger til at forhindre smugling af migranter, herunder ved hjælp af Rabatprocessen, Khartoumprocessen, Budapestprocessen, Pragprocessen, dialogen mellem AVS og EU, migrations- og mobilitetsdialogen 11 I henhold til Cotonouaftalens artikel 13 skal hver af AVS-staterne på en af Den Europæiske Unions medlemsstaters anmodning og uden yderligere formaliteter acceptere tilbagevenden og tilbagetagelse af eventuelle statsborgere, som befinder sig ulovligt på denne medlemsstats område. Hver af Den Europæiske Unions medlemsstater skal på en AVS-stats anmodning og uden yderligere formaliteter acceptere tilbagevenden og tilbagetagelse af eventuelle statsborgere, som befinder sig ulovligt på denne stats område. 10

11 mellem EU og Afrika og Maltatopmødet om migration. Der vil om nødvendigt blive nedsat særlige arbejdsgrupper, såsom den der planlægges nedsat om Niger. Der bør gøres fuld brug af de politiske dialoger som led i Cotonouaftalen mellem Afrika, Vestindien og Stillehavslandene og EU samt af EU's naboskabspolitik og andre relevante multilaterale samarbejdsrammer. Samarbejdet mellem EU og Tyrkiet, som begge har et problem med ulovlig migration, er meget vigtigt. EU bør opfordre partnerlandene til at blive part i FN-konventionen om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og FN-protokollen om bekæmpelse af smugling af migranter til lands, ad søvejen og ad luftvejen. Kommissionen vil yde støtte til projekter, der går ud på at hjælpe tredjelande med at håndhæve lovgivning i overensstemmelse med protokollen. Kapacitetsopbygning i tredjelande Da en ringe kapacitet til at håndhæve lovgivning vanskeliggør informationsudveksling og samarbejde samt efterforskning og retsforfølgelse af menneskesmugling i tredjelande, er det afgørende at få overført færdigheder og ressourcer. Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten vil øge den finansielle og tekniske bistand til tredjelande for at støtte udarbejdelsen af nationale og regionale strategier til bekæmpelse af smugling af migranter, udarbejdelsen af politikker for bekæmpelse af korruption, som vedrører smugling af migranter, og indførelsen af integrerede grænseforvaltningssystemer. Dette kunne omfatte risikoanalyser, fælles grænsekontrol og grænsepatruljering, større sikkerhed indbygget i pas, identitetsdokumenter og andre rejsedokumenter, og bør øge grænsemyndighedernes kapacitet til at afsløre falske identitetsdokumenter. Styrkelsen af FSFP-missioner og FSFP-operationer, såsom EUCAP Sahel Niger og EUCAP Sahel Mali, om grænseforvaltning vil bidrage til at nå disse mål. Det skal sikres, at de forskellige EUværktøjer koordineres effektivt, herunder ved hjælp af fælles programmering og EUtrustfonde. Kommissionen vil yde væsentlig finansiel støtte som hjælp til at styrke tredjelandes retshåndhævende og dømmende instansers indsats over for menneskesmugling. Formålet er at øge kapaciteten i de enkelte lande samt at skabe et samarbejde mellem dem ved hjælp af informationsudveksling, fælles regional uddannelse og fælles efterforskning. Kommissionen vil også yde finansiel og teknisk støtte til at starte eller forbedre indsamlingen, udvekslingen og analysen af data om smugling af migranter mellem oprindelses-, transit- og bestemmelseslande. EU's indsats i tredjelande skal være mere sammenhængende og have større virkning Ved at handle sammen og kombinere midler, ekspertise og de forskellige styrker kan EU's indsats mod smugling af migranter i udlandet få en større virkning. Hvis man vil opnå størst mulig effekt og undgå dobbeltarbejde, er det en forudsætning, at der skabes større sammenhæng mellem EU-medlemsstaternes eksterne foranstaltninger og de relevante berørte parter. Der bør etableres et EU-samarbejde og sikres en EU-koordination i forbindelse med smugling af migranter i de vigtigste oprindelses- og transitlande ved regelmæssigt at samle netværkene af indvandringsforbindelsesofficerer, europæiske migrationsforbindelsesofficerer, medlemsstaternes diplomatiske repræsentationer, FSFP-missioner og FSFP-operationer og internationale organisationer såsom IOM, UNHCR, UNODC eller Interpol. Sådanne platforme bør også sikre, at der er 11

12 overensstemmelse mellem EU's interne og eksterne politik vedrørende smugling af migranter. Ved hjælp af en fælles eller koordineret planlægning af EU's og medlemsstaternes støtte til tredjelande med henblik på bekæmpelse af smugling af migranter bør det på grundlag af en kortlægning af foranstaltningerne i vigtige lande og regioner være muligt at sikre en optimal anvendelse af ressourcerne. Specifikke foranstaltninger Etablering eller styrkelse af bilaterale eller regionale samarbejdsrammer Finansiering af projekter med det formål at hjælpe tredjelande med at udarbejde strategier om smugling af migranter, øge de retshåndhævende og dømmende instansers indsats og udvikle en integreret grænseforvaltning Etablering af EU-samarbejdsplatforme om smugling af migranter i relevante lande og regioner uden for EU Bedre udnyttelse af EU-midler ved hjælp af fælles og koordineret planlægning 12

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) 9602/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 9451/1/17 REV 1 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2016 COM(2016) 700 final ANNEX 3 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Første statusrapport om rammen for partnerskaber

Læs mere

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0357 (COD) 7696/17 FRONT 146 FAUXDOC 17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 27. marts 2017 til: Vedr.:

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

10125/16 aan/aan/bh 1 DGD 1C

10125/16 aan/aan/bh 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 10125/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 9. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 8777/16

Læs mere

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9935/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 9. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9061/16 Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-25

ÆNDRINGSFORSLAG 9-25 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 11.7.2013 2013/0106(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 9-25 Udkast til udtalelse Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

9450/17 ipj 1 DGD 1C

9450/17 ipj 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9450/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 18. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 8654/17 Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte vedtagne EU-retsakter Dato: 1. maj 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen: status

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. EU-handlingsplan for tilbagesendelse af ulovlige migranter

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. EU-handlingsplan for tilbagesendelse af ulovlige migranter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 453 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EU-handlingsplan for tilbagesendelse af ulovlige migranter DA DA I. Indledning

Læs mere

A8-0218/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

A8-0218/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 7.2.2017 A8-0218/ 001-029 ÆNDRINGSFORSLAG 001-029 af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Betænkning Monica Macovei Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2015-16 B 3 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt L 248/80 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Læs mere

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR.en) SN 38/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU og Tyrkiet SN 38/16 1 Erklæring fra EU

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2016 til: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3069-0005 Dok.: MJO40608 G R U N D N O T A T vedrørende meddelelse fra

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Resumé af konsekvensanalysen. Ledsagedokument til FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Resumé af konsekvensanalysen. Ledsagedokument til FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.2.2013 SWD(2013) 20 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Resumé af konsekvensanalysen Ledsagedokument til FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2018 (OR. en) 5038/18 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. december 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ENFOPOL 9 CT 6 RELEX 14 JAI 10 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

9798/15 la/la/ef 1 DGD 1C

9798/15 la/la/ef 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2015 (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet Rådet Udkast til Rådets konklusioner om den fornyede strategi for Den Europæiske

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. juni 2015 Dok.: 1628593 Skriftlig orientering af Folketingets Europaudvalg om rådsmødet (retlige og

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. marts 2017 (OR. en) 6949/17 MIGR 29 COMIX 170 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

14406/15 la/kf/hsm 1 DGD 1C

14406/15 la/kf/hsm 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2015 (OR. en) 14406/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. november 2015 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: PROTOKOL, BILAG IX UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 275 final 2016/0140 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en henstilling om midlertidig grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-28643 Center for Europa og Nordamerika Den 1. oktober 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender)

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

8835/16 ipj 1 DG D 1 A

8835/16 ipj 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0140 (NLE) 8835/16 SCH-EVAL 78 FRONT 204 COMIX 358 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 12. maj 2016 til:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø ARBEJDSDOKUMENT DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 17.11.2015 ARBEJDSDOKUMENT om migration mellem AVS-landene og EU-medlemsstaterne:

Læs mere

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) SN 28/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2016 COM(2016) 142 final 2016/0075 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen

Læs mere

Oversigt over Schengen-relaterede retsakter

Oversigt over Schengen-relaterede retsakter 31 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Bilag 6 Almindelige bestemmelser Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. Rådets forordning 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning 2424/2001

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0293 (NLE) 15210/15 VISA 386 CHINE 26 FORSLAG fra: modtaget: 15. december 2015 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2016/0106(COD) 1.9.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.9.2006 KOM(2006) 473 endelig 2004/0172 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0671 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0671 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0671 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Det retlige forbehold og personers mobilitet

Det retlige forbehold og personers mobilitet Det retlige forbehold og personers mobilitet Oplæg på konferencen EU-retten i Danmark Aarhus Universitet 14. december 2017 Jens Vedsted-Hansen, Juridisk Institut, AU Plan for præsentationen Afgrænsning

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. februar 2016 Click here to enter text. Click here to enter text. Ændring af EMSA-forordningen,

Læs mere

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7687/17 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 16 JAI 283 COMIX 224 3528. samling i Rådet for Den Europæiske Union (retlige og indre

Læs mere

Erklæring fra Rådet og Kommissionen

Erklæring fra Rådet og Kommissionen Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0106 (COD) 14092/1/17 REV 1 ADD 1 REV 1 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 8364/1/16 REV 1 ENFOPOL 121 JAIEX 36 COASI 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

10512/16 ipj 1 DG E 1A

10512/16 ipj 1 DG E 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. juni 2016 (OR. en) 10512/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 20. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9721/1/16

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 527 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om EU's strategi og handlingsplan

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer,

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om bekæmpelse af doping inden for rekreativ sport Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2015 C(2015) 7100 final UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 23.10.2015 om hvorvidt Tysklands og Østrigs genindførelse af kontrol ved de indre grænser er nødvendig og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2.7.2015 2015/0125(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på det ekstraordinære rådsmøde

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2016 COM(2016) 635 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Rådets gennemførelsesafgørelse af 12. maj 2016 om en henstilling

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 18. marts 2010. Europaudvalgets spørgsmål nr. 30 af 20. januar 2010 (EUU alm. del) Spørgsmål nr. 30:

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Tro og Love erklæring

Tro og Love erklæring Tro og Love erklæring OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE AKTØR Identifikation: Navn: Momsregistreringsnummer (hvis et sådant haves): Hvis et momsregistreringsnummer ikke haves, anføres et andet nationalt identifikationsnummer

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere